of 118 /118
ŽENE I MUŠKARCI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE WOMEN AND MEN IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Sarajevo, 2008. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL OFFICE OF STATISTICS

ŽENE I MUŠKARCI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINEfzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gender2008.pdf · Molijer Muškarac je Muškarac, a žena je žena. Moamar el Gadafi Žena je zagonetka

Embed Size (px)

Text of ŽENE I MUŠKARCI U FEDERACIJI BOSNE I...

 • ENE I MUKARCIU FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  WOMEN AND MEN

  IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Sarajevo, 2008.

  Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

  Bosnia and HerzegovinaFEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  FEDERAL OFFICE OF STATISTICS

 • IZDAVA: FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKUPUBLISHER: FEDERAL OFFICE OF STATISTICSZelenih beretki 26, SarajevoTel/Phone /Fax: +387 33 65 77 04Web stranica/Web site : www.fzs.baE - mail: [email protected]

  ODGOVARA DIREKTOR: Dervi ureviPERSON RESPONSIBL: Dervi urevi, Director general

  MOLIMO KORISNIKE OVE PUBLIKACIJE DA PRILIKOMKORIENJA PODATAKA NAVEDU IZVOR

  THOSE USING DATA FROM THIS ISSUE ARE REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 • PREDGOVOR

  ene i mukarci u Federaciji Bosne i Hercegovine je naslov ove publikacije,etvrte u nizu ove vrste koje je objavio Federalni zavod za statistiku. Ovo izdanjeobjavljuje podatke zakljuno sa 2007. godinom i prua obuhvatan pregled situacije ena i mukaraca u Federaciji Bosne i Hercegovine.

  Publikacija se sastoji od sljedeih poglavlja: stanovnitvo, zdravstvo,

  obrazovanje, zaposlenost i nezaposlenost, socijalna zatita, pravosue i izbori.Obuhvata podatke koji su prikazani u vidu tabela sa grafikim prikazom istih, a koji su rezultat provoenja statistikih istraivanja Federalnog zavoda za statistiku. Manji dio podataka preuzet je od drugih institucija ili drugih izvora podataka to je i navedenoispod tabela.

  elimo se zahvaliti svima koji su doprinijeli izradi ove publikacije i vjerujemoda e ona biti od velike pomoi korisnicima naih podataka i da e biti koritena odstrane ire javnosti.

  Primjedbe i sugestije korisnika primiemo kao izraz dobre namjere za

  poboljanje sljedeih izdanja.

  Dervi urevi

  Direktor Federalnog zavoda za statistiku

  Sarajevo, decembar 2008.

 • PREFACE

  Women and men in The Federation of Bosnia and Herzegovina is the titleof the publication, the fourth one of this kind published by the Federal Office of Statistics. This edition gives the data untill 2007 including and shows the overview ofthe situation of women and men in The Federation of Bosnia and Herzegovina.

  Publication is composed of the next chapters:.population, health, education,

  employment and unemployment, social welfare, administration of justice andelections. It covers the data shown as the tables and charts. These data are theresult of the statistical researches carried out by the Federal Office of Statistics and the source of less part of data is other institutions or other sources of data and it iscited under table.

  We would like to thank to everybody who contributed to make the publication

  and we believe it would help to users of our data and it would be used by broader public.

  Remarks and sugestions of users od our data we will receive as an

  expression of good wish to the next editions make better.

  Dervi urevi

  Director of Federal Office of Statistics

  Sarajevo, December 2008.

 • SADRAJ / CONTENTS

  Strana / page

  Uvod / Introduction

  8

  Izvori podataka / Sources of data

  10

  Rekli su o eni / They said about woman .

  12

  Stanovnitvo / Population ..

  17

  Zdravstvo / Health

  37

  Obrazovanje / Education .

  47

  Zaposlenost i nezaposlenost / Employment and unemployment

  70

  Socijalna zatita / Social welfare

  86

  Pravosue / Administration of justice

  101

  Izbori / Elections

  109

  Registar pravnih lica / Register of legal entities

  115

 • UVOD

  Namjera ove publikacije je da prui pregled stanja u Federaciji BiH u pogledugendera, a na osnovu raspoloivih statistikih podataka za period 2003 - 2007. godina.

  Gender oznaava socioloki i kulturoloki uvjetovanu razliku izmeu ena imukaraca. Odnosi se na sve one uloge i osobine koje nisu uvjetovane ili odreeneiskljuivo prirodnim ili biolokim faktorima, nego su prije proizvod normi, konvencija itradicije i kroz vrijeme su promjenljivi. Gender jednakost jednakost postoji ako oba spola imaju jednaku drutvenu vrijednost, jednaka prava i jednake odgovornosti, kao i jednak pristup resursima imogunostima koji im omoguavaju uivanje jednakosti. Gender ravnopravnost znai jednaku vidljivost, osnaivanje i uee oba spola usvim sferama javnog i privatnog ivota i ima za cilj promoviranje punog uea ena imukaraca u drutvu. Gender mainstreaming je (re)organizacija, unapreenje, razvoj i evaluacijaprocesa politika tako da perspektiva gender ravnopravnosti bude inkorporirana u sve politike na svim razinama i u svim fazama od strane aktera koji su uobiajenoukljueni u donoenje odluka.

  PRAVNI OKVIR

  Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine FBiH 1/94) lan 2A: Federacija e osigurati primjenu najvieg nivoa meunarodno priznatih prava i sloboda utvrenih u aktima navedenim u Aneksu. Posebno: ...zabranu svake diskriminacije zasnovane na rasi, boji koe, spolu, jeziku, religiji ili vjerovanju, politikim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu...

  Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH donesen je 2003. godine (Slubeniglasnik BiH broj 56/03) i ovim zakonom ureuje se, promovira i titi ravnopravnostspolova i garantiraju jednake mogunosti svim graanima, kako u javnoj, tako i uprivatnoj sferi drutva, te spreava direktna i indirektna diskriminacija zasnovana naspolu.

  U lanu 2. ovog zakona kae se da spolovi su ravnopravni. Puna ravnopravnost spolova garantira se u svim sferama drutva, a naroito u oblasti obrazovanja, ekonomiji, zapoljavanju i radu, socijalnoj i zdravstvenoj zatiti, sportu, kulturi, javnom ivotu i medijima, bez obzira na brano i porodino stanje. Diskriminacija na temelju spola i spolne orjentacije zabranjena je.

  Zakon o ravnopravnosti spolova u lanu 18. obavezuje da svi statistiki podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrauju u dravnim organima na svim nivoima, javnim slubama i ustanovama, dravnim i privatnim preduzeima i ostalim subjektima moraju biti prikazani po spolu. Statistiki podaci i informacije, koji se prikupljaju, evidentiraju i obrauju, u skladu sa stavom 1 ovog lana, moraju biti sastavni dio statistike evidencije i dostupni javnosti. _____________________________8 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • INTRODUCTION

  The purpose of this publication is to offer the overview of the situation in The Federation of Bosnia and Herzegovina regarding the gender and on the base of available statistical data for the period 2003 - 2007. Gender means socally and cultural conditioned difference between women and men.It is in relation to all roles and characteristics not conditioned or defined by natural orbiological factors only; they are the product of norms, conventions and tradition andthey are changeable through time. Gender equality equality exists if both sexes have the equal social value, equal rights and responsibilities as well as equal access to recources and have theposibilities which enable them to enjoy in equality. Gender equity means equal visibility, strengthening and participation of both sexesin all spheres of public and private life and has the goal to promote full participation ofwomen and men in society. Gender mainstreaming is re(organization), promotion, development andevaluation of process of policies so that perspective of gender equity is incorporatedin all policies on all levels in all phases by actors who are usually included in makingdecisions. LEGAL FRAMEWORK

  The Constitution of The Federation of Bosnia and Herzegovina (Gazette FBiH 1/94) article 2A: The Federation will ensure the implementation of the highest level of international approved rights and freedoms defined in acts cited in Anex. Especially: prohibition of each discrimination based on race, skin colour, sex, language, religion or faith, political or other testimonials, nacional or social origin

  The Law on Gender Equity in Bosnia and Herzegovina proclaimed in 2003(Gazette B&H No 56/03) and it is regulated, promoted and protected the equity ofsexes and the equal opportunities to all citizens are garanted by this Law, in publicand private sphere of society, and inhibit direct and indirect discrimination based onthe sex. According to the article 2 of this law sexes are equited. Full equity of sexes isgaranted in all spheres of society and especially in the field of education, economie, employment and work, social and health protection, sport, culture, public life andmedia, no regard to marital or familiar status. Discrimination based on the sex isforbiden. In the article 18 of The Law on equity of sexes it is prescribed to all statistical data and information which are collected, registered d processed in state bodies on all levels, in public services and institutions, state and private companie

  ans

  and other subjects must be shown by sex. Statistical data and information which are collected, registered d processed in th an e line with issue 1 of this article must be principle part of statistical evidence andaccessible to the publicity.

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 9

 • IZVORI PODATAKA

  Anketa o potronji domainstava u BiH 2007 Statistike institucije Bosne i Hercegovine provele su Anketu o potronjidomainstava u BiH 2007. godine. Finansijsku podrku za provoenje Anketeosigurali su Vlada Italije i Cooperazione Italiana uz tehniku pomo eksperata ISTAT-a Nacionalni institut za statistiku Italije i Vlada Velike Britanije, Ured za meunarodni razvoj DFID. Anketa o radnoj snazi (ARS) Anketa o radnoj snazi (ARS) je anketa o obiljejima trita rada i prvi put je u Bosni i Hercegovini provedena u aprilu 2006. godine kao godinje istraivanje na uzorkomizabranim domainstvima. Anketa je provedena uz finansijsku i tehniku podrkuUreda britanske vlade za meunarodni razvoj (the Department for InternationalDevelopment of the British Government DFID) i Razvojnog programa Ujedinjenihnacija (United Nations Development Program - UNDP).

  _____________________________10 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • SOURCES OF DATA Household Budget Survey (HBS)

  Statistical Institutes of Bosnia and Herzegovina were conducted the Household Budget Survey (HBS) in 2007. Financial support provided by Italy Government andCooperazione Italiana with technical assistence of experts of ISTAT (Italian StatisticalInstitut), DFID, the Department for International Development of the BritishGovernment. Labour Force Survey (LFS) Labour force survey is the survey on characteristics of labour market and it was carried out for the first time in Bosnia and Herzegovina in April 2006 as an annual research on the sample survey base. The survey was carried out with financial and technical support of the Department for International Development of the British Government (DFID), United Nations Development Program UNDP

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 11

 • REKLI SU O ENI

  ena stoji, kao kapija, na izlazu kao i na ulazu ovog svijeta. Ivo Andri Lijepa se ena svia oima, dobra ena se svia srcu; jedna je dragulj, druga riznica.Napoleon Gdje se ene potuju, tamo je i bogovima ugoeno; gdje se enama ne iskazuje potovanje, tamo ni jedno djelo ne donosi ploda. Mahabharata ena je ovjekova budunost. Sumerska izreka Nije zanimljivo ono to vam ene kau, zanimljivo je ono to preute. ekspir Slabosti, ime ti je ena! ekspir ena je jedini stvor koji umije i da plae i da se smije zbog istog razloga. Molijer Mukarac je Mukarac, a ena je ena. Moamar el Gadafi ena je zagonetka ije se rjeenje zove materinstvo. Nie Ko moe upravljati jednom enom, moe upravljati i jednim narodom. Balzak ene, kao i snovi, nisu nikada onakve kakve bismo htjeli da budu. Luii Piranelo Ljudi stvaraju djela, a ene ljude. Rolan U svakom sluaju potujte enu, jer je to bila i vaa majka. Franesko Gveraci Tek dah ene uini te ovjekom. Mile Ljepota jedne ene nije u odjei koju nosi, njenoj figuri ili frizuri. Ljepota ene seogleda u njenim oima, jer su ona vrata njenog srca, mjesto gdje ljubav poiva. Ljepota ene nije u njenoj vanjtini, nego se prava ljepota ene oituje u njenoj dui.To je panja koju ona nesebino prua, ljubav koju ona pokazuje. Ljepota ene se poveava kako godine prolaze. Odri Hepbern Mukarci vladaju svijetom, a ene mukarcima. Narodna _____________________________12 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • THEY SAID ABOUT WOMAN

  Woman stands, as a shock, on the outlet as well as on the gate of the world. Ivo Andri Eyes like pretty woman and heart likes nice woman, one is gem (jewel) and the other one is treasury. Napoleon Where women are respected, there is pleased to gods; where women are not respected, there no one act gives fruit. Mahabharata Women is the future of the human being. Sumers saying It is not interesting what women say to you, it is interesting what they miss to say. ekspir Weekness, your name is woman! ekspir Women is the only one being who can cry and laugh for the same reason at the same time. Molijer Man is Man and woman is woman. Moamar el Gadafi Woman is an enigma whose solution is called maternity. Nie Who can manage a woman it can manage a nation. Balzak Women are never such we would like to be, like dreams. Luii Piranelo People make commitment, and women make people. Rolan In each case respect woman because your mother was a woman. Franesko Gveraci Breath of woman can make you human being only. Mile The beauty of a woman is not in her costume, figure or hair-style. The beauty of a woman is in her eyes cause they are the door of her heart, the place where love stands. The beauty of a woman is not in her look, the real beauty of a woman is in her spirit. This is interest (regard) she gives unselfishly, love she shows. The beauty of a woman is growing up with years. Odri Hepbern Men manage world and women manage men. Popular _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 13

 • STANOVNITVO

  POPULATION

 • Prisutno stanovnitvo prema starosti, stanje 30.06.2008. - procjenaPresent population by age, June 30, 2008 - estimate

  Starost ene Mukarci ene MukarciAge Women Men Women Men

  Ukupno / Total 1188438 1138757 100,0 100,0 0 - 6 85663 86902 7,2 7,6

  7 - 14 119769 127518 10,1 11,2 15 - 64 804531 775189 67,7 68,1 65 i vie 178475 149148 15,0 13,1

  %

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  0 - 6 7 - 14 15 - 64 65 i vie

  ene Women Mukarci Men

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 17

 • Stanovnitvo po spolu i starosnim grupama 2007Population by gender, age group 2007

  Starosna grupa eneWomenMukarci

  Men Age group

  UKUPNO 1333785 1079998 TOTAL 0 - 5 5,6 5,9 0 - 5

  6 - 17 16,2 18,3 6 - 17 18 - 34 24,0 25,2 18 - 34 35 - 64 39,3 38,9 35 - 6465 i vie 14,8 11,7 65 i vie

  prosjena starost 38,1 35,8 average age(godine) (years)

  eneWomen

  MukarciMen

  0 - 5 5,6 5,9 0 - 5 6 - 17 16,2 18,3 6 - 17 18 - 34 24,0 25,2 18 - 34 35 - 64 39,3 38,9 35 - 6465 i vie 14,8 11,7 65 i vie

  Prosjena starost stanovnitva Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, 1991, 2004 i 2007.Average age of population of Bosnia and Herzegovina and The Federation of B&H, 1991, 2004 i 2007.

  ene MukarciWomen Men

  1991 BiH* 35,0 33,02004 BiH 38,7 36,82007 BiH 39,4 37,2

  2004 FBiH 37,2 35,62007 FBiH 38,1 35,8

  eneWomen

  MukarciMen

  1991 BiH* 35,0 33,02004 BiH 38,7 36,82007 BiH 39,4 37,2

  2004 FBiH 37,2 35,62007 FBiH 38,1 35,8

  Izvor podataka: Anketa o potronji domainstva u BiH 2004, 2007 Popis stanovnitva 1991. godineSource of data: The B&H household budget survey 2004, 2007 1991 Census

  Average ageProsjena starost stanovnitva

  0,010,020,030,040,050,0

  0 - 5 6 - 17 18 - 34 35 - 64 65 i vie

  eneWomenMukarciMen

  28,030,032,034,036,038,040,0

  1991 BiH* 2004 BiH 2007 BiH 2004 FBiH 2007 FBiH

  eneWomenMukarciMen

  _____________________________18 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Doseljeno i odseljeno stanovnitvo u/iz FBIH po starosti i spolu (ukljuujui kretanje stanovnitva unutar FBiH i u RS i DB), 2007Immigrants and emmigrants to/from FBIH by age and sex (including the population movements inside The FBIH and from RS and DB, 2007

  Starost Ukupno ene Mukarci Ukupno ene MukarciAge Total Women Men Total Women Men

  Ukupno / Total 23388 12907 10481 26831 14891 119400-4 223 108 115 233 115 1185-9 240 100 140 266 114 152

  10-14 271 131 140 307 143 16415-19 1956 1226 730 2086 1301 78520-24 4210 2959 1251 4582 3121 146125-29 4007 2494 1513 4229 2680 154930-34 2600 1352 1248 2728 1414 131435-39 1852 804 1048 1974 881 109340-44 1660 702 958 1754 738 101645-49 1494 637 857 1615 705 91050-54 1364 599 765 1544 688 85655-59 1100 522 578 1317 635 68260-64 728 368 360 933 532 40165-69 671 348 323 1202 659 54370-74 507 252 255 1054 586 46875-79 328 187 141 653 351 30280+ 177 118 59 354 228 126

  Odseljeni EmigrantsDoseljeni Immigrants

  2007

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  0-4 5-9 10-14

  15-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65-69

  70-74

  75-79

  80+

  Doseljeni-ene Immigrants-Women Doseljeni-mukarci Immigrants-MenOdseljeni-ene Emigrants-Women Odseljeni-mukarci Emigrants-Men

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 19

 • Tip domainstvaHousehold typology

  Tip domainstva % Household typologySamaka domainstva

  65 i vie godina 8,4 SMH > = 65 yearsmanje od 65 godina 4,5 SMH < 65 years

  Brani par bez djece65 i vie godina 8,4 CWOC > = 65 yearsmanje od 65 godina 6,8 CWOC < 65 years

  Brani par sa jednim djetetom 14,5 Couple with 1 childBrani par sa dvoje djece 21,7 Couple with 2 childrenBrani par sa troje i vie djece 8,4 Couple with 3 and more children

  Samohrani roditelji 7,5 Single parents

  Samohrani roditelji plus 3,9 Single parentsdrugi srodnici + other relatives

  Brani par sa djecom 4,2 Couple with children plus roditelji + parents

  Brani par sa djecom 7,4 Couple with children plus drugi srodnici + other relatives

  Ostalo 4,3 Other

  eneWomen

  MukarciMen

  Samohrani roditelji sa djecom 80,7 19,3 Single parents withchildren

  Starija lica koja ive sama 78,9 21,1 Elderly people living alone

  Izvor podataka: Anketa o potronji domainstva u BiH 2007Source of data: The B&H household budget survey 2007

  _____________________________20 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • ivoroeniLivebirths

  GodinaYear

  enskiFemales

  MukiMales

  2003 10909 118602004 10774 114762005 10647 112872006 10395 112072007 10422 11293

  enski Females

  Muki Males

  2003 10909 118602004 10774 114762005 10647 112872006 10395 112072007 10422 11293

  02000400060008000

  100001200014000

  2003 2004 2005 2006 2007

  enski Females Muki Males

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 21

 • ivoroeni prema tipu naseljenog mjestaLivebirths by type of settlement

  Godina Ukupno U gradskim U ostalimYear Total In urban In rural

  2003 23168 11287 118812004 22250 11094 111562005 21934 11147 107872006 21602 11080 105222007 21715 11716 9999

  U gradskim In urban

  U ostalim In rural

  2003 11287 118812004 11094 111562005 11147 107872006 11080 105222007 11716 9999

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  12000

  14000

  2003 2004 2005 2006 2007

  U gradskim In urban U ostalim In rural

  _____________________________22 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Prosjena starost majke prilikom roenja djeteta, ukupno i prvo dijeteAverage age of mother in the occassion of delivering baby, total and first child

  GodinaYear

  UkupnoTotal

  Prvo dijeteFirst child

  2003 26,9 24,32004 26,9 24,52005 27,0 24,52006 27,0 24,62007 27,0 24,8

  Ukupno Total

  Prvo dijete First child

  2003 26,9 24,32004 26,9 24,52005 27,0 24,52006 27,0 24,62007 27,0 24,8

  22 23 24 25 26 27 28

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  Ukupno Total Prvo dijete First child

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 23

 • Umrli Deaths

  GodinaYear

  eneWomen

  MukarciMen

  2003 8790 94692004 8964 93862005 9256 100372006 9048 96302007 9423 10005

  ene Mukarci 2003 8790 94692004 8964 93862005 9256 100372006 9048 96302007 9423 10005

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  12000

  2003 2004 2005 2006 2007

  ene Women

  Mukarci Men

  _____________________________24 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Umrli prema starosti, 2007Deaths by age, 2007

  StarostAge

  eneWomen

  MukarciMen

  0-4 94 127 5-9 14 10

  10-14 7 12 15-19 18 52 20-24 29 64 25-29 32 79 30-34 44 69 35-39 53 98 40-44 121 191 45-49 208 333 50-54 331 638 55-59 410 771 60-64 534 860 65-69 1061 1432 70-74 1581 1926 75-79 1971 1809 80-84 1632 959

  85+ 1275 563NepoznatoUnknown 8 12

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  0-4

  5-9 10

  -14 15

  -19 20

  -24 25

  -29 30

  -34 35

  -39 40

  -44 45

  -49 50

  -54 55

  -59 60

  -64 65

  -69 70

  -74 75

  -79 80

  -84 85+

  Nepo

  znato

  Unk

  nown

  ene Women Mukarci Men

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 25

 • Prosjena starost umrlih Avarage age of deaths

  GodinaYear

  eneWomen

  MukarciMen

  2003 71,1 65,52004 71,3 66,02005 72,0 66,42006 71,7 66,52007 72,0 66,8

  eneWomen

  MukarciMen2003 71,1 65,5

  2004 71,3 66,02005 72,0 66,42006 71,7 66,52007 72,0 66,8

  01020304050607080

  2003 2004 2005 2006 2007

  eneWomen

  MukarciMen

  _____________________________26 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Umrla dojenad Infant deaths

  enskifemales

  mukimales

  2003 80 122 7,3 10,32004 83 107 7,7 9,32005 81 113 7,6 10,02006 78 127 7,5 11,32007 79 114 7,6 10,1

  enski muki2003 7,3 10,32004 7,7 9,32005 7,6 10,02006 7,5 11,32007 7,6 10,1

  MukiMales

  enskiFemales

  na 1000 ivoroenihper 1000 livebirthsGodina

  Year

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  2003 2004 2005 2006 2007

  enskifemales

  mukimales

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 27

 • Nasilne smrtiViolent deaths

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  2003 66 266 60 131 9 302004 76 268 51 140 8 282005 65 235 55 141 8 292006 78 257 52 143 8 272007 79 288 62 129 13 22

  GodinaYear

  Nesretan sluajAccident

  SamoubistvoSuicide

  UbistvoMurder

  Nasilne smrti Vilent deaths, 2007

  050

  100150200250300350

  ene

  Wom

  en

  Mu

  karc

  iM

  en

  ene

  Wom

  en

  Mu

  karc

  iM

  en

  ene

  Wom

  en

  Mu

  karc

  iM

  en

  Nesretan sluajAccident

  SamoubistvoSuicide

  UbistvoMurder

  _____________________________28 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Zakljueni i razvedeni brakoviMarriages and divorces

  GodinaYear

  Zakljueni brakovi

  Marriages

  Razvedeni brakovi Divorces

  Razvedeni brakovi na 1000

  zakljuenihDivorces per

  1000 marriages

  2003 13102 1174 89,62004 13695 857 62,62005 13620 966 70,92006 13012 933 71,72007 14808 1031 69,6

  Razvedeni 2003 89,62004 62,62005 70,92006 71,72007 69,6

  Razvedeni brakovi na 1000 zakljuenihDivorces per 1000 marriages

  0,0

  20,0

  40,0

  60,0

  80,0

  100,0

  2003 2004 2005 2006 2007

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 29

 • MladaBride

  MladoenjaGr oom

  MladaBride

  MladoenjaGroom

  2003 25,5 29,5 24,2 27,62004 25,5 29,5 24,2 27,62005 25,7 29,5 24,3 27,72006 25,7 29,5 24,3 27,72007 25,9 29,6 24,5 27,8

  MladaBride

  MladoenjaGr oom

  2003 25,5 29,52004 25,5 29,52005 25,7 29,52006 25,7 29,52007 25,9 29,6

  MladaBride

  Mladoenja

  2003 24,2 27,62004 24,2 27,62005 24,3 27,72006 24,3 27,72007 24,5 27,8

  Ukupno Total

  Prosjena starost mlade - mladoenje pri zakljuenju brakaAverage age of bride - groom at the time getting married

  GodinaYear

  Prvi brak First marriage

  Ukupno Total

  0 5 10 15 20 25 30 35

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  MladaBride

  MladoenjaGroom

  Prvi brak First marriage

  0 5 10 15 20 25 30

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  MladaBride

  MladoenjaGroom

  _____________________________30 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Razvedeni brakovi prema starosti ene i muaDivorces by age of wife and husband

  2003 2004 2005 2006 2007

  Ukupno 1174 857 966 933 1031 Totalena 21 16 16 19 13 WifeMu 1 1 1 4 5 Husbandena 194 165 160 151 158 WifeMu 76 66 69 56 58 Husbandena 218 186 214 174 222 WifeMu 212 160 169 157 194 Husbandena 202 144 141 148 176 WifeMu 213 182 163 165 177 Husbandena 193 122 113 115 121 WifeMu 202 152 157 147 173 Husbandena 216 144 205 203 195 WifeMu 286 171 224 221 231 Husbandena 89 58 85 94 119 WifeMu 102 76 120 126 127 Husbandena 38 20 32 29 27 WifeMu 79 48 63 57 66 Husband

  Nepoznato ena 3 2 - - - Wife UnknownMu 3 1 - - - Husband

  Razvedeni brakoviDivorces

  do 19

  20 - 24

  50 - 59

  Starost Spol

  30 - 34

  35 - 39

  60 +

  25 - 29

  30 - 34

  35 - 39

  40 - 49 40 - 49

  50 - 59

  60 +

  25 - 29

  Sex Age

  untill 19

  20 - 24

  2007

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  ena

  Mu

  ena

  Mu

  ena

  Mu

  ena

  Mu

  ena

  Mu

  ena

  Mu

  ena

  Mu

  ena

  Mu

  ena

  Mu

  do 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + Nepoznato

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 31

 • Razvedeni brakovi prema trajanju brakaDivorces by duration of marriage

  2003 2004 2005 2006 2007

  Do 1 godineUnder 1 year 83 53 66 62 51

  1 - 4 352 310 313 316 369 5 - 9 272 207 232 210 223

  1 0 - 14 164 95 80 103 117 15 - 19 124 73 101 84 90 20 - 24 86 54 79 57 64

  25 + 93 65 95 101 117

  Trajanje brakaDu ration of marriage

  Razvedeni brakoviDivorces

  2007

  050

  100150200250300350400

  Do 1

  godin

  e Und

  er 1 y

  ear

  1 - 4

  5 - 9

  1 0 -

  14

  15 - 1

  9

  20 - 2

  425

  +

  _____________________________32 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Razvedeni brakovi prema odluci o dodjeli i izdravanju djeceDivorces by dependent children are assigned to

  2003 2004 2005 2006 2007

  Ukupno 1174 857 966 933 1031 TotalNema izdravane djece 542 411 505 568 599 No dependent children eni 484 331 347 277 343 To wifeMuu 128 96 101 67 77 To husbandeni i muu 19 16 11 15 10 To wife and husbandDrugim licima 0 1 0 2 2 To other personsUstanovi 1 1 1 2 0 To institution Ostale kombinacije 0 1 1 2 0 Other combinations

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  2003 2004 2005 2006 2007

  eni To wife

  Muu To husband

  eni i muuTo wife and husband

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 33

 • ZDRAVSTVO

  HEALTH

 • Zdravstveni radnici zaposleni u zdravstvu Health personnel employed in health sector

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  2228 1668 2360 1711 Physicians369 204 360 187 Dentists268 26 261 32 Pharmacists223 63 247 71 Health associates

  3732 2036 9649 2097 Health technical staff

  Izvor podataka: Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i HercegovineSource of data: Federal institute for public health of The Federation of Bosnia and Herzegovina

  2006 2007

  Zdravstveni saradniciZdravstveni tehniari

  Doktori medicineDoktori stomatologijeMagistri farmacije

  0100020003000400050006000700080009000

  10000

  doktori medicine doktoristomatologije

  farmaceuti zdravstvenisaradnici

  zdravstvenitehniari

  2004 ene 2004 mukarci 2005 ene 2005 mukarci

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 37

 • Doktori medicine specijalisti Physicians specialist

  Selected

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  Anesteziologija sa reanimatologijom

  85 49 88 47 Anesteziology with reanimation

  Djeija hirurgija 4 10 4 13 Children surgeryDermatovenerologija 45 5 43 3 Dermatoveneral diseasesGinekologija i akuerstvo 88 133 89 137 Gynaecology and obstetricsInfektologija 36 13 38 13 InfectiologyInterna medicina 121 163 121 162 Internal medicineKardiologija 1 4 1 7 CardyologyMedicina rada 70 54 72 52 Occupational medicineOpa medicina 126 42 100 39 General practiceOftamologija 72 42 65 45 OphthalmologyNeuropsihijatrija 102 71 104 67 NeuropsychiatryNeurohirurgija 2 18 2 19 Neurology surgeryOpa hirurgija 10 145 9 130 General surgeryOrtopedija 3 61 3 58 OrthopedyOtorinolaringologija 18 46 19 46 OtorhinolaryngologyPedijatrija 200 59 189 56 PaediatricsPneumoftiziologija 58 48 59 50 PneumophthisiologyPorodina medicina 114 37 160 45 Family medicineUrgentna medicina 44 37 41 42 Urgent medicineUrologija 1 38 1 37 Urologykolska medicina 30 2 30 2 School medicine

  Izvor podataka: Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i HercegovineSource of data: Federal institute for public health of The Federation of Bosnia and Herzegovina

  2006 2007

  Izabrane specijalnosti

  2007

  020406080

  100120140160180200

  Anes

  teziol

  ogija

  sa re

  anim

  atolog

  ijom

  Djeija

  hirur

  gija

  Derm

  atove

  nerol

  ogija

  Gine

  kolog

  ija i a

  kue

  rstvo

  Infek

  tolog

  ija

  Intern

  a med

  icina

  Kardi

  ologij

  a

  Medic

  ina ra

  da

  Opa

  med

  icina

  Oftam

  ologij

  a

  Neuro

  psihi

  jatrija

  Neuro

  hirurg

  ija

  Opa

  hirur

  gija

  Ortop

  edija

  Otori

  nolar

  ingolo

  gija

  Pedij

  atrija

  Pneu

  moftiz

  iolog

  ija

  Porod

  ina m

  edicin

  a

  Urge

  ntna m

  edicin

  a

  Urolo

  gija

  kols

  ka m

  edicin

  a

  ene women mukarci men

  _____________________________38 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Doktori stomatologije specijalisti Dentists specialists

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  Bolesti usta i paradoncija 9 5 11 3 Diseases of oral and paradontical

  Bolesti zuba i endodoncija 23 6 22 7 Diseases of the teeth and endodoncy

  Djeija i preventivna stomatologija

  29 12 32 11 Childen , s and prevency stomatology

  Maksilofacijalna hirurgija - 8 - 6 Maxilophacial , s surgeryOpa stomatologija 3 1 6 4 General stomatologicOralna hirurgija 6 15 6 14 Oral surgeryOrtodoncija 17 13 19 10 OrtodontisStomatoloka protetika 21 18 23 16 Stomatological

  prosthodontics

  Farmaceuti specijalisti Pharmacists specialist

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  Farmaceutska informatika 2 2 2 2 Pharmacy information technology

  Farmaceutska tehnologija 9 1 9 1 Pharmacy technologylijekova 12 3 11 2 of medicine Klinika farmacija 7 1 6 1 Clinical pharmacyMedicinska biohemija 19 - 18 - Medical byochemistryToksikoloka hemija - 1 - 1 Toxicology

  Izvor podataka: Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i HercegovineSource of data: Federal institute for public health of The Federation of Bosnia and Herzegovina

  2006 2007

  2006 2007

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 39

 • Zdravstveni saradnici, specijalisti Health associates, specialists

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  Medicinsko ininjerstvo 1 - 2 4 Medical engineeringMedicinska nuklearna fizika - 3 - -

  Medical nuclear physicsMedicinska psihologija - - 10 1 Medical psychologyMedicinska pedagogija 1 - - - Medical pedagogyZdravstvena statistika i informatika

  1 - - - Health statistics and information

  technology

  Medicinski tehniari prema smjeruMedical techicians according to specializations

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  Fizioterapeutski tehniari 248 126 220 140 Physiotherapeutics techicians

  Farmaceutski tehniari 328 32 329 36 Pharmacyst techicians Sanitarni tehniari 201 115 198 111 Sanitary techicians Laboratorijski tehniari 680 160 677 150 Laboratories techicians Zubni tehniari 182 71 180 68 Dental technicians Opeg smjera 5558 1169 5499 1191 Of generalPedijatrijskog smjera 302 3 324 5 Of pediatricsAkuerskog smjera 808 - 785 1 Of obstetricsStomatolokog smjera 348 8 349 9 Of stomatological

  Izvor podataka: Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i HercegovineSource of data: Federal institute for public health of The Federation of Bosnia and Herzegovina

  2006 2007

  2006 2007

  _____________________________40 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Umrli prema uzroku smrti Deaths by causes of death

  I 00-I 99 C00-G97D00-D48 R00-R99 J00-J99 K00-K93 S00-T98

  2003 ene 5216 1318 607 214 175 101 Women Mukarci 4637 2025 540 357 282 253 Men

  2004 ene 5212 1347 475 220 196 83 Women Mukarci 4618 1955 458 335 287 257 Men

  2005 ene 5385 1379 369 291 199 73 Women Mukarci 4934 2137 405 436 261 233 Men

  2006 ene 5332 1506 474 225 184 90 Women Mukarci 4706 2087 586 381 255 286 Men

  2007 ene 5552 1531 392 266 199 112 Women Mukarci 4994 2191 449 377 314 248 Men

  I 00-I 99 Oboljenja cirkulatornog sistemaDiseases of the circulatory systemC00 - C97, D00 - D48NeoplazmeNeoplasms

  J00 - J99 Oboljenja respiratornog sistemaDiseases of the raspiratory systemK00 - K93 Oboljenja digestivnog traktaDiseases of the digestive systemS00 - T98 Povrede, trovanja i druge posljedice spoljanih uzroka

  R00 - R99

  Diseases of the respiratory system symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings,

  Injuries, poisinnings and certain other consequences of external causes

  Simptomi, znaci nenormalni kliniki nalazi i laboratorijski nalazi, koji nisu drugdje klasificirani

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 41

 • Umrli prema starosti i uzroku smrti u 2007.Deaths by causes of death in 2007

  I 00-I 99 C00-C97D00-D48 R00-R99 J00-J99 K00-K93 S00-T98

  ene 2 0 3 3 1 1 Women Mukarci 7 0 3 6 1 3 Menene 2 6 2 5 1 2 Women Mukarci 3 2 3 0 1 6 Menene 5 4 2 0 - 1 Women Mukarci 11 7 2 1 1 1 Menene 16 6 5 2 2 6 Women Mukarci 26 19 9 3 1 33 Menene 22 33 2 5 2 7 Women Mukarci 30 24 11 1 4 34 Menene 96 148 13 7 11 10 Women Mukarci 202 125 38 12 26 30 Menene 268 291 21 15 27 14 Women Mukarci 592 409 67 29 63 37 Menene 786 375 55 39 49 13 Women Mukarci 1054 606 102 79 88 30 Menene 2246 463 126 105 69 35 Women Mukarci 2061 814 123 181 102 41 Menene 2103 205 163 85 36 19 Women Mukarci 1002 184 91 65 25 15 Menene 6 0 0 0 0 0 Women Mukarci 6 1 0 0 1 1 Men

  I 00-I 99 C00-C97D00-D48 R00-R99 J00-J99 K00-K93 S00-T98

  do 1 god und 2 0 3 3 1 11-9 2 6 2 5 1 210-19 5 4 2 0 - 120-29 16 6 5 2 2 630-39 22 33 2 5 2 740-49 96 148 13 7 11 1050-59 268 291 21 15 27 1460-69 786 375 55 39 49 1370-79 2246 463 126 105 69 3580+ 2103 205 163 85 36 19nepoznato u 6 0 0 0 0 0

  I 00-I 99 C00-C97D00-D48 R00-R99 J00-J99 K00-K93 S00-T98do 1 god under 1 7 0 3 6 1 31-9 3 2 3 0 1 610-19 11 7 2 1 1 120-29 26 19 9 3 1 3330-39 30 24 11 1 4 3440-49 202 125 38 12 26 3050-59 592 409 67 29 63 3760-69 1054 606 102 79 88 3070-79 2061 814 123 181 102 4180+ 1002 184 91 65 25 15nepoznato unkno 6 1 0 0 1 1

  80 +80 and overNepoznatoUnknown

  1 - 9

  70 - 79

  10 - 19

  20 - 29

  30 - 39

  40 - 49

  50 - 59

  60 - 69

  Spol SexUzroci smrti/Causes of death

  Do 1 godineUnder 1 year

  StarostAge

  MUKARCI MEN

  01000200030004000

  do 1

  god u

  nder

  1 y.

  1-910

  -1920

  -2930

  -3940

  -4950

  -5960

  -6970

  -79 80+

  nepo

  znato

  unkn

  own

  I00-I99 C00-C97 D00-D48 R00-R99 J00-J99 K00-K93 S00-T98

  ENE WOMEN

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  do 1

  god

  unde

  r 1 y

  .

  1-9

  10-1

  9

  20-2

  9

  30-3

  9

  40-4

  9

  50-5

  9

  60-6

  9

  70-7

  9

  80+

  nepo

  znat

  oun

  know

  n

  I 00-I99 C00-C97 D00-D48 R00-R99 J00-J99 K00-K93 S00-T98

  _____________________________42 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • ene umrle od malignih neoplazmi dojke i malignih neoplazmi enskih reproduktivnih organaprema starostiWomen died of cancer of breast and cancer of women . s reproductive organs by ageGodina Uzrok smrti Cause of death ukup do 29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+

  Maligne neoplazme dojke 188 1 1 4 12 25 25 23 32 20 24 11 10Maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa 166 2 3 5 8 19 20 17 26 28 15 13 10maligne neoplazme dojke 176 - 3 7 10 16 19 21 18 28 25 14 15maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa 163 - 1 4 11 10 13 19 21 22 15 25 22Maligne neoplazme dojke 194 - 1 6 7 14 27 27 28 27 25 18 14Maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa 165 1 - 2 9 13 9 18 23 27 31 21 11Maligne neoplazme dojke 192 - 0 5 7 26 30 23 20 23 21 21 16Maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa 204 1 2 1 10 22 22 21 26 40 23 18 18Maligne neoplazme dojke 214 - 3 3 11 23 35 25 27 28 25 18 16Maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa 212 4 3 7 8 18 25 26 27 33 25 15 21

  Maligne neoplazme dojke 188 1 1 4 12 25 25 23 32 20 24 11 10Maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa 166 2 3 5 8 19 20 17 26 28 15 13 10maligne neoplazme dojke 176 - 3 7 10 16 19 21 18 28 25 14 15maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa 163 - 1 4 11 10 13 19 21 22 15 25 22Maligne neoplazme dojke 194 - 1 6 7 14 27 27 28 27 25 18 14

  Maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa 165 1 - 2 9 13 9 18 23 27 31 21 11Maligne neoplazme dojke 192 - 0 5 7 26 30 23 20 23 21 21 16

  Maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa 204 1 2 1 10 22 22 21 26 40 23 18 18Maligne neoplazme dojke 214 - 3 3 11 23 35 25 27 28 25 18 16

  Maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa 212 4 3 7 8 18 25 26 27 33 25 15 21

  2006

  2007

  2004

  2005

  2003

  2007

  2003

  2004

  2005

  2006

  0 50 100 150 200 250

  Maligne neoplazme dojke

  Maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa

  maligne neoplazme dojke

  maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa

  Maligne neoplazme dojke

  Maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa

  Maligne neoplazme dojke

  Maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa

  Maligne neoplazme dojke

  Maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 43

 • ene umrle od malignih neoplazmi dojke i malignih neoplazmi enskih reproduktivnih organaprema starostiWomen died of cancer of breast and cancer of women . s reproductive organs by ageGodina Uzrok smrti Cause of death ukupdo 29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+

  Maligne neoplazme dojke 151 2 4 10 7 12 20 17 16 18 25 13 7Maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa 151 3 2 8 6 9 13 16 27 22 17 20Maligne neoplazme dojke 214 - 3 3 11 23 35 25 27 28 25 18 16Maligne neoplazme enskihreproduktivnih organa 212 4 3 7 8 18 25 26 27 33 25 15 2

  2007

  20008

  1

  2007

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  do 29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+

  maligne neoplazme dojke maligne neoplazme enskih reproduktivnih organa

  2000

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  do 29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+maligne neoplazme dojke maligne neoplazme enskih reproduktivnih organa

  _____________________________44 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • OBRAZOVANJE

  EDUCATION

 • Djeca u predkolskim ustanovamaChildren in pre-school institutions

  Predkolske ustanove

  Pre-school institutions

  DjevojiceGirls

  DjeaciBoys

  2003 123 4132 46292004 129 3974 43242005 129 3836 42452006 128 3755 42742007 124 4232 4492

  DjevojiceGirls

  DjeaciBoys

  2003 4132 46292004 3974 43242005 3836 42452006 3755 42742007 4232 4492

  0500

  100015002000250030003500400045005000

  2003 2004 2005 2006 2007

  DjevojiceGirls

  DjeaciBoys

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 47

 • Djeca u predkolskim ustanovama prema uzrastuChildren in pre-school institutions by age

  2 godinei mlai

  2 years and younger

  3 godine3 years

  4 godine4 years

  5 godina5 years

  6 godinai starije6 years

  and older

  Djevojice 437 677 1019 1051 944 GirlsDjeaci 545 710 884 1168 1322 BoysDjevojice 530 625 1058 1194 907 GirlsDjeaci 484 704 971 1031 784 BoysDjevojice 598 688 1023 1136 800 GirlsDjeaci 480 721 938 960 677 BoysDjevojice 561 687 892 1006 609 GirlsDjeaci 655 750 1.047 1.062 760 BoysDjevojice 628 734 981 1024 865 GirlsDjeaci 672 736 1113 1072 899 Boys

  2007

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  2 godinei mlai

  2 years andyounger

  3 godine3 years

  4 godine4 years

  5 godina5 years

  6 godinai starije

  6 years andolder

  Djevojice Girls Djeaci Boys

  _____________________________48 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Uenici u osnovnim kolama (kraj kolske godine)Pupils in elementary school (end of school year)

  kolska godina

  School year

  enskiFemales

  MukiMales

  %enski

  females

  %mukimales

  2002/03 117954 123866 48,8 51,22003/04 118464 125004 48,7 51,32004/05 122828 129972 48,6 51,42005/06 121112 127778 48,7 51,32006/07 118945 125505 48,7 51,3

  enskiFemales

  MukiMales

  2002/03 117954 1238662003/04 118464 1250042004/05 122828 1299722005/06 121112 1277782006/07 118945 125505

  110000112000114000116000118000120000122000124000126000128000130000132000

  2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

  enskiFemales

  MukiMales

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 49

 • Enrolled pupils in elementary school by classes

  enskiF emales

  MukiM ales

  enskiF emales

  MukiM ales

  UkupnoTotal 119066 125336 116857 123645

  I 12983 13240 11696 12250II 14116 14558 12931 13253III 19793 21262 14062 14546IV 17557 18720 19661 21230V 16320 17158 17518 18889VI 13644 14433 16187 16987

  VII 11470 12290 13530 14379VIII 13183 13675 11272 12111

  enskiF emales

  MukiM ales

  I 11696 12250II 12931 13253III 14062 14546IV 19661 21230V 17518 18889VI 16187 16987

  VII 13530 14379VIII 11272 12111

  2006/07RazredClass

  2007/08

  Upisani uenici u osnovnu kolu po razredima

  2007/08

  0

  5000

  10000

  15000

  20000

  25000

  I II III IV V VI VII VIII enskiFemales

  MukiMales

  _____________________________50 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Uenici koji su zavrili osnovnu kolu prema uspjehu Pupils who completted elementary school by issu

  enskiFemales

  MukiMales

  enskiFemales

  MukiMales

  6149 4406 5616 3990

  4937 4740 4296 4292

  3287 4824 2793 4314

  446 1226 451 1004

  2005/06UspjehIssu

  2006/07

  DovoljanSufficient

  OdlianExcellentVrlodobarVery good

  DobarGood

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  6000

  7000

  OdlianExcellent

  VrlodobarVery good

  DobarGood

  DovoljanSufficient

  enskiFemales

  MukiMales

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 51

 • Broj uenika u srednjim kolama, kraj kolske godinePupils in secondary education, end of school year

  kolska godinaSchool year

  enskiF emales

  MukiMales

  2002/03 56097 580512003/04 55713 570342004/05 54337 558402005/06 54044 547832006/07 53790 54723

  51000

  52000

  53000

  54000

  55000

  56000

  57000

  58000

  59000

  2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

  enskiFemales

  MukiMales

  _____________________________52 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Upisani uenici srednjih kola, poetak kolske godineEnrolled pupils secondary schools, beginning of school year

  enskiFemales

  MukiMales

  enskiFemales

  MukiMales

  enskiFemales

  MukiMales

  I 15233 16514 14729 15751 13157 14202II 14603 15378 14570 15436 14135 14856III 14456 15382 14039 14993 14070 14992IV 10532 8586 10553 8544 10558 9010

  enskiFemales

  MukiMales

  I 13157 14202II 14135 14856III 14070 14992IV 10558 9010

  RazredClass

  2005/06 2006/07 2007/08

  2007/08

  02000400060008000

  10000120001400016000

  I II III IV

  enskiFemales

  MukiMales

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 53

 • Redovni uenici koji su zavrili srednju koluRegular pupils, graduates - the end of secondary schools

  enskiF emales

  MukiMales

  enskiFemales

  MukiMales

  2002/03 14301 15482 4613 7574 9688 79082003/04 15010 15795 4390 7422 10507 83572004/05 14184 15114 3844 6674 10267 84312005/06 14047 14737 3645 6453 10402 82842006/07 13565 14040 3199 5790 10340 8247

  enskiFemales

  MukiMales2002/03 14301 15482

  2003/04 15010 157952004/05 14184 151142005/06 14047 147372006/07 13565 14040

  etverogodinjaFour yearskolskagodina

  Schoolyear

  enskiFemales

  MukiMales

  TrogodinjaThree years

  02000400060008000

  1000012000140001600018000

  2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

  enskiFemales

  MukiMales

  _____________________________54 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Studenti u visokokolskim ustanovamaStudents in institutions of high education

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  2003/04 30166 24259 21380 178592004/05 32337 26497 23459 194352005/06 34251 28295 25273 208882006/07 36259 29089 26610 214432007/08 38522 30082 28596 22433

  UkupnoTotal

  Od toga redovnihFull-time students

  05000

  1000015000200002500030000350004000045000

  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

  ene Women Mukarci Men

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 55

 • Fakulteti sa 50% i vie enskih studenata, 2007/08Faculties with 50% and more females students, 2007/08

  %ene

  WomenMukarci

  Men

  Pedagoka akademija 92 8 Academy of educationFarmaceutski fakultet 81 19 PharmacyPedagoki fakultet 76 24 PedagogyEdukacijsko-rehabilitacijski fakultet 76 24 Special-Education FacultyFilozofski fakultet 75 25 PhilosophyFakultet filozofskohumanistikih znanosti

  73 27 Philosophy and humane

  Fakultet humanistikih nauka 70 30 Studies for HumaneZdravstveni fakultet 69 31 Faculty of HealthFakultet prirodnoslovnih i odgojnih znanosti

  69 31 Natural Sciences Mathematicsand Nurters

  Prirodno matematiki fakultet 67 33 Natural science and mathematicsMedicinski fakultet 63 37 MedicineMuzika akademija 62 38 Academy of musicPravni fakultet 61 39 LawEkonomski fakultet 61 39 EconomyNastavniki fakultet 61 39 Faculty of TeachingTehnoloki fakultet 60 40 Faculty of Chemical EngineeringPhilip Noel Backer 60 40Fakultet za poslovni menadment 58 42 Faculty for business managementFakultet za javnu upravu 58 42 Faculty for Public AdministrationFakultet politikih nauka 57 43 Political scienceStomatoloki fakultet 57 43 DentistryBiotehniki fakultet 56 44 Bio tehnicalArhitektonski fakultet 55 45 ArchitecturePoljoprivredni fakultet 55 45 AgricultureAkademija likovnih umjetnosti 53 47 Academy of fine artsIslamski pedagoki fakultet 52 48 Islamish Pedagogical Faculty

  _____________________________56 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Pedagoka akademija

  Farmaceutski fakultet

  Pedagoki fakultet

  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

  Filozofski fakultetFakultet f ilozofsko humanistikih znanosti

  Fakultet humanistikih nauka

  Zdravstveni fakultet

  Fakultet prirodnoslovnih i odgojnih znanosti

  Prirodno matematiki fakultetMedicinski fakultet

  Muzika akademija

  Pravni fakultet

  Ekonomski fakultet

  Nastavniki fakultet

  Tehnoloki fakultetPhilip Noel Backer

  Fakultet za poslovni menadment

  Fakultet za javnu upravu

  Fakultet politikih nauka

  Stomatoloki fakultetBiotehniki fakultet

  Arhitektonski fakultet

  Poljoprivredni fakultet

  Akademija likovnih umjetnosti

  Islamski pedagoki fakultet

  ene Women Mukarci Men

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 57

 • Fakulteti sa 50% i vie mukih studenata, 2007/08Faculties with 50% and more males students, 2007/08

  %ene

  WomenMukarci

  Men

  Fakultet informacijskih tehnologija 10 90 Faculty of information technologiesFakultet za tjelesni odgoj i sport 14 86 Faculty of sportFakultet sporta i tjelesnog odgoja 15 85 Physical cultureFakultet elektrotehnike 15 85 Faculty of electrical engineeringMainski fakultet 17 83 Faculty of mechanical engineeringStrojarski fakultet 17 83 Faculty of mechanical engineeringFranjevaka teologija 19 81 Theology of Saint Francisci AssisienciesFakultet islamskih nauka 21 79 Faculty of islamic sciencesVrhbosanska visoka teoloka kola 21 79 Catholic theological high schoolTehniki fakultet 26 74 Faculty of mechanical engineeringFakultet za saobraaji komunikacije

  26 74 Faculty of Transport & Communications

  Rudarsko-geoloko graevinski fakultet

  27 73 Faculty of Mining-Geology

  Fakultet kriminalistikih nauka 30 70 Faculty for criminologyGraevinski fakultet 31 69 Faculty of civil engineeringAkademija dramskih umjetnosti 32 68 Academy of DramatizationsVeterinarski fakultet 32 68 Veterinary facultyumarski fakultet 33 67 Faculty of forestryAU BIH Tuzla 35 65 American Intervational University in TuzlaElektrotehniki fakultet 36 64 Faculty of electrical engineeringFakultet za metalurgiju i materijale 37 63 Faculty of metallurgyAgromediteranski fakultet 42 58 Studies for Agromediterranean CultureAkademija scenskih umjetnosti 42 58 Academy of Scenes ArtsSarajevska kola za naukui tehnologiju

  44 56 Sarajevo Scholl of Science& Technology

  Agronomski fakultet 45 55 Faculty of agronomyFakultet za menadment i turizam 46 54Internacionalni univerzitet 46 54 International University

  _____________________________58 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Fakultet informacijskih tehnologija

  Fakultet za tjelesni odgoj i sport

  Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

  Fakultet elektrotehnike

  Mainski fakultet

  Strojarski fakultet

  Franjevaka teologija

  Fakultet islamskih nauka

  Vrhbosanska visoka teoloka kola

  Tehniki fakultet

  Fakultet za saobraaj i komunikacije

  Rudarsko-geoloko graevinski fakultet

  Fakultet kriminalistikih nauka

  Graevinski fakultet

  Akademija dramskih umjetnosti

  Veterinarski fakultet

  umarski fakultet

  AU BIH Tuzla

  Elektrotehniki fakultet

  Fakultet za metalurgiju i materijale

  Agromediteranski fakultet

  Akademija scenskih umjetnosti

  Sarajevska kola za nauku i tehnologiju

  Agronomski fakultet

  Fakultet za menadment i turizam

  Internacionalni univerzitet

  eneWomen

  MukarciMen

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 59

 • Diplomirani studentiGraduated students

  eneWomen

  MukarciMales

  2003 4730 2726 2004 57,6 42,42004 5203 3035 2168 58,3 41,72005 5941 3386 2555 57,0 43,02006 6967 3922 3045 56,3 43,72007 7898 4754 3144 60,2 39,8

  eneWomen

  MukarciMales

  2003 57,6 42,42004 58,3 41,72005 57,0 43,02006 56,3 43,72007 60,2 39,8

  %ene

  WomenMukarci

  MenGodinaYear

  UkupnoTotal

  0,010,020,030,040,050,060,070,0

  2003 2004 2005 2006 2007

  eneWomen

  MukarciMales

  _____________________________60 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Diplomirani studenti, fakultetiGraduated students, faculties

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  2003 4373 2477 1896 56,6 43,42004 4804 2772 2032 57,7 42,32005 5625 3200 2425 56,9 43,12006 6743 3795 2948 56,3 43,72007 7600 4577 3023 60,2 39,8

  eneWomen

  MukarciMen

  2003 56,6 43,42004 57,7 42,32005 56,9 43,12006 56,3 43,7

  2007 60,2 39,8

  GodinaYear

  FakultetiFaculties %Ukupno

  Total

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  2003 2004 2005 2006 2007

  eneWomen

  MukarciMen

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 61

 • Promovirani doktori nauka, magistri i specijalisti naukaDoctors of science, masters of science and specialized degree

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  2003 15 32 62 1082004 22 40 98 1562005 25 54 91 1792006 44 64 102 1502007 37 66 158 196

  eneWomen

  MukarciMen

  2003 15 322004 22 402005 25 542006 44 642007 37 66

  eneWomen

  MukarciMen

  2003 62 1082004 98 1562005 91 1792006 102 1502007 158 196

  GodinaYear

  Doktori naukaDoctors of sciences

  Magistri i specijalisti naukaMasters of sciences

  and specialized degree

  Doktori nauka Doctors of sciences

  010203040506070

  2003 2004 2005 2006 2007eneWomen

  MukarciMen

  Magistri i specijalisti nauka Masters of sciences and specialized degree

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  2003 2004 2005 2006 2007eneWomen

  MukarciMen

  _____________________________62 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Doktori nauka, magistri i specijalisti koji su stekli zvanje u 2007. godini premanaunim oblastimaDoctors of science, Masters of scienceand specialized degree according to fields ofscience and by universities in 2007

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  Obrazovanje 1 - 12 10 EducationUmjetnost i humanistike nauke 3 11 34 23 Humanities and artsDrutvene i pravo 7 13 29 44 Social science and lawPrirodno matematike nauke - - 12 8 NaturalTehnika, industrija, graevinarstvo 3 23 10 42

  Enginering, industry, construction

  Poljoprivreda 4 3 5 12 AgricultureZdravstvo i socijalna zatita 18 14 55 42 Health and social welfareUslune djelatnosti - 1 1 5 ServicesNespecijalizovano 1 1 - 10 Undefined

  Indikatori dobi i nivoa obrazovanjaAge and edukation level indicators

  eneWomen

  MukarciMen

  Lica od 16 i vie godina 14,4 4,9 People aged 16 and over withoutbez stepena obrazovanja an education title

  Lica od 65 i vie godina 47,2 14,6 People aged 65 and over withoutbez stepena obrazovanja an education title

  Lica od 75 i vie godina 62,2 24,5 People aged 75 and over withoutbez stepena obrazovanja an education title

  Lica od 23 i vie godina 4,7 6,5 People aged 23 and over withsa visokim (najviim) the highest level of educationstepenom obrazovanja (faculty, academy i.e. masters(fakultet, akademija, of doctorate degree)

  Izvor podataka: Anketa o potronji domainstva u BiH 2007Source of data: The B&H household budget survey 2007

  Field of scienceNauna oblast

  Doktori naukaDoctors of

  science

  Magistri i specijalisti nauka

  Masters of scienceand specialized

  degree

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 63

 • Zaposleni u predkolskim ustanovamaEmployed in pre-school institutions

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  2003 1261 137 567 852004 1267 180 595 852005 1197 155 611 362006 1207 122 595 492007 1231 117 656 18

  eneWomen

  MukarciMen

  2003 1261 1372004 1267 1802005 1197 1552006 1207 1222007 1231 117

  GodinaYear

  Ukupnozaposleni

  To tal employed

  OdgjateljiChild - care

  teachers

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  1400

  2003 2004 2005 2006 2007

  eneWomen

  MukarciMen

  _____________________________64 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Nastavnici i suradnici u nastavi, u osnovnim kolama, poetak kolske godineTeachers and advisers for instruction in elementary schools, beginning of school year

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  2002/03 9010 4715 8165 4002 261 1842003/04 9219 4711 8314 3968 278 1682004/05 9753 4754 8694 3855 281 1742005/06 9917 4617 8765 3686 317 1432006/07 10037 4619 8819 3620 383 1442007/08 10288 4663 8960 3643 414 171

  eneWomen

  MukarciMen

  2002/03 9010 47152003/04 9219 47112004/05 9753 47542005/06 9917 46172006/07 10037 46192007/08 10288 4663

  eneWomen

  MukarciMen

  2002/03 261 1842003/04 278 1682004/05 281 1742005/06 317 1432006/07 383 1442007/08 414 171

  Saradnici u nastaviAdvisers for instruction

  NastavniciTeachers

  Sa punim radnimvremenomFull-timeene

  WomenMukarci

  Men

  Nastavnici Teachers

  02000400060008000

  1000012000

  2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

  eneWomen

  MukarciMen

  Saradnici u nastavi Advisers for instruction

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

  eneWomen

  MukarciMen

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 65

 • Nastavno osoblje u srednjim kolama, poetak kolske godineTeachers in secondary education, beginning of school year

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  2003/04 3830 3865 2749 2518 133 502004/05 3942 3939 2825 2580 143 502005/06 4109 3819 2905 2556 142 652006/07 4222 3857 2948 2545 145 452007/08 4259 3817 3014 2542 170 58

  eneWomen

  MukarciMen

  2003/04 3830 38652004/05 3942 39392005/06 4109 38192006/07 4222 38572007/08 4259 3817

  eneWomen

  MukarciMen

  2003/04 133 502004/05 143 502005/06 142 652006/07 145 452007/08 170 58

  UkupnoTotal

  Sa punim radnimvremenomFull -time

  Saradniciu nastaviAdvisers

  Natavnici Teachers

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

  eneWomen

  MukarciMen

  Saradnici i nastavnici Advisers

  0

  50

  100

  150

  200

  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

  eneWomen

  MukarciMen_____________________________

  66 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Nastavnici i saradnici u visokokolskim ustanovamaTeachers at institutions of high education

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  2002/03 231 750 477 507 689 16972003/04 250 762 494 488 751 17712004/05 278 766 549 532 776 16362005/06 302 789 575 566 792 16952006/07 309 785 688 611 863 17792007/08 378 852 728 618 1130 2055

  ene Mukarci2002/03 231 7502003/04 250 7622004/05 278 7662005/06 302 7892006/07 309 7852007/08 378 852

  ene Mukarci 2003/04 494 4882004/05 549 5322005/06 575 5662006/07 688 6112007/08 728 618

  ene Mukarci 2002/03 689 16972003/04 751 17712004/05 776 16362005/06 792 16952006/07 863 17792007/08 1130 2055

  Vanjski saradniciExtemal co-worker

  NastavniciTeachers

  SaradniciAdvisers

  Nastavnici Teachers

  0

  500

  1.000

  2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08ene Women Mukarci Men

  Saradnici Advisers

  0200400600800

  2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

  ene Women Mukarci Men

  Vanjski saradnici Extemal co - worker

  0500

  1.0001.5002.0002.500

  2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

  ene Women Mukarci Men_____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 67

 • Nastavnici u visokokolskim ustanovama 2007/08Teachers at institutions of high education 2007/08

  eneWomen

  MukarciMen

  Sa punim radnim vremenom 316 744 Full-time Redovni 69 270 RegularVanredni 78 227 Part-timeDocenti 156 226 Assistant professorsDoktori nauka 353 788 Doctors of scienceMagistri i magistri specijalisti 359 376 Masters & master specialistsOstali 13 21 Other

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  Sa punimradnim

  vremenom

  Redovni

  Vanredni

  Docenti

  Doktori

  nauka

  Magistri i

  magistri

  specijalisti

  Ostali

  ene Women Mukarci Men

  _____________________________68 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST

  EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT

 • Izvori podataka o zaposlenosti i nezaposlenosti Podaci o zaposlenima koji se iskazuju kao godinji prosjek rezultat su obradepodataka prikupljenih u poslovnim subjektima na osnovu evidencije o zaposlenima.Podaci o nezaposlenima preuzeti su iz evidencije Zavoda za zapoljavanje. Tamo gdje je to oznaeno izvor podataka je anketa o radnoj snazi. Anketa o radnoj snazi Radno-sposobno stanovnitvo ine lica starosti 15 i vie godina. Radna snaga je ekonomski aktivno stanovnitvo. Radna snagu ili ekonomski aktivno stanovnitvo ine sva zaposlena i nezaposlena lica. Zaposlena lica su ona koja su tokom referentne sedmice (od ponedjeljka donedjelje) obavljala bilo kakav posao za plau (u novcu ili naturi) ili za porodinu korist. Lica koja nisu radila u referentnoj sedmici ali imaju posao sa kojega su bila privremeno odsutna su, takoe, ukljuena u zaposlene. Zaposlenici su lica koja rade za poslodavca u dravnom ili privatnom sektoru i zasvoj rad primaju naknadu u novcu ili naturi.

  Samozaposleni su poslodavci koji upravljaju poslovnim subjektom i zapoljavaju

  jednog ili vie zaposlenika, te lica koja rade za vlastiti raun i ne zapoljavajuzaposlenike.

  Neplaeni pomaui lanovi su oni koji u referentnoj sedmici nisu bili u plaenojzaposlenosti niti su bili samozaposleni, ali su obavljali neki posao na porodinom imanju, u porodinoj firmi ili nekom drugom obliku porodinog biznisa. Oni normalnone primaju redovnu plau. Lica koje rade nepuno radno vrijeme su sva lica ije je uobiajeno radno vrijeme krae od zakonski propisanog. Podzaposlena lica su ona zaposlena lica koja rade krae od zakonski propisanog radnog vremena ali ele da rade vie i spremna su da prihvate vie posla u naredne dvije sedmice (u okviru postojeeg posla, dodatni posao pored postojeeg ili drugi -novi posao).

  Nezaposleni su lica koja zadovoljavaju sljedea tri kriterija: - u referentnoj sedmici nisu obavljala nikakav posao za novac ili plaanje u

  naturi - u posljednje etiri sedmice prije anketiranja aktivno su traila posao i - ponueni posao mogla bi poeti obavljati u idue dvije sedmice.

  U nezaposlene ubrajamo i ona lica koja su nala posao i u skoroj budunosti epoeti raditi.

  Neaktivna lica su ona koja imaju 15 i vie godina i koja nisu ukljuena niti u zaposlene niti u nezaposlene osobe. Stopa aktivnosti predstavlja procentualno uee radne snage u radno sposobnomstanovnitvu. Stopa zaposlenosti predstavlja procentualno uee zaposlenih lica u radno sposobnom stanovnitvu. Stopa nezaposlenosti predstavlja procentualno uee nezaposlenih lica u radnoj snazi.

  _____________________________70 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • The sources of data on employment and unemployment

  The data on employment given as an annual average are the result of processingdata collected from legal entities on the base of register on employed persons. The data on unemployed persons were collected from the Register office forunemployed persons. The source of other data is Labour force survey where it is noted.

  Labour force survey

  Labour force is economicaly active population.The labour force are persons in employment and unemployed persons.

  Working age population comprises all persons aged 15 years and over.

  Persons in employment are those who during the last week (from Monday toSunday) prior to the interview did any work for payment ( in cach or kind) or famil

  ygain. Persons who were not working but had a job from which they were temporarilyabsent are also included. Persons in paid employment are those who work for an employer in the state orprivate sector and are paid for their work in cash or in kind.

  Self-employed persons are employers who run an enterprise and employ one ormore employees, as well as own-account workers who have no employees.

  Unpaid family workers are those who were not in paid employment or self-employment during the last week prior to the interview, but did some work on the family farm, in the femily enterprise or some other kind of family gainful activity; theynormally do not receive regular payment.

  Persons in part-time employment are those who usually work less then legislatedhours per week. Underemployed persons are those who usually work less than legislated hours perweek but would like to work more and are prepered to accept more work in the nexttwo weeks (within their present work, with additional work or with other work).

  Unemployed persons are those who meet the following three criteria: - in the reference period did not work for payment in cash or in kind - were actively seeking work during four weeks prior to the survey and - were currently available for work within the next two weeks. Those who have found a job to start in the future are also included.

  Inactive persons are those, aged 15 years and over, who are not classified a

  spersons in employment or as unemployed persons.

  Activity rate represents the labour force as a percentage of the working age population.Employment/population ratio represents persons in employment as a percentageof the working age population. Unemployment rate represents unemployment persons as a percentage of thelabour force._____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 71

 • Mjere aktivnosti stanovnitva prema starosnim grupama i spolu

  2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

  Ukupno 43,1 42,3 42,4 29,1 29,2 31,8 32,4 31,1 25,0

  15 - 24 godine 33,2 31,9 32,7 11,1 11,6 15,7 66,7 63,6 51,925 - 49 65,6 64,6 65,2 46,3 46,5 50,4 29,4 28,0 22,750 - 64 35,1 34,3 36,6 29,8 28,4 31,2 15,1 17,0 14,7 65+ ((3,2)) (3,0) (3,3) ((3,0)) (2,8) (3,2) . . .15-64 50,7 49,7 50,8 34,1 34,1 37,9 32,7 31,3 25,3

  Ukupno 57,2 56,9 56,4 40,3 40,9 43,3 29,5 28,2 23,1

  15 - 24 godine 39,4 38,5 39,7 13,7 14,8 19,6 65,2 61,6 50,625 - 49 83,6 84,0 84,2 61,8 63,5 67,5 26,1 24,4 19,950 - 64 53,3 51,4 53,9 45,5 42,1 45,3 14,6 18,1 15,9 65+ (4,3) (5,0) (4,9) (3,9) (4,5) (4,9) . . .15-64 66,0 65,5 66,3 46,4 46,9 50,8 29,7 28,4 23,4

  Ukupno 30,0 28,8 29,4 18,8 18,3 21,1 37,5 36,4 28,315 - 24 godine 26,6 24,9 24,8 (8,3) (8,3) (11,4) 68,9 66,9 54,125 - 49 47,8 46,0 47,4 31,0 30,2 34,4 35,1 34,4 27,450 - 64 19,8 18,9 21,5 16,5 16,2 18,9 (16,3) (14,4) (12,1) 65+ ((2,3)) ((1,5)) ((2,0)) ((2,3)) ((1,5)) ((2,0)) _ . _15-64 35,9 34,5 36,0 22,3 21,8 25,7 38,0 36,7 28,7

  Izvor podataka: Anketa o radnoj snazi 2008Source of data: Labour survey 2008

  Ukupno/Total

  Mukarci/men

  ene/women

  Total

  25 - 4950 - 64

  50 - 64 65+

  15-64

  Total15-24 years

  25 - 49

  65+

  65+15-64

  15-64

  Total

  15-24 years

  15-24 years25 - 4950 - 64

  Measures of the population activities by age groups and sex Stopa aktivnosti

  activity rateStopa zaposlenosti employment rate

  Stopa nezaposlenosti uneployment rate

  MUKARCI

  0,020,040,060,080,0

  100,0120,0140,0

  2006 2007 2008stopa aktivnosti stopa zaposlenostistopa nezaposlenosti

  ENE

  0,020,040,060,080,0

  100,0120,0140,0

  2006 2007 2008

  stopa aktivnosti stopa zaposlenostistopa nezaposlenosti

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 73

 • Radno sposobno stanovnitvo prema aktivnosti, starosnim grupama i spolu

  hilj./in 000Radno

  sposobno stanovnitvo Working age population

  Radna snaga

  Labour force

  Zaposlene osobe

  Employed persons

  Nezaposlene osobe

  Unemployed persons

  Neaktivne osobe(15+)

  Inactive persons

  Ukupno 1661 703 528 176 957 Total15 - 24 godine 298 98 47 51 201 15 - 24 years25 - 49 719 468 362 106 250 25 - 4950 - 64 349 128 109 19 221 50 - 64 65+ 295 (10) (10) . 285 65+15-64 1366 694 518 176 672 15-64

  Ukupno 796 449 345 104 347 Total15 - 24 godine 158 63 31 32 95 15 - 24 years25 - 49 347 292 234 58 55 25 - 4950 - 64 163 88 74 (14) 75 50 - 64 65+ 129 (6) (6) . 122 65+15-64 668 443 339 104 225 15-64

  Ukupno 864 254 182 72 610 Total15 - 24 godine 141 35 (16) 19 106 15 - 24 years25 - 49 372 176 128 48 195 25 - 4950 - 64 186 40 35 (5) 146 50 - 64 65+ 166 ((3)) ((3)) _ 163 65+15-64 698 251 179 72 447 15-64

  Izvor podataka: Anketa o radnoj snazi 2008Source of data: Labour forces survey 2008

  Mukarci/men

  ene/women

  Working age population by activity,age and sex

  Ukupno/total

  MUKARCI I ENE PO STATUSU U AKTIVNOSTI

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  zaposlen nezaposlen neaktivan

  mukarciene

  _____________________________74 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • u hilj./in 000

  Radno sposobno

  stanovnitvo Working age population

  Radna snaga Labour force

  Zaposlene osobe

  Employed persons

  Nezaposlene osobe

  Unemployed persons

  Neaktivne osobe(15+)

  Inactive persons

  Ukupno 1661 703 528 176 957 TotalOsnovna kola i manje

  757 149 107 43 608 Elemen.school and less

  Srednja kola 791 472 346 125 320 Secundary schoolVia, visoka kola,magisterij i doktorat

  112 83 74 (8) 29 University and postgrad.degree

  Ukupno 796 449 345 104 347 TotalOsnovna kola i manje

  261 86 61 25 174 Elemen.school and less

  Srednja kola 476 322 245 77 155 Secundary schoolVia, visoka kola,magisterij i doktorat

  59 41 39 ((2)) 18 University and postgrad.degree

  Ukupno 864 254 182 72 610 TotalOsnovna kola i manje

  497 63 46 17 434 Elemen.school and less

  Srednja kola 315 150 101 48 165 Secundary schoolVia, visoka kola,magisterij i doktorat

  53 42 36 (6) (11) University and postgrad.degree

  Ukupno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TotalOsnovna kola i manje

  32,8 19,2 17,7 24,1 50,2 Elemen.school and less

  Srednja kola 59,8 71,7 71,0 74,0 44,5 Secundary schoolVia, visoka kola,magisterij i doktorat

  7,4 9,1 11,3 ((1,9)) 5,3 University and postgrad.degree

  Ukupno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TotalOsnovna kola i manje

  57,5 24,8 25,0 24,3 71,1 Elemen.school and less

  Srednja kola 36,5 58,8 55,5 67,1 27,1 Secundary schoolVia, visoka kola,magisterij i doktorat

  6,1 16,4 19,5 (8,6) (1,8) University and postgrad.degree

  Izvor podataka: Anketa o radnoj snazi 2008Source of data: Labour forces survey 2008

  Radno sposobno stanovnitvo prema aktivnosti, kolskoj spremi i spolu

  STRUKTURAMukarci/men

  ene/women

  Ukupno/total

  Mukarci/men

  ene/women

  Working age population by activity,school atainment and sex

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 75

 • u hilj./in 000Ukupno

  totalMukarci

  Menene

  Women

  Zaposlene osobe 528 345 182 Persons in employment

  Samozaposlenici 102 73 29 Self-employed personsZaposlenici 411 267 144 Person in paid employ.Neplaeni pomaui lanovi (14) (6) (9) Unpaid family workers

  Zaposlene osobe 100,0 65,3 34,5 Persons in employment

  Samozaposlenici 100,0 71,6 28,4 Self-employed personsZaposlenici 100,0 65,0 35,0 Person in paid employ.Neplaeni pomaui lanovi 100,0 42,9 64,3 Unpaid family workers

  Zaposlene osobe sa punim i skraenim radnim vremenom prema sektoru aktivnosti i spoluPerson in employment with full time or part time by sector of activity and sex

  u hilj./in 000Ukupno

  totalMukarci

  menene

  women

  Ukupno 528 345 182 TotalPuno radno vrijeme 461 308 153 Full timeSkraeno radno vrijeme 67 37 (30) Part time

  Poljopriv. djelatnosti 72 44 (28) AgriculturePuno radno vrijeme (34) (26) (7) Full timeSkraeno radno vrijeme (39) (18) (21) Part time

  Nepoljoprivredne djelatnosti 189 154 35 Industry Puno radno vrijeme 175 142 33 Full timeSkraeno radno vrijeme (14) (12) ((2)) Part time

  Uslune djelatnosti 266 147 119 ServicesPuno radno vrijeme 253 140 113 Full timeSkraeno radno vrijeme (13) (7) (6) Part time

  Izvor podataka: Anketa o radnoj snazi 2008Source of data: Labour force survey 2008

  Zaposlene osobe prema statusu u zaposlenosti i spolu Persons in employment by status in employment and sex

  STRUKTURA

  _____________________________76 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Stope nezaposlenosti prema kolskoj spremi i spolu nezaposlenih osoba

  u/in %Ukupno

  totalMukarci

  menene

  women

  Ukupno 25,0 23,1 28,3 TotalOsnovna kola i manje 28,5 29,0 27,8 Elementary schol and lessSrednja kola 26,6 23,9 32,3 Sekundary schoolVia, visoka kola, magisterij i doktorat

  (9,8) ((4,7)) (14,8) University and posgrad.degrees

  u hilj./in 000Ukupno

  totalMukarci

  menene

  women

  Ukupno 176 104 72 Totalnali posao ((3)) . ((2)) found jobmanje od 6 mjeseci (9) (6) (3) less then 5 montsod 6 do 11 mjeseci (12) (7) (5) 6-11 montsod 12 do 23 mjeseca 20 (12) (8) 12-23 montsod 24 do 59 mjeseci 43 25 18 24-60 monts60 do 119 mjeseci 40 23 16 60- 119 monts120 i vie mjeseci 50 29 20 120 months and more

  Izvor podataka: Anketa o radnoj snazi 2008Source of data: Labour survey 2008

  Unemployment rate by school attainment and sex

  7. Nezaposlene osobe prema trajanju nezaposlenosti i spolu Unemployed persons by duration of unemployment and sex

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 77

 • Obeshrabrena neaktivna populacija koja ne trai posao ali eli da radi Discouraged inactive population, not looking for a job and want to work

  ProcenatPercentage

  Ukupno 100,0 Totalene 58,3 WomenMukarci 41,7 Men

  Izvor podataka: Anketa o radnoj snazi 2008Source of data: Labour survey 2008

  mukarci / men41,7%

  ene / women58,3%

  _____________________________78 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Zaposleni, godinji prosjekEmployed, average year

  2003 139188 2481932004 143215 2450952005 144270 2441482006 144681 2449202007 153776 259900

  2003 139188 2481932004 143215 2450952005 144270 2441482006 144681 2449202007 153776 259900

  MukarciMen

  eneWomen

  GodinaYear

  eneWomen

  MukarciMen

  0

  50000

  100000

  150000

  200000

  250000

  300000

  2003 2004 2005 2006 2007

  eneWomen

  MukarciMen

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 79

 • Zaposleni prema starosti, mart 2007Employed according to age, March 2007

  Starost eneWomenMukarci

  Men Age

  Ukupno 127801 207175 Totaldo 19 270 475 until 19 age20 - 24 5514 8909 20 - 2425 - 29 14732 20928 25 - 2930 - 34 17695 25840 30 - 3435 - 39 18228 29675 35 - 3940 - 44 21777 34801 40 - 4445 - 49 22322 35508 45 - 4950 - 54 15456 27300 50 - 54 55 - 59 8862 17033 55 - 5960 - 64 2678 5881 60 - 6465 i vie 267 825 65 and over

  eneWomen

  MukarciMen

  do 19 270 47520 - 24 5514 890925 - 29 14732 2092830 - 34 17695 2584035 - 39 18228 2967540 - 44 21777 3480145 - 49 22322 3550850 - 54 15456 2730055 - 59 8862 1703360 - 64 2678 588165 i vie 267 8250

  5000

  10000

  15000

  20000

  25000

  30000

  35000

  40000

  do 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 i vie

  eneWomen

  MukarciMen

  _____________________________80 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Zaposleni po djelatnostima, mart 2007.Employed by activities, March 2007

  Djelatnost eneWomenMukarci

  Men Activity

  UKUPNO 126401 205995 TOTALA Poljorivreda, lov i umarstvo 1580 6391 Agriculture, hunting and forestryB Ribarstvo 41 76 FishingC Rudarstvo 1635 14372 MiningD Preraivaka industrija 26458 52523 ManufacturingE Snabdijevanje elektrinom energijom, gasom

  3109 12047 Electricity, gas and vater supply

  F Graevinarstvo 2628 19015 ConstructionG Trgovina 15842 23100 TradeH Ugostiteljstvo 1574 2812 Hotels and restaurantsI Saobraaj 5950 18885 TransportJ Finansije 5466 3390 FinancyK Poslovanje nekretninama 3325 5662 Real estateL Javna uprava 15085 21338 Public administrationM Obrazovanje 22376 12840 EducationN Zdravstvo 19176 8664 HealthO Ostale javne drutvene, socijalne i line uslune djelatnosti 3556 6060

  Other community, social andpersonal service activities

  0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  N

  O

  MukarciMeneneWomen

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 81

 • Zaposleni prema stepenu strunog obrazovanja, mart 2007Employed by professional qualifications, March 2007

  eneWomen

  MukarciMen

  Doktori 337 944 DoctorsMagistri 522 911 MastersVSS 22447 22581 UniversityVS 15265 11706 HigherSSS 56855 69115 SecondaryNSS 6023 6207 ElementaryVKV 1022 16334 Highly skilledKV 11551 55493 SkilledPKV 3598 8295 SemiskilledNKV 10181 15589 Unskilled

  01000020000300004000050000600007000080000

  Dokto

  ri

  Magis

  triVS

  S V

  SSS

  SNS

  SVK

  V KV PKV

  NKV

  eneWomen

  MukarciMen

  _____________________________82 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • Nezaposleni, stanje 31.12.Unemployed, December 31

  2003 140038 1647922004 150447 1752912005 163079 1844032006 172549 1898192007 179962 187608

  Godina Year

  eneWomen

  MukarciMen

  0

  50000

  100000

  150000

  200000

  250000

  2003 2004 2005 2006 2007

  ene Women Mukarci Men

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 83

 • Nezaposleni prema strunoj spremi, decembar 2007

  Struna spremaProfessional attainment

  VSS 4843 2989VS 3120 1797SSS 49128 40436NS 997 88

  VKV 338 2379KV 50318 78159PK 4499 7943NK 66719 62689

  eneWomen

  MukarciMenVSS 4843 2989

  VS 3120 1797SSS 49128 40436NS 997 88

  VKV 338 2379KV 50318 78159PK 4499 7943NK 66719 62689

  eneWomen

  MukarciMen

  Unemployed by professional attainment, December 2007

  0100002000030000400005000060000700008000090000

  VSS VS SSS NS VKV KV PK NK

  eneWomen

  MukarciMen

  _____________________________84 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • SOCIJALNA ZATITA

  SOCIAL WELFARE

 • Maloljetni korisnici socijalne zatite prema kategorijamaMinor-beneficiares by categories

  enski Females

  Muki Males

  enski Females

  Muki Males

  enski Females

  Muki Males

  Ugroeni porodinom situacijom 11175 12060 10784 11554 10920 11706Sa smetnjama u duevnom ili tjelesnom razvoju 2439 3306 2142 2880 2395 3345S poremeajima u ponaanju linosti 279 415 221 334 309 469Sa drutveno negativnimponaanjem 1044 2385 879 2486 1125 2791Duevno bolesni 97 118 91 128 85 119Razliitih socijalnih potreba 11163 14284 11482 16003 13077 17251Ostali 2921 2503 2861 2218 2864 2866

  enski Females

  Muki Males

  Ugroeni p 11175 12060smetnja 2439 3306S poreme 279 415drutven 1044 2385Duevno b 97 118Razliitih s 11163 14284Ostali 2921 2503

  Kategorija2003 2004 2005

  2003

  02000400060008000

  10000120001400016000

  Ugr

  oen

  i por

  odi

  nom

  situ

  acijo

  m

  Sa s

  met

  njam

  a u

  due

  vnom

  ili

  tjele

  snom

  razv

  oju

  S po

  rem

  eaj

  ima

  upo

  naa

  nju

  lin

  osti

  Sa d

  rut

  veno

  neg

  ativ

  nim

  pona

  anj

  em

  Du

  evno

  bol

  esni

  Raz

  liiti

  h so

  cija

  lnih

  potre

  ba

  Ost

  ali

  enski Females

  Muki Males

  _____________________________86 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • enski Females

  Muki Males

  enski Females

  Muki Males

  11393 13024 11687 12366 Endangered by family situation

  2834 3635 3248 3645Mentally and phisically handicapped persons

  302 437 363 552With behavior and

  persons breakdown

  1326 2979 1386 2606With social unacceptable

  behavior104 155 98 126 Mentalpatients

  12738 13790 11704 13487 Different social needs2101 2445 1125 1212 Other

  enski Females

  Muki Males

  Ugroeni porod 11687 12366u duevnom ili 3248 3645S poremeajima 363 552negativnim 1386 2606Duevno boles 98 126Razliitih socija 11704 13487Ostali 1125 1212

  2006

  Category

  2007

  2007

  02000400060008000

  10000120001400016000

  Ugr

  oen

  i por

  odi

  nom

  situ

  acijo

  m

  Sa

  smet

  njam

  a u

  due

  vnom

  ili

  tjele

  snom

  razv

  oju

  S p

  orem

  eaj

  ima

  upo

  naa

  nju

  lin

  osti

  Sa

  dru

  tven

  o ne

  gativ

  nim

  pona

  anj

  em

  Du

  evno

  bol

  esni

  Raz

  liiti

  h so

  cija

  lnih

  potre

  ba

  Ost

  ali

  enski Females

  Muki Males

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 87

 • Punoljetni korisniciAdults - beneficiares

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  Korisnici subvencioniranja trokova 7915 10883 8713 11926 8134 10766Sa smetnjama u duevnomili tjelesnom razvoju

  6940 7689 7319 7978 7936 8237

  S poremeajima u ponaanju linosti 343 433 359 562 380 459Drutveno neprihvatljivog ponaanja 1550 2967 1328 2853 1384 3324Duevno bolesni 1412 1602 1320 1481 1417 1549Bez dovoljno prihoda za izdravanje 62692 55466 65878 50239 54012 47502Ostale socijalne potrebe 52116 41977 62648 45904 38567 33455Ostali 4570 3535 2360 2237 2761 2812

  eneWomen

  MukarciMen

  Korisnici 7915 10883Sa 6940 7689S 343 433Drutveno 1550 2967Duevno b 1412 1602Bez 62692 55466Ostale soc 52116 41977Ostali 4570 3535

  Kategorija2003 2004 2005

  2003

  0

  10000

  20000

  30000

  40000

  50000

  60000

  70000

  Korisnici

  subvencioniranja trokova

  Sa sm

  etnjama u

  duevnomili tjelesnom

  razvoju

  S porem

  eajima u

  ponaanju linosti

  Drutveno

  neprihvatljivog ponaanja

  Duevno bolesni

  Bez dovoljnoprihoda zaizdravanje

  Ostale socijalne

  potrebe

  Ostali

  eneWomen

  MukarciMen

  _____________________________88 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • eneWomen

  MukarciMen

  eneWomen

  MukarciMen

  7166 10932 5099 5689 Benificiares of subventions10070 10605 13532 13365 Mentally and phisically handicapped persons

  346 455 399 477 With behavior and persons breakdown1608 3362 1604 3122 Persons with social unacceptable behavior 1374 1630 1447 1578 Mentalpatients

  53756 47505 51570 49615 Have not enough income for care37986 33799 33693 27470 Other social welfare

  3922 3961 8241 7454 Other

  eneWomen

  MukarciMen

  Korisnici 5099 5689Sa 13532 13365S 399 477Drutveno 1604 3122Duevno bol 1447 1578Bez 51570 49615Ostale socija 33693 27470Ostali 8241 7454

  Category2006 2007

  2007

  0

  10000

  20000

  30000

  40000

  50000

  60000

  Korisnici

  subvencioniranja trokova

  Sa sm

  etnjama u

  duevnomili tjelesnom

  razvoju

  S porem

  eajima u

  ponaanju linosti

  Drutveno

  neprihvatljivog ponaanja

  Duevno bolesni

  Bez dovoljnoprihoda zaizdravanje

  Ostale socijalne

  potrebe

  Ostali

  eneWomen

  MukarciMen

  _____________________________ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H 89

 • Wards in social for juveniles

  enskiFemales

  MukiMales

  enskiFemales

  MukiMales

  enskiFemales

  MukiMales

  2003 204 245 478 669 - 162004 234 276 530 574 - 202005 209 281 523 604 - 202006 217 281 540 652 - 272007 222 307 548 646 - 24

  enskiFemales

  MukiMales

  enskiFemales

  MukiMales

  enskiFemales

  MukiMales

  2007 222 307 548 646 - 24

  tienici lieni tienici oteeni u tienici drutveno

  tienici u ustanovama za djecu i omladinu

  tienici lieniroditeljskog staranja

  Destitute ofparentalcare

  tienici oteeni uduevnom i

  tjelesnom razvojuPhysically and

  mantally-hendichpped

  tienici drutvenoneprihvatljivog ponaanja

  Bihevioraldisturbances

  2007

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  ens

  kiFe

  mal

  es

  Mu

  kiM

  ales

  ens

  kiFe

  mal

  es

  Mu

  kiM

  ales

  ens

  kiFe

  mal

  es

  Mu

  kiM

  ales

  tienici lieniroditeljskog staranja

  Destitute ofparentalcare

  tienici oteeni uduevnom i

  tjelesnom razvojuPhysically and

  mantally-hendichpped

  tienici drutvenoneprihvatljivog ponaanja

  Bihevioraldisturbances

  _____________________________90 ene i mukarci u FBiH, 2008/Women and men FB&H

 • do 3 godineyounger of

  3 years3 - 6 7 - 10 11 - 14 15 - 18

  18 i vie18 and more

  ene 40 29 39 23 62 11 WomenMukarci 49 38 36 31 72 19 Menene 24 38 43 41 70 18 WomenMukarci 32 60 5