POMORSKI PRIJEVOZ NUKLEARNIH TVARI

 • View
  104

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POMORSKI PRIJEVOZ NUKLEARNIH TVARI. Prof. dr. sc. Petra Amižić Jelovčić. Prijevoz stvari morem. 90% svjetske trgovine odvija se morem; cca 50 000 brodova svjetske pomorske flote - PowerPoint PPT Presentation

Text of POMORSKI PRIJEVOZ NUKLEARNIH TVARI

 • POMORSKI PRIJEVOZ NUKLEARNIH TVARI

  Prof. dr. sc. Petra Amii Jelovi

 • Prijevoz stvari morem

  90% svjetske trgovine odvija se morem; cca 50 000 brodova svjetske pomorske flote

  2 skupine ugovora o iskoritavanju pomorskih brodova: ugovori o pomorskom plovidbenom poslu i ugovori o zakupu broda

 • Ugovorom o prijevozu stvari morem prijevoznik se obvezuje da e prevesti stvari brodom, a naruitelj se obvezuje da e platiti vozarinuUgovorom o prijevozu stvari morem moe se zakljuiti prijevoz cijelim brodom, razmjernim dijelom broda ili odreenim brodskim prostorom

  Prijevoznik je prema ugovoru duan osposobiti brod za plovidbu; za ispunjenje spomenute obveze odgovara na temelju pretpostavljene krivnje

 • Postojanje i sadraj ugovora dokazuje se teretnicomTeretnica je prijevozna isprava kojom prijevoznik potvruje da je radi prijevoza na brod primio teret, ali se ujedno obvezuje da e po zavretku putovanja teret predati ovlatenom imatelju teretnicePo dolasku broda u odredinu luku, prijevoznik je duan predati teret primateljuPravo primatelja na ulaganje pisanog prigovora

 • Prijevoznik je duan teret predati u stanju vrsti i koliini kako ga je i primio na prijevoz, i bez zakanjenja - za tu obvezu odgovara na temelju pretpostavljene krivnjeAko je teta posljedica sluajeva iznimne opasnosti (engl. Excepted perils) prijevoznik odgovara na temelju dokazane krivnjeIznimku predstavljaju i nautika pogreka i poarPrijevoznik za tetu na teretu odgovara ogranienoKonvencija o ogranienju odgovornosti za pomorske trabine, 1976.

 • Pomorski prijevoz opasnih i tetnih tvari9 razreda (eksplozivi; plinovi; zapaljive tekuine; zapaljiva vrsta tijela; tvari koje oksidiraju i organski peroksidi; otrovne tvari i zarazne tvari; radioaktivne tvari, tvari koje nagrizaju ili korozivne tvari i razne druge opasne tvari)Klasifikacija opasnih tvari prema Meunarodnoj konvenciji o zatiti ljudskog ivota na moru (SOLAS, 1960./1974.) i prema Meunarodnom pomorskom pravilniku za prijevoz opasnih tvari (IMDG Code,1990.)

 • PAKIRANJE - Posebna ambalaa koja nije podlona opasnim svojstvima tereta; sposobna izdrati redovitu izloenost opasnostima do kojih dolazi uslijed rukovanja teretom te sposobna onemoguiti gubljenje i rasipanje tereta OBILJEAVANJE I OZNAAVANJE - Teret mora biti ispravno obiljeen tehnikim nazivom i oznaen upadljivom etiketomUVJETI SLAGANJA - Slaganje tereta na siguran i prikladan nain u skladu s prirodom tih tvariDOKUMENTIRANJE uporaba ispravnog tehnikog naziva opasne tvari, otpremni dokumenti moraju sadravati svjedodbu da je teret ispravno pakiran, obiljeen i oznaen i da se nalazi u ispravnom stanju za prijevoz

 • Pomorski prijevoz opasnog tereta dijeli se na:Prijevoz ulja (Meunarodna konvencija o graanskoj odgovornosti za tetu prouzroenu zbog oneienja uljem - CLC, Meunarodna konvencija o osnivanju meunarodnog fonda za naknadu tete prouzroene zbog onienja uljem - Konvencija o Fondu)Prijevoz tekuih plinova (Meunarodna konvencija o odgovornosti i naknadi tete u vezi s prijevozom opasnih i tetnih tvari morem - HNS)Prijevoz kemikalija (rizik eksplozije, poara i toksinosti)

 • Odgovornost prijevoznika razlikuje se ovisno o tome je li prijevoznik znao ili nije za opasna obiljeja tereta kojeg je primio na prijevoz

  Izvanugovorna odgovornost prijevoznika postoji za:tete od zagaivanja uljemZagaivanje mora drugim opasnim i tetnim tvarima s brodovaNuklearne tete u pomorskom poduzetnitvu

 • Specifinost prijevoza nuklearnih tvari

  40 godina / 20 milijuna poiljki godinje

  IAEAPrijevoz nuklearnih tvari

 • Nuklearne tvariOpasne tvari (klasifikacija prema SOLAS konvenciji, 1960 / 1974, IMDG pravilnik, 1990/2004)Radioaktivne tvari (klasa 7)- materijali koji spontano emitiraju znatnu radijaciju i iji je specifini aktivitet vei od 70 kBq/kg; nuklearne tvari su podvrsta radioaktivnih tvariIzvorni i posebni nuklearni materijali;Ad.1)izvorni materijal nastaje usitnjavanjem i proiavanjem ruda, preraivanjem tekueg goriva te iscrpljivanjem uranaAd.2)posebni fisibilni materijal nastaje izdvajanjem, odnosno izoliranjem kemijskim putem iz radioaktivnog tekueg goriva u nuklearnim reaktorima

 • Nuklearno gorivo; materijal sposoban za proizvodnju energije samoodravajuom lananom reakcijom nuklearne fisije Fisija; cijepanje teke atomske jezgre u dvije priblino jednake jezgre koje se poslije cijepanja gibaju velikom brzinom, uz emisiju nekoliko brzih neutrona i gama-zraenjanuklearni reaktori: postrojenja projektirana za proizvodnju elektrine energije; specifina u odnosu na elektrane na fosilna goriva jer se kod njih toplinska energija oslobaa fisijama za koje nije potreban kisik pa ne dolazi do emisije velikih koliina tetnih plinova

 • iroko podruje primjene:Medicina (dijagnostika, terapija i istraivanje)Veterina (lijeenje kunih ljubimaca)Industrija (radiografija, iradijacija, badarenje)Agrikultura (poboljanje nutricionistike kvalitete, sterilizacija)EnergetikaNaoruanje

 • NUKLEARNA ENERGIJA - neobnovljiv izvor koji se najvie koristi u obliku elektrine energije i kao vrsta pogona (pozitivne i negativne karakteristike)24. listopada 1945. stupila na snagu Povelja Ujedinjenih narodaOuvanje meunarodnog mira i sigurnosti; ostvarenje meunarodne suradnje; razvijanje prijateljskih odnosa i drugih prikladnih mjera za uvrivanje svjetskog mira1957. godine stupio na snagu Statut Meunarodne agencije za atomsku energiju (engl. International Atomic Energy Agency IAEA); samostalna meunarodna organizacija koja djeluje u suradnji s UN-om i pod njegovim pokroviteljstvom

 • Upotreba nuklearne energije za dobivanje elektrine energije i za pogonNuklearne elektrane diljem svijeta (SAD 104, Francuska 59, Rusija 31, Velika Britanija 19, Njemaka 17, Japan 54)U blizini RH nalazi se NE Krko i NE Paks; na udaljenosti do tisuu km od teritorija RH u pogonu je ak 40 nuklearnih elektrana (89 nuklearnih reaktora)

 • 1954. godine - prva nuklearna podmornica NautilusKursk- 2000. godine1960. godine prvi nuklearni nosa aviona Enterprise / istovremeno izgraen prvi trgovaki brod na nuklearni pogon SavannahNuklearni brodovi mogu se ekonomino natjecati s konvencionalnim brodovima na dugim plovidbama i u plovidbi velikom brzinom/ nuklearni pogonski trokovi su nii od konvencionalnih trokovaKapitalni trokovi nuklearnih brodova znatno su vii od trokova konvencionalnih brodova

 • NUKLEARNO NAORUANJE oruje za masovno unitenje (nuklearna i termonuklearna bomba)06.kolovoza 1945. godine - na Hiroimu baena prva atomska bomba09. kolovoza 1945. - baena druga atomska bomba na NagasakiNuklearna testiranja (SAD, Rusija, Velika Britanija, Francuska i Kina, Indija, Pakistan i Iran)- od 1945.g. Izvedeno preko tisuu testovaUgovor o zabrani pokusa nuklearnim orujem u atmosferi, svemiru i pod vodom iz 1963. godine, tzv. Nuklearni moratorij

 • Ugovor o neirenju nuklearnog oruja iz 1968. godine, tzv. NPT (engl. Nuclear Non-proliferation Treaty) uvodi status nuklearnih i nenuklearnih dravaNiz bilateralnih ugovora izmeu SAD-a i SSSR-aUgovor o potpunoj zabrani nuklearnih proba iz 1996. godine (engl. Comprehensive Test Ban Treaty) Svjetske nuklearne sile danas imaju u posjedu vie od 20 tisua nuklearnih bojevih glava u svom arsenaluSigurnosne mjere (engl. Safeguards)

 • Specifinost pomorskog prijevoza nuklearnih tvariNiski postotak nesrea (cca 24 nesree godinje koje ukljuuju nuklearni materijal 0.4% od svih nesrea do kojih doe u prijevozu godinje)U poetku se najvie prevozilo gorivo za potrebe nuklearnih postrojenja, a zatim i radioaktivni materijal i otpad iz tih postrojenjaPravila za siguran prijevoz radioaktivnih materijala (TS-R-1, 1961. / 2009.); cilj im je zatita ljudi, imovine i okolia od tetnih efekata zraenja tijekom prijevoza radioaktivnih materijala

 • Izuzetna vanost ispravnog pakiranja nuklearnog materijalaPravila se primjenjuju na nacionalni i meunarodni prijevoz radioaktivnog materijala u svim vidovima transportaSadre 8 dijelova(....pravila i kontrola prijevoza, pravila pakiranja radioaktivnih materijala, testiranje....)Razlikuje se 6 tipova paketa: posebni paketi, industrijski paketi, paketi tipa A, tipa B i tipa C, paketi fisibilnog materijala i paketi uran heksaflorida (UF6)Nije dozvoljeno u istom paketu prevoziti i drugi teret

 • Svaki paket mora biti itljivo i trajno oznaen na vanjskoj strani paketa s podacima o krcatelju i/ili primatelju; paketi moraju imati i odgovarajue naljepnice ovisno o vrsti radioaktivnog materijala kojeg sadre i o stunju njegove aktivnostiSva potrebna dokumentacija i upute koje se odnose na nuklearni materijal koji se prevozi moraju se nalaziti u paketuZa spomenute obveze odgovara krcateljPaketi i kontejneri koji sadre radiokativni materijal trebali bi, tijekom skladitenja i prijevoza, biti odvojeni od mjesta na kojem borave ljudi te od drugog opasnog teretaPaket mora biti sposoban izdrati sve uobiajene uvjete plovidbe bez negativnog uinka na njegov integritet

 • Temeljna sigurnosna naela (engl. Fundamental Safety Standards - SF1), 2006. godine; sigurnosni standardi koje donosi IAEA kojima se utvruje temeljni sigurnosni cilj, kao i 10 pripadajuih sigurnosnih naela koja predstavljaju bazu na kojoj se temelje svi sigurnosni zahtjevi za zatitu od izloenosti zraenju koje je propisala IAEA

  Odgovornost za sigurnost ( na strani osobe ili organizacije zaduene za postrojenje i aktivnosti koje izazivaju rizik od zraenja)

 • 2.Uloga Vlade (zaduene za usvajanje zakona, pravila i drugih standarda i mjera koje reguliraju tu problematiku)3.Vodstvo i upravljanje sigurnou (mora postojati unutar svih organizacija i postrojenja)4. Opravdanost postrojenja i aktivnosti (korist mora biti vea od opasnosti koju izazivaju)5. Optimalnost zatite (zatita mora pruati najviu razinu sigurnosti koju je realno mo