of 51 /51

8 MART "MEĐUNARODNI DAN ŽENA" -DAN KADA JE ŽENA PONIŽENA-

Embed Size (px)

DESCRIPTION

8 MARTA – MEĐUNARODNI DAN ŽENA-DAN KADA JE ŽENA PONIŽENA-

Text of 8 MART "MEĐUNARODNI DAN ŽENA" -DAN KADA JE ŽENA PONIŽENA-

 • Copyright: ET-TAQWA Safet Sulji. Sva prava pridrana.

  Ovu knjigu je DOZVOLJENO reprodukovati ili emitovati na bilo koji nain, elektronski ili mehaniki, ukljuujui fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi sistem za biljeenje, uz sljedee uslove:

  1) ne smije se koristiti u profitabilne svrhe; 2) u sluaju koritenja materijala obavezno je

  spomenuti izvor i vlasnika prava; 3) prilikom prenoenja tekst mora zadrati svoj

  kontekst.

  Izraavamo najiskreniju zahvalu svakom onom ko na bilo koji nain doprinese distribuciji ove knjige. Neka ga Allah Uzvieni nagradi za njegov iskren trud.

  U sluaju da imate bilo koju korekciju, komentar ili sugestiju u vezi ove publikacije, javite nam se na sljedeu adresu: [email protected]

  Izdava:

  ET-TAQWA WEB PUBLISHING

  e-mail: [email protected] [email protected] web page: www.et-taqwa.com

 • 2

  88 MMAARRTT MMEEUUNNAARROODDNNII

  DDAANN EENNAA DDAANN KKAADDAA JJEE EENNAA PPOONNIIEENNAA

  Safet Sulji

  ____________________________________________________________________

  Napisao: Safet Sulji

  Recenzija: ____________

  Redaktor: Safet Sulji

  Lektor: ____________

  DTP: Ebu Talha

  Dizajn: Ebu Talha

  Izdava: ET-TAQWA

  11443366//22001155

 • 3

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  UVOD Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, i

  svjedoim da nema drugog istinskog boanstva sem

  Allaha Jedinog, Koji nema sudruga, i svjedoim da je

  Muhammed Njegov rob i poslanik, neka je na njega

  salavat i selam, te Allahov bereket kako na njega, tako i

  na njegovu porodicu, prijatelje i sve one koji ih slijede u

  dobru do Sudnjega dana.

  A zatim:

  Uzvieni Allah nam je odabrao islam kao vjeru, kao to

  je rekao Uzvieni: Allahu je prava vjera jedino-islam. (Sura

  Ali-Imran 19.)

  A onaj koji eli neku drugu vjeru osim islama, nee mu

  biti primljena, i on e na onom svijetu nastradati. (Sura Ali-

  Imran 85.)

  Obavijestio nas je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, da e neki od pripadnika njegova ummeta slijediti

  Allahove neprijatelje u nekim njihovim obiljejima i

  navikama, a to se prenosi u hadisu Ebi Seida el-Hudrija,

  Allah bio s njim zadovoljan, koji prenosi od Vjerovjesnika,

  sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: Zaista ete

  slijediti obiaje onih prije vas pedalj po pedalj, i lakat

 • 4

  po lakat. Kada bi uli u guterovo gnijezdo i vi biste to

  uinili slijedei ih. Ashabi rekoe: O Allahov

  poslanie, (je li misli) jevreje i krane?! Ree: Pa

  koga drugog! (Biljei ga el-Buhari)

  Prenosi se u hadisu od Abdullaha ibn Omera,

  radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu

  alejhi ve sellem, rekao: Moj ummet e se nai ono to

  je nalo kod sinova Israilovih, potpuno isto. ak kada

  bi se naao neko od njih ko je javno opio sa svojom

  majkom, naao bi se isti takav i u mom ummetu.

  (Biljei el-Hakim, 1/129.)

  I zaista se je obistinilo ono o emu nas je obavijestio

  Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tako da se u

  skorije vrijeme u mnogim islamskim zemljama, rairilo to

  da veliki broj muslimana slijedi Allahove neprijatelje u

  mnogim njihovim obiajima i ponaanju, oponaaju ih u nekim njihovim obredima te slave njihove praznike.

  Ovo se je desilo kao rezultat materijalnog procvata, i

  dugogodinjeg napretka kojeg je Allah omoguio

  ovjeanstvu, a to je bio i razlog velikog odskoka

  zapadnih, kransko-sekularistikih zemalja, u skorijoj

  prolosti, to je bilo direktno iskuenje mnogim

  muslimanima, posebno nakon slabljenja imana u njihovim

  srcima i rasprostranjenosti neznanja o erijatskim

  propisima.

  A ono to je povealo ovu nesreu jeste Medijski

  procvat meu mnogim narodima, tako da su se poela

  prenositi nevjernika obiljeja i obiaji, uljepani i nakieni, bilo glasom ili uivo putem slike, iz njihovih

  sredina u muslimanska podruja koristei pri tome

 • 5

  satelitske kanale ili internet mree, tako da su time bili

  zavedeni mnogi muslimani.

  Posljednjih godina se rairila jedna stvar meu

  muslimanskim svijetom, bilo mukarcima ili enskim

  osobama, koja ne obeava nita dobro, a izraava se u

  oponaanju krana u obiljeavanju 8 MARTA MEUNARODNI DAN ENA.

  To biva uzrokom da se oglase daije i islamski uenjaci

  pojanjavajui erijatski propis toga djela, elei time

  dati savjet vraajui se Allahu, Njegovu poslaniku,

  nadreenima od muslimana i njihovim obinim masama,

  tako da bi musliman imao jasnu predstavu o tome, i da ne

  bi zapao u neto to moe natetiti njegovoj akidi

  (vjerovanju) kojom ga je Allah obdario.

  Ovo je kratki prikaz porijekla ovog praznika,

  njegovog cilja, te koja je dunost muslimana naspram

  njega.

  POVIJEST 8 MARTA MEUNARODNOG DANA ENA

  Idejni tvorac 8. marta je Klara Ajzner Cetkin (1857.

  1933.), utjecajna njemaka socijalistika politiarka i

  borac za enska prava .

  Do 1917. bila je aktivna u Socijaldemokratskoj partiji

  Njemake, a zatim je pristupila Nezavisnoj

  socijaldemokratskoj partiji Njemake (USPD) i njenom ekstremnom ljeviarskom krilu, Spartakistikoj ligi koja

  je kasnije postala Komunistika partija Njemake (KPD),

  koju je ona predstavljala u Rajhstagu tokom Vajmarske

  Republike od 1920. do 1933.

 • 6

  Cetkinovu je veoma interesirala enska politika,

  ukljuujui borbu za ravnopravnost i pravo glasa za ene.

  Razvila je socijaldemokratski enski pokret u

  Njemakoj.

  Od 1891 do 1917 pisala je za SPD-ove enske novine ''Die Gleichheit'' (Jednakost). Godine 1907

  postaje voa novoformirane "enske kancelarije" u SPD-

  u.

  Organizirala je proslavu prvog "Meunarodnog dana

  ena", 8 marta 1911.

  Tokom Prvog svjetskog rata, Klara Cetkin je sa Karlom Libknehtom, Rozom Luksemburg i drugim utjecajnim

  politiarima iz SPD-a odbacila partijsku politiku

  Burgfrieden (primirje sa vladom, obeanje o uzdravanju

  od svih trajkova tokom rata) .

  Uz druge antiratne aktivnosti, Cetkinova je

  organizirala meunarodnu ensku antiratnu konferenciju u Berlinu 1915 godine.

  Zbog antiratnih stavova bila je hapena nekoliko puta

  tokom rata.

  Takoer je bila lan Izvrnog komiteta Komunistike

  internacionale (Kominterna) od 1921 do 1933 godine .

  Kada su Adolf Hitler i njegova Nacionalsocijalistika

  njemaka radnika partija preuzeli vlast, Komunistika

  partija Njemake izbaena je iz Rajhstaga, nakon poara

  u Rajhstagu, 1933. Klara Cetkin posljednji put odlazi u

  egzil, ovoga puta u Sovjetski savez .

  Tamo je umrla 20 juna 1933, sa skoro 76 godina.

  Sahranjena je kod zidina Kremlja u Moskvi .

 • 7

  Glavne aktivnosti Klare Cetkin bile su koncentrirane na

  nekoliko zanimljivih tema . Klara Cetkin pozivala je sve ene svijeta na:

  1. Slobodnu ljubav" to znai da je Klara zagovara

  da svaka djevojka ili udata ena ima pravo na svoju

  slobodnu ljubav, tj. da ako kod drugog mukarca, osim

  onog svog zakonskog supruga, vidi esticu neke vrste

  ljubavi, ona mu se slobodno moe posvetiti, osjetiti

  njegovu ljubav, dati mu svoju, a da u isto vrijeme

  zadri ve postojei brak .Ista stvar vai i za djevojku,

  ona ne mora uvati svoju nevinost za svog prvog mua

  i ovjeka ivota, nevinost je vlastita imovina devojke i

  ene pa se moe dati svakome za koga se osjeti

  potreba. Mlada djevojka posveuje ljubav svom

  supruniku, ali to ne znai da mu mora dati i nevinost.

  2. Pravo na razvod braka" Brak, po miljenju dotine

  Klare, ne predstavlja nikakvu svetost, brak je proba za

  pronalaenje sree, pa ako ta proba ne uspije, onda

  bez ikakvog pokuaja ili truda za bolji ivot treba se

  razvesti. I tako praktino razvod braka mora postati

  svakodnevnica i sasvim normalna stvar.

  3. Abortus je prava stvar" Pobaaj predstavlja

  popravljanje nainjene greke tokom branog ili

  vanbranog odnosa, bez obzira u kojem periodu je taj abortus uinjen, bez obzira na pravo djeteta na

  normalan razvoj i ivot u majinoj utrobi, bez obzira na

  sve uvjete i okolnosti.

  4. ene treba da slave 8. mart" enama svijeta

  pripada jedna rumena, arka rua.

 • 8

  To je dotina Klara Cetkin i njen doprinos ovjeanstvu;

  ona nas poziva da odbacimo sve moralne vrijednosti i da

  se suprotstavimo islamskom nainu ivljenja, zatim da

  slijedimo svoje strasti i budemo pokorni ejtanu i tako

  zasluimo vjenu propast na onom svijetu.

  KAKO ISLAM GLEDA NA DAN ENA 8 MART

  Nakon vijekova ropstva i ponienja, zatim lane

  emancipacije i ravnopravnosti; bolje rei novog vida

  sramoenja; nemuslimani su ponudili eni novo

  poniavajue obiljeje OSMI MART.

  Ponudili su joj dan ena! Tim su priznali da svi njihovi

  raniji sistemi nisu davali eni njeno mjesto u drutvu, jer

  nije imala (mogla imati) taj svoj dan.

  Koliko e proi vremena dok joj iz svoje

  velikodunosti ne ponude jedan cijeli mjesec, pa ak i

  godinu?

  Ne treba dugo ekati, jer to nikada nee ni biti; zato to ena svoja prava, ast, panju i dostojanstvo moe

  dobiti samo u islamu.

  Iza 8 marta i drugih slinih obmana stoje ljudi; i to

  ljudi hravih osobina; a iza islama je veliki Allah, iji su

  propisi vrhunac mudrosti i pravde.

 • 9

  Osmi mart je simbol koji posebno istie dvije poruke:

  a) Podsjeanje na trenutak kada je ena postala ravnopravna sa mukarcima; i iskazivanje posebne

  panje enama tom danu.

  Pogledamo li kako se provodi prva poruka, primijetit

  emo slijedee stvari:

  Nisu uspjeli postii ravnopravnost u fizikom smislu,

  odnosno u ravnopravnom obavljanju najteih fizikih

  poslova (u veini sluajeva za isti posao ena dobija

  manju naknadu od mukarca);

  - Izveli su je (enu) na ulicu da ne bi odgajala djecu i tako

  joj umanjili osjeaj majinstva, ali joj to nisu nadomjestili

  osjeajem oinstva;

  - Ohrabrili su je za reklamiranje: auta, motora, traktora i

  sl., ali je nisu zatitili od dvosmislenih natpisa: Prodaje se

  traktor, ali ne i ena.

  Zato su sve to uradili?

  1. Da pokau muslimanima kako je njihova ena

  ravnopravna, slobodna, sretna, a muslimanka nije.

  Efekt koji tim ele postii, jeste, da se muslimani postide

  svoje vjere, i napuste je, te tako prestanu biti one koje se

  zalau za provoenje Allahovih propisa na Zemlji, da bi na kraju ostalo samo nevjerstvo koje prua ljudskoj strasti

  da radi to eli.

  2. Da prisile enu da zarauje, jer im sebinost ne

  dozvoljava da je izdravaju.

 • 10

  Nevjernici smatraju da opskrbu daju samo oni, a ne Allah,

  subhanehu ve te'ala, pa zato trae od ena da, osim u

  kui, rade i na poslu, radi vie primanja.

  3. Da bi na svojim radnim mjestima, dolazei u kontakt sa

  puno ena, lake doli u situaciju da uine blud.

  b) Druga poruka simbolike osmog marta jeste iskazivanje

  panje prema enama.

  Ako se taj gest paljivosti malo prostudira otkrivaju se

  nove stvari:

  Ovo je va dan; to zani da u druge dane ne traite

  ovakvu panju. Panja nije usmjerena samo prema

  vlastitoj supruzi, nego i prema tuim, pa je estitanje

  praznika prilika da se kroz zagrljaj, poklon, poljubac i sl.

  prenesu razne poruke zavoenja.

  Nije udno to ene nevjernice (nemuslimanke) ne

  shvataju ovu lakrdiju koju im vjeaju o vrat.

  One nee da znaju za mnogo vanije i pree stvari, pa

  tako nee da znaju za Allaha svemonog i Njegove

  propise koje tite svakog pojedinca i jedniku ummeta.

  Na kraju, ljudima koji su dotakli dono u svakom

  pogledu se sav taj cirkus i dopada, no ta je sa enom

  vjernicom?

  Je li, ona svjesna da, estitanjem i primanjem estitke

  tog dana, iskazuje time svoju saglasnost da Allahove,

  subhanehu ve te'ala, propise oko praznika treba

  zamjeniti ljudskim?!

 • 11

  Da li je svjesna da takva saglasnost, onoga koji je

  iskazuje ini grijenikom kome prijeti Allahova kazna?

  Ako budete prihvatile da slavite 8 mart, ostat ete

  dune Klari, i u tom sluaju nemojte zapostaviti ni ostala

  njena tri naela: slobodna ljubav, abortus i razvod braka

  - to vam preporuuje Klara Cetkin.

  Islam vam preporuuje i savjetuje da budete to dalje

  od ove moderne izmiljotine, jer ete se ovim simbolinim

  obiljeavanjem 8 marta pribliiti i proslavi Nove godine,

  zatim proslavi Boia, pa proslavi "Svetog" ora (urevdana), i tako redom ete zalaziti i tonuti sve

  dublje u tamu zablude.

  Zar ete se povoditi za rijeima Klare Cetkin, zar ete

  napustiti naela islama?

  Islam je odredio veliko poasno mjesto eni, islam tebi

  ne daje za pravo da 8 marta odnese cvijee svojoj

  majci, eni ili sestri. Nikako! Islam trai da ih voli,

  potuje, pomae svakodnevno. Ako smo u mogunosti,

  lijepo je da svakog dana donosimo buket cvijea svojim

  majkama, enama i sestrama, a ne povodom jedne jadne

  ene Klare i njene sugestije, mislei da emo se time

  otkupiti i obaviti svoju moralnu dunost. Ne, to je nisko za

  muslimane... to je veoma nisko.

  Osmi mart je dan degradacije ene, a nikako dan

  njene afirmacije, to je dan u kojem se mukarci i drutvo

  kroz crvenu ruu pokuavaju iskupiti za svoje propuste, u

  toku cijele godine, to je dan u kojem se organiziraju

  zabave, iji osnovni sadraj su razni harami i to je dan u

 • 12

  kojem se prodaje, kupuje ili daba nudi ensko tijelo, na

  najprimitivniji nain.

  Zato potovane sestre prihvatite se islama i odreknite

  oponaanja nevjernika, budite poslune svojim muevima i

  traite od njih da budu prema vama pravedni i paljivi!

  I dobro znajete: 8 mart je dan nezbrinutih i tuno

  ostavljenih ena!

  SLOBODNA ENE U OIMA ZAPADA Zapad uporno pokuava bljetavim parolama poput

  emancipacije ene, prava ene, jednakost spolova i sl.

  sirote muslimanke osloboditi vjerskih okova, olienih u

  pokrivaima, dugoj pristojnoj odjei, ne mijeanju sa

  mukarcima te uvjerenju da je blud grijeh i sramota.

  Zapadna ena se davno oslobodila tih okova i izala

  na trnicu mesa kako bi uvijek bila na dohvat

  superiornijem spolu.

  Zapad eli od muslimanke da postane kao njihove ene, da uiva u potpunoj slobodi. Zato su vrsto

  odluili da nametnu svoju kulturu itavom svijetu pa tako

  i muslimankama.

  U tu svrhu odrane su brojne konferencije, osnovane

  brojne svjetske organizacije i izdvojena velika sredstva.

  Brojne su i jasne izjave u tom kontekstu.

  Ovo su rijei April Balmerley, odgovorne za pitanja

  ene na svjetskom nivou pri Ministarstvu vanjskih poslova

  Sjedinjenih drava.

  Na kongresu u Istanbulu (19.9.2002) odrala je

  govor pod naslovom ene u svjetskom drutvu,gdje je

 • 13

  izmeu ostalog rekla: Zatita ljudskih prava je

  nerazdvojan dio svjetske zajednice, a prava ene su

  ljudska prava, prema tome, u stanju smo, proturajui

  prava ene, popraviti ivot ena, njihovih porodica i

  njihovih drutvenih zajednica.

  Ipak, garancija prava ene ne koristi samo pojedincima i porodicama, nego to jaa demokratiju,

  potpomae prosperitet, jaa stabilnost i razvija

  meusobnu toleranciju.

  To je okosnica izgradnje civilizirane zajednice, koja se

  pridrava zakona i predstavlja nezaobilazan uvjet

  stvarne - istinske demokratije. (El-Mer'etul-muslimetu

  bejne mudatit-tagjir ve mevdatit-tagrir, Fuad Abdulkerim,

  str.13.)

  Pitamo se da li je Zapadna ena nala sreu nakon

  to je navodno ostvarila svoja prava, nakon to se

  oslobodila vjerskih ogranienja i nakon to je stala rame

  uz rame sa mukarcem u borbi za ivot. Da li je stvarno nala sreu pa eli, iz svoje velike

  plemenitosti i dobrote, da i muslimanka isto tako bude

  sretna? Ili se moda radi o neem drugom?

  Rekao je Uzvieni Allah: Mnogi sljedbenici Knjige

  jedva bi doekali da vas, poto ste postali vjernici, vrate

  u nevjernike, iz line zavisti svoje, iako im je Istina

  poznata... (Prijevod znaenja El-Bakara, 109.)

  Rekao je: Oni bi jedva ekali da i vi budete

  nevjernici kao to su i oni nevjernici, pa da budete

  jednaki.(Prijevod znaenja En-Nisa', 89.) Kakvo je

  stvarno stanje zapadne ene? Koliko joj prava zapadni

  sistem prua? Koliko titi njenu ast i ljudskost? Pitanja su na koja emo dobiti odgovor pogledamo li Zapad

 • 14

  izbliza, pogledamo li stanje ene u njenoj porodici i

  drutvu.

  PORODICA

  Prvo i osnovno pravo djeteta je da bude roeno, ipak,

  na Zapadu to pravo i nije ba lahko ostvariti.

  Prije svega gotovo da ne postoji brana zajednica iz

  koje bi se trebala raati djeca.

  Trudnoa i dijete se smatraju optereenjem koje

  remeti slobodu, uitak i karijeru, pa je zbog toga, pored

  svih moguih sredstava kontracepcije, dozvoljen i abortus.

  To pravo se na Zapadu uveliko koristi, tako naprimjer

  samo u Americi godinje milion ena abortira, a priblino toliko i u Evropi. (Amelul-mer'e, El-Bar, str. 32.)

  Kada dijete doe na svijet njegovo elementarno pravo

  je da ga doeka topla roditeljska briga i ljubav.

  Meutim, prvi put u historiji medicine pojavljuju se

  masovni sluajevi udaranja male djece.

  Djeca se udaraju na divlji nain tako da esto zavri

  ubistvom ili tjelesnim i duevnim deformacijama.

  Medicinski asopis (Hexagon Vol.6 No. 5) biljei da

  gotovo ne postoji djeija bolnica u Evropi i Americi, a da

  u njoj nije vei broj sluajeva teko izudarane djece od

  strane svojih majki, a ponekad i oeva.

  Pitali su dr. Aebley, direktora Pedijatrije pri Udruenju bristolskih bolnica u engleskom gradu Bristol,

  da li su t oevi i majke divlje zvijeri?

  Na kraju svog lanka zakljuio je da t majke prolaze

  kroz teka duevna stanja, koja ih navode da tako

  strano izudaraju svoju malu djecu.

 • 15

  Doktor isto tako konstatuje da veina tih majki nisu po

  svojoj prirodi zloinci, nego: ivot ene bez mua,

  prisiljenost da radi van kue, iscrpljenost na radnom

  mjestu, te nakon svega toga, dijete koje ne prestaje sa

  plaom, jednostavno je izbacuje iz ravnotee i tako

  gubi osjeaj majinstva i kontrolu svojih postupaka. (Amelul-mer'e, El-Bar, str. 75.)

  Djeca su emanet povjeren roditeljima. Samo Sveznajui

  Allah zna ta se deava iza svih zidova i ispod svih

  krovova.

  Ljudski zakon je nemoan da prati i kontrolie odnos

  svakog roditelja prema svom djetetu.

  Kada roditelj nema vjere u Allaha, svjestan je da ga

  zakon ne moe kontrolisati i uz to nema ni one minimalne

  ljudskosti koju bi svaki insan trebao imati i tada se

  deava neto stranije od tue djeteta.

  Deava se da ga njegov roeni roditelj ili neko drugi

  iz blie familije zlostavlja i bludno napastvuje. Ta pojava je na Zapadu uzela velikog maha, meutim

  u iru javnost izlaze samo ekstremni sluajevi koji se vie i

  nisu mogli skrivati, poput Austrijanke Elisabete Frizl koju je

  njen otac, Josef Frizl 24 godine drao u podrumu i bludno

  zlostavljao. Slian je i Britanac iz Sheffield-a koji je tokom

  25 godina silovao svoje dvije keri, koje su od njega

  trudne ostale ukupno 19 puta, a rodile su devetero djece,

  od kojih je danas ivo sedmero i pate od genetskih

  poremeaja.

  asopis Herald Tribune u svom davnom

  broju(29.6.1979.) pie o rezultatima studije koju je

  sprovela skupina sudija i ljekara u Americi oko jedne

 • 16

  udne pojave koja se poela naglo iriti Amerikom i

  Zapadom openito.

  Radi se o bludnim nasrtajima na osobe u bliskom

  krvnom srodstvu. Rekli su: Ta pojava nije vie rijetkost,

  naprotiv toliko je rairena da je to teko za povjerovati.

  U svakoj desetoj Amerikoj porodici se deava ova nastranost.

  udno u svemu tome je da je velika veina, njih oko

  85%, onih koji prakticiraju te nastranosti sa svojim

  kerkama, sinovima, sestrama ili majkama iz uglednih

  porodica u drutvu, uspjenih u poslovnom svijetu.

  Nisu zahvaeni bilo kojom nervnom boleu, niti su to

  zloinci.

  Radi se o poslovnim ljudima i umjetnicima uspjenim u

  ivotu."

  U toj studiji se jo navodi da tek jedan od dvadeset

  sluajeva dospije do sudstva ili bolnikih krugova, a

  najvei postotak tih sluajeva je napastvovanje oca na kerku.

  To se ne deava samo sa odraslom kerkom, nego su

  se desili i brojni sluajevi u kojim otac napastvuje

  maloljetnu kerku.

  Kao posljedice tih nastranih nasrtaja oeva nastaju

  razne bolesti spolnih organa te psihiki poremeaji.

  Zabiljeeni su brojni sluajevi trudnoe kao rezultat

  oevog zlostavljanja kerke, a u brojnim sluajevima se to

  zlostavljanje odigravalo dugi niz godina.

  Istraivai ove problematike ostaju zbunjeni i ne vide

  rjeenje za te sluajeve, jer procesuiranje tih sluajeva

  znai zatvaranje oca i ruenje porodice. Stoga predlau da se ugroeno dijete odvoji od roditelja i smjesti u

 • 17

  posebne centre, te bi se djevojica kada postane

  punoljetna zaposlila i tako odvojila od porodice. (Amelul-

  mer'e, El-Bar, str. 90.)

  Ameriki asopis Times u svom davnom broju

  izdanom 14.4.1980. objavljuje tekst pod naslovom:

  Napad na svetu zabranu (Attacking the Last Taboo), u kojem je spomenuto: Oni koji piu o spolnim vezama

  vole povremeno iznenaditi svijet, meutim izgleda da im

  je to postalo teko jer je svijet na Zapadu ve navikao da

  hladno posmatra ak i nastrane veze.

  Ipak, takvi danas ozbiljno rade na ruenju posljednjeg

  kipa na polju spolnih odnosa, i pri tome ih pomau

  odreeni akademici, a to je zabrana braka izmeu

  osoba u bliskom krvnom srodstvu poput majki, sestara i

  keri.

  Istraiva John Mooney je kazao: Spolna iskustva

  djeteta sa nekim od svojih blinjih starijih i odraslih ne

  moraju neminovno predstavljati negativnost u ivotu djeteta. Wordel Boumrey je rekao: Dolo je vrijeme da

  priznamo da enidba blinjih nije nastrana niti dokaz

  umnog poremeaja, naprotiv, u stvarnosti brak sa

  blinjima, a naroito izmeu djece i njihovih blinjih, moe

  biti koristan oboma! Jevrejski antropolog Coohen je

  izjavio: Zabrana braka sa blinjima nije nita drugo do

  ostavtina prvobitnog ovjeka koji je bio u potrebi da

  sklapa razne ugovore i trgovinske sporazume sa

  osobama van familije, pa je zbog toga zabranio da se

  ene blinji.

  Obzirom da to danas nema vie nikakve vanosti, ta

  zabrana postaje neto to je vrijeme obrisalo i zamelo. (Amelul-mer'e, El-Bar, str. 92.)

 • 18

  Moral na Zapadu je zadnjih decenija u strmoglavom

  padu pa sami pretpostavite kakvo je stanje danas ako su

  ovakve izjave iznijeli u javnost jo prije trideset godina.

  Danas u naprednim demokratskim zemljama (zemlje

  etvrtog svijeta) raspravlja se o zakonskoj dozvoli incesta

  odnosno brane veze (spolnog odnosa) izmeu osoba u bliskom krvnom srodstvu, poput sestre, majke i kerke,

  kako se poinitelji ne bi osjeali obespravljenim i

  prezrenim u drutvu.

  Rekao je Uzvieni Allah: Kao stoka su oni, ak su jo

  dalje s Pravog puta skrenuli. (Prijevod znaenja El-

  Furkan, 44.)

  KOLA

  Kada djevojka izraste i kada joj kola postane drugi

  dom, za oekivati je da e barem u tim obrazovanim

  krugovima nai vie razumijevanja. Ipak, elje su jedno, a

  stvarnost drugo.

  Anketa sprovedena na Kalifornijskom univerzitetu

  Berkli potvrdila je, da je jedna petina uenica bila

  izloena nekoj vrsti bludnih nasrtaja od strane profesora i

  mentora na viim studijima.

  Studentice univerziteta Yale i s njima jedan od

  profesora podigli su sudsku tubu protiv uprave

  univerziteta, jer odbija sluati tube uenica koje se ale na konstantna bludna napastovanja, kojima su izloene

  od strane profesora i predavaa.

  Na univerzitetu Delaware se deavalo isto, te

  priznaju da je ovaj problem prisutan na svim

  univerzitetima SAD-a. (Amelul-mer'e, El-Bar, str. 121.)

 • 19

  RADNO MJESTO

  Na radnom mjestu su bludna napastovanja jo vie

  prisutna, toliko su rairena da to gotovo nije za povjerovati.

  Od najobinijih radnih mjesta pa sve do najviih nivoa,

  poput Klintona i Monike Levinski.

  Studija sprovedena na 2000 ustanova i firmi

  pokazuje da je privlanost ene jedan od glavnih uvjeta

  zaposlenja, a u anketi koju je sproveo New York

  univerzitet Cornell na enama radnicama zaposlenim u

  razliitim institucijama, dravnim i privatnim, na pitanje o

  bludnom napastovanju za vrijeme rada njih 70 % je

  odgovorilo da su bile izloene takvim nasrtajima, a 56%

  od njih je opisalo te nasrtaje da su bili tjelesni i

  opasni. (Amelul-mer'e, El-Bar, str. 115.) asopis Red Book Magazine je objavio anketu

  sprovedenu na 9000 radnica: 92% je odgovorilo da

  bludni nasrtaji mukaraca na poslu predstavljaju teak

  problem, a 90% njih je odgovorilo da su lino bile rtve

  tim nasrtajima i lino ga doivjele. (Amelul-mer'e, El-Bar,

  str. 115.)

  Pored svega toga, ena se ne smije ni poaliti, jer to

  jednostavno znai ostati bez posla, a bez krajnje jasnih

  dokaza nije u stanju podii tubu, jer e biti optuena za

  kaljanje asti nekog od uglednih mukaraca.

  SVE NORMALNO I PO ZAKONU

  Prioritetna uloga zakona je da sprijei nepravdu, zlo,

  nasilje i sline negativnosti, od kojih je, bez imalo sumnje,

  skrnavljenje ljudske asti.

 • 20

  Prvi preduvjet da se to ostvari je da kreatori zakona

  ispravno definiu sve te termine koje zakon treba

  sprijeiti.

  Pojmovi: ednost, stid, vjernost i sl. na Zapadu se mogu

  nai samo u starim rjenicima.

  Te vrline nemaju vie nikakve vrijednosti, naroito ako se kose sa materijalnom zaradom.

  Mjerilo zapadnog morala moe se saeti rijeima:

  Sve to daje profit prihvatljivo je.

  Obzirom da je ovjek ivo bie i da ima svoje

  fizioloke potrebe napravljeni su javni toileti, koji se

  negdje naplauju, a negdje su besplatni.

  Pored tih fiziolokih potreba ovjek ima i drugih

  potreba, pa je zbog toga Zapad dozvolio i drugu vrstu

  javnih toileta u koje svako ko ima potrebu moe

  navratiti, s tim to se usluge ove vrste toileta obavezno

  naplauju.

  Istina, prostitucija je bila poznata i prije Zapadne civilizacije, ali ipak nije bilo poznato da se prostitutka

  tretira poput bilo kojeg drugog zanatlije.

  Bitno je samo da izvri svoju obavezu prema dravi

  kako bi se budetska kasa punila, a posao je sasvim

  normalan i prirodan.

  Pria jednog arapskog mladia nam jasno govori o

  dubini provalije u koju se srozao zapadni moral i koliku

  ast emancipirana zapadna ena uiva.

  Radi se o mladiu koji je napustio svoju muslimansku

  sredinu i otiao na Zapad (Engleska) kako bi se tamo

  obrazovao.

  Mladi nije bio privren vjeri, nego je uivao u svojoj mladosti i svom ivotu bez ikakvih ogranienja. Za vrijeme

 • 21

  jednog kraeg raspusta otputovao je u skandinavske

  zemlje, tanije u Dansku.

  U jednom tamonjem pozoritu ga je iznenadilo ono ta

  je vidio od jedne umjetnice.

  Umjetnica je skidala dio po dio svoje odjee, dok nije

  ostala potpuno naga na sred pozornice. Nije to udno tom mladiu, gledao je on to i ranije u

  Londonu, meutim ono to ga je iznenadilo i to je

  probudilo odvratnost u njemu i kasnije korjenito

  promijenilo njegov ivot je, da je ta umjetnica nakon to

  je ostala bez odjee, na pozornicu uvela velikog psa s

  kojim je vodila ljubavni akt.

  Nakon toga je izazivala publiku da, ako mogu, s njom

  uine isto to to je uinio pas.

  Mladia je sve to potreslo, osjetio je muninu i elju za

  povraanjem. Predstava je i dalje trajala.

  Jedan, pristojno integriran, Afrikanac penje se na

  pozorine daske gdje pokuava oponaati psa i dostii njegov nivo...

  U glavi mladia se sve okrenulo, njegova vjera u

  Zapad i zapadnu civilizaciju sruila se do temelja.

  Zapad je tada u njegovim oima kapitulirao.

  Jasno je shvatio da bljetave parole: napredak,

  kultura, sloboda, jednakost i sl. nisu nita drugo do

  obina fatamorgana ispod koje je smrad i neist.

  Nakon tog stresa vraa se u svoj rodni kraj da bi

  nakon dugog momkovanja potraio djevojku za enidbu.

  Jedini uvjet mu je bio da bude pobona i

  pokrivena... (Amelul-mer'e, El-Bar, str. 89.)

 • 22

  Nije prikladno spominjati ovakve ogavnosti, ali se eli

  staviti na znanje onima koje je Zapad zadivio svojim

  bljetavilom da je ova trule sastavni dio Zapada.

  Moda bi se moglo rei da se radi o pojedinanim

  ispadima kada se to ne bi deavalo javno, uz znanje i

  blagosov zakona, medija i drutva, koje to tolerie ili ne negira u potrebnoj mjeri.

  Sve je to lina sloboda i neprikosnoveno pravo

  pojedinca.

  KO JE KRIV?

  Svi oni koji zlostavljaju ene u krugu porodice ili

  openito u drutvu krivi su i trebaju biti kanjeni, meutim, potrebno je pozvati na odgovornost i sukrivca.

  Sukrivac je sistem zakon i nain ivljenja koji je sve to

  ne samo dozvolio nego uljepao i na to podstakao.

  ta vie, on je glavni krivac i prvoodgovoran za

  rairenost ovih negativnosti u tolikoj mjeri.

  Allah je stvorio mukarce i ene i uinio da jedno drugo

  upotpunjuju.

  ena je u potrebi za mukarcem, ali je i mukarac u

  potrebi za enom (barem oni koji su ostali normalni po

  tom pitanju).

  Zapadni mukarac eksploatie i izigrava enu te od

  nje uzima ono to eli, a eni ne daje ono to joj pripada i to joj je potrebno: ljubav, milost, respekt, zatita,

  skrbnitvo i sl.

  Vjerovatno bi i Istoni ovjek tako postupio, jer i on ima

  prohtjeve koji mu doaptavaju da im se jeftino udovolji

  bez ikakve odgovornosti ili realne protuvrijednosti,

  meutim vjera islam ga je drukije odgojila i nauila.

 • 23

  Nakon to je nekontrolisana raskalaenost poela

  davati svoje gorke plodove, poput izumiranja nacije,

  irenja nasilja i kriminala, pojava novih bolesti,

  nedostatka domae radne snage i sl., zapadni trezvenjaci

  poinju govoriti o problemu dekadencije porodice i

  opadanja morala uoavajui ozbiljnost problema s kojim se suoavaju. Rjeenje je, ipak, nadohvat ruke.

  Vjera islam, prije konkretne i uinkovite sudske kazne

  predviene za one koji napastvuju ene, a naroito

  mahreme, uspostavlja brojne preventivne mjere koje

  spreavaju ovakve pojave. Doista ovaj Kur'an upuuje

  onom to je najljepe (Prijevod znaenja El-Isra', 9.)

  Vjera islam odgaja svoje sljedbenike na vjeri u Boga,

  ui ih da Bog vidi svakog pojedinca na svakom mjestu,

  zna svaki detalj i od Njega se nita ne moe skriti: On

  zna poglede koji kriomice u ono to je zabranjeno

  gledaju, a i ono to grudi kriju. (Prijevod znaenja El-

  Mu'min, 19.) Odgaja ih na vjeri u proivljenje nakon smrti i

  polaganje rauna.

  Osoba koja je tako odgojena, iako zna da ga tap

  zakona unutar njegove kue ili na nekom drugom

  skrivenom mjestu ne moe kontrolisati, zna da ga Allah

  vidi, da e ga proivjeti i da e ga onda za njegova

  djela pitati, jer Onaj ko je u stanju prvi put stvoriti u

  stanju je to ponovo uiniti. Istovremeno, Zapad odgaja

  ovjeka na nevjerstvu, poricanju Stvoritelja i proivljenja

  nakon smrti.

  To znai: Izbjegne li zakonsku kaznu druge kazne

  nema, a ivot je samo jedan, zato ga utroi zadovoljavajui svoje prohtjeve. Nema razumnog

 • 24

  ovjeka na Zemlji koji bi rekao da jedna obina drvena

  olovka - pravilno oblikovano drvce sa grafitom u sredini

  moe nastati sama po sebi, pod utjecajem neivih i

  nerazumnih sila, bez da iza njenog nastanka stoji

  razumno bie koje je to htjelo, planiralo, znalo i bilo u

  stanju napraviti. Istovremeno veleumni pametnjakovii vjeruju u dogmu

  da savreno ureen kosmos, Zemlja, ovjek i sva druga

  stvorenja sa svojom mikropreciznou, nastaju sama po

  sebi, tek tako i sluajno, gutajui mamac sionskih mudraca

  i njihovih produenih ruku koji su uspjeli naturiti Darvinovu

  nadri-teoriju evolucije tako da se i dan-danas ui u

  kolama, iako su napisane hiljade knjiga o njenoj podvali,

  nitavnosti i totalnoj koliziji sa zdravim razumom i naunim

  injenicama.

  Jedino to je potkrepljuje je podesnost iroko

  prihvaenom ateizmu.

  Zatim, islam odgaja svoje sljedbenice na ednosti i kreposti. Ui ih da budu vjerne supruge i estite majke.

  Islam radi na suzbijanju svega to poziva bludu i zato

  zahtijeva prikladno oblaenje, zabranjuje enama

  otkrivanje svojih ukrasa stranim mukarcima, zabranjuje

  rukovanje sa mukarcima, osamljivanje, mijeanje i sl.

  Na Zapadu je sve to upravo suprotno, sva mogua

  sredstva: politika, kolstvo, televizije, novine, filmovi,

  reklame, asopisi, pozorita, romani, muzika, pjesma,

  ples, umjetnost pa i nauka i sport, sve je to maksimalno

  mobilizirano da ispaljuju svoje otrovne strelice kako bi

  pozivale nemoralu uljepavajui ga i tretirajui ga neim

  sasvim prirodnim.

 • 25

  ene se podstiu da se izazovno odijevaju i da budu

  na svim poljima pomijeane sa mukarcima.

  Blud je toliko doaran da se djevianstvo smatra

  znakom konzervativnosti ako ne i duevnog i mentalnog

  poremeaja.

  Nastoji se svim sredstvima iskorijeniti posljednji ostatak religije i zdrave prirode prepoznatljiv u stidu i osjeaju

  grijeha.

  Taj osjeaj Zapad nastoji izbrisati iz svijesti djevojke.

  Ve u osnovnoj koli djeca se pouavaju kako koristiti

  kontracepcijska sredstva.

  Ranije su se takve teme uile u srednjim kolama, ali su

  primijetili da mnoge maloljetnice prije srednje kole

  postaju rtve neeljene trudnoe, te su, kako bi suzbili tu

  negativnu pojavu, uveli asove kontracepcije u osnovne

  kole.

  Ponekad stvar ide tako daleko da uiteljica praktino

  pokazuje acima - pubertetlijama najintimnije dijelove tijela da bi se gradivo to bolje utvrdilo.

  Sluaj se desio u Engleskoj kada je jedna dvadeset i

  pet godina stara nastavnica pouavajui ake nauci o

  spolnom odnosu skidala dio po dio svoje odjee u uionici

  pred acima.

  Na to je kolska uprava reagovala prijavivi

  nastavnicu Ministarstvu obrazovanja, nakon ega su se

  Uprava kole i Ministarstvo sloili da sprijee tu mladu

  nastavnicu u njenim uzbudljivim asovima koje je nudila

  acima pubertetlijama.

  Meutim, narednog dana je asopis Daily mirror

  objavio na naslovnoj stranici sliku lijepe i nage nastavnice i podigao veliku hajku protiv konzervativne Uprave kole

 • 26

  i Ministarstva koji spreavaju tu nadarenu nastavnicu da

  nastavi s prezentacijom svojih korisnih asova, kako bi

  pubertetlije to bolje savladale gradivo.

  asopis je pozvao na demonstracije za podrku te

  mlade nastavnice i njene slobode izraavanja, pozivajui

  je da nastavi svoj hvale vrijedan trud u zdravom odgoju daleko od bilo kakvih ogranienja.

  I stvarno, narednih dana odrane su velike

  demonstracije u znak podrke nadarenoj nastavnici i

  njenom duhovnom prosvjetljenju.

  Zahtijevalo se da se odmah omogui povratak

  talentirane nastavnice na radno mjesto u koli koja je

  pretrpjela velike gubitke njenim odstranjivanjem.

  Cijenjena Uprava kole i Ministarstvo, pokoravajui se

  javnom miljenju, bili su prisiljeni vratiti mladu nastavnicu

  na radno mjesto kako bi nastavila svoju atraktivnu

  slubu.(Amelul-mer'eh, str. 82.)

  Kakvi e aci biti kod ovakvih nastavnica? Pokuajte sami zamisliti!

  Ureenje ivota prema islamskim normama i

  principima titi enu od zlostavljanja i nepravde,

  garantuje joj njena prava i uva njenu ast. O

  Vjerovjesnie, reci enama svojim, i kerima svojim, i

  enama vjernika neka spuste haljine svoje niza se.

  Tako e se najlake prepoznati pa nee napastovane

  biti. A Allah prata i samilostan je.(Prijevod znaenja

  El-Ahzab, 59.)

  Propisi vjere islama su jo jedan dokaz veliine

  Allahove vjere i njene efikasnosti u ostvarenju pravde i

  ravnotee kao i njene sposobnosti pruanja zatite ugroenima.

 • 27

  Ipak, kad god muslimani ostave rad po svojoj vjeri,

  snai e ih isto ono to je snalo i druge. Musliman ne smije

  biti poput spuve koja upija sve tekuine.

  Musliman mora imati vjerski filter koji e odstraniti sve

  to nije u skladu sa islamom, a propustiti samo ono to je

  dozvoljeno i korisno. Primjenimo li to na Zapad odbacit emo njihov

  nemoral, a okoristit emo se pozitivnim iskustvima na polju

  proizvodnje, organizacije i sl.

  POASTI ENE U ISLAMU

  Islam je poastio enu velianstvenim poastima i dao

  joj sva erijatska prava i izjednaio je sa mukarcem u

  ibadetima, obavezama, nagradi i kazni.

  Osnova u dokazima erijatskih obaveza je

  izjednaavanje izmeu oba spola, osim u nekim

  sluajevima za koje je doao dokaz inei to striktnim

  obavezama mukarca kao to je namjesnitvo,

  predvoenje u namazu, dihad i slino tome od ibadeta

  koji prilie mukarcu i njegovoj prirodi.

  Islam gleda na enu, prilikom njenog kontakta sa

  drugima, sa strane njene biti, iji je osnov da je ona sva avret (stidna) i razlogom eventualne smutnje.

  Rekao je Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas,

  u nekoliko razliitih predaja: ena je avret, kada izae

  uljepa je ejtan u oima mukaraca (Tirmizija, hadis sahih,

  Damiu Sahih, 6690, Albani), ili: Nisam ostavio poslije

  sebe fitnu opasniju za ljude od ena (Mutefekun alejhi,

  Buhari, 5096; Muslim 2740), ili: Bojte se ena zaista je

  prva fitna Beni Israila bila u enama (Muslim, 2742).

 • 28

  Rekao je Allah, subhanehu ve te ala, kao to stoji u

  prijevodu znaenja: Ljudima se ini da je lijepo samo

  ono za im ude: ene, sinovi, gomile zlata i srebra,

  divni konji, stoka i usjevi (Alu-Imran, 14)

  Na osnovu predhodno spomenutog erijat je postavio

  pravila, principe i edebe eni u njenom ponaanju sa drugima, kako bi se izbjegla smutnja i ostvarile

  vrijednosti, te kako bi se sauvala od runih stvari i

  poroka.

  U nekoliko narednih redova spomenut emo neke

  erijatske propise vezane za ene koji u sebi sadre njenu

  poast i zatitu njene asti.

  Iako e neprijatelji ove vjere ovo razumijeti i

  protumaiti strogim naredbama, zabranama i lienja ene

  njenih prava, njihova istinska sutina spozna se prilikom

  temeljnog prouavanja i praktinog primjenjivanja.

  BORAVAK U KUI

  Uzvieni je rekao: U kuama svojim boravite i

  ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne

  pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i

  Poslanika Njegova sluajte! Allah eli da od vas, o

  porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas

  potpuno oisti. (Prijevod znaenja Al-Ahzab, 33)

  Rekao je Imam El-Kurtubi: Znaenje ovog ajeta je naredba za neophodnim boravakom u kui. Iako se u

  ovom ajetu Uzvieni obraa enama Poslanika, neka je

  na njega Allahov mir i spas, ajet obuhvata i druge ene

  sa svojim znaenjem.

  Ajet nije izriit da se odnosi na sve ene, meutim,

  erijat je prepun dokaza koji nareuju eni da boravi u

 • 29

  kui i da je ne naputa osim u nudi. (Tefsir El-Kurtubi,

  kod ajeta u suri Al-Ahzab,33)

  NAREDBA POKRIVANJA - HIDAB

  Allah, subhanehu ve teala, je rekao: O

  Vjerovjesnie, reci enama svojim, i kerima svojim, i

  enama vjernika neka spuste haljine svoje niza se.

  Tako e se najlake prepoznati pa nee napastvovane

  biti. A Allah prata i samilostan je. (Prijevod znaenja

  Al-Ahzab, 59)

  Imam Ibn-Kesir, Allah mu se smilovao, je rekao:

  Uzvieni nareuje svome Poslaniku da naredi enama

  vjernika, te posebno svojim enama i kerkama, zbog njihovog ugleda - da spuste niza se njihove haljine, kako

  bi se raspoznale od dahilijetskih ena i od obiljeja

  ropkinja, a dilbab je ogrta preko marame. (Tefsir Ibn

  Kesir kod spomenutog ajeta)

  Prokomentirao je Ibn-Atije, Allah mu se smilovao, ovaj

  ajet: U to vrijeme je bio obiaj arapkinja, kako ropkinja

  tako i mnogih drugih ena, po pitanju znaenja hidaba,

  da otkrivaju lica, to je vodilo tome da su ih mukarci

  gledali i razmiljali o njima. Allah, subhanehu ve te ala,

  je naredio Svome, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,

  da naredi enama da spuste svoje dilbabe, kako bi se

  prekrile, te se tako raspoznale od drugih (El Muharer El-Vediz kod tefsira spomenutog ajeta).

  ZABRANA POKAZIVANJA LJEPOTE I UKRASA Allah, subhanehu ve te ala, je rekao: U kuama

  svojim boravite i ljepotu svoju kao u davno pagansko

  doba ne pokazujte! (Prijevod znaenja Al-Ahzab, 33)

 • 30

  ejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao:

  Zabranjuje se njima otkrivanje kao u paganskog doba, a

  to je pokazivanje ukrasa i ljepote kao to je kosa, lice,

  vrat, grudi, potkoljenica ili slino tome to je od ukrasa.

  Jer je u tome veliki nemoral i iskuenje to podstie srca

  mukaraca da upranjavaju razloge prostitucije. Ukoliko Uzvieni Allah, upozorava majke svih vjernika od ovih

  stvari sa njihovom istoom i imanom, pa druge ene su

  pree da se upozoravaju i bojati se je za njih vie od

  razloga smutnje. (Hukmu Sufuri ve El-Hidab, Medelletu

  el-buhus el-islamije, br. 14)

  NAREDBA OBARANJA POGLEDA I UVANJA STIDNIH

  MJESTA

  Uzvieni je rekao: A reci vjernicama neka obore

  poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim (Prijevod znaenja An-Nur, 31)

  Ibn-Kesir je rekao: Ovo je naredba od Uzvienog

  Allaha enama vjernicama, zbog Njegove ljubomore

  prema enama vjernika, kako bi se razlikovale od ena

  paganskog doba i radnji mnogobokinja. (Tefsir Ibn-

  Kesir kod spomenutog ajeta) ,

  ejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao:

  Nareeno je vjernicama da obaraju njihove poglede i

  uvaju stidna mjesta, isto kako je to nareeno

  mukarcima, kako bi se sauvale od razloga fitne i

  iskuenja i da bi se podstakle na ednost i ispravnost.

  (Hukmu Es-Sufuri ve El-Hidab, Medelletu el-buhus el-islamije)

 • 31

  ZABRANA POKAZIVANJA UKRASA OSIM NJENIM

  BLINJIM

  Uzvieni Allah je rekao: I neka ne dozvole da se

  od ukrasa njihovih vidi ita osim onoga to je ionako

  spoljanje. (Prijevod znaenja An -Nur, 31)

  Ibn-Kesir je rekao: Znai da ne otkrivaju neto od

  ukrasa strancima osim ono to se ne moe sakriti. Ibn-

  Mesud, Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao: Kao to je

  ogrta i odjea, ono to su oblaile arapske ene od

  pregrtaa, s kojim su prekrivale njenu odjeu. Dok ono to

  bi se otkrilo od donjih krajeva odjee ne bi bio grijeh, jer

  se to ne moe sakriti (Tefsir Ibn-Kesir kod spomenutog ajeta)

  ZABRANA SKRETANJA PANJE NA SEBE SA SVOJIM

  GOVOROM

  Allah, subhanehu ve te`ala, je rekao: O ene

  Vjerovjesnikove, vi niste kao druge ene! Ako se

  Allaha bojite, na sebe panju govorom ne skreite, pa

  da u napast doe onaj ije je srce bolesno, i neusiljeno

  govorite (Prijevod znaenja Al-Ahzab, 32)

  Ibn-Kesir, Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao:

  Znai kad bude morala da pria sa strancima, da se ne

  osjeti u njenom glasu njenost, da ena ne pria sa

  strancima onako kako pria sa svojim suprugom. (Tefsir

  Ibn-Kesir kod spomenutog ajeta)

  Imam evkani, Allah mu se smilovao, je rekao: Svoj govor ne ini njenim kada se obraa ljudima, kako to

  rade one koje su pod sumnjom od ena, jer je to uzrok

 • 32

  velike smutnje koja je spomenuta u rijeima: pa da u

  napast doe onaj ije je srce bolesno (Al-Ahzab,

  32), tj. pokvarenost, sumnja i licemjerstvo. (Fethu El-Kadir

  kod spomenutog ajeta)

  ZABRANA OSAMLJIVANJA SA STRANCIMA I

  PUTOVANJE SAMOJ BEZ MAHREMA

  Prenosi se od Ibn-Abbasa, Allah sa njim bio

  zadovoljan, da je uo Vjerovjesnika, neka je na njega

  Allahov mir i spas, da je rekao: Neka se ne osamljuje

  ovjek sa enom, osim da je sa njom njen mahrem (blii

  srodnik) i ne putuje ena osim sa njenim mahremom., pa je

  ustao ovjek i rekao: O Allahov poslanie, moja ena se

  zaputila na hadd, a ja sam se upisao u tu i tu bitku, na to

  je odgovorio: Idi i obavi hadd sa svojom enom

  (Buhari, 1862; Muslim, 1341) Ibn-Hader, Allah mu se smilovao, je rekao: U ovom

  hadisu je zabrana osamljivanja sa strankinjom i to je

  Idma`a -saglasnost uenjaka! (Fethul-Bari) Kadi Ijjad,

  Allah mu se smilovao, je rekao: ena je kunja i

  zabranjeno je osamljivanje sa njom, jer su ljudske due

  sklone elji prema enama. ejtan je zavladao sa

  mukarcima putem ena i one su avret koji zahtjeva da se

  pazi i uva, zbog toga je potreban ljubomoran blii

  srodnik, koji ih titi i one su bezbijedne na putu u

  njegovom prisustvu od onoga, od ega se

  pobojavaju. (Ikmal El-mua`lim, 4/448)

  UPOZORENJE NA ULAZAK KOD ENA BEZ

  PRISUSTVA MAHREMA

 • 33

  Prenosi Ukbe sin Amirov, radijallahu anhu, da je

  Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selem,

  rekao: uvajte se od ulaska kod ena., pa je rekao

  ovjek od Ensarija: O Allahov Poslanie a ta je sa

  hammom (muev srodnik, brat)?, rekao je: Djever je kao smrt! (Buhari, 5232; Muslim, 2083)

  Komentarie El-Kurtubi, Allah mu se smilovao:

  Poslanikove, sallallahu alejhi ve selem, rijei: Djever je

  kao smrt!, znae da njegov ulazak kod bratove ene slii

  smrti u runoi i pokvarenosti, to je haram.

  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ukazao na tu

  zabranu i poistovjetio ga sa smru, jer ga ljudi toleriraju

  sa strane supruga i supruge, zbog meusobne prisnosti,

  kao da on nije stranac u odnosu na enu, to je slino

  arapskoj uzreici: Lav je smrt!, i Rat je smrt, to znai

  da lavov susret vodi u smrt, isto tako je ulazak djevera

  kod ene vodi ka smrti vjere ili u njenu smrt zbog rastave koja e doi zbog mueve ljubomore, ili do njenog

  kamenovanja na smrt, ukoliko bi poinila sa njim

  zinaluk. (El-Mufhim, 5/501)

  UDALJAVANJE OD MIJEANJA SA MUKARCIMA

  AK I U IBADETIMA

  Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Najbolji

  saffovi mukaraca su prvi, a najgori zadnji, a najbolji

  saffovi ena su zadnji, a najgori prvi. (Sahihu Muslim,

  erhu Nevevi, 132)

  El-Kurtubi je rekao: Prokomentirao je Imam Nevevi,

  Allah mu se smilovao: I zaista je data prednost zadnjim

 • 34

  safovima ena, koje su prisutne sa ljudima, zbog njihovog

  udaljavanja od mijeanja sa ljudima i njihovog gledanja,

  te zbog toga to se srce uzbudi prilikom njihovih pokreta

  ili sluanja govora, a pokudio je prve safove ena zbog

  toga to su oni suprotni od toga! (erhu sahihu Muslim,

  4/133) ejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: U

  vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nisu se ene

  mijeale sa mukarcima, ni u mesdidima ni na pijacama

  mijeanjem na kojeg danas upozoravaju dananji

  reformatori. Kuran i Sunnet usmjeravaju uenjake ummeta

  da upozoravaju na to mijeanje, bojei se njegove

  smutnje. I ene koje su klanjale u Poslanikovom, sallallahu

  alejhi ve sellem, mesdidu, klanjale su u saffovima

  udaljenim od saffova mukaraca, a Poslanik, sallallahu

  alejhi ve sellem, je obiavao rei: Najbolji saffovi ljudi su

  prvi, a najloiji zadnji i najbolji saffovi ena su zadnji, a

  najloiji prvi, zbog opreznosti da se ne iskuaju zadnji saffovi ljudi sa prvim saffovima ena. U svoje vrijeme

  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je nareivao ljudima

  da saekaju u izlasku kako bi prole ene i izale, te kako

  se ne bih pomijeale sa ljudima na kapijama mesdida i

  pored toga to su svi oni, mukarci i ene, bili na imanu i

  bogobojaznosti, pa kakvo je stanje onih poslije njih?

  enama je bilo zabranjivano da istraivaju puteve,

  naprotiv nareeno im je da se dre krajeva puta,kako ne

  bi dolo do kontakta sa ljudima i radi fitne prilikom

  meusobnog doticaja u trenutcima kretanja. (Hukmu

  ihtilat fi ta`limi, Medelletu el-buhus el-islamije)

 • 35

  ZABRANA IZLASKA NAMIRISANE ENE Prenosi Ebu- Musa El-Eari, radijallahu anhu, da je

  Allahov poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, rekao: Koja god se ena namirie i proe pored ljudi, pa

  oni osjete njen miris, ona je bludnica! (Ebu-Davud, 4167;

  Tirmizi, 2937; hadis sahih, Dami Sahihu, 323, Albani)

  Mubarekfuri, Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao:

  Zbog toga to je ona pokrenula strast kod mukaraca i

  uinila ih da je gledaju, a onaj koji pogleda u nju uinio je

  blud sa njegovim oima, ona je razlog bluda oiju pa je

  zbog toga grijena. (Tuhfetu El-Ahvezi, 8/58)

  LJUBOMORA PREMA ENAMA

  ejh Muhamed Ahmed El-Mukadem kae: Zaista je od

  tragova poasti Islama prema eni to to je On zasijao

  ljubomoru u duama muslimana i cilj sa ljubomorom je

  naklonjenost koja prisiljava mukarca da uva enu od

  svakog harama, izoblienosti i sramote.

  Islam smatra odbranu asti i ljubomoru prema porodici

  dihadom, zbog ega se rtvuje krv i na ijem se putu

  rtvuje ivot, pa onaj koji tako radi nagrauje se

  stepenima ehida u Dennetu. Prenosi Seid sin Zejdov, radijallahu anhu, da je Allahov

  poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, rekao: Ko

  pogine branei svoj imetak, on je ehid, i ko pogine branei

  svoj ivot, on je ehid, i ko pogine branei svoju vjeru, on je

  ehid, i ko pogine branei svoju porodicu, on je ehid!

  (Tirmizi, Ebu-Davud, hadis-sahih, Dami Sahih, 6445,

  Albani)

 • 36

  ta vie, islam smatra ljubomoru srom vjerskog

  odgoja, onaj koji nema ljubomore, nema ni imana (vjere).

  Zbog toga je Allahov poslanik, neka je na njega

  Allahov mir i spas, bio najljubomornije stvorenje u ummetu.

  Sad ibn Ubade, radijallahu anhu, je rekao: Kada bih

  vidio ovjeka sa svojom enom, udario bih ga sa otricom od sablje!, to je doprlo do Allahovog poslanika,

  sallallahu alejhi ve sellem, gdje je rekao: udite se

  Sadovoj ljubomori?! Tako mi Allaha, ja sam ljubomorniji

  od njega, a Allah je ljubomorniji od mene i zbog Allahove

  ljubomore zabranjena je javna i tajna bestidnost! (Buhari,

  6846; Muslim, 1499)

  S druge strane nalazimo estoku prijetnju prema

  onome tko nema ljubomore.

  Abdullah sin Omerov, Allah sa njima obojicom bio

  zadovoljan, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu

  alejhi ve sellem, rekao: Trojicu nee Allah, azze ve delle,

  ni pogledati na Sudnjem Danu, neposlunog prema njegovim roditeljima, enu koja oponaa mukarce i dejjusa

  (onoga koji nije ljubomoran)! (Ahmed 2/134, Nesa`i,

  2561; Dami`u sahih, Albani, 3071) (Avdetu El-Hidab,

  3/114-115):

  DIHAD

  Islam je izostavio enu od dihada i nije je obavezao njim, jer je to ibadet koji je striktno vezan za muku

  prirodu, s tim da se dozvoljava eni izlazak u dihad u

  sluaju nude, kao to je lijeenje ranjenih i slino tome,

  pazei u tome na erijatske norme.

  Prenosi se od Aie, Allah sa njom bio zadovoljan, da je

  upitala: O Allahov Poslanie da li je na enama dihad?,

 • 37

  pa je odgovorio: Da, na njima je dihad u kojem nema

  borbe, hadd i umra! (Ibn-Made, 2892., ejh Albani

  kae da je lanac prenosioca vjerodostojan i da je osnova

  hadisa kod Buharije: 1861 i 2784.)

  Ovo su pojedine poasti za enu muslimanku jer ih ima

  puno vie i kada bismo istinski traili naao bi se daleko vei broj od ovoga to smo spomenuli, kao to je:

  zabrana rukovanja sa enom strankinjom, obredi - ija je

  specifinost da se izgovaraju povienim glasom kao to je

  ezan i ikamet.

  Konzesus uenjaka je da to nije ispravno od ene, isto

  tako nije joj dozvoljeno da bude imam mukarcima, zatim

  nije joj dozvoljeno da udaje sama sebe ili da bude

  staratelj drugoj eni prilikom udaje i to je miljenje veine

  uenjaka, nije joj dozvoljeno slijeenje denaze i posjeta

  mezarja itd.

  ISLAM JE DOVOLJAN DA USREI MUSLIMANKU

  Od pitanja kojima je islam predao veliku panju je

  svakako pitanje ene u islamu i onoga to joj pripada u

  njemu i onoga emu se duna pokoriti.

  Niti jedna vjera mimo islama nije, niti e je moi

  poastiti i prema njoj pravedna biti, kao to je to islam.

  Dokaz njene poasti su Allahove rijei, iji su povod

  objave rijei Ummu-Seleme, majke pravovjernih,

  Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: O

  Allahov poslanie, ta je to nama pa se ne spominjemo u

  Ku`ranu kako se ljudi spominju? Nakon toga je Uzvieni Allah objavio ajet: Muslimanima i muslimankama, i

 • 38

  vjernicima i vjernicama, i poslunim mukarcima i

  poslunim enama, i iskrenim mukarcima i iskrenim

  enama, i strpljivim mukarcima i strpljivim enama, i

  poniznim mukarcima i poniznim enama, i

  mukarcima koji dijele zekat i enama koje dijele zekat

  i mukarcima koji poste i enama koje poste, i mukarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu

  i enama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i

  mukarcima koji esto spominju Allaha i enama koje

  esto spominju Allaha - Allah je, doista, za sve njih

  oprost i veliku nagradu pripremio. (Prijevod znaenja

  El-Ahzab, 35, Tefsir Ibnu-Kesir)

  A garancija njenih prava je: Onome ko ini dobro,

  bio mukarac ili ena, a vjernik je, Mi emo dati da

  proivi lijep ivot i doista emo ih nagraditi boljom

  nagradom nego to su zasluili.(Prijevod znaenja En-

  Nahl, 97) i : Oni koji obijede estite, bezazlene

  vjernice, neka budu prokleti i na ovome i na onome svijetu; njih eka patnja nesnosna. (Prijevod

  znaenja Nur, 23)

  ISLAM JE DAO I UPOTPUNIO SVE TO TREBA

  MUSLIMANKI

  Zaista je islam dao i upotpunio sve to treba ena i to

  u vidu izriitog kuranskog ili sunnetskog teksta, ili opteg pravila pod koje ulazi sve to je novo od savremenih

  dogaaja.

  Tako eni poslije ovoga, nije potreban niko ko e je

  poduiti kako da ivi u doba opte globalizacije.

  Uzvieni Allah, a On je Najznaniji, je rekao:Danas

  sam vam vjeru vau usavrio i blagodat svoju prema

 • 39

  vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude

  vjera. (Prijevod znaenja Al-Maida, 3)

  Ibnu-Abbas, Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao:

  Allah je obavjestio svoga Poslanika, neka je na njega

  Allahov mir i spas, i vjernike da im je upotpunio iman i da

  nemaju potrebe za uveanjem nikada, i da ga je Allah upotpunio tako da im nikada nee nita nedostajati i da

  je zadovoljan sa njim i da se nee na njega nikada

  rasrditi. (Tefsir Ibnu-Kesir)

  A Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, je

  rekao: Ostavljam vas na jasnom putu, njegova no je kao

  njegov dan i nee od njega odstupiti poslije mene osim onaj

  koji je propao. (Ibnu-Made, Ahmed, Hakim hadis sahih

  Sahihu Damia, 4369, Albani)

  Obavijestio nas je plemeniti ashab Ebu-Zerr, Allah sa

  njim bio zadovoljan: Umro je Allahov poslanik, a nije

  ostala ptica u zraku koja mae svojim krilima u nebeskim

  prostranstvima, a da nas o njoj nije obavijestio. (Tabarani, hadis sahih, Silisetu Sahiha, 1803,

  Albani)

  ta vie, poduio ih je sve. Zbog toga svi muslimani i

  muslimanke trebaju da ive u ovome ubijeenju i da im to

  bude vrsta akida u njihovim srcima koju nee potresti

  glasine i tumaenja besposliara.

  Zaista je svako dobro u onome to je Allah propisao i

  postavio kao zakon za enu, a ne ono emu pozivaju

  neispravni zemaljski zakoni, s tim da ovo ne zabranjuje

  da se ena okoristi od onih programa koji pozivaju

  potivanju njene linosti i uvanju njene asti, te je ine

  korisnim elementom zajednice u okviru erijatski dozvoljenog, a ne da to bude sredstvo za vee zlo koje

 • 40

  e se vratiti na zajednicu sa nesreom i propasti u blie ili

  doglednije vrijeme.

  POSEBNI PROPISI ZA ENU

  Allah, subhanehu ve te`ala, je propisao neke propise

  koji se tiu ena i nije ni jednom biu, ma tko to bio,

  dozvoljeno da u njih sumnja ili da probava opovrgavati

  dokaze koji ukazuju na njih ili da ranjava osjeaje

  muslimana pozivajui onome to je tim propisima opreno,

  kao to je zabrana erijatskog pokrivanja muslimanke,

  pokazivanje njenih ukrasa i izlazak na ulicu bez erijatski

  propisane odjee.

  Allah je rekao za najie ene na dunjaluku - Poslanikove ene - majke svih pravovjernika: A ako od

  njih neto traite, traite to od njih iza zastora. To je

  istije i za vaa i za njihova srca. (Prijevod znaenja

  Al-Ahzab, 53)

  Ukoliko se ovo odnosi na najistije i najednije ene

  svijeta, pa ta da mislimo za one koje dou poslije njih?

  Pokrivanje ene i razdvajanje izmeu mukarca i ene

  je osnova vjere i nije dozvoljeno da se ne prakticira, jer

  bi se time desila pokvarenost i rijei Uzvienog Allaha u

  pogledu ovoga su jasne: O Vjerovjesnie, reci enam

  svojim i kerima svojim i enama vjernika neka spuste

  haljine svoje niza se. Tako e se najlake prepoznati pa nee napastvovane biti. (Prijevod znaenja Al-

  Ahzab, 59)

  Ibnu-Abbas, Allah sa njim bio zadovoljan, tumaei

  ovaj ajet je rekao: Allah je naredio enama vjernika

  kada izlaze iz njihovih kua radi neke njene potrebe da

 • 41

  pokriju njihova lica iznad njihovih glava sa dilbabom i

  da otkriju jedno oko. (Tefsir Taberi )

  Onda kada je ena postala nehajna prema njenom

  hidabu, izloila je sebe uznemiravanju od strane

  maloumnih i to joj doe kao kazna za njeno ostavljanje

  naredbe njenog Gospodara, jer je razlog njene sree, njen hidab.

  RAZLIITOST MUKARCA I ENE

  Zaista je ena po svojoj prirodi, ponaanju i

  konstrukciji, drugaija od mukarca.

  injenica, kojoj nevjernici ne mogu da dokau

  suprotno, a kamoli muslimani. Allah, subhanehu ve teala, je to pojasnio, a On je Taj

  Koji je stvorio i mukarca i enu: I nije muko kao

  ensko. (Prijevod znaenja Ali-Imran, 36)

  Na osnovu ovoga, odgovornosti koje e se potraivati

  od ene treba da odgovaraju njenoj prirodi i konstrukciji i

  to je ono na ta se islam kao vjera obavezao u svojim

  zakonima i propisima.

  Nije joj naredio da ide da radi kako bi privrijedila

  opskrbu i da se mijea sa mukarcima i da preuzima

  naporne dunosti, vodei panju o njenoj prirodi jer je u

  tome napor za nju.

  Mudrost je da se sve stvari stave na svoja mjesta dok je nepravda suprotno tome i nije od usreivanja

  muslimanke da se mijea sa ostalima po tvornicama, to

  joj ustvari i ne prilii, ili da bude putujua trgovkinja koja

  proputuje zemlju uzdu i poprijeko mijeajui se sa

  mukarcima - strancima, sa slabanom tvrdnjom - koja je

  slabija od paukove kue - da je ona gospoa

 • 42

  biznismenka zavaravajui je i uvlaei je u polja koja nisu

  u skladu sa njenom prirodom.

  Islam je, kao potpuna vjera, zagarantovao eni pravo

  trgovine i posjedovanja samo u vidu u kojem joj garantuje

  opskrbu sa uvanjem njene asti i zadovoljstvom na

  dunjaluku i, sa Allahovim dopustom, na ahiretu.

  ISLAMSKA ZATITA OD SVEGA TO VODI

  POKVARENOSTI

  Islam je preduzeo sve mjere zatite za sve ono to e

  biti uzrok za zapadanje u pokvarenost ili e biti uzrok

  izgubljenosti i propasti zajednice.

  Tako je zabranio prostituciju i bestidnost i sve to vodi

  tome.

  Primjer toga je osamljivanje sa enom koja nije blii

  rod, kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

  Zaista se nee ovjek osamiti sa enom strankinjom, a da ejtan nee biti trei meu njima. (Ahmed,Tirmizi, Hakim,

  hadis sahih, Sahihu Damia, 2546, Albani) ili da se

  pokazuje ukraena otkrivena: U kuama svojim

  boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba,

  ne pokazujte! (Prijevod znaenja Al-Ahzab, 33) ili

  uljepavanje njenog glasa: Na sebe panju govorom

  ne skreite pa da u napast doe onaj ije je srce

  bolesno i neusiljeno govorite! (Prijevod znaenja Al-

  Ahzab, 32)

  Hafiz Ibn Kesir - Allah mu se smilovao, je rekao: Ovo

  su adabi koje je Allah naredio Poslanikovim enama, a i

  ene ummeta njih slijede u tome., tj. da nema u njenom govoru umekivanja kada ona pria sa strancima i da ne

 • 43

  pria sa strancima onako kako pria sa svojim muem. Pa

  gdje je ovaj plemeniti odgoj naspram onoga to se danas

  deava od njenosti i umekavanja koji je prisutan u

  enskom glasu? Kao to se prethodna zabrana ne svodi

  samo na uglaenost u govoru, ve obuhvata i govor koji

  ne prilii da se govori osim njenom muu u njenoj kui, poput rijei udvaranja ili ljubavi, isto tako Allah,

  subhanehu ve teala, je naredio obaranje pogleda kako

  bi se izbjegla fitna: Reci vjernicima neka obore

  poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima

  svojim, to im je bolje(Prijevod znaenja An-Nur, 30), a

  rekao je enama : A reci vjernicama neka obore

  poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima

  svojim i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi

  ita osim onoga to je ionako spoljanje i neka vela

  svoja spuste na grudi svoje. (Prijevod znaenja An-Nur,

  31)

  Ibnu-Kesir, Allah mu se smilovao, je rekao: Da ne otkriju nita od ukrasa strancima, osim ono to se ne moe

  sakriti., a Ibnu-Mes`ud, Allah njime bio zadovoljan, je

  rekao: Kao to je ogrta i odjea. (Tefsir Ibnu-Kesir)

  Isto tako, islam je zabranio i druge stvari prisutne u

  dananje moderno doba koje dovode do pokvarenosti,

  iako nisu spomenute u prethodnom ajetu.

  S tim da se te stvari kao ogranak pridodaju

  erijatskom propisu kao osnovi, tako da je propis jedan.

  Zato Allah, subhanehu ve teala, kada je zabranio

  prostituciju nije rekao ne inite prostituciju nego je

  rekao: i ne pribliavajte se zinaluku (Prijevod

  znaenja El-Isra, 32), tj. ne inite nita to e vas pribliiti i to bi vas moglo odvesti ka zinaluku.

 • 44

  ENINA PRAVA U ISLAMU

  Islam je eni zajamio sva njena prava i zabranio je

  nepravdu i nasilje prema njoj i uzurpiranje njenih prava. Kao to je zabranio da se sprijei od udaje ili da joj se

  to pravo uskrati, tako je sa druge strane zajamio da ona

  potrauje da se uda za ovjeka koji joj je ravan i koji joj

  prilii, ukoliko bi joj njen staratelj to zabranio ili

  eventualno se isprijeio izmeu nje i njenog prava, kojoj

  je zagarantovao Allah i Poslanik, a ne neko drugi.

  Uzvieni je rekao:Ne smetajte im da se ponovo

  udaju za svoje mueve, kada se sloe da lijepo

  ive.(Prijevod znaenja El-Bakara, 232)

  Kao to je naredio da joj se daju sva njena prava

  kada je u pitanju prisnost, milost, njenost, ljubav i

  dobroinstvo prema njoj, te zadovoljavanje njene strasti od strane njenog mua, a zabranio je njeno izbjegavanje

  bez ikakvog razloga.

  Zato je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na

  Oprosnom haddu obznanio sva prava koja je islam

  dao eni kada je rekao: Primite moju oporuku da enama

  inite dobro. (Buhari, 5186; Muslim, 1368-60) i

  Najbolji od vas je onaj koji je nabolji prema njegovoj

  porodici, a ja sam najbolji od vas prema mojoj

  porodici. (Tirmizi, Ibnu-Made, Tabarani, hadis sahih,

  Sahihu Damia, 3314, Albani).

  Islam je naredio lijepo ivljenje sa enama i njenost

  prema njoj, a obavezao je ljude da troe na nju u svakom periodu njenog ivota, bila malena ili odrasla, udata ili

  neudata, a njoj nije naredio da ona radi i privreuje zato

 • 45

  to je to u suprotnosti sa njenom prirodom osim u prijekoj

  nudi.

  USMJERAVANJE ENE KA NJENOM DOBRU

  Zaista je islam usmjerio enu ka onome to je za nju

  ispravno, pojasnio joj je ispravno od neispravnog i dobro

  od loeg.

  Tako joj je naredio i podstakao je na ostajanje u kui,

  jer je to to je skladno sa njenom prirodom, sretnije po

  njen ivot i istije za njenu linost: U kuama svojim

  boravite i ljepotu svoju kao u davno pagansko doba

  ne pokazujte. (Prijevod znaenja Al-Ahzab, 33)

  Ovo je osnova, jer je od najuzvienijih funkcija i najasnijih poslova, kojima je Allah, tebareke ve teala,

  zaduio enu, odgajanje njene djece i usmjeravanje njene

  panje prema njima, jer je ona ta koja raa ljude i

  odgaja heroje.

  Zato, svaki poziv koji rui ovu osnovu i udaljava enu

  od njega, mora se sprijeiti i osuditi, jer se time eli unititi

  linost ene muslimanke i samim tim temelj muslimanskog

  drutva.

 • 46

  FETVE ISLAMSKIH UENJAKA

  PROPIS POSEBNOG DARIVANJA SUPRUZI ZA DAN

  ENA

  Pitanje:

  Kakav je propis ako svojoj supruzi ukaem posebnu

  panju (putem poklona, izlaska, zabave, op. rev) za Dan

  ena tj. osmog marta?

  Odgovor:

  Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka su salavat i

  selam na Muhammeda i njegove ashabe, a zatim:

  Ono to se meu svijetom naziva Danom ena, koji

  se svake godine, osmog marta, posebno obiljeava je

  samo jedna u nizu novotarija koje su se rairile meu muslimanima. A razlog prihvatanja takvih praznika je

  nepoznavanje vjere i vjerskih propisa, te slijeenje

  zapada u svemu to od njih dolazi.

  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: Ko

  uvede novu stvar koja u vjeri nema osnova, to mu se

  odbija. (Muttefekun alejhi)

  Nijedna novotarija nije uvedena, a da neki od

  sunneta nije zapostavljen, zato Poslanik, sallallahu alejhi

  ve sellem, veli: Nijedan narod nije uveo odreenu

  novotariju u vjeri, a da u isto vrijeme nije zapostavio

  neki od sunneta, zato se vrsto drite sunneta, jer je to

  bolje od uvoenja novotarije. (Ahmed)

 • 47

  Na osnovu jakih i vrstih argumenata zakljuuje se

  da, pored obiljeavanja ramazanskog i kurbanskog

  bajrama, nije dozvoljeno obiljeavanje niti jednog

  drugog praznika, jer su praznici striktno i precizno

  odreeni vjerozakonom.

  Allah Uzvieni veli: Svakoj vjerskoj zajednici propisali

  smo vjerozakon prema kojem se trebala vladati. (El-

  Hadd, 67)

  Lijep odnos prema eni i ukazivanje poasti je

  propisano i nareeno islamom. Uzvieni veli: I prema njima se na najljepi nain ophodite. (En-Nisa, 19)

  A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: Meu

  vama su najbolji oni koji se najbolje ophode prema

  svojoj porodici (eni), a ja sam u tome najbolji.

  (Tirmizi)

  Zato je obaveza na muu da u svim prilikama i

  vremenima ukazuje panju i poast svojoj supruzi, a

  ukazivanje te poasti posebno u jednom danu je

  novotarija i uvoenje u vjeru onoga to nije od nje.

  Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, s ijom

  blagodati zavravaju se sva dobra djela! Neka je salavat i

  selam na Njegovog roba i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, supruge,

  potomke, sve ashabe i sve koji ih slijede u dobru do

  Sudnjega dana. Molim Te, Uzvieni Allahu, da ovaj trud

  uini iskrenim radi Tvoga Plemenitog lica i da njime

  okoristi Svoje robove. Slavljen neka si Ti, Gospodaru moj, i

 • 48

  hvaljen. Nema istinskog boga osim Tebe. Od Tebe oprosta

  traim i Tebi se kajem.

  Safet Sulji

  Islamski Univerzitet Rijad

  08.03.2015-16.05.1436

 • 49

  SADRAJ:

  UVOD ..........................................................................................................................3

  POVIJEST 8 MARTA MEUNARODNOG DANA ENA .....................................................5

  KAKO ISLAM GLEDA NA DAN ENA 8 MART ..............................................................8

  SLOBODNA ENE U OIMA ZAPADA ......................................................................... 12

  POASTI ENE U ISLAMU ............................................................................................. 27

  ISLAM JE DOVOLJAN DA USREI MUSLIMANKU ............................................................. 37

  FETVE ISLAMSKIH UENJAKA ....................................................................................... 46

 • I8 MARTA MEUNARODNI DAN ENAII