Click here to load reader

University of ... 2014/02/15  · Pomorski odjel ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku str. 1 Sveučilište u Dubrovniku • University of Dubrovnik

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of University of ... 2014/02/15  · Pomorski odjel ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU Pomorski...

 • SSVVEEUUČČIILLIIŠŠTTEE UU DDUUBBRROOVVNNIIKKUU

  PPoommoorrsskkii ooddjjeell

  EELLAABBOORRAATT OO SSVVEEUUČČIILLIIŠŠNNOOMM PPRREEDDDDIIPPLLOOMMSSKKOOMM SSTTUUDDIIJJSSKKOOMM PPRROOGGRRAAMMUU

  BBrrooddoossttrroojjaarrssttvvoo

  Dubrovnik, veljača 2014.

 • ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU 

  Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku str. 1

  Sveučilište u Dubrovniku • University of Dubrovnik Pomorski odjel

  Ćira Carića 4 • 20000 Dubrovnik • Croatia T: (020) 445-744 • F: (020) 445-770 www.unidu.hr • [email protected]

  I. VREDNOVANJE SVEUČILIŠNOG STUDIJSKOG PROGRAMA PREDDIPLOMSKIH, DIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH, TE STRUČNIH STUDIJA

  OPĆE INFORMACIJE

  Naziv studijskog programa BRODOSTROJARSTVO

  Nositelj studijskog programa Sveučilište u Dubrovniku

  Izvoditelj studijskog programa Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku

  Vrsta studijskog programa stručni studijski program sveučilišni studijski program X

  Razina studijskog programa preddiplomski X diplomski integrirani

  Studijski smjer ---

  Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija

  Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskog prometa brodostrojarskog smjera, s kraticom: univ. bacc. ing. nav. mech.

   

  1. UVOD

  1.1. Razlozi za pokretanje studija Temeljni cilj sustavnog obrazovanja pomorskog časničkog kadra je u primjeni, vještinama, održavanju i pristupu

  suvremenoj tehnici, tehnologiji i novim zahtjevima prvenstveno u pomorskom gospodarstvu pa i šire, radi boljeg upravljanja, održavanja i intenzivnijeg razvitka pomorskog gospodarstva u cijelini. Sustav obrazovanja pojačat će individualnu sposobnost pojedinca i poboljšat će strukturu koja će kompetentno odgovoriti izazovima razvitka pomorskog gospodarstava u Republici Hrvatskoj i u svijetu, jer su naši pomorci traženi i cijenjeni, a osim toga veliki je nedostatak pomorskih časnika, poglavito brodostrojara, u svjetskoj trgovačkoj mornarici. Temeljni ciljevi i svrha studijskog programa Brodostrojarstva su:

  redovito obrazovanje za najviša pomorska časnička zvanja (II. časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim i upravitelja stroja broda na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim) za hrvatske brodare i svjetsko tržište,

  razvijanje kulture sigurnosti na moru i zaštite morskog okoliša u sustavu kontinuirane naobrazbe i izobrazbe pomoraca,

  znanstveni pristup obnovi hrvatskog pomorskog gospodarstva, nastavak unapređivanja kvalitete visokoškolskog obrazovanja pomorskih stručnjaka prema svjetskim i EU

  mjerilima, te u skladu s Bolonjskom deklaracijom, cjeloživotno obrazovanje (kontinuirana izobrazba) prema načelima Međunarodne konvencije o standardima

  izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca – Međunarodna konvencija STCW 1978/95 koja je izmijenjena i dopunjena 2010. godine, mobilnost i svjetska usporedivost studijskih programa, nastavnika i studenata, te programi prekvalifikacije prema projektu EU METNET.

 • ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU 

  Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku str. 2

  Sveučilište u Dubrovniku • University of Dubrovnik Pomorski odjel

  Ćira Carića 4 • 20000 Dubrovnik • Croatia T: (020) 445-744 • F: (020) 445-770 www.unidu.hr • [email protected]

  Temeljne značajke ovog studija jesu:

  njegova usklađenost s međunarodnim i nacionalnim zakonskim propisima i konvencijama, međunarodna jednakovrijednost diplome i zvanja, te izrazita prožetost znanstvenog i stručnog rada kao specifičnost našeg obrazovnog sustavau odnosu na raznplike

  sustave obrazovanja pomorskih časnika u svijetu. Cilj i svrha revidiranja programskih sadržaja:

  promjenama unaprijediti, poboljšati i osuvremeniti program studija Brodostrojarstva da bi se zadržao dosadašnji stupanj izvrsnosti studija i to: preraspodjelom ECTS bodova i broja nastavnih sati između kolegija, spajanjem kolegija bez izmjene nastavnih sadržaja, te preraspodjelom unutar predviđenog broja sati za pojedine kolegije,

  nastavne sadržaje i ishode učenja uskladiti sa zahtjevima u pogledu znanja i vještina sa međunarodnim propisima i konvencijama, te

  smanjiti broj sati aktivne nastave i vanjske suradnje, sukladno zahtjevima Sveučilišta u Dubrovniku. 1.2. Procjena svrhovitosti s obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i privatnom sektoru

  Sa stajališta procjene svrhovitosti revidiranje programa studija Brodostrojarstva je odgovor na zahtjeve

  prilagođavanja studija i praćenja u primjeni, pristupu i održavanju suvremene tehnologije. Kroz sve tri godine studija predloženi program je sadržajno i izvedbeno usklađen i ažuriran sa zahtjevima Međunarodne konvencije SCTW 78/95, te njenim izmjenama i dopunama 2010 godine, čiji se postupak postupne implementacije mora dovršiti do 31. prosinca 2016. Usklađeni su također i ishodi učenja sa zahtjevima u pogledu znanja i vještina, a prema međunarodnim konvencijama i propisima.

  Time se održava i povećava kvaliteta obrazovanja pomorskog kadra. Isto se tako time udovoljava potrebama tržišta rada u javnom i privatnom sektoru, posebice potrebama brodara za kadrovima koji su u stanju održavati i upravljati suvremenim brodskim pogonima kao složenim tehničko-tehnološkim sustavima te detaljnog poznavanja pomorskog poslovanja sa stajališta brodara ali i ostalih sustava u pomorstvu.

  Studij nalazi primjenu u svim granama gospodarstva i različitim područjima znanosti te ujedno čini osnovu za uspješno djelovanje poduzetništva i nadležnih društvenih i državnih struktura. Dobivenim znanjem po završetku studija studentima je omogućeno zapošljavanje u ustanovama čija je djelatnost vezana za pomorstvo, kao i u pomorskim, prometnim i gospodarskim tvrtkama koje su odgovorne za upravljanje i realizaciju prometnog procesa, posebno pomorskog. 1.2.1. Povezanost s lokalnom zajednicom (gospodarstvo, poduzetništvo, civilno društvo)

  Studijski program usko je povezan sa suvremenim znanstvenim spoznajama u znanstvenom području tehničkih

  znanosti, polju tehnologije prometa i transporta, a posebice u području pomorstva. Sva potrebna znanja i vještine temeljene su na suvremenim znanstvenim spoznajama unutar ovog područja.

  Posebna povezanost postoji s lokalnom brodarskom tvrtkom Atlantskom plovidbom d.d. iz Dubrovnika koja zapošljava veliki broj naših završenih studenata i koja redovito pomaže pri nabavci nastavne opreme.

 • ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU 

  Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku str. 3

  Sveučilište u Dubrovniku • University of Dubrovnik Pomorski odjel

  Ćira Carića 4 • 20000 Dubrovnik • Croatia T: (020) 445-744 • F: (020) 445-770 www.unidu.hr • [email protected]

  1.2.2. Mogućnost zapošljavanja studenata koja uključuje mišljenja triju organizacija vezanih za tržište rada (npr. strukovnih udruga, poslodavaca, njihovih udruga, sindikata, javnih službi)

  Krize zapošljavanja u pomorstvu nema, bilo da je riječ o svjetskoj trgovačkoj mornarici ili o kopnenom menadžmentu pomorskoga i drugog prometa i transporta – te će se grane i nadalje razvijati. Po završetku brodostrojarskog studija stječe se mogućnost zapošljavanja u svojstvu klasičnog inženjera u pomorstvu, brodogradnji i ostaloj industriji, ali i mogućnost nastavka studiranja na nekom od usmjerenih diplomskih programa matičnog Sveučilišta ili na diplomskim programima brodogradnje i strojarstva na nekom drugom sveučilištu.

  Pozitivno mišljenje o našim završenim studentima redovito iskazuju sve brodarske tvrtke na kojima naši završeni studenti nalaze zaposlenje, od Atlantske plovidbe d.d. iz Dubrovnika do najrenomiranijih svjetskih brodarskih tvrtki u kojima rade naši završeni studenti. 1.2.3. Navesti moguće partnere izvan visokoškolskog sustava koji su iskazali interes za studijski program

  Mogući partneri izvan visokoškolskog sustava obrazovanja koji su pokazali veliki interes i zainteresirani su za

  održavanje ovog preddiplomskog studijskog programa brojni su čimbenici u gospodarstvu i javnim djelatnostima Dubrovačko-neretvanske županije i šire: županijske i gradske upravne i inspekcijske službe, brodarska poduzeća, brodogradilišta, transportne tvrtke, registri brodova, poduzeća za održavanje plovnih putova, luke i lučke uprave, carinska služba, Hrvatska ratna mornarica i njezine tehničke službe, pomorska straža, itd. 1.3. Usklađenost sa strateškim dokumentima Sveučilišta u Dubrovniku Studijski program usklađen je sa strateškim dokumentima Sveučilišta u Dubrovniku:

  Vizijom i strategijom razvoja Sveučilišta u Dubrovniku do 2015., Strategijom osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku, Strategijom ljudskih resursa na Sveučilištu u Dubrovniku i Statutom Sveučilišta u Dubrovniku.

  1.4. Usporedivost studijskog programa sa sličnim programima akreditiranih visokih učilišta u RH i EU (navesti i obrazložiti

  usporedivost dva programa, od kojih barem jedan iz EU, s programom koji se predlaže te navesti mrežne stranice programa)

  Pri revidiranju studijskog programa Brodostrojarstva posebno se vodilo računa o usklađivanju nastavnih pr

Search related