of 10 /10
Žena a sport Žena a sport Mgr. Lukáš Cipryan Mgr. Lukáš Cipryan

Žena a sport

  • Author
    jacqui

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Žena a sport. Mgr. Lukáš Cipryan. Sportovní výkony žen se čím dál více přibližují sportovním výkonům mužů. Avšak stále existují rozdíly mezi pohlavími ve složení a stavbě těla i jeho funkcí, které nedávají ženám stejné startovní podmínky s muži. Svalová síla. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Žena a sport

Page 1: Žena a sport

Žena a sportŽena a sport

Mgr. Lukáš CipryanMgr. Lukáš Cipryan

Page 2: Žena a sport

Sportovní výkony žen se čím dál více přibližují sportovním Sportovní výkony žen se čím dál více přibližují sportovním výkonům mužů.výkonům mužů.

Avšak stále existují rozdíly mezi pohlavími ve složení a Avšak stále existují rozdíly mezi pohlavími ve složení a stavbě těla i jeho funkcí, které nedávají ženám stejné stavbě těla i jeho funkcí, které nedávají ženám stejné

startovní podmínky s muži. startovní podmínky s muži.

Page 3: Žena a sport

Svalová sílaSvalová síla

Do 12 let věku nenacházíme rozdíly ve svalové síle mezi Do 12 let věku nenacházíme rozdíly ve svalové síle mezi pohlavími.pohlavími.

V období puberty se však začínají vytvářet rozdíly jako V období puberty se však začínají vytvářet rozdíly jako následek zvýšeného uvolňování pohlavních hormonů.následek zvýšeného uvolňování pohlavních hormonů.

Svalová tkáň tvoří u žen přibližně 25-35 % celkové Svalová tkáň tvoří u žen přibližně 25-35 % celkové hmotnosti těla, u mužů 40-45 %.hmotnosti těla, u mužů 40-45 %.

Maximální síla dolních končetin žen dosahuje 65-75 % Maximální síla dolních končetin žen dosahuje 65-75 % maximální síly mužů, síla svalů trupu 60-70 %, síla maximální síly mužů, síla svalů trupu 60-70 %, síla horních končetin 50 %. horních končetin 50 %.

Page 4: Žena a sport

Maximální aerobní kapacitaMaximální aerobní kapacita

Maximální spotřeba kyslíku (VOMaximální spotřeba kyslíku (VO22maxmax) je u žen asi o 25-35 ) je u žen asi o 25-35

% nižší, v přepočtu na kg tělesné hmotnosti je však % nižší, v přepočtu na kg tělesné hmotnosti je však rozdíl menší (15-25 %). rozdíl menší (15-25 %).

Pokud však vezmeme v úvahu pouze aktivní tělesnou Pokud však vezmeme v úvahu pouze aktivní tělesnou hmotnost, je VOhmotnost, je VO22max max podobné u žen a mužů (zejména u podobné u žen a mužů (zejména u

dobře trénovaných osob).dobře trénovaných osob).

Vývoj VOVývoj VO22maxmax u dívek do 16-17 let věku (chlapci do 18-20 u dívek do 16-17 let věku (chlapci do 18-20

let). Potom postupný pokles (v 60 letech věku asi 70 % let). Potom postupný pokles (v 60 letech věku asi 70 % VOVO22max max ve věku 25 let) ve věku 25 let)

Page 5: Žena a sport

Vývoj VOVývoj VO22maxmax u dívek a chlapců s věkem. u dívek a chlapců s věkem.

Page 6: Žena a sport

Anaerobní výkonAnaerobní výkon

Maximální alaktátový anaerobní výkon Maximální alaktátový anaerobní výkon (na kg tělesné hmotnosti) je u žen (na kg tělesné hmotnosti) je u žen asi o 15-30 % nižší.asi o 15-30 % nižší.

Žádné rozdíly mezi pohlavími nebyly Žádné rozdíly mezi pohlavími nebyly zaznamenány v maximální hladině zaznamenány v maximální hladině laktátu po zátěži. laktátu po zátěži.

Page 7: Žena a sport

PA a menstruační cyklusPA a menstruační cyklus

Zahájení menstruačního cyklu bývá později u sportujících Zahájení menstruačního cyklu bývá později u sportujících dívek než u nesportujících.dívek než u nesportujících.

Pravděpodobnými příčinami poruch menstruačního cyklu Pravděpodobnými příčinami poruch menstruačního cyklu jsou nízké % tuku u sportovkyň a pokles hladiny jsou nízké % tuku u sportovkyň a pokles hladiny estrogenů a progesteronu v krvi.estrogenů a progesteronu v krvi.

Při snížení intenzity tréninku dojde k obnovení normálního Při snížení intenzity tréninku dojde k obnovení normálního cyklu.cyklu.

Negativní vliv menstruace na sportovní výkonnost není Negativní vliv menstruace na sportovní výkonnost není prokázán.prokázán.

Page 8: Žena a sport

PA a těhotenstvíPA a těhotenství

Ženy, které jsou fyzicky aktivní během Ženy, které jsou fyzicky aktivní během těhotenství, zažívají lehčí průběh těhotenství, zažívají lehčí průběh těhotenství, méně přibírají na váze a těhotenství, méně přibírají na váze a mají menší komplikace v perinatálním mají menší komplikace v perinatálním období.období.

Neexistují žádná větší rizika potratu, Neexistují žádná větší rizika potratu, předčasného porodu nebo předčasného porodu nebo negativního ovlivnění růstu plodu ve negativního ovlivnění růstu plodu ve spojení s vhodnou PA během spojení s vhodnou PA během těhotenství.těhotenství.

Page 9: Žena a sport

Sportovní triádaSportovní triáda

- soubor 3 onemocnění objevující se často u sportovkyň - soubor 3 onemocnění objevující se často u sportovkyň najednou :najednou :

1) poruchy příjmu potravy (anorexie, bulímie),1) poruchy příjmu potravy (anorexie, bulímie),

2) poruchy menstruačního cyklu,2) poruchy menstruačního cyklu,

3) osteoporóza.3) osteoporóza.

Page 10: Žena a sport

Žena a sport Žena a sport