Click here to load reader

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. · PDF file prijevoz robe (tereta) cestom, uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, poslovanje nekretninama, javni prijevoz, ostale poslovne djelatnosti

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PLAN POSLOVANJA ZA 2019. · PDF file prijevoz robe (tereta) cestom, uslužne djelatnosti u...

 • Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.

  1

  PLAN POSLOVANJA ZA

  2019. GODINU

  Direktor: Alen Golja

 • Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.

  2

  Nakon vrlo izazovne 2018. godine, fokus poslovanja prebacuje se na 2019.

  godinu koju će obilježiti nastavak implementacije novog sustava gospodarenja

  otpadom. Uvođenjem sustava naplate odvoza otpada prema volumenu predanog

  miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada korisnici sada mogu koristiti

  više vrsta spremnika. Nakon prvih nekoliko mjeseci implementiranog sustava uočeni

  su nedostaci koji su u hodu i izmijenjeni. Cilj izmjena bilo je da sustav postane

  efikasniji i povoljniji za korisnike usluge. Posljednjim izmjenama u cjeniku za

  domaćinstva, obračun minimalne usluge određuje se prema broju članova

  domaćinstva, a veličinu posuda građani si mogu izabrati prema osobnim potrebama.

  U tijeku je dodjeljivanje traženih spremnika, a proces se nastavlja u 2019. godini.

  Pozitivnim ishodom natječaja objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša i

  energetsku učinkovitost (FZOEU) u 2019. godini očekujemo dostavu spremnika za

  odvojeno prikupljanje otpada za sve jedinice lokalne samouprave Labinštine.

  Jedna od najsloženijih sastavnica tog procesa je nabava i ugradnja 28

  kompleta polupodzemnih spremnika. Kompleti se sastoje spremnika za miješani

  komunalni otpad, plastičnu i metalnu ambalažu, papir i karton te za staklo. Postaviti

  će se na 19 lokacija u Podlabinu, na četiri lokacije u Starom gradu, na po dvije

  lokacije u Rapcu i Sv.Marini, a jedan komplet biti će postavljen u Ravnima. Takvi

  spremnici podižu estetsku vrijednost lokacije u odnosu na dosadašnje spremnike, a

  zbog velike zapremnine (po 5 m3) zahtijevaju rjeđe pražnjenje. Pritom su kontejneri

  za miješani komunalni otpad opremljeni bubnjevima kapaciteta 25 litara, a upotreba

  je omogućena korisnicima koji imaju posebne kartice. Time se evidentira svako

  pojedinačno korištenje i prema tome obračunava predana količina miješanog

  komunalnog otpada. Na taj će se način individualizirati naplata u višestambenim

  objektima i u područjima gdje je otežano postavljanje individualnih spremnika.

  Nova poslovna godina donijeti će daljnje pažljivo praćenje pravne regulativne,

  naročito Zakona o održivom gospodarenju otpadu, kao i Zakona o komunalnom

  gospodarstvu. Pritom vodimo računa o usklađenosti sa Općom uredbom o zaštiti

  podataka.

  Fokus investicija i dalje je na evoluciji kompleksa Cere gdje nas očekuje

  zatvaranje odlagališta komunalnog otpada, a u planu je izgradnja reciklažnog

  dvorišta i sortirnice, u suradnji sa Općinom Sveta Nedelja. U skladu s raspoloživim

  mogućnostima i izvorima financiranja, uvjereni smo da će realizacija biti moguća u

  2019. godini. Time će ovaj gotovo šest hektara veliki prostor snažnije zaživjeti kao

  dio infrastrukture sljedeće generacije gospodarenja otpadom, bez trajnog odlaganja

  otpada, sa mnogo zelenila i sa fokusom na sortiranju korisnog otpada.

  Nakon što je ranijih godina prošireno groblje u Labinu i Šumberu, u 2018.

  godini prošireno je groblje u Sv.Lovreču , te je izgrađena nova mrtvačnica. U toku je

  proširenje groblja na Skitači započeto u listopadu 2018. godine. U 2019. godini

  proširenje groblja planiramo u Nedešćini. Projekt je vrijedan 3,18 milijuna kuna i

  prijavljen je na EU natječaj putem kojega očekujemo 2,3 milijuna kuna bespovratne

  potpore. Trenutno se čeka odluka nadležnih tijela u evaluaciji projekta.

 • Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.

  3

  Jedan drugi projekt već je prošao proceduru evaluacije i tim putem osigurano

  je bespovratnih pola milijuna kuna EU novca, a ukupna vrijednost projekta je 583.000

  kuna. Radi se o projektu Zelene navike za održivu Labinštinu koji će biti realiziran u

  2019. godini. Informativno-izobraznim aktivnostima gospodarenja otpadom

  obuhvaćeni će biti svi građani Labinštine od najmlađe vrtićke djece, školske te fizičke

  i pravne osobe.

  U tijeku su pripreme projekta obnove i opremanja ribarnice na gradskoj tržnici,

  na čemu radimo zajedno sa vlasnikom tržnice – Gradom Labinom. Razvoj tog

  projekta zamišljen je kao sanacija prostora, osmišljavanje modernijeg koncepta

  ribarnice i unaprjeđenja opremljenosti. Cilj je da se projekt prijavi za sufinanciranje na

  natječaj Lokalne akcije grupe u ribarstvu Alba. Projekt je procijenjen na oko milijun

  kuna.

  Trajna orijentacija Društva je i optimiziranje voznog parka, a nabavu novih

  specijalnih vozila uvijek se nastoji uskladiti sa raspoloživim izvorima sufinanciranja.

  U 2019. očekujemo najavljeni natječaj Ministarstva zaštite okoliša i time priliku za

  poboljšanje voznog parka.

  I u 2019. godini aktivno će se tražiti poboljšanja računovodstvenog programa

  kao okosnice integriranosti informatičkog poslovanja Društva. Na taj program

  nadovezuje se i proces arhiviranja, a u tom pogledu očekuje nas realizacija novog

  arhivskog prostora.

  Unutarnje poslovanje Društva karakterizira stalno promišljanje poboljšanja

  organizacije, odgovorno poslovanje, edukacije, praćenje zadovoljstva radnika,

  potraga za ljudskim potencijalima, traženje prostora za uštedu, ispostavljanje

  kvalitete usluga, potraga za dodatnim prihodima i sl. Ukratko, trajna orijentacija na

  poboljšanja svugdje gdje je to ostvarivo.

  Plan poslovanja za 2019. godinu predstavljen u ovom dokumentu sinteza je

  svih tih procesa i težnji, realan je i ostvariv.

 • Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.

  4

  Sadržaj 1. PRAVNA REGULATIVA .......................................................................................................................... 6

  2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE ......................................................................................................... 9

  3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA ......................................................................................................... 13

  4. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU .................................................................................. 15

  5. OPERATIVA ........................................................................................................................................ 19

  5.1. PC ČISTOĆA ................................................................................................................................. 21

  5.2. PC ODRŽAVANJE I NABAVA ........................................................................................................ 26

  5.3. PC POGREBNE USLUGE ............................................................................................................... 30

  5.4. PC TRŽNICA ................................................................................................................................. 35

  5.5. PC ZELENE POVRŠINE ................................................................................................................. 40

  6. ZAJEDNIČKE SLUŽBE .......................................................................................................................... 43

  6.1. SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI ..................................................................................................... 43

  6.2. SEKTOR FINANCIJA I KONTROLINGA........................................................................................... 45

  7. PLAN SATI RADA ................................................................................................................................ 50

  7.1. 1.MAJ d.o.o. UKUPNO ................................................................................................................ 50

  7.2. UPRAVA (SEKTORI FINANCIJE I KONTROLING I ZAJEDNIČKE SLUŽBE) ........................................ 50

  7.3. PC ČISTOĆA ................................................................................................................................. 51

  7.4. PC ODRŽAVANJE I NABAVA ........................................................................................................ 53

  7.5. PC POGREBNE USLUGE ............................................................................................................... 54

  7.6. PC TRŽNICA ................................................................................................................................. 56

  7.7. PC ZELENE POVRŠINE ................................................................................................................. 57

  8. UPRAVLJANJE RIZICIMA ..................................................................................................................... 58

  9. PLANIRANE INVESTICIJE 2019.-2020. ................................................................................................ 61

  9.1. GOSPODARENJE OTPADOM ................................