of 19 /19
ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET ZAGREB UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2014./2015.

UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2014./2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2014./2015. Škola za cestovni promet Zagreb. Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - PowerPoint PPT Presentation

Text of UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2014./2015

UPISI U SREDNJE KOLE 2013./2014.

kola za cestovni prometZagreb

UPISI U SREDNJE KOLE 2014./2015.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2014./2015.2Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrene stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole (NISpuS) www.upisi.hr.

U svakome upisnom roku kandidat se moe prijaviti za upis u najvie 6 obrazovnih programa.

4

Zajedniki element:prosjeci svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnoga obrazovanjaNa takav nain mogue je stei najvie 20 bodova

program: Voza motornog vozilaprosjeci svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnoga obrazovanja;vrednuju se i zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta:Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik

na takav je nain mogue stei najvie 50 bodova

Uvjet za upis: lijenika svjedodba medicine rada kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa u odabranome zanimanju

program: Tehniar cestovnog prometaprosjeci svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnoga obrazovanja;vrednuju se i zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta:Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik; Fizika, Kemija, Tehnika kultura

na takav je nain mogue stei najvie 80 bodova

Uvjet za upis: potvrda nadlenog kolskog lijenika kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa u odabranome zanimanju

program: Tehniar za logistiku i pedicijuprosjeci svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnoga obrazovanja;vrednuju se i zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta:Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik; Fizika, Geografija, Tehnika kultura

na takav je nain mogue stei najvie 80 bodova.Uvjet za upis: potvrda nadlenog kolskog lijenika kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa u odabranome zanimanju

Poseban element:Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i u sportu (toke XIII. I XIV. Odluke)Vrednovanje rezultata postignutih na natjecanjima iz znanja i u sportuPravo na dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na dravnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno znaajnih za upis (Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranoga jezika te tri nastavna predmeta posebno vana za upis ), iz Kataloga natjecanja i smotri uenika i uenica osnovnih i srednjih kola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata s meunarodnih natjecanja u znanju iz gore navedenih predmeta10Vrednovanje rezultata postignutih na natjecanjima iz znanjaVrsta natjecanjaOpisBroj bodova koji se dodaju na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrednovanjaDravna/meunarodnanatjecanjaPrvo, drugo ili tree osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanjaIzravan upisPrvo osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja3 bodaDrugo osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja2 bodaTree osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja1 bod11

Vrednovanje rezultata postignutih na sportskim natjecanjimaVrsta natjecanjaOpisBroj bodova koji se dodaju na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrednovanjaNatjecanja kolskih sportskih drutava(u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja)Uenici koji su na dravnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili prvo mjesto3 bodaUenici koji su na dravnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili drugo mjesto2 bodaUenici koji su na dravnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili tree mjesto1 bod12POSEBAN element vrednovanja t. XVI - Upis kandidata s tekoama u razvojuKandidat s tekoama u razvoju ima pravo izravnoga upisa u programe obrazovanja za koje posjeduje struno miljenje slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje te ako zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u kolama u kojima je to uvjet za upis.Za ostvarivanje prava izravnog upisa uenik obavezno prilae:Rjeenje ureda dravne uprave u upaniji o primjerenom obliku kolovanja u osnovnoj koli;Struno miljenje nadlenog kolskog lijenika (specijalist kolske medicine) o utvrenim zdravstvenim smetnjama koje mogu znaajnije suavati mogui izbor obrazovnih programa i zanimanja;Struno miljenje Slube za profesionalno usmjeravanje HZZ-a o sposobnostima i motivaciji uenika za najmanje 3 programa obrazovanja13POSEBAN element vrednovanja t. XVII - Upis kandidata sa zdravstvenim tekoamaKandidatima sa zdravstvenim tekoama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje struno miljenje slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje. Za ostvarivanje ovog prava uenik obavezno prilae:Struno miljenje nadlenog kolskog lijenika (specijalist kolske medicine) o teim zdravstvenim tekoama i/ili dugotrajnom lijeenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu znaajno suavaju mogui izbor obrazovnih programa i zanimanja;Struno miljenje Slube za profesionalno usmjeravanje HZZ-a o sposobnostima i motivaciji uenika za najmanje 3 programa obrazovanja

14POSEBAN element vrednovanja t. XVIII - Upis kandidata koji ive u oteanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima Kandidatu koji ivi u oteanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj koli, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrjednovanja.

15POSEBAN element vrednovanja t. XVIII - Upis kandidata koji ive u oteanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima Oteani uvjeti uzrokovani ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima koji su mogli utjecati na uspjeh kandidata u osnovnoj koli jesu:ivi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom tekom bolesti; ivi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu lanka 2. Zakona o poticanju zapoljavanja (N. N., br. 57/12 i 120/12); ivi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne ivi u izvanbranoj zajednici, a sam skrbi i uzdrava svoje dijete) korisnika socijalne skrbi, u smislu lanaka 27. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., br. 33/12) te posjeduje rjeenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadlenoga tijela u jedinici lokalne ili podrune (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi; ako je kandidatu jedan roditelj preminuo;ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi, u smislu l. 27. Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., br. 33/12).

16Oteani uvjeti uzrokovani ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima koji su mogli utjecati na uspjeh kandidata u osnovnoj koli jesu:ivi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne ivi u izvanbranoj zajednici, a sam skrbi i uzdrava svoje dijete) korisnika socijalne skrbi, u smislu lanaka 27. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., br. 33/12) te posjeduje rjeenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadlenoga tijela u jedinici lokalne ili podrune (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi;ako je kandidatu jedan roditelj preminuo;ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi, u smislu l. 27. Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., br. 33/12).

17Upis kandidata na osnovi Nacionalne strategije za ukljuivanje Roma za razdoblje od 2013.-2020. godineKandidatu za upis, koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a ivi u uvjetima koji su mogli utjecati na njegov uspjeh u osnovnoj koli, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.18UTVRIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATAUkupan rezultat kandidata utvruje se na temelju broja bodova koje je kandidat stekao po svim osnovama vrednovanja (uspjeh u prethodnom obrazovanju, sposobnostima i darovitosti, uspjeh na natjecanjima i u oteanim uvjetima obrazovanja). Na temelju ukupnoga rezultata utvruje se ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na mrenoj stranici Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole.19