Prijevoz Opasnih Tvari u Cestovnom Prometu

  • View
    1.297

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prijevoz Opasnih Tvari u Cestovnom Prometu

Veleuilite u Slavonskom Brodu Struni studij Menadment

SEMINAR IZ MENADMENTA PROMETATema: Prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

Predavai: prof.dr.sc. Maja Lamza- Maroni dipl.oec.Anita Kula

Student: Bojan Dujmi

Slavonski Brod, 28.rujan 2009 SADRAJUVOD 1. OPASNE TVARI, KLASIFIKACIJA I NJIHOVA SVOJSTVA...........................................2

2. KRETANJE I OZNAAVANJE VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI................8 3. DJELOVANJE OPASNIH TVARI NA OVJEKA I OKOLI............................................9 4. PRIJEVOZ OPASNIH TVARI, ADR..................................................................................11 5. UZROCI I POSLJEDICE NESREA PRI PRIJEVOZU OPASNIH TVARI....................13 6. PREVENTIVNE MJERE SIGURNOSTI I POSTUPAK U SLUAJU NESREE...........14 ZAKLJUAK...........................................................................................................................14 POPIS LITERATURE..............................................................................................................15 POPIS SLIKA...........................................................................................................................15

2

UVODCilj ovog seminarskog rada je upoznavanje s opasnim tvarima koje svakodnevno susreemo u cestovnom prometu, prevencija od moguih nezgoda i naini postupanja u sluaju nezgode koje imaju katastrofalne posljedice za zdravlje ljudi i prirode. Iako je prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu reguliran Zakonom o prijevozu opasnih tvari svakodnevno se susreemo s krenjem istih, rijetko s namjerom, ali uglavnom zbog neznanja.

1. OPASNE TVARI, KLASIFIKACIJA I NJIHOVA SVOJSTVA Opasnim tvarima smatraju se tvari koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati zagaivanje okolia ili nanijeti materijalnu tetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okoli, koja su kao takve definirane zakonima, drugim propisima, te meunarodnim ugovorima, koje na temelju njihove prirode ili svojstava i stanja, a u vezi s prijevozom mogu biti opasne za javnu sigurnost ili red ili koje imaju dokazana toksine, nagrizajue, nadraujue, zapaljive, eksplozivne ili radioaktivne uinke, odnosno, opasnim tvarima smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne robe i otpadi ako imaju svojstva opasnih tvari. Opasne tvari se klasificiraju: Klasa 1 - eksplozivne tvari i predmeti s eksplozivnim tvarima Klasa 2 - plinovi, Klasa 3 - zapaljive tekuine, Klasa 4.1 - zapaljive krute tvari, samoreaktivne tvari i kruti desenzibilizirajui eksplozivi Klasa 4.2 - tvari podlone spontanom samozapaljenju Klasa 4.3 - tvari koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove Klasa 5.1 - oksidirajue tvari Klasa 5.2 - organski peroksidi Klasa 6.1 - otrovne tvari Klasa 6.2 - infektivne tvari Klasa 7 - radioaktivni materijal Klasa 8 - nagrizajue (korozivne) tvari Klasa 9 - ostale opasne tvari i predmeti. KLASA 1 eksplozivne tvari i predmeti Podjela tvari klase 1: -tvari ili sredstva (ureaji) koji su osjetljivi, te postoji opasnost od eksplozije -tvari ili sredstva koja su bacanjem pogibeljna ali nema opasnosti od eksplozije -tvari ili sredstva koja mogu izazvati poar, a manje su eksplozivno opasna -tvari ili sredstva manje opasnosti od ekspozije i zapaljenja tijekom prijevoza -neosjetljive tvari kod kojih postoji opasnost od eksplozije -ekstremno neosjetljivi predmeti kod kojih nema opasnosti od eksplozije

3

Slika 1. Klasa 1 eksplozivi KLASA 2 plinovi: stlaeni, tekui i otopljeni pod tlakom Plinovi su tvari koje: -na temperaturi od 50oC imaju tlak vii od 300kPa (3 bar) -kod 20oC i standardnog tlaka od 101,3 kPa, u plinovitom su stanju Plinovi se transportiraju u sljedeim fizikalnim stanjima -komprimirani plinovi -tekui plinovi -duboko pothlaeni tekui plinovi -plinovi otopljeni pod tlakom

Slika 2. Klasa 2 plinovi KLASA 3 zapaljive tekuine Zapaljive tekuine su tvari ili smjese tekuina koje su na temperaturi do 20oC u tekuem stanju, pri 50oC tlak pare im je do 300kPa (3 bar).Imaju plamite do 61oC. Na temelju stupnja opasnosti zapaljive tekuine su podjeljene u tri skupine: -vrlo opasne zapaljive tekuine s vrelitem do 35oC, ili zapaljive tekuine s plamitem ispod 23oC, koj su vrlo otrovne ili jako nagrizajue razni organski spojevi, neki pesticidi i dr. -opasne tvari su zapaljive tekuine s plamitem ispod 23oC, koje nisu u prvoj skupini eter, petrolej, benzin, aceton, alkoholi, ... -manje opasne tvari su zapaljive tekuine s plamitem od 23 do 61oC

Slika 3. Klasa 3 zapaljive tekuine 4

KLASA 4 zapaljive vrste tvari Dijele se u tri skupine: -zapaljive vrste tvari -samozapaljive vrste tvari -tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove 1. Zapaljive vrste tvari Definirane su kao vrste tvari koje se u suhom stanju mogu lako zapaliti u dodiru s plamenom ili iskrom, ali nisu sklone samozapaljenju. 2. Tvari sklone samozapaljenju Samozapaljive vrste tvari su one koje se pale u dodiru sa zrakom ili vodom bez posredovanja drugih tvari. 3. Tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove U ovu klasu su svrstane tvari koje u dodiru s vodom razvijaju plinove zapaljve u dodiru s plamenom ili iskrom

Slika 4. Klasa 4 zapaljive vrste tvar

KLASA 5 oksidirajue tvari i organski peroksidi 1. Oksidirajue tvari To su tvari koje se u dodiru s drugim tvarima razlau i pritom mogu uzrokovati zapaljenje (vatru).Oksidacija je proces spajanja s kisikom.Gorenje je proces oksidacije uz pojavu topline i svjetlosti. 2. Organski peroksidi To su organske tvari s viim stupnjevima oksidacije, koje mogu izazvati tetne posljedice za zdravlje ili ivot ljudi a manje su osjetljive na eksploziju od dinitrobenzena u dodiru s plamenom ili na udar, odnosno trenje.

5

Slika 5. Klasa 5 oksidirajue tvari

KLASA 6 otrovne i zarazne tvari Dijele se na: 1. Otrovne tvari Otrovi su tvari sintetikog, biolokog ili prirodnog podrijetla kao i preparati proizvedeni od tih tvari. Prema stupnju opasnosti otrovne tvari se dijele na: - vrlo opasne tvari - opasne tvari - manje opasne tvari Po ADR propisima, otrovne tvari su pod rubnom brojem 2601 svrstane sljedee skupine: Vrlo opasne tvari Organske tvari s tokom paljenja 23oC i vie, ili nezapaljive Kovinoorganski spojevi i karbonili Anorganske tvari koje s vodom, vodenim otopinama ili kiselinama mogu razvijati otrovne plinove ili stvarati otrovne tvari koje reagiraju s vodom Ostale anorganske tvari i kovinaste soli organskih kiselina 2. Zarazne tvari Tvari koje sadravaju ive mikroorganizme ukljuujui bakterije, viruse, parazite, gljivice ili kombinaciju hibrida ili mutanata koji su poznati i za koje se vjeruje da uzrokuju bolesti kod ljudi i ivotinja, nazivaju se po ADR-u zaraznim tvarima. Prema svojstvima, tvari i predmeti skupine 2 dijele s na: A zarazne i infektivne tvari s visokim potencijalom opasnosti B ostale zarazne i infektivne tvari C prazna ambalaa KLASA 7 radioaktivne tvari Radioaktivne tvari uz sve druge znaajke opasnih tvari imaju jednu posebnu osobinu: predstavljaju opasnost iako je sama tvar potpuno fiziki odvojena od okolia, jer emitiraju ionizirajue zraenje. Intenzitet ionizirajueg zraenja moe se smanjiti, to je bitno za smanjenje potencijalne opasnosti za zdravlje ljudi samo ako je radioaktivna tvar dobro zapakirana u ambalai od adekvatnog gradiva koje ima odgovarajuu zatitnu mo. Upravo zbog tih specifikih znaajki prijevoz radioaktivnih tvari moe biti ilustrativan primjer koliko je pakiranje vano za postizanje potrebnog stupnja sigurnosti tijekom prijevoza. Svrha adekvatnog pakiranja je zatititi ljude, sudionike prijevoza i okoli od izravnih i neizravnih uinaka zraenja tijekom prijevoza radioaktivne tvari.Zatita se osigurava ako se primjenjuju zatitne mjere kojima se spreava: -disperzija radioaktivne tvari u okoli i ulazak u organizam ovjeka -ozraenje osoba od zraenja koje emitira radioaktivna tvar iz poiljke -mogunost lanane reakcije i njena inicijalizacija u tvari koja se prevozi -opasnost od visokih temperatura generiranih u paketu zbog prijevoza radioaktivnih tvari -oteenje komponenata paketa zbog pregrijavanja Naljepljicama se oznaavaju paketi koji sadre radioaktivne tvari. Naljepljice obavezno moraju sadravati sljedee detalje: - ime radionuklida 6

- aktivnost u Bq - ukupnu aktivnost - transportni index

Slika 6. Znakovi opasnosti za razliite kategorije radioaktivnih paketa

Slika 7. Znak opasnosti za vozilo kojim se prevoze radioaktivni izvori

KLASA 8 korozivne (nagrizajue) tvari Korozivne (nagrizajue) tvari su one koje u dodiru s drugim tvarima i ivim organizmima izazivaju njihovo oteenje ili unitenje. Prema stupnju opasnosti korozivne tvari se dijele na: - vrlo opasne tvari - opasne tvari - manje opasne tvari 7

Slika 8. Klasa 8 korozivne (nagrizajue) tvari

KLASA 9 razliite opasne tvari i predmeti Tu su svrstani: - magnetizirani materijali - azbest - ugljik(IV)oksid, vrsti (suhi) led - cink ditionat - oprema za prijevozna sredstva (zrani jastuci, zatezivai pojaseva, ...) - tvari koje mogu oneistiti okolicu (tekue i vrste) - genetski promjenjivi mikroorganizmi, ...

Slika 9. Klasa 9 razliite opasne tvari i predmet

8

2. KRETANJE I OZNAAVANJE VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI Brzina motornog vozila nakrcanog opasnim tvarima ne smije biti vea od 70 km/h. Prema ADR-u sva vozila koja prevoze opasne tvari moraju biti oznaena znakovima i svjetlom. Oznaka na vozilu s prednje i stranje strane pravokutnog je oblika s naranastom svjetleom osnovom, dimenzija 30 x 40 cm. Pravokutnik je podijeljen na dva dijela: u gornjem dijelu upisan je broj opasnosti, a u donjem dijelu broj tvari prema UN listi.

Slika 10. Ploe opasnosti

Slika 11. Opasnost dodira tvari s vodom Prva znamenka u gornjem polju oznauje glavnu opasnost 2. plin 3. zapaljiva tekuina 4. zapaljive vrste tvari 5. oksidansi ili zapaljivi organski peroksidi 6. otrovne tvari 8. korozijske tvari Druga i trea

Search related