75
 Zabavna matematika zbirka zadataka za drugi razred osnovne {kole 2

Zabavna Matematika 2 - Zbirka Zadataka

Embed Size (px)

Citation preview

Zabavna matematikazybirka zyadataka za drugi razred osnovne {kole

2

Zabavna matematikazybirka zyadataka za drugi razred osnovne {kole

2

[ta smo nau~ili u prvom razredu1. Pove`i brojeve od 1 do 20. 2. Oboj:

3

2

1 4 19 20

6 127 5 11 10

kvadrate `utom bojom pravougaonike plavom bojom trouglove crvenom bojom krugove zelenom bojom

15 16

ima:8

ima: ima:

9 13 14 17 18

ima:

3. Koliko geometrijskih figura ima na slikama? Potra`i re{ewa u kqu~u i dobi}e{ jednu re~.

8 3 7 62

E C T V

4. Re{i zadatke, potra`i re{ewa u kqu~u i otkrij re~.1.

Od broja 14 oduzmi broj 5.

2.

Broju 5 dodaj broj 6.

Ra~unamo: Re{ewe:3.

Ra~unamo: Re{ewe:4.

Lopta i olovka ko{taju 10 dinara, a lopta i dve olovke 12 dinara. Koliko ko{ta lopta?

Na igrali{tu je bilo 13 devoj~ica i de~aka. Svih 5 devoj~ica je oti{lo, ali su do{la 3 de~aka. Koliko je dece na igrali{tu?

Ra~unamo: Re{ewe:

Ra~unamo: Re{ewe:1. 2. 3. 4.

11 10 9 A L K

8 P

7 O

5. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

9+6=6 11

15 6 4 =9 3 5 12 7 15 16 17 13 8 18 4 2 14 10 1

8+7+3= 7+ = 13 + 2 = 11 5+3+9= 18 7 =

14

=6 9=7

8+53= 18 9 + 10 6 + 8 =3

= 13

6. Upi{i brojeve ~iji zbir daje broj 19. Precrtaj one brojeve koje si upotrebio.

198 7 28 11

17 15

14 16

3

5 1 4

6

11 18 12

13

7. Re{i zadatke i na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.

6+5=10 16 7 6 13

14 8 = 8+7=15 14

5+9= 16 9 =8. Odredi brojeve koji nedostaju i na slici oboj poqa u kojima su ti brojevi.

11 9 8

9 = 119 6

8

4

+ 8 = 1720 7 5 21

12 5+4

=5 = 13

9. U prazna poqa upi{i brojeve od 1 do 9, tako da zbir u svim pravcima bude 15.

5

51

1

2

10. Popuni sve prazne ku}ice idu}i u pravcu strelica.

5

9

+8

+3

207 5 7 +5 +7 4 5 3 11

+4 5

+4 5

6 +9

+7 6

+4

Zaokru`i ta~no re{ewe:

15

9

105

11. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Na grani je bilo 8 ptica, pa je 6 ptica odletelo, a 9 je doletelo. Koliko ptica sada ima na grani? Ra~unamo: Re{ewe: 9 Koji se broj dobije ako od broja 15 oduzme{ broj 6? 4 16 Ra~unamo: Re{ewe: Dragana je donela 6 presovanih cvetova za zbirku, a Milica 4 cveta vi{e od we. Koliko su cvetova zajedno donele? Ra~unamo: Re{ewe: Kwiga i tri olovke ko{taju 16 dinara, a samo jedna olovka ko{ta 2 dinara.Koliko ko{ta kwiga? Ra~unamo: Re{ewe: 11 6 12 7

10

5

12. Upi{i brojeve koji nedostaju.

30 10 20 100 60 100

6

13. Izra~unaj. Na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi. Koja je `ivotiwa na slici? 70 60

40 + 30 = 20 + 60 = 30 + 70 =20 40 100 80 30 50 10

80 50 = 60 20 = 70 50 =

14. Re{i zadatke. U kru`i}e upi{i slova iz kqu~a. U trci je u~estvovalo 28 automobila. Odustalo je 7 voza~a. Koliko automobila je stiglo na ciq? Ra~unamo: Mi{a je imao 31 kliker, pa mu je brat dao jo{ 9. Koliko klikera Mi{a sada ima? Re{ewe:

10 ARa~unamo: Re{ewe:

15 OMaja je imala 16 dinara.Kupila je jabuke, pa joj je ostalo jo{ 12 dinara. Koliko je platila jabuke? Ra~unamo: U autobusu sa 50 sedi{ta bilo je 20 putnika. Koliko jo{ putnika treba da u|e da bi autobus bio pun? Ra~unamo: Re{ewe: Re{ewe:

21 K 30 G 50 R 40 W 70 E 4 I7

Vesna ima 20 salveta, a Mira 10. Koliko salveta vi{e ima Vesna od Mire? Re{ewe:

Ra~unamo:

15. Posmatraj upisane brojeve i uo~i po kom pravilu su upisani. Zatim popuni obojene kvadrati}e.

16. Na osnovu primera popuni obojene kvadrati}e.

1

8

primer:

2423

33 34 35 42 44

61

83

100

21 50

17. Popuni tabelu i oboj sliku.

7 6

9 1 5

a b

24 41 43 21 32 813

2

48 10

a + b 29 48 47 30 38 898

18. Posmatraj upisane brojeve i uo~i po kom pravilu su upisani. Zatim popuni obojene kvadrati}e. 100

19. Na osnovu primera popuni obojene kvadrati}e. primer:

35

92 83 82 81 72

46

67

551 20. Pove`i brojeve po veli~ini. Po~ni od zvezdice. 58 42 44 38 40 34 30 36 32 28 78 80 28 25 22 46 48 68 74 76 26 91 66 70 72 97 46 94 100 40 34 37 31 43 50 52 54 56 60 64 88 79 85 73 6770

62

82 76 58

61 55 64 52 49

9

21. Popuni prazna poqa i upi{i odgovaraju}a slova u tabele.

20 = 19 + 30 = 25 + 40 = 36 + 50 = 47 + 70 = 62 + 60 = 54 + 90 = 89 + 80 = 73 +

A K O E P R A T

30 = 40 = 20 = 50 = 70 = 80 = 90 = 60 =

+ 28 N + 36 ^ + 14 M + 45 R + 62 I + 73 A + 82 I + 59 D 1 8 6 2 8 4 7 5

1 8 4 7 3 5 1 6

22. Upi{i brojeve koji nedostaju u nizu.

4

8

12 40

15 5 10

50

10

23. Re{i zadatke i upi{i odgovaraju}a slova u tabele.

20 2 = 30 5 = 40 5 = 50 2 = 60 3 = 40 8 + 5 = 80 8 = 90 9 = 40 3 = 60 + 0 3 = 100 3 =

^ T P R S A O I A S L 75 91 48 28 68 67 83 33 59 23 + 2 + 3 = 31 + 6 4 = 42 2 + 8 = 56 0 + 3 = 78 5 + 2 = 69 4 + 3 = 82 + 7 6 = 96 + 0 5 = 70 8 + 5 = E A D R V N ^ O I

35 72 57 97 37 57 25 81 18 37 48

24. Re{i zadatke. Milan ima 12 dinara, a wegova sestra za 8 dinara vi{e. Koliko novca ima wegova sestra? Ra~unamo: Provera: Zbir je 100. Koja dva ista sabirka daju taj broj? Re{ewe: i

11

40 + 80 + 70 60

= 70 = 90 = 30

25. Re{i zadatke. Na slikama oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi. Dobi}e{ jednu re~. 10 40 15

30

5 80 25

= 40

20 60

70 50

6

+ 30 = 90 30 = 20

20 + 30 + 40 =90 30 40 10 70 25 50 5 15

60 + 20 30 = 90 30 40 = 50 + 30 = 70 = 60

60 20

70 50 +

+ 30 40 = 5049 29 67 65 35

46 + 3 = 27 + 2 = 63 + 4 =45

58 70 80

52 + 6 = 71 + 9 = 83 + 5 =1230 88

90

Sabirawe i oduzimawe do 1001. Popuni tabelu. Koja re~ se krije iza brojeva koji nedostaju?

a b

15 22

47 18 16

55 46

26 16

56

a + b 23 31 53 22 24 64 52 31 23 65slovo

A=9

M=8

E=4

Q=3

I=5

T=6

G=1

K=7

[ = 10

Z=2

2. Uporedi svaki zbir sa brojevima iz doweg reda i u odgovaraju}a poqa upi{i znak jednakosti.

Kata je imala 37 sli~ica, pa joj je brat dao jo{ 8. Koliko sli~ica sada ima Kata? Ra~unamo:

25 + 6Odgovor:

12 + 8 29 + 3 44 + 1 19 + 9Odgovor:

=Koji broj treba dodati broju 34 da bi se dobio broj 43? Ra~unamo:

, =

45

20

38

32

3113

3.

28 + 2 = 28 + 4 = 45 + 6 = 37 + 7 = 59 + 6 = 76 + 8 = 87 + 5 = 63 + 8 =71

Upi{i brojeve koji nedostaju i ucrtaj delove slike u odgovaraju}e kvadrati}e. Dobi}e{ celu sliku.

20 = 28 40 = 46

84

65

9

30 = 35 70 = 79 60 = 67 80 = 90 = 40 = 5 3 8

92

48

51

32

44

6

5

8

30

7

85

93

4. Re{i zadatke. Veverica je jednog dana sakupila 26 oraha, 8 le{nika i 9 `ireva. Koliko je plodova ukupno sakupila? Ra~unamo: Odgovor: Petar je imao 34 bombone. Veqku je dao 5, a Marku 7. Koliko bombona sada ima Petar?

Ra~unamo: Odgovor:

14

5. Re{i zadatke. Na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

36 6 =9

28 8 =60 2 8 30 20 40 5 4 50

67 7 =10

79 88 95

= 70 = 80 = 90

38 6 =41 30 32 90 97 65 86 93 40 80

47 6 = 96 3 =94

67 2 =62

88 2 = 99 5 =

5

a b

4

46 64 78 39 89 98

1 7

3 2 5 2 4 7 6 1

a b 41 62 75 34 83 96

15

6. Re{i zadatke i dobijene brojeve spoj po redu. Dobi}e{ jednu re~.

A. 22 2 = 22 3 = 34 6 = 43 5 = 67 8 = 56 9 = 73 8 =20 79 36 76

B.

a b

34 28 43 52 93 61 72 85 31 33

a b 29 19 36 48 88 55 69 77 29 27V.

a b ab

25 32 43 47 66 74 58 63 55 46 45 36 28 6 3 5 8 8 7 9 7 7 9 10 8 9

5 6 2

4 19 28

58 39

82 6 = 44 8 = 75 9 = 87 8 =3 66 15 65 38 30

48 56 1 49 67 8 7 35 37 10 29V. USPRAVNO:

28 8 =

19 28A.

59 47

9B.

38

7. Re{i ukr{tenicu.

VODORAVNO:

A

14

=8A B G D V

B 257= V 657= G 357=\ E

B 246= G 346= D 446= \ 546= E 746= 646=@ Z

D 457= \ 557= E 757= Z 85 =78

16

8. Popuni prazna mesta. U tabelama zaokru`i poqa u kojima su ti brojevi. Zapi{i slova po redu i dobi}e{ imena tri junaka iz bajke.18 15 26 27

R34 36

K41

O A69

N45

B50 53

S N79 81

I66

a

26 34 42 53 61 77 85 93

X77

H85

Ea8

U

L

V

D30 34 32 18

M17 43

B46

R62

S ^25

Aa a9 43 26 55 71 62 34 87 3850 53

N21

[ O33 29

F70 78

E I

L K

U

Z

15

19

20

18

G21 25

@27

J28

P I70

Q49 64

A66

D ^78 80

a

25 32 56 73 81 87

L74 76

M H

Wa7

I

U

]17

9. Re{i ukr{tenice. VODORAVNO:A B

USPRAVNO:

A B V D \ E @

236=V G

A BD \

259= 459= 936= 636= 359= 559=

436= 959=E @

V G D \

336= 536= 859= 759=

VODORAVNO:A B

USPRAVNO:

A B V G D E @ 18

338=V G

A BD \

327= 527= 427= 627= 727= 827= =15

538= 438=E @

V G D \

638= 738= 838= 938=

E 22

10. Popuni prazna mesta. Na slikama oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.

20 + 16 = 30 + 18 =36

37

80 5 43 40

34 10 = 45 20 = 63 30 = 70 58 = 27 = 18

40 + 29 = 60 + 50 + = 7265 12 50 69 13 21

70

= 67

24 48 33 25 30 17 15 16

+ 15 = 45 + 23 = 93

20 = 23 10 = 27

26 + 32 = 33 + 24 = 44 + 22 =36 66

80 75

90 70 55 78 45 63 60

36 26 = 44 11 = 58 13 = 66 25 = 77 34 =50

54 + 21 = 65 + 13 = 14 + 74 = 35 + 64 =

44 58

57 88 31 99 10 33 41 43

85 22 = 99 63 =19

11. Ako ta~no re{i{ zadatke i upi{e{ odgovaraju}a slova u tabele, dobi}e{ nazive nekih sportova.

34 15 = 43 19 = 52 26 = 61 38 = 77 18 = 86 37 =

U B L F D 61 + 22 = A 29 + 28 = A I T K A I M G S 83 57 56 N

29 + 12 = 36 + 26 = 48 + 33 = 55 + 27 = 47 + 26 = 38 + 27 = 39 + 48 =

M K E R T U O

23 19 59 24 49 26

81 + 19 = 55 + 34 = 63 + 23 = 39 + 18 = 49 + 51 = 23 + 32 = 48 + 43 = 30 + 26 = 91 100 55

82 65 62 87 41 81 73

89 100 86

57

20

12. Re{i zadatke. Na listovima su re{ewa. Jedno od wih nije ta~no. Wega precrtaj. [irina reke je 46 m. Deca su preplivala 19 m. Koliko im je metara ostalo da preplivaju? Odredi broj koji je za 14 ve}i od 49.

63m Re{ewe: Maja ima 16 zna~aka, Ana 7 vi{e od Maje, a Luka 9 vi{e od Ane. Koliko ukupno zna~aka imaju?

Re{ewe: Ako su sabirci 65 i 28, koliki je zbir?

25 33

39

27Re{ewe: Umawenik je 43, a umawilac 18. Kolika je razlika? Re{ewe: Odredi broj koji je za 8 mawi od 41.

71 93

Re{ewe:

Re{ewe:

13. Popuni prazna poqa i odgovaraju}a slova iz kqu~a upi{i u kvadrati}e.

39 8 72 59 44 9 63 871. 2. 3. 4.

26 + 18 = 38 + 49 = 63 + 0 = 72 0 =

5. 6. 7. 8.

75 36 = 97 38 = 36 = 271. 2. 3.

N

E

U

A

R

W ^

A

4.

5.

6.

7.

8.

+ 47 = 5521

14. Popuni prazna mesta. Na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi. 65

16 19

36 + 15 =51

29 + 13 + 26 = 41 18 = 16 + 24 21 =68 32 20

23 37 17 35 50

56 31 + 12 = 58 26 15 =

15. Popuni prazna mesta. Dobijene brojeve pove`i na slici na slede}oj strani. Tako }e{ p~elu dovesti do ko{nice.

38 + 46 + 58 + 27 +

= 51 = 72 = 96 = 62 + 26 = 74 + 46 = 91 + 49 = 81

32 44 56 63 44

= 16 = 16 = 29 = 27 = 29

25 + 6 17 = 37 19 + 8 = 8 + 29 9 = 46 + 9 18 = 28 + 16 + 14 = 36 17 +19= 74 8 + 25 =

38 14 + 25 + 6 50 + 8 36 + 9 28 + 49 63 8 + 77 18

= 52 = 16 = 39 = 30 = 49 = 100 = 44

18 = 19 59 = 36

22

13

26

17

40

58

38

19

98

38

45

28

37

91

28

48

35

11

26

33

19

15

45

31

90

14

66

15

13

32

80

37

95

13

28

45

16

28

15

70

18

34

15

20

27

36

77

10

23

Zamena mesta sabiraka. Zdru`ivawe sabiraka1. Saberi na najlak{i na~in slede}e brojeve i u pravougaonike upi{i re{ewa. Na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.

18, 35, 22 46, 37, 14 25, 41, 15 7, 63, 13 17, 38, 5

Da li su sva re{ewa ve}a od 50? 0 DA NE

59 98 97 60 59 81 83 75 76 84

Da li su sva re{ewa neparni brojevi? DA NE

2. Izra~unaj na najlak{i na~in (zdru`ivawem dva sabirka): a) Broj koji je od zbira brojeva 28 i 32 ve}i za 12. Ra~unamo: b) Broj koji je od broja 31 ve}i za zbir brojeva 30 i 25. Ra~unamo:

24

Oduzimawe broja od zbira. Oduzimawe zbira od broja1. Re{i zadatke i na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.6 o9 . adi rcele zas a d je tri pno 34 re . raz ra na sa|e oj 27 no gi bo e za rug e u Dr ica oj j a d zasa| v n n sad Na pr ce, a ica je celi? i dn n ar sad ko sa }oj p i re Kol na t im a dve la 10 Devoj Kol kwi 0 di ~ica iko ge o nar je joj d po a. Ku je d p ina 36 di ila j nar e ra ost a. alo ?

16 33

Re{ ewe :

we: e{e R

35 28 24 44 25 39je zb Za k ol i 28 v r broje iko e}i v od b a 16, 1 roja 9 i 48? Re{ ewe :

va 38 i a broje j 17. r Od zbi zmi bro odu 23

21

15 30

e: Re{ew

2 u 6 ge aj wi o {t k ik ko dve Kol a ig a i a. kw utk nar ka? i a a l di ut tk a, 85 a l Lu nar aju o{t di o{t k k

Od bro ja bro 84 od jeva u 37 i zmi zbi r 23. Re{ ewe :

: we {e Re

25

Novac1. Sara je imala 76 dinara. Kupila je dva flomastera, pa joj je ostalo 18 dinara. Koliko je platila flomastere? 2. Mira je imala 33 dinara, pa je kupila olovku za 8 i gumicu za 7 dinara. Koliko joj je dinara ostalo? 3. Sowa je imala 7 nov~anica od po 10 dinara, pa je potro{ila 38 dinara. Koliko joj je dinara ostalo?

4. Ma{a ho}e da kupi ribice za akvarijum. Ne mo`e da se odlu~i izme|u ribica iz ova dva akvarijuma. a) Koliko bi Ma{a platila ribice iz prvog, a koliko ribice iz drugog akvarijuma?

20 din. 1.

10 din. 2.

30 din.

b) Koliko bi nov~anica i nov~i}a sa slike Ma{a morala da potro{i za kupovinu ribica iz prvog akvarijuma? Koje su to nov~anice i nov~i}i?

v) Koliko bi nov~anica i nov~i}a sa slike Ma{a morala da potro{i za kupovinu ribica iz drugog akvarijuma? Koje su to nov~anice i nov~i}i?

26

5. Deda svakog dana kupuje unucima po paketi} grickalica. Zaokru`i nov~anice i nov~i}e kojima }e platiti svaki paketi}.

30

Bombone

16

15

18

11

20

27

Pismeno sabirawe i oduzimawe1. Proveri re{ewa. Oboj `utom bojom one kru{ke u kojima su odgovori ta~ni.

2 6 +7 3 9 9

4 1 2 4 1 7

8 2 1 5 6 6

3 6 +6 3 9 9

2 8 +4 1 6 8

2. Izra~unaj.

4 2 2 4

6 3 1 8

2 3 +5 4

8 2 1 9

5 5 +3 1

3. Saberi pismeno.

48 i 26

64 i 21

59 i 34

43 i 38

28 i 42

+

+

+

+

+

28

4. Re{i zadatke. Pomozi veverici Cici da do|e do oraha tako {to }e{ joj napraviti put spajaju}i jednake rezultate.

+

33 28 61

83 48

67 26

100 32

+

44 31

99 38

+

34 27

35 19

+

17 66

85 24

+

42 19

33 27

74 + 12

61 27 +

38 24

100 39

29

Du`, prava, poluprava. Merewe du`ine1. Du` je (zaokru`i): a) najkra}e rastojawe izme|u dve ta~ke b) najdu`e rastojawe izme|u dve ta~ke v) bilo koje rastojawe izme|u dve ta~ke

2. Kako }e{ od ove prave dobiti dve poluprave? Obele`i ih.

3.

Pomo}u lewira nacrtaj tri prave koje prolaze kroz ta~ku V.

V

4.

a

Na slici je (zaokru`i): 1) du` 2) izlomqena linija

Na slici je (zaokru`i):

a

1) zatvorena kriva linija 2) prava 3) poluprava

A

3) poluprava

30

5. Izmeri du`i i upi{i slova iz kqu~a. Dobi}e{ tri re~i.

B C

D

AB = BC = E CD = DE =

cm cm cm cm

A

6. Spoj ta~ke po ovom redu: O, M, T, R, O. Izmeri du`i i upi{i slova iz kqu~a.

M T R OM = OR = MT = TR =7. Izmeri sve du`i i upi{i slova iz kqu~a.

1cm

K A B U J

2 3

cm cm

4 5

AD = CD = A B C D AC = BD =Koje su dve du`i iste du`ine?

cm cm cm cm cm cm 31

AB =.

To su du`i

i

BC =

8. Odredi koliko du`i ima na slikama. Brojeve upi{i u prazne kvadrati}e, a odgovaraju}a slova iz kqu~a u kru`i}e. Dobi}e{ re~.

4 9 6 3 8 79. Utvrdi koje su du`i iste du`ine. Ta~ni odgovori da}e ti jednu re~.

L N @ S K O

A T

S K M T

J E

V

RN @ VO D

Iste du`ine su du`i: AT i .

, KJ i

, SH i

ME U TO F

32

10. U kru`i}e upi{i odgovaraju}e brojeve.

11. Izmeri du`inu slede}ih linija. Zatim izmeri du`inu mosta sa slike. U kru`i}e upi{i odgovaraju}a slova iz kqu~a.

9

O

11 S 10 E 15 M 5 T

12. Izra~unaj koliko Leninih stopa odgovara datom broju maminih stopa.

mama Lena

2 5

4

6

8

33

Crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i1. Pomo}u kvadratne mre`e nacrtaj iste figure.

34

Veza sabirawa i mno`ewa. Zamena mesta ~inilaca1. Izra~unaj. Oboj istom bojom balone u kojima su rezultati jednaki.

9+9+9 8+8+8 2+2+2+2 39 1+1 59 42 9+9+9+9+9 38 7+7+7 492. Zaokru`i ta~ne jednakosti.

21

5+5+5 =35 2+2 =22

7+7+7 =37 4+4+4 =44

8+8+8+8 =48

98 =89

56 =65

66 =6+6+6

63 =3+3+3+3+3+3

7+7+7+7+7 =7635

Mno`ewe i deqewe sa 2 i 41. Re{i zadatke. Odgovaraju}a slova iz kqu~a upi{i u kvadrati}e. Dobi}e{ ~etiri re~i.1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

6 7 9

R1.

44 2 =

A I R

N3.

5=

2.

4 5

6

4

:2

[1.

7=

=

204.

12

:4

10 V 12 B

2

=

14 O 16 M

=

2.

65.

8

4

:2

=

16

=

3.

6.

18

:4

:2

=

28

=

4.

14

:4

2

5.

16 A 18 O

=

20 L 24 N

=

6.

9

31.

[ E A P

2

4

4

=

12

4 5 6 7 8 9

F3.

436 =

1.

K4.

= 2 =

2.

:2

O6.

=

14

2.

7 8:4 = 8 28 =

10 = 14

2

7 5.

R N L1.

3.

9

24

4 = = 28

10 C4

:4

5.

6.

40

=

4 = 32 = 20 2

4.

18 R 28 N

10 A2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7.

32 I

36

2. Nastavi da ra~una{ u smeru strelice, kao {to je zapo~eto.

16 24 4 6 32 8 42 28 16 4 9 12 8 18 6 32 27 24 14 36 7 7 :4 8

3.

U dvori{tu je bilo 5 koko{aka, 2 guske i 4 jagweta. Koliko ukupno nogu imaju ove `ivotiwe? Ra~unamo:

Marko ima 10 koza. Sara ima 2 puta vi{e koza od Marka. Koliko koza imaju zajedno? Ra~unamo:

Odgovor:

Odgovor:

37

Polovina1. Docrtaj drugu polovinu svake figure. 2. Oboj polovinu ukupnog broja kru`i}a plavom, a drugu polovinu zelenom bojom.

3. Podeli sliku jednom pravom linijom na dva dela, tako da u svakom delu bude polovina cvetova.

4. Zaokru`i one figure kojima su polovine zatamwene.

5. Na stolu se nalazi 8 polovina paradajza. Koliko je paradajza rase~eno?

6. Koji je broj za 9 ve}i od svoje polovine?

38

^etvrtina1. Pomozi Sne`ani da do|e do svoje kwige tako {to }e{ povezati slike na kojima je obojena jedna ~etvrtina. 2. Podeli linijama kvadrate na ~etvrtine. Neka svaki bude druga~iji.

Da li su na preostalim slikama obojene samo polovine? DA NE

39

Toliko puta ve}i i za toliko ve}i broj. Toliko puta mawi i za toliko mawi broj1. Re{i zadatke. Upi{i re~i i slogove u odgovaraju}a poqa i dobi}e{ zagonetku za jedan {umski plod. 1. Koji je broj 4 puta ve}i od broja 6? Ra~unamo:2.

Re{ewe:

NEGoran ima 5 bojica, a Ivan 4 puta vi{e. Duwa ima 5 bojica mawe od Ivana. Koliko bojica imaju zajedno?

GLAVERa~unamo: 3. Sne`ana ima 4 nov~anice od po 10 dinara, a Ana 12 dinara mawe od we. Koliko novca ima Ana?

TRAVERa~unamo: 4. Na jednoj polici ima 36 kwiga. Na drugoj ima 4 puta mawe kwiga, a na tre}oj za 16 kwiga mawe nego na prvoj. Koliko kwiga ukupno ima? Ra~unamo:5. Jana ima 8 godina. Wena sestra je 2 puta mla|a, a mama je 4 puta starija od Jane. Koliko ukupno godina one imaju?

CR

VIRERa~unamo:6.

Prvi broj je ~etiri puta mawi od 28. Drugi je za 4 mawi od prvog. Koji su to brojevi?

Prvi broj je: Drugi broj je:

IZ VE

Ra~unamo:

65

3

24

40

44

7

28

2. Popuni tablice.

a b a+b ab

8 10 8 4 2 2

6 4

a b a-b a:b

14 40 18 36 2 4 2 2

40

Mno`ewe i deqewe sa 10 i 51. Re{i zadatke. Re{ewa upi{i u kvadrati}e, a zatim u kru`i}e upi{i slova koja se nalaze pored odgovaraju}ih brojeva u ribicama. Dobi}e{ poruku.

S 50 J 3 T 15 E 4

R 20

B 6 U 10

A 7

M 8 I 40

\ 5

O 60

35= 45= 5 10 =

6 10 = 85= 10 = 80

15 : 5 = 60 : 10 = 100 = 10

20 : 5 = 70 : 10 = 35 = 7 41

Desetina1. Oboj desetinu kru`i}a. 2. Zaokru`i slike na kojima je obojena desetina.

3. Na kojoj slici je zaokru`ena jedna desetina? Zaokru`i slovo ispred te slike. A B C

4. Zaokru`i slovo ispod slike na kojoj je obojena jedna desetina.

A 5. Upi{i koji je deo ozna~en na slikama.

B

V

jedna

42

Merne jedinice za du`inu1. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Dobi}e{ sliku jedne `ivotiwe.

4 83 55 100

74

1m= 50 cm =16

cm dm dm cm cm dm dm cm cm

14

1m= 5 dm 5 cm54 80 9 78

8 dm 3 cm 6 dm 30 cm 5 m 4 dm =33

76 10 5

7 dm 8 cm 8 dm =

2. Izrazi date du`ine drugim jedinicama mere. Oboj re{ewa i dobi}e{ sliku jedne `ivotiwe. 30 3 40

3m= 40 dm = 2 m 80 cm = 6 dm 5 cm =

dm m dm cm4 20 6 28

65 60

43

Razlomci1. Re{i zadatke i upi{i slova u kvadrati}e. Dobi}e{ poruku. Koliko celih kru{aka je rase~eno da bi se dobilo 8 ~etvrtina? Ra~unamo: Re{ewe: U odeqewu je bilo 28 u~enika, od toga 1 de~aka. 4 Koliko devoj~ica ima u odeqewu? Ra~unamo:

S

NRe{ewe: 1 Koji je to broj ~ija 10 iznosi 8? Ra~unamo:

Koliko celih jabuka mo`e da se dobije od 16 polovina? Ra~unamo:

TRe{ewe: Re{ewe:

OAko bi Luka pojeo polovinu ~okolade, a onda jo{ ~etvrtinu, ostale bi mu 4 kockice. Koliko kockica ima cela ~okolada? Ra~unamo:

Koliko ~etvrtina mo`e da se dobije od 8 celih jabuka? Ra~unamo:

ERe{ewe: Koliko celih jabuka je rase~eno da bi se dobilo 36 ~etvrtina? Ra~unamo:

Re{ewe:

O

U ba{ti ima 100 ru`a, i to 1 belih, 1 crvenih, 2 10 a ostale su `ute. Koliko ima `utih ru`a? Ra~unamo:

ARe{ewe: Izrazi obojene delove crte`a pomo}u razlomaka. Re{ewe:

[

80 9

1 2 21 8

2

1 4

1 1 10 32 40 4 16^ I I R

44

Mno`ewe i deqewe sa 3 i 61. [est leptira ima na svakom krilu po tri {are. Koliko ukupno {ara imaju ti leptiri? Ra~unamo: Odgovor: 2. Osamnaest pu`eva ima ukupno trideset {est rogova. Koliko rogova ima tri puta mawe pu`eva? Koliko pu`eva ima 18 rogova? Ra~unamo: Odgovor: Ra~unamo: Odgovor:

3. Upi{i brojeve koji nedostaju. Vode}i ra~una o wihovom redosledu, pove`i ta~ke na crte`u.

63= 83= 66= 8 76= 24

18 54

15 : 3 = :6=5 54 : 6 = 12 36 27 36 : 6 = 60 15 34= 5 35= 6 10 =

42 6 = 48 9 18 : 3 = 4 24 : 6 = :3=7 21 30 9 6 93= 96= 45 = 27 6

3

Zdru`ivawe ~inilaca1. Izra~unaj na najlak{i na~in koriste}i zdru`ivawe ~inilaca.

425= 952=

352= 522=

2. Izra~unaj proizvod brojeva na tri na~ina. Zaokru`i onaj koji je najlak{i.

a) 5, 7 i 2 b) 10, 6 i 23. Na tri parkinga ima po tri automobila. Koliko ukupno ima to~kova? 1. na~in: Odgovor: 2. na~in:

4. Na pet stolova postavqeno je po 4 tawira. Na svakom tawiru servirane su po dve ribe. Koliko ukupno ima serviranih riba? 1. na~in: 2. na~in: Odgovor:

5. Izra~unaj.

25 32 41

3

6

10

4

46

0 i 1 kao ~inioci. 1 kao delilac i 0 kao deqenik1. Izra~unaj.

31=

60=

02=

51=

0:1=

8:1=

1:1=

90=

19=

61=

10 0 =

5:1=

0 : 10 =

0:5=

2. Medved Koja `eli da pojede sve kola~e, ali mo`e da pojede samo one u kojima su jednakosti ta~ne. Oboj `utom bojom kola~e u kojima su jednakosti ta~ne. Koliko kola~a meda mo`e da pojede?

30=0

0:4=0

2:1=1

8:8=0

09=0

20=0

23=3

0:1=1 6:6=1

17=7

10 : 1 = 1

10 1 = 10

4:1=4

0 : 10 = 1

05=5

11=2

47

Mno`ewe zbira1. U zoolo{kom vrtu nalaze se dve ku}ice sa po tri {tigli}a i sa po ~etiri kanarinca. Koliko ukupno ima ptica? Koliko ukupno ima {tigli}a, a koliko kanarinaca? Kanarinaca ima ukupno [tigli}a ima ukupno Ptica ima ukupno . 5 (6 + 4) . 4 (5 + 3) . 2. Izra~unaj na najlak{i na~in. 3 (8 + 2) 6 (4 + 10)

3. U jednoj kutiji nalaze se 4 plava klikera i 5 zelenih. Koliko ukupno klikera ima u 10 takvih kutija? Koliko ukupno ima plavih klikera? Koliko ukupno ima zelenih klikera?

U jednoj kutiji ima

klikera.

U 10 kutija ima

klikera.

Ukupno ima

plavih klikera.

Ukupno ima

zelenih klikera.

48

Mno`ewe i deqewe sa 71. Cica ima tri pileta. Jeca ima sedam puta vi{e pili}a od Cice, a Marko ima 6 pili}a mawe od Jece. Koliko pili}a ima Jeca, a koliko Marko? Koliko pili}a imaju svi zajedno? Jeca ima pile.

Marko ima

pili}a.

Ukupno imaju

pili}a.

2. Oboj plavom bojom kamen~i}e u kojima se nalaze ta~ne jednakosti, a zatim ih spoj. Tako }e{ pomo}i Ivici i Marici da se vrate ku}i.

14 : 7 = 7 5 7 = 11 7 7 = 49 70 : 7 = 1 7 8 = 56 17=7 6 7 = 42 9 7 = 63 4 7 = 21 7:7=0 70=7 7 10 = 70

10 7 = 17

3 7 = 12 0:7=7

49

Dani u nedeqi, meseci u godini, godi{wa doba1. Milena je provela kod bake dve nedeqe i jo{ tri dana. Koliko je to dana? 2. Koliko ukupno dana imaju meseci mart, april i maj?

Ra~unamo:

Ra~unamo:

3. 4. 5.

Ako je ju~e bila sreda, koji }e dan biti prekosutra? Ako je prekju~e bila subota, koji }e dan biti nakosutra? Ako je danas utorak, 15. maj, koji }e datum biti za ta~no dve nedeqe? Koji }e tada biti dan?

6. Zaokru`i crvenom bojom prole}ne, plavom letwe, zelenom jesewe, a crnom zimske mesece. Napi{i pravilnim redosledom prole}ne, letwe, jesewe i zimske mesece. prole}e: leto:

april januar septembar jun decembar avgust maj februar oktobar mart jul novembarjesen: zima:

7. Koji je prvi zimski mesec? Koji je posledwi letwi mesec? Koji je sredwi prole}ni mesec?

50

Mno`ewe i deqewe sa 8 i 91. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

78= 80 : 8 =

79= 59=

27 : 9 = 63 : 9 =

38= 64 : 8 =

39= 8:8=

11 45 22 1 27 63 56 7 10 8 3 25 24 27 7 18

2.

U pet redova zasa|eno je po 9 ru`a. U svakom redu uvela je po jedna ru`a. Koliko je ru`a ukupno ostalo? Ra~unamo: Odgovor:

3.

Stevan ima 8 nov~anica od po 10 dinara. Ima li dovoqno novca da kupi 7 sli~ica od po 9 dinara? Ra~unamo: Odgovor:

4.

Proizvod brojeva 8 i 9 uve}aj wihovim zbirom.

5.

Proizvod brojeva 9 i 8 umawi za wihovu razliku.

Ra~unamo:

Ra~unamo:

51

Mno`ewe i deqewe (ve`bawe)1. Re{i zadatke. U prazne kru`i}e upi{i odgovaraju}a slova sa diskova. Dobi}e{ re~.

75

87

86

77

O

96

N

F48

A R98

O49

36 54 49 72 35 48 32 56 M2. Popuni prazna mesta. Utabeli oboj poqa u kojima su ti brojevi. Ako ~ita{ po redu vodoravno, dobi}e{ jednu zagonetku. Zapi{i je.

G

79=64 11 9 56

42 : 7 = 40 : 5 = 88=27 54 48 53

32 : 8 = 96= 81 : 9 =6

S B38

T L A63

A ON4 5

M I U87=7

47= 27 : 9 =

63 : 9 = 45 : =9 :6=88 37

^ S V

I]62

PO65 3

T R

QU28

O

I(mraviwak)

52

3. Izra~unaj. Oboj poqe u crveno ako je rezultat 60. Ako je rezultat 45, oboj ga crnom bojom.

5912 + 48 29 + 16 95 35 100 4067

54 99

18 63

77

6 10 9548 : 8

15 + 45 13 + 32 96 51

20

5 +2

10 6 24 + 36 18 + 2736

4

8

8 1 6 7

5

2

4

3 10 6

4. Popuni tablice.

3 78 3

9

60 : 6

+

: 32

8

4 2 5 3

3

7

4

6

8

9

53

5. Re{i zadatke, a zatim na slici spoj po redu brojeve koje si dobio.

63

6

73= 5 10 =

80=97=

216 = 36

4

= 32 6 = 42

0

50

7

8

6. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Dobi}e{ sliku jedne `ivotiwe.

30=

50=90=2 2 5 0 1 4 0 7 0 6 0 4 1 1 1 2 0 2 10 6

41=61= 8 =8

3:3= 4:4= 6:6= 5:1=4

32 : 8 =48 : 8 =

36 : 9 =4

4:1=

8 10

9

63 : 9 =

0:1=10

81 : 9 = 72 : =9

0:2=

54

7. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi. Na igrali{tu je 35 igra~a. Koliko ekipa od po 5 igra~a mo`emo da sastavimo za ko{arku? Marko je u jednom xepu imao 27 sli~ica, a u drugom 3 puta mawe. Koliko je sli~ica ukupno imao?

Re{ewe: 8 Petostrukom broju 6 dodaj trostruki broj 8. 36 1 9 6 54 Re{ewe: Mara je prvog dana nabrala 8 kilograma vi{awa, drugog dana je nabrala 4 puta vi{e, a tre}eg dana 5 kilograma vi{e nego prvog. Koliko je vi{awa ukupno nabrala? 7 53 50 35

Re{ewe: Koji je broj 8 puta mawi od zbira brojeva 16 i 56?

Re{ewe: Milica je sa tatom sadila maline. Posadili su 56 sadnica u 7 redova. Po koliko je sadnica bilo u svakom redu?

Re{ewe: 8. Koji je broj 5 puta ve}i od broja 16? Ra~unamo: Deqenik je 63, a delilac 9. Koliki je koli~nik?

Re{ewe: Koji je broj 4 puta mawi od proizvoda brojeva 8 i 5? Ra~unamo: Devoj~ica treba da plati za strip 19 dinara. Ona ima samo dvodinarke, a kwi`ar samo petodinarke. Ona }e dati kwi`aru: Kwi`ar }e joj vratiti:

Ra~unamo:

55

9. Koje je re{ewe u podno`ju stabla? 96= 70 : 7 = 68= + 32 = : 10 = :7= 9= 9= 16 = + 36 = :8= :4= 9= + 18 = :9= 7= + 27 = : 10 = 5= 26 = + 13 = :4= 6= +8= :7= Re{ewe se krije u rebusu: +9= + 53 = :8= :7= 8= :6= 8= :9= + 11 = 4= + 27 =

M56

10. Da li je je` pobegao od lisice? To }e{ saznati ako ta~no re{i{ zadatke. U kvadrati}e upi{i slova iz krugova na koje upu}uju strelice s ta~nim re{ewima. STARTE (84 66) : 6 70 O 4 10 2 80 27 N 72 : 8 3 8 D 88:8 40 E 5 5 + 17 48 J 68 44

3

7

6 E (52 28) : 4

2

42

45

O 81 : 9 + 8

25

8

@ 24 : 6

J 26 48 : 6 + 15

16 E 36 : 6 + 14

17

18

17

4

6 65 A 7 7 + 16

23 A 63 : 7 6

4

J J 15 40 : 8 + 12 (14 + 18) : 8

20

22

8

26

27

64

3

4

@ (70 20) : 5 10

I 8 9 70

4

M 4 10 13 8

B 7 (13 + 8) : 3 14 90

U 56 : 8 + 7

5

2

25 L

U K 7 9 6 + 30 84

] I 8 28 : 7 + 21 24 (38 + 26) : 8

Poruka:

57

11. Re{i ukr{tenicu. VODORAVNO A V D \ E @ Z I J K Q M Broj koji je 5 puta ve}i od broja 9. Broj koji je za 8 ve}i od 56. Devet puta mawi broj od broja 81. Prvi ~inilac je 9, a drugi 7. Koliki je proizvod? Deqenik je 49, a delilac 7. Koliki je koli~nik? Proizvod brojeva 13 i 7. 28 3 32 Deqenik je 63, a delilac 9. Koliki je koli~nik? Broj koji je za 40 mawi od proizvoda brojeva 25 i 3. Koji je broj 4 puta mawi od broja 80? Broj koji je 9 puta mawi od proizvoda brojeva 18 i 4. (100 58) : 6 A B V G \ E @ Z I J L M USPRAVNO Oba ~inioca su 7. Koliki je proizvod? Broj koji je 9 puta mawi od broja 45. Broj koji je 7 puta ve}i od broja 9. Tri puta mawi broj od broja 12. Broj koji je za 16 ve}i od proizvoda brojeva 15 i 3. Broj koji je 6 puta ve}i od broja 12. 45 2 81 16 3 + 7 Broj koji je 4 puta ve}i od broja 18. Koji je broj 2 puta mawi od broja 76? 26 2 0 Broj koji je 9 puta mawi od proizvoda brojeva 3 i 21.

A

B

V

G

D

\

E

@

Z

I

J

K

L

Q

M

58

12. Re{i rebus na dnu strane. Oboj one bubice u kojima je rezultat rebusa. Slova iz obojenih bubica upi{i u kvadrati}e. Dobi}e{ poruku.

EA 31 (7 7)48 9)

K(9 8) 54(10

O9) : 5

(38 2) : 4

3 16) : (83 +

J

O+ 5 (5

D(46 + 26) : 4

A90 : 548 :

[2 8

P(1 9

3 )

26

12 3 : 2

ASTART12 + (8 2)

27 9

N

16

N5 58

L

36

A3 (24 : 4)

27) (30 6

54 :

4

S

S

3

13

K

A

72 :4

V

:2 90

3 2

B(18 + 4) : 2

36 : 2

A

^E10 10 26 7

57

36

4 12 30 82

M = 6

Poruka:

27

I

I

2:

!59

3

T

Pisawe dvocifrenog broja1. Napi{i dvocifreni broj u obliku: a 10 + b 1, gde su a i b jednocifreni brojevi.

64 =

32 =

17 =

68 =

28 =

99 =

54 =

93 =

72 =2. Re{i zadatke. 6 10 + 1 1 = 7 10 + 7 1 = 2 10 + 4 1 = 1 10 + 0 1 =

55 =

46 =

82 =

9 10 + 0 1 = 8 10 + 3 1 = 5 10 + 9 1 = 4 10 + 4 1 =

1 10 + 5 1 = 3 10 + 6 1 = 1 10 + 2 1 = 8 10 + 5 1 =

3. [ta je ve}e?

2 10 + 7 1

7 10 + 2 1

9 10 + 1 1

8 10 + 1 1

6 10 + 6 2

4 10 + 8 1

4 10 + 9 2

5 10 + 1 1

3 10 + 8 1

2 10 + 9 1

1 10 + 9 1

8 10 + 8 1

60

Deqewe zbira brojem1. Zaokru`i zbirove u kojima su oba sabirka deqiva brojem 8. 8 + 64 = 72 14 + 24 = 40 12 + 34 = 46 11 + 19 = 30 8 + 17 = 25 48 + 32 = 80 91 + 9 = 100 53 + 12 = 65 72 + 16 = 88

2. Sedam ze~eva treba da podeli 49 {argarepa i 28 rotkvi tako da svi imaju isti broj. Koliko je komada povr}a dobio svaki zec? Koliko je svaki zec dobio {argarepa, a koliko rotkvi? 1. na~in: 2. na~in: Odgovor:

3. U jednoj korpi bilo je 50 jaja, a u drugoj 15. Za pravqewe jedne torte potrebno je 5 jaja. Koliko se torti mo`e napraviti od jaja iz obe korpe? Ra~unamo: Odgovor:

4. Ana je imala tri nov~anice od po 10 dinara i tri nov~i}a od po 5 dinara. Koliko olovaka od 9 dinara mo`e da kupi za taj novac? Ra~unamo:

Odgovor:

61

Mno`ewe i deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim1. Re{i zadatke. Re{ewa spoj po redu. Dobi}e{ sliku. 32

16 2 = 32 : 2 = 17 2 = 34 : 2 =34

16

17 60

42 : 3 = 15 6 = 17 5 = 90 : 3 =

15

18

15 4 =95

100 : 4 =48 12 90 85 88 91

60 : 4 = 4 12 = 48 : 4 = 15 3 =

39 : 3 = 44 : 4 = 99 : 3 =45

11 8 =14 30

100

20 25 13 11

20 5 =98 33

13 7 = 19 5 = 90 : 5 =

100 : 5 = 14 7 =

62

2. Re{i zadatke. Ta~ni odgovori daju re~.1. U jednoj kutiji ima 16 bojica. Koliko bojica ima u 4 takve kutije?

Re{ewe: U odeqewu ima 28 u~enika. U jednu klupu mogu da sednu 2 u~enika. Koliko je klupa potrebno za celo odeqewe? U jednoj stambenoj zgradi ima 96 stanara. U svakom stanu `ivi po 4 stanara. Koliko stanova ima u toj zgradi?

2.

3.

Re{ewe:

Re{ewe:

4.

Jedna `vaka ko{ta 12 dinara. Koliko ko{ta 7 takvih `vaka?

5.

Baka ima 60 godina. Koliko godina ima wena unuka, koja je 5 puta mla|a od we?

Re{ewe:

Re{ewe:

84 U1.

13 S2.

64 G3.

12 B4.

14 O5.

18 K

24 L

63

Jedna~ine s nepoznatim sabirkom1. Ako ta~no re{i{ zadatke i u tabele upi{e{ odgovaraju}a slova, dobi}e{ nazive nekih sportova. Da li se bavi{ nekim od tih sportova?

32 + 45 + 12 + 25 + 54 + 63 + 41 +

= 46 = 57

I A

17 + 24 + 14 + 29 +

= 38 = 62

A R

= 48 W = 49 = 79 = 85 = 98 L E P V

= 29 O = 71 P

+ 20 = 63 V + 72 = 83 E + 12 = 47 L + 32 = 68 T

22 24 14 57 12 36 25 27 + 43 38 + 46 + 58 + 27 + = 51 Z = 72 L = 96 I = 62 E 21 36 11 38 42 15 = 43 O 3516

+ 26 = 74 K + 46 = 91 A + 49 = 81 W64

48 26 38 13 45 32 35

Jedna~ine s nepoznatim umawenikom i umawiocem1. Re{i jedna~ine.

h 10 = 16 h=

h 51 = 33 h=

h 13 = 21 h=

h 40 = 15 h=

h 50 = 30 h=

63 h = 35 h=

43 h = 24 h=

59 h = 39 h=

56 h = 44 h=

46 h = 25 h=

2. Mira je uzela 32 tre{we iz korpe. Koliko je tre{awa bilo ako je u korpi ostalo 18 tre{awa?

3. Mladen je iz kasice uzeo 29 dinara. Ostalo je 27 dinara. Koliko je ukupno dinara bilo u kasici? Ra~unamo:

Ra~unamo:

Odgovor:

Odgovor: 4. U tawiru je bilo 13 kola~a. Koliko je kola~a Tawa pojela ako ih je u tawiru ostalo 7?

Ra~unamo:

Odgovor:

65

Jedna~ine s nepoznatim ~iniocem1. Izra~unaj nepoznati broj. Oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

16 h = 32 8 h = 24 6 h = 48 h 7 = 49 h 5 = 45 h 6 = 36 h 2 = 90 4 h = 96 7 h = 77 9 h = 45 h 4 = 72

h= h= h= h=8 45 18 11 4 2 24 3 13 1

h= h= h= h=10

79 17 15 5 12 6

h= h= h=

2. Izra~unaj nepoznati broj. Precrtaj na pe~urki ona dva re{ewa koja nisu ta~na.

h 8 = 56 h=h

8 =2 7

9 h=

90 h=

h 8 = 64 h=

h=h8= h=

3 8 5

10 7 9 4 5 h = 45 h=

48

6

66

Jedna~ine s nepoznatim deqenikom i deliocem1. Ako ta~no re{i{ zadatke i upi{e{ odgovaraju}a slova u tabele, dobi}e{ nazive nekih sportova.

35 : 36 : 49 : 27 : 32 : 50 : 48 :

=7 =9 =7 =3 =4 =5 =8

W K E J S A I

8

4

6

9 10 5

7

: 8 =5 : 9 =2 : 9 =8 : 7 =8 : 9 = 10

S N E I T

90 72 18 56 40

2. Ma~ak Dobrica je gladan i pojeo bi kobasice. Sme da pojede samo one kobasice u kojima su zadaci ta~no re{eni. Oboj kobasice s takvim zadacima.

h : 8 = 11; h = 88

60 : h = 5; h = 11

h:

;h= = 13 3

37

h : 15 =

6; h = 8 0

68 : h = 4; h = 17

h = 16 : h = 6; 96

67

Merewe vremena1. Koliko ~asova i minuta pokazuju satovi?

11 10 9 8 7

12

1 2 3 4 10 9 8

11

12

1 2 3 4 10 9 8

11

12

1 2 3 4

6

5

7

6

5

7

6

5

~asova2.

minuta

~asova

minuta

~asova

minuta

Izra~unaj koliko je minuta, ~asova ili dana.

3. Luka je po{ao u 7 ~asova i 25 minuta i putovao je 3 ~asa i 40 minuta. Kada je stigao? Ra~unamo:

1 ~as 5 minuta = 1 ~as 15 minuta = 1 ~asa = 2 1 ~as 23 minuta = 1 ~asa = 4 85 minuta = 92 minuta = 1 dana = 2 1 dana = 4 3 sedmice =

minuta minuta

Stigao je u

~asova

minuta.

minuta minuta minuta ~as ~as ~asova ~asova danStigli su u ~asa minuta. Koliko ukupno dana imaju meseci jun, jul i avgust? Ra~unamo:

minutaRe{ewe: dana

minutaPutnici su krenuli vozom u 22 ~asa i 55 minuta i putovali 4 ~asa i 30 minuta. Kada su stigli? Ra~unamo:

68

4. Na osnovu re{ewa zadataka sa prethodne strane oboj sliku.

60 min.

s. 9 ~a n. i 5min. 30 m

3 ~asa 25 min. 7 ~as. i 25 min.

10 ~as.6

~a s.

65 m in. n. mi 75

3 ~asa

22 dana 12 ~as. 15 min.32 1 ~a mi s n.

12 ~as .

21 dan

92 da na

. 83 min

11 ~as. 5 min.9 ~as. 10 min.

1 ~as 25 min.

15 min. 91 dan

5. a) Katarina mora da stigne u {kolu na vreme. Da bi stigla na vreme, od ku}e treba da po|e u 7 sati. Oboj sat koji pokazuje u koliko sati Katarina treba da po|e od ku}e. b) Pavle ima fudbalsku utakmicu u 11 sati i 30 minuta. Oboj sat koji pokazuje kada po~iwe utakmica.

11 10 9 8 7

12

1 2 3 4 10 9 8

11

12

1 2 3 4 10 9 8

11

12

1 2 3 4 10 9 8

11

12

1 2 3 4

6

5

7

6

5

7

6

5

7

6

5

69

I ovo je matematika!1. U prazne kvadrati}e upi{i brojeve tako da zbir u svim pravcima (vodoravno, uspravno i ukoso) bude isti.

zbir je 30

zbir je 30

zbir je 15 6 1 3

12

10 9

6

10 7

2. Utvrdi pravilo po kome su pore|ani ovi brojevi, pa u kvadrati}e upi{i slede}e brojeve u nizu. Odgovaraju}a slova iz kqu~a upi{i u kru`i}e. Dobi}e{ poruku. 1. 2.

22

33

44

63

60

57

3.

4.

5.

6.

20 30

30 40

40

40

50

23 45

24

34 26

43

54 S

62 [

50 Z

55 T

46 A

60 N

66 I

51 V

48 E

70

Sadr`aj

[ta smo nau~ili u prvom razredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Sabirawe i oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1323 Zamena mesta sabiraka. Zdru`ivawe sabiraka. . . . . . . . . . . . . . . . .24 Oduzimawe broja od zbira. Oduzimawe zbira od broja . . . . . . . . . .25 Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2627 Pismeno sabirawe i oduzimawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2829 Du`, prava, poluprava. Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3033 Crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i . . . . . . . .34 Veza sabirawa i mno`ewa. Zamena mesta ~inilaca . . . . . . . . . . . .35 Mno`ewe i deqewe sa 2 i 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3637 Polovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 ^etvrtina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Toliko puta ve}i i za toliko ve}i broj. Toliko puta mawi i za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Mno`ewe i deqewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Desetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Merne jedinice za du`inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Razlomci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Mno`ewe i deqewe sa 3 i 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Zdru`ivawe ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 0 i 1 kao ~inioci. 1 kao delilac i 0 kao deqenik . . . . . . . . . . . . .47 Mno`ewe zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Mno`ewe i deqewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Dani u nedeqi, meseci u godini, godi{wa doba . . . . . . . . . . . . . . .50 Mno`ewe i deqewe sa 8 i 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Mno`ewe i deqewe (ve`bawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5259 Pisawe dvocifrenog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Deqewe zbira brojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Mno`ewe i deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . .6263 Jedna~ine s nepoznatim sabirkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Jedna~ine s nepoznatim umawenikom i umawiocem . . . . . . . . . . . .65 Jedna~ine s nepoznatim ~iniocem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Jedna~ine s nepoznatim deqenikom i deliocem . . . . . . . . . . . . . . .67 Merewe vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6869 I ovo je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

ZABAVNA MATEMATIKA 2zbirka zadataka za drugi razred osnovne {koleprvo izdaweAutor dr Simeon Marinkovi} Ilustrovala Mirjana @ivkovi} Ilustracija na korici Ivan Pejki} Recenzenti prof. dr Milana Egeri}, U~iteqski fakultet u Jagodini Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ Mladost u Vr{cu Lektor mr Aleksandra Markovi} Grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} Izdava~ Kreativni centarGradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

Urednik An|elka Ru`i} An|elka Ru`i} Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Tira` Copyright Kreativni centar, 2011

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za matematiku u drugom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00165/2008-06 od 24. juna 2008.