Click here to load reader

Vanløse ... 3 Vanløse på Kryds og TVærs – en kortlægning af det sociale område 1. oplag, trykt i 500 eksemplarer København, oktober 2008 Udarbejdet af: Maya Bram Sommer Layout:

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vanløse ... 3 Vanløse på Kryds og TVærs – en kortlægning af...

 • Va nlø se på Kryds og Tværs e n s o c i a l K o r T l æ g n i n g

 • 2

  Va nløse på Kryds og Tværs

 • 3

  Vanløse på Kryds og TVærs – en kortlægning af det sociale område

  1. oplag, trykt i 500 eksemplarer København, oktober 2008

  Udarbejdet af: Maya Bram Sommer

  Layout: Ole Lindholm

  Billeder: Thurid Skytte van Steenwijk

  ISBN 978-87-992786-0-2

  Hæftet kan rekvireres hos:

  Vanløse Lokaludvalg Grøndal Centret Hvidkildevej 64 2400 København NV Tlf. 38190860 Mail: [email protected]

 • 4 // Vanløse PÅ KrYDs og TVærs //

 • 5

  indhold inDleDning .................................................................................................... 9

  Vanløses Borgere ................................................................................ 11

  Børn og unge ............................................................................................ 12

  ældre ........................................................................................................... 19

  socialT UDsaTTe grUPPer ........................................................... 27

  sindslidende ............................................................................................ 29

  Misbrugere .............................................................................................. 35

  Handicappede ........................................................................................ 41

  integration ............................................................................................... 47

  DeT Kan Vanløse i Dag ....................................................................... 53

  Foreninglivets muligheder ............................................................. 53

  Det gode eksempel ............................................................................... 54

  eksisterende muligheder i bydelen ......................................... 58

  en saMMenFaTning .............................................................................. 61

  oVersigT oVer Vanløses sociale TilBUD .................... 63

  MeToDe ............................................................................................................... 72

 • 6 // Vanløse PÅ KrYDs og TVærs //

 • 7

  I Vanløse har vi det godt – eller har vi? Dette spørgsmål havde lokaludvalgets arbejdsgruppe for det sociale område længe tygget på. Langsomt opstod ideen om at kortlægge det sociale område med henblik på at få afdækket de sociale problemer i Vanløse – både de allerede kendte problemer og de sociale problemer, som ingen endnu havde opdaget. Kortlægningen skulle desuden indeholde ideer og forslag til forbedringer af de sociale forhold i bydelen.

  Vanløse Lokaludvalg afsatte midler til, at projektet kunne gennemføres. Dernæst ansatte lokaludvalget en projektmedarbejder til at gennemføre kortlægningen, som fandt sted i perioden juni-oktober 2008. Kortlægningen er samtidig en del af Vanløses bydelsplan, som lokaludvalget skal aflevere til Økonomiforvaltningen til november 2008.

  Vanløse Lokaludvalg takker alle, der har bakket op om projektet og afsat tid til interviews, Fremtids- seminar samt har indsendt og indsamlet information. Derudover rettes der en stor tak til studenter- medhjælp Fenja Møller for hjælp med udarbejdelsen.

  Forord

  // Vanløse PÅ KrYDs og TVærs //

 • 8

 • 9

  Vanløse på Kryds og Tværs er en social kortlægning, der henvender sig til alle, som bor i Vanløse eller interesserer sig for Vanløse. Hæftet kan læses fra ende til anden eller bruges som opslagsværk.

  Vanløse bydel er én ud af 10 bydele i Københavns Kommune og er især karakteriseret ved både at have et landsby- og storbypræg. Vanløse er derudover kendt for at være rig på ressourcer, især i forhold til borgernes sammensætning. Vanløse på Kryds og Tværs viser, at det at være ressourcestærk, ikke kun skal ses i relation til borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, formue eller uddannelseslængde. Også andre borgere har ressourcer, som bør anerkendes og udnyttes. Der er mange foreninger i Vanløse, som mangler frivillige hænder, og hvor det ikke betyder noget, om du er villaejer eller førtidspensionist.

  Vanløse er i øjeblikket i gang med at udarbejde en bydelsplan, hvor éen af de overordnede målsætninger er, at man vil arbejde hen imod at betragte mangfoldighed mellem menneskers køn, alder og etnicitet som en ressource, der kan bruges positivt og aktivt til at skabe sammenhængskraft i bydelen. Der skal endvidere satses på forebyggelse. Håbet er, at dette hæfte kan styrke arbejdet hen imod disse mål.

  Hæftet består både af faktuelle oplysninger og af oplysninger, der er blevet til ved interviews med en lang række personer lige fra forvaltningschefen til den stofafhængige. Mange samfundsgrupper er på kryds og tværs med til at skabe en større forståelse af det sociale Vanløse i dag. En kortlægning på tværs af grup- per giver også inspiration til idéer og ønsker, som kan virke forebyggende og/eller forbedre forholdene for Vanløses borgere.

  Bydelen skal ikke nødvendigvis rumme alle slags tilbud. Vanløseborgere er også københavnere, der kan benytte sig af tilbud på tværs af bydelsgrænser. Men Vanløse skal kunne rumme alle. Via interviews med plejehjemsledere, hjemmehjælpere, unge, sindslidende, frivillige m.fl. i Vanløse får læseren et enestående indblik i, hvordan Vanløse og bydelens tilbud ser ud gennem deres øjne. Kortlægningen har også til formål at hjælpe med at styrke social netværksdannelse og samarbejde, der kan skabe og bidrage til byens liv og sammenhængskraft.

  Det er vigtigt at understrege, at ideen med hæftet er at se på de eksisterende sociale tilbud med henblik på at fremhæve det, der kan inspirere andre. Samtidig kan man bruge kortlægningen til at se, hvor eksisterende tilbud kan styrkes, og man kan se hvilke tilbud, der er i bydelen. Ønsket er, at Vanløse på Kryds og Tværs vil give et godt udgangspunkt for den sociale indsats i bydelen.

  Hæftet er inddelt i tre dele. Den første handler om Vanløses sociale problemer og ressourcer set i forhold til børn og unge samt ældre. Den mellemliggende aldersgruppe, ’voksne’, behandles indirekte i anden del af hæftet, der tager udgangspunkt i socialt udsatte grupper, som misbrugere, sindslidende m.fl. Den tredje del har vi kaldt ”Det kan Vanløse i dag”, hvor man bl.a. kan læse om netværk i Vanløse, eksisterende tilbud og frivillige organisationer. Hver del indeholder en række anbefalinger, mens der til sidst i hæftet er en sammenfatning.

  Nogle afsnit vil være længere og mere fyldestgørende end andre. Det skyldes flere ting. Dels har det været meget vanskeligt at fremskaffe relevant statistisk materiale. Det hænger sammen med, at Vanløse er en forholdsvis ny bydel, og at mange statistiske oplysninger endnu ikke er opgjort på bydelsniveau. Derudover er der nogle områder, som har mange tilbud, mens andre områder næste ingen tilbud har.

  God læselyst.

  indledning

  // Vanløse PÅ KrYDs og TVærs //

 • 10 // Vanløse PÅ KrYDs og TVærs // Vanløses Borgere

  0 km 41 2 3

  Mål 1:70.000

  Bispebjerg

  Østerbro

  Nørrebro

  Indre By/ Christianshavn

  Brønshøj-Husum

  Vanløse

  Valby

  Vesterbro/ Kgs. Enghave

  Amager Øst

  Amager Vest

  KONSTITUERING AF LOKALUD VALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Bydelsgrænservedtagetafborgerrepræsentationen14.Juni2006

  Valby2006 VanløseNovember2006 Østerbro November2006 Bispebjerg23.April2007 Vesterbro/KongensEnghave6.-7.Juni2007 AmagerØst December2007 AmagerVestDecember2007 Nørrebro September2008 Christianshavn/Indre By December2008 Brønshøj-HusumJanuar2009

 • 11

  Vanløses borgere

  Boliger (2 Ejer I Vanløse: 32 % I København: 21% Andel I Vanløse: 27% I København: 33% Almen I Vanløse: 11% I København: 20%

  Hærværk begået af unge mellem 15-29 år, 1/1-08-31/7-08 (3

  I Vanløse: 13 I København: 296

  Vanløses Borgere // Vanløse PÅ KrYDs og TVærs //

  Ta B

  el 1

  Ta B

  el 2

  I de kommende afsnit præsenteres Vanløses borgere, opdelt i grupperne børn og unge, samt ældre. Denne inddeling er kun vejledende, da der vil være overlap imellem tilbudene og grupperne.

  Vanløse er med omtrent 36.100 borgere Køben- havns kommunes mindste bydel rent befolkn- ingsmæssigt. Sammenlignet med de øvrige bydele er der en lidt større andel af store børn og ældre i Vanløse.(1 Helt overordnet er Vanløse en bydel med meget få sociale problemer og med en borgergruppe med økonomisk overskud.

  Der er ingen ghettoer i Vanløse. Faktisk findes der

  i Danmark kun fire ghettoer ud fra den officielle definition. Den gennemsnitlige Vanløse borger bor ofte i andels- eller ejerbolig (Tabel 1).

  Politiet fortæller at kriminaliteten er meget lav i Vanløse sammenlignet med Københavns øvrige bydele. Et eksempel på hvor lidt der sker på denne front er tallene nedenfor (Tabel 2).

  Tallene er kun vejledende, og drejer sig om antallet af sigtede

  --- 1) Faktahæfte VANLØSE 2007, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen 2) Ibid 3) Frederiksberg Lo

Search related