Download pdf - 2A VEZBA-GREDA.ppsx

Transcript
 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  1/21

  OTPORNOSTMATERIJALA

  TAP, OPTEREENJETAPA VEZA

  TAPOVA, OSLONCINOSAI I VRSTENOSAA

  1

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  2/21

  ta je Greda (tap)

  Greda je ptere!e"a #p$ja"j%&ptere!e"je&

  E$e&e"t '"#tr'%je '&e je jed"a #tra"%ad#ta *e!a d dr+e d*e

  -

  T.

  -

  Ppre/"%pre#e'

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  3/21

  Optere!e"je +rede

  Jed%"%a

  0

  01

  0V

  0120

  #0V20#%"

  3"t%"a$" ptere!e"je

  4

  'N 5'%$Njt"

  6 ('N7&)

  $5d8%"a "a 'jj de$je

  3"e"tr%#a"a #%$a

  426

  $

  ('N

  )

  5jed"a'pde$je" ptere!e"je

  $79

  kmm

  kN=

  Jed%"%a

  Sp$j#a"je ptere!e"je

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  4/21

  6 ('N7&)

  $5d8%"a "a 'jj de$je426$79

  ('N)

  5tr+a"a ra#pde$a ptere!e"ja

  $7:

  4

  69('N7&)

  $5d8%"a "a 'jj de$je

  4;26;$ ('N)

  5trape."a ra#pde$a ptere!e"ja

  $7:

  496;('N7&)

  4;4

  9

  2(69

  56;)$79

  6956;

  $79

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  5/21

  Jed%"%a

  'N&

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  6/21

  Rea'%je #$"aa #pre/a*aj p&era"je %$%=rta"je tapa, 'je je %.a.*a" #p$j"j%&ptere!e"je&

  Ba =% tap =% ra*"te8% #$ed de$*a"ja#p$ja"j% #%$a ptre=" je da p#tje rea't%*"e#%$e 'je #e #pr#ta*$jaj #p$ja"j%& #%$a&a

  Rea'%ja #$"a #eja*$ja pra*#pre/e"+p&era"ja

  Te #%$e #e ja*$jaj #$"%&a +rede % .* #e

  rea'%je #$"aa

  VRSTEOSLONACA

  P'ret"%#$"a

  Pra*a &+!e+p&era"ja

  A

  RR5rea'%ja#$"a

  A

  RB.*$je" =rta"je .+$=

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  7/21

  P'ret"% #$"a

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  8/21

  Na/%" pred#ta*$ja"ja rte8%&a

  De. t/'%!a

  A

  RDe. t/'%!a % .+$=a"a *r5pdra.&e*a #e

  A

  R

  Nep'ret"%#$"aSpre/e"a p&era"ja =%$ '&pra*

  A

  RR5rea'%ja#$"a

  B.*$je" =rta"je .+$=

  Rea'%ja %&a pr%.*$ja"#&erM8e& je pred#ta*%t%prje'%j& "a d*e pra*"e #r%."ta$" % *ert%'a$"

  RV

  R1

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  9/21

  Nep'ret"%#$"a

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  10/21

  Na/%" pred#ta*$ja"ja rte8%&a

  A

  De. .+$=a "a*r5pdra.&e*a #e

  A

  M&e"t'$jete"jaSpre/e"a p&era"ja =%$ '&pra*Spre/e" =rta"je ("e&a

  .+$=a)Rea'%ja #$"a %&apr%.*$ja" #&erR R

  V

  R1

  Z=+ #pre/e"+ =rta"jaja*$ja #e M&e"t

  M

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  11/21

  Na/%" pred#ta*$ja"ja rte8%&aA

  '$jete"je

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  12/21

  VEZE IZMEFTAPOVAN#a/% "a#taj #paja"je& tap*a p&!*e.a tap*aVr#te *e.a %.&etap*a

  Z+$="a*e.a

  Z+$="a *e.a &+!a*a"e.a*%#" =rta"je .+$=tap*a 'j% #e #pajajN%je #pre/e" =rta"je ta' da

  je .+$= M2(&&e"at jjed"a' "$%)

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  13/21

  3rta*e.a 3rta *e.a "e &+!a*a

  "e.a*%#" =rta"je tap*a 'j% #e#pajaj *e! #e "% =r! .ajed"

  Ne.a*%#" =rta"je je #pre/e"

  ta' da je M(&&e"at jera.$%/%t d "$e)

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  14/21

  NOSAISpaja"je& tap*a % "j%*%& p*e.%*a"je& #a

  #$"%&a Hr&%raj #e "#a/%; 9

  :

  ; 9 :

  ; 5tap*%

  95/*r*% (=e.'r+a)

  ."a/a*a"je

  *r ;5.+$="a *e.a,

  p'reta" #$"a*r 95.+$="a *e.atap*a ; % 9*r :5'rta *e.a tap*a9 % :*r 5#$"a, '$jete"je

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  15/21

  N#a/ 'j% #e Hr&%ra &ra =%t% #ta=%$a" 'ae$%"a, a$% % tap*% pjed%"a/" &raj =%t%#ta=%$"%?

  Pr%&er &+!e "e#ta=%$"#t% pjed%"a/"+ tapa

  ;M9d20

  a

  ; 99

  :

  tap 9 je "e#ta=%$a" jer #e =r!e .+$= 9?A' pteret%& "#a/ /*r :, &&e"at 'j% #eja*$ja /*r 9 #a de#"e #tra"e, .+$= /*r 9"e &8e da pr%*at% % d$a.% d rta%je tapa 9,d"#" tap padaK

  0

  a

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  16/21

  3a' *#pre/%t%;? Za&e"a /*r 9 .+$="e *e.e #a 'rt&

  ;; 99

  :

  9? P#ta*$ja"je& #$"a /*r :

  0a

  ;; 99 :

  0

  a

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  17/21

  VRSTENOSAA

  Ra*a"#'% - imaju ravan simetrije i napadne linijesvih sila nalaze se u toj ravniPr#tr"%napadne linije sila koje deluju na nosane nalaze se u istoj ravni

  P"eimaju punpopreni presek. Puni nosai sunajee prizmatinog ili ilindrinog o!lika

  Reet'a#te sastavljene od lakih nosaa-

  tapova me"uso!no zglo!no povezanih takoda ine jednu krutu konstrukiju

  Pde$a "#a/a pre&a =$%'

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  18/21

  Pr#ta+reda#o je nosa koji je na svojim krajevima vezan

  nepokretnim i pokretnim oslonem

  $astojanje % izme"u oslonaa zove seraspon grede

  %

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  19/21

  Greda #a prep#t%&a

  #o je nosa koji je na svojim krajevima vezannepokretnim i pokretnim oslonem

  $astojanje izme"u oslonaa zove se raspon grede& avan oslona prepust& sa jedne ili sa dve strane

  %

  %

  a

  a!

  sa dvaprepusta

  sa jednimprepustom

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  20/21

  #o je nosa koji je na svom jednom kraju ukljeten a

  na drugom nema oslona

  3".$a

  A

  L

  L5ra#p" '".$e

 • 7/25/2019 2A VEZBA-GREDA.ppsx

  21/21

  Nastaju spajanjem prostih

  nosaa

  S$8e"% "#a/%

  % a

  greda sa jednimprepustom

  %1

  '

  (prostagreda

  % a

  %1