Click here to load reader

PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU · PDF fileSVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU DIPLOMSKI RAD Predmet: Logistika

 • View
  229

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU · PDF fileSVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI...

 • SVEUILITE U RIJECI

  POMORSKI FAKULTET U RIJECI

  TEA KOVAI

  PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM

  PROMETU

  DIPLOMSKI RAD

  Rijeka, 2014.

 • SVEUILITE U RIJECI

  POMORSKI FAKULTET U RIJECI

  PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM

  PROMETU

  DIPLOMSKI RAD

  Predmet: Logistika u kopnenom prometu

  Mentor: dr. sc. Hrvoje Barievi

  Studentica: Tea Kovai

  Matini broj: 0112019082

  Studij: Tehnologija i organizacija prometa

  Rijeka, rujan 2014.

 • SADRAJ

  Stranica

  1. UVOD ................................................................................................................................ 2

  1.1. PROBLEM ISTRAIVANJA ......................................................................................... 2

  1.2. SVRHA I CILJ ISTRAIVANJA ................................................................................... 2

  1.3. OBJANJENJE RELEVANTNIH POJMOVA ............................................................... 2

  1.4. METODE ISTRAIVANJA ............................................................................................ 3

  1.5. GANTOGRAM ISTRAIVANJA .................................................................................. 3

  1.6. STRUKTURA RADA...................................................................................................... 4

  2. OPASNE TVARI I NJIHOVA SVOJSTVA .................................................................. 5

  2.1. DJELOVANJE OPASNIH TVARI NA OVJEKA I OKOLI ...................................... 6

  2.2. KLASIFIKACIJA OPASNIH TVARI ............................................................................. 9

  2.2.1. Klasa 1 Eksplozivne tvari i predmeti ................................................................. 10

  2.2.2. Klasa 2 - Plinovi ................................................................................................... 15

  2.2.3. Klasa 3 Zapaljive tekuine ................................................................................. 18

  2.2.4. Klasa 4 Zapaljive vrste tvari ............................................................................ 20

  2.2.5. Klasa 5 Oksidirajue tvari i organski peroksidi ................................................. 22

  2.2.6. Klasa 6 Otrovne i zarazne tvari .......................................................................... 23

  2.2.7. Klasa 7 Radioaktivne tvari ................................................................................. 25

  2.2.8. Klasa 8 Korozivne (nagrizajue) tvari ............................................................... 28

  2.2.9. Klasa 9 Razliite opasne tvari i predmeti .......................................................... 29

  3. PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU ................................. 31

  3.1. PREUZIMANJE NA PRIJEVOZ, UVRIVANJE NA VLAK I

  PRIJEVOZ VAGONA S OPASNIM TVARIMA ........................................................ 36

  3.2. EUROPSKI SPORAZUM O MEUNARODNOM PRIJEVOZU

  OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU (ADR) ............................................ 38

  3.3. OSPOSOBLJAVANJE VOZAA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI ....................... 41

 • 3.4. DOKUMENTACIJA POTREBNA PRI PRIJEVOZU OPASNIH

  TVARI U CISTERNAMA ............................................................................................. 44

  3.5. UZROCI I POSLJEDICE NESREA PRI PRIJEVOZU OPASNIH TVARI............... 46

  3.5.1. Preventivne mjere sigurnosti ............................................................................... 46

  3.5.2. Postupci u sluaju nesree ili neeljenog dogaaja ............................................. 47

  4. KRETANJE I OZNAAVANJE VOZILA KOJA PREVOZE

  OPASNE TVARI .............................................................................................................. 48

  4.1. PLOE I LISTICE OPASNOSTI .................................................................................. 49

  4.2. OZNAAVANJE OPASNIH TVARI (OTROVA)................................... .................... 52

  4.3. OZNAAVANJE KOTLA CISTERNE ........................................................................ 54

  5. PAKIRANJE, SKLADITENJE I OZNAAVANJE OPASNIH TVARI ................ 57

  5.1. PAKIRANJE OPASNIH TVARI .................................................................................. 58

  5.1.1. Oznaavanje ambalae ......................................................................................... 60

  5.1.2. Zahtjevi odabira ambalae i nain pakiranja ........................................................ 61

  5.2. SKLADITENJE OPASNIH TVARI ............................................................................ 64

  6. MJERE UNAPREENJA OPASNE ROBE U HRVATSKOJ .................................... 65

  6.1. MJERE PREVENCIJE U PRIJEVOZU OPASNE ROBE ............................................. 71

  6.2. PROMETNA INFRASTRUKTURA ZA PRIJEVOZ OPASNE ROBE ........................ 73

  6.3. MJERE PRILAGODBE I UNAPRJEENJA PRIJEVOZA OPASNE ROBE .............. 76

  6.4. SWOT ANALIZA PRIJEVOZA OPASNIH TVARI U

  CESTOVNOM PRIJEVOZU .......................................................................................... 78

  7. ZAKLJUAK .................................................................................................................. 80

  LITERATURA .................................................................................................................... 82

  POPIS SLIKA ..................................................................................................................... 84

  POPIS TABLICA................................................................................................................ 84

 • 1

  1. UVOD

  1.1. PREDMET ISTRAIVANJA

  Predmet istraivanja u ovom diplomskom radu je prijevoz eksplozivnih tvari u cestovnom

  prometu. Samim time iznijeti su glavni problemi koji se pojavljuju u prijevozu opasne robe

  i metode za njihovo rjeavanje. U ovom radu nastoji se utvrditi i definirati sigurnost

  prilikom prijevoza opasnih tvari, te svojstva i znaajke opasnih tvari. Prijevozu opasnih

  tvari treba pridati posebnu pozornost, pomno odabirati prijevozna sredstva te tehniko-

  tehnoloka sredstva manipulacije, izuavati prostor i okoli a ponajvie obrazovati osobe

  koje se nalaze u neposrednom dodiru s opasnim tvarima.

  1.2. SVRHA I CILJEVI ISTRAIVANJA

  Ovaj diplomski rad ima za cilj upozoriti na kompleksnost problematike prijevoza opasnih

  tvari koje svakodnevno susreemo u cestovnom prometu. Svrha i cilj kojemu se tei jest

  upozoriti na mogue nesree te upoznati sudionike sa nainima postupanja u sluaju

  nezgode jer one mogu imati katastrofalne posljedice za zdravlje ljudi i ostaviti tetno

  djelovanje na prirodu. Prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu reguliran je Zakonom

  o prijevozu opasnih tvari.

  1.3. OBJANJENJE RELEVANTNIH POJMOVA

  Radi boljeg razumijevanja pojmova pojedinih naziva s kojima se susreemo kada

  govorimo o prijevozu opasnih tvari, bit e ih korisno ve na poetku prikazati i objasniti.

  Stoga, opasne tvari su one tvari ili predmeti na koje se odnose odreene zabrane ili

  ogranienja pri prijevozu. Opasnim tvarima mogu rukovati punoljetne osobe koje su za to

  struno osposobljene. Ambalaa je svaka ambalana jedinica izraena po meunarodnim

  propisima za ulaganje opasnih tvari (posude, vree, kante, mijeana ambalaa, IBC

  spremnici, cisterne, kontejneri ili druge ambalane jedinice). Prijevoznik je onaj koji

 • 2

  obavlja prijevoz ili je kao takav naveden u ugovoru o prijevozu, odnosno ispravi o

  prijevozu opasne tvari.

  1.4. METODE ISTRAIVANJA

  Koritene su induktivna i deduktivna metoda te metoda sinteze i metoda

  konkretizacije. Prikupljeni su podaci i informacije na temelju kojih je napravljena analiza

  te donijeti zakljuci o promatranom problemu istraivanja. Upotrijebljene su i metoda

  klasifikacije te metoda mjerenja. Budui da su koriteni ve poznati podatci pojedinih

  autora iz njihovih istraivanja upotrijebljena je i metoda kompilacije.

  1.5. GANTOGRAM ISTRAIVANJA

  Izvor: Izradila studentica

  28.8.2013 30.8.2013 1.9.2013 3.9.2013 5.9.2013 7.9.2013 9.9.2013 11.9.2013 13.9.2013

  Priprema dokumentacije

  Ukrcaj robe

  Prijevoz robe

  Iskrcaj robe

  Skladitenje

 • 3

  1.6. STRUKTURA RADA

  U radu je opisana zakonska regulativa kojom se propisuju uvjeti i nain prijevoza opasnih

  tvari, potrebna dokumentacija kod skladitenja, otpreme i prijevoza. Definirane su i

  klasificirane opasne tvari prema ADR-u. Navedene su posebne mjere sigurnosti koje se

  provode kod prijevoza odreenih vrsta opasnih tvari. Vano je oznaavanje i obiljeavanje

  vozila za prijevoz opasnih tvari (ploe i listice opasnosti), pakiranje i oznaavanje

  ambalae. Opisane su i sigurnosne mjere koje se provode na punilitima zapaljivih

  tekuina, kao i mjesta posebno ureena za punjenje, zabrane i ogranienja, te potrebna

  dokumentacija za prijevoz.

 • 4

  2. OPASNE TVARI I NJIHOVA SVOJSTVA

  Opasnim tvarima sma

Search related