Click here to load reader

PROMENE NUKLEARNIH SPEKTARA POD DEJSTVOM KOSMIČKOG ZRAČENJA · PDF file PROMENE NUKLEARNIH SPEKTARA POD DEJSTVOM KOSMIČKOG ZRAČENJA - DOKTORSKA DISERTACIJA - Novi Sad 2015. 2

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROMENE NUKLEARNIH SPEKTARA POD DEJSTVOM KOSMIČKOG ZRAČENJA · PDF file PROMENE NUKLEARNIH...

 • UNIVERZITET U NOVOM SADU

  PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  DEPARTMAN ZA FIZIKU

  MSc. Kristina Bikit

  PROMENE NUKLEARNIH SPEKTARA POD

  DEJSTVOM KOSMIČKOG ZRAČENJA

  - DOKTORSKA DISERTACIJA -

  Novi Sad

  2015.

 • 2

  Predgovor

  Zahvaljujem se na podršci, pre svega porodici, prijateljima i kolegama. Veliku zahvalnost

  dugujem mentoru prof. dr Dušanu Mrđi na ukazanoj pomoći i strpljenju prilikom izrade

  doktorske disertacije kao i članovima komisije prof. dr Miroslavu Veskoviću, prof. dr Nataši

  Todorović i prof. dr Jovanu Puzoviću.

  Kristina Bikit

 • 3

  Sadržaj

  1 Uvod .......................................................................................................................................... 5

  2 Interakcija kosmičkog zračenja sa atmosferom ........................................................................ 8

  2.1 Sekundarne čestice ........................................................................................................... 9

  2.1.1 Raspad miona .......................................................................................................... 11

  2.1.2 Raspad i interakcije sekundarnih čestica ................................................................ 13

  2.2 Elektromagnetni procesi i energetski gubici .................................................................. 15

  2.2.1 Jonizacija i ekscitacija............................................................................................. 15

  2.2.2 Zakočno zračenje i produkcija para ........................................................................ 15

  3 Fizika zahvata miona .............................................................................................................. 17

  3.1 O zahvatu miona............................................................................................................. 17

  3.2 Fundamentalni koncepti ................................................................................................. 19

  3.2.1 Osobine miona i neutrina ........................................................................................ 19

  3.2.2 Slaba interakcija ...................................................................................................... 23

  3.3 Mionski atom.................................................................................................................. 26

  3.3.1 Zahvat od strane atoma ........................................................................................... 26

  3.3.2 Mionska kaskada ..................................................................................................... 27

  3.4 Zahvat miona na jezgru .................................................................................................. 33

  3.4.1 Reakcije (n,p), (p,n) i (d, 2 He) kao modeli .............................................................. 34

  3.4.2 Produkcija neutrona ................................................................................................ 36

  4 Spektroskopija događaja indukovanih kosmičkim mionima i mogućnost vremenskog

  razlaganja ovih događaja...................................................................................................... 38

  4.1 Koincidentne tehnike...................................................................................................... 38

  4.2 Spektroskopija događaja indukovanih kosmičkim mionima ......................................... 42

  4.3 Eksperimentalna postavka .............................................................................................. 46

  4.4 Vremensko razlaganje događaja indukovanih kosmičkim mionima.............................. 51

  5 Spektrometarski sistem „MIREDO“ ....................................................................................... 65

  5.1 Optimizacija spektrometarskog sistema ......................................................................... 66

  5.2 Geometrijska postavka eksperimenta ............................................................................. 83

 • 4

  5.3 Realizacija eksperimenta ................................................................................................ 88

  5.4 GEANT4 simulacija eksperimenta................................................................................. 91

  5.5 Rezultati ....................................................................................................................... 100

  6 Istraživanje mogućeg uticaja kosmičkog zračenja na verovatnoću radioaktivnog raspada .. 119

  6.1 α,β spektroskopija pomoću tečnog scintilacionog brojača ........................................... 119

  6.1.1 Scintilacioni proces ............................................................................................... 120

  6.1.2 Tečni scintilacioni brojač (LSC) ili analizator (LSA)........................................... 122

  6.1.3 Prigušenje (quench) prilikom tečnog scintilacionog brojanja .............................. 125

  6.1.4 Teorija razdvajanja alfa i beta raspada .................................................................. 129

  6.2 Ispitivanje varijacija u brzini radioaktivnog raspada 3 H .............................................. 131

  6.2.1 Eksperimentalni postupak ..................................................................................... 132

  6.2.2 Rezultati ................................................................................................................ 134

  7 Dozni doprinos niskoenergetske komponente sekundarnog kosmičkog zračenja

  na površini Zemlje ............................................................................................................. 143

  7.1 Opis eksperimenta ........................................................................................................ 145

  7.1.1 Laboratorijska merenja ......................................................................................... 145

  7.1.2 In-situ merenja ...................................................................................................... 148

  7.2 Rezultati ....................................................................................................................... 154

  7.2.1 Određivanje fluksa fotona i elektrona indukovanih kosmičkim zračenjem .......... 154

  7.2.2 Određivanje primljenih doza pomoću Monte Karlo simulacija ............................ 157

  7.3 Pregled dobijenih rezultata ........................................................................................... 162

  8 Zaključak............................................................................................................................... 163

  Literatura ..................................................................................................................................... 165

  Biografija .................................................................................................................................... 170

 • 5

  1 Uvod

  Kosmičko zračenje utiče na mnoge fizičke i biološke procese na Zemlji. Ovo zračenje delimično

  potiče iz dubine kosmosa, a delimično i sa Sunca. Primarno kosmičko zračenje se pretežno

  sastoji od visoko-energetskih protona. Putem nuklearnih interakcija sa jezgrima u atmosferi

  nastaje mnoštvo sekundarnih čestica, od kojih do površine Zemlje najviše stižu mioni. Mioni su

  u suštini teški elektroni, imaju isto naelektrisanje i spin kao elektroni, samo im je masa oko 200

  puta veća. U poglavlju 2 doktorske disertacije razmatrana je interakcija kosmičkog zračenja sa

  atmosferom, dok je u poglavlju 3 predstavljena fizika zahvata miona.

  Iz kosmosa i sa Sunca do površine Zemlje stižu i nenaelektrisane čestice, neutrini. Neutrini sa

  materijom interaguju samo slabom interakcijom, tako da je verovatnoća za njihovu interakciju sa

  konvencionalnim detektorima zanemarljivo mala. Osobine neutrina ni dan danas nisu dovoljno

  poznate, a najočitiji primer je nepoznavanje činjenice da li neutrino ima masu mirovanja i da li je

  čestica Dirak ili Majorana tipa.

  Savremena kosmološka istraživanja su pokazala da je veliki deo svemira ispunjen tamnom

  materijom (5% materije poznate fizici, 27% tamne materije i 68% tamne energije). Smatra se da

  najverovatnije tamnu materiju čine dosad nepoznate teške slabointeragujuće čestice WIMP-ovi

  (Weakly Interacting Massive Particles).

  Jednu od bitnih poteškoća u detekciji WIMP-ova predstavlja činjenica da mnogi poznati fizički

  procesi na jezgrima i atomima nisu dovoljno poznati na ovim izuzetno malim nivoima preseka,

  odnosno verovatnoće. Tako se malo verovatni retki nuklearni procesi javljaju kao fon (smetnja)

  za detekciju kosmičkih neutrina i WIMP-ova.

  Već pomenuti mioni, koji sa velikim fluksom stižu do površine Zemlje, takođe stvaraju izuzetno

  veliki fon (smetnju) za detekciju slabointeragujućih čestica.

  Najveće svetske laboratorije za izučavanje WIMP-ova i neutrina su zbog toga smeštene duboko

  ispod zemlje (nekoliko kilometara), jer mioni slabo prodiru kroz ovako debele slojeve.

Search related