of 73/73
1 doc.dr.sc. Ivo Mijoč Zbirka zadataka FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO

Zbirka zadataka

 • View
  434

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Zbirka zadataka

 • 1

  doc.dr.sc. Ivo Mijo

  Zbirka zadataka FINANCIJSKO RAUNOVODSTVO

 • 1. Na temelju stanja rauna glavne knjige sainite poetnu bilancu:

  dani avansi 100.000, dugotrajna imovina 20.500.000, primljene mjenice 100.000, dani ekovi 49.000, roba dana na konsignaciju 350.000, izdvojena novana sredstva za ekove 25.000, krediti od banaka 450.000, razlika u cijeni trgovake robe 800.000, akumulirana amortizacija 4.000.000, zalihe materijala (6.000 kg po 2.000 kn), obveze prema dobavljaima 250.000, obveze za porez na dobit 455.000, revalorizirane priuve 350.000, iro raun 850.000, zalihe trgovake robe 6.400.000, gubitak iznad visine temeljnog kapitala 200.000, preneseni gubitak iz prole godine 100.000, nefakturirani prihodi 500.000, unaprijed plaeni trokovi 200.000

  AKTIVA PASIVA

  Konto Naziv konta Iznos Konto Naziv konta Iznos

 • 2. Nabavljen je stroj domae proizvodnje. Raun dobavljaa iznosi 43.920,00kn s PDV-om.Stroj je nabavljen u Zagrebu, a prevezen je vlastitim kamionom u Osijek u visini 1.640,00 kn. Premija osiguranja zbog moguih rizika prijevoza iznosi 1%. Trokovi montae i putanja u pogon nabavljenog stroja prema raunu trgovakog drutva Mario d.o.o. Os iznose 2.000,00 kn + PDV. Dobavlja je plaen sa iro rauna. Primljen je izvadak o izvrenoj naplati. Stroj je stavljen u upotrebu.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  3. Trgovako drutvo kupilo je patentna prava. Ugovoreni iznos patentnih prava iznosi 22.000,00 kn s PDV-om. Nakon 5 godina patentna prava prestaju se koristiti. Plaena je taksa za ovjeru ugovora kod javnog biljenika, ekom u visini 100 kn s PDV-om. Javni biljenik poslao je ek na naplatu. Primljen je izvadak sa iro rauna o naplaenom eku. Patentno pravo dano je na upotrebu. Nakon 5-te godine pravo su ustupljena nepooznatom kupcu u tuzemstvu za isti iznos.

  D P D P

 • D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  4. Zakljuen je ugovor o najmu prodajne prostorije s 2 nusprostorije koje se smiju preurediti u skladite i sanirati vor. Zbog toga su obbavljeni sljedei radovi:

  a) preinaka elektrine instalacije prema raunu tvrtke Ekos d.o.o. Os u visini 1.464,00 kn s PDV-om

  b) preinaka vodovodne instalacije prema raunu tvrtke Mlaz d.o.o. Os u visini 1.220,00 s PDV-om

  c) prinaka skladine prostorije iz sanitarnog vora u izvedbi Radorad d.o.o. Os u visini 18.300,00 kn + PDV-e

  d) ureenje parkiralita s prilaznim stazama i rasvjetom prema raunu tvrtke Niskogradnja d.o.o. akovo u visini 9.760,00 kn s PDV-om

 • e) troak uporabne dozvole iznosi 600 kn f) Nakon preureenja prostorije su predane na koritenje. g) Prva tri dobavljaa plaena su ekom, a druga 2 dobavljaa plaeni su virmanom. ekovi si virmani poslani su na naplatu. Primljen je izvadak sa iro rauna.

  h) Nakon gaenja posla, preureene prostorije prodane su tuzemnom kupcu u visini uporabne vrijednosti uveane za obraunatu maru u visini 10.000,00 kn.

  i) Izvri saldiranje pretporeza i obveza za PDV te izvri potrebna knjienja.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 5. Kupljeno je 1000 m graevinskog zemljita za 400.000,00 kn. a) Trokovi ovjere ugovora kod javnog biljenika iznose 244,00 kn + PDV. b) Prema rjeenju porezne uprave, porez na promet nekretnina iznosi 5% ugovorene cijene. c) Trokovi uknjienja vlasnitva u zemljine knjige iznose 300,00 kn. d) Trokovi poravnanja i ienja zemljita prema raunu tvrtke Niskogradnja iznose 5.612,00 kn s PDV-om.

  e) Do graevinske parcele izraena je prisupna cesta s rasvjetom od iste firme u visini 14.640,00 kn s PDV-om.

  f) Izdani su nalozi za plaanje svih obveza (ispii HUB 1 na iznos od 14.640,00 kn za plaanje dovavljaa Niskogradnja).

  g) Nalozi su porvedeni. Graevinsko zemljite stavljeno je u funkciju.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 6. Poduzee investira u izgradnju pogonske zgrade na vlastitom graevinskom zemljitu. Zbog toga je pribavljena: a) projektna dokumentacija od Arhitekta d.o.o. Os po cijeni od 31.720,00 kn sa PDV-om; b) revizija projektne dokumentacije prema ugovoru o djelu iznosi 2.430,00 kn (2.000,00 kn neto + 400 kn za 20 % poreza i 30 kn za 7,5% prireza na porez);

  c) lokacijska dozvola (Ured za prostorno ureenje) plaeno virmanom od 600,00 kn; d) elektroenergetska djelatnost za ije izdavanje HEP d.o.o. s ekom plaena naknada od 305 kn s PDV-om;

  e) vodopriverdna dozvola za ije izdavanje opinskome tijelu vodoprivrede plaena naknada od 250,00 kn;

  f) prometna suglasnost za ije izdavanje tijelu dravne uprave za promet i veze virmanom uplaeno 250,00 kn;

  g) graevinska dozvola za koju je plaena taksa 300,00 kn. h) ek iz zadatka d nema apsolutno pokrie te se izvrava korekcija uplate za 100,00kn. i) Pogonska zgrada stavljena je u upotrebu.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 7. Ugovorena izgradnja pogonske zgrade s tvrtkom Graditelj d.o.o. Os po naelu Klju u ruke za 1.830.000,00 kn s PDV-om. Dovretak zgrade je unutar 3 mjeseca, a zakanjenje se obraunava 0,1% zakasnine za svaki dan zakanjenja do najvise 5% ugovorene cijene. Obraun je mjeseni prema stupnju zavrensti. Plaanje se obavlja sljedeom dinamikom: u 25% predujma u roku od 5 dana od potpisa ugovora daljnjih 35% u roku od 8 dana od mjesenog obrauna, a 40% iznosi 732.000,00 kn kao robni zajam na 2. godine uz 12% godinje dekurzivne kamate i s polugodinjim otplatama. Plaen je predujam u izrosu od 457.500,00 kn.

  a) Primljena je 1. privremena obraunska situacija na 793.000,00 kn (usluga 634.400,00 kn i PDV __?__ kn).

  b) Na traenje izvoditelja ugovoreno je obavljanje nepredvienih radova u vrijednosti od 54.900,00 kn s PDV-om, s rokom zavrenja unutar dogovorenog roka.

  c) Izvoditelj je poslao obavijest po zavretku radova i pozvao na primopredaju zgrade. Obavljena je struna primopredaja zgrade i izvrena primopredaja i utvreno da je ispunjenje ugovora kasnilo 20 dana. Trokovi primopredaje plaeni su ekom i iznose 2.000,00 kn.

  d) Primljena je 2. i konana obraunska situacija na 420.900,00 kn (usluga 336.720,00 kn i PDV __?__ kn).

  e) Obraunat je doprinos za izgradnju sklonita po stopi od 1,5% odnosno 22.500,00 kn. Obraunati su penali zbog kanjenja radova u visini ugovorene neto cijene radova.

  f) svi rauni poslani su na naplatu. Primljen je izvadak sa iro rauna. g) Plaena je taksa mjerodavnom tijelu voditeljsta za izdanu uporabnu dozvolu od 420,00 kn.

  h) Zgrada je stavljena u funkciju.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • PREDUJMOVI ZA GRAEVINSKE USLUGE PRIMLJENI PRIJE 1. SRPNJA 2013. 1. Drutvo Kooperant d.o.o. primilo je 18. 6. 2013. od drutva Izvoa d.o.o. predujam za sanaciju poslovnog prostora u iznosu od 125.000 kuna. Za navedeni predujam drutvo je izdalo raun za primljeni predujam s obraunanim PDV-om (osnovica 100.000 kuna, PDV 25.000 kuna)

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  PREDUJMOVI ZA GRAEVINSKE USLUGE PRIMLJENI NAKON 1. SRPNJA 2013.

  1. Drutvo Graditelj d.o.o. primilo je 19. 8. 2013. predujam za izgradnju poslovnog prostora u iznosu od 250.000 kuna. Za navedeni predujam drutvo je izdalo raun za primljeni predujam bez obrauna PDV-a, uz napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem lanka 75. stavka 3. toke a) Zakona o PDV-u.

  D P D P

  D P D P

 • DANI PREDUJMOVI ZA GRAEVINSKE USLUGE PREDUJMOVI ZA GRAEVINSKE USLUGE DANI NAKON 1. SRPNJA 2013. 1. Drutvo Investitor d.d. uplatilo je 19. 8. 2013. predujam za izgradnju poslovnog prostora u iznosu od 250.000 kuna. Za navedeni predujam drutvo je primilo raun za dani predujam bez obrauna PDV-a, uz napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem lanka 75. stavka 3. toke a) Zakona o PDV-u.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  PREDUJMOVI ZA GRAEVINSKE USLUGE DANI PRIJE 1. SRPNJA 2013. 1. Drutvo Izvoa d.o.o. uplatilo je 18. 6. 2013. predujam za sanaciju poslovnog prostora u iznosu od 125.000 kuna. Za navedeni predujam drutvo je primilo raun za dani predujam s obraunanim PDV-om (osnovica 100.000 kuna, PDV 25.000 kuna)

  D P D P

  D P D P

 • D P D P

  D P D P

  ESKONTIRANJE MJENICE 1. Drutvo A je od drutva B steklo mjenicu eskontom. Mjenica dospijeva 28.11.2013., a mjenini iznos je 500.000 kn. Kada treba priznati prihod, ako je za mjenicu 2.10.2013. plaeno 475.000 kn? Obraun:

  D P D P

  D P D P

 • 2. Drutvo B je od drutva K steklo mjenicu eskontom. Mjenica dospijeva 13.09.2013., a mjenini iznos je 450.000 kn. Kada treba priznati prihod, ako je za mjenicu 14.08.2013. plaeno 150.000 kn?

  Obraun:

  D P D P

  D P D P

 • SALDIRANJE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)

  1. Izvri saldiranje pretporeza i obveza za prvo tromjeseje tekue godine ukoliko je godinja obveza PDV-a 36.000,00 kn, a za prvi kvartal uplaen je predujam od 6.000,00 kn.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  2. U drugoj polovici godine izvrena je naplata predujma PDV-a od 50.000,00 kn. U prvom kvartalu tekue godine, obveza PDV-a je iznosila 6.000,00 kn. Saldiraj PDV za 7. mjesec.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • FINANCIJSKA IMOVINA

  1. Na burzi je kupljeno 200 dionica tvrtke Marko d.o.o. po cijeni od 320,00 kn za dionicu. Nominalna vrijednost dionica je 400,00 kn te se u knjigovodstvu vodi po iznosu troka ulaganja kao dugorono ulaganje s obiljejima isplata dividendi. Nakon odreenog vremena poduzee je prodalo 150 dionica po cijeni od 350,00 kn za dionicu. Ostatak iznosa procijenjen je prema fer vrijednosti. Poslije je prodano i preostalih 50 dionica, ali po cijeni od 300,00 kn za dionicu. Knjii navedene poslovne promjene!

  Obraun:

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  2. Temeljem odluke skuptine drutva odlueno je kupiti 400 dionica T-HT-a d.d. Zagreb u vrijednosti 280,00 kn po dionici. U trenutku emitiranja donica je imala knjigovodstvenu nominalnu vrijednost od 386,00 kn po dionici. Skuptina je odluila tijekom vremena prodati nabavljene donice sljedeom dinamikom : prvih 200 dionica po vrijednosti od 210 kn po dionici, u drugoj polovini godine prodane su ostale dionice po cijeni od 200 kn po dionici. Iznos se procjenjuje prema fer vrijednosti. Knjii navedene poslovne promjene.

 • Obraun:

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  3. Poduzee Mario d.d. Os kupio je 100 dionica tvrtke Josip d.d. Os po cijeni od 120,00 kn/dionica. Sve dionice su odmah prodane po cijeni od 100 kn. Knjii sve potrebne promjene.

  Obraun:

  D P D P

  D P D P

 • D P D P

  4. Odlukom upravnog odbora, a na preporuku miljenja nadzornih odbora Alastor d.o.o. Os kupljene su dionice 250 na Zagrebakoj burzi po cijeni od 390,00 kn/dionica. Nominalna vrijednost dionice prilikom 1. kotacije iznosila je 460,00 kn. Tijekom vremena prodano je 120 dionica po cijeni od 305,00 kn. Ostatak iznosa procijenjen je prama fer vrijednosti. U zadnjem kvatralu izvrena je i prodaja ostalih dionica po cijeni od 300,00 kn. Knjii navedene poslovne promjene.

  Obraun:

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 5. Kako bi se sprijeio daljnji pad vlastitih dionica, poduzee je na temelju prethodnih izdvojenih sredstava za rezerve u tu svrhu otkupio na novanoj burzi 1000 dionica po cijeni od 26 kn za dionicu. Nominalna vrijednost je 40,00 kn/dionica. Trokovi konverzije i brokera iznose 0,5 % i namireni su ekom. ek je poslan na naplatu. Bit e izvre n u zakonskom roku plaanja. Tijekom godine na burzi je kupljeno 200 dionica konkurentnog poduzea po cijeni od 320,00 kn/ dionica. Njena nominalna vrijednost bila je 380,00 kn. Tijekom vremena poduzee je prodalo 130 dionica po cijeni od 360,00 kn/dionica. Ostatak vrijednosti procjenjuje se prema naelu fer vrijenosti. Prodane su i preostale dionice po cijeni od 330,00 kn za dionicu.

  Obraun:

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 6. Poduzee se u poslovnom interesu povezalo s tvrtkom Gabarit d.d. Os u ijem nadzrnom odboru preko svojeg lana moe utjecati na proces donoenja odluka. U tu svrhu kupljeno je 25% dionica ili ukupno 2.500 komada po trinoj cijeni od 360,00 kn. Nominalna vrijednost dionice je 500,00 kn. Na kraju godine, raunovodstvo je utvrdilo zaradu po dionici od 40,00 kn, od ega se prema odluci skuptine 60% doznauje na iro raun, a 40% na zadrani dobitak.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  METODA UDJELA

  1. Dioniko drutvo M d.d. kupilo je 20.6.20x1. na burzi 3.000 dionica drutva K d.d. po trinoj cijeni od 50 kn po dionici. Dioniko drutvo K d.d. ukupno je emitiralo 10.000 dionica. Na kraju godine drutvo K d.d. iskazalo je neto dobit u iznosu od 100.000 kn. Na skuptini dioniara izglasana je i isplaena dividenda u iznosu od 3 kn po dionici.

  Obraun:

  D P D P

 • D P D P

  2. Dioniko drutvo L d.d. steklo 1.1.20x1. je 4.000 dionica drutva S d.d. kupnjom na burzi po trinoj cijeni od 100 kn po dionici. Drutvo S d.d. ukupno je emitiralo 10.000 dionica. Na kraju godine drutvo S d.d. iskazalo je neto dobit u iznosu od 200.000 kn. Drutvo S d.d. takoer je u financijskim izvjetajima iskazalo poveanje revalorizacijskih rezervi u iznosu od 50.000 kn temeljem svoenja na fer vrijednost financijske imovine raspoloive za prodaju. Na skuptini dioniara odlueno je da se u dividende rasporedi 10% neto dobiti. Dividende su isplaene.

  Obraun:

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  3. Drutvo L dri 4.000 dionica drutva S, to je 40% od ukupno emitiranih dionica drutva S. Knjigovodstveni iznos ulaganja u drutvo S u raunovodstvenoj evidenciji drutva L iznosi 350.000 kn. Drutvo S d.d. iskazalo je u svojim financijskim izvjetajima 20x1. godinu gubitak u iznosu od 200.000 kn. Obraun:

 • D P D P

  4. Drutvo Gama d.d. na dan 1.1.20x1. godine dri 30% redovnih dionica s pravom glasa drutva Alfa d.d., to iznosi 3.000 dionica. Knjigovodstvena vrijednost dionica u raunovodstvenoj evidenciji drutva Gama na dan 1.1.20x1. godine iznosi 200.000 kn. Drutvo Alfa je u 20x1. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 100.000 kn i ostalu sveobuhvatnu dobit u iznosu od 30.000 kn, od ega je 10.000 kn temeljem svoenja na fer vrijednost financijske imovine raspoloive za prodaju, a 20.000 kn temeljem revalorizacije dugotrajne materijalne imovine. Na skuptini dioniara odlueno je da se sva neto dobit rasporedi u rezerve. Na poetku 20x2. godine menadment drutva Gama donio je odluku o prodaji dionica drutva Alfa te je po toj osnovi sklopljen ugovor o prodaji s drutvom Zeta. Temeljem te odluke, ulaganja u dionice drutva Gama tretiraju se kao imovina namijenjena prodaji sukladno MSFI-u 5 i prenose na kratkotrajnu imovinu. Trina cijena dionice drutva Alfa iznosila je 100 kn u trenutku reklasifikacije. Dionice drutva Alfa prodane su drutvu Zeta 15.3.2013. po cijeni od 100 kn po dionici.

  Obraun:

  D P D P

  D P D P

 • FINANCIJSKI NAJAM

  1. Ugovoren je financijski najam stroja na rok od 4 godine. Knjigovodstvena vrijednost stroja je 250.000,00 kn. Ugovorena godinja najamnina stroja u kojoj e sadrana i godinja kamatna stopa od 8% iznosi 65.000,00 bez PDV-a. Odredi vrjiednost najma stroja u 4. godini, izradi plan naplate najamnine, te knjii fakture za prvu godinu najamnine: najamnina 65.000,00 kn , PDV 14.950,00 kn. U najamnini je sadran iznos kamate od 20.000,00 kn, a ostatak 45.000,00 odnosi se na otplatu najma stroja.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  Plan otplate:

  Godina Godinja najamnina Knjigovodstveni

  iznos duga Iznos Kamata Otplata

 • 2. Izradi plan naplate najamnine stroja ako je ugovoreno: financijski najam na rok od 5 godina stroja prema knjigovodstvenoj vrijednosti od 300.000,00 kn. Ugovorom o najmu vlastitog stroja dogovorena je godinja najamnina od 85.000,00 kn uz kvartalnu stopu od 3% bez PDV-a. Osredi vrijednost stroja na kraju 5. godine te proknjii najam stroja, te isporuenu fakturu za prvu godinu najma. Kupac j podmiren mjenicom. Mjenica je poslana na naplatu. Mjenica je naplaena.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D

  P D P

  D

  P D P

  Plan otplate:

  Godina Godinja najamnina Knjigovodstveni

  iznos duga Iznos Kamata Otplata

 • 3. Poduzetnik je komitentu odobrio kratkoroni financijski kredit u iznosu od 15.000,00 kuna na rok od 120 dana uz 12% godinjih kamata. Obraunata je kamata u iznosu od 600,00 kuna. Predan je nalog banci na iznos odobrenog kredita i primljen je izvadak irorauna o izvrenju naloga. Komitent je nakon dospijea vratio kredit s pripadajuim kamatama, o emu je primljen bankovni izvadak. Napomena: Osnovni razmjeri za kamatni raun glase: a) za obraun u godinama

  G : 100 = k : p x v

  b) za obraun u mjesecima G : 1200 = k : p x mj

  c) za obraun u danima

  G : 36500 = k : p x d

  (G glavnica, k kamata, p postotak, v broj godina, mj broj mjeseci, d broj dana) Razmjer ima vanjske i unutarnje lanove. Vanjski su lanovi: 'G', 'p' i 'v' ili 'mj' ili 'd', a

  unutarnji 'k' i '100 ili 1200 ili 36500' (u prijestupnoj godini bazni je broj 36600). Prema pravilima za rjeavanje razmjera i jednadbi:

  vanjski lan razmjera jednak je umnoku unutarnjih lanova podijeljeno s preostalim vanjskim lanom razmjera, odnosno

  unutarnji lan razmjera jednak je umnoku vanjskih lanova podijeljeno s preostalim unutarnjim lanom. Iz osnovnog razmjera (u sluaju kada su zadani dani) sljedee su formule:

  pG x 36500k x d

  dG x 36500k x p

  36500d x pG x k

  d x p36500k x G ====

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 4. Za prodanu robu na kredit kupcu je odobren robni zajam (kredit) u iznosu od 250.000,00 kuna (s obraunatim PDV-om) na rok od 6 mjeseci uz 1% mjesenih dekurzivnih kamata, s primjenom V. financijskih tablica i uz mjeseno vraanje obroka. U izvatku irorauna kupac je uplatio obrok za prvi mjesec. Napomena: Mjeseni obrok (anuitet) iznosi: a = C x Vnp; a = 250.000,00 x V

  612; a = 250.000,00 x

  0,17254837 = 43.137,00 (zaokrueno). Ukupno zaduenje za robni kredit iznosi 43.137,00 x 6 = 258.822,00 kuna, od ega su kamate 8.822,00 kune. Na temelju toga izrauje se plan otplate, tzv. otplatna osnova:

  Razdoblje Anuitet Kamate Otplata

  glavnice Ostatak duga

  1 2 3 4 5

  0 - - -

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Ukupno

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • BLAGAJNIKO POSLOVANJE

  1. Blagajnikom uplatnicom podignuta je gotovina sa iro rauna u visini 2.100,00 kn. Poetno stanje na iro raunu iznosi 50.000,00 kn. Za potrebe poslovanja sa iro rauna podignuto je jo 1.000,00 kn. Primljen je izvadak sa iro rauna o isplati 3.100,00 kn. Glavna blagajna poloila je na iro raun 500,00 kn. Primljen je izvadak sa iro rauna. Dnevni utrak 5.000,00 pomonoj blagajni doznaila je glavna blagajna. Sljedeeg dana glavna blagajna uplatila je utrak na iro raun. Primljen je izvadak sa iro rauna. Viak ili manjak novca sa glavne blagajne uplati ili podigni s ili na iro raun.

  D P D P

  D P D P

  2. Na iro raun izvrena je uplata od 10.000,00 kn. Poetno stanje na glavnoj blagajni je 20.000,00 kn. Primljen je izvadak sa iro rauna o obavljenoj isplati. Poetno stanje na iro raunu je 30.000,00 kn. Sljedeeg dana iro raun je izvrio prijenos u visini 500,00 kn. Primljen je izvadak sa iro rauna. Podignuta je gotovina sa iro rauna ekom u visini 2.000,00 kn. Primljen je izvadak sa iro rauna. Izjednai glavnu blagajnu te viak ili manjak novca uplati ili isplati s iro rauna.

  D P D P

  D P D P

  3. Gotovinskim ekom podignuta je gotovina u visini 5.000,00 kn. Stigao je izvadak sa iro rauna. Virmanom je isplaeno sa blagajne primljeni iznos. Stigao je izvadak sa iro rauna. Bariranim ekom isplaeno je sa iro rauna iznos od 3.000,00 kn. Primljen je izvadak sa iro rauna. Nakon nekoliko dana sa glavne blagajne isplaeno je 2.000,00 kn. Istog dana primljen je izvadak. Opom uplatnicom iz glavne blagajne isplaen je viak novca na iro raun. Primljen je izvadak sa iro rauna. Poetno stanje na iro raunu je 30.000,00 kn i na glavnoj blagajni 30.000,00 kn.

  D P D P

 • D P D P

  4. Poetno stanje na iro raunu je 35.000,00 kn, na dobavljalima 30.000,00 kn, pomonoj blagajni 4.000,00 kn. Tijekom vremena nastale su sljedee promjene: a) Dana 5.1. ekom br.CA10026, sa iro rauna podignuto je 4.000,00 kn b) U FINI su dostavljeni nalozi za plaanje dobavljaa u visini 10.000,00 kn c) U blagajnu je primljen utrak prodavaonice u visini 4.000,00 kn d) Primljen je izvadak sa iro rauna o izvrenju eka br.CA10026 e) Utrak je poloen na iro raun f) Primljen je izvadak sa iro rauna o uplati utrka prodavaonice g) Glavna blagajna poloila je na iro raun 8.000,00 kn h) Primljen je izvadak sa iro rauna o izvrenom pologu novca i) Podignuto je sa iro rauna ekom 5.000,00 kn na ime putnih trokova j) Glavna blagajna vratila je na iro raun 5.000,00 kn k) Primljen je izvadak sa iro rauna o izvrenju eka za slubeno putovanje l) Primljena je obavijest sa iro rauna o uplaenom novcu sa glavne blagajne m) Primljena je obavijest sa iro rauna da je dobavlja plaen n) Vri se zatvaranje i izjednaavanje svih rauna

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  5. Kod poduzetnika Kultura d.o.o. Osijek poetna stanja su: pomona blagajna 5.000,00 kn, iro raun 45.000,00 kn, obveze za ekove 20.000,00 kn:

  a) dana 20.1. podignuto je 500,00 kn u glavnu blagajnu b) U blagajnu je primljen utrak prodavaonice od 3.000,00 kn c) Primljen je izvadak sa iro rauna o realizaciji u visini 500,00 kn d) Na iro raun poloen je utrak e) Primljen je izvadak sa iro rauna o uplati utrka prodavaonice

 • f) Podignuto je sa rio rauna 3.000,00 kn g) Glavna blagajna vratila je razliku na iro raun h) Primljeni su izvadci za izvrene uplate i isplate

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  6. Poetna stanja su iro raun 50.000,00 kn, pomona blagajna 20.000,00 kn:

  1) Dana 7.1. podignuto je za potrebe putovanja 1.000,00 kn 2) Blagajna prodavaonice poloila je utrak u visini 20.000,00 kn 3) Utrak je poloen na iro raun 4) Primljen je izvadak sa iro rauna o pologu utrka 5) Primljen je izvadak sa iro rauna u visini od 1.000,00 kn 6) Glavna blagajna isplatila je 2.000,00 kn (izvri potrebne predradnje za ovu isplatu) 7) Primljen je izvadak sa iro rauna o uplati 2.000,00 kn 8) Izjednai sve raune

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • PUTNI NALOG 1. U glavnu blagajnu doznaeno je 5.000,00 kn na ime putnih trokova. Primljen je izvadak sa iro rauna 5.000,00 kn. Isplaena je akontacija radniku za slubeni put 5.000,00 kn. Nakon slubenog puta radnik je obraunao sve trokove 5.000,00 kn. Knjii navedene poslovne promjene.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  2. Podignuto je sa iro rauna ekom u blagajnu 8.000,00 kn na ime putnih trokova. Primljen je izvadak sa iro rauna o obavljenoj isplati. Isplaena je akontacija radniku od 7.500,00 kn. Radnik je nakon slubenog puta podnio obraun trokova od 7.500,00 kn. Viak ili manjak novca je podignut ili vraen s ili na iro raun te je o svim promjenama primljeno pismeno izvjee banke.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  3. Zaposlenik poduzea upuen je na slubu putovanja. U ptrnom nalogu odreeno je da put traje 3 dana. Iznos dnevnice je 170,00 kn/dan. Putovanje e se obaviti osobnim automobilom. Zaposlenik ide na put u Zagreb to prema slubenom izvjeu treba prijei u jednom pravcu 250 km, a trokovi cestarine iznose u jednom pravcu 86,00 kn. Napravi obraun putnog naloga. U tu svrhu u glavnu blagajnu doznaeno je 5.000,00 kn. Primljen je izvadak sa iro rauna. Isplaena je akontacija od 3.500,00 kn. Nakon povratka sa slubenog puta, radnik je podnio obraun na 2.000,00 kn.

 • D P D P

  D P D P

  D P D P

  4. Radnik poduzea Trgopromet d.o.o. Osijek Brae Radia 35 (direktor i likvidator je Marko Markovi dipl. ekon.) je poslan na struno savjetovanje u Zagreb. Na put je poslan radnik Ivo Ivi dipl. ekon. u trajanju od 2 dana (radi se o 1. i 2. travnju). Slubena statistika procjenjuje udaljenost u jednom pravcu do Zagreba u iznosu 265 km (250 + 15 vonje). Trokovi noenja u hotelu Westyu snosi poslodavac u visini 1.500,00 kn s PDV-om za oba dana prema raunu hotela. Trokovi cestarine obraunati su u jednom pravcu od 102,00 kn. Kotizacija za sturno sudjelovanje o MRS- evima iznosi 2.000,00 kn. ekom u blagajnu podignuto je 4.000,00 kn. Primljen je izvadak sa iro rauna. Predujam je isplaen u iznosu 3.500,00 kn. Radnik je nakon slubenog puta podnio obraun 6.000,00 kn. Biak ili manjak novca ppodigni ili brati s ili na iro raun. Za potrebe putovanja koristi se osobni automobil. Direktor potpisuje pturni nalog, a obraun se podnosi u roku 3 dana. Saini obraun putnog naloga napravi potrebna knjienja, ispuni obrazac i zakljui raune.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  Obraun putnog naloga:

 • AKREDITIV 1. Uvozi se oprema iz Njemake za 50.000,00 eura. Poslovnoj banci ovlatenoj za poslove s inozemstvom predan je nalog 15 (nalog za otvaranje akreditiva) da na teret deviznog rauna u poslovima s inozemstvom otvori akreditiv od 50.000,00 eura. U trenutku otvaranja akreditiva srednji teaj prema HNB-u bio je 7,25 kn = 1 . Primljeno je izvjee o otvorenom akreditivu. Primljena je oprema i raun izonemnog dobavljaa na iznos od 50.000,00 . Teaj na dan preuzimanja opreme bio je 7,30 kn. Oprema je stavljena u funkciju.

  Obraun teajnih razlika:

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D

  P D P

  D P D P

 • 2. Uvozi se oprema iz Italije za 65.000,00 . Sa poslovnom bankom sklopljen je ugovor da za potrebe poslovanja s inozemstvom otvori devizni akreditiv za plaanje inozemnog dobavljaa. Na taj dan 1 vrijedi 7,35 kn. Primljeno je izvjee o otvorenom aktreidivu. Oprema je dostavljena u Hrvatsku u roku mjesec dana i raun dobavljaa na 65.000,00 , ali po teaju 7,30 kn za 1. Carina iznosi 10% ugovorene cijene. Carina se plaa ekom. Trokovi peditera i prijevoza iznose 8.418,00 kn s PDV-om i plaeni su ekovi. ek je upuen na naplatu. Trokovi montae i 1. servisa iznose 5.000,00 kn bez PDV-a. Plaeno je virmanom. Virman je poslan na naplatu. Virman i ek su naplaeni o emu je primljeno izvjee banke. Oprema je predana na primopredaju. Izvri saldiranje PDV-a ako obveza PDV-a iznosi 6.000,00 kn.

  Obraun teajnih razlika:

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D

  P D P

  D

  P D P

  D

  P D P

 • KUPNJA DEVIZA 1. Zbog proirenja poslovanja na inozemstvo kupuju se devize u kunskoj protuvrijednosti od 35.000,00 . Ovlatenoj tuzemnoj banci za poslove s tuzemstvom, dostavlja se nalog za plaanje kupljenih deviza (1 = 7,30kn). Banka je poslala izvjee o kupnji deviza. Izvren je prijenos kupljenih deviza na devizni raun. Primljen je izvadak sa iro rauna. Temeljem poloenog novca na devizni raun moe se otvoriti devizni akreditiv. Banka je dostavila izvjee o otvorenom akreditivu.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  2. Za potrebe plaanja deviznih obveza prama inozemstvu kupuje se kod poslovne banke 25.000,00 USD. Banci je dostavljen nalog za plaanje kunske protuvrijednosti prema teaju od 5 kn = 1USD. Od banke je primljen izvadak sa ziro rauna o obavljenoj doznaci. Kupljene devize poloene su na raun. Banka je poslala izvjee. Banci je dostavljen nalog za plaanje devizne obveze prema inozemnom dobavljau u iznosu od 25.000,00 USD (1USD = 5,50kn). Banka je dostavila izvadak sa deviznog rauna.

  D P D P

  D

  P D P

  D P D P

 • D P D P

  D P D P

  3. Radi izvrenja sklopljenog ugovora o nabavci stroja u inozemstvu vri se kupnja deviza od 70.000,00 u kunskoj protuvrijednosti (1=7,30kn). Primljen je izvadak sa iro rauna o kupljenim devizama. Sljedeeg dana kupljene devize doznaene su na devizni raun. Primljeno je izvjee. Kupljen je stroj 70.000,00 (po teaju 1=7,40kn). Carina iznosi 5%, a pedicija i transport 2% ugovorene cijene. Stroj je stavljen u funkciju. Knjii teajne razlike.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 4. Na temelju prethodnog zadatka izvri saldiranje PDV-a ako je godinja obveza 2.000,00 kn. Razliku vrati ili isplati s ili na iro raun. Tijekom vremena nabavljeni stroj je prodan za 55.000,00 kn bez PDV-a. Kupac je platio ekom. ek je poslan na naplatu. Stiglo je izvjee.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D

  P D P

  D

  P D P

 • ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA

  1. Ugovorena je nabava sirovina za proizvodnju. Cijena je 25 kn/kg bez PDV-a. Dobavlja u sluaju narudbe vie od dana preuzimanja odobrava 2% casasconta. Za zakanjenje plaanja zaraunava se zakonska zatezna kamata. Ugovorena je isporuka 5 tona sirovina.

  a) Primljena je isporuka i raun dobavljaa od 146.400,00 kn (isporuka 117.120,00 kn i PDV 29.280,00 kn).

  b) Trokovi ukrcaja i iskrcaja prema raunu iznose 1.342,00 kn (usluga 1.073,60 kn i PDV 268,40 kn) i plaeni su ekom. ek je poslan na naplatu. Primljeno je izvjee o naplati eka.

  c) Trokovi prijevoza i osiguranja prijevoza prema raunu prijevoznika iznose 7.686,00 kn kn (usluga 6.148,80 i PDV 1.537,20 kn) i plaeni su mjenicom.

  d) Trokovi skladitenja sirovine iznose 2.000,00 kn s PDV-om i plaeni su obveznicom.

  e) Mjenica i obvenica poslani su na naplatu. Stiglo je izvjee o naplati mjenice i obveznice.

  f) Zapisniki je utvreno da je skladitar preuzeo 4.900 kg uz doputeni gubitak u prijevozu od 3%. Sirovina je preuzeta u roku 5 dana i po zakonskom roku plaena.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D

  P D P

 • 2. Od tuzemnog dobavljaa nabavljeni su priuvni dijelovi: 5 velikih cirkulacijskih crpki kao priuva za pogon po cijeni od 28.000,00 kn bez PDV-a i 16 manjih crpki za redovite zamjene po cijeni od 16.250,00 kn za komad bez PDV-a. Trokovi montae i putanja u pogon iznose 20.000,00 kn sa PDV-om. Primljeni su priuvni dijelovi i raun dobavljaa na 500.000,00 kn bez PDV-a. Priuvni dijelovi su obraunati i stavljeni na zalihu. Dobavlja je plaen virmanom. Virman je poslan na naplatu. Primljen je izvadak.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  3. .Nabavljeno je 5 elektrinih builica pojedinane cijene 840,00 kn bez PDV-a. Primljen je raun dobavljaa. Raun je upuen na naplatu. Plaanje je ugovoreno meusobnom kompenzacijom potraivanja i obveza. Builice su dane na upotrebu. Raunovodstvenom politikom poduzea predvia se da se sitni inventar prilikom davanja na upotrebu otpisuje u punom (100%) iznosu.

  D P D P

  D P D P

 • D P D P

  D P D P

  D

  P D P

  4. Ugovorena je nabava 4 elektrine kosilice pojedinane cijene 900,00 kn bez PDV-a. Primljene su kosilise i raun dobavljaa na 4.500,00 kn (isporuka 3600,00 i PDV 900,00 kn). Skladitar je nainio primku. Kosilice su predane na skladite. Prema raunovodstvenim politikama poduzea sitni inventar se otpisuje u apsolutnom iznosu. Izvrena je kompenzacija kupca i dobavljaa. Primljen je izvadak sa iro rauna.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D

  P D P

  D P D P

 • 5. Za potrebe izrade zakljunog rauna nabavljene su tiskanice i drugi uredski materijal. Knjiara je dostavila raun na 305,00 kn (tiskanica 244,00 kn i PDV 61,00 kn). Tiskanice su predane voditelju raunovodstva.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  6. Poduzee je nabavilo 7 automatskih trimera pojedinane cijene 700,00 kn bez PDV-a. Trimeri su isporueni u roku od 8 dana prema raunu dobavljaa na 4.900,00 kn. Skladitar je sastavio skladinicu. Trimeri su predani na upotrebu. Raunovodstvenom politikom uprave poduzea trimeri se otpisuju jednokratno. Trimeri se koriste za ureenje okolia.

  D P D P

  D

  P D P

  D P D P

  D P D P

  D

  P D P

 • D P D P

  D P D P

  PPC I FIFO METODA 1. Poduzee je pomou nabavljenog stroja krenilo u proizvodnju PVC prozora. U proizvodnji PVC stolarije poduzee koristi posebnu sirovinu. Trenutno stanje zaliha iznosi 6.000 kg po 2.000,00 kn. Za proizvodnju nedostaje jo 15.000 kg drva koja e se naruiti sljedeom dinamikom:

  a) Primljena je isporuka i raun dobavljaa na 200.000,00 kn (2.000 kg po 100,00 kn) bez PDV-a

  b) Primljena je isporuka i raun dobavljaa za 5.000 kg drveta po 250,00 kn bez PDV-a

  c) Primljena je isporuka i raun dobavljaa na 8.000 kg po 185,00 kn bez PDV-a

  Trokovi prijevoza i iskrcaja po rauju prijevoznika iznose za pojedinanu navavku 3.000,00 sa PDV-om. Napravljen je obraun prijema naruenog materijala prema primci skladitara. Skladitar je preuzeo naruenu koliinu i nainio zapisnik. U proizvodnju prozora utroeno je 13.000 kg nabavljene sirovine. Obraun materijala u proces proizvodnje obavljen je pomou PPC i FIFO metode. Knjii navedene poslovne promjene. D P D P

  D P D P

  D

  P D P

  D

  P D P

 • Obraun: Obraun PPC: Obraun FIFO:

 • TROKOVI 1. Za trokove promidbe proizvoda primljen je raun u visini 3.000,00 kn od dobavljaa

  Reklama d.o.o. Osijek.

  2. Primljen je raun dobavljaa Gradski radio d.o.o. Osijek za trokove reklamiranja i usluge oglaavanja proizvoda u visini 2.300,00 kn sa PDV-om.

  3. Poduzee je odluilo da e proizvod dodatno reklamirati putem jumbo plakata preko dobavljaa Panon d.o.o. Osijek za to je ispostavljen raun u visini 15.000,00 kn.

  4. Uprava poduzea donijela je odluku o poboljanju vizualnog identiteta proizvedenog proizvoda za to je zadueno poduzee Panon d.o.o. Osijek i trokovi iznose 30.000,00 kn.

  5. Trokovi komunalne usluge od Unikom d.o.o. Osijek u visini 350,00 kn

  6. Raun dobavljaa Unikom d.o.o. Osijek za trokove iznoenja i odvonje smea u visini 400,00 kn.

  7. Raun dobavljaa Dimnjaar d.o.o. Osijek za izvrene dimnjaarske usluge u visini 500,00 kn

  8. Primljen je raun poduzea Gras d.o.o. Osijek za odravanje okolia i zelenila u eksterijeru poduzea u visini 3.000,00 kn

  9. Primljen je raun poduzea Gradska istoa d.o.o. Os radi provedene deratizacije i dezinsekcije u visini 4.500,00 kn bez PDV-a

  10. Primljen je raun dobavljaa Sokol Mari d.o.o. Os radi angairanja 2 uvara u visini 4.000,00 kn bruto po osobi

  11. Primljen je raun javnog biljenika u visini 400,00kn radi izvrenje solanizacije dugoronog kredita kod Privredne banke Zagreb

  12. Primljen je raun hrvatske pote d.d. za knjigu ulazne i izlazne pote i obavljene potanske usluge u visini 1.000,00 kn bez PDV-a

  13. Primljen je raun T-com-a d.d. Os za nastale trokove hallo usluge u visini 750,00 kn sa PDV-om

  14. Primljen je raun Vodovod d.o.o. Os radi odvodnjavanja i proiavanja voda u visini 1.800,00 kn sa PDV-om

  15. Isplaena je naknada za odvojeni ivot radniku, za navedeni mjesec 2.010,00 kn neoporezivo i isplaeno sa iro rauna

  16. Isti mjesec isplaena je radniku jubilarna nagrada za 30 godina staa od 20.000,00 kn

  17. Privredna banka d.d. Zagreb poslala je raun radi izvrenih bankarskih usluga i platnih prometa u visini 600,00 kn

  18. Primljen je raun Croatia d.d. Zagreb radi osiguranja postojee zgrade u visini 7.000,00 kn

  19. Primljen je raun tehnike stanice za pregled vozila o izvrenoj i produenoj registraciji vozila za cijeli vozni park poduzea u visini 100.000,00 kn bez PDV-a

  20. Primljen je raun odvjetnikog ureda radi obavljenih odvjetnikih usluga za poduzee u visini 1.300,00 kn bez PDV-a

  21. Primljen je raun tvrtke Aurnost d.o.o. za izvrenu reviziju prethodne godine financijskih izvjea poduzetnika za to je ispostavljen raun 8.000,00 kn bez PDV-a

 • 22. Primljen je raun dobavljaa Sajam d.o.o. Osijek radi zakupa i ureenja izlobenog prostora te prezentacije prostora u visini 3.000,00 kn bez PDV-a

  23. Primljen je raun poduzea Zatita inspekt d.o.o. Osijek radi osposobljavanja radnika zbog zatite na radu u visini 6.000,00 kn bez PDV-a

  24. Primljen je raun dobavljaa za postavljanje vatrogasnog aparata u poduzeu u visini 3.500,00 kn bez PDV-a

  25. Primljen je raun dobavljaa Hlad d.o.o. Osijek radi postavljanja klimatizacijskih ureaja za hlaenje (2 ureaja) pojedinana cijena 1.200,00 kn bez PDV-a.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  KOMPENZACIJA I CESIJA

  2. Od HEP-a d.d. Osijek primljen je raun za potroenu elektrinu energiju u proteklom mjesecu u pogonu proizvodnje na iznos 1.708,00 kn (usluga 1.388,62 kn i PDV 319,38 kn) i raun za potroenu elektrinu energiju uprave na iznos 549,00 kn (usluga 446,34 kn i PDV 102,66 kn). Od HEP-a d.d. Osijek zaprimljen je zahtjev da se navedena potraivanja HEP-a ustupe tvrtki TEP d.o.o. Osijek. Obvezu prema novom vjerovniku (cesionar) namiruje se kompenzacijom. Banci su dostavljeni nalozi za plaanje. Primljen je izvadak sa iro rauna o izvrenom nalogu.

  D P D P

 • D P D P

  D P D P

  D P D P

  3. Od INA-trgovine d.o.o. Osijek primljen je raun za kupljeni benzin za putniko vozilo na iznos 485,00 kn (benzin 394,30 kn i PDV 90,70 kn). Raun je namiren kreditnom karticom tvrtke INA kartia. Primljen je obraun za plaanje od INA kartice. Obveza je plaena virmanom. Primljen je izvadak.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  4. Unikom d.o.o. Osijek je poslao raun za mjesenu uslugu odvoza smea za poduzee u visini 3.500,00 kn sa PDV-om. Unikomu je poslan zahtjev da se navedeno dugovanje zatvori sa poduzeem Gradski radio d.o.o. Osijek. Gradski radio kao novi vjerovnik namiruje na raun. Iznos je poslan na naplatu. Primljeno je izvjee.

  D P D P

  D P D P

 • D P D P

  D

  P D P

  5. Primljen je raun dobavljaa Promet d.o.o. Osijek za izvrene ulsuge prijevoza u visini 2.600,00 kn bez PDV-a. Poslovni partner Croatia d.o.o. Osijek predloila je cesiju sa Prometom d.o.o. Osijek koju e namiriti poduzee Leggrad d.o.o. Osijek kao kupac Croatie d.o.o. Svi nalozi su provedeni. Plaen je poetni iznos.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • OBRAUN I KNJIENJE PLAA 1. Zaposlenik u poduzeu ima mjesenu bruto plau u visini 19.500,00 kn na mjestu financijskog direktora. Ima prebivalite u opini Bilje za to mu pripada uveanje osobnog odbitka i radi uzdravanja nezaposlene supruge i dvoje djece. Prirez za opinu Bilje iznosi 5%. Napravi obraun i knjii isplatu plae radniku.

  Obraun plae:

 • D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  2. Obraunat je ugovor o djelu (nije u sustavu PDV-a) u visini 6.350,00kn.

  Ukupan troak Stopa Doprinos za zdravstveno osiguranje 13% Ukupno doprinosi na plau BRUTO PRIMITAK 6.350,00 Paualno priznati troak 0% Neoporezivi iznos primitka 0% Osnovica za doprinose Doprinosi MIO 1. stup 15% Doprinos MIO 2. stup 5% Ukupno doprinosi iz plae DOHODAK Osnovica za porez Porez 25% Prirez 13% UKUPNO porez i prirez NETO PRIMITAK

 • D P D P

  D

  P D P

  D

  P D P

  D

  P D P

  3. Obraunat je autorski honorar od 6.000,00kn.

  Ukupan troak Stopa Doprinos za zdravstveno osiguranje 0% Ukupno doprinosi na plau BRUTO PRIMITAK Paualno priznati troak 30% Neoporezivi iznos primitka 0% Osnovica za doprinose Doprinosi MIO 1. stup 0% Doprinos MIO 2. stup 0% Ukupno doprinosi iz plae DOHODAK Osnovica za porez Porez 25% Prirez 13% UKUPNO porez i prirez NETO PRIMITAK

  D P D P

  D P D P

 • D P D P

  D P D P

  AMORTIZACIJA I REVALORIZACIJA

  1. Kako bi se obavila revalorizacija i amortizacija kod poslovnog subjekta ABC d.o.o. Osijek na raunu glavne knjige zabiljeena su poetna stanja: dugotrajna imovina 12.000.000,00 kn, ispravak vrijednosti 8.000.000,00 kn. Tijekom godine stalno sredstvo (stroj) prodan je za 4.000.000,00 kn koji je prethodno otpisan pomou linearne metode uz vijek trajanja od 5%. Nabavna vrijednost stroja je 3.000.000,00 kn. Stopa revalorizacije iznosi 15%, a stopa amortizacije 15%. Napravi obraun amortizacije i revalorizacije i knjii promjene.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  Obraun revalorizacije:

 • Obraun amortizacije:

  2. Vri se obraun amortizacije i revalorizacije po godinjoj stopo od 12% osnosno 14% za dugotrajnu imovinu ija vrijednost iznosi 8.000.000,00 kn, a njena akumulirana amortizacija 5.500.000,00 kn. Nabavna vrijednost stroja iznosi 2.500.000,00 kn. Prodaje se za 3.200.000,00 kn uz pretnodni otpis po linearnoj metodi na rok trajanja od 2 godine. Napravi obraun revalorizacije i amortizacije te knjii navedene poslovne promjene.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  Obraun revalorizacije:

  Obraun amortizacije:

 • 3. Prodano je stalno sredstvo za 4.000.000,00 kn koje se otpisuje 8 godina pomou linearne metode. Nabavna vrijednost stroja iznosi 1.000.000,00 kn. Stalno sredstvo ima poetni saldo od 16.500.000,00 kn uz ispravak vrijednosti od 1.500.000,00 kn. Stopa revalorizacije iznosti 6% polugodinje, a stopa amortizacije 13% godinje. Obraunaj i proknjii revalorizaciju i amortizaciju te knjui poslovne promjene.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  Obraun revalorizacije:

  Obraun amortizacije:

 • OBRAUN I ZATVARANJE TROKOVA I OBRAUN PROIZVODNJE 1. Poduzee ima ova mjesta trokova: Pogon za izradu proizvoda, Kotlovnicu i Administraciju, upravu i prodaju (AUP). 1. Utroeno je priuvnih dijelova za odravanje i popravke 3.000,00 kn /Kotlovnica

  1.000,00 kn, Pogon 2.000,00 kn/. 2. 08. listopada 2006. u 17,30 sati Ante Kui se vratio sa slubenog putovanja iz Zagreba i

  podnio obraun putnih trokova /AUP/: dnevnice 425,00kn, trokovi prijevoza 246,00 kn, hotelski raun 820,00 kn.

  3. Primljenje raun (R-1) broj 71 od HEP-a Rijeka za utroenu elektrinu energiju 6.250,00 kn (sadran PDV). /Pogon 3.000,00; Kotlovnica 1.000,00; AUP 1.000,00/

  4. Knjiite obraun bruto plaa koje iznose 80.000,00 kn, od toga plae reije 50.000,00 kn /Pogon 20.000,00; Kotlovnica 10.000,00; AUP 20.000,00/

  5. Obraunati i proknjiiti amortizaciju za stroj ija je BKV 36.000,00 kn, vijek trajanja je 10 godina, a stroj je stavljen u uporabbu 13. 9. 2006. /Pogon/

  6. Sastavite POL. Trokove Kotlovnice prenesite 70% na Pogon, a 30% na AUP. Izraunajte % OTI na osnovvu ukupnih direktnih trokova, rezultat zaokruite na 2 decimale. Knjiite trokove proizvodnje.

  POGONSKI OBRAUNSKI LIST

  Red. broj

  Vrsta troka Broj rauna Knjigov. iznos

  Kotlovnica Pogon AUP

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. UKUPNO UKUPNO

  Izravni trokovi

  UKUPNO % OTI = D P D P

  D P D P

 • PROIZVODNJA U TIJEKU, GOTOVI PROIZVODI I TRGOVAKA ROBA 1. Trgovako drutvo Golubica d.o.o. Osijek obavlja djelatnost trogovine na veliko. Zalihe trgovake robe evidentiraju se po stvarnom troku nabave. Analitiko knjigovodstvo robe organizirano je po veleprodajnim skladitima. U kalkulacijama u trokove nabave ukljuuju se ovisni trokovi. U kalkulaciji prodajne cijene primjenjuje se sustav mare, a stopa mare utvruje se odlukom uprave. Nastali su sljedei poslovni dogaaji:

  a) od drutva Galeb d.o.o. primljena je roba i raun R1 sa sljedeim podacima:

  100 komada robe x * 400,00 kn= 40.000,00 150 komada reobe y * 350,00 kn = 52.500,00 200 komada robe z * 600,00 kn = 120.000,00

  = 212.500,00 Rabat 5% = 10.625,00 Neto cijena= 201.875,00 PDV 25%= 50.468,75

  Zbirni iznos naknade i PDV-a = 252.343,75kn.

  b) Za prijevoz robe primljene od drutva Galeb d.o.o. primljen je raun prijevoznika Zoran d.o.o. sa sljedeim podacima: naknada za prijevoz 15.625,00 kn bez PDV-a

  c) Za primljenu robu od drutva Galeb sastavljena je primka u kojoj su iskazani trokovi nabave za nabavljeu robu. Napravi kalkulaciju trokova nabavljene koliine i knjii navedene poslovne promjene.

  Kalkulacija:

  R.b. Naziv robe Jedinica robe

  Nabavljena koliina

  Cijena dobavljaa

  Troak prijevoza

  Ostali trokovi

  Troak nabavljene koliine

  Troak nabave po jedinici

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 2. Trgovako drutvo Bosut d.o.o. uvozi robu iz Njemake za prodaju na veliko. Temeljem toga nastali su sljedei poslovni dogaaji:

  a) Od dobavljaa Europa d.o.o. Frankfurt-Njemaka primljen je raun za 4.000 kg robe K. Raun glasi na 10.000,00 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem teaju HNB-a na dan uvoza 1=7,456kn.

  b) Za uvezenih 4.000 kg robe K u carinskoj dokumentaciji utvrena je vrijednost obveze u visini 9.540,20 kn i ostalim trokovima u visini ?

  c) Za prijevoz robe iz Frankfurta do skladita u Poegi primljen je raun inozemnog prijevoznika na 400. Kunska protuvrijednost teaja na dan uvoza je za 1=7,456kn. pediterske usluge kod uvoza robe obraunalo je trgovako poduzee na pediciju na sljedei nain: obveza bez PDV-a 2.100,00 PDV na osnovicu (800,00) 200,00

  d) Zatvara se PDV, alje se na naplatu, prima se izvjee banke!

  e) Za uvezenih 4.000 kg robe K sastavljena je primka-kalkulacija u kojoj su iskazani sljedei elementi: PRIMKA-kalkulacija (dobavlja 74.560,00 kn, prijevoz 2.982,40 kn, carina 9.540,20 kn, pedicija 2.100,00 kn) ukupan iznos je 89.182,60kn

  f) Izraunaj troak nabave po jedinici, iznos mare po jedinici, stopu mare i prodajnu cijenu za jedinicu mjere.

  Kalkulacija:

  R.b. Naziv robe

  Nabavljena koliina

  Cijena dobavljaa

  Troak prijevoza

  Carina Ostali trokovi

  Ukupan troak

  nabavljene koliine

  Troak nabave po

  jedinici

  Mara po

  jedinici

  Stopa mare

  Prodajna cijena po

  jeidnici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • D P D P

  3. Nabavljeno je 1.800 komada trgovake robe Z u Zagrebu. Zbog potreba nabavci izvan Osijeka nastali su sljedei poslovni dogaaji: Dobavlja je poslao raun u roku 5 dana na iznos od 85.000,00 kn sa PDV-om. Prijevoznik d.o.o. Os poslao je raun radi nastalih trokova ukrcaja, iskrcaja i prijevoza u visini 20.000,00 kn sa PDV-om. Primljena je roba, sainen je obraun primljene trgovake robe. Saini primku- kalkulaciju u kojoj e biti iskazani trokovi nabave, zavisni trokovi i elementi kalkulacije prodajne cijene. Roba je predana na skladite. Svi dobavljai su plaeni ekom. ek je poslan na naplatu. ek je plaen, primljen je izvadak. Pretporez se zatvara. Knjii se uplata pretporeza.

  D P D P

  D

  P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 4. Nabavljena je trgovaka roba. Kupovna cijena iznosi 91.500,00 (isporuka 73.200,00 kn i PDV 18.300,00kn). Trokovi prijevoznika iznose prema raunu r1 24.400,00 kn (usluga 19.520,00 kn i PDV 4.880,00kn). Zadana je odlukom uprave maloprodajna mara koja iznosi 20%. Utvruje se maloprodajna cijena. Zaduuje se prodavaonica maloprodaje.

  Mpc:

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 5. Poduzee Trgopromet d.o.o. Osijek nabavilo je trgovaku robu za potrebe vlastitih maloprodajnih prodavaonica. S poslovnim partnerom zakljuen je ugovor o poslovnoj suradnji te je isporueno 2300 kg robe po cijeni od 400,00 kn. Odobren je rabat od 5%. Obraunava se PDV od 25%. Nastali su sljedei ovisni trokovi: transport 2.000,00 kn s PDV-om, osiguranje 5.000,00kn, ukrcaj i iskrcaj 3.500,00 kn s PDV-om. Primljena je roba, napravljen je obraun, tuvrena je mara od 18%. Utvruje se maloprodajna cijena i zaduuje se prodavaonica maloprodaje.

  Mpc:

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 6. Prodana je roba u prodavaonici za 250.000,00 kn. RUC trgovake robe je 800.000,00 kn, a zalihe trgovake robe su 8.000.000,00kn. Knjii navedene poslovne promjene.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  7. Knjigovodstvo zaliha u trgovakom drutvu Trgopromet zabiljeilo je sljedee vrijednosti: zalihe trgovake robe u vrijednosti 5.000.000,00 kn i RUC od 1.000.000,00 kn. Prodano je robe od 400.000,00 kn. Poetno stanje glavne blagajne je 2.000.000,00 kn. Utrak je predan na glavnu blagajnu. Poloen je na iro raun. Primljen je izvadak.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 8. Na temelju zadatka 8-14 (str. 26.), zadatak 3. (str. 29.), zadatak 1. (str. 31.) i zadatka 1. (str. 33.) saini obraun proizvodnje (proizvodnog procesa).

  9. Utvrdi i knjii financijski rezultat poslovanja pomou sljedeih zadataka: zadatak 6. (str. 24), zadatak 1. (str. 25), zadatak 3. (str. 28) i zadatak 2 (str.26).

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 2/9/11 3

  FINANCIJSKE TABLICE

 • 63

  1. Financijske tablice Godina (n)

  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%

  1 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,1 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,2

  2 1,0201 1,0404 1,0609 1,0816 1,1025 1,1236 1,1449 1,1664 1,1881 1,2100 1,2321 1,2544 1,2769 1,2996 1,3225 1,3456 1,3689 1,3924 1,4161 1,4400

  3 1,0303 1,0612 1,0927 1,1249 1,1576 1,1910 1,2250 1,2597 1,2950 1,3310 1,3676 1,4049 1,4429 1,4815 1,5209 1,5609 1,6016 1,6430 1,6852 1,7280

  4 1,0406 1,0824 1,1255 1,1699 1,2155 1,2625 1,3108 1,3605 1,4116 1,4641 1,5181 1,5735 1,6305 1,6890 1,7490 1,8106 1,8739 1,9388 2,0053 2,0736

  5 1,0510 1,1041 1,1593 1,2167 1,2763 1,3382 1,4026 1,4693 1,5386 1,6105 1,6851 1,7623 1,8424 1,9254 2,0114 2,1003 2,1924 2,2878 2,3864 2,4883

  6 1,0615 1,1262 1,1941 1,2653 1,3401 1,4185 1,5007 1,5869 1,6771 1,7716 1,8704 1,9738 2,0820 2,1950 2,3131 2,4364 2,5652 2,6996 2,8398 2,9860

  7 1,0721 1,1487 1,2299 1,3159 1,4071 1,5036 1,6058 1,7138 1,8280 1,9487 2,0762 2,2107 2,3526 2,5023 2,6600 2,8262 3,0012 3,1855 3,3793 3,5832

  8 1,0829 1,1717 1,2668 1,3686 1,4775 1,5938 1,7182 1,8509 1,9926 2,1436 2,3045 2,4760 2,6584 2,8526 3,0590 3,2784 3,5115 3,7589 4,0214 4,2998

  9 1,0937 1,1951 1,3048 1,4233 1,5513 1,6895 1,8385 1,9990 2,1719 2,3579 2,5580 2,7731 3,0040 3,2519 3,5179 3,8030 4,1084 4,4355 4,7854 5,1598

  10 1,1046 1,2190 1,3439 1,4802 1,6289 1,7908 1,9672 2,1589 2,3674 2,5937 2,8394 3,1058 3,3946 3,7072 4,0456 4,4114 4,8068 5,2338 5,6947 6,1917

  11 1,1157 1,2434 1,3842 1,5395 1,7103 1,8983 2,1049 2,3316 2,5804 2,8531 3,1518 3,4785 3,8359 4,2262 4,6524 5,1173 5,6240 6,1759 6,7767 7,4301

  12 1,1268 1,2682 1,4258 1,6010 1,7959 2,0122 2,2522 2,5182 2,8127 3,1384 3,4985 3,8960 4,3345 4,8179 5,3503 5,9360 6,5801 7,2876 8,0642 8,9161

  13 1,1381 1,2936 1,4685 1,6651 1,8856 2,1329 2,4098 2,7196 3,0658 3,4523 3,8833 4,3635 4,8980 5,4924 6,1528 6,8858 7,6987 8,5994 9,5964 10,6993

  14 1,1495 1,3195 1,5126 1,7317 1,9799 2,2609 2,5785 2,9372 3,3417 3,7975 4,3104 4,8871 5,5348 6,2613 7,0757 7,9875 9,0075 10,1472 11,4198 12,8392

  15 1,1610 1,3459 1,5580 1,8009 2,0789 2,3966 2,7590 3,1722 3,6425 4,1772 4,7846 5,4736 6,2543 7,1379 8,1371 9,2655 10,5387 11,9737 13,5895 15,4070

  16 1,1726 1,3728 1,6047 1,8730 2,1829 2,5404 2,9522 3,4259 3,9703 4,5950 5,3109 6,1304 7,0673 8,1372 9,3576 10,7480 12,3303 14,1290 16,1715 18,4884

  17 1,1843 1,4002 1,6528 1,9479 2,2920 2,6928 3,1588 3,7000 4,3276 5,0545 5,8951 6,8660 7,9861 9,2765 10,7613 12,4677 14,4265 16,6722 19,2441 22,1861

  18 1,1961 1,4282 1,7024 2,0258 2,4066 2,8543 3,3799 3,9960 4,7171 5,5599 6,5436 7,6900 9,0243 10,5752 12,3755 14,4625 16,8790 19,6733 22,9005 26,6233

  19 1,2081 1,4568 1,7535 2,1068 2,5270 3,0256 3,6165 4,3157 5,1417 6,1159 7,2633 8,6128 10,1974 12,0557 14,2318 16,7765 19,7484 23,2144 27,2516 31,9480

  20 1,2202 1,4859 1,8061 2,1911 2,6533 3,2071 3,8697 4,6610 5,6044 6,7275 8,0623 9,6463 11,5231 13,7435 16,3665 19,4608 23,1056 27,3930 32,4294 38,3376

  21 1,2324 1,5157 1,8603 2,2788 2,7860 3,3996 4,1406 5,0338 6,1088 7,4002 8,9492 10,8038 13,0211 15,6676 18,8215 22,5745 27,0336 32,3238 38,5910 46,0051

  22 1,2447 1,5460 1,9161 2,3699 2,9253 3,6035 4,4304 5,4365 6,6586 8,1403 9,9336 12,1003 14,7138 17,8610 21,6447 26,1864 31,6293 38,1421 45,9233 55,2061

  23 1,2572 1,5769 1,9736 2,4647 3,0715 3,8197 4,7405 5,8715 7,2579 8,9543 11,0263 13,5523 16,6266 20,3616 24,8915 30,3762 37,0062 45,0076 54,6487 66,2474

  24 1,2697 1,6084 2,0328 2,5633 3,2251 4,0489 5,0724 6,3412 7,9111 9,8497 12,2392 15,1786 18,7881 23,2122 28,6252 35,2364 43,2973 53,1090 65,0320 79,4968

  25 1,2824 1,6406 2,0938 2,6658 3,3864 4,2919 5,4274 6,8485 8,6231 10,8347 13,5855 17,0001 21,2305 26,4619 32,9190 40,8742 50,6578 62,6686 77,3881 95,3962

  26 1,2953 1,6734 2,1566 2,7725 3,5557 4,5494 5,8074 7,3964 9,3992 11,9182 15,0799 19,0401 23,9905 30,1666 37,8568 47,4141 59,2697 73,9490 92,0918 114,4755

  27 1,3082 1,7069 2,2213 2,8834 3,7335 4,8223 6,2139 7,9881 10,2451 13,1100 16,7386 21,3249 27,1093 34,3899 43,5353 55,0004 69,3455 87,2598 109,5893 137,3706

  28 1,3213 1,7410 2,2879 2,9987 3,9201 5,1117 6,6488 8,6271 11,1671 14,4210 18,5799 23,8839 30,6335 39,2045 50,0656 63,8004 81,1342 102,9666 130,4112 164,8447

  29 1,3345 1,7758 2,3566 3,1187 4,1161 5,4184 7,1143 9,3173 12,1722 15,8631 20,6237 26,7499 34,6158 44,6931 57,5755 74,0085 94,9271 121,5005 155,1893 197,8136

  30 1,3478 1,8114 2,4273 3,2434 4,3219 5,7435 7,6123 10,0627 13,2677 17,4494 22,8923 29,9599 39,1159 50,9502 66,2118 85,8499 111,0647 143,3706 184,6753 237,3763

 • 64

  2. Financijske tablice

  Godina (n) 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%

  1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 0,9009 0,8929 0,8850 0,8772 0,8696 0,8621 0,8547 0,8475 0,8403 0,8333

  2 0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264 0,8116 0,7972 0,7831 0,7695 0,7561 0,7432 0,7305 0,7182 0,7062 0,6944

  3 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513 0,7312 0,7118 0,6931 0,6750 0,6575 0,6407 0,6244 0,6086 0,5934 0,5787

  4 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0,6830 0,6587 0,6355 0,6133 0,5921 0,5718 0,5523 0,5337 0,5158 0,4987 0,4823

  5 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209 0,5935 0,5674 0,5428 0,5194 0,4972 0,4761 0,4561 0,4371 0,4190 0,4019

  6 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645 0,5346 0,5066 0,4803 0,4556 0,4323 0,4104 0,3898 0,3704 0,3521 0,3349

  7 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,5470 0,5132 0,4817 0,4523 0,4251 0,3996 0,3759 0,3538 0,3332 0,3139 0,2959 0,2791

  8 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665 0,4339 0,4039 0,3762 0,3506 0,3269 0,3050 0,2848 0,2660 0,2487 0,2326

  9 0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241 0,3909 0,3606 0,3329 0,3075 0,2843 0,2630 0,2434 0,2255 0,2090 0,1938

  10 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855 0,3522 0,3220 0,2946 0,2697 0,2472 0,2267 0,2080 0,1911 0,1756 0,1615

  11 0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 0,5268 0,4751 0,4289 0,3875 0,3505 0,3173 0,2875 0,2607 0,2366 0,2149 0,1954 0,1778 0,1619 0,1476 0,1346

  12 0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 0,4970 0,4440 0,3971 0,3555 0,3186 0,2858 0,2567 0,2307 0,2076 0,1869 0,1685 0,1520 0,1372 0,1240 0,1122

  13 0,8787 0,7730 0,6810 0,6006 0,5303 0,4688 0,4150 0,3677 0,3262 0,2897 0,2575 0,2292 0,2042 0,1821 0,1625 0,1452 0,1299 0,1163 0,1042 0,0935

  14 0,8700 0,7579 0,6611 0,5775 0,5051 0,4423 0,3878 0,3405 0,2992 0,2633 0,2320 0,2046 0,1807 0,1597 0,1413 0,1252 0,1110 0,0985 0,0876 0,0779

  15 0,8613 0,7430 0,6419 0,5553 0,4810 0,4173 0,3624 0,3152 0,2745 0,2394 0,2090 0,1827 0,1599 0,1401 0,1229 0,1079 0,0949 0,0835 0,0736 0,0649

  16 0,8528 0,7284 0,6232 0,5339 0,4581 0,3936 0,3387 0,2919 0,2519 0,2176 0,1883 0,1631 0,1415 0,1229 0,1069 0,0930 0,0811 0,0708 0,0618 0,0541

  17 0,8444 0,7142 0,6050 0,5134 0,4363 0,3714 0,3166 0,2703 0,2311 0,1978 0,1696 0,1456 0,1252 0,1078 0,0929 0,0802 0,0693 0,0600 0,0520 0,0451

  18 0,8360 0,7002 0,5874 0,4936 0,4155 0,3503 0,2959 0,2502 0,2120 0,1799 0,1528 0,1300 0,1108 0,0946 0,0808 0,0691 0,0592 0,0508 0,0437 0,0376

  19 0,8277 0,6864 0,5703 0,4746 0,3957 0,3305 0,2765 0,2317 0,1945 0,1635 0,1377 0,1161 0,0981 0,0829 0,0703 0,0596 0,0506 0,0431 0,0367 0,0313

  20 0,8195 0,6730 0,5537 0,4564 0,3769 0,3118 0,2584 0,2145 0,1784 0,1486 0,1240 0,1037 0,0868 0,0728 0,0611 0,0514 0,0433 0,0365 0,0308 0,0261

  21 0,8114 0,6598 0,5375 0,4388 0,3589 0,2942 0,2415 0,1987 0,1637 0,1351 0,1117 0,0926 0,0768 0,0638 0,0531 0,0443 0,0370 0,0309 0,0259 0,0217

  22 0,8034 0,6468 0,5219 0,4220 0,3418 0,2775 0,2257 0,1839 0,1502 0,1228 0,1007 0,0826 0,0680 0,0560 0,0462 0,0382 0,0316 0,0262 0,0218 0,0181

  23 0,7954 0,6342 0,5067 0,4057 0,3256 0,2618 0,2109 0,1703 0,1378 0,1117 0,0907 0,0738 0,0601 0,0491 0,0402 0,0329 0,0270 0,0222 0,0183 0,0151

  24 0,7876 0,6217 0,4919 0,3901 0,3101 0,2470 0,1971 0,1577 0,1264 0,1015 0,0817 0,0659 0,0532 0,0431 0,0349 0,0284 0,0231 0,0188 0,0154 0,0126

  25 0,7798 0,6095 0,4776 0,3751 0,2953 0,2330 0,1842 0,1460 0,1160 0,0923 0,0736 0,0588 0,0471 0,0378 0,0304 0,0245 0,0197 0,0160 0,0129 0,0105

  26 0,7720 0,5976 0,4637 0,3607 0,2812 0,2198 0,1722 0,1352 0,1064 0,0839 0,0663 0,0525 0,0417 0,0331 0,0264 0,0211 0,0169 0,0135 0,0109 0,0087

  27 0,7644 0,5859 0,4502 0,3468 0,2678 0,2074 0,1609 0,1252 0,0976 0,0763 0,0597 0,0469 0,0369 0,0291 0,0230 0,0182 0,0144 0,0115 0,0091 0,0073

  28 0,7568 0,5744 0,4371 0,3335 0,2551 0,1956 0,1504 0,1159 0,0895 0,0693 0,0538 0,0419 0,0326 0,0255 0,0200 0,0157 0,0123 0,0097 0,0077 0,0061

  29 0,7493 0,5631 0,4243 0,3207 0,2429 0,1846 0,1406 0,1073 0,0822 0,0630 0,0485 0,0374 0,0289 0,0224 0,0174 0,0135 0,0105 0,0082 0,0064 0,0051

  30 0,7419 0,5521 0,4120 0,3083 0,2314 0,1741 0,1314 0,0994 0,0754 0,0573 0,0437 0,0334 0,0256 0,0196 0,0151 0,0116 0,0090 0,0070 0,0054 0,0042

 • 65

  3. Financijske tablice

  Godina (n) 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%

  1 1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 1,0600 1,0700 1,0800 1,0900 1,1000 1,1100 1,1200 1,1300 1,1400 1,1500 1,1600 1,1700 1,1800 1,1900 1,2000

  2 2,0301 2,0604 2,0909 2,1216 2,1525 2,1836 2,2149 2,2464 2,2781 2,3100 2,3421 2,3744 2,4069 2,4396 2,4725 2,5056 2,5389 2,5724 2,6061 2,6400

  3 3,0604 3,1216 3,1836 3,2465 3,3101 3,3746 3,4399 3,5061 3,5731 3,6410 3,7097 3,7793 3,8498 3,9211 3,9934 4,0665 4,1405 4,2154 4,2913 4,3680

  4 4,1010 4,2040 4,3091 4,4163 4,5256 4,6371 4,7507 4,8666 4,9847 5,1051 5,2278 5,3528 5,4803 5,6101 5,7424 5,8771 6,0144 6,1542 6,2966 6,4416

  5 5,1520 5,3081 5,4684 5,6330 5,8019 5,9753 6,1533 6,3359 6,5233 6,7156 6,9129 7,1152 7,3227 7,5355 7,7537 7,9775 8,2068 8,4420 8,6830 8,9299

  6 6,2135 6,4343 6,6625 6,8983 7,1420 7,3938 7,6540 7,9228 8,2004 8,4872 8,7833 9,0890 9,4047 9,7305 10,0668 10,4139 10,7720 11,1415 11,5227 11,9159

  7 7,2857 7,5830 7,8923 8,2142 8,5491 8,8975 9,2598 9,6366 10,0285 10,4359 10,8594 11,2997 11,7573 12,2328 12,7268 13,2401 13,7733 14,3270 14,9020 15,4991

  8 8,369 8,755 9,159 9,583 10,027 10,491 10,978 11,488 12,021 12,579 13,164 13,776 14,416 15,085 15,786 16,519 17,285 18,086 18,923 19,799

  9 9,462 9,950 10,464 11,006 11,578 12,181 12,816 13,487 14,193 14,937 15,722 16,549 17,420 18,337 19,304 20,321 21,393 22,521 23,709 24,959

  10 10,567 11,169 11,808 12,486 13,207 13,972 14,784 15,645 16,560 17,531 18,561 19,655 20,814 22,045 23,349 24,733 26,200 27,755 29,404 31,150

  11 11,683 12,412 13,192 14,026 14,917 15,870 16,888 17,977 19,141 20,384 21,713 23,133 24,650 26,271 28,002 29,850 31,824 33,931 36,180 38,581

  12 12,809 13,680 14,618 15,627 16,713 17,882 19,141 20,495 21,953 23,523 25,212 27,029 28,985 31,089 33,352 35,786 38,404 41,219 44,244 47,497

  13 13,947 14,974 16,086 17,292 18,599 20,015 21,550 23,215 25,019 26,975 29,095 31,393 33,883 36,581 39,505 42,672 46,103 49,818 53,841 58,196

  14 15,097 16,293 17,599 19,024 20,579 22,276 24,129 26,152 28,361 30,772 33,405 36,280 39,417 42,842 46,580 50,660 55,110 59,965 65,261 71,035

  15 16,258 17,639 19,157 20,825 22,657 24,673 26,888 29,324 32,003 34,950 38,190 41,753 45,672 49,980 54,717 59,925 65,649 71,939 78,850 86,442

  16 17,430 19,012 20,762 22,698 24,840 27,213 29,840 32,750 35,974 39,545 43,501 47,884 52,739 58,118 64,075 70,673 77,979 86,068 95,022 104,931

  17 18,615 20,412 22,414 24,645 27,132 29,906 32,999 36,450 40,301 44,599 49,396 54,750 60,725 67,394 74,836 83,141 92,406 102,740 114,266 127,117

  18 19,811 21,841 24,117 26,671 29,539 32,760 36,379 40,446 45,018 50,159 55,939 62,440 69,749 77,969 87,212 97,603 109,285 122,414 137,166 153,740

  19 21,019 23,297 25,870 28,778 32,066 35,786 39,995 44,762 50,160 56,275 63,203 71,052 79,947 90,025 101,444 114,380 129,033 145,628 164,418 185,688

  20 22,239 24,783 27,676 30,969 34,719 38,993 43,865 49,423 55,765 63,002 71,265 80,699 91,470 103,768 117,810 133,841 152,139 173,021 196,847 224,026

  21 23,472 26,299 29,537 33,248 37,505 42,392 48,006 54,457 61,873 70,403 80,214 91,503 104,491 119,436 136,632 156,415 179,172 205,345 235,438 270,031

  22 24,716 27,845 31,453 35,618 40,430 45,996 52,436 59,893 68,532 78,543 90,148 103,603 119,205 137,297 158,276 182,601 210,801 243,487 281,362 325,237

  23 25,973 29,422 33,426 38,083 43,502 49,816 57,177 65,765 75,790 87,497 101,174 117,155 135,831 157,659 183,168 212,978 247,808 288,494 336,010 391,484

  24 27,243 31,030 35,459 40,646 46,727 53,865 62,249 72,106 83,701 97,347 113,413 132,334 154,620 180,871 211,793 248,214 291,105 341,603 401,042 470,981

  25 28,526 32,671 37,553 43,312 50,113 58,156 67,676 78,954 92,324 108,182 126,999 149,334 175,850 207,333 244,712 289,088 341,763 404,272 478,431 566,377

  26 29,821 34,344 39,710 46,084 53,669 62,706 73,484 86,351 101,723 120,100 142,079 168,374 199,841 237,499 282,569 336,502 401,032 478,221 570,522 680,853

  27 31,129 36,051 41,931 48,968 57,403 67,528 79,698 94,339 111,968 133,210 158,817 189,699 226,950 271,889 326,104 391,503 470,378 565,481 680,112 818,223

  28 32,450 37,792 44,219 51,966 61,323 72,640 86,347 102,966 123,135 147,631 177,397 213,583 257,583 311,094 376,170 455,303 551,512 668,447 810,523 983,068

  29 33,785 39,568 46,575 55,085 65,439 78,058 93,461 112,283 135,308 163,494 198,021 240,333 292,199 355,787 433,745 529,312 646,439 789,948 965,712 1180,882

  30 35,133 41,379 49,003 58,328 69,761 83,802 101,073 122,346 148,575 180,943 220,913 270,293 331,315 406,737 499,957 615,162 757,504 933,319 1150,387 1418,258

 • 66

  4. Financijske tablice

  Godina (n) 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%

  1 0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0,847 0,840 0,833

  2 1,970 1,942 1,913 1,886 1,859 1,833 1,808 1,783 1,759 1,736 1,713 1,690 1,668 1,647 1,626 1,605 1,585 1,566 1,547 1,528

  3 2,941 2,884 2,829 2,775 2,723 2,673 2,624 2,577 2,531 2,487 2,444 2,402 2,361 2,322 2,283 2,246 2,210 2,174 2,140 2,106

  4 3,902 3,808 3,717 3,630 3,546 3,465 3,387 3,312 3,240 3,170 3,102 3,037 2,974 2,914 2,855 2,798 2,743 2,690 2,639 2,589

  5 4,853 4,713 4,580 4,452 4,329 4,212 4,100 3,993 3,890 3,791 3,696 3,605 3,517 3,433 3,352 3,274 3,199 3,127 3,058 2,991

  6 5,795 5,601 5,417 5,242 5,076 4,917 4,767 4,623 4,486 4,355 4,231 4,111 3,998 3,889 3,784 3,685 3,589 3,498 3,410 3,326

  7 6,728 6,472 6,230 6,002 5,786 5,582 5,389 5,206 5,033 4,868 4,712 4,564 4,423 4,288 4,160 4,039 3,922 3,812 3,706 3,605

  8 7,652 7,325 7,020 6,733 6,463 6,210 5,971 5,747 5,535 5,335 5,146 4,968 4,799 4,639 4,487 4,344 4,207 4,078 3,954 3,837

  9 8,566 8,162 7,786 7,435 7,108 6,802 6,515 6,247 5,995 5,759 5,537 5,328 5,132 4,946 4,772 4,607 4,451 4,303 4,163 4,031

  10 9,471 8,983 8,530 8,111 7,722 7,360 7,024 6,710 6,418 6,145 5,889 5,650 5,426 5,216 5,019 4,833 4,659 4,494 4,339 4,192

  11 10,368 9,787 9,253 8,760 8,306 7,887 7,499 7,139 6,805 6,495 6,207 5,938 5,687 5,453 5,234 5,029 4,836 4,656 4,486 4,327

  12 11,255 10,575 9,954 9,385 8,863 8,384 7,943 7,536 7,161 6,814 6,492 6,194 5,918 5,660 5,421 5,197 4,988 4,793 4,611 4,439

  13 12,134 11,348 10,635 9,986 9,394 8,853 8,358 7,904 7,487 7,103 6,750 6,424 6,122 5,842 5,583 5,342 5,118 4,910 4,715 4,533

  14 13,004 12,106 11,296 10,563 9,899 9,295 8,745 8,244 7,786 7,367 6,982 6,628 6,302 6,002 5,724 5,468 5,229 5,008 4,802 4,611

  15 13,865 12,849 11,938 11,118 10,380 9,712 9,108 8,559 8,061 7,606 7,191 6,811 6,462 6,142 5,847 5,575 5,324 5,092 4,876 4,675

  16 14,718 13,578 12,561 11,652 10,838 10,106 9,447 8,851 8,313 7,824 7,379 6,974 6,604 6,265 5,954 5,668 5,405 5,162 4,938 4,730

  17 15,562 14,292 13,166 12,166 11,274 10,477 9,763 9,122 8,544 8,022 7,549 7,120 6,729 6,373 6,047 5,749 5,475 5,222 4,990 4,775

  18 16,398 14,992 13,754 12,659 11,690 10,828 10,059 9,372 8,756 8,201 7,702 7,250 6,840 6,467 6,128 5,818 5,534 5,273 5,033 4,812

  19 17,226 15,678 14,324 13,134 12,085 11,158 10,336 9,604 8,950 8,365 7,839 7,366 6,938 6,550 6,198 5,877 5,584 5,316 5,070 4,843

  20 18,046 16,351 14,877 13,590 12,462 11,470 10,594 9,818 9,129 8,514 7,963 7,469 7,025 6,623 6,259 5,929 5,628 5,353 5,101 4,870

  21 18,857 17,011 15,415 14,029 12,821 11,764 10,836 10,017 9,292 8,649 8,075 7,562 7,102 6,687 6,312 5,973 5,665 5,384 5,127 4,891

  22 19,660 17,658 15,937 14,451 13,163 12,042 11,061 10,201 9,442 8,772 8,176 7,645 7,170 6,743 6,359 6,011 5,696 5,410 5,149 4,909

  23 20,456 18,292 16,444 14,857 13,489 12,303 11,272 10,371 9,580 8,883 8,266 7,718 7,230 6,792 6,399 6,044 5,723 5,432 5,167 4,925

  24 21,243 18,914 16,936 15,247 13,799 12,550 11,469 10,529 9,707 8,985 8,348 7,784 7,283 6,835 6,434 6,073 5,746 5,451 5,182 4,937

  25 22,023 19,523 17,413 15,622 14,094 12,783 11,654 10,675 9,823 9,077 8,422 7,843 7,330 6,873 6,464 6,097 5,766 5,467 5,195 4,948

  26 22,795 20,121 17,877 15,983 14,375 13,003 11,826 10,810 9,929 9,161 8,488 7,896 7,372 6,906 6,491 6,118 5,783 5,480 5,206 4,956

  27 23,560 20,707 18,327 16,330 14,643 13,211 11,987 10,935 10,027 9,237 8,548 7,943 7,409 6,935 6,514 6,136 5,798 5,492 5,215 4,964

  28 24,316 21,281 18,764 16,663 14,898 13,406 12,137 11,051 10,116 9,307 8,602 7,984 7,441 6,961 6,534 6,152 5,810 5,502 5,223 4,970

  29 25,066 21,844 19,188 16,984 15,141 13,591 12,278 11,158 10,198 9,370 8,650 8,022 7,470 6,983 6,551 6,166 5,820 5,510 5,229 4,975

  30 25,808 22,396 19,600 17,292 15,372 13,765 12,409 11,258 10,274 9,427 8,694 8,055 7,496 7,003 6,566 6,177 5,829 5,517 5,235 4,979

 • 67

  5. Financijske tablice Godina (n) 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%

  1 1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 1,0600 1,0700 1,0800 1,0900 1,1000 1,1100 1,1200 1,1300 1,1400 1,1500 1,1600 1,1700 1,1800 1,1900 1,2000

  2 0,5075 0,5150 0,5226 0,5302 0,5378 0,5454 0,5531 0,5608 0,5685 0,5762 0,5839 0,5917 0,5995 0,6073 0,6151 0,6230 0,6308 0,6387 0,6466 0,6545

  3 0,3400 0,3468 0,3535 0,3603 0,3672 0,3741 0,3811 0,3880 0,3951 0,4021 0,4092 0,4163 0,4235 0,4307 0,4380 0,4453 0,4526 0,4599 0,4673 0,4747

  4 0,2563 0,2626 0,2690 0,2755 0,2820 0,2886 0,2952 0,3019 0,3087 0,3155 0,3223 0,3292 0,3362 0,3432 0,3503 0,3574 0,3645 0,3717 0,3790 0,3863

  5 0,2060 0,2122 0,2184 0,2246 0,2310 0,2374 0,2439 0,2505 0,2571 0,2638 0,2706 0,2774 0,2843 0,2913 0,2983 0,3054 0,3126 0,3198 0,3271 0,3344

  6 0,1725 0,1785 0,1846 0,1908 0,1970 0,2034 0,2098 0,2163 0,2229 0,2296 0,2364 0,2432 0,2502 0,2572 0,2642 0,2714 0,2786 0,2859 0,2933 0,3007

  7 0,1486 0,1545 0,1605 0,1666 0,1728 0,1791 0,1856 0,1921 0,1987 0,2054 0,2122 0,2191 0,2261 0,2332 0,2404 0,2476 0,2549 0,2624 0,2699 0,2774

  8 0,1307 0,1365 0,1425 0,1485 0,1547 0,1610 0,1675 0,1740 0,1807 0,1874 0,1943 0,2013 0,2084 0,2156 0,2229 0,2302 0,2377 0,2452 0,2529 0,2606

  9 0,1167 0,1225 0,1284 0,1345 0,1407 0,1470 0,1535 0,1601 0,1668 0,1736 0,1806 0,1877 0,1949 0,2022 0,2096 0,2171 0,2247 0,2324 0,2402 0,2481

  10 0,1056 0,1113 0,1172 0,1233 0,1295 0,1359 0,1424 0,1490 0,1558 0,1627 0,1698 0,1770 0,1843 0,1917 0,1993 0,2069 0,2147 0,2225 0,2305 0,2385

  11 0,0965 0,1022 0,1081 0,1141 0,1204 0,1268 0,1334 0,1401 0,1469 0,1540 0,1611 0,1684 0,1758 0,1834 0,1911 0,1989 0,2068 0,2148 0,2229 0,2311

  12 0,0888 0,0946 0,1005 0,1066 0,1128 0,1193 0,1259 0,1327 0,1397 0,1468 0,1540 0,1614 0,1690 0,1767 0,1845 0,1924 0,2005 0,2086 0,2169 0,2253

  13 0,0824 0,0881 0,0940 0,1001 0,1065 0,1130 0,1197 0,1265 0,1336 0,1408 0,1482 0,1557 0,1634 0,1712 0,1791 0,1872 0,1954 0,2037 0,2121 0,2206

  14 0,0769 0,0826 0,0885 0,0947 0,1010 0,1076 0,1143 0,1213 0,1284 0,1357 0,1432 0,1509 0,1587 0,1666 0,1747 0,1829 0,1912 0,1997 0,2082 0,2169

  15 0,0721 0,0778 0,0838 0,0899 0,0963 0,1030 0,1098 0,1168 0,1241 0,1315 0,1391 0,1468 0,1547 0,1628 0,1710 0,1794 0,1878 0,1964 0,2051 0,2139

  16 0,0679 0,0737 0,0796 0,0858 0,0923 0,0990 0,1059 0,1130 0,1203 0,1278 0,1355 0,1434 0,1514 0,1596 0,1679 0,1764 0,1850 0,1937 0,2025 0,2114

  17 0,0643 0,0700 0,0760 0,0822 0,0887 0,0954 0,1024 0,1096 0,1170 0,1247 0,1325 0,1405 0,1486 0,1569 0,1654 0,1740 0,1827 0,1915 0,2004 0,2094

  18 0,0610 0,0667 0,0727 0,0790 0,0855 0,0924 0,0994 0,1067 0,1142 0,1219 0,1298 0,1379 0,1462 0,1546 0,1632 0,1719 0,1807 0,1896 0,1987 0,2078

  19 0,0581 0,0638 0,0698 0,0761 0,0827 0,0896 0,0968 0,1041 0,1117 0,1195 0,1276 0,1358 0,1441 0,1527 0,1613 0,1701 0,1791 0,1881 0,1972 0,2065

  20 0,0554 0,0612 0,0672 0,0736 0,0802 0,0872 0,0944 0,1019 0,1095 0,1175 0,1256 0,1339 0,1424 0,1510 0,1598 0,1687 0,1777 0,1868 0,1960 0,2054

  21 0,0530 0,0588 0,0649 0,0713 0,0780 0,0850 0,0923 0,0998 0,1076 0,1156 0,1238 0,1322 0,1408 0,1495 0,1584 0,1674 0,1765 0,1857 0,1951 0,2044

  22 0,0509 0,0566 0,0627 0,0692 0,0760 0,0830 0,0904 0,0980 0,1059 0,1140 0,1223 0,1308 0,1395 0,1483 0,1573 0,1664 0,1756 0,1848 0,1942 0,2037

  23 0,0489 0,0547 0,0608 0,0673 0,0741 0,0813 0,0887 0,0964 0,1044 0,1126 0,1210 0,1296 0,1383 0,1472 0,1563 0,1654 0,1747 0,1841 0,1935 0,2031

  24 0,0471 0,0529 0,0590 0,0656 0,0725 0,0797 0,0872 0,0950 0,1030 0,1113 0,1198 0,1285 0,1373 0,1463 0,1554 0,1647 0,1740 0,1835 0,1930 0,2025

  25 0,0454 0,0512 0,0574 0,0640 0,0710 0,0782 0,0858 0,0937 0,1018 0,1102 0,1187 0,1275 0,1364 0,1455 0,1547 0,1640 0,1734 0,1829 0,1925 0,2021

  26 0,0439 0,0497 0,0559 0,0626 0,0696 0,0769 0,0846 0,0925 0,1007 0,1092 0,1178 0,1267 0,1357 0,1448 0,1541 0,1634 0,1729 0,1825 0,1921 0,2018

  27 0,0424 0,0483 0,0546 0,0612 0,0683 0,0757 0,0834 0,0914 0,0997 0,1083 0,1170 0,1259 0,1350 0,1442 0,1535 0,1630 0,1725 0,1821 0,1917 0,2015

  28 0,0411 0,0470 0,0533 0,0600 0,0671 0,0746 0,0824 0,0905 0,0989 0,1075 0,1163 0,1252 0,1344 0,1437 0,1531 0,1625 0,1721 0,1818 0,1915 0,2012

  29 0,0399 0,0458 0,0521 0,0589 0,0660 0,0736 0,0814 0,0896 0,0981 0,1067 0,1156 0,1247 0,1339 0,1432 0,1527 0,1622 0,1718 0,1815 0,1912 0,2010

  30 0,0387 0,0446 0,0510 0,0578 0,0651 0,0726 0,0806 0,0888 0,0973 0,1061 0,1150 0,1241 0,1334 0,1428 0,1523 0,1619 0,1715 0,1813 0,1910 0,2008

 • FINANCIJSKA IZVJEA

 • 69

  Poetna bilanca na dan ___________________ poduzetnika ________________

  Tek. Br. Opis Konto Svota Opis Konto Svota

  Ukupno aktiva Ukupno pasiva

 • 70

  Poetna bilanca na dan ___________________ poduzetnika ________________

  Tek. Br. Opis Konto Svota Opis Konto Svota

  Ukupno aktiva Ukupno pasiva

 • 71

  Zakljuna bilanca na dan ___________________ poduzetnika ________________

  Tek. Br. Opis Konto Svota Opis Konto Svota

  Ukupno aktiva Ukupno pasiva

 • 72

  Zakljuna bilanca na dan ___________________ poduzetnika ________________

  Tek. Br. Opis Konto Svota Opis Konto Svota