of 25 /25
Upisi u srednje škole 2014./ 2015. Pripremila : Hajdi Jelaska Relja

Upisi u srednje škole 2014./ 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Upisi u srednje škole 2014./ 2015. Pripremila : Hajdi Jelaska Relja. ELEKTRONIČKE PRIJAVE I UPISI U SREDNJE ŠKOLE - NISPUSŠ - Prošlogodišnja iskustva. Dobre strane :. Potrebno unaprijediti :. U projekt se krenulo s minimalnim educiranjem članova upisnih povjerenstava - PowerPoint PPT Presentation

Text of Upisi u srednje škole 2014./ 2015

PowerPoint Presentation

Upisi u srednje kole 2014./ 2015.Pripremila : Hajdi Jelaska Relja

ELEKTRONIKE PRIJAVE I UPISI U SREDNJE KOLE - NISPUS - Prologodinja iskustvaDobre strane :informatizacija proces upisa u srednje kole i bolja umreenost svih sudionika upisnoga procesa proces upisa transparentnijipreciznija evidenciju o upisanim uenicima znatno smanjena mogunost zlouporabe

Potrebno unaprijediti :U projekt se krenulo s minimalnim educiranjem lanova upisnih povjerenstava Nedovoljna informiranost dijela roditelja i uenikaRazliito tumaenje kriterija upisa kada je rije o posebnim i dodatnom elementima upisa

Kljuni dokumenti O D L U K U O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE KOLE U KOLSKOJ GODINI 2014./2015.

POPIS PREDMETA POSEBNO VANIH ZA UPIS

Odluka o upisu uenika u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2014./2015.???

2013./2014.

U svakome upisnom roku kandidat se moe prijaviti za upis u najvie pet kola odnosno ukupno 10 obrazovnih programa.

2014./2013.

U svakome upisnom roku kandidat se moe prijaviti za upis u najvie est obrazovnih programa.

2013./2014.

Minimalni broj bodova potrebnihza prijavu :

56 bodova za upis u gimnazije; 50 bodova za upis u eksperimentalni program strukovne gimnazije; 44 boda za upis u ostale programe obrazovanja u trajanju od najmanje etiri godine.

2014./2015.

Nije definiran minimalni bodovni prag to znai da kandidati bez obzira na broj bodova mogu konkurirati za upis u sva zanianjaElementi vrednovanjaELEMENTI VREDNOVANJA - Zajedniki element

to kada kandidatu nije upisana ocjena iz nekog od predmeta koji su znaajni za prijavu z upis ? U sluaju da kandidatu u svjedodbama za posljednje etiri godine osnovnog obrazovanja nije upisana ocjena iz nekog od nastavnih predmeta koji su znaajni za prijavu za upis, za utvrivanje broja bodova iz toga nastavnoga predmeta koristi se prosjek svih zakljunih ocjena na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja.Zadae strunog suradnika : u okviru profesionalnog usmjeravanja informirati uenike o programina i kolama upoznati uenike s kriterijima za upis te s popisom predmeta vanih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima Posredovati izmeu neodlunih uenika i slube za profesionalno informiranje i orijentiranje

ELEMENTI VREDNOVANJA - Dodatni element vrednovanja

1.Provjera (ispitivanje) posebnih vjetina i sposobnosti vri se kod upisa kandidata u :

programe likovne umjetnosti i dizajna programe glazbene umjetnosti programe plesne umjetnosti razredne odjele za sportae

2. Postignuti rezultati na natjecanjima iz znanja

Vrednuju se dravna natjecanja iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri uenika i uenica osnovnih i srednjih kola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, te meunarodna natjecanja koja verificira Agencija za odgoj i obrazovanje

3. Postignuti rezultati na sportskim natjecanjima Pravo na dodatne bodove kandidati ostvaruju na temelju slubene evidencije o rezultatima odranih natjecanja kolskih sportskih drutava koju vodi Hrvatski kolski portski savez (HS).

15VANO !

Kandidatu se vrednuje iskljuivo jedno (najpovoljnije) postignue.

ELEMENTI VREDNOVANJA - Posebni element vrednovanja

Upis kandidata s tekoama u razvoju

ORIJENTACIJSKA LISTA VRSTA I STUPNJEVA TEKOA U RAZVOJU DEFINIRA TEKOE U RAZVOJU:

l. oteenja vida2. oteenja sluha3. poremeaji govorno-glasovne komunikacije i specifine tekoe u uenju4. tjelesni invaliditet5. mentalna retardacija6. poremeaji u ponaanju uvjetovani organskim faktorima ili progredirajuim psihopatolokim stanjem7. autizam

Kandidati s tekoama u razvoju su kandidati koji su osnovnu kolu zavrili prema rjeenju ureda dravne uprave u upaniji o primjerenome obliku kolovanja.

Kandidati s tekoama u razvoju imaju pravo izravnoga upisa ako :

posjeduju struno miljenje slube za profesionalno usmjeravanje HZZ-a (pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u kolama u kojima je to uvjet za upis ) struno miljenje nadlenoga kolskog lijenika (specijalist kolske medicine) posjeduju rjeenje ureda dravne uprave u upaniji o primjerenome obliku kolovanja u osnovnoj koli;

2. Upis kandidata sa zdravstvenim tekoama

Kandidati sa zdravstvenim tekoama su kandidati koji su prethodno obrazovanje zavrili po redovitome nastavnom planu i programu, a kojima su tee zdravstvene tekoe i/ili dugotrajno lijeenje utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnoga obrazovanja Kandidatima sa zdravstvenim tekoama dodaje se jedan bod na broj bodova ako :

posjeduju struno miljenje nadlenoga kolskog lijenika (specijalista kolske medicine)struno miljenje slube za profesionalno usmjeravanje HZZ-a

Upis kandidata koji ive u oteanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima

Kategorije kandidata za koje se smatra da ive u oteanim uvjetima obrazovanja :

- kandidati koji ivi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom tekom bolesti- kandidat ivi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja- kandidat ivi koji uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne ivi u izvanbranoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdrava ga) korisnika socijalne skrbi- kandidat kojemu je jedan roditelj preminuo; - kandidat koji je dijete bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi

Zakona o poticanju zapoljavanja (Narodne novine, broj: 57/2012. i 120/2012.); http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_57_1410.html

lanci 4., 21. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/2013.) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3289.html

Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/2013.).http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3289.html

Upis kandidata koji ive u oteanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima

Navedenim kategorijama kandidata dodaje se jedan bod uz uvjet da posjeduju :

- - lijeniku potvrdu o dugotrajnoj teoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja; potvrdu o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja iz podrunoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje; potvrdu o koritenju socijalne pomoi; rjeenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb- potvrdu o smrti roditelja (preslika smrtovnice); potvrdu nadlenoga centra za socijalnu skrb da je kandidat korisnik socijalne skrbi. ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE Za obrazovne programe za koje je posebnim propisima i mjerilima odreeno utvrivanje zdravstvene sposobnosti kandidata kao obveza pri upisu u kolu uvjet moe biti potvrda nadlenoga kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti uenika za propisani program ili lijenika svjedodba medicine rada, ovisno o tome to je propisano za odreeni obrazovni program. Zadae strunog suradnika : u okviru profesionalnog usmjeravanja informirati ove kategorije uenika o pravima i kako ih realizirati uputiti roditelje da pravovremeno pribave potrebnu dokumentacijuvoditi rauna o vjerodostojnosti dokumentacijeSheet1Dravna/meunarodna natjecanjaPrvo, drugo ili tree osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanjaIzravan upis (pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u kolama u kojima je to uvjet za upis)Prvo osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja3 bodaDrugo osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu2 bodaPrvo osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja1 bod

Sheet2

Sheet3

Sheet1Natjecanja kolskih sportskih drutava Uenici koji su na dravnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili prvo mjesto3 boda

Uenici koji su na dravnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili drugo mjesto

osnovnog obrazovanja2 boda

Uenici koji su na dravnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili tree mjesto 1 bod

Sheet2

Sheet3