of 116 /116
BAZA POSLOVNIH žENA EU Progress-projekt „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“

Baza poslovnih žena - hup.hr ŽENA/16-4-bazaposlovnihzena.pdf · Baza poslovnih žena 1 o ideji “Baze poslovnih žena” 1 uvodna riječ pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Baza poslovnih žena - hup.hr ŽENA/16-4-bazaposlovnihzena.pdf · Baza poslovnih žena 1 o ideji...

 • Baza poslovnih enaEU Progress-projekt Uklanjanje staklenog labirinta jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskogodluivanja u Hrvatskoj

 • nakladnik/ca: Pravobranitelj/ca za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske

  za nakladnika/cu: Vinja Ljubii, dipl.iur. pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

  naziv puBlikacije: Baza poslovnih ena

  projekt: Uklanjanje staklenog labirinta jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odluivanja u Hrvatskoj No. JUST/2012/PROG/AG/4157/GE EU Progress program

  izvritelj/ca projekta: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Preobraenska 4/II, 10 000 Zagreb

  partneri/ce u projektu: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Hrvatska udruga poslodavaca Institut za razvoj trita rada

  dizajn: Place2design d.o.o.

  kontakt: [email protected]

  WeB: www.staklenilabirint.prs.hr

  www.prs.hr

  www.hup.hr

  disclaiMer: This information has been published within the PROGRESS Programme of the European Union project Dismantling the Glass Labyrinth Equal Opportunity Access to Economic Decision-making in Croatia, No. JUST/2012/PROG/AG/4157/GE. The contents of this publication are the sole responsibility of Ombudsperson for Sex Equality of the Republic of Croatia and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

  impressum

 • Baza poslovnih ena 1

  o ideji Baze poslovnih ena 1

  uvodna rije

  pravobraniteljica za ravnopravnost spolova vinja ljubii 12

  uvodna rije

  predsjednica hrvatske udruge poslodavaca Gordana deranja 13

  sADrAJ

 • sADrAJ

  O iDeJi BAZe pOsLOVNiH eNA

  Sline inicijative poput Global Board ready Women, european network for Women in leadership i Women on Board ve godi-nama koriste bazu kao platformu za umreavanje i kao osnovan izvor za odabir kandidatkinja na neku od upravljakih pozicija.

  Projekt izrade Baze poslovnih ena predstavljen je 5. studenog 2015. u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, a prve lanice 16. oujka 2016. godine.

  Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Hrvatska udruga poslodavaca u sklopu EU Progress projekta Uklanjanje staklenog labirinta jednakost prilika u pristupu pozicijamaekonomskog odluivanja u Hrvatskoj razvijali su ideju Baze poslovnih ena.

 • Prilikom predstavljanja baze, pravobraniteljica Vinja Ljubii podsjetila je da sve aktivnosti u projektu imaju za cilj postaviti u Hrvatskoj dobre temelje za primjenu europske Direktive o poboljanju spolne uravno-teenosti na razini neizvrnih direktorskih pozicija trgovakih drutava izlistanih na burzama dionica koja se nalazi u zakonodavnom postupku Europske komisije.

  S Bazom poslovnih ena elimo dodatno potaknuti zapoljavanje ena na upravljakim pozicijama na kojima su one jo uvijek znaajno podzastupljene. Izradom javno dostupne Baze poslovnih ena dokazat emo da na tritu itekako postoji dovoljno sposobnih i kvalificiranih ena s respektabilnom karijerom i postignuima koje mogu preuzeti najodgovornije pozicije u kompanijama, naglasila je pravobraniteljica Vinja Ljubii.

  Iako se broj ena na menaderskim pozicijama poveava, daleko smo od toga da bismo mogli govoriti o ravnopravnoj zastupljenosti ena na najviim pozicijama. Vjerujem da postojanje ovakve Baze moe dodatno potaknuti tvrtke da na upravljakim pozicijama u veoj mjeri zapoljavaju ene. Sada e na jednom mjestu imati kvalitetan i auran pregled potencijalnih kandidatkinja koje su sposobne odmah preuzeti najodgovornije pozicije. itav niz istraivanja koja se provode u svijetu dokazao je da vei broj ena na rukovodeim pozicijama donosi mnogostruke koristi kompanijama. Hrvatska udruga poslodavaca suradnjom s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova na ovoj i drugim aktivnostima eli aktivno doprinijeti poticanju tvrtki na zapoljavanje veeg broja enskih menadera. To moe pomoi tvrtkama da dodatno unaprijede poslovanje, ali ima pozitivan utjecaj i na cjelokupnu ekonomiju i drutvo, poruila je Gordana Deranja, predsjednica HUP-a.

 • Promie naela razliitosti i ukljuivosti na upravljakim razinama

  Razvija vrste mree poslovnih liderica, ali i lidera predanih naelu ukljuivosti i raznolikosti na najviim razinama poslovnog odluivanja

  Daje podrku unaprjeivanju i uvrivanju postojeih kanala razvoja, pronalaenja i izbora visoko strunih kandidatkinja za upravljaka tijela

  Bazu poslovnih ena koje imaju dovoljno znanja i profesionalnoga iskustva za preuzimanje upravljakih pozicija izradit e Odbor iji su lanovi/ice:

  Vinja Ljubii, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

  Gordana Deranja, predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca

  Davor Majeti, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca

  Ivica Mudrini, predsjednik Nacionalnog vijea za konkurentnost

  Uz HUP, koji e upravljati Bazom poslovnih ena i nakon zavretka projekta, njezinu izradu kao partneri projekta podravaju i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava te Institut za razvoj trita rada.

  ZADAE INICIJATIVE

  Stvaranjem baze trgovakim se drutvima u Republici Hrvatskoj omoguava uvid u listu poslovnih ena koje su temeljem svojih uvjer-ljivih strunih kvalifikacija i profesionalnih ostvarenja sposobne preuzeti upravljake pozicije u trgovakim drutvima koje posluju na hrvatskom odnosno EU tritu.

 • u skladu s upozorenjima, prijedlozima i preporukama najkasnije u roku od 30dana od dana primitka istih.

  U sluaju neudovoljavanja zahtjeva, ili u sluaju nedostavljanja traenih obavijesti u propisanom roku, pravobraniteljica moe traiti provoenje nadzora od tijela koje obavlja nadzor nad njihovim radom.

  Ako u obavljanju poslova pravobranitelj/ica sazna za povredu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova s obiljejima kaznenog djela podnijet e prijavunadlenom dravnom odvjetnitvu.

  Ako ocijeni da je povrijeeno naelo ravnopravnosti spolova, pravobraniteljica ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa.

  Na elu neovisnog tijela za suzbijanje diskriminacije u podruju ravnopravnosti spolova nalazi se Vinja Ljubii, dipl.iur. koju je na mjesto pravobraniteljice za ravnopravnost spolova imenovao Hrvatski sabor 28. listopada 2011. godine.

  o hrvatskoj udruzi poslodavaca

  Hrvatska udruga poslodavaca osnovana je 1993. godine kao dobrovoljna,neprofitna i neovisna udruga poslodavaca koja titi i promie prava i interese svojih lanova/ica. Osnovala ju je grupa uglednih hrvatskih gospodarstvenika koji su prepoznali snagu zajednikog djelovanja te ulogu udruge poslodavaca u tripartitnim odnosima.

  O INSTITUCIJI ZA PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

  Pravobraniteljica postupa po pritubama na diskriminaciju temeljem spola, branog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije.

  Pravobranitelj/ica djeluje neovisno i samostalno, prati provoenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiu ravnopravnosti spolova. Najmanje jednom godinje izvjeuje Hrvatski sabor.

  Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova razmatra sluajeve krenja naela ravnopravnosti spolova, sluajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama pojedinaca ili pojedinki koju su poinila tijela dravne uprave, jedinica tijela lokalne i podrune (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizike osobe.

  UserTypewritten TextUserTypewritten TextUserTypewritten TextUserTypewritten TextUserTypewritten TextUserTypewritten TextUserTypewritten Text U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobraniteljica je ovlatena upozoravati, predlagati i davati preporuke. Gore navedena tijela duna su pisanim putem obavijestiti pravobraniteljicu o mjerama i radnjama poduzetim UserTypewritten TextUserTypewritten TextUserTypewritten TextUserTypewritten Text
 • Utemeljena na principu dobrovoljnog lanstva i na naelima demokrat-skog zastupanja i oitovanja volje njezinih lanova/ica, udruga promie poduzetniki duh i poduzetnika prava i slobode.

  HUP od 1994. godine kao jedini reprezentativni predstavnik poslodavaca sudjeluje u radu Gospodarsko-socijalnog vijea na nacionalnoj razini kao najvieg oblika tripartitinog socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Vijee je osnovano radi utvrivanja, zatite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava poslodavaca i radnika/ca, voenja usklaene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te nji-hovog usklaivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike.

  Predsjednica HUP-a je Gordana Deranja.

  o projektu

  EU Progress projekt dismantling the Glass labyrinth equal opportunity access to economic decision-making in croatia (Uklanjanje staklenog labirinta jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odluivanja u Hrvatskoj) predstavlja prvi Progress projekt u podruju ravnopravnosti spolova na tritu rada u Hrvatskoj. Projekt jeosmislila i predloila Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kao neza-visno tijelo zadueno od Hrvatskog sabora za promicanje jednakosti enai mukaraca.

  Cilj projekta je osvjeivanje i promicanje potrebe za uravnoteenom zastupljenou ena i mukaraca na upravljakim pozicijama u trgovakim drutvima koje su od kljunog znaenja za ekonomsko odluivanje na hrvatskom tritu rada.

  Projekt je zapoeo 10. listopada 2013. i predvieno trajanje je do 10. travnja 2016. Pravobraniteljica projekt provodi uz podrku nizapartnera. Uz Ministarstvo rada i mirovinskog sustava koje je odobriloprijedlog Projekta prema Europskoj komisiji partneri su Hrvatska udrugaposlodavaca i Institut za razvoj trita rada.

  HUP kao neovisni predstavnik poslodavaca, stupanjem na snagu Zakona o radu iz 1996. godine, dobiva legitimno pravo na kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora.

  Osnivanjem regionalnih ureda u Rijeci, Osijeku, Splitu i Varadinu organ-izirana je snana mrea poduzetnika koja pokriva sve upanije. Od 2012. go-dine HUP je sjedite UN inicijative Global Compact Hrvatska, promiui tako princip drutveno odgovornog poslovanja meu svojim lanovima/cama.

 • Lista e ukljuivati ene koje su ve sada na upravljakim pozicijama, ali i one koje su stekle dovoljno znanja i iskustva da takve pozicije preuzmu prvi put. Uvjeti koje je potrebno ispuniti za uvrtavanje u Bazu poslovnih ena dostupni su na www.staklenilabirint.prs.hr a sve poslovne ene zainteresirane za uvrtavanje na tu prestinu listu svoje prijave mogu poslati na: [email protected]

  aMBasadorice projekta su:

  Zrinka Bokuli, predsjednica Uprave Lagune Novigrad d.d.

  Gordana Deranja, predsjednica Uprave Tehnomont d.d.

  Nikolina Dizdar ehuli, lanica Uprave Plive Hrvatska d.o.o.

  Ivana Gai, predsjednica Uprave Zagrebake burze d.d.

  Olivija Jakupec, izvrna direktorica Poslovna grupa hrana Agrokor d.d.

  Vedrana Jelui Kai, partnerica za usluge financijskog poslovanja Deloitte d.o.o.

  Vinja Ljubii, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

  Ksenija Punikar, lanica Uprave Belupo d.d.

  Nelsi Ronevi, savjetnica Uprave HOK osiguranje d.d.

  Nataa Rapai, lanica Uprave HT d.d.

  Ivana oljan, osnivaica HUB38

 • KOrpOrATiVNi seKTOrautoMatsko ukljuivanje u Bazu

  U Bazu poslovnih ena bit e ukljuene sve kandidatkinje s najmanje 5 godina iskustva na jednoj od sljedeih pozicija:

  predsjednica Uprave ili nadzornog odbora ili lanica uprave i nadzornog odbora javno izlistanog dionikog drutva ili drutva ograniene odgovor-nosti podjednakog znaaja i utjecaja (kao pomono sredstvo procjene znaaja i utjecaja koristit e se FINA-ina lista najuspjenijih trgovakih drutava prema ostvarenim godinjim prihodima)

  CEO, COO, CFO ili druga izvrna direktorska pozicija C-stupnja u javno izlistanom dionikom drutvu ili drutvu ograniene odgovornosti podjed-nakog znaaja i utjecaja

  kontrolna vlasnica utjecajnog trgovakog drutva u obiteljskom vlasnitvu na upravljakoj poziciji

  seniorska direktorska pozicija u investicijskim institucijama

  seniorska partnerska pozicija u odvjetnikim i konzultantskim drutvima s iskustvom sudjelovanja u radu upravnih i nadzornih tijela trgovakih drutava s kojima posluju

  selekcijski postupak uz preporuke

  Ukoliko ne ispunjavaju uvjete za automatsko ukljuivanje u Bazu kandi-datkinje moraju zadovoljiti sljedee uvjete:

  dostaviti dvije preporuke osoba koje su ili su u zadnjih 7 godina bile:

  na poziciji predsjednika/ice uprave ili nadzornog odbora javno izlistanog dionikog drutva ili drutva ograniene odgovornosti podjednakog znaaja i utjecaja

  na poziciji CEO, COO, CFO ili druga izvrna direktorska pozicija C-stupnja u javno izlistanom dionikom drutvu ili drutvu ograniene odgovornosti podjednakog znaaja i utjecaja

  dokazati da imaju najmanje 15 godina radnog iskustva od ega najmanje 5 godina na nekoj od sljedeih pozicija:

  lanica nadzornog odbora trgovakog drutva

  neizvrna lanica upravnog odbora

  savjetnica predsjednika upravnog ili nadzornog odbora odnosno njima izravno odgovorna voditeljica projekta/zadatka

  direktorica odnosno voditeljica odjela/sektora/slube trgovakog drutva

  starija partnerica u odvjetnikom uredu/konzultantskom uredu

  poduzetnitvo

  u privatnom vlasnitvu koje su kao poduzetnice stvorile temeljem vlastiteideje ili na osnovi ve postojee ideje razvijene na nekom drugom tritu,uz pristanak tree osobe, te koje su po osnivanju ostale obnaati ulogupredsjednice ili lanice upravnog odbora tog drutva. Takvo drutvo moraimati znaajne nacionalne ili meunarodne razmjere (prema prihodima,broju zaposlenika, trinoj poziciji itd.)

  poduzetnica koja je samostalno osnovala te upravljala trgovakim drutvom/slobodnom profesijom (odvjetniki ured)

  osnivaice i glavne direktorica ili osnivaice i predsjednice upravnog odbora znaajnog izlistanog dionikog drutva odnosno trgovakog drutva

  UserTypewritten TextU Bazu poslovnih ena bit e ukljuene poduzetnice koje su:UserTypewritten TextUserTypewritten TextUserTypewritten Text
 • Osobita mi je ast i zadovoljstvo to smo u sklopu EU projekta pod na-zivom Uklanjanje staklenog labirinta jednakost prilika u pristupu po-zicijama ekonomskog odluivanja u Hrvatskoj s Hrvatskom udrugom poslodavaca pokrenuli Bazu poslovnih ena.

  Stvarne ravnopravnosti ena i mukaraca nema i nee biti dok god e privatne obaveze biti iskljuivo ili prvenstveno odgovornost ene i dok god e se smatrati da je to njezina prirodna uloga. U suvremenom svijetu, ovakva je podjela rodnih uloga neodriva jer predstavlja veliko optereenje za one ene koje se ele ukljuiti na trite rada, napredo-vati na radnom mjestu ili se ukljuiti u aktivnosti na mjestima gdje se donose vane odluke.

  Najvee povjerenje Europske komisije upravo nam je i osigurala ideja Baze poslovnih ena. Istraivanja koja smo u sklopu ranijih faza u pro-jektu proveli pokazala su da usprkos injenici da je udio visoko obra-zovanih ena na tritu rada vei od udjela mukaraca, u upravljakim tijelima situacija postaje obrnuta. Ulazak ena u upravljaka tijela izraeno je neproporcionalan ulasku visokoobrazovanih ena na trite rada. Ako tome dodamo injenicu da istovremeno podaci pokazuju kako na rukovodeim pozicijama postoji puno ena s potencijalom za upravljake pozicije, neprihvatljivo je da one svejedno na tim pozicijama ostaju znaajno podzastupljene.

  Ovakva baza ve sada je jedinstvena u ovom dijelu regije i pozicionira Republiku Hrvatsku na mapu uz najrazvijenije zemlje koje ve niz godina uspjeno koriste bazu poslovnih ena kao osnovan izvor za odabir kan-didatkinja na neku od upravljakih pozicija.

  Potiemo poslovne ene, javnost i poslodavce da i dalje prepoznaju vanost ideje pokretanja Baze koja je, kako smo i vidjeli na ranijim prim-jerima, uspjeno implementirana i koritena u mnogim drugim dravama kako na svjetskoj tako i na europskoj razini. Kako bismo Bazi poslovnih ena osigurali funkcioniranje i nakon zavretka projekta, Hrvatska udru-ga poslodavaca nastavit e s koordinacijom iste.

  uVODNA riJeprAVOBrANiTeLJicA ZA rAVNOprAVNOsT spOLOVA ViNJA LJuBii

 • Poloaj ena po pitanju ravnopravnosti s mukarcima danas je puno bolji nego to je to bio dugo kroz povijest, ali je do pune ravnopravnosti jo dug put pred nama i taj posao ni izbliza nije gotov. U Hrvatskoj ene su formalno potpuno ravnopravne s mukarcima, no u stvarnosti i nae je drutvo jo puno predrasuda i u njemu su jo uvijek itekako vidljive podjele na muka i enska podruja i razine. O raskoraku formalne i stvarne ravnopravnosti govori i novi sastav Hrvatskoga sabora u kojem je tek 20% ena ili Vlade u kojoj su od 22 lana tek tri ene.

  Naalost, ne moemo rei da je situacija u poslovnome sektoru bitno bolja. I tu su ene, kao to su pokazala istraivanja Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, u loijem poloaju i bitno manje zastupljene u odnosu na mukarce na visokim upravljakim razinama. I to usprkos brojnim znanstvenim i strunim studijama koje govore u prilog tome da su ene apsolutno jednako uspjene u obavljanju tih poslova kao i mukarci. I usprkos dokazima da se vea zastupljenost ena na visokim pozicijama u tvrtkama ogleda u boljim rezultatima i uspjenijem poslo-vanju. Takvo stanje ne smijemo prihvaati kao zadano, ve ga trebamo mijenjati i to zajedniki suradnjom poslovnog, vladinog i nevladinog sektora.

  Jedna od aktivnosti koje Hrvatska udruga poslodavaca poduzima s tim ciljem je izrada i voenje Baze poslovnih ena kojom jasno pokazujemo da imamo dovoljno sposobnih i kvalitetnih ena za preuzimanje vodeih pozicija u tvrtkama. Nae lanice potiemo da se njome koriste pri pop-unjavanju svojih vodeih upravljakih pozicija te da openito enama omogue jednake uvjete za razvoj karijere i napredovanje. To nikako nije interes samo ena, ve i samih tvrtki i itavog naeg drutva i zato barijere i mentalne i fizike koje stoje na putu postizanja pune ravno-pravnosti ena i mukaraca trebamo im prije ukloniti.

  uVODNA riJepreDsJeDNicA Hup-a GOrDANA DerANJA

 • Antonelaalvir

  lanica uprave drutva i vlasnica matinog drutva (dinamino digitalni razvoj d.o.o.)MICRO Projekt d.o.o.

  lanica Uprave drutva i vlasnica matinog drutva (Dinamino Digitalni Razvoj d.o.o.) micrO projekt d.o.o.

  edukacija

  ekonomski fakultet, split - doktorandica

  sektor

  poslovno savjetovanje

  kljune pozicije

  2005. godine: MICRO Projekt d.o.o., lanica Uprave drutva

  proFesionalno iskustvo

 • majaaMidi

  Predsjednica Uprave Fleet rent a car d.o.o.

  lanica Uprave Adria grupa d.o.o.

  Predsjednica Uprave Fleet rent a car d.o.o.

  edukacija

  iedc, Bled, MBaekonomski fakultet, zagreb, magistra ekonomijekljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  Pliva d.d.2001. godine: direktorica marketinga za JI Europu2004. godine: starija direktorica Plivinog obrazovnog centra 2008. godine: Barr Pharmaceuticals;

  TEVA Pharmaceuticals - starija direktorica za Organizacijski razvoj

  uz

  pr

  ep

  or

  uk

  e

  Allianz Zagreb d.d.2009. godine: direktorica ljudskih resursa 2011. godine: direktorica prodajne mree 2013. godine: direktorica upravljanja tritem

  2015. godine: Adria grupa d.o.o.

  2017. godine: Fleet rent a car d.o.o.predsjednica Uprave

  predsjednica Uprave

 • aM

  Ba

  sa

  do

  ric

  a

  melitaBai

  Glavna direktorica Hartmann d.o.o.

  Glavna direktorica Hartmann d.o.o.

  edukacija

  Fakultet organizacije i informatike, varadin

  sektor

  papirna industrija

  kljune pozicije

  1990. godine: Podravka d.d.,

  voditeljica slube raspodjele

  1999. godine: Hartmann Bilokalnik,

  voditeljica prodaje za jugoistonu Europu

  2008. godine: Hartmann d.o.o.,

  lanica Uprave

  2011. godine: Hartmann d.o.o.,

  glavna direktorica i upraviteljica poduzea

  proFesionalno iskustvo

 • TatjanaBatas

  vlasnica i poslovna savjetnica - konzultantMozaik Poslovno Savjetovanje

  Vlasnica i poslovna savjetnica - konzultant mozaik poslovno savjetovanja

  edukacija

  henley Management college, london, uk - MBa

  sektor

  savjetodavne usluge

  kljune pozicije

  Minolta Gmbh1994. godine: voditeljica kljunih kupaca1996. godine: regionalna direktorica marketinga

  2001. godine: Bayer d.o.o.

  direktorica marketinga za Hrvatsku i BiH

  2006. godine: Mozaik Poslovno Savjetovanje vlasnica i poslovna savjetnica

  proFesionalno iskustvo

 • Zvjezdana Blai

  osnivaicaGEJA SAVJETOVANJE d.o.o.

  Predsjednica Uprave Kra d.d.

  Predsjednica Uprave Badel 1862.d.d.

  Pomonica ministra ministarstvo poljoprivrede

  edukacija

  pravni fakultet, zagreb zavren program korporativno upravljanje za lanove nadzornih odbora

  sektor

  prehrambena industrija

  kljune pozicije

  2000. godine: Kra d.d., asistentica Uprave i zamjenica predsjednika Uprave

  2002. godine: Kra d.d., predsjednica Uprave

  2006. godine: Badel 1862.d.d., lanica uprave

  2009. godine: Badel 1862.d.d., predsjednica Uprave

  2012. godine: Ministarstvo poljoprivrede, savjetnica ministra

  2013. godine: Ministarstvo poljoprivrede, pomonica ministra

  2016. godine: Geja savjetovanje d.o.o., osnivaica

  proFesionalno iskustvo

  au

  to

  Ma

  ts

  ki

  kr

  ite

  rij

 • Zrinka Bokuli

  predsjednica upraveLaguna Novigrad d.d.

  Predsjednica Uprave Laguna Novigrad d.d.

  lanica Uprave Dubrovnik - Babin Kuk d.d.

  lanica UpraveZlatni otok d.d. Krk

  lanica Uprave Falkensteiner Hotel management d.o.o. Zagreb

  edukacija

  ekonomski fakultet, zagrebcotrugli Business school, MBa

  sektor

  hotelijerstvo

  kljune pozicije

  1998. godine: EPIC INVEST d.o.o.,

  financijska analitiarka

  2000. godine: Dubrovnik - Babin Kuk d.d.,

  lanica Uprave

  2002. godine: Zlatni otok d.d. Krk,

  lanica Uprave

  2006. godine: Falkensteiner Hotel Management d.o.o. Zagreb,

  lanica Uprave

  2007. godine: Laguna Novigrad d.d.,

  predsjednica Uprave

  proFesionalno iskustvo

 • marina Bolana radunovi

  osnivaica i glavna direktoricaAbeceda komunikacije

  Osnivaica i glavna direktorica Abeceda komunikacije

  edukacija

  prehrambeno - biotehnoloki fakultet, zagrebekonomski fakultet, zagreb, magistra ekonomije

  sektor

  pr i komunikacije

  kljune pozicije

  2002. godine: Zepter International,

  izvrna direktorica

  2005. godine: Klara d.d.,

  direktorica odjela za odnose s javnou

  2008. godine: Unex Grupa,

  direktorica odjela za odnose s javnou

  2013. godine: Abeceda komunikacije,

  osnivaica i glavna direktorica

  proFesionalno iskustvo

  aM

  Ba

  sa

  do

  ric

  a

  POSTIGNUA

  lanica Global Communication PR Network-a

 • Andrea BOROI

  Predsjednica Uprave Veernji list d.o.o.

  Predsjednica Uprave Veernji list d.o.o.

  edukacija

  Filozofski fakultet, Sveuilite u Zagrebukljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  au

  to

  Ma

  ts

  ki

  kr

  ite

  rij

  2003. godine: Burda Nacional d.o.o.

  voditeljica odjela prodaje i oglaavanja2004. godine: 24 sata d.o.o.

  direktorica prodaje i oglaavanja, prokurist2009. godine: HAB solucije d.o.o.

  voenje vlastite tvrtke2013. godine: Veernji list d.o.o.

  direktorica Poslovnog dnevnika i lanica Uprave Veernjeg lista d.o.o. 2016. godine: Veernji list d.o.o.

  predsjednica Uprave

 • aM

  Ba

  sa

  do

  ric

  a

  BojanaBOANI

  Predsjednica Uprave Lider media d.o.o.

  Predsjednica Uprave Lider media d.o.o.

  edukacija

  Ekonomski fakultet, Sveuilite u Zagrebukljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  IVANOVI

  Liderpress d.d.2005. godine: novinarka2009. godine: urednica

  Lider media d.o.o.2012. godine: savjetnica direktora2013. godine: direktorica marketinga i poslovnih skupova2018. godine: lanica Uprave2019. godine: predsjednica Uprave

 • sanjaBoiljuBii

  direktorica i vlasnicaMediatranslationsMediavisionPickboxNEM

  Direktorica i vlasnica mediatranslations mediavisionpickbox Nem

  edukacija

  Filozofski fakultet, zagreb, profesorica engleskog i panjolskog

  sektor

  prevoditeljske uslugeMedijska i tv industrija

  kljune pozicije

  1988. godine: Hrvatska radio i televizija

  vanjska suradnica

  1999. godine: NOVA TV

  organizatorica prijevoda

  2005. godine: Mediatranslations

  direktorica i vlasnica

  2010. godine: Mediavision

  direktorica i vlasnica

  2013. godine: Pickbox direktorica i vlasnica

  proFesionalno iskustvo

 • Nataa Bri

  direktorica portski objekti d.o.o.

  Direktorica i vlasnica ATEH

  Direktoricaportski objekti d.o.o.

  edukacija

  ekonomski fakultet, osijek, magistra ekonomije

  sektor

  Financije

  kljune pozicije

  postiGnua

  Dobitnica nagrade POSLOVNA HR za mjesto meu 10% najuspjenijih poduzetnika u Hrvatskoj.

  Privredni vjesnik odabrao je obrt ATEH meu 400 najveih poduzea u Hrvatskoj.

  proFesionalno iskustvo

  au

  to

  Ma

  ts

  ki

  kr

  ite

  rij

  1992. godine: Arena Commerce, voditeljica veleprodaje

  1994. godine: Vomi Commerce d.o.o., samostalna knjigovotkinja

  1996. godine: ATEH, vlastiti knjigovodstveni servis

  1999. godine: Auto kua imati, voditeljica financija i raunovodstva

  2006. godine: ATEH, vlasnica franize dvaju benzinskih servisa

  2017. godine: portski objekti d.o.o.direktorica

 • suzana Brenko

  predsjednica uprave Brenko Business Consulting d.o.o.

  Predsjednica Uprave croatia banka d.d.

  Predsjednica Nadzornog odbora Hypo Alpe-Adria invest d.d.

  Predsjednica Fonda Fond za naknadu oduzete imovine

  Predsjednica Uprave Brenko Business Consulting d.o.o.

  edukacija

  ekonomski fakultet, zagreb, magistra ekonomije

  sektor

  Financije

  kljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  predsjednica Uprave

  2017. godine: Brenko Business Consulting d.o.o.predsjednica Uprave

  2000. godine: Ministarstvo financija,

  v.d. pomonica ministra

  2001. godine: Karlovaka banka d.d.,

  zamjenica predsjednika Nadzornog odbora2002. godine: Fond za naknadu oduzete imovine,

  predsjednica Fonda

  2006. godine: Hypo Alpe-Adria Bank d.d.,

  izvrna direktorica sektora Poslovanje s javnim institucijama 2009. godine: Hypo Alpe-Adria Invest d.d.,

  zamjenica predsjednika Nadzornog odbora2012. godine: Hypo Alpe-Adria Invest d.d.,

  predsjednica Nadzornog odbora

  2012. godine: Croatia banka d.d.,

 • au

  to

  Ma

  ts

  ki

  kr

  ite

  rij

  sanjaBrki

  direktorica i osnivaica Sanja Brki d.o.o.- ljudski potencijali

  Direktorica i osnivaica pedersen consulting d.o.o.

  Direktorica i osnivaica sanja Brki d.o.o.

  edukacija

  pravni fakultet, zagreb, magistra prava

  sektor

  savjetovanje

  kljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  1996. godine: PMC International d.o.o.,regionalna direktorica za JIE

  2007. godine: Alter Modus d.o.o.osnivaica i direktorica

  2008. godine: Pedersen & partners d.o.o.

  direktorica

  2014. godine: Pedersen Consulting d.o.o.

  osnivaica i direktorica

  2016. godine: Sanja Brki d.o.o. osnivaica i direktorica

  2017. godine: Sanja Brki d.o.o. - ljudski potencijali osnivaica i direktorica

 • lanica Uprave, generalna direktorica Emil Frey; Citron & Peugeot Automobil Import

  EDUKACIJA European Business School, Paris - magistrica meunarodnih odnosa

  SEKTORProdaja

  Gordana BRLEK

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  lanica Uprave, generalna direktorica Emil Frey; Citron & Peugeot Automobil Import

  Predsjednica hrvatskog odbora Savjetnica Francuske Vlade za vanjsku trgovinu

  Citron Hrvatska2004. godine: direktorica marketinga 2011. godine: direktorica marke

  2014. godine: Citron Hrvatska / Peugeot Hrvatska,generalna direktorica

  2016. godine: Emil Frey; Citron & Peugeot Automobil Import,lanica Uprave; generalna direktorica

  2018. godine: regionalni manager za digitalizaciju Grupe

 • Helena Budia

  osnivaica i direktoricaUHY HB EKONOM d.o.o.

  Osnivaica i direktoricauHY HB eKONOm d.o.o. split

  Partnerica i lanica Uprave uHY savjetovanje d.o.o.

  lanica IO Hrvatske udruge poslodavaca Podrunice Dalmacija, dopredsjednica

  edukacija

  ekonomski fakultet, splithrvatska revizorska komora, ovlatena revizorica hrvatske zajednice raunovoa i financijskih djelatnika, interna revizoricaudruga hrvatski raunovoa, ovlatena raunovotkinja

  sektor

  Financije, poslovno savjetovanje

  kljune pozicije

  1989. godine: Splitska banka d.d. devizni sektor,

  pripravnica

  1991. godine: Cipelii d.o.o.,

  voditeljica raunovodstva i financija

  1995. godine: UHY HB EKONOM d.o.o.,

  osnivaica i direktorica

  2012. godine: UHY savjetovanje d.o.o., partnerica i lanica Uprave

  proFesionalno iskustvo

  postiGnua

  Certifikat europske ambasadorice enskog poduzetnitva, Brussels, 2010.

  Dobitnica certifikata bonitetne izvrsnosti za 2011., 2012. 2014. i 2015. godinu, Poslovna.hr i Boniteti za mjesto meu 2% najuspjenijih poduzetnika u Hrvatskoj

  Uvrtena u zlatnu knjigu najboljih hrvatskih poduzetnika i menadera 2012. i 2013. godine, Bisnode

  Priznanje od Poslovni uzlet - Poslovnog dnevnika i Ministarstva poduzetnitva i obrta, svrstani meu 100 najboljih drutava dalmacije (u svim sektorima ukupno) u godi-nama 2008. 2013. godine.

 • Barbaracerinski

  prokuristicaEOS Matrix Hrvatska

  Generalna direktorica eOs matrix Hrvatska

  ProkuristicaeOs matrix BiH

  edukacija

  ekonomski fakultet, rijeka

  sektor

  Financije

  kljune pozicije

  2000. godine: Hrvatski Telekom,

  direktorica sektora za naplatu potraivanja i sprijeavanje zlouporaba

  2009. godine: EOS Matrix (Hrvatska),

  generalna direktorica

  2011. godine: EOS Matrix (BiH), prokuristica

  proFesionalno iskustvo

  uz

  pr

  ep

  or

  uk

  e

 • VesnaciGanekvukovi

  Savjetnica upraveSberbank d.d.

  lanica Uprave raiffeisenbank Austria d.d.

  Savjetnica Uprave Sberbank d.d.

  edukacija

  ekonomski fakultet, zagreb - magistra znanosti

  sektor

  Financijski

  kljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  Raiffeisenbanka Austria d.d. Zagreb

  1999. godine: izvrna direktorica poslovanja s pravnim osobama

  2003. godine: lanica Nadzornog odbora Raiffeisen Leasing d.o.o. 2007. godine: lanica Uprave

  2018. godine: Sberbank d.d.savjetnica Uprave

 • mirjana aGalj

  potpredsjednica za graditeljstvo, promet i vezeHrvatska gospodarska komora

  Potpredsjednica za graditeljstvo, promet i vezeHrvatska gospodarska komora

  edukacija

  Graevinski fakultet, split

  sektor

  Graevinarstvo

  kljune pozicije

  1993. godine: BUMES d.o.o.,

  tehnika direktorica

  2013. godine: METROHOLDING d.d.,

  izvrna direktorica

  2015. godine: Hrvatska gospodarska komora, potpredsjednica za graditeljstvo, promet i veze

  proFesionalno iskustvo

  postiGnua

  Dobitnica nagrade kolos 2015. za dostignua u graditeljstvu

  uz

  pr

  ep

  or

  uk

  e

 • KatarinaOPBAJDE

  Dravne nekretnine d.o.o., Ured Uprave Savjetnica za investicije i projekte

  Predsjednica Uprave Dravne nekretnine d.o.o.

  Predstojnica Ureda Vlada RH, Ured za dravnu imovinu

  lanica Nadzornog odbora Bina Istra d.o.o.

  Dravne nekretnine d.o.o.Savjetnica za investicije i projekte

  EDUKACIJA

  Arhitektonski fakultet, ZagrebEkonomski fakultet, Zagreb - magistra znanosti

  SEKTOR

  Javna uprava

  KLJUNE POZICIJE

  2000. godine: Vlada RH, Ured za dravnu imovinu, predstojnica Ureda

  2004. godine: Vlada RH, Sredinji dravni ured za upravljanje dravnom imovinom, zamjenica dravnog tajnika

  2005. godine: Brijuni rivijera, zamjenica predsjednika Savjeta

  2009. godine: Bina Istra d.o.o., lanica Nadzornog odbora

  2009. godine: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, ravnateljica Uprave za strateke infrastrukturne objekte, lanica Upravljakog odbora SEETO i SEETAC-a

  2012. godine: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, naelnik Sektora za EU fondove i meunarodnu suradnju, voditeljica izrade Strategije javnog, gradskog i prigradskog prometa

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  2014. godine: Dravne nekretnine d.o.o.,

  predsjednica Uprave

  2017. godine: Dravne nekretnine d.o.o., Ured Upravesavjetnica za investicije i projekte

 • IvonaULO

  Glavna direktorica Black Carpet Consulting

  Generalna i izvrna direktorica Adria Media Zagreb

  EDUKACIJA Filozofski fakultet, Zagreb

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  au

  toM

  ats

  ki

  kri

  teri

  j

  1998. godine: Europapress Holding d.o.o,

  urednica2005. godine: Adria Media Zagreb,

  generalna izvrna direktorica2018. godina: Black Carpet Consulting,

  glavna direktorica

  Glavna direktorica Black Carpet Consulting

  POSTIGNUA

  Dobitnica nagrade Croatian Women's Network u 2017. godini za liderstvo i inovacije.

 • uz

  pr

  ep

  or

  uk

  e

  Jadrankadelahrupelj

  osnivaica i prokuristicaCreativa d.o.o. i Creativa Test d.o.o.

  Osnivaica i prokuristica creativa d.o.o. creativa Test d.o.o.

  edukacija

  Filozofski fakultet, profesor psihologije i engleskog jezikaMedicinski fakultet, magistra znanosti

  sektor

  obrazovanje i ljudski resursi

  kljune pozicije

  1978. godine: INA Naftaplin

  voditeljica psihofiziologije rada

  1998. godine: Creativa d.o.o.

  osnivaica i direktorica

  2005. godine: Creativa Test d.o.o.

  osnivaica i direktorica

  2010. godine: Creativa d.o.o. i Creativa Test d.o.o. prokuristica

  proFesionalno iskustvo

 • Potpredsjednica ljudskih potencijala MOL Grupa

  EDUKACIJA Ekonomski fakultet Zagreb

  Zdravka DEMETER BUBALO

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  Potpredsjednica ljudskih potencijala MOL Grupa

  1998. godine: Eastbrokers Zagrebbroker

  Coca Cola HBC Hrvatska1999. godine: kontrola prorauna za Adriatic regiju 2000. godine: rizniar i AP menaderica2002. godine: voditeljica nabave2005. godine: direktorica ljudskih resursa

  2010. godine: INA d.d.,direktorica ljudskih resursa

  2012. godine: MOL Grupa,potpredsjednica ljudskih potencijala

 • predsjednica uprave Tehnomont d.d.

  predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca

  Predsjednica Uprave i Nadzornog odbora Tehnomont d.d.

  Predsjednica Hrvatska udruga poslodavaca

  edukacija

  ekonomski fakultet, pula

  sektor

  Brodogradnja

  postiGnua

  Dobitnica Nagrade za menadericu godine 2018. i 2013. godini od Hrvatske udru-ge poslovnih ena.

  Dobitnica nagrade CROMA 2011. za menadericu godine u kategoriji velikih poduzea.

  Od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 2012. godine primila je priznanje za doprinos razvitku pomorskog gospodarstva.

  Na 3. Europskom kongresu malog i srednjeg poduzetnitva u Katovicama 2013. go-dine proglaena je poasnom ambasadoricom enskog poduzetnitva.

  proFesionalno iskustvo

  1987. godine: Tehnomont d.d.,

  odjel raunovodstva

  1995. godine: Tehnomont d.d.,

  predsjednica Nadzornog odbora

  1998. godine: Tehnomont d.d., predsjednica Uprave

  kljune pozicije

  Gordanaderanja

 • aM

  Ba

  sa

  do

  ric

  a

  Nikolina dizdar ehuli

  lanica uprave i glavna financijska direktorica PLIVA Hrvatska d.o.o.

  lanica Uprave i glavna financijska direktoricapLiVA Hrvatska d.o.o.

  Regionalni direktor za JI Europu General electric

  edukacija

  cotrugli Business schooli, executive MBa accaekonomski fakultet, zagreb

  sektor

  Farmaceutska industrija

  kljune pozicije

  2000. godine: Ernst & Young, revizorica2004. godine: Pliva d.d., direktorica planiranja i upravljanja rezultatom Grupe 2007. godine: Pliva d.d., direktorica kontrolinga Grupe 2009. godine: Teva Europa, direktorica financija i raunovodstva u Tevinom

  europskom sjeditu u Utrechtu

  2010. godine: General Electric, regionalni direktor za JI Europu2013. godine: Pliva Hrvatska d.o.o., lanica Uprave i glavna financijska direktorica

  proFesionalno iskustvo

 • Zvjezdana erceG

  Vlasnica i direktorica Core upravljanje d.o.o.

  Direktorica sektora korporativne podrke ZagorjeTehnobeton d.d.

  Vlasnica i direktorica Core upravljanje d.o.o.

  edukacija

  ekonomski fakultet, zagreb, magistra ekonomije

  sektor

  Graevinarstvo

  kljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  uz

  pr

  ep

  or

  uk

  e

  2003. godine: Zagorje Tehnobeton d.d.,

  voditeljica odjela prodaje2008. godine: Zagorje Tehnobeton d.d.,

  rukovoditeljica slube upravljanja marketinkom komunikacijom 2011. godine: Zagorje Tehnobeton d.d.,

  direktorica sektora korporativne podrke2017. godine: Core upravljanje d.o.o., savjetovanje

  vlasnica i direktorica

 • lanica Uprave i direktorica ljudskih resursa Hrvatski Telekom

  EDUKACIJA Pravni fakultet Zagreb

  Marija FELKEL

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  lanica Uprave i direktorica ljudskih resursaHrvatski Telekom 1998. godine: Ministarstvo unutarnjih poslova

  2004. godine: Siemens d.d.,direktorica ljudskih resursa za Adriatic regiju

  Hrvatski Telekom2016. - 2019. godine: lanica Uprave i direktorica ljudskih resursa

 • Nataa Fistri suevi

  osnivaica i direktoricaInfokorp d.o.o.

  Osnivaica i direktorica infokorp d.o.o.

  edukacija

  ekonomski fakultet, zagreb zagrebaka burza, ovlatena brokerica hrvatska komora poreznih savjetnika, ovlatena porezna savjetnica

  sektor

  Financije

  kljune pozicije

  1990. godine: Idem d.o.o.,

  voditeljica raunovodstva

  1993. godine: Jakob Bui d.o.o.,

  financijska direktorica

  1994. godine: Lace d.o.o.,

  financijska direktorica

  1997. godine: Infokorp d.o.o., osnivaica i direktorica

  proFesionalno iskustvo

  uz

  pr

  ep

  or

  uk

  e

 • AnaFosta - krili

  lanica Uprave ljudski resursidm - Drogeriemarkt d.o.o.

  lanica Uprave ljudski resursi dm Drogeriemarkt d.o.o.

  edukacija

  ekonomski fakultet, zagreb

  sektor

  trgovina

  kljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  POSTIGNUA

  2015. godine: dobitnica nagrade "Prometej" za menadericu godine

  1999. godine: dm: Drogeriemarkt d.o.o., menaderica Materijalnog poslovanja

  2000. godine: dm: Drogeriemarkt d.o.o., menaderica Ulaza robe

  2001. godine: dm: Drogeriemarkt d.o.o., asortiman menaderica

  2007. godine: dm: Drogeriemarkt d.o.o., menaderica Razvoja ljudskih resursa

  2012. godine: dm: Drogeriemarkt d.o.o.,

  prokuristica i voditeljica Resora ljudskih resursa i prodajne regije

  2017. godine: dm: Drogeriemarkt d.o.o.,

  lanica Uprave ljudski resursi

 • DanielaFrani

  lanica upraveZagrebaki holding d.o.o.

  lanica Uprave Zagrebaki holding d.o.o.

  Predsjednica Nadzornog odbora Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

  Gradsko stambeno komunalno godspodarstvo d.o.o.

  Gradska plinara Zagreb d.o.o.

  Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o.

  edukacija

  1999. godina: pravni fakultet, z agreb2003. godina: pravosudni ispitkljune pozicije

  Grad Zagrebod 1999. godine: zaposlena u Gradu Zagrebu2005. godine: efica Slube za zastupanje Grada2007. godine: pomonica proelnika za zastupanje Grada

  Zagrebaki holding d.o.o.2013. godine: lanica Uprave ZGH2014. godine: privremena Upraviteljica ZGH2015. godine: lanica Uprave ZGH

  proFesionalno iskustvo

 • Vesna GaBelica Markovi

  direktorica kemijskih tehnologijaEKAI

  Direktorica eKAi

  lanica Uprave GlaxosmithKline istraivaki centar d.o.o.

  edukacija

  prirodoslovno-matematiki fakultet, zagreb, magistrica znanostiprirodoslovno-matematiki fakultet, zagreb, doktorica znanosti sveuilite u torontu, postdoktorat sveuilite u padovi, postdoktorat

  sektor

  edukacija i savjetovanje

  kljune pozicije

  2005. godine: Pliva istraivaki institut d.o.o.,

  direktorica strukture i analize2006. godine: GlaxoSmithKline istraivaki centar d.o.o.,

  direktorica analitike kemije2009. godine: GlaxoSmithKline istraivaki centar d.o.o.,

  direktorica integrirane istraivake jedinice 2009. godine: GlaxoSmithKline istraivaki centar d.o.o.,

  lanica Uprave2010. godine: Galapagos istraivaki centar d.o.o.,

  potpredsjednica za kemiju2010. godine: Galapagos istraivaki centar d.o.o.,

  lanica Uprave2012. godine: Fidelta d.o.o.,

  via direktorica za kemiju2014. godine: Fidelta d.o.o.,

  direktorica kemijskih tehnologija2016. godine: EKAI,

  direktorica

  proFesionalno iskustvo

 • lanica Uprave za strateki razvoj Sunce Koncern d.d.

  EDUKACIJA Ekonomski fakultet Zagreb

  Sanja GAGULI

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  lanica Uprave za strateki razvoj Sunce Koncern d.d.

  2002. godine: Sunce osiguranje d.d.,voditelj ureda

  2004. godine: Sunce Global d.o.o.,voditeljica projekta

  2006. godine: Sunce Koncern d.d.,lanica Uprave za strateki razvoj

  2017. godine: lanica Nadzornog odbora

 • au

  to

  Ma

  ts

  ki

  kr

  ite

  rij

  ivanaGai

  predsjednica upraveZagrebaka burza d.d.

  Predsjednica Uprave Zagrebaka burza d.d

  Izvrna direktorica Hypo Alpe-Adria-Bank Hrvatska

  edukacija

  sveuilite josipa juraja strossmayera u osijeku, znanstveno podruje komunikologija - doktorski studij komunikologijeiedc, Bled - MBa Menadmentekonomski fakultet zagreb - magistrica znanosti

  sektor

  Financije, ljudski resursi

  kljune pozicije

  1998. godine: PLIVA,

  voditeljica poslova trita kapitala

  2003. godine: LURA,

  voditeljica stratekog financiranja

  2005. godine: Societe Generale Splitska banka,

  zamjenica voditelja centra za korporativne kompetencije

  2007. godine: Hypo Alpe-Adria-Bank Hrvatska,

  izvrna direktorica

  2010. godine: Zagrebaka burza d.d., predsjednica Uprave

  proFesionalno iskustvo

  postiGnua

  alumni nagrada za postignue - IEDC - Bled, 2012.

  Euromoney Magazine: najbolje upravljane tvrtke - Najbolje upravljano financijsko trite u srednjoistonoj Europi 2014.

  UserTypewritten Textd.d.
 • Zamjenica direktora Grafik.net d.o.o.

  EDUKACIJA Cotrugli Business School, Zagreb - MBA

  Ksenija GENC NOVAK

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  Zamjenica direktora Grafik.net d.o.o.

  1989. godine: Rade Konar,samostalni prodajni predstavnik za zemlje zapadne Europe

  Olympus d.o.o. Zagreb1996. godine: voditeljica prodaje i marketinga2001. godine: CPD Dpt. Manager2005. godine: direktorica odjela za Adriatic regiju2008. godine: direktorica Adriatic regije CPD i regionalna direktorica za

  Product Category Management

  2015. godine: Grafik.net d.o.o.zamjenica direktora

  POSTIGNUA

  Dobitnica nagrade Olympus Opltical Co. Ltd u 2004. godini za izvanredne prodajne rezultate.

 • TamaraGoluB

  predsjednica upraveAuto Kreo Trgovina d.o.o.

  Predsjednica Uprave Auto Kreo Trgovina d.o.o.

  edukacija

  ekonomski fakultet, split, magistra ekonomije

  sektor

  trgovina

  kljune pozicije

  1991. godine: Adria Computer System d.o.o.,

  referentica u odjelu vanjske trgovine

  1993. godine: Altra Nova d.o.o.,

  voditeljica odjela za vanjsku trgovinu

  2000. godine: Bramac d.o.o.,

  voditeljica u odjelu nabave

  2002. godine: Auto Kreo d.o.o.,

  voditeljica u odjelu nabave

  2008. godine: Auto Kreo d.o.o.,

  lanica Uprave, direktorica

  2014. godine: Auto Kreo d.o.o.,

  predsjednica Uprave

  proFesionalno iskustvo

  postiGnua

  Uvrtena na Liderovu listu 50 najmonijih predsjednica uprave - 34. mjesto.

 • Osnivaica, suvlasnik i direktorica Media net d.o.o.

  EDUKACIJA Ekonomski fakultet Zagreb

  SEKTORUsluge - komunikacije

  Darja GUI

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  Osnivaica, suvlasnik i direktorica Media net d.o.o.

  Osnivaica i suvlasnica, lanica Nadzornog odbora Newton Media South East Europe

  lanica Upravnog odboraAMEC

  1996. godine: Media net d.o.o.,osnivaica, suvlasnica i direktorica

  2008. godine: MCA grupa d.o.o. (danas Newton Media South East Europe), osnivaica i suvlasnica

  2016. godine: AMEC,

  lanica Upravnog odbora2005. - 2007. godine: I.A.B.M,

  potpredsjednica Udruenja

 • Vlasnica i direktorica ELEKTA - C d.o.o

  EDUKACIJA Ekonomski fakultet Split - doktorica drutvenih znanosti

  Mira HAJDI

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  Vlasnica i direktorica ELEKTA - C d.o.o

  Vlasnica i direktoricaESTA d.o.o.

  Suvlasnica EUDORA d.o.o., BiH

  1985. godine: Jugoplastika Split,voditeljica slube uvoz/izvoz

  1993. godine: ELEKTA - C d.o.o.,vlasnica i direktorica

  2006. godine: EUDORA d.o.o.,suvlasnica

  2019. godine: ESTA d.o.o.,vlasnica i direktorica

 • lanica UpraveHanza Media d.o.o.

  Predsjednica Uprave Sportske novosti d.d.

  EDUKACIJA Pravni fakultet, Sveuilite u Zagrebu London Business School - Development Programme for top Executives

  Ana HANEKOVI

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  lanica UpraveHanza Media d.o.o.

  Predsjednica Uprave Sportske novosti d.d. 2007. godine: Odvjetniko drutvo Hanekovi i partneri,

  odvjetnica

  2008. godine: Genera d.d.,

  lanica Uprave

  2015. godine: Hanza Media d.d.,direktorica Drutvalanica Uprave

  2016. godine: Sportske novosti d.d.,predsjednica Uprave - strateko i operativno upravljanje Drutvom

 • au

  to

  Ma

  ts

  ki

  kr

  ite

  rij

  majahleB

  predsjednica upraveGKP Komunalac d.o.o.

  Predsjednica UpraveGKp Komunalac d.o.o.

  edukacija

  Fakultet organizacije i informatike, varadin

  sektor

  javna uprava

  kljune pozicije

  1991. godina: Opina Koprivnica, direktorica Zavoda za analize i statistiku, zamjenica sekretara Sekretarijata za gospodarstvo u Opini Koprivnica

  1993. godina: Koprivniko-krievaka upanija, pomonica proelnika za industriju, trgovinu, turizam i ugostiteljstvo u Uredu za gospodarstvo

  1995. godina: Koprivniko-krievaka upanija, pomonica proelnika Ureda upana u Koprivniko-krievakoj upaniji

  2000. godina: Ured dravne uprave u Koprivniko-krievakoj upaniji, rukovoditeljica i odgovorna osoba za planiranje i izvrenje prorauna u Dravnoj riznici

  2002. godina: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Podruni ured Koprivnica, proelnica Podrunog ureda Porezne uprave Koprivnica

  2006. godina: GKP Komunalac d.o.o.,

  lanica Uprave

  2014. godina: GKP Komunalac d.o.o., predsjednica Uprave

  proFesionalno iskustvo

 • MirjanaIGREC

  lanica Uprave i direktorica Kamgrad d.o.o.

  EDUKACIJA Ekonomski fakultet, Zagrebu

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  au

  toM

  ats

  ki

  kri

  teri

  j

  1997. godine: Kopun & Kopun d.o.o.knjigovoa

  Kamgrad d.o.o.1999. godine: direktorica Sektora financija i rainovodstva 2003. godine: lanica Uprave i direktorica

  lanica Uprave i direktorica Kamgrad d.o.o.

 • Jadranka ivankovi

  profesoricaVeleuilite VERN

  lanica Upravepodravka d.d.

  ProfesoricaVeleuilite VerN

  edukacija

  ekonomski fakultet rijeka, doktorica znanosti iedc Bled, MBaekonomski fakultet zagreb, magistrica znanosti

  sektor

  prehrambena industrija, obrazovanje

  kljune pozicije

  1997. godina: Podravka d.d.,

  direktorica Sektora marketinga

  2000. godina: Podravka d.o.o.,

  lanica Uprave Podravka d.o.o. Ljubljana

  2001. godine: Podravka d.d.,

  izvrna direktorica SBU, strateke poslovne jedinice

  2004. godine: Podravka d.d.,

  asistentica predsjednika Uprave

  2012. godine: Podravka d.d.,

  lanica Uprave

  2015. godine: Veleuilite Vern, profesorica menadmenta i marketinga

  proFesionalno iskustvo

  postiGnua

  Liderova lista 150 najmonijih lanica uprave, 2014. 21. mjesto

  Dobitnica nagrade Mijo Mirkovi Ekonomski fakultet Zagreb

 • au

  to

  Ma

  ts

  ki

  kr

  ite

  rij

  Olivijajakupec

  Izvrna direktorica Agrokor d.d., Poslovna grupa: Hrana

  lanica Uprave podravka d.d.

  Izvrna direktorica Agrokor d.d.,

  Poslovna grupa: Hrana

  edukacija

  Fakultet organizacije i informatike u varadinucotrugli Business school, MBa

  sektor

  prehrambena industrija

  kljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  1992. godine: Podravka d.d., product manager

  1993. godine: Podravka d.d., Bugarska, marketing manager

  1997. godine: Podravka d.d., Rusija, direktorica

  2001. godine: Podravka d.d., direktorica Slube za komuniciranje s tritem Podravke d.d.

  izvrna direktorica

  2004. godine: Nexe Grupa BiH,

  direktorica

  2007. godine: Jadransko osiguranje,

  pomonica direktora podrunice u Koprivnici

  2012. godine: Podravka d.d., lanica Uprave

  2017. godine: Agrokor d.d.,Poslovna grupa: Hrana,

 • Vedrana jelui kai

  Partnerica za usluge financijskog savjetovanja Deloitte d.o.o.

  Direktorica EBRD-a za Hrvatsku i Sloveniju

  lanica Nadzornog odbora Atlantic Grupe, Hrvatska

  lanica Nadzornog odbora Victoria Grupe, Srbija

  lanica Nadzornog odbora Tikvea, FYR Makedonija

  lanica Nadzornog odbora VF Komerc, Bosna i Hercegovina

  Partnerica za usluge financijskog savjetovanja Deloitte d.o.o.

  edukacija

  ekonomski fakultet, zagrebBrandeis university, Ma, Boston, sadFinancial times non-executive director diploma (2013), london, velika Britanija

  sektor

  Financije

  kljune pozicije

  postiGnua

  Ekonomski fakultet Zagreb - dobitnica dvije rektorove nagrade. U srpnju 2013. Financial Times iz Londona dodijelio joj je diplomu non-executive director.

  proFesionalno iskustvo

  1998. godine: EBRD, London, ekonomska analitiarka za Ukrajinu, Rumunjsku, Bjelorusiju,

  Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Moldaviju1999. godine: EBRD, London,

  Agribusiness tim, via bankarica

  2005. godine: EBRD, Zagreb, Agribusiness tim,

  koordinatorica i upraviteljica projekata za sredinju i jugoistonu Europu

  2013. godine: EBRD, Zagreb,direktorica za Hrvatsku

  2016. godine: EBRD, Zagreb,

  direktorica za Hrvatsku i Sloveniju

  2018. godine: Deloitte d.o.o.,partnerica za usluge financijskog savjetovanja

 • HelenaJURIESTAN

  lanica Uprave za financije, kontroling, raunovodstvo i nabavu Dalekovod grupa

  lanica Uprave za financije, kontroling, raunovodstvo i nabavu Dalekovod grupa

  edukacija Ekonomski fakultet Zagreb

  SEKTORFinancijski

  kljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  au

  to

  Ma

  ts

  ki

  kr

  ite

  rij

  1998. godine: PricewaterhouseCoopersmenager u reviziji

  2007. godine: IB Grand Thorntondirektorica poduzea

  2009. godine: Sunce koncern d.d.lanica Uprave za financije

  2016. godine: Dalekovod grupalanica Uprave za financije, kontroling, raunovodstvo i nabavu

 • aM

  Ba

  sa

  do

  ric

  a

  Lidija juri

  zamjenica predsjednika nadzornog odboraKonar - Elektrini ureaji d.d.

  Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Konar - elektrini ureaji d.d.

  edukacija

  Fakultet za vanjsku trgovinu, zagrebekonomski fakultet, zagreb, magistra znanosti

  sektor

  energetika

  kljune pozicije

  postiGnua

  Dobitnica nagrade za postignute rezultate poslovanja - Konar d.d.

  2003. godine: Konar - Trgovina i zastupstva d.d.,

  direktorica drutva

  2004. godine: Konar - Sklopna postrojenja d.d.,

  direktorica drutva

  2007. godine: Ingra d.d.,

  pomonica direktora sektora Domai projekt

  2010. godine: Konar - Elektrini ureaji d.d.,

  zamjenica predsjednika Nadzornog odbora

  proFesionalno iskustvo

 • Ljil jana katii

  lanica UpraveImportanne group

  Direktorica sektora ekonomsko financijskih i komercijalnih poslova Zrakoplovno - tehniki centar d.d.

  Savjetnica lana Upraveina industrija nafte d.d.

  lanica Uprave Importanne group

  edukacija

  ekonomski fakultet, zagreb, magistrica znanosti i MBaFakultet ekonomije i turizma, pula, doktorica znanosti

  sektor

  aeronautika

  kljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  2002. godine: PROplin d.o.o., direktorica sektora financija i kontrolinga

  2004. godine: Ina industrija nafte d.d.,

  direktorica planiranja i izvjetavanja o investicijama INA d.d.

  2005. godine: Ina industrija nafte d.d.,

  direktorica sektora financijske integracije svih ovisnih drutava INA d.d.

  2006. godine: Ina industrija nafte d.d., direktorica sektora upravljanja imovinom i uslugama

  2009. godine: Ina industrija nafte d.d.,

  savjetnica lana Uprave

  2011. godine: Zrakoplovno - tehniki centar d.d.,

  direktorica sektora ekonomsko financijskih i komercijalnih poslova

  2017. godine: Importanne group,

  lanica Uprave

 • Partnerica, lanica Uprave KPMG Hrvatska

  EDUKACIJA Ekonomski fakultet Zagreb

  SEKTORFinancijski

  Katarina KECKO

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  Partnerica, lanica Uprave KPMG Hrvatska

  KPMG Hrvatska

  2003. godine: revizor

  2016. godine: partnerica, lanica Uprave

 • uz

  pr

  ep

  or

  uk

  e

  Anaklari

  direktoricaPRAKTIS Savjetovanja d.o.o.

  Izvrna direktoricaprAKTis savjetovanja d.o.o.

  Via izvrna direktoricaHrvatska potanska banka d.d.

  edukacija

  ekonomski fakultet, zagreb, magistra znanostiharvard Business school, sad, executive education harvard kennedy school of Government, sad, executive education

  sektor

  savjetovanje, financije

  kljune pozicije

  postiGnua

  Dobitnica rektorove nagrade sveuilita u zagrebu za podruje ekonomije, projekt Futura Advertising.

  Androniko Luki Abaroa Fellowship.

  1996. godine: Hrvatska gospodarska komora, struna suradnica

  1998. godine: Hotel Intercontinental Zagreb,

  prodajna menaderica

  2000. godine: EBRD, Business Advisory Services (BAS) Program,

  program direktorica

  2005. godine: Hrvatska potanska banka d.d.,

  via izvrna direktorica

  2010. godine: PRAKTIS Savjetovanja d.o.o., direktorica

  proFesionalno iskustvo

 • Dijana koBas dekovi

  izvrna direktoricaSpona komunikacije

  Izvrna direktorica spona komunikacije

  Direktorica marketinga za jugoistonu Europu pLiVA d.d.

  edukacija

  Filozofski fakultet, zagreb - magistra znanostiie Business school, Madrid - MBa

  sektor

  komunikacije

  kljune pozicije

  postiGnua

  1996. godine: PLIVA d.d.,

  istraivaica trita1999. godine: PLIVA d.d.,

  produkt menaderica1999. godine: PLIVA d.d.,

  direktorica korporativnih komunikacija 2002. godine: PLIVA d.d.,

  direktorica marketinga za jugoistonu Europu 2005. godine: Spona komunikacije,

  izvrna direktorica

  proFesionalno iskustvo

  UserTypewritten TextNagrada Grand PriX 2007.Grand Prix 2008. i 2009. - nominacijaUserTypewritten TextUserTypewritten TextUserTypewritten TextUserTypewritten Text
 • ivanakolar

  Osnivaica i direktorica Julius Rose d.o.o. - savjetovanje u poslovnom upravljanju

  Direktorica razvoja poslovanja u turizmu institut iGH

  Direktorica i osnivaicaJulius rose d.o.o.

  DirektoricaTerme Tuhelj d.o.o.

  Osnivaica i direktorica Julius Rose d.o.o. - savjetovanje u poslovnom upravljanju

  edukacija

  ekonomski fakultet, sveuilite u zagrebu

  sektor

  turizam

  kljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  postiGnua

  dobitnica nagrade croMa-e Manader godine u 2011. godini.

  2002. godine: EMKA d.d. voditeljica modne marke (Brand Manager)

  2003. godine: Terme Tuhelj d.o.o. direktorica

  2016. godine: Julius Rose d.o.o. osnivaica i direktorica

  2016. godine: Institut IGH direktorica razvoja poslovanja u turizmu

  2017. godine: Julius Rose d.o.o. - savjetovanje u poslovnom upravljanjuosnivaica i direktorica

 • au

  to

  Ma

  ts

  ki

  kr

  ite

  rij

  Dubravkakolari

  SavjetnicaEos Matrix Hrvatska

  lanica Uprave Hrvatska potanska banka d.d.

  SavjetnicaEos Matrix Hrvatska

  edukacija

  ekonomski fakultet, zagreb

  sektor

  Financije

  kljune pozicije

  1997. godine: Volksbank direktorica riznice

  2003. godine: NAVA banka d.d.savjetnica na komercijalnim poslovima

  proFesionalno iskustvo

  Hrvatska potanska banka d.d.2005. godine: izvrna direktorica Sektora riznice 2009. godine: lanica Uprave

  2017. godine: Eos Matrix Hrvatska,savjetnica

 • Suvlasnica i predsjednica Uprave Genius Consulting d.o.o.

  Monika KORDI

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  Suvlasnica i predsjednica Uprave Genius Consulting d.o.o.

  SuvlasnicaPoljogen j.d.o.o.

  2008. godine: NIRAS A/S,

  EU konzultantica2009. godine: MICRO projekt d.o.o.,

  EU konzultantica2010. godine: EBRD Office for Economic Policy and Regional Development,

  EU konzultantica2012. godina: Sense savjetovanje d.o.o.,

  voditeljica EU projekata2015. godina: Genius Consulting d.o.o.,

  suvlasnica i direktorica2016. godina: Poljogen j.d.o.o.,

  suvlasnica

  EDUKACIJA Sveuilite Trento i Otvoreno Sveuilite Bolzano, ItalijaEkonomski fakultet, Sveuilite u Skopju, Makedonija

  SEKTOR Savjetodavne usluge

 • lanica Uprave i financijska direktorica Tifon d.o.o.

  EDUKACIJA

  Ekonomski fakultet ZagrebACCA (Association of Certified Chartered Accountants)Ovlateni interni revizor

  Ana LOKAS

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  lanica Uprave i financijska direktorica Tifon d.o.o.

  2004. godine: KPMG,menader asistent i voditelj tima

  Tifon d.o.o.2009. godine: strunjak za kontroling2012. godine: financijska direktorica i lanica Uprave

 • Predsjednica Uprave Siemens d.d.

  EDUKACIJA Ekonomski fakultet, Sveuilite u Ljubljani

  Medeja LONAR

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  Predsjednica Uprave, Slovenija i Hrvatska Siemens AG

  1997. godine: Kovinotehna,lanica Uprave

  2000. godine: Si.mobil (Marketing Mobile Operator),direktorica

  2002. godine: Energetika Ljubljana,izvrna direktorica

  Siemens AG

  2003. godine: direktorica divizije (Telecommunications, Communications)

  2007. godine: predsjednica Uprave Siemens, Slovenija

  2018. godine: predsjednica Uprave, Siemens Slovenija i Hrvatska

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  2004. godine dobitnica nagrade ARTEMIDA. Nagrada se u Sloveniji dodjeljuje enama na visokim vodeim pozicijama.

  2018. godine izabrana kao jedna od "Top 10 menaderica u Hrvatskoj".

 • Partnerica u Odjelu revizije i voditeljica Odjela raunovodstveno savjetovanje, upravljanje rizikom i IT procesima PricewaterhouseCoopers d.o.o.

  EDUKACIJA University of Colorado, Boulder Colorado, SAD - smjer raunovodstvo i revizijaHrvatska revizorska komora - ovlateni revizorAmerican Institute of Certified Public Accountants - ovlateni revizor (CPA)

  SEKTORPoslovno savjetovanje

  Tamara MAAOVI

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  Partnerica u Odjelu revizije i voditeljica Odjela raunovodsteno savjetovanje, upravljanje rizikom i IT procesima PricewaterhouseCoop ers d.o.o.

  1995. godine: PwC Colorado, SAD

  poetak rada u Odjelu revizije2000. godine: PwC Colorado, SAD

  menaderica u Odjelu revizije2000. godine: PwC Hrvatska,

  menaderica u Odjelu revizije i raunovodstvenog savjetovanja 2006. godina: PwC Hrvatska,

  direktorica u Odjelu revizije i raunovodstvenog savjetovanja 2008. godine: PwC India,

  voditeljica projekta upravljanja rizicima2013. godina: PwC Hrvatska,

  lan Uprave2016. godina: PwC Hrvatska,

  Partner u Odjelu revizije te voditeljica sljedeih odjela:

  raunovodstveno savjetovanje, upravljanje rizikom i IT procesima

 • BarbaraMajcen

  via direktorica pravnih poslova teve za cee cluster, hrvatsku, see regiju i Bugarsku

  Via direktorica Pravnih poslova TEVE za CEE cluster, Hrvatsku, SEE regiju i Bugarsku

  edukacija

  pravni fakultet u zagrebu, diplomirani pravnik

  sektor

  Farmaceutska industrijakljune pozicije

  Pliva d.d.1999. godine: pravnica u odjelu Pravnih poslova2000. godine: tajnica Drutva i asistentica predsjednika Uprave

  2004. godine: direktorica Korporativnog compliance i tajnica Drutva

  Pliva Hrvatska d.o.o.2008. godine: direktorica compliancea za Hrvatsku i SEE regiju

  2011. godine: via direktorica Pravnih poslova za Hrvatsku i SEE regiju 2014. godine: via direktorica Pravnih poslova TEVE za CEE cluster

  Hrvatsku, SEE regiju i Bugarsku

  proFesionalno iskustvo

  postiGnua

  dobitnica nagrade zaklade zlatko crni kao istaknuta studentica prava u 1996./1997. godini.

  Pliva Hrvatska d.o.o

  UserTypewritten TextUserTypewritten TextPliva Hrvatska d.o.o.UserTypewritten Text
 • CarmenMAJETI PAVI

  Osnivaica i vlasnica Tagoras d.o.o.

  Osnivaica i vlasnica Tagoras d.o.o.

  edukacija Filozofski fakultet Zagreb, profesorica psihologije

  SEKTORUsluge - konzultantske

  kljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  au

  to

  Ma

  ts

  ki

  kr

  ite

  rij

  Pliva d.d.1991. godine: rukovoditeljica promocije kozmetikih proizvoda za JI Europu 1996. godine: rukovoditeljica promocije farmaceutskih proizvoda za CEE regiju,

  Zapadnu Europu i Rusiju2001. godine: interni konzultant za CRM2004. godine: Kra d.d.,

  direktorica Kra International

  2006. godine: Hendal d.o.o.,direktorica za strateka istraivanja

  2008. godine: Tagoras d.o.o.,osnivaica i direktorica

 • au

  to

  Ma

  ts

  ki

  kr

  ite

  rij

  JasenkaMaltari dujni

  starija potpredsjednica za upravljanje ljudskim potencijalimaPodravka d.d.

  Starija potpredsjednica za upravljanje ljudskim potencijalima podravka d.d.

  edukacija

  Filozofski fakultet, zagreb, profesorica psihologije

  sektor

  ljudski potencijali

  kljune pozicije

  2000. godine: Carlsberg Group

  direktorica ljudskih potencijala

  2007. godina: Belupo direktorica ljudskih resursa

  Podravka d.d.2012. godine: direktorica upravljanja ljudskim potencijalima2016. godine: starija potpredsjednica za upravljanje ljudskim potencijalima

  proFesionalno iskustvo

  postiGnua

  podravka grupa je dobitnica nagrade portala Moj posao najbolje hr prakse za 2012.,2013, 2015. i 2016 godinu za upravljanje ljudskim potencijalima.

 • maja Mandi

  direktorica odjela za pravne i regulatorne poslove te usklaenost poslovanjaHrvatski Telekom d.d.

  Direktorica Odjela za pravne i regulatorne poslove te usklaenost poslovanja Hrvatski Telekom d.d.

  edukacija

  pravni fakultet, zagrebiedc poslovna kola, Bled

  sektor

  telekomunikacije

  kljune pozicije

  2005. godine: Hrvatski telekom d.d., Zagreb,

  direktorica za regulatorne poslove drutva

  2014. godine: Hrvatski telekom d.d., direktorica Odjela za pravne i regulatorne poslove te usklaenost poslovanja, Hrvatski Telekom d.d.

  2014. godine: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora

  proFesionalno iskustvo

 • NatalijaMatai

  Voditeljica slube poslovne podrke za male poduzetnikeErste&Steiermrkische Bank d.d.

  Direktorica prodaje Adriatic Zagreb Factoring d.o.o.

  Predsjednica Uprave Kutjevo d.d.

  Voditeljica slube poslovne podrke za male poduzetnike Erste&Steiermrkische Bank d.d.

  edukacija

  ekonomski fakultet osijek, magistra ekonomskih znanosti

  sektor

  Financije

  kljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  postiGnua

  dobitnica Godinje nagrade Grada Poege za drutveni doprinos u 2013. godini.

  Tjednik Lider uvrstio ju je 2012. godine na 10. mjesto na listi 50 najmonijih predsjednica uprave.

  2007. godine: Kutjevo d.d. lanica Uprave

  2009. godine: Bojakovina d.d. predsjednica Nadzornog odbora

  2011. godine: Kutjevo d.d. predsjednica Uprave

  2013. godine: Ministarstvo financija

  savjetnica ministra

  2015. godine: Tehno-drvo d.o.o.

  direktorica poslovne jedinice u Bjelovaru

  2016. godine: Adriatic Zagreb Factoring d.o.o.

  direktorica prodaje

  2017. godine: Erste&Steiermrkische Bank d.d.,

  voditeljica slube poslovne podrke za male poduzetnike

 • Predsjednica UpraveErste Factoring d.o.o.

  EDUKACIJA

  Ekonomski fakultet, Zagreb - magistrica znanosti, smjer financije

  SEKTORFinancijski

  Alma MEKIERDI

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  Predsjednica Uprave Erste Factoring d.o.o.

  2000. godine: Banque Nationale de Paris - Dresder Bank d.d.,

  Croatia, risk menaer

  Erste Steirmrkische Bank d.d. Zagreb2002. godine: financijska zastupnica2003. godine: voditeljica komercijalnog centra Zagreb2008. godine: voditeljica Real Estate Finance Department

  Erste Bank a.d. - Podgorica, Crna Gora2011. godine: lanica Nadzornog odbora2012. godine: lanica Uprave2012. godine: Hrvatska gospodarska komora,

  predsjednica Factoring drutava2012. godine: Erste Factoring d.o.o.,

  predsjednica Uprave

 • Darka Metlii

  via direktorica istraivanja i razvoja generikih proizvodaPliva Hrvatska d.o.o.

  Via direktorica istraivanja i razvoja generikih proizvodapliva Hrvatska d.o.o.

  edukacija

  Farmaceutsko - biokemijski fakultet, zagreb, diplomirana ininjerica farmacije

  sektor

  Farmaceutska industrija

  kljune pozicije

  1998. godine: Pliva d.d.

  voditeljica projektnog tima za generike projekte

  2004. godine: Pliva - Istraivaki institut d.o.o.

  via direktorica projekata

  2007. godine: Pliva istraivanje i razvoj

  direktorica I&R farmaceutskih proizvoda

  Pliva Hrvatska d.o.o.2007. godine: direktorica I & R farmaceutskih proizvoda2010. godine: via direktorica Generikog istraivanja i razvoja za EU 2015. godine: via direktorica Istraivanja i razvoja generikih proizvoda

  proFesionalno iskustvo

 • maja Milinovi

  lanica UpraveWienerberger Ilovac d.d.,Tondach Hrvatska d.d.

  Direktorica financija i kontrolinga za jugoistonu Europu Wienerberger ilovac d.d.

  lanica Nadzornog odbora proficio d.d.

  lanica Uprave Wienerberger Ilovac d.d., TondachHrvatska d.d.

  edukacija

  ekonomski fakultet, zagreb

  sektor

  Financije

  kljune pozicije

  2001. godine: Proficio d.d., lanica Nadzornog odbora

  2005. godine: Schenker d.o.o., direktorica financija

  2012. godine: Deloitte savjetodavne usluge d.o.o., menaderica odjela BPO

  proFesionalno iskustvo

  2013. godine: Wienerberger Ilovac d.d.,

  voditeljica financija i kontrolinga za Jugoistonu Europu

  2017. godine: Wienerberger Ilovac d.d., Tondach Hrvatska d.d.,lanica Uprave

 • TanjaMILJANI PRESEKI

  lanica Uprave B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb

  DirektoricaB2 KAPITAL d.o.o. Sarajevo

  EDUKACIJA Pravni fakultet, Sveuilite u Zagrebu

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  au

  toM

  ats

  ki

  kri

  teri

  j

  1995. godine: Odvjetniko drutvo karica i partneri odvjetnica2014. godine: B2 KAPITAL d.o.o Zagreb

  regionalna voditeljica pravnih poslova, prokuristica 2015. godine: B2 REAL ESTATE d.o.o. Zagreb

  lanica Uprave2016. godine: B2 PORTFOLIO D.O.O. Zagreb

  direktorica2015. godine: B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb

  predsjednica Uprave

  2018. godine: B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb lanica Uprave

  2019. godine: B2 KAPITAL d.o.o. Sarajevodirektorica

  lanica Uprave B2 KAPITAL d.o.o.

 • mara paveli

  voditeljica sektora zatite vodaHrvatske vode

  predsjednica hrvatskog drutva za zatitu voda

  Voditeljica sektora zatite vodaHrvatske vode

  Predsjednica Hrvatsko drutvo za zatitu voda

  Predsjednica Upravemara vode d.o.o.

  edukacija

  prehrambeno-biotehnoloki fakultet, zagreb, doktorica znanosti the George Washington university, diploma iz integrativnog leadershipaekonomski fakultet, korporativno upravljanje za lanove nadzornih i upravnih odboraacademy of executive coaching, london, diploma execuitive coach

  sektor

  zatita okolia, vodno gospodarstvo

  kljune pozicije

  postiGnua

  izumila test toksinosti sa fotobakterijama koji je uao u ISO standard. Razvila temelje metodologije ekonomskog vrednovanja podzemnih voda u RH. Dobitnica nagrade prehranbeno-biotehnolokog fakulteta, Sveuilita u Zagrebu za izvanredne do-prinose u promicanju visokog oobrazovanja, znanosti i struke. Hrvatska predstavnica u eWa council, european Water association.

  1986. godine: Graevinski fakultet,

  znanstvena asistentica

  1998. godine: Hrvatske vode,

  glavna inenjerka

  2003. godine: Lana karlovaka tiskara,

  direktorica predstavnitva u Zagrebu

  2011. godine: Mara vode d.o.o.,

  predsjednica Uprave

  2014. godine: Hrvatske vode,

  voditeljica sektora zatite voda

  proFesionalno iskustvo

 • Antonija peroeviGalovi

  lanica uprave za financijePetrokemija d.d.

  lanica Uprave za financijepetrokemija d.d.

  Direktorica PodruniceKarlovaka banka d.d.

  edukacija

  ekonomski fakultet, zagreb

  sektor

  kemijska industrija

  kljune pozicije

  Petrokemija d.d.1999. godine: rukovoditeljica odjela PDV-a 2002. godine: rukovoditeljica platnog prometa 2007. godine: direktorica financija

  Karlovaka banka d.d. 2008. godine: direktorica Podrunice

  Petrokemija d.d.2011. godine: lanica Uprave2013. godine: direktorica Financija i kontrolinga 2014. godine: lanica Uprave za financije

  proFesionalno iskustvo

 • Blagica petrovaciki

  via direktorica ljudskih potencijalaPliva Hrvatska d.o.o.

  Via direktorica ljudskih potencijalapliva Hrvatska d.o.o.

  edukacija

  ekonomski fakultet, zagrebrotterdan school on Management, MBa

  sektor

  Farmaceutska industrija

  kljune pozicije

  Pliva d.d.2000. godine: specijalistica u korporativnim kadrovskim poslovima

  2005. godine: rukovoditeljica Ureda korporativnih kadrovskih poslova 2008. godine: direktorica Europskih operacija kadrovskih poslova

  Pliva Hrvatska d.o.o.2010. godine: direktorica Operacija kadrovskih poslova Teve International 2011. godine: via direktorica ljudskih potencijala

  proFesionalno iskustvo

  postiGnua

  Dobitnica nagrade prometej za naboljeg hr menadera u 2013. godini.

 • Gordana picek

  prokuristica i voditeljica resora nabave, marketinga i odnosa s javnou te prodajne regijedm - drogerie markt d.o.o.

  Prokuristica i voditeljica Resora nabave, marketinga i odnosa s javnou te prodajne regije dm - drogerie markt d.o.o.

  edukacija

  edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, zagreb

  sektor

  trgovina

  kljune pozicije

  postiGnua

  Nagrada Prometej za najboljeg hr menadera

  1997. godine: dm - drogerie markt d.o.o.,

  podruna menaderica

  1999. godine: dm - drogerie markt d.o.o.,

  voditeljica prodaje

  2007. godine: dm - drogerie markt d.o.o.,

  voditeljica ljudskih resursa

  2008. godine: dm - drogerie markt d.o.o.

  voditeljica nabave i ljudskih resursa 2012. godine: dm - drogerie markt d.o.o.,

  voditeljica resora nabave, marketinga, odnosa s javnou i prodajne regije

  proFesionalno iskustvo

 • Vlasnica i direktorica tvrtke Crocon d.o.o.

  EDUKACIJA Ekonomski fakultet u Rijeci

  Linda POI BOROVAC

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  Vlasnica i direktorica tvrtke Crocon d.o.o.

  Osnivaica i dopredsjednica Udruga Happy Thing Academy

  2001. godine: Crocon d.o.o.,vlasnica i direktorica firme

  POSTIGNUA

  Dobitnica svjetske nagrade "Platinum Hermes Creative Awards 2018" u kategoriji "Print media/Integrated Marketing - Company Branding" za projekt "Crocon Case - A business jungle survival kit".

  Nominacija izmeu pet ena u Hrvatskoj za nagradu ena godine 2015.

  Dobitnica svjetske nagrade "The Stevie Award for Women in Business" u 2015. godini u New Yorku na podruju marketinga, inovacija, oglaavanja, odnosa s javnou i poslovnih usluga.

  Dobitnica "Honorable Mention" svjetske nagrade za jednu od najboljih web stranica (meu 365 najboljih u svijetu) u 2013. godini.

  Dobitnica "Award of Merit" meunarodne nagrade "Best Shorts" za promo video na web stranici tvrtke u 2013. godini.

  Dobitnica "Award for Marketing Innovations", od strane meunarodne korporacije Orolia Ltd. u 2013. godini.

 • JadrankaPRIMORAC

  Suvlasnica, glavna operativna i izvrna direktorica, lanica Upravnog vijea

  Suvlasnica, glavna operativna i izvrna direktorica Specijalna bolnica Sv. Katarina

  Osnivaica i direktorica Premium Life d.o.o.

  EDUKACIJA

  Ekonomski fakultet, Sveuilite u ZagrebuKLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  au

  toM

  ats

  ki

  kri

  teri

  j

  Ministarstvo vanjskih poslova1998. godine: diplomat2004. godine: savjetnica ministra za gospodarska pitanja

  2009. godine: Izvor osiguranje,lanica Nadzornog odbora

  2009. godine: Premium life d.o.o.,osnivaica i direktorica

  2011. godine: Specijalna bolnica Sv. Katarina,

  suvlasnica, glavna operativna i izvrna direktorica,

  lanica Upravnog vijea

  Specijalna bolnica Sv. Katarina

  POSTIGNUA

  Dobitnica nagrade "Manager of the Year", Europe Business Assembly, Oxford, UK - 2017. godine.

 • Ksenija punikar

  lanica upraveBelupo d.d.

  lanica UpraveBelupo d.d.

  Izvrna direktorica riznicepodravka d.d.

  edukacija

  ekonomski fakultet, zagreb, magistra specijalistiedc Bled, MBa

  sektor

  Farmaceutska industrija

  kljune pozicije

  1990. godine: Podravka d.d.,

  voditeljica Slube posebnih obrauna za poljoprivredu

  1992. godine: Podravska banka d.d.,

  direktorica Slube deviznog platnog prometa

  1995. godine: Panonska pivovara d.o.o.,

  direktorica Financijske slube

  1997. godine: Podravka d.d.,

  direktorica Slube za financijske operacije

  2001. godine: Podravka d.d.,

  izvrna direktorica riznice

  2003. godine: Podravka d.d.,

  struna suradnica u uredu Uprave

  2004. godine: Podravka d.d.,

  pomonica direktora Sektora raunovodstvo

  2006. godine: Veleuilite VERN, Zagreb,

  predava kolegija Osnove financija poduzea i Upravljanje poslovnim financijama

  2008. godine: ACG Lukaps d.o.o.,

  direktorica financija

  2013. godine: BELUPO d.d.,

  glavna direktorica za riznicu, raunovodstvo i kontroling

  2015. godine: BELUPO d.d., lanica Uprave

  proFesionalno iskustvo

 • Nataa rapai

  lanica upraveHT d.d.

  lanica UpraveHT d.d.

  Predsjednica Nadzornog odboraiskon internet d.d.

  edukacija

  ie Madrid, MBa iz poslovnog upravljanjaekonomski fakultet, zagreb

  sektor

  telekomunikacije

  kljune pozicije

  panjolsko veleposlanstvo, ekonomska analitiarka na istraivanjima hrvatskog trita

  europraxis consulting, Madrid: konzultantica na projektima za marketinki sektor Telefonice Moviles

  2003. godine: Hrvatski Telekom d.d.,

  izvrna direktorica podjedinice za korporativne komunikacije

  2005. godine: Hrvatski telekom d.d.,

  lanica Izvrnog odbora T-coma i glavna direktorica za markteting

  2006. godine: Iskon Internet d.d.,

  lanica Nadzornog odbora

  2010. godine: Hrvatski Telekom d.d.,

  operativna direktorica Sektora za marketing za privatne korisnike

  2013. godine: Hrvatski Telekom d.d.,

  lanica Uprave i glavna operativna direktorica za privatne korisnike

  2014. godine: Iskon Internet d.d.,

  predsjednica Nadzornog odbora

  proFesionalno iskustvo

 • petra razi

  regionalna direktorica za jadransku regijuHTC Corp

  Regionalna direktorica za Jadransku regijuHTc corp

  edukacija

  ekonomski fakultet, magistra znanostiFakultet strojarstva i brodogradnje, magistra strojarstva

  sektor

  informatika

  kljune pozicije

  Hewlett-Packard2000. godine: asistentica u marketingu2003. godine: prodajna menaderica za partnere2006. godine: prodajna menaderica za poslovne partnere

  HTC Corp2010. godine: direktorica predstavnitva u Hrvatskoj2012. godine: regionalna direktorica za Sjevernu Jadransku regiju

  (Hrvatska, BiH i Slovenija)2014. godine: regionalna direktorica za Jadransku regiju

  proFesionalno iskustvo

  2019. godine: direktorica za Centralnu i Istonu Europu

 • Ne lsi ronevi

  Savjetnica Uprave HOK osiguranje d.d.

  lanica Uprave za Retail i direktorica za poslovanje s graanimasocit Gnrale - splitska banka d.d.

  Predsjednica Uprave Kreditna banka d.d.

  Savjetnica Uprave HOK osiguranje d.d.

  edukacija

  ekonomski fakultet u splitu

  sektor

  Financije

  kljune pozicije

  1991. godine: Tiskara, Trogir,

  efica raunovodstva

  1993. godine: Diokom, Split,

  financijska analitiarka

  1994. godine: Euroherc osiguranje d.d.,

  efica raunovodstva i izvrna direktorica financija

  proFesionalno iskustvo

  2000. godine: Jadransko osiguranje d.d. Zagreb, direktorica financija

  2006. godine: Kreditna banka d.d. Zagreb,

  predsjednica Uprave

  2010. godine: Socit Gnrale - Splitska banka d.d.,

  lanica Uprave za Retail i direktorica za poslovanje s graanima

  2017. godine: HOK osiguranje d.d.,

  savjetnica Uprave

 • irenasekirica

  Potpredsjednica za poslovanje i stragegiju Deutche Telekom

  Operativna direktorica upravljanja rezidencijalnim segmentom i kanalimaHrvatski Telekom d.d.

  Potpredsjednica za poslovanje i stragegiju Deutche Telekom

  edukacija

  ie Business school, panjolska - MBa

  sektor

  telekomunikacije

  kljune pozicije

  1998. godine: Ernst & Young revizorica

  2002. godine: T - Mobile Hrvatska d.o.o. rukovodee pozicije unutar financija

  2012. godine: HT Mostar d.d. lanica Nadzornog odbora

  2013. godine: Combis d.o.o. zamjenica predsjednika i lanica Nadzornog odbora

  2015. godine: GyPVentures Ltd, UK

  suosnivaica start up-a

  2016. godine: Hrvatski Telekom d.d. operativna direktorica upravljanja rezidencijalnim segmentom i kanalima

  proFesionalno iskustvo

  2010. - 2016. godine: Hrvatski Telekom d.d. operativna direktorica korporativnog kontrolinga

  2017. godine: Deutche Telekom,potpredsjednica za poslovanje i strategiju

 • maasMokrovi

  Osnivaica i direktoricaEm Consulting d.o.o.

  Ravnateljica i suvlasnicaustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kui Helena smokrovi

  edukacija

  pravni fakultet, split, specijalistiki poslijediplomski studij, Medicinsko pravo

  sektor

  zdravstveni

  kljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  postiGnua

  dobitnica nagrade najbolja poduzetnica u socijalnom poduzetnitvu, 2013. godine od Udruge poslovnih ena KRUG.

  ambasadorica enskog poduzetnitva Europska mrea ambasadorica enskog poduzetnitva

  Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kui Helena Smokrovi

  2001. godine: administratorica u slubi za pravne i kadrovske poslove2004. godine: ravnateljica2017. godine: Em Consulting d.o.o.,

  osnivaica i direktorica

  Osnivaica i direktorica Em Consulting d.o.o.

 • AU

  TO

  MA

  TS

  KI

  KR

  ITE

  RIJ

  Ana MarijaSOBOANEC DUJI

  ProkuristicaPANA Energy

  Prokuristica PANA Energy

  EDUKACIJA

  Ekonomski fakultet, Zagreb

  SEKTOR

  Financije

  KLJUNE POZICIJE

  1994. 1995. godine: samostalni referent Meimurske banke akovec 1995. 2001. godine: voditelj komercijalno-financijskih poslova u

  Meimurjepletu d.d, akovec

  2001. 2016 godine: prokurist trgovako drutva

  Pana d.o.o. akovec

  od 2001. godine: lan Uprave Meimurjepleta d.d. akovecod 2016. godine: direktor Pane d.o.o. akovecod 2016. godine: prokurist Pane stolarije d.o.o.akovecod 2010. godine: prokurist Pane energy d.o.o. akovec

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  POSTIGNUA

  Zlatna medalja za najvie rezultate u poslovanju u 2004. godini od strane Zavoda za poslovna istraivanja.

 • Darja sokoli

  RavnateljicaHrvatska agencija za hranu

  Naelnica odjela za upravljanje podacima i prehranuHrvatska agencija za hranu

  Direktorica i lanica UpraveNovatech med d.d., Osijek

  RavnateljicaHrvatska agencija za hranu

  edukacija

  prehrambeno-tehnoloki fakultet, osijekprehrambeno-biotehnoloki fakultet, zagreb, doktorica znanosti

  sektor

  javni sektor

  kljune pozicije

  2000. godine: Saponia, Osijek, direktorica proizvodnje kozmetikih proizvoda

  proFesionalno iskustvo

  2009. godine: Novatech Med d.d., Osijek,

  direktorica i lanica Uprave

  2010. godine: Hrvatska agencija za hranu, Osijek,

  naelnica odjela za upravljanje podacima i prehranu

  2018. godine: Hrvatska agencija za hranu,

  ravnateljica

 • Nikolinastanii

  osnivaica i partnericaOdvjetniki ured Krehi, Stanii i Griar

  Osnivaica i partnericaOdvjetniki ured Krehi, stanii i Griar

  edukacija

  iedc - Bled school of Management, MBa

  sektor

  pravo

  kljune pozicije

  2003. godine: Hrvatski Telekom d.d.

  via savjetnica u Sektoru za pravne i regulatorne poslove

  2008. godine: Iskon Internet d.d.

  direktorica pravnih i regulatornih poslova

  2015. godine: Odvjetniki ured Krehi, Stanii i Griar osnivaica i partnerica

  proFesionalno iskustvo

 • au

  to

  Ma

  ts

  ki

  kr

  ite

  rij

  AnastojideBan

  predsjednica upraveZagrebaki holding d.o.o.

  Predsjednica UpraveZagrebaki holding d.o.o.

  edukacija

  Graevinski fakultet sveuilita u zagrebu, diplomirani inenjer graditeljstva 2004. veleuilite vern u zagrebu, ekonomija i poduzetnitvo - baccalaurea

  sektor

  usluge

  kljune pozicije

  Zagrebaki holding d.o.o.2007. godine: voditeljica odjela ekonomike2013. godine: pomonica predsjednika Uprave / predstojnica ureda

  Zagrebakog holdinga

  2013. godine: Gradska plinara Zagreb

  lanica Nadzornog odbora

  2015. godine: Zagrebaki hodling d.o.o.

  predsjednica Uprave

  proFesionalno iskustvo

 • Anelkastrajher

  predsjednica upraveMegatrend poslovna rjeenja d.o.o.

  Predsjednica Upravemegatrend poslovna rjeenja d.o.o.

  edukacija

  elektotehniki fakultet, zagreb - magistra elektrotehnike znanostiekonomski fakultet, zagreb - doktorski studij

  sektor

  informatika

  kljune pozicije

  1987. godina: Institut Ruer Bokovi, pripravnica

  1992. godina: Megatrend poslovna rjeenja d.o.o., od prodajne predstavnice do predsjednice Nadzornog odbora

  2008. godine: Megatrend poslovna rjeenja d.o.o.,

  financijska direktorica

  2013. godine: Megatrend poslovna rjeenja d.o.o.,

  predsjednica Uprave

  proFesionalno iskustvo

 • Dijana suac

  Osnivaica i glavna savjetnicaAqua et Ignis d.o.o.

  Direktorica marketinga i odnosa s javnouNova TV

  Projektna menaderica i Voditeljica nabave programa i programskog planiranjarTL Hrvatska

  Glasnogovornica ministarstva i savjetnica Ministra za medije

  Osnivaica i glavna savjetnicaAqua et Ignis d.o.o.

  edukacija

  Filozofski fakultet, zagrebuniversitt innsbruck, austrijacotrugli Business school, zagreb, eMBa

  sektor

  Marketing i komunikacije

  kljune pozicije

  proFesionalno iskustvo

  1996. godine: Global Communications, voditeljica projekta

  2003. godine: RTL Hrvatska, projektna menaderica i voditeljica nabave programskog planiranja

  2004. godine: Nova TV, direktorica marketinga i odnosa s javnou

  2009. godine: Aqua Et Ignis d.o.o., osnivaica, glavna savjetnica

  2017. godine: Aqua et Ignis d.o.o.,osnivaica i glavna savjetnica

 • milicaaravanja

  via direktorica Globalneinformatike - centar zagrebPliva Hrvatska d.o.o.

  Via direktorica Globalne informatike - Centar Zagrebpliva Hrvatska d.o.o.

  edukacija

  prirodoslovni fakultet - Matematika, zagreb, profesoricaFakultet organizacije i informatike, varadin, magistrica znanosti

  sektor

  Farmaceutska industrija

  kljune pozicije

  1995. godine: Pliva d.d.

  projektantica - programer

  2001. godine: Pliva Hrvatska d.o.o.

  direktorica Razvoja aplikacija

  2005. godine: GBS - IT d.o.o.

  direktorica Razvoja aplikacija

  2006. godine: GBS - IT d.o.o. direktorica Podrke korisnicima

  Pliva Hrvatska d.o.o.2008. godine: direktorica Podrke korisnicima (zaduena za Europu) 2009. godine: Via direktorica Globalne informatike

  proFesionalno iskustvo

 • Vesna endula - jenGi

  ravnateljicaPsihijatrijska bolnica Rab

  Ravnateljicapsihijatrijska bolnica rab

  Docenticamedicinski fakultet, rijeka

  edukacija

  Medicinski fakultet, rijeka, magistra medicinskih znanostiMedicinski fakultet, zagreb, doktorica medicinskih znanosti

  sektor

  zdravstvo

  kljune pozicije

  1992. godine: Psihijatrijska bolnica Rab, rukovoditeljica Odjela za forenziku psihijatriju

  2001. godine: Psihijatrijska bolnica Rab, ravnateljica

  2009. godine: Medicinski fakultet, Rijeka, docentica

  2012. godine: voditelj ekspertnog tima za zdravlje u prioritetu Mentalno zdravlje

  kroz dob - Primorsko-goranske upanije od 2012.

  2012. godine: predstavnik Hrvatske u Podkomitetu za mentalno zdravlje Europskog udruenja menadera u zdravstvu (EAHM) sa sjeditem u Bruxellesu

  proFesionalno iskustvo

  postiGnua

  2015. Imenovana kao predstavnik hrvatske u pod komitetu za mentalno zdravlje europskog udruenja menadera u zdravstvu (EAHM) sa sjeditem u Bruxellesu.

 • lanica Uprave Energia Naturalis d.o.o.

  EDUKACIJA Ekonomski fakultet - Sveuilite u ZagrebuIEDC BledHenley Management Collage - Oxford INSEAD

  SabinaKRTI

  KLJUNE POZICIJE

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  pomonica ministra gospodarstva

  2017. godine: Energia Naturalis d.o.o. Vukovar,lanica Uprave

  lanica Uprave Energia Naturalis d.o.o.

  Pomonica ministra Ministarstvo gospodarstva

  Korporativni HRAdris Grupa

  2002. godine: Adris grupa,korporativna direktorica upravljanja ljudskim potencijalima

  Hrvatska radio i televizija2009. godine: rukovoditeljica RJ upravljanje ljudskim potencijalima 2010. godine: zamjenica rukovoditelja proizvodnje HTV-a

  2013. godin