of 25 /25
UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2014./2015. 1

UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2014./2015

  • Author
    lara

  • View
    31

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2014./2015. Drvodjelska tehnička škola Vinkovci. Stolar – JMO (3 g., 24 uč.) Drvodjeljski tehničar - restaurator (4 g., 10 uč.) Drvodjeljski tehničar – dizajner (4 g., 18 uč.) Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci Ekonomist (4 g., 112 uč.) - PowerPoint PPT Presentation

Text of UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2014./2015

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2013./2014.

UPISI U SREDNJE KOLE 2014./2015.

1Drvodjelska tehnika kola VinkovciStolar JMO (3 g., 24 u.)Drvodjeljski tehniar - restaurator (4 g., 10 u.)Drvodjeljski tehniar dizajner (4 g., 18 u.)

Ekonomska i trgovaka kola Ivana Domca VinkovciEkonomist (4 g., 112 u.)Poslovni tajnik (4 g., 28 u.)Prodava (3 g., 56 u.)Upravni referent (4 g., 28 u.)2Gimnazija M.A. Reljkovia VinkovciJezina gimnazija (4 godine, 28 u.)Opa gimnazija (4 godine, 112 u.)Prirodoslovno- matematika gimnazija(4 godine, 56 u.)

3Poljoprivredno umarska kola Vinkovci Agrotehniar (4 godine, 28 u.)Mehaniar poljoprivredne mehanizacije(3 godine, 28 u.)Poljoprivredni tehniar fitofarmaceut (4 godine, 56 u.)umarski tehniar (4 godine, 28 u.)Cvjear (3 godine, 10 u.)Vrtlar (3 godine, 9 u.)Poljoprivredni gospodarstvenik (3 godine, 9 u.)Mesar JMO (3 godine, 14 u.) Pekar JMO (3 godine, 14 u.)4Srednja strukovna kola VinkovciFrizer JMO (3 g., 28 u.)Kuhar JMO (3 g., 28 u.)Modni tehniar (4 g., 28 u.)Turistika gimnazija (4 g., 28 u.)Turistiko hotelijerski komercijalist (4 g., 28 u.)Automehaniar JMO (3 g., 20 u.)Bravar JMO (3 g., 8 u.)Instalater grijanja i klimatizacije JMO (3 g., 9 u.)Tokar JMO (3 g., 9 u.)Vodoinstalater JMO (3 g., 9 u.)

5Autoelektriar JMO (3 g., 9 u.)Elektroinstalater JMO (3 g., 9 u.)Elektroniar mehaniar JMO (3 g., 9 u.)Konobar - JMO (3 g., 20 u.)Slastiar JMO (3 g., 8 u.)Autolakirer JMO (3 g., 10 u.)Soboslikar liilac JMO (3 g., 16 u.)Kroja (3 g., 17 u.)Monter suhe gradnje (3 g., 9 u.)

6Tehnika kola Ruera Bokovia VinkovciArhitektonski tehniar (4 g., 28 u.)Elektrotehniar (4 g., 28 u.)Graevinski tehniar (4 g., 56 u.)Raunalni tehniar za strojarstvo (4 g., 28 u.)Tehniar za mehatroniku (4 g.,28 u.)Tehnika gimnazija (4 g. 28 u.)7Zdravstvena i veterinarska kola dr. A. tampara VinkovciFizioterapeutski tehniar (4 g., 28 u.)Medicinska sestra ope njege/medicinski tehniar ope njege (5 g., 28 u.)Veterinarski tehniar (4 g., 28 u.)

8Glazbena kola Josipa Runjanina VinkovciGlazbenik program srednje kole (4.g., 35 u.)Glazbenik pripremno obrazovanje (2 g. 20.u.)9Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2014./2015.10 Ope odredbeKandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrene stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole (NISpuS) www.upisi.hr.

U svakome upisnom roku kandidat se moe prijaviti za upis u najvie est obrazovnih programa. 11Elementi vrednovanja Zajedniki element:

prosjeci svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnoga obrazovanja;za upis u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine, vrednuju se i zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik;

Na takav je nain mogue stei najvie 50 bodova.12Elementi vrednovanjaZajedniki element:

za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje etiri godine, vrednuju se i zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta vanih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama obrazovnih programa (iz Popisa predmeta posebno vanih za upis).

Na takav je nain mogue stei najvie 80 bodova.

13Elementi vrednovanjaPoseban element:

na osnovi provjere (ispitivanja) sposobnosti umjetnikog izraavanja i kreativnosti; na osnovi rezultata natjecanja u znanju koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te rezultata meunarodnih natjecanja; na osnovi rezultata natjecanja kolskih sportskih drutava za osnovne kole koja se organiziraju i izvode pod nadzorom Hrvatskoga kolskoga portskog saveza;

14Elementi vrednovanjaVREDNOVANJE REZULTATA POSTIGNUTIH NA NATJECANJIMA IZ ZNANJA I U SPORTUPravo na dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na dravnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno znaajnih za upis (Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranoga jezika te tri nastavna predmeta posebno vana za upis ), iz Kataloga natjecanja i smotri uenika i uenica osnovnih i srednjih kola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata s meunarodnih natjecanja u znanju iz gore navedenih predmeta15Vrednovanje rezultata postignutih na natjecanjima iz znanjaVrsta natjecanjaOpisBroj bodova koji se dodaju na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrednovanjaDravna/meunarodnanatjecanjaPrvo, drugo ili tree osvojeno osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7., ili 8. razredu osnovnog obrazovanjaIzravan upisPrvo osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6. , 7., ili 8.,razredu osnovnog obrazovanja3 bodaDrugo osvojeno mjesto kao lan skupine u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja2 bodaTree osvojeno mjesto kao lan skupine u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja

1 bod16

Vrednovanje rezultata postignutih na sportskim natjecanjimaVrsta natjecanjaOpisBroj bodova koji se dodaju na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrednovanjaNatjecanja kolskih sportskih drutavaUenici koji su na dravnom ili meunarodnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili prvo mjesto3 bodaUenici koji su na dravnom ili meunarodnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili drugo mjesto2 bodaUenici koji su na dravnom ili meunarodnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili tree mjesto1 bod17Dodatni element vrednovanjaUpis kandidata s tekoamaKandidat s tekoama u razvoju ima pravo izravnoga upisa u programe obrazovanja za koje posjeduje struno miljenje slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje te ako zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u kolama u kojima je to uvjet za upis.Kandidatima sa zdravstvenim tekoama dodaju se jedan bod na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje struno miljenje slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje. 18Dodatni element vrednovanjaKandidatu koji ivi u oteanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj koli, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrjednovanja.

Oteani uvjeti uzrokovani ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima koji su mogli utjecati na uspjeh kandidata u osnovnoj koli jesu, ako kandidat:ivi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom tekom bolesti; ivi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu lanka 2. Zakona o poticanju zapoljavanja (N. N., br. 57/12 i 120/12);

19Dodatni element vrednovanjaivi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne ivi u izvanbranoj zajednici, a sam skrbi i uzdrava svoje dijete) korisnika socijalne skrbi, u smislu lanaka 27. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., br. 33/12) te posjeduje rjeenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadlenoga tijela u jedinici lokalne ili podrune (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi;ako je kandidatu jedan roditelj preminuo;ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi, u smislu l. 27. Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., br. 33/12).

20Upis kandidata na osnovi Nacionalnoga programa za RomeKandidatu za upis, koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a ivi u uvjetima koji su mogli utjecati na njegov uspjeh u osnovnoj koli, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.21Zdravstvene kontraindikacijeZa obrazovne programe za koje je posebnim propisima i mjerilima odreeno utvrivanje zdravstvene sposobnosti kandidata kao obveza pri upisu u kolu uvjet moe biti potvrda nadlenoga kolskog lijenika ililijenika svjedodba medicine rada, ovisno o tome to je propisano za odreeni obrazovni program.

22

Mjerila i postupci za izbor i upis u programe obrazovanja za vezaneobrteElementi, pravila i postupci za izbor kandidata za upis uprograme obrazovanja za vezane obrte utvruju se natemelju Pravilnika o nainu ostvarivanja programanaukovanja i strunog osposobljavanja za vezane obrte te opravima, obvezama, praenju, vrednovanju i ocjenjivanjunaunika (N. N., br. 69/04.)Izbor kandidata za upis utvruje se na temelju:

elemenata vrednovanja (zajedniki, posebni, dodatni);zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa u odabranome zanimanju;nakon utvrene ljestvice poretka kandidati su duni pri upisu dostaviti koli sklopljen ugovor o naukovanju.23Ugovor o naukovanju sklapaju licencirani obrtnik ili pravna osoba i uenik, koji donosi na uvid:- ovjerenu presliku svjedodbe zavrnog razreda osnovnog obrazovanja,- lijeniku svjedodbu medicine rada. 24Utvrivanje ukupnog rezultata kandidataUkupan rezultat kandidata utvruje se na temelju broja bodova koje je kandidat stekao po svim osnovama vrednovanja (uspjeh u prethodnom obrazovanju, sposobnostima i darovitosti, uspjeh na natjecanjima i u oteanim uvjetima obrazovanja).

Na temelju ukupnoga rezultata utvruje se ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na mrenoj stranici Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole.25