Pomorski Transport

 • View
  49

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Pomorski Transport

 • POMORSKI TRANSPORTPOMORSKI TRANSPORT

 • 40' Steel Dry Cargo Container 20' Refrigerated Container 20' Full Height Open Top Container

  20' Flat Bed with Collapsible End Container 40' Universal Collapsible Flat Rack Container

  40' Platform Container 40' Hi-Cube Refrigerated Container 45' Steel Dry Cargo Container

  OSNOVNI POJMOVI U POMORSKOM TRANSPORTUOSNOVNI POJMOVI U POMORSKOM TRANSPORTU

  BRODBROD plovni objekt koji se koristi za prijevoz robe plovni objekt koji se koristi za prijevoz robe moremmorem

 • BRODARBRODAR je vlasnik broda ili njegov zastupnik u odreenoj luci je vlasnik broda ili njegov zastupnik u odreenoj luci

  ROBAROBA stvari, dobra i drugi predmeti za stvari, dobra i drugi predmeti za koje se u ugovoru odredi da se ih koje se u ugovoru odredi da se ih ukrca na brod sa namjenom da se ukrca na brod sa namjenom da se obavi prijevoz moremobavi prijevoz morem..

 • TERMINALTERMINAL odreeno mjesto odreeno mjesto gdje je gdje je uskladiuskladitenatena roba za roba za krcanje odnosno roba koja je bila krcanje odnosno roba koja je bila veve izkrcana i izkrcana i eka otpremu daljeeka otpremu dalje

  Na pomorskom trNa pomorskom triitu postoje i susretu postoje i susreu se dva u se dva suprotna interesa:suprotna interesa:

  interes brodara da ostvari interes brodara da ostvari to veto vei prihodi prihod interes vlasnika tereta da se teret preveze uz interes vlasnika tereta da se teret preveze uz

  to nito niu cijenuu cijenu DEFINICIJA:DEFINICIJA: Pomorsko trPomorsko triite je ukupnost svih brodara i te je ukupnost svih brodara i

  korisnika prijevoznih usluga koji u odreenom korisnika prijevoznih usluga koji u odreenom vremenu nude odnosno travremenu nude odnosno trae raspoloe raspoloivi ivi brodarski prostor u cilju ugovaranja prijevoza brodarski prostor u cilju ugovaranja prijevoza tereta morskim putem po vozarinama koje se tereta morskim putem po vozarinama koje se formiraju na osnovu ponude i potraformiraju na osnovu ponude i potranje. nje.

 • MEUNARODNE KONVENCIJE SUMEUNARODNE KONVENCIJE SU:: ugovor o prijevozu stvari morem ureen je bio ugovor o prijevozu stvari morem ureen je bio

  Konvencijom o izjednaKonvencijom o izjednaenju nekih pravila o enju nekih pravila o teretnici 1924. g.teretnici 1924. g.

  HaHaka pravila o teretnicika pravila o teretnici donijeta na donijeta na International Law Association u Haagu 1925.g.International Law Association u Haagu 1925.g.

  Visbyska pravila 1968. g.Visbyska pravila 1968. g. Meunarodna Konvencija o prijevozu tereta Meunarodna Konvencija o prijevozu tereta

  morem koji je donijela komisija UNmorem koji je donijela komisija UN--a za a za meunarodno trgovameunarodno trgovako pravo (UNICTRAL) ko pravo (UNICTRAL) 1978. u Hamburgu. Zovu se 1978. u Hamburgu. Zovu se HamburHamburka ka pravilapravila koja su revidirana 1992. g. koja su revidirana 1992. g.

  SVJETSKO POMORSKO TRSVJETSKO POMORSKO TRIITE JE TE JE PODIJELJENO NA:PODIJELJENO NA:

  trtriite slobodnog brodarstvate slobodnog brodarstva trtriite linijskog brodarstvate linijskog brodarstva trtriite tankerskog brodarstvate tankerskog brodarstva

 • TRTRIITE SLOBODNOG BRODARSTVA:TE SLOBODNOG BRODARSTVA: ObuhvaObuhvaa prekomorski prijevoz velikih a prekomorski prijevoz velikih

  sipkih, suhih tereta kao sipkih, suhih tereta kao to su to su eljezna eljezna ruda, ugljen, boksit, fosfat, ruda, ugljen, boksit, fosfat, itarice. itarice. Geografski obuhvat je cijeli svijet. Geografski obuhvat je cijeli svijet. Prijevozni kapaciteti se angaPrijevozni kapaciteti se angairaju za iraju za jedno ili vijedno ili vie putovanja za krae putovanja za krae ili due ili due e razdoblje, ali ne iskljurazdoblje, ali ne iskljuivo na jednom ivo na jednom pravcu plovidbe.pravcu plovidbe.

  TRTRIITE LINIJSKOG BRODARSTVA:TE LINIJSKOG BRODARSTVA: Razvija se u sluRazvija se u sluaju potreba za aju potreba za

  kontinuiranim prijevozom na odreenom kontinuiranim prijevozom na odreenom plovidbenom pravcu plovidbenom pravcu to podrazumijeva to podrazumijeva odlaske u odreene luke u odreenim odlaske u odreene luke u odreenim vremenskim razdobljima. Ova vrsta vremenskim razdobljima. Ova vrsta plovidbe odrplovidbe odrava dugoroava dugorone prometne ne prometne veze izmeu pojedinih lukaveze izmeu pojedinih luka. Ovo tr. Ovo triite je te je u funkciji vanjske trgovine. Naju funkciji vanjske trgovine. Najeei tereti i tereti su industrijski proizvodi.su industrijski proizvodi.

 • TRTRIITE TANKERSKOG BRODARSTVA:TE TANKERSKOG BRODARSTVA: ObuhvaObuhvaa prijevoz sirove nafte, naftnih a prijevoz sirove nafte, naftnih

  derivata, kemikalija i ukapljenog plina. derivata, kemikalija i ukapljenog plina. Ovaj prijevoz se odvija od Perzijskog Ovaj prijevoz se odvija od Perzijskog zaljeva prema Europi, Sjevernoj Americi i zaljeva prema Europi, Sjevernoj Americi i Japanu. Ova vJapanu. Ova vrsta plovidbe ne ide prema rsta plovidbe ne ide prema unaprijed utvrenom planu veunaprijed utvrenom planu ve ovisi o ovisi o potrebi krcatelja.potrebi krcatelja.

  TrTriite brodskog prostora formiralo se u te brodskog prostora formiralo se u Engleskoj u Londonu:Engleskoj u Londonu:

  Baltic Exchange u Londonu Baltic Exchange u Londonu Svjetska Svjetska burza burza BALTIC MERCANTILE AND BALTIC MERCANTILE AND SHIPPING EXCHANGE SHIPPING EXCHANGE LONDONLONDON

  PRODUCE EXCHANGE PRODUCE EXCHANGE NEW YORK, NEW YORK, TOKYO, OSLO, ANTWERPEN, GENOVATOKYO, OSLO, ANTWERPEN, GENOVA

 • Baltic Exchange publikacije su:Baltic Exchange publikacije su: Lloyd List & Shipping GazetteLloyd List & Shipping Gazette Daily Freight RegistarDaily Freight Registar

  Na burzama se pojavljuju:Na burzama se pojavljuju: POMORSKI MEPOMORSKI MEETARI koji poznaju kretanja na ETARI koji poznaju kretanja na

  pomorskom trpomorskom triitu kako u pogledu potratu kako u pogledu potranje za nje za kapacitetima za gotovo sve terete tako i u kapacitetima za gotovo sve terete tako i u pogledu ponude brodskih kapaciteta za prijevozpogledu ponude brodskih kapaciteta za prijevoz

  POMORSKI AGENTI obavljaju operacijskoPOMORSKI AGENTI obavljaju operacijsko--prijevoznu funkciju tj. prihvaprijevoznu funkciju tj. prihvaaju brod u dolasku aju brod u dolasku i vri vre pripremu za odlazak broda. U odlasku iz e pripremu za odlazak broda. U odlasku iz luke za to vrijeme (dolazak luke za to vrijeme (dolazak odlazak broda) odlazak broda) obavljaju razliobavljaju razliite poslove s stivadorima (slagaite poslove s stivadorima (slagai i tereta), krcateljima, primateljima robe, lutereta), krcateljima, primateljima robe, lukim kim organima.organima.

 • Cijena brodarskog prostora ovisi o:Cijena brodarskog prostora ovisi o: ponudi i potraponudi i potranjinji pogodnosi i ureenosti lukepogodnosi i ureenosti luke vremenskom razdoblju koje je potrebno vremenskom razdoblju koje je potrebno

  da se roba u odreenoj luci ukrca ili iskrcada se roba u odreenoj luci ukrca ili iskrca

 • POVIJEST:POVIJEST:

  Otvaranje Kavane Virginia and Baltick Coffee Otvaranje Kavane Virginia and Baltick Coffee House 1744. g. zapoHouse 1744. g. zapoinje rad THE BALTIC inje rad THE BALTIC EXCHANGE BURZE u tim prostorima. Ljudi EXCHANGE BURZE u tim prostorima. Ljudi koji su se sastajali u tim prostorima imali koji su se sastajali u tim prostorima imali su zajednisu zajedniki interes za trgovinom razliki interes za trgovinom razliitih itih roba (nafroba (nafta, lta, lan i sjemenke) an i sjemenke) izmeu izmeu baltibaltikih drkih drava. ava.

  Prva pravila burze odreena su Prva pravila burze odreena su 22. travnja 22. travnja 1823. g., a burza dobiva ime 1823. g., a burza dobiva ime Baltic Coffee Baltic Coffee HouseHouse. 1828. g. dolazi do osnivanja . 1828. g. dolazi do osnivanja druge burze u Londonu druge burze u Londonu London Shipping London Shipping ExchangeExchange to se nije pokazalo dobrim te to se nije pokazalo dobrim te 1989. dolazi do spajanja dviju burzi u 1989. dolazi do spajanja dviju burzi u jednu pod naslovom jednu pod naslovom Baltic Mercantile and Baltic Mercantile and Shipping Exchange LimitedShipping Exchange Limited. 1903. burza . 1903. burza posluje posluje itaricama. itaricama.

 • Brokeri stjeBrokeri stjeu znanja o ponudi brodova i u znanja o ponudi brodova i dogovaraju se o cijenu prijevoza. Danas dogovaraju se o cijenu prijevoza. Danas lanovi moraju imati minimalno lanovi moraju imati minimalno 100.000 100.000 za ulaz u druza ulaz u drutvo Baltic Exchange. Drutvo Baltic Exchange. Drutvo tvo posluje prema Pravilniku sastavljenom na posluje prema Pravilniku sastavljenom na temelju dugogoditemelju dugogodinjeg iskustva brokera. njeg iskustva brokera. Zadnji pravilnik je iz 2003. g. Zadnji pravilnik je iz 2003. g. lanovi se lanovi se moraju upoznati s detaljima Pravilnika. moraju upoznati s detaljima Pravilnika.

  Slogan burze je: Slogan burze je: NANAA RIJEA RIJE, NA, NAA A OBAVEZAOBAVEZA tj. tj. OUR WORD OUR BONDOUR WORD OUR BOND. . Cijene brodarskog prostora iskazane su u Cijene brodarskog prostora iskazane su u vozarinskim indeksima koji redovito vozarinskim indeksima koji redovito izraizraunava i izdaje unava i izdaje General Council of General Council of British ShippingBritish Shipping, jedan od najstarijih , jedan od najstarijih institucija za pokazatelje dinamike trinstitucija za pokazatelje dinamike triita ta brodskog prostora. brodskog prostora.

 • Sve cijene su objavljene u Sve cijene su objavljene u Daily Freight Daily Freight RegisterRegister. Vozarinski indeks je baziran na . Vozarinski indeks je baziran na procjeni troprocjeni troka transporta raznih tereta ka transporta raznih tereta koje su formirali vodekoje su formirali vodei svjetski brodski i svjetski brodski prijevoznici na temelju prevezene tone i prijevoznici na temelju prevezene tone i

Search related