of 32 /32
UPISI U SREDNJE ŠKOLE ŠKOLSKA 2021./22.GODINA Nikola Vuković,prof. pedagog izvrsni savjetnik Osnovna škola Đurđevac

UPISI U SREDNJE ŠKOLE ŠKOLSKA 2021./22.GODINA

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UPISI U SREDNJE ŠKOLE ŠKOLSKA 2021./22.GODINA

PROFESIONALNA ORJENTACIJAOsnovna škola urevac
TEHNIAR ZA RAUNALSTVO: 8
TEHNIAR ZA DRVO: 2
škole nakon završene osnovne škole putem
mrene stranice
www.Upisi.hr
- PRIJAVA;www.upisi.hr
PIN-om
www.upisi.hr
Elementi i kriteriji za upis u srednju školu propisani su Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. koju e donijeti MZOS.
Bodovni prag za upis u opeobrazovne (gimnazijske i strukovne) programe ne postoji te kandidati mogu konkurirati na upisnim listama tih programa bez obzira na broj ostvarenih bodova u osnovnoškolskom obrazovanju.
ELEMENTI VREDNOVANJA
se vrednuju i boduju:
Popisom predmeta posebno vanih
Zajedniki element za upis u gimnazijske programe i strukovne programe u trajanju od najmanje 4 godine ukljuuje:
prosjeke svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda OŠ,
zakljune ocjene u 7. i 8. r. iz nastavnih predmeta HJ, M i EJ
triju nastavnih predmeta vanih za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima od kojih su dva propisana za upis (prilog), a jedan samostalno odreuje SŠ od obveznih nastavnih predmeta koji se ue u OŠ (80 bodova).
PRIKAZ IZRAUNAVANJA BODOVA ZA UPIS U OPU
GIMNAZIJU (I OSTALE ETVEROGODIŠNJE ŠKOLE):
Element vrednovanja 5.razred 6.razred 7.razred 8.razred Ukupno
Prosjek ocjena 4,25 4,85 4,40 4,50 18
Hrvatski jezik 4 5 9
Matematika 4 5 9
Biologija
Povijest
škola) Geografija
Dodatni bodovi ? ? ? ? ?
Zajedniki element za upis u strukovne programe i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje 3 godine ukljuuje prosjeke svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda OŠ te zakljune ocjene u 7. i 8. r. iz nastavnih predmeta HJ, M i EJ (50 bodova).
Element vrednovanja 5.razred 6.razred 7.razred 8.razred Ukupno
Prosjek ocjena 4,45 4,85 4 4,50 17,80
Hrvatski jezik 4 5 9
Matematika 4 5 9
Ukupno bodova 4,45 4,85 17 18,5 45,80
Dodatni bodovi ? ? ? ? ?
na osnovi provjere posebnih vještina i sposobnosti (umjetnikog izraavanja i kreativnosti)
na osnovi postignutih rezultata na natjecanjima u znanju
na osnovi postignutih rezultata na natjecanjima školskih sportskih društava.
Rezultate ispita sposobnosti i darovitosti – prijamni ispiti, u sustav NISpuSŠ-a unose srednje škole koje ih provode, a u skladu s rokovima navedenim u Kalendaru.
POSEBNI ELEMENT
Poseban element vrednovanja ini uspjeh kandidata koji su ostvarili u oteanim uvjetima obrazovanja. Priznaje se iskljuivo jedno od sljedeih prava:
kandidat s teškoama u razvoju (izravan upis)
kandidat sa zdravstvenim teškoama (dodatni 1bod)
kandidat koji ivi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti
kandidat koji ivi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja (dodatni 1bod)
kandidat koji ivi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi (dodatni 1bod)
kandidatu kojem je jedan roditelj preminuo (dodatni 1bod)
kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi (dodatni 1bod)
Za ostvarenje dodatnih bodova na temelju zdravstvenih teškoa ili oteanih uvjeta
obrazovanja, potrebnu dokumentaciju uenici donose razredniku u OŠ koji e je unijeti u sustav. Ostali kandidati navedenu dokumentaciju dostavljaju uredu dravne uprave u upaniji. Cjelokupnu dokumentaciju potrebnu je dostaviti do roka navedenog u Kalendaru.
POTVRDE E UENICI DOBITI OD RAZREDNIKA
KANDIDATI S TEŠKOAMA U RAZVOJU
Kandidati s teškoama u razvoju su uenici koji su OŠ završili prema rješenju ureda dravne uprave u upaniji o primjerenom obliku školovanja.
Kandidati s teškoama u razvoju koji ele iskoristiti mogunost izravnoga upisa danu Odlukom o elementima i kriterijima javljaju se uredu dravne uprave u upaniji, a obavezno prilau;
rješenje o primjerenom obliku školovanja u osnovnoj školi
struno mišljenje nadlenoga školskog lijenika
struno mišljenje slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji uenika za najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga, umjetnikoga i/ili gimnazijskoga).
Uenici koji su obrazovanje završili po redovnom nastavnom programu uz individualizirani pristup i prilagoenom nastavnom programu školovanje mogu nastaviti:
po redovitome nastavnom planu i programu srednjega obrazovanja s individualiziranim pristupom;
po prilagoenome nastavnom planu i programu srednjega obrazovanja;
ili, iznimno, po posebnome nastavnom planu i programu u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama odnosno ustanovama socijalne skrbi
Postupak prijava kandidata s teškoama u razvoju zapoinje ranije. Kandidati s teškoama u razvoju javljaju se uredima dravne uprave u upaniji odnosno od…. svibnja do … lipnja 2021. godine te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi eljeli upisati obrazovne programe. Upisna povjerenstva ureda dravne uprave do …. lipnja 2021. godine unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ.
….. lipnja 2021. godine zatvara se mogunost unosa odabira te se kandidati rangiraju sukladno navedenim listama prioriteta.
GIMNAZIJA; ODJEL ZA SPORTAŠE
Uenici koji namjeravaju upisati u razredne odjele za sportaše duni su shodno lanku 13.
navedene odluke u
vremenu od 24.5.2021. do 31.5.2021. godine prijaviti se u aplikaciji
NISpuSŠ interes za upis (odabir sporta i sportskog kluba).
KANDIDATI SA ZDRAVSTVENIM
Uenici sa zdravstvenim teškoama koji su OŠ završili po redovitome nastavnom planu i programu, a kojima su teška zdravstvena ošteenja ili kronine bolesti i/ili dulje lijeenje utjecale na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja te znaajno smanjuju mogunost izbora srednjoškolskoga obrazovnog programa. Uenicima se dodaje jedan bod.
Za ostvarivanje prava na dodatne bodove uenik prilae:
struno mišljenje nadlenoga školskog lijenika
struno mišljenje slube za profesionalno usmjeravanje HZZ za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji uenika za najmanje tri primjerena programa obrazovanja.
ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI I
KONTRAINDIKACIJE
U neke obrazovne programe ne mogu se upisati uenici koji imaju zdravstvene
kontraindikacije koje bi ih mogle ometati u pohaanju nastave ili obavljanju poslova u
tom zanimanju. Dokumenti kojima se dokazuje nepostojanje zdravstvenih
kontraindikacija:
• Lijeniku svjedodbu medicine rada
Kandidat je duan predoiti dokumente srednjoj školi zajedno s UPISNICOM
do roka navedenoga u Kalendaru.
Napomena: Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih
obrazovnih programa u svrhu upisa u 1. razred srednje škole
ZAKLJUAVANJE LISTE PRIORITETA,
POTPISIVANJE PRIJAVNICA, OBJAVA
KONANIH LJESTVICA PORETKA
Za uenike osmih razreda osnovnih škola iz obrazovnoga sustava RH PRIJAVNICU s konanom listom prioriteta iz sustava ispisuje njihov razrednik. Uenik i roditelj/skrbnik zatim potpisuju prijavnicu ime potvruju listu prioriteta odnosno odabir uenika. Takva prijavnica uva se u školi. Rok za potpisivanje prijavnica naveden je u Kalendaru od 10,00 do 12,00 sati )
Potpisivanje prijavnice s listom prioriteta ne jami da e se kandidat i upisati
na onaj izbor na kojemu je stekao pravo upisa u trenutku zakljuavanja odabira odnosno ispisivanja prijavnice, ve predstavlja njegovu konanu odluku o poretku prijavljenih programa.Uenik treba odabrati 6 programa i poredati ih po vanosti.
Na temelju broja bodova koje je kandidat stekao po svim osnovama vrednovanja utvruje se ljestvica poretka uenika za upis i objavljuje na mrenoj stranici NISpuSŠ. Lista odabranih obrazovnih programa zakljuava se svim kandidatima na datum koji se nalazi u Kalendaru.
POTREBNO JE OBRATITI PANJU !!!
Provjeriti jesu li osobni podaci, ocjene iz osnovne škole ispravno uneseni
Uenikov ukupan rezultat (uspjeh u prethodnome obrazovanju + dodatni bodovi)
Popis predmeta posebno vanih za upis
Broj upisnih mjesta za odreeni obrazovni program - vidljiv na stranici: www.upisi.hr;
Ispunjenje posebnih preduvjeta za upis u odreene programe obrazovanja: sposobnosti i darovitosti; zdravstveni preduvjeti - zdravstvene kontraindikacije; utvrivanje zdravstvene sposobnosti.
Formiranje liste prioriteta prema eljenom redoslijedu (na vrh staviti obrazovni program koji se najviše eli upisati, a zatim ostale prema redoslijedu elja)
Kontinuirano pratiti bodovno stanje (ogledne ljestvice poretka su podlone promjenama)
Pridravati se Kalendara upisa
• UGOVOR O NAUKOVANJU sklopljen s obrtnikom i ovjeren u podrunoj
obrtnikoj komori (za upis u obrtnika zanimanja),
• ODGOVARAJUE DOKUMENTE KOJIMA DOKAZUJE NEKO OD
PRAVA KOJE OSTVARUJE, (pravo na izravni upis ili pravo na
vrednovanje posebnih rezultata iz OŠ,obrazovanje u oteanim uvjetima itd.)
• ZDRAVSTVENA SVJEDODBA LIJENIKA MEDICINE RADA
• POTVRDA NADLENOG ŠKOLSKOG LJENIKA (potvrda o
nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija)