Click here to load reader

POSLOVNE · PDF file 49.2 Željeznički prijevoz robe 49.3 Ostali kopneni prijevoz putnika 49.4 Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja 49.5 Cjevovodni transport 50 Vodeni prijevoz

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POSLOVNE · PDF file 49.2 Željeznički prijevoz robe 49.3 Ostali kopneni prijevoz putnika...

 • GODINA: VII SARAJEVO, 30.11.2018. BROJ: 3

  POSLOVNE STATISTIKE

  INDEKSI PROMETA TRANSPORTA I SKLADIŠTENJA U BIH, III KVARTAL 2018.

  Ukupan desezonirani promet transporta i skladištenja u trećem kvartalu 2018. godine zabilježio je rast od 1,0% u odnosu

  na drugi kvartal 2018. Pad prometa zabilježen je u oblastima Skladištenja i pomoćnih djelatnosti u prijevozu u iznosu od

  6,2% te Poštanskih i kurirskih djelatnosti u iznosu od 2,4%, dok je rast prometa ostvaren u oblasti Kopnenog prijevoza i

  cjevovodnog transporta u iznosu od 3,2%.

  Desezonirani indeks prometa transporta i skadištenja u trećem kvartalu 2018. godine ostvario je rast od 13,0% u odnosu

  na baznu (2015) godinu. Rast indeksa prometa ostvaren je u oblastima Kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta u

  iznosu od 12,3%, Skladištenja i pomoćnih djelatnosti u prijevozu od 22,5% te u oblasti Poštanskih i kurirskih djelatnosti u

  iznosu od 7,8% u odnosu na baznu (2015) godinu.

  60

  70

  80

  90

  100

  110

  120

  130

  140

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

  Kvartal

  Indeksi prometa transporta i skladištenja, desezonirana serija BiH, 2015=100

  H - Ukupno transport i skladištenje H 49 - Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

  H 52 - Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu H 53 - Poštanske i kurirske djelatnosti

 • Ukupan promet transporta i skladištenja, kalendarski prilagođen, u trećem kvartalu 2018. godine ostvario je rast od 3,9%

  u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Rast prometa ostvaren je u oblastima Kopnenog prijevoza i cjevovodnog

  transporta u iznosu od 5,8% te u Poštanskim i kurirskim djelatnostima u iznosu od 4,0% dok je pad prometa zabilježen u

  oblasti Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu od 3,4%

  U strukturi ostvarenog prometa transporta i skladištenja (izvorni, neprilagođeni podaci) u trećem kvartalu 2018. godine najveće učešće ostvareno je u oblasti Kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta (73,8%), potom slijede oblasti

  Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu (16,1%), Poštanske i kurirske djelatnosti (10,0%) te Zračni prijevoz (0,1%).

  Tabela 1: Nominalni pokazatelji prometa transporta i skladištenja- izvorna (neprilagođena) serija

  I I I 2018

  II 2018

  III 2018

  III 2017

  III 2018

  ø2017 I I I 2017 IV 2017 I 2018 II 2018 III 2018

  H Ukupno transport i skladištenje 1.9 3.9 9.8 113.2 113.6 99.7 115.4 117.6

  H 49 Kopneni prijevoz i cjevovodni

  transport 2.8 5.8 10.4 110.1 111.5 98.8 113.3 116.5

  H50,

  H 51 Vodeni i zračni prijevoz Z Z Z Z Z Z Z Z

  H 52 Skladištenje i pomoćne djelatnosti

  u prijevozu 0.6 -3.4 14.0 139.9 127.4 100.2 134.2 135.1

  H 53 Poštanske i kurirske djelatnosti -2.8 4.0 0.6 100.9 110.5 105.3 107.9 105.0

  *podaci za prethodni period su revidirani

  Šifra

  KD BiH

  2010

  Naziv djelatnosti

  KD BiH 2010

  stope promjene indeksi prometa

  2015=100

  -4

  -2

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  22

  III 2017 IV 2017 I 2018 II 2018 III 2018

  kvartal H - Ukupno transport i skladištenje H 49 - Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

  H 52 - Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu H 53 - Poštanske i kurirske djelatnosti

  Godišnje stope promjene prometa transporta i skladištenja, kalendarski prilagođena serija, BiH

 • Šifra

  KD BiH

  2010

  Naziv djelatnosti - KD BiH 2010 III 2017

  II 2017

  IV 2017

  III 2017

  I 2018

  IV 2017

  II 2018

  I 2018

  III 2018

  II 2018

  H 3.5 2.3 -0.8 1.5 1.0

  H 49 2.5 3.2 0.1 -0.7 3.2

  H50,

  H 51 Z Z Z Z Z

  H 52 12.2 -2.0 -3.6 9.2 -6.2

  H 53 -1.6 2.6 -2.1 6.1 -2.4

  Tabela 3: Godišnje stope promjene prometa transporta i skladištenja izračunate iz nominalnih indeksa

  Šifra

  KD BiH

  2010

  Naziv djelatnosti - KD BiH 2010 III 2017

  III 2016

  IV 2017

  IV 2016

  I 2018

  I 2017

  II 2018

  II 2017

  III 2018

  III 2017

  H 8.2 6.3 6.8 6.6 3.9

  H 49 6.4 6.1 6.9 5.0 5.8

  H50,

  H 51 Z Z Z Z Z

  H 52 20.2 11.1 10.1 16.0 -3.4

  H 53 1.8 0.6 2.4 4.9 4.0

  Tabela 4: Kvartalna serija nominalnih indeksa prometa transporta i skladištenja, 2015=100

  III IV I II III

  H 108.7 111.1 110.3 111.9 113.0

  H 49 106.1 109.5 109.6 108.8 112.3

  H50,

  H 51 Z Z Z Z Z

  H 52 126.6 124.0 119.6 130.6 122.5

  H 53 103.7 106.4 104.2 110.5 107.8

  Tabela 2: Kvartalne stope promjene prometa transporta i skladištenja izračunate iz nominalnih indeksa

  Vodeni i zračni prijevoz

  Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu

  *kalendarski prilagođeni podaci

  *podaci za prethodni period su revidirani

  Ukupno transport i skladištenje

  *desezonirani podaci

  *podaci za prethodni period su revidirani

  Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

  Poštanske i kurirske djelatnosti

  Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

  Ukupno transport i skladištenje

  Vodeni i zračni prijevoz

  Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu

  Poštanske i kurirske djelatnosti

  Vodeni i zračni prijevoz

  Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu

  Poštanske i kurirske djelatnosti

  *desezonirani podaci

  *podaci za prethodni period su revidirani

  Šifra

  KD BiH

  2010

  Naziv djelatnosti - KD BiH 2010

  Ukupno transport i skladištenje

  Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

  2017 2018

 • Prilog: Izvod iz Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010

  Šifra KD BiH

  2010 Naziv djelatnosti - KD BiH 2010

  H TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

  49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

  49.1 Željeznički prijevoz putnika, međugradski

  49.2 Željeznički prijevoz robe

  49.3 Ostali kopneni prijevoz putnika

  49.4 Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja

  49.5 Cjevovodni transport

  50 Vodeni prijevoz

  50.1 Pomorski i priobalni prijevoz putnika

  50.2 Pomorski i priobalni prijevoz robe

  50.3 Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putevima

  50.4 Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putevima

  51 Zračni prijevoz

  51.1 Zračni prijevoz putnika

  51.2 Zračni prijevoz robe

  52 Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu

  52.1 Skladištenje robe

  52.2 Pomoćne djelatnosti u prijevozu

  53 Poštanske i kurirske djelatnosti

  53.1 Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga

  53.2 Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga

 • METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

  Cilj istraživanja Statistika prometa transporta i skladištenja primarno ima za cilj da pruži blagovremene informacije o promjeni nivoa

  ostvarenog prometa ali i drugim relevantnim pokazateljima. Indeks prometa transporta i skladištenja jedan je od

  pokazatelja ekonomske aktivnosti zemlje koji pomaže organima državne uprave i preduzećima iz privatnog sektora u

  procesu donošenja odluka. Primjenjuje se i za procjenu rezultata sektora usluga, potrošnje stanovništva, kao i pri izračunu

  nacionalnih računa. Metodologija istraživanja prometa transporta i skladištenja je propisana Uredbom Vijeća (EZ) br.

  1165/98 o kratkoročnim poslovnim statistikama (Aneks D) i njenim izmjenama i dopunama (u daljem tekstu EU-STS

  regulativa) kao i preporukama Eurostata iz ove statističke oblasti.

  Obuhvat Istraživanjem su obuhvaćeni poslovni subjekti/pravna lica koji su prema glavnoj djelatnosti registrovani da obavljaju

  djelatnosti transporta i skladištenja (područje H). Za potrebe istraživanja korištena je Klasifikacija djelatnosti Bosne i

  Hercegovine- KD BiH 2010 koja je usklađena sa Evropskom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti NACE Rev.2.

  Cjelokupno područje Bosne i Hercegovine je obuhvaćeno istraživanjem. Istraživanjem nisu obuhvaćeni preduzetnici.

  Uzorak Za provođenje istraživanja prometa transporta i skladištenja u BiH koristi se kombinovani metod punog obuhvata i

  stratifikovanog slučajnog uzorka. Uzorak je podijeljen na stratume prema klasi finansijskog podatka (finansijski izvještaj

  za prethodnu godinu) i djelatnosti poslovnog subjekta (oblasti 49, 50, 51, 52 i 53). Kao pomoćna stratifikaciona varijabla

  koristi se broj zaposlenih. Izabrani uzorak transporta i skladištenja za 2018. godinu reprezentativan je na nivou Bosne i

  Hercegovine, kao i na nivoima Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

  Prikupljanje i obrada podataka

  U provođenju istraživanja učestvuju zvanične statističke institucije u BiH. Osnovna varijabla posmatranja je kvartalni

  promet poslovnog subjekta bez PDV-a, koji je u skladu sa EU-STS regulativom iskazan posebno. Podaci prikupljeni

Search related