promene nuklearnih spektara pod dejstvom kosmikog zraenja

 • View
  238

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of promene nuklearnih spektara pod dejstvom kosmikog zraenja

 • UNIVERZITET U NOVOM SADU

  PRIRODNO-MATEMATIKI FAKULTET

  DEPARTMAN ZA FIZIKU

  MSc. Kristina Bikit

  PROMENE NUKLEARNIH SPEKTARA POD

  DEJSTVOM KOSMIKOG ZRAENJA

  - DOKTORSKA DISERTACIJA -

  Novi Sad

  2015.

 • 2

  Predgovor

  Zahvaljujem se na podrci, pre svega porodici, prijateljima i kolegama. Veliku zahvalnost

  dugujem mentoru prof. dr Duanu Mri na ukazanoj pomoi i strpljenju prilikom izrade

  doktorske disertacije kao i lanovima komisije prof. dr Miroslavu Veskoviu, prof. dr Natai

  Todorovi i prof. dr Jovanu Puzoviu.

  Kristina Bikit

 • 3

  Sadraj

  1 Uvod .......................................................................................................................................... 5

  2 Interakcija kosmikog zraenja sa atmosferom ........................................................................ 8

  2.1 Sekundarne estice ........................................................................................................... 9

  2.1.1 Raspad miona .......................................................................................................... 11

  2.1.2 Raspad i interakcije sekundarnih estica ................................................................ 13

  2.2 Elektromagnetni procesi i energetski gubici .................................................................. 15

  2.2.1 Jonizacija i ekscitacija............................................................................................. 15

  2.2.2 Zakono zraenje i produkcija para ........................................................................ 15

  3 Fizika zahvata miona .............................................................................................................. 17

  3.1 O zahvatu miona............................................................................................................. 17

  3.2 Fundamentalni koncepti ................................................................................................. 19

  3.2.1 Osobine miona i neutrina ........................................................................................ 19

  3.2.2 Slaba interakcija ...................................................................................................... 23

  3.3 Mionski atom.................................................................................................................. 26

  3.3.1 Zahvat od strane atoma ........................................................................................... 26

  3.3.2 Mionska kaskada ..................................................................................................... 27

  3.4 Zahvat miona na jezgru .................................................................................................. 33

  3.4.1 Reakcije (n,p), (p,n) i (d, 2He) kao modeli .............................................................. 34

  3.4.2 Produkcija neutrona ................................................................................................ 36

  4 Spektroskopija dogaaja indukovanih kosmikim mionima i mogunost vremenskog

  razlaganja ovih dogaaja...................................................................................................... 38

  4.1 Koincidentne tehnike...................................................................................................... 38

  4.2 Spektroskopija dogaaja indukovanih kosmikim mionima ......................................... 42

  4.3 Eksperimentalna postavka .............................................................................................. 46

  4.4 Vremensko razlaganje dogaaja indukovanih kosmikim mionima.............................. 51

  5 Spektrometarski sistem MIREDO ....................................................................................... 65

  5.1 Optimizacija spektrometarskog sistema ......................................................................... 66

  5.2 Geometrijska postavka eksperimenta ............................................................................. 83

 • 4

  5.3 Realizacija eksperimenta ................................................................................................ 88

  5.4 GEANT4 simulacija eksperimenta................................................................................. 91

  5.5 Rezultati ....................................................................................................................... 100

  6 Istraivanje mogueg uticaja kosmikog zraenja na verovatnou radioaktivnog raspada .. 119

  6.1 , spektroskopija pomou tenog scintilacionog brojaa ........................................... 119

  6.1.1 Scintilacioni proces ............................................................................................... 120

  6.1.2 Teni scintilacioni broja (LSC) ili analizator (LSA)........................................... 122

  6.1.3 Priguenje (quench) prilikom tenog scintilacionog brojanja .............................. 125

  6.1.4 Teorija razdvajanja alfa i beta raspada .................................................................. 129

  6.2 Ispitivanje varijacija u brzini radioaktivnog raspada 3H .............................................. 131

  6.2.1 Eksperimentalni postupak ..................................................................................... 132

  6.2.2 Rezultati ................................................................................................................ 134

  7 Dozni doprinos niskoenergetske komponente sekundarnog kosmikog zraenja

  na povrini Zemlje ............................................................................................................. 143

  7.1 Opis eksperimenta ........................................................................................................ 145

  7.1.1 Laboratorijska merenja ......................................................................................... 145

  7.1.2 In-situ merenja ...................................................................................................... 148

  7.2 Rezultati ....................................................................................................................... 154

  7.2.1 Odreivanje fluksa fotona i elektrona indukovanih kosmikim zraenjem .......... 154

  7.2.2 Odreivanje primljenih doza pomou Monte Karlo simulacija ............................ 157

  7.3 Pregled dobijenih rezultata ........................................................................................... 162

  8 Zakljuak............................................................................................................................... 163

  Literatura ..................................................................................................................................... 165

  Biografija .................................................................................................................................... 170

 • 5

  1 Uvod

  Kosmiko zraenje utie na mnoge fizike i bioloke procese na Zemlji. Ovo zraenje delimino

  potie iz dubine kosmosa, a delimino i sa Sunca. Primarno kosmiko zraenje se preteno

  sastoji od visoko-energetskih protona. Putem nuklearnih interakcija sa jezgrima u atmosferi

  nastaje mnotvo sekundarnih estica, od kojih do povrine Zemlje najvie stiu mioni. Mioni su

  u sutini teki elektroni, imaju isto naelektrisanje i spin kao elektroni, samo im je masa oko 200

  puta vea. U poglavlju 2 doktorske disertacije razmatrana je interakcija kosmikog zraenja sa

  atmosferom, dok je u poglavlju 3 predstavljena fizika zahvata miona.

  Iz kosmosa i sa Sunca do povrine Zemlje stiu i nenaelektrisane estice, neutrini. Neutrini sa

  materijom interaguju samo slabom interakcijom, tako da je verovatnoa za njihovu interakciju sa

  konvencionalnim detektorima zanemarljivo mala. Osobine neutrina ni dan danas nisu dovoljno

  poznate, a najoitiji primer je nepoznavanje injenice da li neutrino ima masu mirovanja i da li je

  estica Dirak ili Majorana tipa.

  Savremena kosmoloka istraivanja su pokazala da je veliki deo svemira ispunjen tamnom

  materijom (5% materije poznate fizici, 27% tamne materije i 68% tamne energije). Smatra se da

  najverovatnije tamnu materiju ine dosad nepoznate teke slabointeragujue estice WIMP-ovi

  (Weakly Interacting Massive Particles).

  Jednu od bitnih potekoa u detekciji WIMP-ova predstavlja injenica da mnogi poznati fiziki

  procesi na jezgrima i atomima nisu dovoljno poznati na ovim izuzetno malim nivoima preseka,

  odnosno verovatnoe. Tako se malo verovatni retki nuklearni procesi javljaju kao fon (smetnja)

  za detekciju kosmikih neutrina i WIMP-ova.

  Ve pomenuti mioni, koji sa velikim fluksom stiu do povrine Zemlje, takoe stvaraju izuzetno

  veliki fon (smetnju) za detekciju slabointeragujuih estica.

  Najvee svetske laboratorije za izuavanje WIMP-ova i neutrina su zbog toga smetene duboko

  ispod zemlje (nekoliko kilometara), jer mioni slabo prodiru kroz ovako debele slojeve.

  Deo istraivanja u okviru doktorske disertacije fokusiran je na otkrie mionskih fonskih dogaaja

  koji nisu potpuno zanemarljivi ak i na velikim dubinama. Za izuavanje ovih procesa razvijen je

  niskofonski detekcioni sistem lociran u laboratoriji na Departmanu za fiziku. Spektrometarski

  sistem MIREDO (Muon Induced Rare Events Dynamic Observatory) namenjen je izuavanju

  retkih procesa koje mioni indukuju na povrini Zemlje.

  Utvri