Click here to load reader

Jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika ...zse.hr/userdocsimages/prospekti/JRLN-O-17AAProspekt-  · PDF fileJadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika...

 • Jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta

  Prospekt uvrštenja obveznica

  u iznosu od EUR 11 milijuna

  Kamatna stopa 6,5% godišnje, dospijeće 2017.

  Cijena izdanja 99,605%

  Obveznice Jadrolinije („Obveznice“) izdane su 24. listopada 2012. (“Datum izdanja”), u nematerijaliziranom obliku, na ime i u denominaciji od EUR 1, s kamatnom stopom od 6,5% godišnje te s dospijećem 2017. Kamata će se obračunavati po fiksnoj godišnjoj stopi od 6,5% od Datuma izdanja. Kamata će se isplaćivati dva puta godišnje u jednakim iznosima. Isplata glavnice i kamate vršit će se u kunskoj protuvrijednosti iznosa u EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dospijeća.

  Cijena izdanja utvrđena je na temelju prinosa Obveznica. Prinos Obveznica utvrđen je na temelju interpoliranog kupovnog prinosa EUR obveznice uz valutnu klauzulu Ministarstva financija Republike Hrvatske 5-godišnje ročnosti uvećanog za premiju od 240 bps, koja je odražavala kreditni rizik Izdavatelja i situaciju na tržištu kapitala na Datum izdanja.

  Za Obveznice se od 24. listopada 2012. koriste usluge depozitorija te usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Heinzelova 62a, 10000 Zagreb, (“SKDD”) pod oznakom vrijednosnih papira JRLN-O-17AA i ISIN oznakom HRJRLNO17AA0.

  Izdavatelj ima namjeru uvrstiti Obveznice na "Službeno tržište" Zagrebačke burze d.d. („Službeno tržište“), sa sjedištem u Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb, („Zagrebačka burza”), po odobrenju ovog prospekta uvrštenja („Prospekt“) od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („HANFA“) i odgovarajuće odluke Zagrebačke burze.

  Agent uvrštenja Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka

  Zagreb, 23. siječnja 2013.

 • 2

  Jadrolinija, društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika (“Jadrolinija” ili “Izdavatelj”)

  prihvaća odgovornost za sadržaj ovog Prospekta. Prema Izdavateljevu uvjerenju i u skladu sa

  saznanjima i podacima kojima on raspolaže, podaci iz ovog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz

  imovine i obveza, dobiti i gubitka i financijskog položaja Izdavatelja i prava sadržanih u

  Obveznicama, te ni jedna činjenica koja bi prema najboljem saznanju Izdavatelja mogla utjecati

  na potpunost i istinitost ovog Prospekta nije izostavljena.

  Obveznice su izdane dana 24.listopada 2012. godine na temelju Informativnog memoranduma,

  jer je Izdavatelj oslobođen obveze izrade prospekta temeljem članka 351., stavak 1., točka 3.

  Zakona o tržištu kapitala, budući da je ponuda Obveznica bila upućena ulagateljima od kojih je

  svaki za upisane Obveznice trebao uplatiti iznos od najmanje EUR 50.000,00 u kunskoj

  protuvrijednosti obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na Datum izdanja,.

  Ovaj Prospekt će Izdavatelj objaviti nakon primitka rješenja HANFA-e u o njegovu odobrenju

  skladu s člankom 374. Zakona o tržištu kapitala, a prije samog uvrštenja Obveznica na Službeno

  tržište.

  Na pravne odnose koji između Izdavatelja i ulagatelja, odnosno imatelja Obveznica nastanu

  povodom izdavanja i trgovanja, ostvarivanja prava i ispunjavanja obveza iz Obveznica,

  uključujući i sporove, mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

  Distribucija Prospekta i ulaganje u Obveznice u pojedinim stranim pravnim porecima može biti

  zabranjeno ili ograničeno. Ulagatelji na koje se primjenjuju propisi takvih pravnih poredaka dužni

  su pridržavati se tih zabrana i ograničenja te snose isključivu odgovornost za eventualne

  propuste u pridržavanju.

  Ni Izdavatelj niti osobe odgovorne za sadržaj ovog Prospekta nisu ovlastile drugu osobu za

  davanje podataka i izjava u vezi s Obveznicama, koji nisu sadržani u ovom Prospektu. Ako bi

  takvi podaci ili izjave bili neovlašteno dani, na njih se ulagatelji ne smiju osloniti kao na podatke i

  izjave koje je dao ili čije je davanje odobrio Izdavatelj. Izdavatelj također ne daje izričitu ni

  prešutnu potvrdu istinitosti neovlašteno danih podataka ili izjava, niti pristanak na njihovo

  davanje niti preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koju ulagatelji s njima u svezi mogu

  pretrpjeti.

  Agent uvrštenja „(„Agent“) ne odgovara niti jamči Izdavatelju ili bilo kojim trećim osobama

  (ulagateljima, upisnicima, imateljima Obveznica i sl.), bilo izravno ili posredno, za izvršenje

  obveza Izdavatelja iz Obveznica te za istinitost, točnost i potpunost podataka sadržanih u

  Prospektu.

  Distribucija ovog Prospekta kao ni izdavanje i uvrštenje Obveznica ne podrazumijeva da se

  činjenice o Izdavatelju, njegov financijski položaj, rezultati poslovanja i drugi podaci sadržani u

  ovom Prospektu neće izmijeniti nakon datuma njegova sastavljanja.

  Ovaj Prospekt ne smije se smatrati preporukom za kupnju ili ponudom za prodaju Obveznica,

  investicijskim savjetom ili preporukom, pravnim ili poreznim savjetom od strane ili za račun

  Jadrolinije, Erste&Steiermärkische bank d.d. ili njima povezanih osoba.

  Svakog ulagatelja koji razmatra mogućnost kupnje i prodaje Obveznica Izdavatelj upućuje na

  potrebu i poželjnost vlastitog ispitivanja, ocjene i prosudbe svih podataka o činjenicama, rizicima,

  trendovima, procjenama i predviđanjima koji se odnose na Izdavatelja, Obveznice i poslovno

  okruženje.

  Izdavatelj također upućuje ulagatelje da prema vlastitoj procjeni i potrebi, te o vlastitom trošku

  zatraže potreban savjet ovlaštenih pravnih, poreznih, financijskih i drugih savjetnika.

  Ako drugačije nije navedeno, sve godišnje informacije, uključujući informacije o financijskim

  izvještajima, temelje se na kalendarskim godinama. Brojevi u Prospektu su zaokruživani, prema

 • 3

  tome, brojevi prikazani za istu vrstu informacije mogu varirati i zbrojevi možda nisu aritmetički

  agregati. Upućivanje u ovom dokumentu na „EUR“ označava euro, “USD” američki dolar, “CHF”

  švicarski franak, “KM” konvertibilnu marku, “HRK” ili “kn” hrvatske kune, a ''THRK'' tisuće

  hrvatskih kuna.

 • 4

  SADRŽAJ

  1 SAŽETAK PROSPEKTA ................................................................................................................. 7

  1.1 UPOZORENJA ............................................................................................................................ 7 1.1.1 Izuzeće od objave Prospekta prilikom izdanja Obveznica ....................................................... 7 1.1.2 Objava Prospekta prije uvrštenja Obveznica u Službeno tržište ............................................. 7 1.1.3 Osobe odgovorne za točnost i potpunost informacija u Sažetku ............................................. 8

  1.2 SAŽETAK INFORMACIJA O OBVEZNICAMA ........................................................................... 8 1.3 SAŽETAK ČIMBENIKA RIZIKA VEZANIH UZ JADROLINIJU.................................................. 11 1.4 SAŽETAK ČIMBENIKA RIZIKA VEZANIH UZ OBVEZNICE .................................................... 15 1.5 SAŽETAK O JADROLINIJI ....................................................................................................... 18

  1.5.1 Informacije o Izdavatelju ........................................................................................................ 18 1.5.2 Predmet poslovanja............................................................................................................... 19 1.5.3 Podaci o temeljnom kapitalu ................................................................................................. 20 1.5.4 Izabrane financijske informacije ............................................................................................ 20 1.5.5 Tržišni položaj Jadrolinije ...................................................................................................... 23

  1.6 POTPISNICI SAŽETKA PROSPEKTA ..................................................................................... 25 2 INFORMACIJE O IZDAVATELJU ................................................................................................. 26

  2.1 ODGOVORNE OSOBE ............................................................................................................. 26 2.1.1 Odgovorne osobe Izdavatelja ................................................................................................ 26 2.1.2 Izjava odgovornih osoba ....................................................................................................... 27 2.1.3 Potpisnici izjave ..................................................................................................................... 27

  2.2 OSOBE ZADUŽENE ZA REVIZIJU FINANCIJSKIH INFORMACIJA ....................................... 28 2.2.1 Nezavisni revizori poslovanja ................................................................................................ 28

  2.3 IZABRANE FINANCIJSKE INFORMACIJE .............................................................................. 28 2.4 ČIMBENICI RIZIKA POVEZANI S POSLOVANJEM IZDAVATELJA ....................................... 31

  2.4.1 Općenite napomene ..........................................................................................................

Search related