40
TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE 8. 10. 2009 Literatura: Primarna: Fiske John, Uvod v komunikacijske študije : Splichal Slavko, Komunikološka hrestomatija 2, 1999 Sekundarna: McQuail Denis, 2005, McQuail's mass communication theory, London, Sage : Littlejohn, Stephen, Foss, Karen, 2007. Theories of human communication, Belmont, Wadsworth slovenska beseda – komunikologija ang. fr. communication, ita. Communizione, nem. Kommunikation latinizem antičnega izvora – Cicero; polni pomen dobi v renesansi v 14. Stol. Communication, communicase; »posredovati, imeti nekaj skupnega, napraviti nekaj skupnega« iz starolatinskega izraza communis »skupno« Sinonimi oz. sopomenke izraza komunikacija sporočanje (komunikacijski – sporočanjski) sporazumevanje občevanje (mediji-občila) HAROLD LASSWELL – enostavna formula osnovnih elemntov komuniciranje (gl. Hrestomatija 2, Struktura in funkcija sporočanja v družbi) Who say what over which channel to whom with what effect? KDO komunikator KAJ PRAVI sporočilo PO KATEREM KANALU kanal oz. medij prenosa sporočila 1

TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

8. 10. 2009

Literatura:

Primarna: Fiske John, Uvod v komunikacijske študije

: Splichal Slavko, Komunikološka hrestomatija 2, 1999

Sekundarna: McQuail Denis, 2005, McQuail's mass communication theory, London, Sage

: Littlejohn, Stephen, Foss, Karen, 2007. Theories of human communication, Belmont,

Wadsworth

slovenska beseda – komunikologija ang. fr. communication, ita. Communizione, nem. Kommunikation latinizem antičnega izvora – Cicero; polni pomen dobi v renesansi v 14. Stol. Communication,

communicase; »posredovati, imeti nekaj skupnega, napraviti nekaj skupnega« iz starolatinskega izraza communis »skupno«

Sinonimi oz. sopomenke izraza komunikacija

sporočanje (komunikacijski – sporočanjski) sporazumevanje občevanje (mediji-občila)

HAROLD LASSWELL – enostavna formula osnovnih elemntov komuniciranje (gl. Hrestomatija 2, Struktura in funkcija sporočanja v družbi)

Who say what over which channel to whom with what effect?

KDO komunikator

KAJ PRAVI sporočilo

PO KATEREM KANALU kanal oz. medij prenosa sporočila

KOMU recipient ali sprejemalec

S KAKŠNIM UČINKOM učinek sporočila na sprejemalca

Faze:

a) razumevanjeb) vplivanje na mnenjec) vplivanje ne delovanje

1

Page 2: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

BRADDOCK kasneje Lasswellovi formuli doda:

V KAKŠNIH OKOLIŠČINAH KONTEKST

S KAKŠNIM NAMENOM NAMEN

CLAUDE SHANNON, WARRE WEAVER

Model matematične teorije komuniciranja

(glej Hrestomatija 2, Fiske, Uvod v komu. Študije)

Šum je temeljni komunikacijski pojem; motnja.

Sporočevalec – vit (source)

Sprejemalec – cilj (destination)

Tehnična pretvorba SPOROČILA v SIGNAL, prek ODDAJNIKA in PREJEMNIKA

SHANNON&WEAVER

o v 40. Letih 20. Stol. je delal v ameriškemu telekomu in se ukvarjal s telefonijo, s tehničnim vprašanjem učinkovitega prenosa komunikacijskega signala

o razvij je teorijo informacij, pri čemer ga je zanimala predvsem kapaciteta kanala, da čim bolj učinkovito prenese določeno količino informacij

Tehnično komuniciranje postavi v okvir 3 ravni procesa:

a) TEHNIČNI – kako točno in učinkovito je mogoče prenašati komunikacijski signalb) SEMANTIČNI – kako natančno je mogoče prenašati pomen sporočila (tj. simbolna raven oz.

tudi semiotična raven sporočanja, raven rabe znakov)c) PSIHOLOŠKI – kakšen psihološki učinek ima sporočanje na sprejemalca

d) Razsežnost je KONTEKST, družba; družbeni kontekst

BISTVENO – Shannon razvije teorijo informacij izključno na tehnični ravni in se ne ukvarja z drugima dvema ravnema

2

Page 3: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

ŠUMI (noise) - motnja, ki ovira prenos sporočila od sporočevalca k sprejemalcu

3 vrste šumov:

a) tehnični šum – tehnične motnje, nastanejo zaradi tehničnih okvar, kasneje dodajajo tudi »fiziološki šum« - okvare v organizmu udeležencev, npr. naglušnost

b)semantični šum (pomenski šum) – motnja na ravni prenosa pomena sporočila, predvsem zaradi pomankljivega obvladovanja uporabljenega jezika oz. koda (sistem znakov)

c) psihološki šum – motnja zaradi neujemanja izkustva udeležencev komunikacije; najbolj tipičen je pri otrocih (otrok ne razume ločitve staršev)

rešitev=empatija – otroku razložiš tako, da se sputiš na njegov nivo, saj

se zavedaš, da mu manjka izkustvo

15. 10. 2009

REDUDANCA – nadmerje

-zagotavlja, da je sporočilo preneseno kljub prisotnosti šumov

-ponavljanje sporočila oz. informacij sporočila

-da dosežeš da je sporočilo razumljeno iste elemente sporočila večkrat ponoviš

-repeticija informacije, ponavljanje informacije

Redudanca (nadmerje) – mera presežnega ponavljanja, predvidljivosti

-izhaja iz strukture in konvencij sporočanja

-sporočilo napravi bolj predvidljivo

Redudantnost jezikovnega sporočanja – jezikovno sporočilo ima zaradi strukture jezika (narave besed in povedi) cca. 50 % redudanco.

Slabšalni vsakdanji pomen pretirano ponavljanje v sporočilu.

SHANNONOVA TEORIJA INFORMACIJ

Shannonova teroija informacij, prvič objavljena 1948, predstavlja enega od temeljev računalniškega programiranja in telekomunikacijskega procesiranje signalov.

Informacije NE obravnava na semantični ravni, torej na ravni pomena sporočila, temveč izključno na tehnični ravni, na ravni statističnih lastnosti vira (sporočevalec) in destinacije (sprejemalec).

Količina informacij v sporočilu se določa v odnosu na večjo ali manjšo predvidljivost selekcij vira.

3

Page 4: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

Primer:

Ko vržemo kovanec imamo samo možnosti cifro ali grb, zato je predvidljivost rezultata zelo visoka (pol-pol ali 1 proti 1 možnosti); količina informacij je minimalna, zgolj 1 bit.

Ko vržemo kocko imamo 6 možnosoti, zato je predvidljivost bistveno manjša (1 proti 5) kot pri kovancu, zato sporočilo, na katero stran je padla, nosi bistveno več informacij kot v zgornjem primeru.

Shannon obravnava informacijo v digitalni obliki

Opredelil je formulo, po kateri je mera sporočene količine matematično opredeljena kot binarni logaritem števila alternativ izmed katerih je bila napravljena sporočena selekcija.

Mera informacije (tj. količina posredovanih informacij oz. kompleksnost informacije) je digitalno kodirana, kar pomeni, da sporočena selekcija prevede v število selekcij med 1 ali 0, ki jih moramo napraviti, da pridemo do tistega, kar sporočamo.

Primer:

Vržemo kovanec - je sporočilo, kaj pade, selekcija zgolj izmed dveh alternativ, zato to sporočilo vsebuje minimalno informacijo 1 bita.

Računalniki procesirajo električne signale izključni v digitalni obliki, kar pomeni, da program (software) informacijo prevede v kod števil ena in nič, ki jih računalnik (hardware) shrani v spomin kot mesto z električnim nabojem ali brez naboja.

KIBERNERIKA – NORBERT WIENER (1894-1964)

1948 Cybernetics: Or the Control and Communication in the Animal and the Machine

Kibernetika izhaja iz grške besede kyberneto pomeni krmar, nanaša se na krmiljenje

Norbert: »Znanost kontrole in komunikacije«.

Kibernetika tvori začetek teorije sistemov oz. sistemske teorije in se ukvarja s krmiljenjem oz. vedenjem sistemov. Ključni pojem v kibernetiki je informacija.

Informacija - je meraa reda, urejenosti, predvidljivosti.

-sporoča selekcijo iz možnih alternativ, kar uvaja red in omogoča nadzor oz. krmiljenje

Nasprotje informacije je ENTROPIJA – mera nereda, nepredvidljivosti, neurejensti.

-proces razpadanja

-mera naključnosti, nestrukturiranosti, nekonvencionalnosti

Entropija je nasprotje redudance (strukturiranosti, urejenosti, predvidljivost).

4

Page 5: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

WILBUR SCHRAMM (ameriški komunikolog)

(Hrestomatija 2, Kako deluje sporočanje)

UKODER – ENCODING – proces kodiranja sporočila v kod (znake, jezik), to pomeni, da npr. svoje misli prevedemo v izgovorjene ali zapisane besede in povedi

RAZKODER – DECODING – proces dekodiranja sporočila izkoda, to pomeni, da slišane in prebrane besede in povedi prevedemo nazaj v misli, ki tvorijo pomen sporočila

pojem KODA ali KODE (sinonima m. in ž. sp.) – sistem znakov, ki so nujni pogoj za vzpostavitev pomena sporočila

zadostno obvladovanje koda s strani udeležencev komuniciranje je nujni pogoj uspešne komunikacije, drugače pride do semantičnega šuma

KOD je sistem znakov, ki tvori pomen sporočila ZNAK sestoji iz izraza in vsebine IZRAZ znaka je njegova fizično zazavna oblika (glasovna oblika izgovorjene besede, grafični

zapis črk na papir zapisane besede, fizični prometni znak ali semafor) VSEBINA znaka je pomen znaka (slovarsko definiran pojem besede, pomen, ki ga prometni

predpisi določajo za določen prometni znak ali kombinacija luči na semaforju) Izraz in vsebino znaka povezuje KONVENCIJA (pravilo) ali NAVADA (izkustvo) SEMIOTIKA- znanosti, ki proučuje naravo znakov, kodov in označevanja Kod je sistem znakov in pravilo, kako jih povezovati (npr. v jeziku je to besedišče + slovnična

pravila, kako tvoriti pravilno oblikovane povedi)

Vrste kodov (seznam ni izčrpen, ne navaja vseh kodov):jezik oz. govor

:pisave in druge vrste zapisa (morzejeva, braillova pisava)

:kodi neverbalnega komuniciranja

:tehnični kodi (npr. računalniški jezik)

:znanstveni kodi (npr. jezik matematike, fizike, kemije itd.)

:estetski kodi v umetnosti (npr. jezik poezije – poetske figure in verzne oblike v poeziji, likovni jezik v slikarstvu, jezik gledališča, jezik filma, jezik žanra itd.)

:kodi vedenja (npr. bonton, jezik verskih ritualov, državnega protokola, mode itd.)

:mitični in ideološki kodi

5

Page 6: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

Komuniciranje kot proces kodiranja/dekodiranja s pomočjo koda: sporočevalec prevede serijo misli oz. idej v serijo fizično zaznavnih znakov, ki tvorijo fizično sporočilo, ki se prenese do čutil sprejemalca, ki ga zaznajo, njegovi možgani pa znake sporočila prevedejo nazaj v serijo sporočenih idej.

22. 10. 2009

SCHRAMM – krožni model komuniciranja med dvema udeležencema

Kodiranju in dekodiranju konvencionalnega pomena se pridruži INTERPRETACIJA smisla sporočila, tj. kaj je želel sporočevalec posredovati, kakšen je bil njegov sprožilni namen (komunikacijska intenca) v dani situaciji sporočanja.

o zadostno obvladovanje KODA s strani udeležencev komuniciranja je nujni pogoj uspešne komunikacije, drugače pride do semantičnega šuma

o pri sprejemanju sprejemalec enkrat dekodira, drugič interpretira1. dekodira konvencionalni pomen znakov sporočila glede na pravila koda: npr. zazna,

da je nekdo zavpil požar in razume besedo požar2. interpretira smisel sporočila v dani situaciji: sedi v gledališču in gleda gledališko

predstavo in interpretira, kaj v tej situaciji pomeni, ko nekdo zavpije požar – odvisno je, ali je nekdo zavpil požar na odru ali nekdo med publiko

6

ukoder

interpret

razkoder

razkoder

interpret

ukoder

sporočilo

sporočilo

Page 7: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

PROBLEM UJEMANJA IZKUSTVENIH POLJ (fields of experience)

Izkustvena polja (tj. akumulirano življenjsko izkustvo, znanje, vednost) udeležencev se morajo v zadostni meri prekrivati oz. ujemati, da lahko sprejemalec ustrezno interpretira smisel sporočila v dani situaciji.

Nezadostno ujemanje izkustvenih polj povzroči psihološki šum (npr. otroci, tujci).

Za doseganje prekrivanja izkustvenih polj mora sporočevalec uporabiti EMPATIJO oz. empatično projekcijo, torej mora se vživeti v psiho sprejemalca in prilagoditi sporočilo njegovemu izkustvenemu polju, tj. njegovi sposobnosti razumevanja.

FEEDBACK – povratna informacija

goal directed action k cilju usmerjeno delovanje na osnovi feedbacka preverja ali je bil cilj dosežen

v procesu komunikacije obstajajo povratne informacije, kako sprejemalec sprejema informacijo – predvsem ali jo razume ali ne, pa tudi ali odobrava izrečeno ali ne, sprejema ponudbo ali ne itd.; na osnovi povratne informacije, ki jo dobi od sprejemalca (ali širšega občinstva) sporočevalec usmerja svoje komuniciranje

Prej prikazani model je krožni model komuniciranja (npr. konverzacija, izmenjava pisem in sms-ov). V krožnem modelu komuniciranja je neposredni feedback v samem odgovoru oz. odziva komunikacijskega partnerja. Posredni feedback pa so razni indici v vedenju sprejemalca ali občinstva (npr. neverbalno prikimavanje ali odkimavanje, gubanje čela itd., pri množničnih medijih naklada časopisa, rating ...).

na osnovi feedbacka sporočevalec izve, ali je sprejemalec razumel, sprejel, odobril njegovo komuniciranje – če je feedback negativen, mora sporočevalec spremeniti način komuniciranja

feedback pa tudi obstaja neposredno na samega sporočevalca, na ravno samonanašanja (samoreference); pred feedbacka govorec usmejra svoje sporočanje

govorec posluša sebe, svoj govor; preverja, ali je povedal tisto, kar je hotel, ali se je izrazil dovolj natančno itd. in se po potrebi korigira (na isti način pisec bere svoje besedilo in če ni zadovoljen z zapisanim popravi ...)

7

Page 8: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

prejemnik

Feedforward – v kibernetiki in kognitivni znanosti

= procesiranje informacij na osnovi projekcije željenega (ciljnega) stanja na dano situacijo

Feedback povratna informacija o tekočem ali doseženem stanju v dani situaciji

WILBRUM SCHRAMM – Kako deluje sporočanje

- 2 vrsti redudance (nadmerja), ki višajo gotovost razumevanja

ZMOGLJIVOST PRENOSA, REDUDANCA IN GOTOVOST RAZUMEVANJA

Vsak konkreten komunikacijski proces ima določeno maksimalno zmogljivost obdelave informacij, ki je odvisna od najšibkejšega elemnta komunikacijskega procesa v dani situaciji (elementi vira).

TRIJE CILJI SPOROČANJA

Osnovni cilji komuniciranja oz. učinki komunikcije na sprejemalca so:

1. pravilno razumevanje s strani sprejemalca2. vplivanje na stališča oz. mnenje sprejemalca3. usmerjanje vedenja sprejemalca

v večjem delu sporočanja je sporočevalčev cilj predvsem pravilno razumevanje (novinarsko sporočanje, običajne medosebne in skupinske konverzacije kot izmenjava informacij, izmenjava mnenj ali koordiniranja delovanj pri katerih ne pride do spora)

prepričevalno komuniciranje – primarni cilj je vplivanje na stališča in/ali usmerjanje vedenja sprejemalca na sporočanja (klasično govorništvo, pro et contra debate, oglaševanje, politično komuniciranje – predvsem v času predvolilne kampanje ...)

PREPRIČEVALNO KOMUNICIRANJE IN UČINKI

1) Sporočilo mora biti oblikovano in poslano tako, da pridobi pozornost predvidenega naslovnika.

8

ukoder

interpret

razkoder

sporočilo

Page 9: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

Dostopnost sporočila, timing and placing – potrebno je izbrati pravi trenutek (kadar ciljna skupina ni zavzeta z nečim drugim, temveč je sproščena) in pravo mesto oz. kanal (treba je izbrati tisti medij, ki ga spremlja ciljna publika). Sporočilo mora imeti nek namig (clue), ki hipno pritegne pozornost cilje publike, npr. pri tv oglasih osebnosti, ki pritenge pozornost ciljne publike.

2) Sporočilo mora uporabiti tiste znake, ki izhajajo iz skupne izkušnje (izkustvena polja) vira in naslovnika, da bi lahko pomen spravilo skozi.

Ni dovolj, da je sporočilo oblikovano v jeziku, ki ga ciljna publika razume, hkrati ga mora čim bolj približati predstavi o svetu in načinu življenja cilje publike (njihovim izkustvom, vrednotam, stališčem, interesom), saj bo le na ta način pridobilo na privlačnosti, zanimivosti, vabljivosti. Oglaševanje ni samo stvar govora, pomembne in potrebne so recimo fotografije ...

3) Sporočilo mora vzbuditi osebnostne potrebe pri naslovniku in mu ponuditi nekaj načinov zadovoljitve.

Osebnostne potrebe po ljubezni, svobodi, veselju, varnosti, pripradnosti, statusu, razumevanju (po čistem perilu).

4) Sporočilo mora sugerirati tak način zadovoljevanja evocirane potrebe, ki je v skladu s skupinsko situacijo, v kateri je ciljna publika znajde v času, ko naj bi se odzvala v željeno smer.(Muslimane ne prepričujemo v pitje alkohola in jim ne ponujamo svinjine ...)

29. 10. 2009

RAVNI KOMUNICIRANJA (Uvod v množično komuniciranje)

o znotraj-osebno komuniciranje (intrapersonal communication); samorefleksija, samoreferenca, intrapersonalno komuniciranje

o medosebno komuniciranje (interpersonal communication); interpersonalno komuniciranje-medosebno komuniciranje v odnosih in omrežjih (in skupinah)-pogovor iz oči v oči, pogovor prek GMS (SMS), pošilajanje e-maila-komunikacija med ljudmi na medosebni ravni-v odnosih z več ljudmi se tvorijo omrežja

o skupinsko komuniciranje (group communication)-omrežja in skupine so pomembne v smislu, da so prisotne v množičnih medijih-družina: bazična skupina (te ščiti pred direktnimi vplivi medijev, na drugi strani

lahko prihaja do konfliktov ...)

9

Page 10: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

o organizacijsko komuniciranje (organisational communication)-interno komuniciranje v organizaciji (znotraj organizacij)-eksterno komuniciranje organizacije (org. komunicirajo navzven)

oglaševanjeodnosi z javnosti

Organizatorju obstajajo, da lahko dosežemo kolektivne cilje.

Člani organizacije so povezani, posamezniki imajo vloge, te vloge so usklajene.

Organizacije imajo svoje službe za odnose z javnostmi.

o množično komuniciranje (mass communication)

-množični mediji (stari in novi mediji)

Stari – mass communication začnejo govoriti v 20. stol., nanaša se na množične medije.

Novi – 21. stol., nove tehnologije, povezane z internetom; mobilno komuniciranje; konvergenca različnih medijev.

TRIJE MODELI GLEDE NA KOMUNIKACIJSKA RAZMERJA MED UDELEŽENCI

eden z enim (one-to-one): medosebno komuniciranje v razmerju eden z enim mnogi z mnogimi (many-to-many): skupinsko ali mrežno komuniciranje v razmerju mnogi z

mnogimi (forum ...) eden z mnogimi (one-to-many): množično komuniciranje v razmerju eden z mnogimi

ENOSMERNO ALI DVOSMERNO KOMUNICIRANJE

Enosmerno: sporočevalec sporoča, sprejemalec nima možnosti odziva.

Dvosmerno: sporočevalec sporoča, sprejemalec se (lahko) odzove.

SCHRAMMOV MODEL MNOŽIČNEGA KOMUNICIRANJA

(stran 68, Hrestomatija)

10

Page 11: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

glavni element MC je medijska organizacija kot institucionaliziran komunikator v tem primeru je komunikator kompleksna organizacija, ki se sestoji iz mreže vlog, ki so

programirane na opravljanje določenih funkcij: novinarji, uredniki, fotografi, na TV pa še kamermani, tonski mojstri, scenografi itd.

organizacija je tisto, kar povezuje posamezne vloge med seboj na programiran način v tem smislu, da vsakdo ve, kaj mora delati in hkrati sodeluje z drugimi vlogami

linearni tok medijskih sporočil od medija k množičnem občinstvu množično občinstvo je povezano v omrežja in skupine skupine lahko imajo svoje specifične dispozicije – vrednote, prepričanja, interes, ki so se

razvili v komunikaciji znotraj skupine; dispozicije so filter, ki pri članih skupine filtrira dojemanje medijskega sporočanja

(Zasidrani smo v skupine, nismo sami, izolirani povezani smo v skupino delimo mnenja, stališča ...)

pomembno vlogo v skupinah igrajo mnenjski voditelji – opinion leaders; mnenjski voditelji so najbolj informirani, imajo izrazita stališča in mnenja in z njimi vplivajo na druge člane skupine

dvostopenjski tok komuniciranja (two step flow of communication); močno poenostavljeno – medijska sporočila se naprej širijo do mnenjskih voditeljev, ki jih interpretirajo in potem širijo naprej v medosebni in skupinski komunikaciji

inferečni feedback – povratna informacija, ki je zgolj posredna in temelji na sklepanju, obstajajo indikacije, na osnovi katerih je mogoče sklepati na odziv občinstva

OBČINSTVO – heterogenost vs. jomogenost Heterogenost medijskega običinstva – na splošni ravni je občinstvo medijev heterogeno (raznoliko) glede na demografske karakteristike: starost, spol, poklic, status, razred, interesne dejavnosti in interesne skupine

funkcionalna diferenciacija medijev – specializacija medijev imamo splošne informativne medije in specializirane informativne medije

Večer, Delo Jana, Ona, Polet (Mladina malo specializirana)

Mediji se specializirajo za določena ciljna občinstva in za določene specializirane teme kvalitetni vs. popularni mediji (tabloidi); Delo vc. Slovenske

novice specializacija uredniškega profila: različne tematske

specializacije: ženske, moški, mladi, avtomobilizem, računalništvo, šport

Homogenizacija občinstva specializiranih medijevHomogenizacija (poenotenje) občinstva specializiranih medijev po določenih kriterijih – občinstvo kvalitetnih medijev ima višjo izobrazbo, ženske revije berejo ženske, avtomobilske moški ...

11

Page 12: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

CHARLES WRIGHT – funkcije množičnega komuniciranja (Hrestomatija 2) funkcionalizem kot teorija in metoda družboslovne analize družboslovni funkcionalisti: Talcott Parsons, Robert Merton, Niklas Luhmann sistemska teorija družbe – funkcije so dejavnosti, ki ohranjajo sistem funkcija pomeni eno od vitalnih dejavnosti, ki ohranja delovanje sistema in njegovo

stabilnost, bodisi na ravni družbe kot celote bodisi na ravni njenih delov (podsistemov, organizacij)

funkcionalistična analiza ...

FUNKCIJE so tiste dejavnosti, ki krepijo delovanje in stabilnost sistema.

DISFUNKCIJE so dejavnosti, ki zavirajo delovanje in stabilnost sistema.

5. 11. 2009

MANIFESTNE FUNKCIJE + DISFUNKCIJE so namerne in zavestno ciljno usmerjene dejavnosti

LATENTNE FUNKCIJE + DISFUNKCIJE so nenamerne in nezavedne stranske dejavnosti oz. stranski nenamerni učinki dejavnosti

MANIFESTNE in LATENTNE FUNKCIJE dejavnosti, ki namerno ali nenamerno krepijo delovanje sistema

MANIFESTNE in LATENTNE DISFUNKCIJE dejavnosti, ki namerno ali nenamerno zavirajo delovanje sistema in rušijo stabilnost

WRIGHT – funkcije komuniciranja (povzema Lasswella)

1) nadzorovanje okolja (surveillance) – informativna aktivnost (news acitivity – novice)zbiranje in distribucija informacij o dogodkih v družbenem okolju, npr. komunikacijsko »nadzorovanje« predvolilne kampanje

2) korelacija oz. postavljanje soodnostnostni, tj. interpretacija dogodkov in predpisovanje odzivov nanjeuredniško delo, komentiranje in prepričevanje

3) socializacija in prenos kultureprenos kulturnih vzorcev mladini in prišlekom, utrditev vzorcev pri odraslih

4) razvedrilozabavne vsebine, ki sproščajo in zabavajo

12

Page 13: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

FUNKCIJE NADZOROVANJA PREK MEDIJEV

Opozarjanje na naravne nesreče, napade, vojne, finančne krize, nemire. Prebivalstvo se lahko zaščiti, ker so informacije splošno dostopne, se krepi občutek EGALIZARIZMA. Za posameznike je opozarjanje za funkcionalno orientacijo in za osebno varnost.

Instrumentalna funkcija novic: prispeva k institucionaliziranemu delovanju družbe; uporabnost novic za gospodarstvo in druge institucionalne podsisteme. Instrumentalna funkcija je pomembna tudi za posameznike – nastopa kot večnamensko orodje za vsakdanje življenje – od vremena do kino sporeda.

Uvajanje moralnih vrednot/norm (moraliziranje); novinarsko poročanje ojača družbeno kontrolo z javnim razkrivanjem deviantnega vedenja in s tem sproži cenzuro. Če se prebijejo informacije o korupciji iz zasebne sfere v javnost, potem so ljudje pripravljeni, da to korupcijo obsodijo in podpirajo javne standardne morale. Gre za detekcijo in kontrolo deviantnega vedenja in za krepitev javne morale.

DISFUNKCIJE:

Ogrožanje stabilnosti z novicami, ki destabilizirajo družbo (v islamskih deželah npr. novice o islamskem terorizmu napeljujejo k pridružitvi).

Podeljevanje statusa posameznikom in skupinam – informiranje o osebah, skupinah ali družbenih vprašanjih zviša njihov prestiž in status v očeh javnosti z samim dejstvom, da jim je posvečena medijska pozornost. To je pozitivno, če si nekdo ali neko družbeno vprašanje dejansko zasluži pozornost. Medijsko podeljevanje statusa posameznikom in skupinam potrjuje njihov pomen in daje legitimnost njihovemu delovanju; status medijskih zvezd, voditeljev ali javnih zastopnikov določenih skupin ali problemov.

DISFUNKCIJE NADZOROVANJA PREKO MEDIJEV

Disfunkcije na ravni družbe: tok svetovnih informacij lahko ogrozi posamezno državo, saj lahko informacije o boljših življenjskih pogojih drugje sprožijo valove migracij; informacije o drugačnih ideologijah lahko vodijo k pritiskom za socialne spremembe (nemiri, revolucije). Informiranje o grozeči nevarnosti brez mediacije lahko sproži množično paniko (Orson Wells, Invazija z Marsa).

Disfunkcije na ravni posameznika: negativne informacije večajo strah in tesnobo, napeljujejo na umik v zasebnost, sprožajo apatijo in narkotično disfunkcijo medijev (eksapizem v patološki zasvojenost s televizijo ali pornografijo ali računalniškimi igricami ...)

pobeg iz realnosti narkotična disfunkcija

13

Page 14: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

DOLOČENE PODSKUPINE (npr. politična elita)

Funkcije za elito

uporabnost: za oblast koristne informacije odkrivanje: znanje o razdiralnem in deviantnem vedenju upravljanje z javnim mnenjem, nadzorovanje, svarilo legitimiziranje moči, podeljevanje statusaa institucijam in skupinam

Disfunkcije za elito

sovražna propaganda razkrivanje škandalov: če necenzurirano informiranje ogrozi oblast politične elite s tem, da

posreduje informacije, ki nasprotujejo javnim izjavam politikov

KULTURA

pomoč pri kulturnih stikih, rasti, dopustitev kulturne invazije v pozitivnem in negativnem smislu

na eni strani lahko informiranje o tujih kulturah obogati domačo kulturo, na drugi strani lahko pride do kulturnega imperializma

FUNKCIJE KOLERACIJE – SOODNOSTNOSTI

o KOLERACIJA – soodnostnost vključuje selekcijo, evalvacijo in interpretacijo dogodkovo s selekcijo zmanjša količino medijskih informacij in s tem preprečuje zasičenje z

informacijamio z interpretacijo (komentarji) omili negativne konsekvence informiranja (npr. prepreči paniko)

in dogodke ovrednoti v skladu z vrednostmim sistemom družbeo uredniška dejavnost uokviri informacije v kategorije oz. žanre (politične, poslovne,

mednarodne, športne itd.) in označi njihovo pomembnost s konvencijami kot so večji ali manjši naslovi, postavitev v bolj ali manj pomemben del časopisa itd.

o uredniška dejavnost vnese urejeno žanrsko strukturo informacij znotraj svojega medija in s selekcijo vpleje hierarhijo relativne pomembnosti

KOLERACIJA torej vzpostavi red v nadzorovanju (informiranje) s tem, da opredeli relativno pomembnost informacij – prednostno tematiziranje (agenda setting) in jih interpretira.

DISFUNKCIJA KORELIRANJA

disfunkcija uredniško-komentatorskih aktivnosti Ali komentatorji zavirajo družbene spremembe in podpirajo konformizem ali obratno? komunikatorji, ki izražajo družbeno kritična ali nepopularna stališča, se izpostavljajo

sankcijam (političnim, ekonomskim) ali potrošniškemu bojkotu

14

Page 15: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

zato se lahko nekateri časopisi ali noviranji kontroverznih tem, oz. se nagibajo h kontraverznim stališčem do tiste mere, kolikor so stališča globoko zakoreninjena v mentalni strukturi občinstva

če se komentatorji preveč nagibajo k prevzemanjo interpretacij dogodkov s strani vlade, poslovnežev itd., lahko to tudi zavira družbene spremembe

Disfunkcije koreliranja na ravni posameznikov: izguba sposobnosti za samostojno kritično mišljenje delov občinstva lahko tudi nastopa kot disfunkcija, če se občinstvo navadi na medijsko prezentirane in komentirane informacije lahko preneha samostojno razmišljati.

FUNKCIJE MEDIJSKEGA POSREDOVANJA KULTURE

prenos kulture socializira posameznike in skupine v kulturno tradicijo družinske skupnosti socializacijske aktivnosti prek medijev lahko povečajo družbeno kohezijo tako, da ustvarijo

širok temelj skupnih vrednot, norm in kolektivnih izkustev pomaga individumom, da se ljudje integrigajo v družbo; je posebno funkcionalno za

emigrante in družbeno variabilne osebe mediji pomagajo odraslim, da se socializirajo v nov vrednostni sistem ali nove družbene

norme

DISFUNKCIJE MEDIJSKEGA POSREDOVANJA KULTURE

medijsko kulturno posredovanje poenoti, standardizira in pogled na kulturo, kar pomeni, da izbriše avtorske, regionalne in etnične in subkulturne razlike

kulturne industrije (v primerjavi z epi in pravljicami) razčloveči posredovanje kulturne tradicije

nasilje v medijih in negativni stereotipi lahko služijo kot negativni modeli vlog, še posebno mladostnikom in psihopatom

vprašanje, koliko medijskega nasilja vpliva na nasilno vedenje občinstva, ostaja odprto

12. 11. 2009

FUNKCIJA RAZVEDRILA

zabavne vsebine množičnih medijev nudijo sprostitev in zabavo, ker je funkcionalno medijsko razvedrilo lahko posreduje kulturne vsebine mediji so napravili športne dogodke široko dostopne

DISFUNKCIJE RAZVEDRILA

medijski ekskapizem, ki odvrača ljudi od participacije v pomembnih osebnih in družbenih zadevah (narkotična disfunkcija)

prevelika odvisnost od medijske zabave, nesposobnost posameznikov in skupin za druge vrste zabave

15

Page 16: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

populistična komercialna medijska kultura običajno znižuje okus, vsaj v primerjavi z gledališčem, knjigami, operami itd.

mediji so spremenili športnika v oglasni pano(Članek v Kom. hrestomatiji 2)

MELVIN DEFLEUR – funkcionalističen model množičnih medijev

Melvin DeFleur – Theories of Mass Communication, 1982

Denis McQuail – Communication models, 1997

o Vprašanje je, kako množične medije in njihove funkcije vmestimo v širši družbeni kontekst?o Kako so množični mediji povezani in kakšno vlogo igrajo v odnosu do drugih družbenih

podsistemov?

TALCOTT PARONS (izhajal iz klasične sociologije Maxa Webra): funkcionalistični sociolog opredeli družbo s 4 temeljnimi podsistemi:

ekonomija – dodelitev virov – produkcija in distribucija dobrin politika – doseganje ciljev – določi družbene cilje, zakonsko regulira, nadzira kultura – ohranjanje vzorcev vedenja – tradicija, vrednostni sistem, vzorci vedenja družbena skupnost – integracija – civilna družba, v kateri živimo

Gospodarstvo – proizvaja in distribuira blago in storitve, v kapitalizmu je usmerjeno na dobiček in deluje na trgu, ki ga regulira ponudba in povpraševanje; gospodarstvo je funkcionalno izdiferencirano na različne podsisteme (npr. finančni sektor, težka industrija, lahka industrija itd.)

Politika – vlada družbi in jo usmerja, v demokraciji imamo zakonodajo, izvršno in sodno oblast, vladavina prvih dveh je odvisna od javnega mnenja, ki se pokaže na periodičnih volitvah; v demokraciji vlada usmerja družbo primerno prek zakonske regulacije. Pravna država.

Socialna skupnost – civilna družba, v okviru katere živimo; skupnost je socialno in funkcionalno in izdiferencialno razdeljena na socialne kategorije (predvsem na razrede in stanove, pa tudi geografsko, plemensko ...)

Zgornja Weber/Parsonsova delitev je izjemno koristen analitičen model, vendar naletimo na vmesna, prekrivajoča področja, ki jih ni lahko definirati:

Kam v zgornji 4-delni členitvi družbe vrstimo »tretji sektor« (neprofitne in/ali nevladne organizacije in/ali javne zavode)?

Če uporabimo funkcionalističen koncept podsistemov in podpodsistemov, lahko družbo opredelimo s številnimi funkcionalnimi podsistemi: področje gospodarstva je mogoče razdeliti v vrsto gospodarskih podsistemov, npr. transportni, enegetski, prehrambeni ...

V EU in SLO npr. šolski sistem, znanstveni sistem in zdravstvo spadajo v okvir javnih zavodov (politika, s. skupnost), deloma v okvir gospodarstva, znanost in šolstvo pa tudi v okvir kulture.

16

Page 17: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

Mediji, kolikor so v zasebni lasti, spadajo v podsistem gospodarstva, vendar so nekateri mediji imajo status javnega zavoda (RTVS, BBC), drugi, npr. lokalni, posebnega pomena so močno subvencionirani, hkrati tudi v kulturo, s. skupnost.

MEDIJI IN DRUŽBENI PODSISTEMI: postavlja se vprašanje, kakšno je razmerje med mediji, ekonomskim, političnim, kulturnim sistemom ter družbeno skupnostjo (civilno družbo oz. svetom vsakdanjega življenja ljudi)?

UNIVERZALNA OPREDELITEV MEDIJEV: DeFleurov model pod oznako sistem množičnih medijev vključuje vse vrste tedaj poznanih medijev, kamor lahko uvrščamo časopisni in revijalni tisk, radio, televizijo, film, glasbeno produkcijo, knjižno založništvo itd.

MEDIJSKE VSEBINE KOT POP KULTURA: DeFleur ne obravnava samo novinarskih vsebin medijev, nasprotno. DeFleur poudarja zabavne oz. razvedrilne vsebine medijev, med katere spada »množična kultura« oz. »popularna kultura«.

TEZA VSEBIN DOMINACIJE NIZKEGA OKUSA V KOMERCIALNO USMERJENEM MEDIJSKEM SISTEMU: DeFleurova ključna teza je ta, da množični medijii v kapitalističnih demokracijah ohranjajo popularne vsebine za nizek okus (tabolidi, lahkotna pop kultura), ki so zabavne in razvedrilne narave, ljudje pa jih najraje trošijo.

SESTAVNI DELI DEFLEUROVEGA KOMERCIALNEGA MODELA

Komercialni množični mediji spadajo v gospodarski podsistem.

produkcijski podsistem Ustvarjalci medijskih vsebin proizvajajo vsebine vseh vrst, pri čemer opravljajo različne

profesionalne vloge: novinarji, režiserji, snemalci, montažerji, producenti (organizatorji). Ustvarjalci so lahko najeti in del medijskih korporacij ali pa nastopajo kot neodvinsi producenti, ki iščejo vlagatelje.

Bistveno je razmerje med proizvajalci in lastniki oz. vlagatelji (financerji) medijskih vsebin, saj brez finančnih sredstev produkcija ni mogoča.

Drugo bistveno razmerje pa je med proizvajalci in distributerji, ki posredujejo ustvarjene medijske vsebine občinstva.

DISTRIBUTERJI

Posredujejo vsebino občinstvu. Vloga distributerja pri različnih tipih medijev variira. DeFleur v ZDA loči med nacionalnimi distributerji, ki organizirajo distribucijo na celem

družbenem teritoriju in lokalnimi distributerji, ki so tisti, ki pripeljejo vsebino neposredno med občinstvo. V Sloveniji lahko ločimo med internacionalnimi distributerji in lokalnimi slovenskimi (npr. film).

Distributer posreduje občinstvu medijsko vsebino, občinstvo pa distributerju svojo pozornost in denar.

17

Page 18: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

Občinstvo sicer usmeri svojo pozornost na medijske vsebine in ne na distributerje, vendar pa so distributerji tisti, ki s svojo ponudbo medijskih vsebin in s trženjem le-teh usmerijo pozornost občinstva na medijske vsebine.

Distributerji prodajajo medijskim organizacijam in oglaševalcem pozornost občinstva, ti pa dajo distributerjem medijske vsebine in oglase.

OBČINSTVO: je hierarhično stratificirano na razrede in stanove, diferencirano glede na različne okuse in interesne skupine. Za DeFleura so najpomembnejši variabilni okusi, potrebe in interesi različnih socialnih kategorij.

DeFleur loči med tremi vrstami okusov: visok, srednji in nizek; ter trdi, da nizek okus prevladuje (sociološka analiza okusov).

Medijske vsebine, ki jih posredujejo distributerjii, pritegnejo pozornost občinstva. Ker so distributerji pritegnili pozornost občinstva, lahko med medijske vsebine vključijo oglasne vsebine, prek katerih gospodarstvo ponuja svoje izdelke.

Člani občinstva medijev so hkrati potrošniki blaga in storitev, ki jih ponuja gospodarstvo. Gospodarske institucije oglašujejo svoje blago in storitve pred medijskega sistema, ter na ta način vplivajo na odločitve potrošnika.

EKONOMIJA – finančni podporniki (Financial backers)

Ekonomija kot finančni in gospodarski podsistem.

V odnosu do medijev – medijski lastniki in vlagatelji v medije. Vprašanji:

1) nadzor lastnikov nad vsebino medijev in novinarska avtonomija,2) koncentracija lastništva, medijski monopol in politični vpliv.

(Koncentracija lastništva je problem, ker pelje v uniformnost medijskih vsebin, poenotenje medijskih vsebin.)

(Najbolj znan medijski konglomerat na svetu, Rupert Mrfod; News International)

Širše: kot finančni podpornik medijev nastopa gospodarstvo, ki prej medijev oglašuje svoje blago in storitve, oglaševanje pa financira delovanje komercialnih medijev.

Vprašanje: koliko lahko oglaševalci vplivajo na vsebino medijev?

Nekateri mediji se financirajo izključno prek oglaševanja, npr. komercialni radio in televizija (za razliko od tiska in kina).

18

Page 19: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

23. 10. 2009

OGLAŠEVANJE, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN MARKETING (trženje izdelkov, marketinško komuniciranje – odkupiti oglaševalski prostor večje je občinstvo, dražji je oglasni prostor)

OGLAŠEVALSKE AGENCIJE

Proizvajajo oglase, ki so bistveni za klasičen komercialni model medijev. Danes agencije izvajajo tudi odnose z javnostmi oz. integralno marketinško komuniciranje, ki vključuje tudi raziskave. (Persil zakupuje televizijske spote, ni na radiu …)

TRŽNO RAZISKOVANJE IN MERJENJE SPREMLJANOSTI MEDIJEV (RATING)

Agencije za rating merijo branost, gledanost, poslušanost različnih medijskih vsebin, agencije za tržno raziskovanje pa raziskujejo trg in preference potrošnikov oz. občinstva. Te podatke dostavljajo tistim, ki odločajo o programu medijev, tj. producentom, distributerjem, sponzorjem, oglaševalskim agencijam.

Mediji producirajo programe, kjer skušajo doseči čim večje občinstvo, da so njihovi prihodki čim višji; tendenca komercialnega sistema proizvajati vsebine za nizek okus.

POLITIČNI PODSISTEM (Legislative bodies oz. zakonodajno telesa)

Vlada, zakonodaja in državne regulativne agencije sprejemajo zakone, ki predstavljajo normativno regulacijo medijev: zakoni tvorijo normativni okvir, ki se ga morajo medijske organizacije držati. Npr. sprejem zakona o RTVS, Zakona o medijih itd.

Vprašanja: temeljne pravice vključujejo svobodo govora, svobodo tiska, avtonomnost lastnikov pri razpolaganju s svojo lastnino, pravico do informiranosti, zasebnosti itd.

Nadziranje spoštovanja zakonodaje administrativno uvajajo državne regulativne institucije, ki izvajajo vladno in parlamentarno politiko na področju medijev.

Regulativne institucije so npr. v Sloveniji Direktorat za medije na Ministrstvu za kulturo, Urad za varstvo konkurence, Svet za radiofizujo, Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Najbolj gledana TV postaja ne sme imeti v lasti najbolj branega časopisa, da ne bi eno podjetje obvladovalo vsega. Ti ukrepi so različni od države do države – zloglasen primer je Italija, kjer ima Berlusconi v lasti večino časopisov, hkrati je predsednik vlade in ima vpliv na javne TV programe. Tako postavlja ključne ljudi na TV rezultat, kot pravijo kritiki: javno mnenje je zelo enotno, usmerjeno v podporo Berlusocniju.

Koncentracija lastništva medijev, nato se poveže z politiko (kot v Italiji), je zelo problematična!

19

Page 20: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

Zveza med publiko in legislativo (državne institucije) in administracijo je v javnem mnenju in volilnih glasovih.

DeFleur – politika ščiti občinstvo (civilno družbo), občinstvo podpira politiko in jo voli na volitvah.

ZUNANJI SOCIALNI IN DRUŽBENI POGOJI (Kultura in javno mnenje)

DeFleur navaja širše družbene in kulturne pogoje:

KULTURNI POGOJI: to so kulturna tradicija družbene skupnosti, vrednostni sistem (morala), navade, običaji, tudi ideološka dimenzija (ki jo zamolči pri opredelitvi političnega sistema).

Slovenci zaznamovani s katolicizmom in komunizmom – te ideologije so tiste, ki vplivajo na to, kako spremljamo medijske vsebine. Težko je reči, kaj prevladuje. Če vzamemo npr. muslimanske dežele – imajo nekatere tabu tebe.

DRUŽBENI POGOJI: predvsem javno mnenje kot prevladujoče mnenje, ki pa se odziva na družbene spremembe (kriza finančnega sistema ruši neoliberalizem).

Kramarjeva milijonska nagrada leta 2009 zelo razburi, ker je javno mnenje drugačno, medtem ko leta 2004 ni bila tako ravzpita.

TI ZUNANJI POGOJI – kulturna tradicija in javno mnenje – tvorijo širše družbeno soglasje – KONSENZ, na katerem sloni družba kot celota in zagotavlja legitimnost sistema.

ZUNANJI POGOJ OHRANJANJA SISTEMA: Mediji morajo sovje vsebine prilagoditi temu širšemu družbenemu konsenzu, drugače ne uspejo pritegniti širšega občinstva, ki je vpeto v ta temeljni vrednostni konsenz družbe. Če bi bile medijske vsebine v nasprotju s temeljnim konsenzom, bi jih občinstvo zavrnilo, mediji pa bi zato finančno propadli. Vprašanje konformizma oz. konzervativnosti in liberalnosti medijev.

NOTRANJI POGOJ OHRANJANJA SISTEMA: Mediji morajo svoje vsebine prilagoditi

10. 12. 2009

GATEKEEPERS – VRATARSKA FUNKCIJA

V družbi obstaja mnogo dogodkov, informacij, vendar ne pridejo vsi v javnost, ker novinarsko in uredniško delo (Wright – korelacijska funkcija) nastopa kot filter oz. vratar (gatekeeper).

Kurt Lewin (avstrijski socialni psiholog), utemeljitelj koncepta vratarstva, pravi, »da so vratarji posamezniki ali skupine ljudi, ki upravljajo potovanje informacij po komunikacijskih kanalih«.

20

Page 21: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

METAFORA: za primer je vzel spreminjanje prehranjevalnih navad neke populacije. Prikazal je, kako živila potujejo do svoje prvotne oblike po različnih kanalih do cilja (družinske mize).

David Manning White je prvi empirično raziskal Lewinov koncept; preučeval je vedenje časopisnega urednika pri selekciji agencijskih novic. Vprašanje: zakaj urednik »Mr. Gates« določene zgodbe objavi, druga pa ne. Odgovor: vratarjeva presoja je osebne narava in visoko subjektivna.

Raziskave W. Gieberja so pokazale nasprotno; pomembna je organizacija in njene rutine kot individualni vratarji, ki se odločajo subjektivno. Časopisni urednik v osnovi pasiven, proces selekcije pa mehaničen.

Bass – »dvostopenjski notranji tok informacij« - razdeli proces v dve fazi oz. dve skupini vratarjev.

SKLEPNA MISEL O VRATARSTVU

Bittner navaja 4 funkcije novinarjev in urednikov kot vratarjev:

PRENOS – medij sprejema in prenaša informacije SELEKCIJA – zmanjšuje in omejuje količino informacij – oblikuje besedilo tako, da izpusti dele,

ki se mu zdijo nepomembni RAZŠIRITEV – širi količino informacij, tako da jih dopolni – z dodatnimi dejstvi, pogledi ali

stališči INTERPRETETACIJA – interpretira informacije … zgodbo prikaže z novega vidika

POMEMBNO – en medij lansira informacijo drugi medij tudi lansira – mediji vplivajo drug na drugega!

KOMUNICIRANJE, KONSISTENCA IN KOORENTACIJA (sousmerjenost)

Franz Heider (1958) – soc. psiholog; teorija ravnotežja

ljudje težijo k notranjemu ravnotežju (da nismo v protislovju sami s seboj) glede svojih spoznanj, prepričanj in čustev oz. občutkov (cognitions, beliefs, feelings) ter vedenja in delovanja

če pride do nekonsistence (neujemanja) med različnimi spoznanji in verovanji, potem se ustvari DISONANCA – notranja napetost, nelagodje, ki napeljuje k spremembi

ravnotežje se kaže navznoter (psiha, mišljenje, prepričanja, vedenje, delovanje) in navzven (v interakcijah in odnosih) kot KOORIENTACIJA

Leon Festinger – teorija kognitivne (spoznavne) disonance

1) Kognicije so lahko usklajene (konsistentne) ali disonantne (neusklajene, nekonsistentne)

21

Page 22: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

2) Obstoj kognitivne disonance (spoznavne neusklajenosti ali neusklajenih prepričanj) povzroča pritiske v smeri zmanjševanja disonance in izogibanja povečevanja disonance.

3) Iz disonance izhajajoči pritiski povzročajo spremembo mišljenja, vedenja in delovanja, ter previdno izpostavljanje novim informacijam.

(Fiske, Shematična ponazoritev minimalnega sistema ABX)

A + B – 2 akterja; sta v pozitivnem ali negativnem razmerju

Westley Mclean – model medijskega poročanja v odnosu na novinarske vire

C – množični medij

B – občinstvo množičnega medija

A –PR vloga

x-i so vsi dogodki; x1, x2 – PR privilegiran pristop (poslovne skrivnosti, zaupne informacije)

x3, x4 – informacije, do katerih imajo dostop

UČINKI MEDIJEV (media effects)

o Kako množični mediji učinkujejo na občinstvo?o V sporočilu na neko temo je vsebovano stališče sporočila do obravnavane teme, sprejemalec

sporočila ima že vnaprej oblikovano dispozicijo, tj. stališče do te teme. Učinek medijev nastopi, če stališče, ki je vsebovano v sporočilu, vpliva na stališče sprejemalca – idealno, če bi sprejemalec privzel stališče, vsebovano v sporočilu.

Zakaj raziskovati učinke medijev?

interes politične propagande (še posebej v predvolilni kampanji) interes ekonomske propagande (ali imajo ogromna sredstva, ki se porabijo za oglaševanje,

kakšen učinek na potrošnika) interes znanosti interes javnosti (interes javnosti za zakonsko regulacijo medijev – zaščita otrok

PRVO OBDOBJE – konča se že v 40. letih s prvimi raziskavami, širše gledano pa šele na začetku 60., ko prevlada drug model

ideja zelo močnih učinkov medijev (obstajale so naivne predstave, kako komuniciranje deluje kot »dražljaj – odziv« (Pavlov pogojni refleks: sliši zvonec in se mu pocedijo sline, ker ve, da zvonec naznanja hrano)

22

Page 23: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

atomizirani posamezniki so izolirani, mediji direktno vplivajo na njihovo vedenje; model »prenosnega jermena« ali »injekcije« - močni učinki

Invazija z Marsa (Orson Walles); Vojna svetov – radijska igra, ki je bila narejena tako, da sredi običajnega radijskega programa sporočijo o vesoljskih ladjah in Marsovcih, ki napadejo zemljo, potem poročajo novinarji s terena o vsestrašnem uničenju in množičnih pobojih. Ljudje so radijsko dramo poslušali in dojeli kot novice o resničnem svetu, na tisoče ljudi je zajela panika – povečan promet na cestah, telefonih itd.

KULTURNA INDUSTRIJA – kritična teorija Frankfurtske šole – Adorno, Horkheimer, Dialektika razsvetljenstva (1944) mediji kot kulturna industrija; informacije in kultura so proizvedeni na način množične potrošnje, kar povzroči močan učinek na občinstvo

DRUGO OBDOBJE – od začetka 40. do konca 70. let

streznitev, empirične raziskave

ideja minimalnih učinkov medijev

empirične raziskave (Pan Lazarsfeld), nove raziskave se intenzivizirajo zaradi interesov vojne propagande v času 2. svetovne vojne, še bolj pa po vojni (Carl Hovland)

iskanje magičnih ključev prepričevalnega komuniciranja: iskanje dejavnikov uspešnega, prepričevalnega komuniciranja:

verodostojnost prepričevanja strah vzbujajoči pozivi pomembnost skupinskih norm eksplicitno ali implicitno navajanje sklepov aktivna udeležba občinstva pozornost, razumevanje in sprejemanje

Z raziskavami so odkrili mnoge zakonitosti »psihologije prepričevanja«, vendar niso našli magičnih ključev, ki bi avtomatsko zagotavljali močan vpliv.

Joseph Klapper – Effects of Mass Communication

razvije teorijo minimalnih učinkov medijev (na osnovi dotedanjih empiričnih raziskav)

Klapper: množično komuniciranje deluje prek spleta posredujočih dejavnikov in vplivov

Posredujoči dejavniki:

selektivni procesi (selektivno izpostavljanje, zaznavanje), ki izhajajo iz individualne dispozicije (že formiranega mnenja, stališč)

članstvo v skupinah, ki imajo svojo skupinsko dispozicijo – predvsem vrednote/norme mnenjsko vodstvo in dvostopenjski tok komuniciranja

23

Page 24: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

funkcioniranje komercialnega medijskega sistema (kot kasneje DeFleur – da bi imeli čim večje občinstvo, mediji ohranjajo prevladujoče dispozicije (prepričanja, vrednote) občinstva – konformizem medijskega sporočanja

Klapperjeva teorija medijskih učinkov: medijsko poročanje je večinoma konformistično naravnano do že obstoječih individualnih in skupinskih dispozicij; mediji so večinoma omejeni na sporočila tistega, kar je že splošno sprejeto. Medijsko občinstvo pa zaradi selekcije na osnovi individualnih in skupinskih preddispozicij sprejema predvsem tisto, s čimer se strinja – rezultat je ideja minimalnih učinkov medijev.

Najpogosteje – okrepitev ali stalnost mnenj in stališč

Redkeje – manjša sprememba

Najbolj redko – spreobrnitev vnaprejšnjega mišljenja pod vplivom medijev

KRITIKA majhne spremembe so dolgoročno lahko velike, mediji lahko poročajo o novinarskih problemih

17. 12. 2009

TRETJE OBDOBJE – bolj sofisticirane teorije močnih učinkov

Raziskave niso prinesle enotne integrirane teorije o učinkih medijev, temveč se je razvilo več različnih teoretskih modelov.

RABE IN ZADOVOLJITVE (uses and gratifications)

Zakaj ljudje uporabljajo medije? (Informacije, razlage, izobraževanje, zabavo; Wrightovo funkcionalistično razlago; Mc Quail eskapizem, medijska družabnost, osebna identiteta itd.)

Od medijev zaznane potrebe občinstva spodbudijo medijsko produkcijo raznovrstnih medijskih vsebin, katere različni segmenti občinstva uporabljajo in so pri tem bolj ali manj zadovoljni s temi vsebinami.

Potrebe občinstva predstavljajo razne »tržne niše«, na katere se usmeri medijska produkcija, občinstvo ima motivacijo za uporabo tistih medijskih vsebin, ki jim nudijo največjo stopnjo zadovoljstva.

Ni problem učinek, temveč raba in zadovoljstvo, pojasni tudi trivialne vsebine.

KRITIKA: model ne upošteva ideoloških razsežnosti medijev.

ELISABETH NOELLE NEUMANN – SPIRALA MOLKA

posamično sporočilo ima večinoma šibak učinek; učinki pridobijo na moči šele z akumulacijo na daljši rok

24

Page 25: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

sodobne družbe so zasičene z medijskimi kanali, učinki rezultirajo iz kombinacije različnih izvorov, ne samo iz enega medija; zaradi dvostopenjskega toka komuniciranja se vplivi hitro širijo in je težko locirati primarne sprejemalce

mediji ne vplivajo direktno na spremembe, temveč ustvarjajo »mnenjsko okolje«, ki močno vpliva na posameznike

Neumannova izhaja iz misli Alexisa de Tocqueville-a, avtorja znamenite knjige Demokracija v Ameriki

ukvarjala se je z raziskovanjem javnega mnenja v Nemčiji; prej, med 2. svetovno vojno pa je bila znana nacistična propagandistka

ta model učinkov medijev izhaja iz konteksta formiranja javnega mnenja; Allport – posameznikovo lastno mnenje je v veliki meri odvisno od mnenja množice

posameznik ne želi ostati sam s svojim mnenjem, zato spremlja mnenjsko okolje, da vidi, katera mnenja prevladujejo in prilagaja svoja mnenja mnenjem drugih

če posameznik vidi, da njegovo lastno mnenje izgublja na veljavi, je manj nagnjen k temu, da ga javno izraža in obratno, če njegovo mnenje pridobiva, je bolj nagnjen k izražanju njega

AGENDA SETTING (prednostno tematiziranje)

Malcolm McCombs in Donald Shaw 1972 in kasneje številni drugi avtorji »Mediji morda res ne morajo določati, kaj bodo ljudje mislili, lahko pa določajo tisto, o čem

bodo mislili.« empirične raziskave so večkrat pokazale, da so tiste teme, ki jim mediji namenijo več

pozornosti, zaznane s strani občinstva kot bolj pomembne podelitev pomembnosti objavljeni temi – model vratarstva je pokazal, da mediji delajo zelo

strogo selekcijo informacij in tem, ki jih objavljajo. Nadalje dobijo objavljene teme v mediju več ali manj prostora in so objavljene na bolj ali manj pomembnih mestih.

medijske objave bistveno vplivajo na zaznavo javnosti, katere teme so najbolj pomembne javne teme

agenda setting kaže na procese pri oblikovanju javnega mnenja kaže, da imajo mediji lahko velike učinke medijska objava podeli temam status pomembne javne teme, ki močno vpliva na občinstvo bolj kompleksna verzija modela v politologiji:

politični agendi: teme v političnem komuniciranju – v parlamentu in vlad medijski agendi: teme v medijskih objavah zaznavi občinstva: pomembne javne teme, kot ji zaznava občinstvo

TEORIJA JAVNOSTI

Jurgen Habermas – Strukturne spremembe javnosti

o javnost je prostor javnega komuniciranjao splošna javnost: celotno ljudstvo, torej široka splošna javnosto posebne javnosti: posebne skupine ljudi, ki jih povezuje skupni interes ali problem (npr.

zdravniška javnost)

25

Page 26: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

Zgodovina pojma javnosti

antična Grčija in Rim – latinski publicus, izhaja iz populus javno je tisto, kar se nanaša na celotno ljudstvo, občestvo, nacijo javno je tisto, kar je splošno; skupno ljudstvu, npr. javni interes res publica stvar ljudstva, danes republika kot vladavina ljudstva danes npr. javna uprava, javno stranišča, javni tožilec, javni zavod

JAVNOST KOT VIDNO, ZASEBNOST KOT SKRITO

publicus : privus javnost kot sfera vidnega, razvidnega; kot sfera vsem dostopnega zasebnost kot sfera prikritega, nevidnega, nedostopnega, npr. določene poslovne

informacije – skrivnosti, zasebnost je zaščitena z ustavo zasebnost je tisto, kar je zaščiteno, zaprto pred javnim pogledom, pravica do zasebnosti

JAVNI VS. ZASEBNI INTERES

javni interes: skupni interes vseh državljanov zasebni interes: interes posameznikov ali skupin kaj je ob nekem konkretnem vprašanju v javnem interesu, je stvar debate javni interes večinoma ni mogoče enoznačno določiti vnaprej

HABERMAS: strukturni razvoj javnosti skozi zgodovino;

Grčija: dve sferi – polis (skupen vsem državljanom, strogo ločen od oikos; javna sfera, kraljestvo svobode in »večne slave«) in oikos (zasebna sfera, kraljestvo nujnosti in minljivosti, področje hišnega gospodarstva; pripada vsakemu posamezniku, ne v smislu lastnine, temveč v smislu njegove pripadnosti nekemu hišnemu gospodarju).

javno življenje poteka na trgu (agora), javne diskusije, razsojanja o sodbah o vseh občih dejavnostih družbe

dogodki in stvari šele v javnosti, ko so predmet kolektivnega razmisleka, dobijo svoj pravi pomen

zelo pomembna je retorika (veščina javnega nastopanja), razvije se pojem demokracije in politike

beseda postane politično orodje

SREDNJEVEŠKE FEVDALNE DRUŽBE

javnost ne obstaja, niti v antičnem niti v sodobnem smislu svobodni državljani med seboj enaki; fevdalna struktura družbe meščani so bili v »svobodnih« mestih ujeti v statične stanovske strukture na vrhu hierarhične strukture je bil MONARH – ni samo absolutni oblastnik, temveč tudi

lastnik vsega, kar se je na tem teritoriju dogajalo

26

Page 27: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

na dnu fevdalne hierarhične strukture je bil brezpravni plebs, ki je pripadal zemlji, katero je imelo v upravljanju plemstvo

Habermas »javno« reprezentacijo javnosti imenuje srednjeveško »reprezentativno javnost«.

7. 1. 2010

Jurgen Habermas, Strukturne spremembe javnosti, 1962, slovenski prevod 1989

nov pojem: javna sfera je analiza strukturnih sprememb družbe v evropski zgodovini od Grkov do danes

Rimljani v času republike privzeli Grške ideje, jih sistematizirali in naprej razvili; publicus vs. privatus, res-publica, ars rhetorica; rimsko pravo, Cicero kot pravnik, državnik, retorik, filozof

Enakost in svoboda temeljni princip javnega komuniciranja; bazično v načelu enaki in svobodni.

Danes smo enaki in svobodni USTAVA (načeloma enaki, seveda smo še kje neenaki, a imamo ta status svobodnih in enakih).

»Sistem polis implicira izredno vzvišenost besede nad vsemi drugimi instrumenti oblasti. Beseda je postala politično orodje, par excellence, ključ za sleherno oblast v državi, sredstvo za ukazovanje in gospodovanje nad drugimi.«

SREDNJEVEŠKA »REPREZENTATIVNA JAVNOST«

javnosti ni, je pa javna reprezentacija oblasti, ki jo Habermas imenuje »reprezentativna javnost«

srednjeveška obeležja statusa oblasti: insignije (krona, žezlo, grbi, zastave, odličja itd.) poseben habitus (zunanji videz, statusu primerno

svečano oblačenje, lasulje, pudranje) etiketa pri obnašanju (vzvišena drža) retorika (formaliziran govor …)

cerkev – verska reprezentativna javnost; za vernike je reprezentacija božje prisotnosti na zemlji

močna posvetna in stanovska oblast simbolna reprezentacija: mogočna arhitektura in slikovite freske verski obredi potekajo v latinščini razume jo le višji razred; navadni ljudje ne

razumejo, kaj duhovnik govori

27

Page 28: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

Moderna javnost kot rezultat socialne in politične revolucije

v obdobju med 16. In 19. stol. je potekal proces oddvanjanja družbe od države, ki je ? v vzpostavljanju parlamentarne demokracije

proces postopnega vzpostavljanja trga, formiranja meščanstva in razvoja kulture razsvetljenstva

postopno uvajanje liberalnega trga je povzročilo diferenciacijo, ki se na temeljni ravni kaže kot proces ločevanja civilne družbe in države

produkcija in menjava se rešita stanovskih in cehovskih spon in postaneta stvar zasebnikov, ki na trgu med seboj svobodno občujejo kot enak z enakim

ekonomija postane postopoma kapitalistična ekonomija okrepi se meščanski razred meščani začnejo postavljati zahteve državi ker so dejavnost meščanov administrativni ukrepi (npr. davčna politika) neposredno

prizadevali, so se kot publikum državljanov postavili v kritičen odnos do monarhične oblasti in postavili zahtevo, da se oblast in njeni postopki legitimirajo pred javnim mnenjem

o Merkantilizem (16.–18. stol.) – potreba po informacijah, trgovska mesta uvrsti izmenjava informacij. Custodes novellarum – »trgovci z informacijami«: naročena privatna korespondencaza za trgovce (informacije o cenah, davkih, vojnah itd.)

o Informacijske službe na dvorih izključno za obveščanje kralja in dvornih uradnikov – arcana imperi je tajnost vladanja.

o Začnejo izdajati prve časopise, namenjene širšemu občinstvu. Časopisi so pod kontrolo monarhije.

1665 Denys de Sallo; Journal des Savunts1682 Otto Mencken; Acta Eruditorum1688 Thomasias; Monatsgesprache

17. stol. – prve periodične publikacije; prvi zametki razsvetljenstva; niso pod vplivom monarhije; izobraženci kritično razpravljajo o postopkih oblasti

1726–17?5 Bolingbroke »Craftsman«; prvi opozicijski dnevnik v Angliji. Bolingbroke je s svojim časopisom prvič v moderni zgodovini zavestno ustvarjal javno mnenje, ki je bilo usmerjeno k določenemu političnemu cilju.

Anglija, najdaljša parlamentarna tradicija, nastal neodvisni politični žurnalizem, ki se je v komentarjih boril proti postopkom vlade, javna opozicija vladi prvič normalni status.

Odpori pri državnih uradnikih – poskusi cenzure, vendar 1655 zakon, ki zagotavlja neodvisnost tiska »Licensing Act«

Nemčija zaostaja v demokratizaciji, odredba cesarja Fridericha II. iz leta 1784 (privatna oseba ni opravičena javno razsojati, ni opravičena dajati kritičnih sodb …)

28

Page 29: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

Javno mnenje = mnenje vseh, mnenje splošne javnosti

ideja javnega mnenja se razvije v Angliji in Franciji v 17. in 18. stoletju javno mnenje, ki je predvsem mnenje »razsvetljene javnosti« 18. in 19. stoletja, začne

vplivati na državno oz. na politiko, ki jo izvajajo državne institucije zgodovinski prvi pomen: javno mnenje je javno izraženo večinsko mnenje o neki javni

zadevi mnenje izoblikovano v javnih debatah v javnih institucijah večinsko mnenje objavljeno v časopisih

dodatni pomen v 20. stoletju: javno mnenje je večinsko mnenje prebivalcev, ki ga pokaže anketa na vzorcu

JM kaže na sprejemanje ali zavračanje javnosti JM kaže na stališče javnosti do določene zadeve JM kaže na ugled posameznika ali organizacije JM o neki zadevi je mogoče raziskovati in meriti

v Franciji močna cenzura, zato se je v Franciji razvila bolj kultura razsvetljenstva; začetek izhajanja Enciklopedije

toda v Franciji se ostra cenzura za kratek čas prekine v času francoske revolucije

LINEARNI MODEL JAVNOSTI – 18. in 19. stoletje (definicija)

o ustava (pravna država) s pravicami konstituira svobodo in enakost državljanovo država kot (javna) oblast vseh državljanovo (civilna) družba – sfera zasebne avtonomijeo javna sfera med državo in družbo, v kateri poteka javna komunikacijao v javni sferi se pojavi publikum, ki je nosilec javnega mnenja (kasneje to opustil)o javna komunikacija je racionalna in posreduje interese civilne družbe državio v javnem razpravljanju se izkristalizira javni interes in javno mnenjeo zasebniki, zbrani v publikum, komunicirajo med seboj na način javnega rezoniranja

(razmišljanja, razglabljanja)o javni diskurz je bil razumljen kot proces javne argumentacije, v katerem naj zmaga tisti, ki

ima boljše argumente – razsvetljenska idejao argumentacija kot najvišja oblika razsojanja o javnih zadevah je v nasprotju s skrivno politiko

monarhov.o »Argument avtoritete zamenja avtoriteta argumenta.«

Kantov princip publicitete, na katerem temelji ideja liberalne javnosti, je princip kontrole javnosti nad izvajanjem oblasti.

kot prvo zahtevo razsvetljenstva je opredelil zahtevo po »najbolj pomembni svobodi – svobodi javne uporabe svojega uma v vseh zadevah« v duhu razsvetljenstva – Kant – načelo: »Vsa dejanja, ki zadevajo pravice drugih človeških bitij, so napačna, če njihova maksima ni kompatibilna z njihovo javno predstavitvijo.«

29

Page 30: TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

19. in 20. stoletje – REFEVDALIZACIJA JAVNOSTI

propad fevdalnega sistema, demokracija, rešitev volilne pravice, vključitev najprej srednjega, potem delavskega razreda, končno tudi ženske in druge manjšine

ker se v javnih diskusijah ni dalo več doseči racionalnega soglasja, je vizija liberalne javnosti kot prekrivanja javnega mnenja in racionalnosti razpadla

30