Pomorski ratovi III

 • View
  56

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pomorski ratovi III. Poglavlje 11. Rat za američku samostalnost 1775-83 U Sjevernoj Americi, postepeno se razvijala francuska i engleska kolonijalna država . Britanski parlament nameće kolonijama teške poreze , što je dovelo do rata s maticom zemljom . - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pomorski ratovi III

 • Pomorski ratovi III

  Poglavlje 11

 • Rat za ameriku samostalnost 1775-83

  U Sjevernoj Americi, postepeno se razvijala francuska i engleska kolonijalna drava. Britanski parlament namee kolonijama teke poreze, to je dovelo do rata s maticom zemljom. Rat je preao lokalne granice i postao rat evropskih sila: VB protiv Nizozemske, Francuske i panjolske. Glavna ideja rata bila je stei prevlast na moru. Rat vojniki zavrio neodlueno, a britanske su kolonije u Americi stekle neovisnost.

 • Koalicijski ratovi protiv Francuske Republike 1792-1805

  Savez izmeu Austrije i Pruske doveli su do francuskog navjetaja rata Austriji.

  To je bio poetak rata u koji su postepeno ulazili i drugi narodi - prva koalicija. Austrija je izborila pobjedu na kopnu i stekla: Veneciju, Istru, Kvarnerske otoke, Dalmaciju i Boku kotorsku.

  Na poticaj VB stvara se druga koalicija protiv Francuske (VB, Austrija, Rusija, Portugal, Napulj i Turska). Francuski su vojni uspjesi prisilili Austriju na potpisivanje mira, ime se raspala koalicija protiv Francuske.

 • Nakon kapitulacije Francuske, VB je nezadovoljna uvjetima potpisanog mira, pa je novi rat samo pitanje vremena.

  Rat zavrava za Austriju sklapanjem mira s Francuskom, po kojem Austrija gubi: Veneciju, Istru, Dalmaciju, jadranske otoke i Boku kotorsku. Napoleon ih je ujedinio u Ilirske pokrajine.

  Bitke izmeu Francuske i VB vode se u Egiptu - etapa u osvajanju Indije, a javlja se ideja o probijanju Sueza (probijen je 1869). 1798 Napoleon Bonaparte vodi francusku vojsku u Egiptu. Dravnim udarom Napoleon postaje prvi konzul Francuske. 1804 Bonaparte je postao Napoleon I, kralj Francuza.

 • U treem koalicijskom ratu dolazi do pomorske bitke kod Trafalgara, izmeu britanske i francusko-panjolske flote. Bitka u kojoj je Nelson poginuo znaila je poetak vladanja Britanaca svim morima - Trafalgar Day . Nelson's pre-battle prayer, inscribed on an oak timber fromHMS Victory

 • Kontinentalna blokada. Bitkom kod Austrelitza Napoleon je postao gospodar Europe, ali je VB bila gospodar na morima. Kako je Napoleon znao da bez prevlasti na moru nee pobijediti VB, odluuje voditi rat protiv britanske pomorske trgovine, onemoguujui trgovinu s Kontinentom, to dovodi do krijumarenja golemih razmjera.

  Od 1806 razvijala se na itavom Mediteranu protu-francuska pomorska aktivnost koju su predvodile britanska i ruska flota. Britanci su na Jadranu preuzeli dotadanju ulogu Rusa; brojni gusarski brodovi ometali su francusku trgovinu. Vis je postao vano gusarsko uporite, jer se s njega lako mogla nadzirati francuska flota. To dovodi do bitke za Vis (1811) u kojoj su Britanci osigurali Vis za sebe.

  Britanci uvode sistem licencija kojim daju dozvole neutralnim brodovima da prevoze njihovu robu. Krijumarski centri bili su Helgoland, Hamburg, Malta i Solun.

 • Iako na moru nije bilo vie veih bitaka, aktivnost britanske flote bitno je utjecala na tijek rata na kopnu. Blokadom francuskih i panjolskih gradova paralizirana je njihova pomorska trgovina.

  Nakon bitke naroda kod Leipziga 1813, Napoleon se povlai preko Rajne, a 1814 se odrie krune. Nakon Napoleonova vratolomnog povratka u Pariz iz zatoenitva na Elbi, saveznici ga definitivno tuku u bitci kod Waterlooa, nakon ega rat zavrava sklapanjem mira.

  Napoleon je ponovo u zatoenitvu ovog puta na udaljenom otoku u Junom Atlantiku sv. Heleni.

  Longwood was Napoleons residence on Saint Helena from 1815 until his death six years later.

 • Pomorski ratovi prijelazne epohe

  Poslije ratova protiv Napoleonove Francuske, u Sredozemlju operira samo britanska flota, te berberski (alirski i marokanski) gusari.

  Tada nastupa pola stoljea manjih flotnih akcija prvenstveno VB (Opijumski rat protiv Kine, zauzimanje obala Burme...) i Francuske (akcije u Porugalu).

 • Viktorijanska era u Velikoj Britaniji

  Vladanje kraljice Viktorije (1837-1901) znai novu fazu u razvoju britanskog pomorstva.

  1852. poinje se graditi najvei brod 19. stoljea Great Eastern. Odrava se redoviti promet s Indijom i Australijom.

  Dolazi do prijelaza od parobroda s kotaem na parobrod s vijkom (Archimedes, 1839).

 • Pomorski ratovi epohe brodova na mehaniki pogon

  Austrijsko-talijanski rat 1866Glavna austrijska ratna luka bila je Pula kamo je premjeten arsenal iz Venecije. Talijanska flota napada na Vis (jedrenjaci s parnim strojem) usprkos porazu Italija nakon sklapanja mira u Beu dobiva mletako podruje.

 • Rat panjolske protiv SAD 1898

  Kuba ima strateko znaenje jer titi ulaz u Meksiki zaljev i prilaz Panamskom kanalu koji se poeo graditi 1882.

  1895. izbio na Kubi ustanak protiv panjolske vlasti. To je bio pogodan trenutak za intervenciju SAD biva kolonija postaje kolonizator poinje rat za novu podjelu kolonija.

 • Nove teorije o voenju rata na moru

  Osamdesetih godina 19. stoljea u Francuskoj se razvija teorija o pomorskoj strategije tzv. Mlada kola (Jeune Ecole). Po njoj je osnovni cilj u pomorskom ratu unititi protivnikovu pomorsku trgovinu - u oba svjetska rata tzv. podmorniki ratu.

  Usporedno s idejama Mlade kole razvija se krajem 19. stoljea teorija o Pomorskoj moi (Sea Power), koju je postavio ameriki admiral Mahan - prevlast mogu ostvariti samo velike flote bojnih brodova unitavanje protivnika u generalnoj bitci (tzv. krstariki rat).

 • Situacija potkraj 19. i poetkom 20. stoljea

  1854 Japan od je otvorio svoje luke stranoj trgovini. 1902 VB sklapa savez s Japanom protiv Njemake i Rusije.

  Dolazi do zaotaravanja odnosa izmeu VB, Francuske i Rusije, te pojave novog protivnika Njemakog Carstava. Jak industrijski razvoj Njemake dovodi do nastanka njemakih kolonija Kamerun, Nova Gvineja... Njemaka flota postaje najbrojnija poslije britanske. 1895 puten je u promet Kielski kanal. Italija je ostala izvan podjele kolonija jer je bila zauzeta ujedinjenjem. Porazom kod Visa izgubila je prevlast na Jadranu. Italija osvaja kolonije u Crvenom moru - Etiopiju, Somaliju, te Libiju (Tripolitaniju).

 • Prvi svjetski rat

  VB je izgraivala svoju pomorsku mo. Flotnim je programom 1889 prihvaena doktrina standard dviju sila po kojoj VB treba biti jaa od dvije slijedee najjae flote zajedno. Najvea prijetnja VB je nagli pomorski uspon Njemake. Britanska je tu prijetnju pokuala ukloniti sporazumima o razoruanju, a kad to nije uspjelo prihvaena je utrka u naoruanju.

  Povod za rat bio je atentat na austrougarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda u Sarajevu, kada je AU objavila rat Srbiji. Rusija je naredila mobilizaciju, Njemaka objavila rat Rusiji i Francuskoj. Dan kasnije u rat je stupila VB. Italija je objavila neutralnost.

 • Britanski Admiralitet je ispravno zakljuio da prevlast na moru moe postii irokom blokadom njemake obale.

  1918 Saveznici radi zatite pomorskog prometa - prevoza amerike robe u Europu i blokiranja njemakih podmornikih baza rade Sjevernu baraa dugu 240 NM).Njemaka je mornarica operirala po doktrini malog rata (akcije lakih pomorskih snaga, podmorniki i krstariki rat). Postojale su i pomone krstarice - trgovaki brodovi neutralne zastave s lanim ispravama, s maskiranim naoruanjem. 1917 Nijemci su odluili slomiti VB neogranienim podmornikim ratom.

 • Revolucionarni val potaknut februarskom revolucijom u Rusiji izazvao je ustanak mornara - Kielski ustanak, 1918, ime je poela novembarska revolucija u Njemakoj.

  Revolucionarni val zahvatio je i primorske centre u AU i prerastao u ustanak mornara u Boki kotorskoj.

 • Nakon potpisivanja primirja, Njemaka je Flota otvorenog mora odvedena u Scapa Flow gdje je razoruana i stavljena pod kontrolu britanske flote. Britanci su njemaku flotu eljeli unititi, a ostali podijeliti je. Dilemu su rijeili sami Nijemci. 1919 njemake su posade same potopile svoje brodove.

  Saveznici nisu priznali predaju AU flote Kraljevini SHS, ve su je nakon nekoliko dan podijelili Britanci, Francuzi i Talijani.

 • Period izmeu dvaju svjetskih ratova

  Washingtonskim ugovorom o pomorskom razoruanju 1922, zemlje potpisnice su prihvatile proporcionalan odnos tonae kapitalnih brodova.

  No poinje obnova njemake flote. 1939 Hitler daje prioritet flotnom programu plan Z. SAD i VB daju prednost izgradnji bojnih brodova, dok Japan posveuje veliku panju izgradnji nosaa aviona.Pojavom novog oruja, lakih pomorskih snaga, podmornica i mornarike avijacije bitno se izmijenilo pomorsko ratovanje. U pomorskoj strategijskoj teoriji sve se vie istie povezanost operacija na kopnu i na moru.

 • Drugi svjetski ratRat na otvorenom moru vodio se uglavnom za osiguranje pomorskih komunikacija, a u obalnim je vodama dobio karakter amfibijskog rata.

 • Pitanja za ponavljanjeZato je Egipat bio vaan Napoleonu i Englezina? Koja je najvea pomorska bitka u Engleskoj povijesti?Kako je Napoleon nastojao poraziti Englesku?Zato je dolo dobitke kao Visa izmeu Francuza i Engleza?Kakva je sudbina Napoleona nakon Bitke naroda?to se dogaa s hrvatskim teritorijem u Napoleonovo doba?to se naziva prijelaznom epohom u brodogradnji i brodarstvu. Koje su tri inovacije u brodogradnji unaprijedile brodarstvo prijelaznog razdoblja.Koji je vladar zasluan za ponovni uspon engleske mornarice u prijelaznoj epohi. Opiite englesku doktrinu standard dviju sila?Kako se vodio rat na moru u 1. svjetskom ratu? Sudbina njemake flote nakon 1. svjetskog rata? Opiite situaciju u Svijetu izmeu dva svjetska rata. Kako se vodio rat na moru u 2. svjetskom ratu?

  *