of 2 /2
MART 72 Ž E N E INSPIRACIJA O no čemu podučava ljude i sama pri- menjuje u privat- nom i profesional- nom životu i u današnje vreme je jedna od retkih ljudi koji sa sigurnošću i entuzijaz- mom svoj život nazivaju predivnim. Slavi- ca Squire je još 2004. godine donela NLP metodologiju iz Nemačke u našu zemlju i od tada radi na tome da popravi mnoge živote i karijere i da na što veći broj ljudi prenese sve što zna. I baš zato su je čita- teljke izabrale kao ženu koja ih inspiriše. Š  t a  smatrate svojim istin- skim životnim pozivom? Ono što radim me ispunjava na mno- go načina. Moj životni poziv je da podu- čavam ljude kako da žive zadovoljnije i srećnije. Inspirišem ih da iskoriste me- tode koje ja znam da bi postali što bolji, ostvarili svoje snove, bili srećniji i uspeš- niji i okružili ljubavlju sebe i one koji su im važni. k oji  je najlepŠi deo posla  kojim se bavite? Posmatranje kako ljudi zaista cvetaju dok su u treningu, kako im se život me- nja. Priče koje mi donose iz svojih živo- ta: kako im je predivno, kako su usrećili svog supruga/suprugu, svoje dete, kako su sa nekim kolegom izgladili problem koji su nekada imali, kako su rešili situaciju sa klijentom. Volim da čujem kada mi neko kaže da je uz pomoć onoga što je kod mene naučio uzdigao svoju firmu na viši nivo, napravio veći promet i slično. T e pri- če me ispunjavaju srećom. Sve što radim daje mi energiju. Nema stvari koje su mi u mom poslu naporne. Inspirišem ljude i oni inspirišu mene, uživam u jednoj predivnoj energiji i atmosferi kroz koju svi rastemo. Š  t a  svakodnevno činite za  sebe kako biste poboljŠali sopstveni  život? Ono što mi od početka mnogo poma- že je da okrenem svoj način razmišlja- nja u potpuno pozitivnom pravcu, da se usredsredim i da mislim samo o onome što je u mom životu dobro. To je zaista dovelo do toga i da dobijem samo do- bro. Kada sam prestala da trošim svoju energiju i fokus na stvari koje mi sme- taju ili me nerviraju, kada sam se prosto okrenula na drugu stranu i počela da gle- dam stvari koje su dobre, jednostavno su samo te stvari i ostale prisutne u mom životu. Kada se desi problem, umesto da paničim i odlazim u neka loša stanja, ja sebi govorim "Okej, ovo je sigurno zbog nečega dobro i možda će me neče mu na- učiti". Šta god da dođe ja to sa zahval- nošću prihvatim kao deo mog života i učenja. Svakog dana sam svesna da mi je život lep. Korak po korak sam se osvestila i shvatila šta je ono što je dobro u mom životu. Do toga sam došla polako, dok sam učila i radila razne stvari, uz najveću pomoć NLP-a ali i raznih drugih stvari koje su nastale iz te baze. Uz pomoć čega  prevazilazi-  te  teŠke životne   trenUtke? Pomažu mi moja učenja i način na koji se odnosim prema svetu. Tu je i poziti-  van stav da su teški momenti važni jer predstavljaju priliku za učenje – pa su samim tim i dobri, bez obzira na to kako mi trenutno izgledaju. Jer sve što mi se u životu činilo teškim, kasnije se pokaza- lo kao odlično učenje. Umesto da uđem u panično ili depresivno stanje, kao što ljudi često rade, ja sebi kažem "Ovo je učenje, proći će i u redu je". čega  se plaŠite i kako pre-  v azilazite svoje strahove? Shvatila sam da, kada uradimo ono čega se najviše plašimo, najviše dobijamo u životu. Bila sam jako uplašena kada sam odlučila da dam otkaz na mestu di- rektora prodaje u Nemačkoj i da dođem u potpuno neizvesnu Srbiju i postanem NLP trener, da ponudim ljudima nešto što nisu poznavali. Pre nego što sam dala otkaz, iako sam imala puno vere u sebe i svoj rad, bila sam i uplašena zbog neizve- snosti. Srećom, vera je nadvladala. Onog momenta kada sam prevazišla strah shvatila sam da se iza njega nalazi ono što je najvažnije, a to je moje lično os- tvarenje i onaj život koji želim. Svakom bih mogla da poručim da uradi ono čega se najviše plaši u životu. Strahovi nas sprečavaju da ostvarimo svoje snove jer mislimo "Šta ako se desi ovo i šta ako se desi ono". Ja mislim da je mnogo straš- nije ono treće "šta", a to je "Šta ako ne ostvarimo svoje snove". Svi moji strahovi su se pokazali kao papirni zmajevi – kao neke moje unutrašnje ideje koje se nika- da nisu dogodile, i drago mi je što sam ih prevazišla, uz pomoć vere u uspeh i u dobro. k oje lične karakteristike i događaje biste izdvojili kao neŠto Što  v as  je izgradilo kao osobU? Ceo "paket" davanja otkaza, dolaska u Srbiju, početka ovde – prelaženje iz  jednog sveta u drugi svet koji je potpu- no drugačiji. Odlučila sam da postanem neko ko podučava ljude, bez podrške neke kompanije, sama i oslonjena potpu- no samo na sebe. Mislim da posedujem neku ludu hrabrost i da je ona u velikoj meri uticala na ono što sam danas. Hra- brost nije nedostatak straha – hrabrost je delanje uprkos strahu, i pored svih stra- hova uradila sam ono što mislim da je ispravno, dobro i važno. d  a  li neŠto sebi svakodnev - no ponavljate kako biste se motivisali ? "Ko u čuda veruje taj čuda i stvara" – time se uvek vodim i tokom poslednjih deset godina moj život je potvrda te reče- nice. Ono što danas živim je nekada bio samo san, nešto za šta nisam ni shvatala koliko će biti dobro kada se desi.  Slavi ca S quire PRVI NLP TRENER U SRBIJI I OSNIVAČ PRVOG NLP INSTITUTA

Žena inspiracija

Embed Size (px)

Text of Žena inspiracija

 • 7/28/2019 ena inspiracija

  1/2MART72

  E N E I N S P I R A C I J A

  Ono emu poduavaljude i sama pri-menjuje u privat-nom i profesional-

  nom ivotu i u dananje vreme je jedna odretkih ljudi koji sa sigurnou i entuzijaz-mom svoj ivot nazivaju predivnim. Slavi-ca Squire je jo 2004. godine donela NLPmetodologiju iz Nemake u nau zemljui od tada radi na tome da popravi mnogeivote i karijere i da na to vei broj ljudiprenese sve to zna. I ba zato su je ita-

  teljke izabrale kao enu koja ih inspirie.

  tasmatratesvojimistin-skimivotnimpozivom?

  Ono to radim me ispunjava na mno-go naina. Moj ivotni poziv je da podu-avam ljude kako da ive zadovoljnije isrenije. Inspiriem ih da iskoriste me-tode koje ja znam da bi postali to bolji,ostvarili svoje snove, bili sreniji i uspe-niji i okruili ljubavlju sebe i one koji suim vani.

  kojijenajlepideoposlakojimsebavite?Posmatranje kako ljudi zaista cvetaju

  dok su u treningu, kako im se ivot me-nja. Prie koje mi donose iz svojih ivo-ta: kako im je predivno, kako su usreilisvog supruga/suprugu, svoje dete, kako susa nekim kolegom izgladili problem kojisu nekada imali, kako su reili situaciju saklijentom. Volim da ujem kada mi nekokae da je uz pomo onoga to je kodmene nauio uzdigao svoju firmu na viinivo, napravio vei promet i slino. Te pri-e me ispunjavaju sreom. Sve to radimdaje mi energiju. Nema stvari koje su mi umom poslu naporne. Inspiriem ljude i oniinspiriu mene, uivam u jednoj predivnojenergiji i atmosferi kroz koju svi rastemo.

  tasvakodnevnoinitezasebekakobistepoboljali

  sopstveniivot?Ono to mi od poetka mnogo poma-

  e je da okrenem svoj nain razmilja-nja u potpuno pozitivnom pravcu, da seusredsredim i da mislim samo o onometo je u mom ivotu dobro. To je zaistadovelo do toga i da dobijem samo do-bro. Kada sam prestala da troim svojuenergiju i fokus na stvari koje mi sme-taju ili me nerviraju, kada sam se prostookrenula na drugu stranu i poela da gle-dam stvari koje su dobre, jednostavno susamo te stvari i ostale prisutne u momivotu. Kada se desi problem, umesto da

  paniim i odlazim u neka loa stanja, jasebi govorim "Okej, ovo je sigurno zbogneega dobro i moda e me neemu na-uiti". ta god da doe ja to sa zahval-nou prihvatim kao deo mog ivota iuenja. Svakog dana sam svesna da mi jeivot lep. Korak po korak sam se osvestilai shvatila ta je ono to je dobro u momivotu. Do toga sam dola polako, doksam uila i radila razne stvari, uz najveupomo NLP-a ali i raznih drugih stvarikoje su nastale iz te baze.

  Uzpomoegaprevazilazi-tetekeivotnetrenUtke?Pomau mi moja uenja i nain na koji

  se odnosim prema svetu. Tu je i poziti-van stav da su teki momenti vani jerpredstavljaju priliku za uenje pa susamim tim i dobri, bez obzira na to kakomi trenutno izgledaju. Jer sve to mi se uivotu inilo tekim, kasnije se pokaza-lo kao odlino uenje. Umesto da uemu panino ili depresivno stanje, kao toljudi esto rade, ja sebi kaem "Ovo jeuenje, proi e i u redu je".

  egaseplaiteikakopre-vazilazitesvojestrahove?

  Shvatila sam da, kada uradimo onoega se najvie plaimo, najvie dobijamou ivotu. Bila sam jako uplaena kadasam odluila da dam otkaz na mestu di-rektora prodaje u Nemakoj i da doemu potpuno neizvesnu Srbiju i postanemNLP trener, da ponudim ljudima neto

  to nisu poznavali. Pre nego to sam dalaotkaz, iako sam imala puno vere u sebe isvoj rad, bila sam i uplaena zbog neizve-snosti. Sreom, vera je nadvladala. Onogmomenta kada sam prevazila strahshvatila sam da se iza njega nalazi onoto je najvanije, a to je moje lino os-tvarenje i onaj ivot koji elim. Svakombih mogla da poruim da uradi ono egase najvie plai u ivotu. Strahovi nasspreavaju da ostvarimo svoje snove jermislimo "ta ako se desi ovo i ta ako se

  desi ono". Ja mislim da je mnogo stra-nije ono tree "ta", a to je "ta ako neostvarimo svoje snove". Svi moji strahovisu se pokazali kao papirni zmajevi kaoneke moje unutranje ideje koje se nika-da nisu dogodile, i drago mi je to samih prevazila, uz pomo vere u uspeh i udobro.

  kojelinekarakteristikeidogaajebisteizdvojilikaonetotovasjeizgradilo

  kaoosobU?Ceo "paket" davanja otkaza, dolaska

  u Srbiju, poetka ovde prelaenje izjednog sveta u drugi svet koji je potpu-no drugaiji. Odluila sam da postanemneko ko poduava ljude, bez podrkeneke kompanije, sama i oslonjena potpu-no samo na sebe. Mislim da posedujemneku ludu hrabrost i da je ona u velikojmeri uticala na ono to sam danas. Hra-brost nije nedostatak straha hrabrost jedelanje uprkos strahu, i pored svih stra-hova uradila sam ono to mislim da jeispravno, dobro i vano.

  dalinetosebisvakodnev-noponavljatekakobistese

  motivisali?"Ko u uda veruje taj uda i stvara"

  time se uvek vodim i tokom poslednjihdeset godina moj ivot je potvrda te ree-nice. Ono to danas ivim je nekada biosamo san, neto za ta nisam ni shvatalakoliko e biti dobro kada se desi.

  Slavica SquirePRVI NLP TRENER U SRBIJI I OSNIVA PRVOG NLP INSTITUTA

 • 7/28/2019 ena inspiracija

  2/2

  MINKAIFRIZURA:MIRAALAMA,TR

  UBIPETARZASTUDIOLEPOTEWIZARD