of 27 /27
šarmantná žena šarmantná žena 02/2013 ročník IX. 0,63 € NOVá KOLEKCIA DáMSKYCH KOšIEľ Módne klenoty Zdenka Predná Káva 9 771336 66000 8 2 0 Maroš Kramár

Šarmantná žena

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Šarmantná žena

Text of Šarmantná žena

 • armantnena

  armantnena

  02/2013

  ronk IX.0,63

  nov kolekcia

  dmskych koie

  Mdne klenotyZdenka Predn

  Kva

  9771336660008

  20

  Maro Kramr

 • , BA

  OBSAH

  Maro Kramr: Som len obasn otec. Ale dobr! 6 8

  Tajomstv chudnutia 10 12

  Barbora Rakovsk nedr diety ani nechod na skrlovacie kry 14 16

  Mdne klenoty 24 25

  Zdenka Predn: Nebudem klama, mm sa dobre. 20 22

  Kva lahodn npoj 38 40

  Slovensko krom-krom 44 48

  Mesank pre vetky armantn eny Vydavate a sdlo vydavatela: GK Invest, s. r. o., IO: 35928425, konateka: Mgr. art. Gabriela Zorgovsk Adresa redakcie: Desiata ulica . 16, 831 01 Bratislava, tel., fax: 02/54 77 19 56 e-mail: [email protected] Generlna riaditeka: Mgr. art. Gabriela Zorgovsk, 0907 719 510 fredaktorka: Oga Kaov Zstupkya fredaktorky: Mgr. Kvetoslava eransk Marketingov riaditeka: Mgr. Tatiana Kasalov Redakn rada: Alexandra Farkaov, Markta Jekov, Helena Mare-koviov, Daniela Paculkov, Lucia Kaov, Veronika Dugov Jazykov korektorka: Mgr. Ivana Fbryov Titulka: depositphotos.com Grafick prava: Starion, s. r. o. Tla: Merkantil, spol. s r. o. Tlaiare Distribcia: Mediaprint Kapa Predplatn: Mediaprint Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorsk 137, 831 04 Bratislava, korep.: P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 02/4444 2773, 02/4445 8816, 02/4445 8821, 02/44459365, fax: 02/4445 8819, infolinka: 0800/188 826, e-mail: [email protected] Psomn podklady nie s archivovan Nevyiadan rukopisy redakcia nevracia Vydavate nie je zodpovedn za obsah a pravdivos inzertov, a tm nie je zodpovedn za prpadn vzniknut kody ISSN 1336 - 6602 Evidenn slo: EV 3806/09 Ronk IX. Cena vtlaku 0,63 (19,-Sk)

  4 armantn ena

  www.kik-textilien.sk

  Vade okolo ns je sneh, ad a ndej jari sa bli vemi pomaly. Vaka novej kolekcii KiK sa vak mete zaa pomaly prebdza a povzbudi prchod jari aspo veselmi farbami obleenia a doplnkov. Tielka a vzdun trik hria iarivo ruovmi odtiemi jarnch kvetov i svetlozele-nou farbou puiacich lstkov. Vmu outfi tu doda-j svieos jemn a elegantn koele, von ahk svetrky alebo tlov aty s vraznm opaskom.

  Pestrofarebn trik Oivte siv dni pestrofarebnmi tielkami, trikami s krtkymi alebo trojtvrovmi rukvmi. Vyberte si z rznych tlov priliehav strih padne ako uliaty, riasenie zas schov prebyton kil z Vianoc. Jednofarebn ksky sa vm hodia rovnako asto ako trik s potlaou a vzormi. Sta si u len vybra t sprvnu farbu v ponuke je iariv ruov, zelen, sta erven alebo svetlohned, siv, ale aj ierna jednoducho, pre kadho nieo.

  Splvav svetrky Nenoste jarn nladu len v sebe, ale aj na sebe. Dlh splvav svetrky z jemnho padavho materilu s prjemn nielen na dotyk, ale krsne vyzeraj a lichotia kadmu typu postavy. K tmavomodrmu alebo svetlohnedmu svetrku sta doplni opasok a mete ho nosi hne v dvoch odlinch prevedeniach.

  Elegantn koeleNapriek vetkm vaim predstavm mu by koele pohodln a elegantn zrove. Smelo to dokazuje nov kolekcia KiK z jemnch a prjemnch materilov ponka niekoko variantov s goliermi aj bez nich. Do prce i na neformlne stretnutie mete vyrazi v tlovej koeli s krtkym alebo trojtvrovm rukvom. Poda nlady zvote jemn odtiene siv, svetlooranov, bielu alebo stu erven i tmavomodr.

  tlov dnsyZkladom dokonalho outfi tu s tlov dnsy, ktor podiarknu v vkus. Vzdun svetrky a von trik maj monos vynikn v spolonosti iernych, modrch alebo svetlohnedch skinny. V dnsoch s ervenm alebo ltm opaskom budete ik. Nesmiete zabudn na pohodln legny, ktor s ako stvoren pre vysok imy a krtku suku. V detskej kolekcii ij farby!Jar je u oskoro tu a treba si ui zasneen dni s pestrmi farbami, ktor na tvri vyaruj smev. Trik s krtkym rukvom v novej kolekcii KiK iaria ostrou ruovou, fi alovou, nebeskou modrou, ltou alebo svetlozelenou. Do druiny aj na hranie sa tie hod sprava legn a trika s naberanmi rukvmi. Pre tlov mal sleny s v ponuke aj bolerk s dlhm rukvom alebo krtke farebn sukniky.

  rcho

  e p

  teod

  Vadevemi met

  rcho

  alebo trsvetloor

  tlovZkladomVzdun iernych, ltm opaako stvor

  V detskar je u vri vyaruovou, fiaranie sa tieny s v

  ZVa

  VJatvruhrsle

  lozeledoda

  svll

  sa bli sa vak vzbudi leeniaa iarivoo lozele--

  prprdoplnko

  uovminou farbo svieos

  svetrky a

  PestrofarOivte sivtrojtvrovako uliaty, risa vm hodvybra t salebo svetlo

  SplvavNenoste japadavho mkadmu tdoplni op

  EleganNapriek vzrove.materiloi na nef

  r

  d

  i na nealebo tr

  40

  a runnjjss

  p

  evedeniach.

  dln a elegantnh a prjemncnich. Do prceli s krtkymodtiene siv

  arknu v vkusv spolonost

  ervenm aleboegny, ktor s

  bami, ktor na K iaria ostrou o druiny aj na e tlov mal bn sukniky.

  n ch ce m ,

  s. ti o

  bon

  skleen

  nchu staa

  o e

  ky en

  en

  nho hotia

  k l j h d d j j iV d bli

  Teme sa na jar!

  Peenieplnfantzie

 • Maro Kramr:

  6 armantn ena armantn ena 7

  Ale dobrSom len obasn otec.Znmeho a obbenho herca Maroa Kramra sme stretli na krste jednej knihy eskej spisovateky, ktor ho pozn z mnohch fi lmov, predstaven a inkovania v e-chch. Vyjadrila sa o om, e je mimoriad-ne sympatick a m ho vemi rada. My s jej tvrdenm, samozrejme, shlasme.

  esk eny vs musia ma vemi rady. A zrejme je to aj dsledok postv, naj-m zvodnkov ien, ktor stvrujete veskch fi lmoch iseriloch. Ako vae deti reaguj, ke vs vidia na televznej obrazovke?Najmen je vinou prekvapen, e ma tam vid, ale dvaja star Timur a Tamarka nepozeraj, nemaj zujem a je to tak odmalika. Nemali rady, ke ma videli na obrazovke s niekm cudzm sa rozprva pravdepodobne iarlili. Ako sa maj vae deti? Mte na nich dos asu, lebo ste dos vyaen uns aj vechch.Detiky sa maj, poda mjho nzoru, vborne, lebo maj dobr mamu a dobrho tatu. Som len tak obasn otec, ktor prde, zahr sa s nimi, porozprva i troku dohovo-r, ak nie je nieo v poriadku, a vetko ostatn je na mojej manelke Natake. A nie je toho mlo. Deti maj aktivity aj mimo domu, a tak ich mus denne rozva... no vetko dobre koordinuje a zvlda.

  Teda klobk dolu pred vaou manelkou ao star mamy?Obe star mamy s ete v dobrej kondcii a vemi rady pomhaj, dokonca sa hdaj, kedy ku ktorej pjdu. A preo teraz nie s u ma, ke u babky Tni boli u dvakrt... aj toto doma rieime, ale je to v rmci prjemnho haterenia. Niekedy sa toti stva, e manelka m nejak in povin-nosti a deti s ou nemu s.

  Timurko u m za sebou aj nejak he-reck lohy.no, hral mjho syna v televznom fi lme Hon na celebritu.

  Ste aj skvel spevk, vylo vm cdeko, ale akosi ste so spievanm prestali.Vydal som cdeko Lo-plo, ale tm, e slovensk rdi uprednostuj len americkch spevkov, pre slovenskch je priestoru menej. Nepraj nm, tak som si povedal, e asi nem zmysel robi na Slo-vensku muziku, preto nov cdeko nepri-pravujem. Zatia.

  Monos spieva ste dostali aj vmuzi-kloch.Bolo to prjemn, ale viac monost mm na eventoch pri moderovan, ktor zvyajne spestrm aj nejakou pesnikou

  Vea prce vm urite prospieva, lebo vyzerte vemi svieo, mladistvo, v-bec nestarnete. Pdesiatnici u mvaj bruk apleiny.Treba sa o seba stara nielen navonok. K celkovej harmnii je potrebn aj vn-torn pokoj, ktor mi umouje moja ro-dina. Prospieva mi aj prca, ktor

 • a vdy som si hovoril, som slobodn a bu-dem faji, koko chcem a kedy chcem a ako dlho chcem. Tto moju fi lozofi u som teraz troku pozmenil som slobodn a prestanem faji, kedy chcem. Skutone som slobodn, nie som otrokom cigariet. Ke vidm tch chudkov, ktorm zakazu-j v miestnosti faji, ako sa v zime vonku tras a so zmrznutmi rukami sa snaia dosta tch pr lukov dymu do pc, je mi ich to. Ptam sa sm seba, i som aj ja bol tak blzon a tak neslobodn lovek.

  Pociovali ste absk?Prv polrok bol trochu a, aj kva mi prestala chuti, lebo pitie kvy bolo vdy spojen s cigaretou. Dnes si pochutnm na kvike aj bez cigarety.

  V niektorch predstaveniach si scenr me vyadova fajenie. Ako to rieite?Ke si to vyaduje scenr, dm si pr lukov, ale to je vetko. Spomnam si aj na predstavenia, km som bol fajiarom. Ak scenr nepredpisoval fajenie, tak som si vdy v zkulis dal ete pr riadnych lukov, aby som cez vstup vydral bez nikotnu.

  V om sa dokete vyblzni a pod-liehate nejakm manierom?Neviem, i podlieham nejakm manie-rom, ale nerd machrujem, hoci mm rd dobr a drah aut, ale povaujem to za ben pri mojej prci, lebo rone najaz-dm 50- a 70-tisc kilometrov. Druhm povolanm som vlastne ofr, bvam v aute, trvim v om vemi vea asu, preto potrebujem pohodln a bezpen auto. A o sa tka manierov, pre ma je viac dleit zabezpei pre rodinu dobr bvanie. Nerozumiem, ako me niekto bva v malom panelkovom byte, ale pritom m drah milinov auto. Skr by som sa staral o bvanie.

  Lkaj vs exotick dovolenky?Sem-tam si treba oddchnu a s na dovolenku, ale ja som zas tak asto a vea z domu a stle na cestch, e si as doma uvam. Moja ena, ktor je zas stle doma, sa ma asto pta, kam pjdeme. A pretoe sa nm mnohokrt prca prekrva s vo-nm asom, posielam enu s demi aj na dve dovolenky v roku, aby si to uili.

  Kvetoslava eranskFoto: TV JOJ

  8 armantn ena8 armantn ena

  Mte as aj na in porty?To veru nemm. Vlastne nik z naej rodiny nie je zaplen pre port a nazdvam sa, e nae deti tie bud skr po svojich rodioch. Jedine Timurko prekypuje energiou a mus si ju vybja v porte. A Marko? Uvidme, ale iv je dos.

  Je o vs znme, e sa bojte lekrov, atak vm neostva ni in, len zdravo i. Dar sa vm zdravo stravova?A verte, e ani nie? Ale pyn som na to, e som skonil s cigaretami, e nie som otrokom nejakej tabakovej spolonosti, ktor na mne zarbala tridsap rokov.

  Dokzali ste to zo da na de?Som vyznva slobody

  loveka bav, a u ma je to jednoznan. K tomu vetkmu mi pomha Power Plate, o je mimoriadne dobr stroj na cvienie a nevyaduje, aby som na om trvil dlh hodiny. Ke ctim potrebu, zacvim si, takisto aj manelka. Dodva nm silu aj kondciu.

  Som pyn, e som skonil s cigaretami a nie som otrokom nejakej tabakovej spolonosti,

  ktor na mne zarbala tridsap rokov

 • Nevhodn: kole a kva nedoku nasti nadlho. oskoro po nich dostanete ete viu chu na sladk.

  Po 17. hodineVhodn: na veeru zarate vea zeleniny, alty a ivone bielkoviny. U mal por-cie bielkovn doku skvele zasti. Tm, e neprijmete sacharidy, splite cez noc ovea viac tuku. Prklad veere: nzkotun bravov rolda s hubami alebo zeleninou, prpadne ryba so zeleninou.

  Nevhodn: sacharidy obsiahnut naprklad v cestovinch by sa v tomto ase u len ako premenili na energiu. Namiesto toho sa ukladaj v podobe tukovch vankikov. Aj tun bravov mso s omkou sa teraz premen na zaoblen boky. Medzi jednotlivmi jedlami by mala by dvoj- a trojhodinov prestvka.

  10 armantn ena

  Medzi 10. a 12. hodinouVhodn: erstv ovocie a mal nzkotun jogurt s skvelou vobou na zahnanie hladu a aj najlepou ochranou pred dopoludajm poklesom energie.

  Nevhodn: okoldov tyinky a in sladk makrty obsahuj prli vea cuk-rov a tukov. To rozhod z rovnovhy aj hladinu cukru v krvi.

  Medzi 12. a 15. hodinouVhodn: telo teraz potrebuje veda kom-plexnch sacharidov i bielkoviny. Zabrni tak popoludajiemu poklesu cukru v krvi a pome spaova tuky. Naprklad: fazuov i paradajkov polievka s hov-dzm msom alebo zemiaky s bylinkovm tvarohom a zeleninou. Okrem toho si po jedle smiete dopria 1 okoldov tyinku. Po obede nie s vkyvy v hladine krvnho cukru tak vrazn.

  Nevhodn: cestoviny s paradajkovou omkou nie s sce nezdrav, ale na obed potrebujete doplni aj bielkoviny, aby ste rchlo nevyhladli.

  Medzi 15. a 17. hodinouVhodn: je as doda telu energiu najlepie porciou zeleniny, ktor mte radi. Nakrjajte si mrkvu, uhorky, zeler, papriku a aliu zeleninu a pomaly zobkajte.

  Pred 10. hodinouVhodn: msli a ovocie bu s nzkotunm mliekom, kefrom i jogurtom. Obmenou me by celozrnn peivo alebo chlieb s trochou horice a nzkotunm syrom (max. 30 percent tuku v suine) a so zeleni-nou. Telo toti v tomto ase spauje dob-r sacharidy (tie, ktor potrebuje ako denn dvku energie) a nzkotun biel-koviny a navye doke odbrava zsoby tuku.

  Nevhodn: sladen kukurin lupienky alebo peivo z bielej mky s demom tie-to jedl rchlo zvia hladinu cukru, ktor nsledne i vemi rchlo klesne, a dosta-neme vek hlad.

  thla do kadch iat

  Tajomstv chudnutia, aleboNae telo potrebuje pestr stravu po cel de. Dleit je pritom vedie, ktor ltky v akom ase doke organizmus najlepie prija. Kto tieto zsady dodriava, ne-bude ma problm s kilami navye. Mete pritom konzumova pes-tr a chutn velio, aj okoldov tyinku, ale nie predpoludnm.

  fazudzmtvarjedlePo ocuk

  Nevompotrrch

  MVhonajleNaka a

  neme vek hlad.

 • ROZOZNTE VHODN

  A NEVHODN SACHARIDY?

  Dobrm a pre vs vhodnm sacharidom (cukrom) sa hovor aj komplexn, zloit a tm druhm

  nevhodnm, jednoduch, z oho vyplva, e nie s cukry ako cukry. Ako si zapamtte,

  ktorm dte v strave prednos?

  Vhodn sacharidy rast na stromoch alebo vyrastaj zo zeme a njdete ich naprklad v ovoc, strukovinch a zelenine... Priemy-selne spracovan jedlo obsahuje nevhodn sacharidy: okoldy ani kole predsa nerast na stromoch.

  Dobr sacharidy s pestrofarebn vnma-jte farebnos altu, paprk, hrozna a jabk v kontraste s jednofarebnosou bieleho peiva, bielej rye a suienok. Nedajte sa vak zmias farebnmi demami a el. S to jed-noduch a nevhodn sacharidy pln umelch farieb rovnako ako sladen dsy a ener-getick npoje.

  Dobr sacharidy obsahuj vlkninu najlepm zdrojom s upky ovocia a zeleniny.

  Ak jete chleba, dajte prednos celozrn-nmu.

  Dobr sacharidy s dleitou zlokou kadej vhodnej dity.

  Dobr sacharidy s ste a zamestnaj trvenie na dlh as. Navye, nespsobuj vek vkyvy glukzy v krvi (na rozdiel od nevhodnch sacharidov).

  Vieho bruka a slaninky na bokoch a stehnch sa zbavte iba vhodnou stra-vou zaloenou na dobrch sacharidoch, nzkotunch bielkovinch a zdravch tukoch v kombincii s innm cvienm a pohybom.

  12 armantn ena

  Rya m pomerne vysok energe-tick hodnotu a chudn s ou zvis od toho, koko jej zjete, a od spsobu prpravy. Rozvaren rya m toti vysok glykemick index oproti sprvne uvarenej ryi. Odbornci na chudnu-tie preto neodporaj ryov dity, pretoe m takmer 100-percentn jo-jo efekt. Ke z ryovej dity prejdete na ben stravu, kil sa vm rchlo vrtia. Rya odvdza z tela vodu, pretoe obsa-huje mlo sodka, a tak telo odvoduje. V tom spova aj zdanliv spech kry. Nikto vs vak neupozorn, e nedostatok sodka je pre telo rovnako nebezpen ako jeho nadbytok. Hust krv vm me iba pokodi.

  Chudn s ryou sa d, ale s hnedou, ktor m ni glykemick index, m viac minerlnych ltok aj vitamnov, naj-m skupiny B. Vaka nerozpustnej vlk-nine, na ktor sa naviae voda, vznik pongiovit zmes a t ist zavac trakt. spech je vak podmienen dostatonm prsunom tekutn do or-ganizmu. Hned rya sa preto povauje za sas prevencie proti rakovine pan-

  kreasu, aldka, hrubho reva, ale aj prsnka, maternice, paerka, peene a ttnej azy. Ak potrebujete posilni kosti, zlepi stav koe po lupienke, posilni mkk alebo krehk vlasy a roztiepen nechty, hned rya vm bude dobrm pomocnkom. V kom-bincii so strukovinami, napr. s fazuou, hrachom alebo oovicou, predstavuje plnohodnotn zdroj bielkovn.

  Naopak, prli ast konzumcia bielej, rafi novanej rye me vies k zhoreniu zdravotnho stavu naprklad v prpade artriosklerzy a srdcovo-cievnych ochoren alebo prechodnej i chronic-kej navy.

  Biela rya ako hlavn potravina spso-buje chronick nedostatok vitamnu B1, preto ju treba kombinova s inmi po-travinami, naprklad orechmi, strukovi-nami, ovocm a zeleninou bohatmi na vitamn C. Nadmern konzumcia rye me by prinou anmie, o sa pripi-suje nzkemu obsahu eleza v ryi. Biela rya sa vak odpora ako prv pevn strava po akejkovek hnake.

  Nie je rya ako ryaEnergetick hodnota bielej rye v po-rovnan s ryou natural je prakticky rovnak. Rya natural vak obsahuje ovea viac vi-tamnov a minerlov a je ovea zdravia.

 • 14 armantn ena armantn ena 15

  sa treba ma na pozore a dva si vek pozor na to, o jeme a o hlavne d-vame do st naim deom. Ony si buduj zklad a ke u od zaiatku prijmaj ne-zdrav a nekvalitn produkty, me to ma pre nich v budcnosti katastroflne nsledky. Pre ma zdrav ivotn tl zna-men v prvom rade stravova sa dom-cou stravou, kde presne viem, o varm, o pridvam do stravy, a neobvam sa, e jem polievku z bujnu a podobne.

  o vetko rob pre to, aby si bola zdrav akrsna?Snam sa nerobi ni pecilne a ni nepreha. Ete stle treba veci nechva aj na prrodu, ktor sama zariadila, aby vetko fungovalo, ako m. Nedrm di-ty ani nechodm na skrovacie kry. Snam sa pravidelne jes a o najmenej v retaurcich. Ke u vidm, e som o nieo via, urite si rada zacvim vo fi tku alebo si idem zabeha. Pohybu mm vak pri Amii viac ako dos.

  Odkedy m doma vlastn odavova? Pouva ho asto? o si zvykne doma najastejie odavova? Kedy uprednostn hotov 100 %-n avu FRUXI FRESH pred domcim, odavenm ovocm?

  Odavova mm v domcej vbave u dlhie a pouvala som ho pomerne asto, a to nielen pre seba, ale aj pre mal Amiu. Kupovanm avm som vemi ne-verila, ale ako ste u spomenuli, som dos zaneprzdnen hlavne starostlivosou o mal a aj pracovne, take ak mm

  dveru, rada siahnem po adekvtnom kvalitnom produkte. Kee som dostala prleitos odska si produkty FRUXI FRESH a dozvedela som sa informcie o tom, ak s to avy, odkia pochdza-j, ak je fi lozofi a a rove fi rmy, ktor ich vyrba, rozhodla som sa ich vyska.

  Neoutovala som. Nielene s chutn, ale som presveden, e s hodnotovo rovnako kvalitn, erstv a pln vita-mnov.

  Ktor ovocie azeleninu m najradej? Je pre teba dleit viac chu alebo to, o jednotliv ovocie obsahuje vitam-ny, antioxidanty...?Chu je vemi dleit. Myslm si, e vea ud m problm s bio produktmi, auto-maticky si myslia, e s bez chuti. Opak je vak pravdou. Pre ma je tie chu dleit, ale takisto ma zaujma, o vetko to ktor ovocie i zelenina ob-

  Ako sa ti dar vetko toto skbi azvlda?Zvlda vetko, o si spomenula, sa poda ma stva pre enu samozrejmosou od momentu, kedy privedie na svet svoje diea a stane sa matkou. Odvtedy u neexistuj slov ako urobm to neskr, teraz sa mi nechce alebo je to nemon. Skrtka, d sa vetko. Jednou rukou dr diea, druhou pripravuje mlieko a hodiny ukazuj 3.00 hod. rno. Tento reim vycvi kad enu

  a neskr sa u nepozastav nad tm, e za jeden de stihne toko aktivt, e ke to potom vid vetko napsan v jed-nej vete, sama tomu never. Je to vak obdivuhodn, a preto by sme mali by my, eny, matky, na seba hrd...

  o pre teba znamenzdrav ivotn tl,

  zdrav viva a kedy si zaala roz-ma akona zdravo?

  O zdrav ivotn tl som sa zaala zaujma poas tehoten-

  stva a prena do reali-ty, ke sa mi narodila dcrka. Myslm si, e v dnenej dobe, kedy si takmer kad mesiac pretame o novom

  potravinovom kandle,

  Barborka je mlad dma, medilne znma modertorka, zrove mamika malinkej dcrky Amie a taktie partnerka znmeho umelca. Optali sme sa, ako sa jej dar skbi prcu modertorky, zrove i zdrav ivot, stara sa o seba a by stle krsna, upraven a hlavne popri tom vetkom zodpovedn a starostliv maminka.

  BARBORA RAKOVSK:Nedrm dity ani nechodm

  na skrovacie kry.

  odavenm ovocm?

  Odavova mm v domcej vbave dveru rada siahnem po adekvtnom

  Neoale rovmn

  KtoJe po jny, Odavova

  mm v domcej vbave u dlhie a pouvala som

  ho pomerne asto.

 • 16 armantn ena

  sahuj. Najradej mm jablk, hruky, pomarane a v poslednej dobe si ulietavam aj na exo-tickch ovociach.

  Pijete 100 %-n ovocn a zeleninov avy aj ty, aj mal Amia?Pijeme ovocn avy, s zdro-jom vitamnov a najm teraz v zime ich povaujem za sas npojovho menu. Amii chutia a zrove jej dodvaj potrebn dvku vitamnov.

  Vyskala si FRUXI FRESH 4 druhy ktor zo tyroch monost a najviac zaujala?Ochutnala som, samozrejme, vetky tyri a musm uzna, e s skutone vemi chutn a kvalitn. Ale mojou srd-covkou sa stal jednoznane pomaran. Doma v chladnike urite pribudne do zsoby jeden 3 l box a mal 250 ml fatika sa asi stane sasou mo-jej kabelky. Najdleitejie pre ma je vak to, e si takto 100 %-n avu

  mem kedykovek vychutna s ve-

  domm, e neobsa-huje ani pre moju mal

  dcrku, ani pre ma ni kodliv, iadne konzervan

  ltky, umel farbiv, pridan cukor a podobne.

  Ktor 100 %-n avu zpripravovanch druhov FRUXI FRESH zakho ovocia, by si rada ochutnala? Som urite zvedav na spolon chu jablka s malinou a jablko s hrukou bude tie urite zaujmav.

  Nieo na zverDostala som srden po-zvanie od spolonosti GURMAN a verm, e v blzkom ase, pokia mi to osobn i pracovn po-

  vinnosti dovolia, navtvim zvod na spracovanie FRUXI

  FRESH v malebnom mesteku Star ubova pod Vysokmi Tatra-

  mi. Verm, e bude psobiv sledova, ako prebieha cel proces vroby kvalitnej 100 %-nej avy. Viete, nie je to tak ako pri vtipe, v ktorom sa hovor, e keby ste videli vrobu prkov, tak ich presta-nete jes. V ubovni sa kvalitn ovocie po umyt pomelie, nsledne lisuje a v na-ozaj istom prostred etrne pasterizuje. Chcela by som to vetko na vlastn oi vidie a sledova, ako sa v aseptickom prostred ava pln do fl ia alebo vch boxov. Rada by som na vlastn oi videla, ako sa tieto produkty vyrbaj a optovne sa presvedm, e kadm dkom FRUXI FRESH pijem naozaj erstv (fresh) 100 %-n avy. Take verm, e vs v blzkej dobe budem mc znova informova o tom, e to tak naozaj je.

  Za rozhovor akuje Silvia Paprancov

  V ubovni sa kvalitn ovocie

  po umyt pomelie, nsledne lisuje

  a v naozaj v istom prostred etrne

  pasterizuje.

 • 18 armantn ena

  Mdne klenotyTrendy v perkoch a klenotoch sa me-nia pomerne asto. Podliehaj aktulnej mdnosti tak ako obleenie i esy. V oblasti drahch kovov je momentlne

  in kombincia klasickho ltho a bieleho zlata, asto v spojen s drahmi kamemi.

  Umelecky vybrsen kamene s vn-man ako originlny druh perkov ve-dia upta, psobi jemne, vzneene aj extravagantne. Odpradvna udia verili, e lovek si me k nim vybudova vzah, ktor mu pome prekona niektor akosti i prekky.

  Pvab kameovBiele kamene kalcit, perla, sodalit, acht a krytl dodvaj fyzick a duevn sily. erven kamene rubn, grant, sar-donyx a jaspis maj pozitvny vplyv na stavbu buniek, tvorbu krvi, hrub revo a konatiny. Modr kamene modr chalcedn, opl, tyrkys a laspis vyladia orgny sluchu a zraku, horn as pc a prieduky. Purpurov a fi alov kamene ametyst, spi-nel, fl uorit a sugulit psobia na tvr, mozog, nos, ui a centrlny nervov systm. Zelen kamene smaragd, malachit, olivn a tur-

  maln chrnia srdce, spodn as pc, krvn obeh, pokoku a horn as chrbta. lt a zlat kamene tops, zirkn, jantr a tigrie oko upokojuj zavacie stroje a aldok, istia pee a lnk.

  esy. mentlne tho

  pojen

  vn-v ve-eene aj a verili,

  ce, spodn as pc, maln chrnia srdckrvn obeh, pokoku a horn as chrbta. krvn obeh, pokokult a zlat kamene tops, zirkn, jantr zlat kamenea tigrie oko upokojuj zavacie stroje

  l k

 • armantn ena 21

  Urite nie. Nemm bohatch rodiov ani znmosti, ani ostr lakte (smiech). Ale mm astie, take to asi takto malo by.

  Prv tri tdiov albumy vyli vdy s dvojronm odstupom. Je rok 2013, nemekte?Mekm, ja vlastne vdy mekm (smiech). Momentlne sa mi nechce nikam ponha, viac mi vyhovuje nestresova sa, som tak vo vom pokoji a mem si vetko dob-re premyslie. Album vyjde urite tento rok. S tm, o mm zatia nahrat, som vemi spokojn.

  Odhliadnuc od povinnch jzd doby, v ostatnej dobe oraz viac koketujete s akustickmi skladbami. Ako to bude na tvrtom albume?Uvidm, ako sa to vyvinie (smiech). U teraz vak mem poveda, e na tomto albume bude viacero producentov a host, z oho sa vemi tem. Bude na om urite viac ivch nstrojov, ale aj elektronika, jedna Jesenn Bossanova, jedna viac-menej funky vec a niektor veci vbec zaradi neviem a ani nechcem. Nechajte sa prekvapi!

  Ke ste na nov album vyberali pesniky, nechali ste sa vies vaimi pocitmi, vzahom knim alebo medzi nimi exis-tuje nejak zvltna spojnica?Kee nechcem vemi kalkulova, musm sa necha vies pocitmi. A tie si nechm poradi od ud, ktorm verm.

  Piese Ke to nejde sa objavila aj na MTV. Myslte si, e sa tam dostan aj alie vae pesniky?Vraj sa hrala dos dlho, o mi prde cel-kom vtipn, kee ten klip som si natoila sama na nie celkom vydarenej dovolenke v Tunisku a s textom pesniky som sa tie vemi netrpila (so smiechom). Nu, zre-jme jednu pesniku aj s klipom na novom albume v zujme popularity budem musie tie odfl knu (smiech).

  arkan bol dleitm muom na zaiatku vaej kariry. Je nm aj dnes? Myslm na jeho manarske aktivity. Peter je stle mojm manarom a tie ka-martom. Mali sme urit turbulencie, ale ustli sme to a momentlne som s jeho manaovanm spokojn.

  Ako ste sa vroku 2010 dostali na vber Markusa Schulza Las Vegas?

  To bolo vaka pesnike You, ktor som spravila s Burianom. V zahrani mala vraj slun spech. Bolo to celkom prjemn, ke mi psali fanikovia z Ruska, Japonska alebo Fnska.

  Pri vzniku spolonch skladieb, akmi s naprklad Ksok, Honey Honey ain, ste spolupracovali so Smolou ahruky, sduom Moja Re. Kto koho zvykne oslovi? Poda oho si vyberte, skm idete do spolonho projektu askm nie?Zatia vdy oslo-vovali ma. Vea spoluprc som musela odmietnu bu z asovch, alebo inch

  dvodov. Vetko je o sympatich, o tom, i sa mi t vec pi... Hlavne vak musm ma pocit, e dokem pesniku obohati. Ak viem, e to nedokem, tak to pre ma nem zmysel.

  Ako vznikla spoluprca s eskm ra-perom Ideom? Vystpite s nm aj na spolonom turn?Idea sa ku mne dostal cez DTonata, s ktorm mm rozpracovan vec na jeho album. Poslal mi skladbu, ktor bola o jeho kamartovi, ktor bojoval s ra-kovinou. Ke piese dohrala, povedala som si f a dos dlho som rozmala o tejto zkernej chorobe. Dovtedy som Ideu nepoznala osobne, ale plne ma dostal svojimi textami, ktor maj zmy-sel, a aj tm, e sa na ni nehr. Napriek tomu, e som si pre svoj album zakzala spoluprce, z jednej pesniky bolo zrazu es. Vetko ilo s ahkosou, prirodzene, jednoducho tak, ako to m by. O tom hudba je a je to cti. Pr dn po nahrvan sme natoili promo video aj s chalanmi s Champion Sound Liv Bandom, ktor malo vborn ohlasy. S Ideom mm zatia naplnovanch zopr koncertov a budeme hra na niektorch

  Spomeniete si ete na Superstar a jej atmosfru? Ke vidte vtelevzii alie aalie diely, nepociujete nostalgiu? Prv rok po naej Superstar som sa vdy strhla, ke som poula zvuku. Mm ju spojen s prjemnmi a novmi po-citmi. T zvuka mi vlastne zmenila ivot a nehanbm sa za to. Bolo to nieo nov, neakan, nikto nevedel, o sa bude dia. Mm asn spomienky na toto obdobie. o sa tka ostatnch ronkov, vbec som to nesledovala. Nepozerm televzor.

  Myslte si, e by ste sa boli bvali presadili aj bez asti vtejto sai?

  Neobsed na mieste, jej prtomnos je hotov tovre na energiu. Vo svete hudby a oubiznisu sa pohybuje u dlh as, no ako jedna z mla si zachovala svoj charakter i charizmu. Neti po luxuse ani majetkoch, doke sympaticky rozprva aj o svojich vy-medzench nzoroch na svet. Vene usmiata sr npaditmi prekvapeniami. A jedno tak tie chyst v podobe novho albumu. Skrtka, Zdenka Predn (28).

  Predn:Zdenka

  Nebudem klama, mm sa dobre.

  Niekedy len ako viem sama so sebou vyjs, ale u som si

  na seba zvykla.

  20 armantn ena

 • 22 armantn ena

  festivaloch v echch aj na Slovensku, na o sa, samozrejme, vemi tem.

  Iva Bittov tvrd, e jej domce publi-kum niekedy nerozumie. Mali ste aj vy niekedy tak pocit? Sama mm problm rozumie si, ako by mi mohol rozumie niekto in (smiech)? Priate mi asto vrav, e niektor texty mm psa jednoduchie, lebo udia tomu aj tak nerozumej a nemaj as sa zama. Ale ke ja za to nemem... Niekedy iba pem to, o sa tla von (smiech). A niekedy sama po rokoch pr-dem na to, o mi tm ktorm textom chcelo podvedomie poveda. asto sa mi stva, e po koncerte za mnou nie-kto prde s tm, e sa v niektorom texte naiel. Jednoducho, rada nechvam na uoch, aby si spravili vlastn zver.

  Ako ste vnmali aak postoj ste zaujali khrozbe bliaceho sa konca sveta?Vemi som sa nad tm nepozastavovala. Koniec sveta me prs prakticky ho-cikedy a vbec by som sa tomu neudovala. My, udia, sme to najhorie, o sa mohlo chatku Zemi sta (smiech). Sme paraziti, ktor iba ber a myslia len na seba. Sprvame sa prerne k zvieratm a sami k sebe. Vbec si nevime, o mme. Neviem, dokedy sa nm bude dari si pred tm, o sa deje prve teraz, zatvra oi. Odporam vetkm, nech si pozr dokument Home, ktor prehadne a nezaujato nastavuje zrkadlo a tvrd fakty, ku ktorm sa nezadratene blime. Bola som z toho asi tde rozla-den a dos ma to trpi. Pozrite si to, vne!

  Vjednom rozhovore ste priznali, e chcete vesel apozitvne pesniky, ale tie, o id zvs, s skr smutn. m to je?Neviem, ktor mte konkrtne na mysli, ale vo veobecnosti som vesel lovek a ke nemusm, tak sa netrpim. Na druhej strane, vravm, lezie to zo ma samo... Ke pem text, je to otzka polhodiny, ide to von pocitovo, a to bez toho, aby som nad tm nejako extra rozmala a pekulovala. Akosi sa to v hlave zbiera a sklad samo. A potom je tu druh variant, ke to nejde. Vtedy viem, e zo seba ni nedostanem, tak si dm pauzu a sksim to o tde, me-siac, rok (smiech).

  Ak je v musk idel?Pre ma je to chlap, ktor m charakter, viete, e mu mete veri, m svoje zsady, je estn, primn a to je najviac! A naj-viac sexi (smiech). Vetky veci asom zovednej, ale charakter nikdy!

  V tiavnici ste si kpili s Duanom domek. Znamen to, e vBratislave ste sa nechceli usadi?Ako som spomnala, neobsedm (smiech). tiavnica ma dobja energiou, mm tam vea kamartov, tam som doma. Nikdy som netila po luxuse a majetkoch... V tom som mala vdy jasno. Tento domek je prve tou najlepou investciou v mojom ivote. Star bancky domek, ktor som si pre jeho krsnu energiu jednoducho musela kpi. Vedela som, e tam budem astn (smiech).

  Postav dom, zasa strom, urob deti o vm ztoho ete chba?Dreven jahoda (smiech)...

  My udia sme to

  najhorie, o sa mohlo

  chatku Zemi sta

  Obas mi pripomnate raloka, ktor nikdy nesp ve vy tie nikdy ne-postojte na mieste, stle muste by vpohybe. Ctite podvedome, e keby ste naraz hudobne vypli, skr by ste trpeli, ne relaxovali aodpovali?Haha, raloka? Prvee mm pocit, e ni

  in nerobm, len relaxujem, hud-bu nepovaujem za za i ne-bodaj prcu. Bav ma to a napa. Vdy sa tem do tdia alebo na koncerty. Nebudem klama, mm sa dobre. Nie som milionrka, ale to, o ma rob astnou, sa azda ani kpi ned. S dni, ke mm asi ako kad ,,vetko naraz a nestham sa ani najes, ale po-tom znova prde oddych a ja na-berm energiu, aby som neskr mala z oho erpa. Snam sa zavies harmniu do svojho ivota za kad cenu (smiech). A za to, e neobstojm na jed-nom mieste, me moje zna-menie. Som Baran! To znamen, e sa viem rchlo nadchn, ako udrm koncentrciu, ke ma nieo nud, som netrpezliv a chcem ma vetko naraz a najlepie hne! Nedokem zosta dlho na jednom mieste. Niekedy len ako viem sama so sebou vyjs, ale u som si na seba zvykla (smiech). Niektor interpreti myselne nepovaj inch spevkov a hudobnkov, lebo sa obva-j, e by sa mohli niem ovplyvni. Ako je to uvs?Na jednej strane, dva mi to zmy-sel, ke chce niekto prinies svetu nieo plne nov, ale i hudbou a bez hudby...To je prli vek obeta... To si ani neviem predstavi.

 • Proces vedci k vzniku diabetickej nohy spa zven hladina krvnho cukru u nelieenho, prpadne nedostatone lieenho diabetika. Nsledne dochdza k pokodzovaniu nervov (diabetickej poly-neuropatii), spojenmu s obasnmi pocitmi brnenia nh a poruchami ich citlivosti. Chor zane nesprvne naapova, v dsledku oho sa mu postupom asu zrti non klen-ba. A kee chorobu sprevdzaj poruchy citlivosti, pacient si neraz nemus poranenia menieho i vieho rozsahu vbec vimn. Baktrie, pre ktor je cukor doslova ivnou pdou, sa tak mu zaa nekontrolovane rozmnoova. Ak k tomu pridme pomalie hojenie rn a zhoren funkciu imunitnho systmu, ktor s pre pacientov trpiacich cukrovkou typick, riziko skutone nemono podceni a preventvnym opatreniam treba venova mimoriadnu pozornos.

  Zklad prevencie spova v trvalej a dsled-nej liebe cukrovky, vedcej k udriavaniu normlnej hladiny krvnho cukru. Okrem toho je potrebn maximlne eliminova riziko poranenia konatn, priom pomha nosenie pecilnych ponoiek a kvalit-nej obuvi. Diabetik by nikdy nemal nosi nekvalitn, omnajce topnky a u vbec by nemal chodi bos.

  Samozrejmosou by mala by i sta-rostlivos o pokoku nh; jej pravideln umvanie, spojen so zrakovou kontro-lou vzniku monch drobnch poranen. Opatrne sa mus postupova tie pri stri-han nechtov a namiesto ostrch nonc pouva radej pilnk. Ak u k poraneniu djde, potom by mal pacient bez vhania vyhada lekra a aj mal ranku si necha ihne odborne oetri.

  24 armantn ena

  Diabetick vredy dolnch konatn bvaj pomerne ast; nielene doku negatvne ovplyvni zdravotn stav pacienta, ale predstavuj tie riziko amputcie. A 84 percentm vetkch amputci predchdza prve vznik tohto vredu. To vak nezna-men, e by neexistovali spsoby, ktormi

  mono vzniku a rozvoju syndrmu diabetickej nohy pomerne

  inne predchdza.

  Diabetick noha predstavuje znan problm z pohadu zdravotnho, ale i spoloenskho a ekonomickho. Syndrmom diabetickej nohy trp v sasnosti viac ne desa percent diabetikov a medzi najvznamnejie faktory vedce k vzniku tohto vysoko neprjemnho a neiaduceho ochorenia patria kostn deformity nh, nevhodn obuv a nsledn tvorba otlakov i drobn poranenia a infekcie.

  Diabeticiby mali venova zven pozornos starostlivosti odoln konatiny

  mBaktpdou,rozmnoovhojenie rn asystmu, ktorcukrovkou typick, rpodceni a preventvnyvenova mimoriadnu pozo

  24 armantn ena

  vredye ast; nie

  plyvni zdravotn predstavuj tie riziko apercentm vetkch amputprve vznik tohto vredu. To vmen, e by neexistovali spsoby,

  mono vzniku a rozvoju synddiabetickej nohy pomer

  inne predchdza.

 • KultraBratislavsk bbkov divadlo, Dunajsk 36, 811 08 Bratislava

  Inscencia je venovan najmenm divkom. Vznikla poda populrnych rozprvok Istvna Csuksa, ktor maj aj svoju televznu podobu. Pom Pom je strapat udo, ktor sed cel de v parku a ak na svoju kamartku Babuu. Sprjemuje jej toti cestu do koly. Kad rno jej rozprva rozprvky. K jeho najobbenejm patr prbeh o Artrovi Buchtovi vekom a obznom vtkovi, ktor miluje okoldu. Vaka svojej nadvhe vak neme odletie do Afriky. No i napriek tomu sa tam vyberie a na svojej ceste zaije napnav dobrodrustvo. Babua aj Pom Pom bud, samozrejme, pri tom.hraj: Anna itbajov, Michal Nmeth, Barbora Jurkov

  in-in je ndhern poetick prbeh o do-spievan. Prostrednctvom veselch a ptavch prbehov vrabiaka ima a jeho krsnej in-in sa vynra pred nami podobenstvo o nstrahch ivota, nutnosti ich zdolvania a konenej vekej harmnii sveta. V dramatickch situcich a po-etickch pasach mlad divk odhauje vek pravdy o svete, do ktorho vkroil, odhauje mravn posolstv a silu lsky, ktor ho viae k rodine, ale aj iriemu udskmu spoloenstvu.hraj: Miroslava Dudkov, Simon Fico a. h., Rbert Laurinec, Margarta Nosov

  Znmy disneyovsk prbeh o troch veselch prasiatkach, ktor sa rozhodli s na skusy do sveta a postavi si vlastn domeky. Predstavenie je vtipnm prbehom o tom, e svornosou a rozumom mu aj mal prasiatka premc vekho vlka.

  hraj: Juraj Adamk, Jaroslava Hupkov, Margarta Nosov, Marta Sdeck

  Kocr v imchVesel prbeh o ikovnom kocrovi, ktor dokzal zabezpei pohodln krovsk ivot svojmu mladmu pnovi aj sebe. Inscencia je spestren peknmi pesnikami a milm humo-rom. Dej urite zaujme predovetkm deti, lebo v om nechbaj princezn, arodejnk, kzla a zvieratk, no urite bude lahdkou aj pre tch, ktor v divadle hadaj morlne posolstv. hraj: Adam Michal, Simon Fico a. h., Miroslava Dudkov, Andrej Kov

  Charles Perrault Pavel Cmralpreklad: Duan tauder

  pre deti od 5 rokovria: Naa Uherov

  POM POM

  Csuks IstvnPreklad: Mria tevkov

  pre deti od 3rokovscenr a ria: Peter Palk

  IN IN udmila Podjavorinsk

  pre deti od 3 rokov ria: Duan Bajin

  Prasiatka sa vlka nebojaJi Jaro

  pre deti od 3 rokov ria: Juraj Adamk

  26 armantn ena armantn ena 27

  Divadlo AstorkaDivadlo ASTORKA Korzo 90 prina al z vekch prbehov svetovej literatry, divadeln adaptciu romnu Fiodora Michajlovia Dostojevskho Idiot. Miroslav Krobot, reisr a autor adaptcie, vytvoril poda Dostojevskho romnu svet zau-jmavch postv, kde nechbaj vniv lska, vniv iarlivos ani vniv nenvis. Do tohto prostredia vstupuje vnimon mlad mu, zvltne vnmav, dobr a prvetiv ku vetkm naokolo. Je vak mon, aby tu zavldla harmnia, veobecn lska a dobrota?Kniea Mykin, Nastasia, Rogoin (Marin Miezga, Rebeka Polkov, Luk Latink). Tri hlavn postavy milostnho trojuholnka zhad-nej a nevyspytatenej lsky dvoch rozdielnych muov k prekrsnej mladej ene. Pletenec bostnch zitkov prinaj aj osobn prbehy alch protagonistov prbehu v podan Anny ikovej, Borisa Farkaa, Rberta Jakaba, Marina Labudu ml., Zuzany Porubja-kovej, Zuzany Konenej.

  Predpredaj aobjednvky: vpracovn dni 8.00 14.00 hod. (0918/716 009, [email protected])

  Poklada: vpracovn dni 12.00 19.00, poas vkendov hodinu pred predstavenm. (02/54432093, 54431657)

  www.astorka.sk, www,ticketportal.sk

 • 28 armantn ena

  Ikar predstavil prv slovensk digiromn

  APOKALYPSADigiromn Apokalypsa je prv multimedilna elektronick kniha, pri ktorej boli vyuit najmodernejie technologick postupy a itateovi prina neopakovaten zitok. pikov konpiran triler mete vaka tomu zai doslova na vlastnej koi muste zotiera sneh z displeja, ktor vm vzpt pofka krv. V scnke s trezorom sa na alie strnky dosta-nete len cez relny trezor, do ktorho muste nauka sprvny kd... v tmavej miestnosti sa na displeji objav svieka, ktor zaplite prstom a tate pri nej alie riadky... prekvapia vs mohutn vbuchy, ke Vatikn ahne popolom... na pozad strnky sa vm v istej chvli zan objavova zhadn symboly... Krtke vide a pecilne efekty spsobia, e zaijete prbeh ako nikdy doteraz. Takto spracovanie knihy je prv svojho druhu na Slovensku.V Rme panuje nezvyajn rozruch. Ppe Jn Pavol III. odstpil a bez stopy zmizol. Nikto nevie, i je vbec naive. V tom istom ase

  niekto zvl surovm spsobom zavrad jeho najblich dvernkov. Zatia o sa zanaj prpravy na konklve, ktor zvol nov hlavu cirkvi, vatiknsky reportr Peter Adam sa pust do ptrania po nezvestnom ppeovi. Stopy ved k zhadnmu rdu a stredovekmu proroctvu. Stoj svet tesne pred apokalypsou? Napln sa star sen udstva alebo sa bli koniec sveta?

  www.digiroman.sk

  NOVINKY zvydavatestva

  PokueniePETER HOLKA

  Aj v tejto knihe Petra Holku si itatelia vychutnaj jeho bravrny rozprvask talent, humor, irniu i sebairniu. S pokuenm preta si tento smutno-smieny, no istm spsobom i dojmav prbeh naozaj netreba bojova.ena. Jej va, podoba, tajomstvo lkaj rovnako chlapca, ktorho mt vlastn intinkty, ako i zrelho mua s pohasnaj-cou energiou. Km pre diea je vzruenie z obnaenho tela ete nepochopiten, pre mua, ktor u neoakva ni ani od seba samho, me oneskoren vzplanu-tie znamena hotov pohromu.

  Tamara Heribanov krstila v tradinom slovenskom kroji

  Folklrny sbor Kobylka, pirohy, haluky a najm dobr nlada nechbali v Klube Lnica na krste prvch dvoch knh Silvie Pilkovej zo srie Poklady slovenskej kuchyne.Vychren gurmn Jozef Bednrik najskr tlom jemu vlastnm predstavil obe kniky Silvie Pilkovej. A hovoril o nich tak, e sa prtomnm hosom hne aj slinky zbiehali. Km v prvej knihe sme spolu s nm nazreli do kuchyne Bratislavy, Zhoria a Podunajska, v druhej ns pozval do reginu Povaie. Dozve-deli sme sa, o si mme predstavi pod takmi nezvyajnmi nzvami jedl, ako s naprklad kalk, scskanice, gerhe, opatance i uferle, ale aj to, o on rd konzumuje. Skste uhdnu... Nu a po tomto asnom rozprvan sa v Klube Lnica objavila v ndhernom kroji obleen Tamara Heribanov. Tamara sa netaj svojm vekm obdivom k tradinej udovej kultre a umeniu. Slovensk kroje aj zbiera a doma ich m takmer dvadsa z rznych ktov Slovenska. Odet v kroji neprila nhodou. Chcela tak ako krstn mama vzda hold Silvii Pilkovej a jej Pokladom slovenskej kuchyne. Jozef Bednrik a Tamara Heribanov ako krstn rodiia posypali knihy zdravmi pohnkovmi vlokami. Preo? Lebo pohnka mala v tradinej slovenskej kuchyni svoje nezastupiten miesto a sasn, modern kuchya sa zana k nej op vraca.

  ierna ena, biela krajinaWARIS DIRIEOV POKRA-UJE VO SVOJOM BOJIAutorka medzinrodnho sfi lmo-vanho bestsellera Ptny kvet ponka itateom aliu zaujmav kniku. Titul ierna ena, biela krajina roz-prva o ivote Waris Dirieovej v jej novej, bielej vlasti o jej tbe po Af-rike a hlbokom elan pomc svojmu rodnmu kontinentu oslobodi sa od biedy, zdedench tradci a zvislosti.

  Obyajn tvrNEOBYAJNE SILN A DOJMAV PRBEHUrobte si rados a pretajte si tto knihu. V ivot bude vaka nej lep, napsal o Obyajnej tvri autor bestsellerov Nicholas Sparks. Budete sa pri nej smia i plaka zrove. Obyajn tvr je neobyajne siln a dojmav prbeh chlapca s krutm postihnutm. Prbeh o sile priatestva, ale aj o strachu a hlpych predsudkoch. Keby som naiel arovn lampu a mohol si nieo zaela, chcel by som ma obyajn tvr, ktor by si nikto nevmal. elal by som si, aby som mohol s po ulici bez toho, aby udia odvracali pohad.

  E-maily Coco PinchardovejROBERT BRYNDZAPo spechu na americkom a anglickom trhu si mu preta E-maily Coco Pinchardovej aj slovensk itatelia. Edcia Prbehy z kabelky m tak aj prvho zahraninho autora. Pri psan prbehu Coco Pinchar-dovej som sa inpiroval vetkmi silnmi a zaujmavmi enami svojho ivota. Chcel som vyrozprva zbavn prbeh ud ijcich v Londne, ako sa oni vyrovnvaj s rznymi akmi, ale aj prjemnmi ivotnmi situ-ciami, povedal o knihe jej autor Robert Bryndza.

  Za mromVANESSA JRIOV

  trnsron kolka m svoj prv romn Vol sa Vanessa Jriov a v tchto doch jej vychdza prv

  romn Za mrom. Je to fantasy ner, ktor je autorke v sasnosti najbli pretoe v om nie s vyten

  iadne hranice. Inpirciou s mi veci z benho ivota, o ktorch sa udia nechc bavi, pretoe ich povauj za

  tmy nevhodn do spolonosti. Jednou z nich je aj nienie sveta, ktor nie je len n, a pomal podpisovanie nezvratnej

  zmluvy o vlastnej smrti, fi lozofuje nadan autorka.

  Vea kriku pre tebaJAMESOV ELOISA

  Prv as vonej srie o sestrch Essexovch.Tess stoj po smrti otca pred neahkou lohou: dobre sa vyda a njs vhodnch enchov aj pre svoje tri sestry krsnu Annabel, romanticky zaloen Imogen a praktick Josie.

  www.ikar.sk

  Ikar

 • 30 armantn ena armantn ena 31

  Frank, ako ho priatelia volaj, je rodkom z Komrna, odkia priiel tudova do hlavnho mesta na Stredn umelecko-priemyseln kolu. V tdiu pokraoval na Vysokej kole vtvarnch umen v od-bore von grafi ka u veliknov slovenskej vtvarnej scny profesorov Oresta Dubaya, Igora Rumanskho a Albna Brunovskho. Tri roky po absolvovan vysokej koly sa rozhodol spolu so svo-jou manelkou vycestova a sksi ivot v zmor, v Kanade, kde na pobre Ti-chho ocena preil viac ako dvadsa ro-kov. Frank Jalovsk svoje diela vystavoval v Amerike, zii, vo viacerch ttoch Eurpy, kde zskal mnostvo ocenen. Jeho meno je zahrnut medzi tromi najlepmi grafi kmi a dvesto vtvarnmi umelcami v medzinrodnej Encyklopdii ijcich umelcov. V roku 2011 sa vrtil na Slovensko a svoj nov domov naiel v Pezinku, kde ije so svojou manelkou Rentou. V decembri 2011 realizoval svoju prv vstavu po nvrate v bratislav-skom Plfi ho palci, kde odprezentoval svoje dielo a spsobil o vek zujem. Jeho prv cesta z bratislavskho letiska po nvrate z Vancouveru vak viedla priamo do galrie OLGA ART GALLERY, kde sa prve v tom ase konala vernis vstavy jeho kolegov. Tto nhoda bola jeho prvm zoznmenm sa s touto skromnou galriou a stretnutm s jej majitekou, galeristkou pani Olinkou Kohlerovou. Vzjomn sympatie a obdiv

  ... NEKONENO, po ktorom tak udstvo prahne, aby ho pochopilo,

  sa d pochopi len schopnosou vyou ne rozum. A to tm, e vstpime do stavu, z ktorho

  KONENO mus ustpi....Frank Jalovsk

  Kto je PhDr. Oga

  Kohlerov?Po ukonen aktvnej innosti ako pecilny pedagg dospela k rozhod-nutiu vytvori si vlastn skromn galriu, kde by slovensk vtvarn umel-ci nali prleitos vystavova svoje diela. U v sedemdesiatych rokoch 20. storoia, ako mlad uiteka, sa zaala zaujma o umeleck tvorbu sloven-skch vtvarnch umelcov. Stretvala sa s nimi a s mnohmi si vytvorila blzke priatesk vzahy, navtevovala ich v ateliroch a mala monos zai tie magick okamihy vzniku vekolepch diel. Jej sen o skromnej galrii sa naplnil v roku 2009, kedy da 1. septembra realizovala prv vernis vstavy, ktor tvorili diela Galandovcov z jej skromnej zbierky. Odvtedy sa v jej galrii OLGA ART GALERY reali-zovalo u takmer tridsa vstav. V roku 2011 realizovala vstavu aj mimo svo-jich galerijnch priestorov, a to do-konca za hranicami, v rakskom meste Giesshbl, kde sa na vstave zastnilo ptns slovenskch vtvarnch umel-cov. Galeristka Olinka Kohlerov m plny zviditeova slovenskch v-tvarnch umelcov v zahrani aj naalej. V spoluprci s jej priatemi Andrejom a Robertom Lecovcami z agentry LECA production maj v plne v roku 2013 realizova vstavy viac ako

  dvadsiatich sloven-skch maliarov, grafi kov a sochrov vo vajiarsku. Vaka podpore kra-janov a viacerch intitci by sa ich vzia a plny mali naplni a spene tak uskutoni ten-to zmer. Okrem toho poas celho roku 2013 bud prebieha v gal-rii OLGA ART GALERY viacer vstavy. Galeristka prezradila, e medzi

  vystavovatemi bud tak skvel umelci ako Peter Pollg, Ivan Pavle, Jana Brisu-dov i Ondrej Zimka ml.

  Galrii OLGA ART GALLERY elme v roku 2013 vea spechov!

  Skromn galriu OLGA ART GALLERY na Koreniovej ulici nealeko Bratislavsk-ho hradu u predstavova netreba. Od jej otvorenia v roku 2009 u hostila diela mnohch slovenskch vtvarnch umelcov. Naposledy sa v priestoroch galrie pani Ogy Kohlerovej vystavovali diela akad. mal. Frantika Jalovskho.

  OLGA ART GALLERYv decembri op oila novmi dielami

  zo strany galeristky ich doviedli k dohode usporiada vstavu v jej galrii OLGA ART GALLERY. V spoluprci s agentrou LECA pro-duction pripravili 4. decembra 2012 slvnostn vernis vstavy diel Franka Jalovskho pod nzvom Poznanie a har-mnia ivota. Vystavench bolo viac ako tyridsa grafk a malieb, ktor boli doplnen sochami Pavla Maria Schul-tza. Viacero z tchto diel sa hne poas vernise predalo, priom medzi predan-mi bolo aj dielo nazvan Prvopoiatok/Genesis, ktor tvorilo dominantu vstavy.

  Text: Roberto LECAFoto: udmila KRIESCHOV

  Akad.maliar Frank Jalovsksmanelkou

  Vernisou sprevdzala svojim spevom spevka Anita Soul

  Galeristka Oga Kohlerov

  spartnerom

  Po slvnostkom otvoren vstavy

  nasledovala ohostrojov show

 • a slubch, v priebehu jednho oetrenia. Vaka profesionlnemu a priateskmu prstupu naich kozmetickch expertov s nai klienti v tch najlepch rukch. Individulny prstup zaruuje, e kad oetrenie je uit klientovi na mieru a bude maximlne spokojn. Vaka tradinm i ino-vatvnym kozmetickm oetreniam tvre a tela poskytujeme kompletn odborn starostlivos zameran nielen na irok spektrum anti-ageingovch procedr, ale aj na rieenie rozlinch konch problmov a ochoren, celulitdy rznych typov, ako aj formovanie postavy, odvodnenie a de-toxikciu organizmu. Vyuvanm pikovch prstrojov a najnovch technolgi

  dokeme naim zkaznkom zabezpei najlepie vsledky.Spolupracujeme s profesionlnou talian-skou fytokozmetikou VAGHEGGI. Vaka princpom tradinej nskej medicny a nano-technolgim rob nae oetrenia vemi netradinmi a maximlne innmi.

  Naa beauty konzultantka Janka by vm rada predstavila nov tm a plne nov tdio krsy s mnostvom profesionlnych oetren nielen pre krsu vaej pleti, ale aj pokoky tela.

  Element Cosmetics tdio bolo otvoren v mji roku 2010. Filozofi a tohto tdia ma natoko zaujala, e som sa od oktbra minulho roka rozhodla prida do skvelho kolektvu a tmu ozajstnch profesionlov v oblasti dermatokozmetolgie.

  V tdiu Element Cosmetics poskytujeme vnimon kozmetick sluby a nam cieom je prekroi oakvania zkaznka v kvalite

  a slubch, v priebeehuhu jedddnnhoho ooeetrtreneniia.ebe . dokeme naim zkaznkom zabezpeiNaa beauty konznzulultatantntka Janka by vm rada

  ...kde prroda a technolgie pomhaj krse...

  Rdiotermolifting ide o bipolrne rdiofrekvenn vlnenie. To sa v pleti premiea na tepeln energiu, ktor zahrieva tkanivo do hbky 2 6 mm a spsobuje rozpad starho kolagnu a nsledne tvorbu novch kolag-novch vlken. Dochdza k vraznej redukcii vrsok v okol o a st, k na-pnutiu pokoky a vraznmu spevneniu kontr tvre. Zkrok je vemi prjemn, bezbolestn a vsledkom je pevn, hladk, elastick a omladen ple. Fotorejuvenizcia vaka pouitiu intenzvneho pulznho svetla stle patr k najinnejm spsobom spevovania pleti, odstraovania pig-mentovch kvn, rozrench cievok, pigmentci po akn i neiaduceho ochlpenia. LED sveteln terapia vyuva rzne vlnov dky farebnho spektra, priom kad z nich spsobuje v koi in reakcie. Pre svoje vborn lieebn inky zana ma dominant-n postavenie medzi inmi metdami pouvanmi na liebu akn, rozlinch ochoren koe, aktnych konch reakci a v nemalej miere aj odstraovan vrsok.

  AKO NAPRKLAD:

  Neinvazvna (prstrojov) mezote-rapia ide o modern sofi stikovan progresvnu metdu, ktor vyuva na transport innch materilov takzvan elektroporciu. Ide o psobenie elektric-kch slaboprdov, ktor vytvoria v medzi-bunkovch priestoroch i stench samotnch buniek mikroskopick otvory, cez ktor sa do hbky tkanv dostvaj inn ltky, ktor pri inch metdach ostvaj iba v povrchovch vrstvch koe. Vaka tomuto psobeniu dochdza k intenzvnemu na-pnutiu ochabnutej pokoky. Tto metda je ovea prjemnejia a rovnako inn ako jej invazvna alternatva.

  Rubriku poradenstva pre vs budeme pripravova poas celho roka. Vae otzky radi zodpovedaj a poradia vm moje nov kolegyne z Element Cosmetics tdia.

  KATARNA UIOV svoje odborn znalosti z oblasti kozmetickej starostlivosti a derma-tolgie nadobudla tdiom a praxou v Centre estetickej dermatolgie a lieby konch ochoren v Brne a neskr v zdravotnckom zariaden, kde psobila ako dermokozmetika. S vyuitm modernch technolgi v spojitosti s tradinou orien-

  tlnou diagnostikou vm rada porad v oblasti lieby rznych konch ochoren (ekzmy, dermatzy, cievky, pigmentov kvrny), ako aj pri najvhodnejch metdach invazvnej aj neinvazvnej formy liftingovch procedr.

  JLIA KOUTUNOV niekoko rokov psobila v zahrani, kde nadobudla bohat sksenosti v oblasti permanentnej epilcie a vyuitia modernch laserovch technolgi na rieenie rznych problmov koe a takisto pri jej omladzovan. Rada vm predstav svoje zrunosti aj v najmodernejch spa a wellness

  procedrach pri profesionlnom oetren tela.

  ZUZANA CAVAROV niekoko rokov psobila v modernom dermatologickom centre, kde s vyuitm modernej prstrojovej technolgie nadobudla odborn sksenos-

  ti s oetrovanm zdravej aj pokodenej pokoky. Rada vm porad v oblasti hbkovej vivy pokoky pri procese doplnenia jej fyziologicky potrebnch ivn a pome vm njs individulne najvhodnejie metdy pri jej de-toxikcii, okyslien a omladzovan rznymi modernmi neinvazvnymi aj invazvnymi procedrami.

  Ponkame pikov prstrojov oetrenia, z ktorch nejedno meme zaradi do kategrie profesionlnej dermatokozmetolgie.

  Mil itateky, iste si pamtte rubriku kozmetickej poradenskej sluby Jany Marenkovej. Pre v vek zujem sme sa v nej rozhodli pokraova. Avak, v novom roku aj v novom ate.

  Element Cosmetics

  Studio

  Ni nie je lepie ako

  PURPUR!!Povedzme si to otvorene, umvanie riadu nepatr k najobbenejm innostiam. Preto je kad kvalitn pomocnk, ktor jeho priebeh zjednodu a urchli, rozhodne vtan. Rieenie teraz prichdza v podobe inovovanho pros-triedku na umvanie riadu Pur 3xAction od spolonosti Henkel Slovensko. Tto novinka zo znmeho radu istiacich prostriedkov sa me pochvli novm, kvalitnejm zloenm s tro-jitm inkom, ktor je a o 50 % hustejie a viditene silnejie pri odstraovan priplench zvykov jedla.

  Nov Pur 3xAction je v ponuke v troch variantoch Lemon s osvieujcou vou citrna, Apple s vou jabk a Hygiene Fresh pre hygienicky sviei a ist riad. Vetky tri varianty maj ultra hust zloenie, ktor je a o 50 % hustejie ako kedykovek predtm. Odbornci znaky Pur ete k tomu navili obsah aktvnych ltok v receptre variantu Pur 3xAction Lemon a urobili ho najsilnejm a najinnejm prostried-kom z radu Pur na odstraovanie odolnch priplench neistt.

  Kad kvapka

  novho Puru 3xAction

  sa stane vtanou pomocou

  vboji proti najodolnejej

  neistote.

  IST TOALETAToaleta je z pohadu istoty jednm z najrizikovejch miest v naej domcnosti. Nachdza sa v nej mnostvo nebezpench baktri, ktor mu spsobi neprjem-n ochorenia. Preto spolonos Henkel Slovensko prina dva nov varianty WC blokov Bref Power Aktiv s obsahom chlru pre extra hygienick istotu s kadm splchnutm. Bref Power Aktiv Chlorine poskytne toalete dlhotrvajcu hygienick svieos a Bref Power Aktiv Chlo-rine Eyucalyptus jej navye dod svieu eukalyptov vu. alou no-vinkou je inovovan rad WC istiov Bref Power Aktiv Gel, ktor zni baktrie, pinu a dokonale odstrni aj hrdzu a vodn kame.

  o-do-v

  BEZ KOMPROMISOV

  Intenzvny kolagenov denn krm proti vrskamVaka vyuitiu najmodernejch poznatkov m Intenzvny kolagnov protivrskov krm ETANI vemi siln hydratan efekt, ktor je oproti psobeniu klasickch krmov trval. Krm proti vrskam ETANI trvalo regeneruje a zvlhuje jemn ple. Vyhladzuje vrsky a mimick linky a ple tak u po 14 doch vyzer mladie a zdravie.

  Intenzvny kolagnov protivrskov krm ETANI rchle aklinicky preukzan vyhladenie vrsok

  trval inok aviditen vsledky pri pravidelnom pouvan zjemnenie, spevnenie avyivenie pokoky

  nvrat prunosti pleti vaka zvenej produkcii kolagnu hydratcia pleti

  Intenzvny kolagnov krm proti vrskam ETANI bol vyroben na zklade najnovch vedeckch poznatkov. Je kombinciou tradinej vchodnej medicny a najmodernejch farma-ceutickch poznatkov.

  Prrodn kozmetika ETANI je vhodn aj pre alergikov. ETANI ponka kompletn rad innej

  prrodnej kozmetiky. Viac na www.etani.sk

  Zjemujci denn krm proti vrskam SPF 15j j pppppproti vrsskkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaammmmmm SPF 15Prominence

  Luxusn denn krm proti vrskam so pecilnym kom-plexom Liftonin a RonaFlair LDP, ktor vyhladzuje po-vrch pleti a redukuje vrsky. inky s potvrden nezvis-lm testovanm. S ochrannm faktorom SPF 15.

  inn zloky: Liftonin: komplex pecilne vyvinut pre celkov zlepenie truktry pleti a na ochranu pleti pred kodlivmi oxidantami. Podporuje tvorbu prirodzench konch bielkovn. RonaFlair LDP: komplex, ktor pomha vyplova vrsky. Opticky redukuje jemn linky a vrsky a ple zjemuje.

 • ZdravieLaserov prechodPoiadavky na bezpenos chodcov na prechodoch sa stle sprsuj. an Ho-Joon Lim predstavil uniktnu ochranu - laserov prechody Guardian (strca).Princp je prost: Ak svieti na semafore erven, ob-jav sa pred vami optick zvora rovnakej farby. Pri zelenej maj naopak stop auta. Lim zrove naznail, e realizcia jeho plnu bola vemi drah a tak mono oakva, e klasickm zebrm zaleka neodzvonilo.

  Riziko rakoviny rastie s vkou? Vysok eny psobia impozantne a mono aj preto eny tia by vyie. Poda najnovch poznat-kov v oblasti vskumu rakoviny sa zistilo, e m je lovek vyie, tm sa vrazne zvyuje riziko vzniku rakoviny. Vedci z elitnej britskej Oxfordskej univerz-ity analyzovali zdravotn zz-namy u pribline 1,3 milina ien a prili s tm, e existuje vzah medzi vkou a rizikom rakoviny hlavne u enskho pohlavia.Oxfordsk tdia ukzala, e relatvne riziko rakoviny prsnka, vajenkov a hrubho reva stpa s kadmi desiatimi centimetra-mi o 16 percent. To je dos, ale ani naozaj vysok dmy sa nemu-sia b. Naprklad relatvne riziko takejto rakoviny vajenkov sa odhaduje u bene vysok eny (cca 160 cm) bez dedinej zae

  do 2 percent. U 180 centimetro-vej eny by 20 centimetrov zna-menalo nrast z 2 na 2,64%. Je teda pravdepodobn, e rastov hormny hraj pri onkologic-kom ochoren lohu.Dvadsatri rokov pozoro-val ekvdorsk lekr dr. Jaime Guevara-Aguirre ud v dedine Loja v junej asti Ekvdoru, kde ij trpasli udia. Vimol si, e malikm uom, ktor po-chdzaj z jednej rodiny, nikdy nebola diagnostikovan rakovina a cukrovka. Ale ich normlne vek prbuzn trpia bene tmito civilizanmi chorobami. Rastov hormny tchto dedinanov s utlmen, a to zrejme zabrauje rastu rakovinovch buniek.In vedci zistili aj to, e ni vzrast je naopak spojen s ri-zikom chorb srdca a ciev.

  Zmrzlina len pre plnoletch

  Americk vrobca cu-kroviniek Mercer zaal vyrba zmrzlinu s ob-sahom vna. Mete si tak pochutna na zmrzline Cabernet, Merlot, Portsk, Char-donnay nebo Ryzling Ale pozor jedna porcia obsahuje minimlne 5 % alkoholu a kpi si ju mu len plnolet.

  Najdlhie ijcim muom sveta je JaponecDiremon Kimura z mesta Kjtango nealeko Kjta sa narodil 19. aprla 1897. Poas ivota v troch storoiach zaznamenal roz-siahly socilny a technologick pokrok, vrtane nstupu motoro-vch vozidiel, televzie, internetu a iestich britskch monarchov, piatich japonskch cisrov a 20 americkch prezidentov, citovala Guinessovu Knihu rekordov agentra DPA. Vysokho veku sa poda svojho presvedenia doil vaka ivotnmu mottu jedz mlo, aby si dlho il. Na miestne pote pracoval 38 rokov a po odchode na dchodok zaal farmri a vydral a do svojej devdesiatky. Kimura m 14 vnat, 25 pravnat a 13 prapravnat.Predchdzajcim najdlhie ijcim muom sveta bol Amerian Christian Mortensen, ktor sa doil veku 115 rokov a 252 dn.Vbec najdlhie ijcim lovekom bola Jeanne Calmentov z Franczska, ktor ila 122 rokov a 164 dn a zomrela v roku 1997.

  Kimura sa stal sasnm najdlhie ijcim lovekom sveta tento mesiac, ke v americkej Iowe zomrela vo veku 115 rokov a 257 dn Dina Man-frediniov.

  34 armantn ena

 • Aj BeBe Dobr rno mini s brusnicami miluj jogurtObben suienky BeBe Dobr rno mini, ktor s skvel prve na to, aby ste si ich nasypali do obbenho jogurtu, sa na rados vetkch fanikov rozrili onov brusnicov prchu. Nov cerelne suienky sbrusnicovou prchuou navye obsa-huj 45,5 % celozrnnch cereli, maj vysok ob-sah vlkniny, vitamnov E aB1 aobsahuj aj minerly, ako s hork, elezo aniacn. BeBe Dobr rno mini sbrus-nicami vm ako sas vyvench raajok dodaj sacharidy, ktor s pravidelne apostupne uvoovan avstreb-van poas 4 hodn. Ak ich zaradte do svojho

  Nedvno realizovan prieskum, ktor zadvala znaka BeBe Do-br rno, potvrdil, e pre takmer polovicu slovenskch ien je neoddelitenou sasou raajok jogurt. Takto raajky s jednodu-ch na prpravu a navye nm aj chutia. Ak obubujete jogurtov raajky, mme pre vs dobr sprvu teraz si mete do svo-jho obbenho jogurtu primiea novinku BeBe Dobr rno mini s brusnicami a vae raajky bud op o nieo pestrejie!

  Najastejie raajkujeme jogurt primieajte si do nov suienky

  Bebe Dobr rno minis brusnicami! s brusnicami! raajkovho jedlneho lstka, doplnte ich mlienym vrobkom, ovocm anpojom, nemuste sa b, e vm vpriebehu dopo-ludnia bude chba energia.

  Viac informci njdete na www.LigaZaDobreRanajky.sk.

  Valentnske pralinky I Love Milka vy-menili po niekokch rokoch star obal za nov a navye maj vylepen, ete chutnejiu receptru. Pralinky I Love Milka teraz obsahuj npl z mandovho krmu s kskami chrumkavch lieskovch oriekov v lahodnej okolde z alpskho mlieka. Ak ete stle vhate, m svoju drah poloviku na sviatok zamilovanch potete, urite siahnite po pralinkch od Milky. Uvidte, e s touto dobrotou neliapnete veda a vaa lska sladk darek patrine ocen. Navye, ak si potrpte viac na skuton gesto ako na reiky, pralinky I love Milka v originlnom balen v tvare srdca to jednoducho povedia za vs.

  NAJJEMNEJIE VYZNANIE LSKY BEZ SLOV

  vy-balte ove ovho skovch ho mlieka.h poloviku nasiahnite po pralinkch od Milky.

  E VYZNANIE OV

  Romantick srdce pre najjemnejie vyznanie lsky ako stvoren

  I Love Milka 137,5 gJemn mandov krm s kskami chrumka-vch lieskovch oriekov v lahodnej okolde z alpskho mlieka to povie za vs.

  I Love Milka 110 gLahodn pralinky s deliktnym mandovm

  krmom a kskami drvench oriekov v klasickej katuke pre vetkch, ktor chc jemnosou potei svojich blzkych.

  I Love Milka 38,5 gSrdiekov pralinky s mandovou nplou a kskami lieskovch oriekov v malej srdiekovej

  katuke sa zmestia do kadej kabelky.

  Valentnske okoldov pokuenie

  Svt Valentn sce nepatr k pvodnm slovenskm sviat-kom, ale preo si nesprjemni mraziv februrov de a nepripravi pre naich blzkych skvel okoldov prekvapenie? Na tento sviatok si ORION pripravil dve slad-k novinky nielen pre zamilovanch: ORION LENTILKY SrdceORION LENTILKY Srdce urobia rados vaim najblim a vyaria smev na tvri nielen zamilovanm dvojiciam, ale i rodiom a priateom. Ukte im, e vm na nich naozaj zle a e si valentn-ske srdieko zaslia. Kvalitn okolda ORION ukrva obben ruov, erven a fi alov LENTILKY.

  MODR Z NEBA SrdcePovedzte svojim blzkym, e ich mte

  radi, tm najsladm spsobom. Daru-jte im MODR Z NEBA Srdce. Otvorte svojmu Valentnovi srdce pln jem-nho okoldovho pokuenia a uite

  si sladk chvku so starostlivo vybran-mi pralinkami. Spolonm zamilovanm

  makrtenm sa valentnska romantika len zana...

  a

  m, , e

  ntn-kolderven

  -a n

  MODR Z NEBA SrdcPov

  ajsnii

  na

  Povr

  smi

  mazan

  ORION

  Hoci za oknami vldne ete prav zima, v predajniach sa u zana jar. Zanite sa pomaly chysta a tei na nadchdzajcu seznu. Na jar sa prroda prebdza k ivotu, vetko

  zana kvitn, prve pre to kvetovan vzory tento rok zavldnu v jarnej kolekcii Takko Fashion. Objavia sa na nohaviciach, topoch, atkch i v podobe potlae

  drobnch kvietkov na spodnej bielizni. Ak kvetinovm motvom nefandte, stavte na vrazn sviee farbiky, ako s koralov, malinov, bannov alebo pis-

  tciov. Priaznivci klasiky ocenia dnsy, mikiny trik so zaujmavmi nadpis-mi. Najbliiu predaju Takko Fashion njdete na www.takko-fashion.com.

  Pripravte sa na farebn jar

  Odpovedzte sprvne na otzku, odpove polite na

  adresu redakcie a ak sa na vs usmeje asatie, vyhrte

  3 poukky v hodnote 25 eur.

  Vktorom roku vstpila znaka

  Takko Fashion na slovensk trh?

  a) 2003 b) 2006 c) 2009Sprvnu odpove njdete na www.takko-fashion.com.

  Odpotzku,

  p

  adresu redusm

  3 poukky

  s Takko Fashion

  anadvzuj na tradciu dlh 90 rokov

  Nov celosvetov kampa predstavuje jednch z najpopulrnejch hrdinov zim-nch mesiacov ako nikdy predtm. Dnes u preslven Coca-Cola medvede sa stali sasou reklamnej tradcie spolonosti Coca-Cola v roku 1922, ke sa objavili v reklame pre franczsky trh. Ich slva stpla v roku 1993, kedy Coca-Cola uvie-dla kampa Always Coca-Cola, v rmci ktorej sa objavila vbec prv televzna reklama s medvemi Northern Lights. T na svet priviedol Ken Steward, ktor sa inpiroval svojm labradorskm retrievrom podobnm polrnym medveom. Kampa pecilnymi technikami animcie doslova zudtila tieto priatesk stvorenia z plu.

  polrne medvede sa vracajCoca-Cola

  Coca-Cola polrne medvede sa vracaj, aby tto zimu poteili deti aj dospelch. Od janura do februra bud rozdva s-

  mevy na televznych obrazovkch, v kinch a na inter-nete. Cieom spolonosti Coca-Cola je podpori

  rodinn sdrnos prostrednctvom svojho obbenho symbolu: polrnych medveov.

  okoldov tyinky vo vekononom ate

  BANNY VajkaBANNY Vajka poteia nielen tch najmench.

  S idelne pre tch, ktor si tradin chu bannov

  v okolde radi dopraj i po mench kskoch. Vajka v sebe snbia chu horkej

  okoldy a bannovho el. Pochutia si na nej nielen

  milovnci horkej okoldy.

  Vek noc u klope na dvere aslovensk dievat ieny sa nedokavo pripravuj na svojich ibaov.

  Obbenm zvykom je obdarova malho aj vekho ibaa vajkom i sladkou odmenou. Idelnym spojenm s obben okoldov

  tyinky ORION vo vekononom ate.

  MARGOT VajkaMARGOT Vajka vaich ibaov nielen poteia, ale

  vaka malmu rozmeru bude makrtenie i prjemnejie. Bale-nie je pln malch lahodnch kskov, ktor ibai ocenia aj kvli deliktnym kskom poli-

  atym lahodnou tmavou polevou s exotickou rumovo-kokosovou

  prchuou.

 • milinov ton kvy nespoetn mnostvo rozlinch druhov a odrd, priom kad z nich m svoju pecifi ck charakteris-tiku. V irokej kle s zastpen kvy od ahkch po siln, od sladkch po kysl, sta si len sprvne vybra.

  irok paletaJe mnoho krajn, ktor s pestovanm kvy vznamn a povestn spomeme Ko-lumbiu, Ugandu, Brazliu, Etipiu, Indonziu, Guatemalu, Mexiko, Honduras, Salvdor, Zimbabwe, Pobreie Slonoviny a in. Vlastn zber zn plody kvovnka, sa uskutouje

  bu psovm trhanm, alebo vberovm trhanm kvalitnejia alternatva. No nakoko mechanick zberae s pouiten iba na mkkom a nenronom terne, prevan vina rody je v praxi zberan rune. Kvalitu fi nlneho produktu najvyou mierou ovplyvuje samotn prprava k-

  38 armantn ena

  Kva je predmetom diskusi labunkov, inpiruje vnemy konzumenta, vie uspokoji chuou aj vou. udskm zmyslom poskytuje oarujci pitok a, navye, vy-tvra nenapodobiten atmosfru pohody a dobrej nlady. Rone sa na vetkch plantach sveta vyprodukuje okolo es

  vovch bob na praenie. Realizuje sa bu takzvanou suchou metdou, ktor je jednoduchia a lacnejia, alebo mokrou metdou, ktor je nronejia na kony aj fi nancie. Suchou metdou prpravy nie je mon dosiahnu tak rove akosti kvy, ak sa dosiahne pri spracovvan mokrou

  metdou. Pred samotnm praenm sa naj-skr plody triedia poda vekosti a hustoty. Nsledne sa kva preber, kedy sa rune vyberaj pokoden, nevylpnut alebo skysnut zrn, ktor by pokodili vsledn kvalitu celku. Plody kvovnka s zatrieden do iestich stupov kvality.

  armantn ena 39

  Kvalahodn npoj

  Kva je efektnm prostriedkom nielen na rchle oberstvenie, ale aj na naerpanie sl a povzbudenie. Dobr je, ak si aj v zhone sasnosti a rchlosti 21. storoia dokete spravi as na romantick posedenie pri lke lahodnej kvy.

  Degustcia Kva je bene hodnoten profesio-nlnymi degusttormi prve tak, ako je hodnoten vno alebo aj. Tto ochutnvai maj k dispozcii irok klu monost, na zklade ktorch sta-novia rove kvality tej-ktorej odrody. Akos posudzuj z pohadu mnohch kritri typ, chu, kyslos, vek, chyby, va, chuov plnos, vzhad, farba a in. Pri jednotlivch stupoch hod-notenia sa obvykle pouva stupnica od 1 do 5 alebo od 1 do 10. Hodno-ten s tak cel zrn, ako aj pomlet plody a samotn npoj. Zaujmavosou je, e ochutnvai pouvaj nesmi-erne bohat a extravagantn slovnk pri opise hodnotenia. Poste sami len pre vu uvdzaj naprklad tieto ofi cilne vrazy: zadymen, popolov, okoldov, karamelov, obiln, orecho-v, tabakov, vnov, drevnat, korenist, zemit, kvetinov, ovocn a mnoho alch. Samotn proces degustcie sa zana posudzovanm vzorky. Zo vzorky vytvoria takzvan chuov profi l, v kto-rom s okrem inho uveden aj plnos a bohatos chuti, ako aj hodnotenie celkovej harmnie vyarujcej z npoja. Zveren hodnotenie je v kateg-rii tandardnej, dobrej alebo vynika-jcej kvality. Tou najvyou akosou sa pia naprklad v Junej Amerike kvy havajsk, kolumbijsk, jemensk, kensk, etipska, indonzska z oblast Jva, Sumatra, Celebes a Flores, alebo gala-pgska z oblasti San Cristbale. Zo Strednej Ameriky a Karibskej oblasti vynikajcu kvalitu dosahuj naprklad kvy z Portorika, Jamajky, Guatemaly a Kostariky.

  Degustcia Kva je bene hodnoten profesio-nlnymi degusttormi prve tak, ako je hodnoten vno alebo aj. Tto

  h i j k di ii i k

  GASTROGASTRO

 • 40 armantn ena

  Delikatesa so zmrzlinouPotrebujete: 500 ml silnej kvy, 80 ml Fernetu, 80 ml vajenho likru, 120 ml vanilkovej zmrzliny, 120 ml ahaky, lyicu postrhanej horkej okoldy, drven ad.Prprava: na dno tyroch pohrov vlote podrven ad, ktor zalejte rovnomerne oboma liehovinami. alej pridajte do kadho pohra po jednej vekej lyici zmrzliny a zalejte vy-chladenou kvou. Npoj ozdobte ahakou a posypte horkou postrhanou okoldou.

  Luxusn kvaPotrebujete: 15 g kvy, 15 g cukru, 50 ml whisky, 30 ml smotany na ahanie.Prprava: cukor pokvapkajte vodou a pripravte z neho svetl karamel, ktor nalejte do lky z varnho skla. V naberake nahrejte nad ohom whisky a zapte ju. Ete horiacu liehovinu nalejte na karamel a nsledne prilejte vopred pripraven kvu. Npoj je mon obohati aj ahakou.

  Ostr kva s korenm Potrebujete: 150 ml silnej kvy, 2 cl dinu, 1 kocku cukru, tipku erstvch mletch klinekov, korice, zzvoru a postrhanej pomaranovej kry, na ozdobu lyicu ahaky a vanilkov cukor.Prprava: do lky vlote kocku cukru a pokropte ju dinom. Pridajte pomlet koreniny klinek, koricu, zzvor a postrhan pomaranov kru. Vetko zalejte horcou silnou kvou. Po premiean mete npoj ozdobi ahakou a vanilkovm cukrom.

  Exotika pre labunkov Potrebujete: 500 ml silnej kvy, 150 ml sladkej smotany, 3 klineky, 6 malch kskov celej korice, cukor a hned rum poda chuti.Prprava: najprv si pripravte siln kvu, ktor v kanvici okorete klinekmi a koricou. Npoj nalejte do tyroch lok, do ktorch poda chuti pridajte cukor a hned rum. Na zver vrch ozdobte ahakou.

  Lahodn npoje pre chvle pohody

  GASTRO

 • 42 armantn ena

  Oranov novinka na ValentnaS novinkou AGI od znaky LAMARC zistte, ak me by spodn bielize v oranovom vyhotoven zmyseln a pvabn. Navye vs tto avnat farba nabije energiou na cel valentnsky de i noc. Prekrsne vypracovan ipky a skvel strih podprsenky zvraznia presne to, o maj. Hrav model nohaviiek s ipkovanm lemom vs oar natoko, e tento model jednoducho budete chcie ma (a nielen iba na Valentna).

  Koiekov romantikaRomantick koieka EUMELIA

  znaky LAMARC nenech nikoho chladnm vs a ani

  vho partnera. Ak hadte to prav valentnske pokuenie, koieka EUMELIA je presne

  pre vs. Koky s olemovan iernou ipkou, ktor sa

  rafi novane vynma na ervenej ltke prjemnej na dotyk. ipku

  a spodn suknikov lem dopa satnov maa. Dosta-

  nete vo vekostiach 36 44.

  Ako krovnerven odtiene s vemi rafi novan a tak je aj luxusn koieka HILDA od LAMARC-u. Ak ste doteraz koiekam odolvali, HILDA vs presved o opaku. Jednoduch lnie a mierne priliehav materil zmyselne zvraznia vae krivky. Vaka strihu V a tenkm ramien-kam vynikne v dekolt i ramen. S rafi novanou koiekou HILDA sa budete cti ako krovn!

  Dotyk tlu a pvabuModel PRIMULA znaky

  LAMARC je presne ten ksok dmskej bielizne, ktor v sebe

  spja sasn trend pohodlnosti a zrove hrav pvab. Krsna

  podprsenka balkonetka lemo-van zloitou ipkou bude sedie

  dmam s vekosou kokov A, B a C. Skvele ju dopaj tlov

  boxerky s rovnakm vzorom.

  kAkAkAkAkAkAkoo kkkkkkkrkr ovov nnn

  Mil dmy, rozmate, m by ste prekvapili svojho priatea i manela na tohtoronho Valentna? Chcete by originlne, zmyseln a zvodn? Znaka LAMARC m pre vs prichystanch niekoko pvab-nch inpirci, s ktormi budete valentnskou hviezdou. Oarte vho drahho prekrsnou ipkovanou novinkou AGI v iarivom oranovom vyhotoven i almi valentnskymi modelmi z dielne obbenho vrobcu dmskej bielizne. LAMARC vak nie je len pre oi. Vaka kva-litnm strihom, ltkam od poprednch eurpskych vrobcov textli i precznemu spracovaniu ipiek sa budete v modeloch od tejto znaky cti pohodlne za kadch okolnost. Nechajte sa inpirova a zaite oarujceho Valentna v znamen LAMARC-u.

  Valentnske oarenie

  LAMARC na ValentnaSvieky, skvel veera a romantick hudba

  to vetko k sviatku zabencov patr. Skste vak spravi tohtoronho Valentna nezabudnutenm. Pome vm LAMARC a jeho elegantn modely dmskej bielizne, s ktormi sa budete cti skvele a ktor

  navodia t sprvnu valentnsku atmosfru.

  Viac informci na: www.lamarc.eu

  Srdieka Na cesto: 130 g hladkej mky, 40 g prkovho cukru, 1 vanilnov cukor, 80

  g masla alebo margarnu, 1 tok, nastrhan citrnov kra

  Na zdobenie: 1 balenie Tubiiek na zdobenie Dr. Oetker, 1 balenie Polevy

  svetlej Dr. Oetker

  Zmieame mku, cukor, vanilnov cukor, maslo alebo margarn, tok,

  kru a rune vypracujeme hladk cesto. Vyvakme plt s hrbkou 1 cm

  a formikou vykrajujeme srdieka. Do kadho srdieka zasunieme drievko

  alebo pajdu. Srdieka prenesieme na plech vyloen papierom na peenie.

  Vlome do predhriatej rry a peieme 12 mint pri teplote: v elektrickej

  rre 180 C, teplovzdunej 160 C a plynovej na 3. stupni.

  Srdieka nechme vychladn. Po vychladnut zdobme poda vlastnej fantzie.

  PopcakesNa cesto: 1 balenie Brownies Dr. Oetker, 80 ml vody, 80 ml oleja, 2 vajcia, 180 g masla, 1 KL Vanilkovej army Dr. Oetker, 150 g prkovho cukruNa zdobenie: 2 balky Polevy svetlej Dr. Oetker, 1 balenie Tubiiek na zdobenie Dr. Oetker

  Zmes na prpravu brownies vysypeme do misy, pridme vodu, olej, vajcia a spracu-jeme poda nvodu na obale. Cesto vylejeme do vymastenho a mkou vysypanho plechu. Vlome do predhriatej rry a peieme 35 mint pri teplote: v elektrickej rre 180 C, teplovzdunej 160 C a plynovej na 3. stupni. Po upeen nechme korpus vychladn. Maslo vyahme s armou a cukrom elektrickm ahaom na najvyom stupni dohladka. Vychladnut cesto rozdrobme a rune premiesime s vyahanm maslom. Cesto odlome asi na 20 mint do chladniky mierne stuhn, potom z neho vytvorme guky.Polevy rozpustme poda nvodu, okraje pajdl namame do polevy a zapichneme do guok. pajdle napichme do polystyrnu a odlome do chladniky stuhn. Guky namame do polevy a po zaschnut ozdob. tubikami poda vlastnej fantzie.

  Peeniepln fantzieMatky, ktor si ber za pomocnkov do kuchyne svoje Matky, ktor si ber za pomocnkov do kuchyne svoje deti, im neodovzdvaj len kuchrsku zrunos, ale deti, im neodovzdvaj len kuchrsku zrunos, ale aj ctu k jedlu. Neber pritom ohad na neporiadok, aj ctu k jedlu. Neber pritom ohad na neporiadok, lepkav podlahu a kopec pouitho riadu, neutuj ani lepkav podlahu a kopec pouitho riadu, neutuj ani as, ktor sa aj niekokonsobne predi, km vzde as, ktor sa aj niekokonsobne predi, km vzde hotov jedlo i kolik. A rados det je o to via, o o hotov jedlo i kolik. A rados det je o to via, o o viac im dovolme uplatni fantziu. Na svoju narodeni-viac im dovolme uplatni fantziu. Na svoju narodeni-nov oslavu mu pripravi aj chutn a vesel srdieka.nov oslavu mu pripravi aj chutn a vesel srdieka.

  armantn ena 43

 • Pozdravujem vs, hory, lesy, z tej due pozdravujem vs..., meme si zarecitova, bliac sa k prvmu cieu naej cesty. Nielene tak vzdme ctu arokrsnej prrode, ochotnej po-deli sa s nami o svoje poklady, ale zrove sa naladme aj na primeran frekvenciu ve ochva ns ak aj nvteva Hviezdoslavovho rodiska... Ale nepredbiehajme, pretoe ma-lebn oravsk obec Podbiel, v ktorej sme sa prve ocitli, si za-sli nau pln pozornos. Vyuime teda ete aspo posledn sveteln le a porozhliadnime sa po tejto vnimonej dedin-ke s bohatou histriou, leiacej na niekdajej Jantrovej ceste. Dnes njdeme v tejto podhorskej dedine skuton klenoty u-dovej architektry v podobe drevench stavieb, konkrtne 64 pvodnch drevenc postavench zva koncom 19. storoia. dajne ide o najzachovalej pvodn celok tohto charakteru v strednej Eurpe. Zaujmav je tie, e na kadej drevenici je okrem mena stavitea vyrezan i znak pripomnajci ruicu,

  symbol najvznamnejieho keltskho bostva slnka... Ktovie, mono si ctou k staviteskm zrunostiam naich predkov toto bostvo naklonme a ono sa nm rozhodne darova ete trochu zo svojej iary; len toko, aby sme si za dedinou, smerom na Rohe, mohli pozrie al klenot, a to zvyok eleziarne, zvan Frantikova huta (Frantikov hmor), posta-ven v roku 1836. V hute, kde sa dodnes zachovala pvodn vysok pec, sa spracovvala elezn ruda z okolia Rohov; a zvyok tejto eleznej rudy mono nad vysokou pecou vidie a doteraz. My u vak mme najvy as presun sa do nea-lekej Habovky, kde okrem nocahu njdeme aj pre tento kraj neodmysliten fascinujcu prrodu a milch pohostinnch ud. Mono teda ete kratia veern prechdzka a po nej u len posedenie pri dobrej veeri a dobr noc! Zajtra toti dlho vylihova urite nebudeme.

  44 armantn ena armantn ena 45

  krom-kromSlovensko

  Zimn vprava za skvostami Oravy

  Pred sebou mme op vidinu vonch vkendovch dn a ako sprvne zitkov a poznvania chtiv bytosti si tieto dni op naplnme zauj-mavm a pestrm programom. Skr ne vyrazme, skontrolujme ete, i v naej batoine nechbaj lye (prpadne beky) a plavky! Okrem inho sa toti chystme ui si aj zimn prrodu a presvedi sa, e zasneen krajina nm okrem antenia na svahoch me ponknu naprklad i relax vo vode. Vetko v poriadku? Pome teda na to!

  Habovka

  Oravice

 • 1. DE: Habovka Zuberec Splen dolina

  Oravice Habovka

  Za svieeho rna sa meme konene poriadne porozhliadnu po mieste, ktor nm doiilo prjemn non odpoinok. Ne-chba tu menie lyiarske centrum, beeck trate, ale ani zopr povimnutiahodnch pamiatok, medzi ktor bezpochyby patr kostol Sedembolestnej Panny Mrie i kaplnka svtej Mrie Magdalny. Tieto nm vak urite neujd, zatia o al pestr de by mohol pokia by sme zavhali a nevydali sa za spozn-vanm okolia.

  Najskr navtvime Mzeum udovej architektry v prrode Zuberec Brestov. Skanzen, ktor sa zaal budova v roku 1967, sa rozprestiera v pralivom prostred podhoria Rohov. Na pvodn pasienky boli postupne premiestovan objekty z rozlinch oravskch dedn spolu viac ako 50 stavieb udo-vej architektry. Stavby s rozmiestnen do niekokch celkov, navodzujcich kolorit niektorch ast Oravy, ako naprklad Go-ralsk lazy, Dolnooravsk rnok, Zamagursk ulica a podobne. Celkov obraz dopaj i technick stavby (napr. hrniarska pec, pltenncky mange na hladenie modrotlae, mlyn na vodn po-hon at.). Nechba ani dobov zariadenie a vybavenie jednotli-vch domov. No a ak by to bola dedina bez kostola? V tomto skanzene meme vidie vzcny dreven gotick kostol svtej Albety Uhorskej pochdzajci zo zaiatku 15. storoia. V in-

  46 armantn ena

  teriri kostola okrem inho zaujme neskorogotick maovan strop a mal, zato vak funkn barokov organ. Nepotrebuje-me ani vea fantzie, aby sa nm pri nvteve tohto psobivho skanzenu vynorila predstava neahkho ivota a prce naich predkov prebvajcich uprostred oravskej prrody.

  Naastie, my dnes nebudeme musie s krsnou, ale drsnou kra-jinou zvdza boj o preitie, ale maximlne tak o vazstvo na svahu. Pokraujeme toti do znmeho lyiarskeho strediska Zve-rovka Splen; leiacom v doline pod Salatnom, v Zpadnch Tatrch Rohoch. Stredisko svojou ponukou zjazdoviek pote vetky kategrie lyiarov od zaiatonkov a po tch najsk-senejch. Na svoje si prdu i snoubordisti a bekri. K dispozcii s dva kratie vleky, vhodn skr pre zaiatonkov; sedakov lanov drhu vyuij zasa nronej lyiari. Samozrejmosou je dostatok stravovacch monost, socilne zariadenia, ski servis i poiova ly a snoubordov. De strven na svieom horskom vzduchu najlepie zakonme kpeom. Ak sa vak nazdvate, e v hotelovej vani, ste na omyle! Okpa sa si zaskome do Oravc a verte i nie, relax v lieivej vode si meme uva aj bez toho, aby sme sa vzdali inhalcie spomnanho svieeho horskho vzduchu. Oravice leia v nad-morskej vke 780 a 930 metrov a na Orave predstavuj jedin lokalitu s geotermlnou vodou. Voda s lieivmi inkami najm na choroby pohybovho strojenstva, moovch ciest a obliiek vyviera z 1 606 metrov hlbokho vrtu a dosahuje teplotu 57 C. Na kpen vyuitie sa riedi vodou z druhho geotermlne-

  armantn ena 47

  ho vrtu a tie vodou z prrodnch prameov, take teplota vody v dvoch baznoch, ktor s sasou oravickho Meander parku, sa pohybuje v rozmedz 36 C (vek bazn) a 38 C (mal ba-zn). Oba bazny s rozdelen na vntorn a vonkajie asti, vz-jomne prepojen prplavom. o tak si najskr chvu zaplva vo vekom bazne a potom sa u v malom bazne len odda relaxu a hadie pritom na okolit majesttne koniare?Napokon absolvujeme nvrat do Habovky, kde ns akaj poste a sladk sny.

  2. DE: Habovka Oravsk Podzmok

  Jasenov Doln Kubn

  Ak sa rozhodneme trochu si privsta, meme si dopria ete rann prechdzku alebo krat vlet na bekch. Aj priamo v Habovke toti njdeme udriavan bekrske trate a dostatok monost pre zimn turistiku. Pridlho sa vak u zdriava nememe; ak teda, samozrej-me, nechceme preps niekoko zaujmavch i pounch prehliadok.

  Opame Habovku a cesta ns zavedie do Oravskho Pod-zmku. Ako inak pjdeme si prezrie jeho dominantu, zacho-val a rozsiahly hrad, nejci na vpencovom brale vo vke 112 metrov nad hladinou rieky Oravy. Oravsk hrad, dnes nrod-n kultrna pamiatka, vznikol v 13. storo na mieste starie-ho osdlenia a prv psomn zmienka o om pochdza z roku 1267, z doby, ke bol hrad krovskm majetkom. Ako sa menil as, menili sa aj majitelia hradu, ktorch sa na om vystriedalo pomerne vea. Vrazn podpis vak na hrade zachovali Turzovci, a to vaka stavebnej obnove, ktor hrad povila na vznamn stavbu renesannho obdobia. V roku 1800 na hrad vtrhol ohe a jeho vpd nezostal bez nsledkov. Nsledne sa zabez-peila konzervcia a obnova hradu a Plfi ovci, jeho posledn majitelia, sa poksili aj o romantick pravu objektu. V interiri, zachovanom z ias renesancie, gotiky a romantizmu, meme vidie viacero expozci, a to historick, archeologick, etnogra-fi ck a prrodovedn. Keby sme hrad navtvili za ias minulch, pravdepodobne by sme ho opali v koiari. Dnes sa sce budeme musie uspo-koji odchodom po vlastnch, no vetko predsa len ete nie je straten. Koiare si toti pjdeme aspo poprezera. Priamo pod Oravskm hradom je od 1. mja 2008 zriaden Mzeum achtickch koiarov a san, jedinen a najrozsiahlejia zbier-ka svojho druhu na Slovensku, pozostvajca z 21 exkluzvnych expontov.Na achtick koiare si odnesieme pekn spomienku, ale my nasadneme do nho novodobho motorovho koia-

  krom-kromSSlovenskolovensko

  Mzeum udovej

  architektry v prrode

  Lyiarske stredisko

  Zverovka Splen

  Hotel Tatrawest

  Ak chcete prekvapi nezvyajnm darekom vhodnm aj ako bytov doplnok, vytvorte blzkym snehov guu. Nie relnu, zo snehu, ale zo skla. Ide o rozkon upo-mienkov predmet pologuovitho tvaru v ktorom je umiestnen vami vybran fotografi a. A nm zatrasiete, rozerte snehov vlocky, ktor ozdobia v obrzok. Cena za snehov guu je 9,49 Eur.

  www.happyfoto.sk

  chcete prekvapi nezvyajnm darekom vhodete prekvapi nezvyajnm darekom

  Vytvorte blzkym snehov guu

 • ru a zavezieme sa do Jasenovej, vzdialenej len 5 kilometrov od Dolnho Kubna. Zaujma ns tu bude najm pamtn dom Mar-tina Kukuna. V roku 1856 ho dal postavi spisovateov otec Jn Bencr. Dom s hospodrskymi budovami tvor uzavret celok, kto-rho prehliadka ns vtiahne do atmosfry panujcej na mieste, kde priiel na svet a vyrastal n znmy prozaik. Predn izba a kuchya s zariaden dobovm dedinskm nbytkom, rovnako ako to bolo za Kukunovho ivota. V ostatnch miestnostiach s exponty pribliujce tvorbu spisovatea, ako aj vydania jeho literrnych diel.No a na zver tohto vkendu zavtame do Dolnho Kubna, mesta, tliaceho sa v dol Malej Fatry, Choskch vr-chov a Oravskej Magury. Z tejto oblasti s bohatou histriou pochd-za mnoho vznam-nch predstaviteov, predovetkm z li-terrnej oblasti. Myslm si, e cel-kom posta, ke

  48 armantn ena

  za vetkch spomenieme P. O. Hviezdoslava. Na vemi peknom hlavnom nmest sa nachdzaj mze i galrie, v ktorch sa meme o histrii Dolnho Kubna a vznamnch osobnostiach pochdzajcich z jeho okolia, dozvedie viac. Vynecha by sme nemali ani nvtevu Florinovho domu, dvojpodlanej remesel-nckej (pvodne farbiarskej) budovy z 18. storoia. Neskr sa dom vyuval na bvanie; svoje toisko tu naiel literrny his-torik a monografi sta Jozef Kohth a neskr i bsnik, diplomat a osvetov pracovnk Theo H. Florin.

  Jeden vkend mme sce za sebou, ale u teraz sa meme te-i, o nm prinesie niektor z nasledu-jcich.

  Jozef Kohth a nesk pk

  e -e -

  Js

  j y, Choskch vr-ejo u--v,

  i. -

  a

  krom-kromSSlovenskolovensko

  Pamtn dom

  Martina Kukuna

  Florinovdom

  foto: M. Pin

  BARD

  EJOV

  SK

  KPE

  LE, a

  . s.

  , a. s

  .08

  6 31

  Bar

  dejo

  vsk

  kp

  ele

  Ui

  te s

  iU

  ite

  si

  ZIM

  N R

  ELAX

  z

  a z

  vh

  od

  ne

  n

  ce

  ny

  ZAV

  Y 20

  %V

  iac

  info

  rmc

  i na

  ww

  w.k

  upel

  e-b

  j.sk

  kont

  akt:

  054

  / 47

  7 44

  50,

  60,

  70

 • Pomcky:ET, Nash, tu,Abida, nor, el,

  Ozee, Aim, bakPodivenie Posk nrod-n tanec itok

  Epocha triasu(geol.)

  Rmskych999 Druh opice

  Hlas kukuky

  pavok

  5. astajniky

  Meno psaEurpsky klub

  Rieka vBolvii

  Svetov strana

  Hlink (zn.)

  Odhadom(prsl.)

  Asrsky boh mesta Eridu

  esk plon miera

  Rozum

  Posledn Izraelsky

  kr

  Podpera

  Autor:Jozef Blaho Tu m

  panielsky len

  Ochrann nsypy Meno Ireny

  Citoslovce prekvapenia

  tvorek (typ.)

  Ukrajinsk prstav

  Odpovala

  1. as tajniky

  Hdka

  Vlk zKnihydungle

  3. as tajniky

  Druh papagja

  Poplach(zastar.)

  Odsun hl-sok na konci

  slova

  ensk meno

  KROVKY Anglick maliar

  Popevok

  2. as tajniky

  Akvriov rybka

  Vnuk Abrah-mov (bibl.)

  St. plon miera

  Rastlina so zdrevnatenou

  osou

  Nemeck klaviristka

  Prov gn,alelomorfa

  Chudbka (bot.)

  Lmka

  ensk meno

  Zpado-esk mesto

  Starala sa

  Meno Alberta

  Vlastnou rukou(skr.)

  Vrhnutie

  4. as tajniky

  Cel, po anglicky

  Star, nepotrebn

  veci

  Verenie

  Dal radu

  Starovek Grcko

  Premotal

  Zaad

  KROVKY Zostal

  6. as tajniky

  7. as tajniky

  Ohrial

  8. as tajniky

  Jedna, po rusky

  Prezent

  Ded

  A, po anglicky

  Rovn poliaVlastnila

  Firemn skratka

  Kto je na ele fakulty

  Sedlo koia

  esk skladate

  Skratka knokautu

  nska dkov miera

  Musk meno

  Ozn. lietadiel Etipie

  Tam

  Predloka

  Vpredu, po anglicky Lieiv bylina

  Zadn as nohy pod kolenom

  Nepriepustn horniny Meno Ogy

  Slena, myslte si, e som idiot?...(zver je v tajnike)

  50 armantn ena