Click here to load reader

Temelji ekonomije

 • View
  90

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Temelji ekonomije

Text of Temelji ekonomije

 • 13.2.2014

  1

  TEMELJI EKONOMIJE

  Doc. Dr. Joe Kocjani E-mail: [email protected]

  Vsebina

  PROIZVODNA FUNKCIJA

  TRI LASTNOSTI PROIZVODNE FUNKCIJE zakon o padajoem donosu

  krivulja enakega produkta

  merilo proizvodnje in donosi obsega

  SKLEPI

  2

  Proizvodna funkcija

  Proizvodnja je dejavnost, ki ustvarja sedanjo ali bodookorist.

  Sedanja koristnost proizvodnjo dobrin za konno potronjo,

  Bodoa koristnost proizvodnja dobrin za investicijsko potronjo.

  Proizvodnjo opredelimo kot proces, ki spreminjaproizvodne dejavnike (inpute) v proizvode (outpute).

  Proizvodni dejavniki: Delo (L),

  zemljo (Z),

  Kapital (K).

  3

 • 13.2.2014

  2

  Proizvodna funkcija

  PROIZVODNA FUNKCIJA opisuje tehnoloko zvezo medproizvodnimi dejavniki in proizvodi.

  TEHNOLOGIJA akumulirano znanje drube o razlinihmetodah spreminjanja proizvodnih dejavnikov vproizvode.

  Proizvodna funkcija kae maksimalni proizvod(Q), ki ga je mono proizvesti z doloenokombinacijo proizvodnih dejavnikov pri danitehnologiji.

  4

  Proizvodna funkcija

  Predpostavka:

  Uporaba tehnologija, ki zaposluje dva proizvodna dejavnika:

  delo (L) in kapital (K).

  Maksimalni proizvod (Q) zapiemo kot funkcijo dela (L) in

  kapitala (K):

  Q = f(K, L)

  Q = koliina raznovrstnih proizvodov, ki jih je mogoe proizvajati z

  razlinimi koliinami kapitala (K) in dela (L).

  Funkcijska zveza pa opisuje tehnologijo (proizvodne postopke), s

  katero se kapital in delo spreminjata v proizvode.

  5

  Prikaz proizvodne funkcije s tabelo

  6

  1 20 40 55 65 75

  2 40 60 75 85 90

  3 55 75 90 100 105

  4 65 85 100 110 115

  5 75 90 105 115 120

  kapital 1 2 3 4 5delo

  Enak proizvod je praviloma mogoe proizvajati z razlinimi kombinacijami

  proizvodnih dejavnikov.

 • 13.2.2014

  3

  Delitev proizvodnih dejavnikov

  7

  Stalni proizvodni dejavniki

  v danem obdobju po koliini ni mogoe spremeniti in vstopajo v

  proizvodnjo v enaki koliini.

  Spremenljivi dejavniki

  katerih koliina se v opazovanem obdobju lahko spreminja.

  Kratko obdobje:

  eden ali nekaj proizvodnih dejavnikov vstopa v proizvodnjo kotstalni dejavnik

  Dolgo obdobje:

  ni stalnih dejavnikov, saj je mono vsak dejavnik na novo

  proizvesti ali pa ga nadomestiti z drugim dejavnikom

  Trije koncepti proizvodne funkcije:

  Celotni,

  povpreni,

  mejni proizvod.

  Zakon o padajoem donosu pravi, da bomo dobilimanj in manj dodatnega outputa, ko dodajamo dodatneenote enega inputa, medtem ko ohranjamo druge inputenespremenjene (stalne).

  Mejni proizvod vsake enote inputa pada, ko poveujemokoliino tega inputa, vse druge inpute pa ohranjamokonstantne.

  8

  Obseg Obseg Celotni Povpreni Mejnidela kapitala proizvod proizvod proizvod

  0 5 0 -

  1 5 20 20

  2 5 50 25

  3 5 84 28

  4 5 120 30

  5 5 160 32

  6 5 180 30

  7 5 175 25

  8 5 144 18

  9 5 90 10

  10 5 20 2

  20

  30

  34

  36

  40

  20

  -5

  -31

  -54

  -70

  Proizvodnja z enim spremenljivim

  proizvodnim dejavnikom

  9

 • 13.2.2014

  4

  Krivulja celotnega in mejnega proizvoda

  Krivulja CELOTNEGA PROIZVODA prikazuje obsegcelotnega proizvoda pri razlini koliini spremenljivegaproizvodnega dejavnika.

  Krivulja MEJNEGA PROIZVODA prikazuje prirastkecelotnega proizvoda zaradi dodatne nalobespremenljivega dejavnika.

  L = sprememba porabe dela

  Q = sprememba celotnega proizvoda

  Mejni proizvod dela oznaimo kot:

  10

  Krivulja povprenega in enakega proizvoda

  Krivulja POVPRENEGA PROIZVODA dela (APL)prikazuje povprene vrednosti proizvoda glede nanalobe spremenljivega dejavnika.

  Povpreni proizvod dela izraunamo tako, da celotni proizvod (Q)delimo s koliino enot dela (L).

  KRIVULJA ENAKEGA PROIZVODA ali izokvantaprikazuje vse kombinacije proizvodnih dejavnikov, skaterimi proizvedemo enako koliino proizvoda.

  11

  koli

  ina (

  Q)

  delo (L)

  170

  150

  130

  110

  90

  70

  50

  30

  10

  0

  koli

  ina (

  Q)

  delo (L)

  35

  30

  25

  20

  15

  10

  5

  01

  A

  B

  C

  celotni proizvod

  B

  E

  D

  mejni proizvod povpreni proizvod

  D

  2 3 4 5 6

  C

  A

  E

  1 2 3 4 5 6

  Krivulje celotnega, mejnega in povprenega

  proizvoda

  12

 • 13.2.2014

  5

  Kombinacija dela in zemlje za proizvodnjo enakega proizvoda

  Krivulja enakega proizvoda

  Koliina dela Koliina kapitala Celotni proizvod

  6 1 346

  3 2 346

  2 3 346

  1 6 346

  Krivulja enakega proizvoda ali izokvanta prikazuje vsekombinacije proizvodnih dejavnikov, s katerimi proizvedemoenako koliino proizvoda.

  13

  kapital (K)

  delo (L)

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  01 2 3 4 5 6

  346

  490

  548

  Zemljevid krivulj enakega proizvoda

  14

  Mejna stopnja tehnine nadomestljivosti

  Zapiemo jo takole:

  K in L merita mejne spremembe kapitala in dela vzdol krivuljeenakega proizvoda.

  MEJNA STOPNJA TEHNINE NADOMESTLJIVOSTI(MRST) kapitala za delo je koliina enot kapitala, ki gaje treba zmanjati, e poveamo koliino dela za enotoin elimo ohraniti enako proizvodnjo.

  15

 • 13.2.2014

  6

  0 1 2 3 4 5 6

  6kapital (K)

  delo (L)

  K

  =3

  L=1

  K=1

  L=1

  K=1

  L=3

  5

  4

  3

  2

  1

  Mejna stopnja tehnine nadomestljivosti

  16

  Mejna stopnja tehnine nadomestljivosti

  Dodatni proizvod zaradi dodatnih nalob dela:

  (MPL) * (L)

  Izguba proizvoda zaradi zmanjanja uporabe kapitala:

  (MPK) * (K)

  (MPL) * (L) + (MPK) * (K) = 0

  S preureditvijo te enabe dobimo:

  17

  Izjeme

  Posebna primera produkcijske funkcije:

  Krivulja enakega proizvoda pri popolninadomestljivosti proizvodnih dejavnikov.

  Krivulja enakega proizvoda pri stalnemrazmerju proizvodnih dejavnikov.

  18

 • 13.2.2014

  7

  0

  kapital (K)

  delo (L)

  Q1 Q2 Q3

  A

  B

  C

  Krivulja enakega proizvoda pri popolni

  nadomestljivosti proizvodnih dejavnikov

  19

  K1

  0

  L1

  kapital (K)

  delo (L)

  Q1

  Q2

  Q3

  A

  B

  C

  Krivulje enakega proizvoda pri stalnem

  razmerju proizvodnih dejavnikov

  20

  Merilo proizvodnje in donosi obsega

  Proporcionalno poveanje nalob vseh proizvodnihdejavnikov imenujemo:

  POVEANJE MERILA PROIZVODNJE

  Lastnost produkcijske funkcije, da opisuje razmerje medobsegom porabe proizvodnih dejavnikov in njihovouinkovito izrabo, imenujemo:

  DONOSI OBSEGA

  21

 • 13.2.2014

  8

  0 5 10 15 20 25 30 35

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

  kapital (K)

  delo (L)

  10

  20

  3040

  5060

  70

  80

  90

  A

  P

  Donosi obsega

  22

  Sklepi

  PROIZVODNA FUNKCIJA

  Maksimalni proizvod, ki ga je mono proizvesti z nekokombinacijo proizvodnih dejavnikov pri dani tehnologiji.

  ZAKON O PADAJOEM DONOSU

  Pri dodajanju enake koliine variabilnegadejavnika pristalni koliini vseh ostalih dejavnikov, zane mejniproizvod variabilnega dejavnika padati.

  Veljavnost: kratek rok

  23

  Sklepi

  KRIVULJA ENAKEGA PROIZVODA

  Prikazuje vse kombinacije proizvodnih dejavnikov, s katerimi

  proizvedemo enako koliino proizvoda.

  MEJNA STOPNJA TEHNINE NADOMESTLJIVOSTI

  Koliina enot kapitala, ki ga je treba zmanjati, e poveamo

  koliino dela za enoto in elimo ohraniti enako proizvodnjo.

  Posebni primeri produkcijskih funkcij:

  popolna nadomestljivost proizvodnih dejavnikov,

  stalna razmerja proizvodnih dejavnikov.

  24

 • 13.2.2014

  9

  ANALIZA STROKOV

  Vsebina

  ANALIZA STROKOV

  EKONOMSKI IN RAUNOVODSKI STROKI

  KRATKORONI STROKI

  vrste strokov

  krivulje kratkoronih strokov

  DOLGORONI STROKI

  optimalna kombinacija proizvodnih dejavnikov

  funkcije dolgoronih strokov

  26

  Ekonomska analiza strokov

  STROKI cenovno opredeljeni potroki proizvodnihdejavnikov.

  e porabljene koliine proizvodnih dejavnikovpomnoimo z njihovimi cenami in tako dobljene zmnokesetejemo, dobimo stroke za dani obseg proizvodnje.

  To so vidni stroki, na primer plae, stroki materiala,rente, ipd. in jih imenujemo EKSPLICITNI STROKI.

  eksplicitni - vsi dodatni spremenljivi ali stalni stroki, ki jih povzroiopazovana odloitev;

  implicitni - oportunitetni stroki, ki nastanejo zaradi uporabe proizvodnihdejavnikov s poslovno odloitvijo.

  27

 • 13.2.2014

  10

  Ekonomska analiza strokov

  Ekonomist stroke presoja z vidikaalternativnih nalob. Razmilja torejo OPORTUNITETNIH STROKIHpodjetja.

  Med oportunitetne stroke teje vseeksplicitne stroke, pa tudi strokeIZGUBLJENIH ALTERNATIV.

  28

  Vrste strokov v kratkem obdobju

  Stalni stroki (FC):

  Stroki porabe stalnih dejavnikov.

  Stalni stroki podjetja nastopajo ne glede na obseg proizvodnje inse s spreminjanjem obsega proizvodnje ne spreminjajo.

  Spremenljivi stroki (VC): Stroki porabe spremenljivih dejavnikov.

  Spreme