109
1 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وزارة ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻤﺎدة اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻗﺴﻢ اﻹﻳﻤﺎن أرآﺎنÀ •Í•» À ƒ«

Temelji vjerovanja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Temelji vjerovanja

Citation preview

Page 1: Temelji vjerovanja

1

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي

الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

مادة البحث العلميع قسم الترجمة

أرآان اإليمان

À‼•đÍ•»Ğ√ ÀÐğЃ«

Page 2: Temelji vjerovanja

2

KRALJEVINA SAUDIJSKA ARABIJA

MINISTARSTVO VISOKOG OBRAZOVANJA

ISLAMSKI UNIVERZITET U MEDINI

INSTITUT ZA NAU^NA ISTRA@IVANJA

ODJEL ZA PRIJEVO\ENJE

TEMELJI VJEROVANJA

BOSANSKI JEZIK

Page 3: Temelji vjerovanja

3

Temelji (ar. ruknovi) imana

Temelji (ruknovi) imana su: vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, u Sudnji dan i vjerovanje u predodređenje (ar. kader) dobra ili zla. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ΘΩ⁄Ψι<√≅… ⌠⇑Ω∨ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð … :ق ≅†ΨŠ Ψζ⌠⎡ΤΩ∼<√≅…Ω⎝ Ξ≤Ψú›‚~≅…

Ψ◊Ω| ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω⎝ γ ΗΤΩΤãΨ∇<√≅…Ω⎝ Ω⇑ΓΤΤΤΘΞ∼Ψ‰Πς⇒√≅…Ω⎝ ≈] 177اآلية : سورة البقرة[.

"Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike..." (prijevod značenja Kur'ana, Al-Baqara: 177.) I Kaže Uzvišeni:

ال و ال تع /Θδ™Ρ® Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð … : ىق ≅†ΨŠ −Ψ©ΨãΩ| ΞΜ⎤;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω⎝ −Ψ©Ψ‰Σã⟩ Ω⎝ −Ψ©Ψ∏Σ♠Σ⁄Ω⎝

‚Ω~ ⟩⊄ΘΞ≤Ω«ΣΤ⇓ φ⎦ ⎯κΩΤŠ ξŸΩšςΚ… ⇑ΨΘ∨ −&Ψ©Ψ∏Σ♠ΘΣ⁄ ≈] 285اآلية : ةسورة البقر[.

"Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i u meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove. Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih." (prijevod značenja Kur'ana, Al-Baqara: 285.)

: سورة القمر [≈ ΠςΤ⇓ΞΜ… ΘΩ™Ρ® ]∫π⎠Ω→ Σ©ΗΤΩΤ⇒πΤ⊆ς∏Ωú ξ⁄ΩŸΩ⊆ΨŠ (49)† … :ال تعالى قو

. ]49اآلية "Mi sve s mjerom stvaramo." (prijevod značenja Kur'ana, Al-Qamar: 49.) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan, i da vjeruješ u

Page 4: Temelji vjerovanja

4

predodređenje dobra ili zla." (Hadis bilježi ga Muslim.) Vjerovanje (iman) je govor jezika, ubjeđenje i vjerovanje srca, i rad (djelo) organa, povećava se pokornošću, a smanjuje griješenjem. Kaže Allah, dželle še'nuhu:

الى ال تع ⎦Ω∧Πς⇓ΞΜ… φ† … :ق ⎡Σ⇒Ψ∨⎯ÍΣ∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… …ς′ΞΜ… Ω≤Ψ Σ′ ϑðΣ/ ≅… πŒ ς∏Ξ–Ω⎝

⎯¬Σ™ΣŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ …ς′ΞΜ…Ω⎝ πŒ Ω∼Ψ∏ΣΤå ⎯¬Ξ™⎯∼ς∏Ωƒ ΙΣ©ΣãΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⎯¬Σ™⎯ΤåΩ …Ωƒ †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… υ⎠ς∏ΩƒΩ⎝

⎯ψΞ™ΨΘΤŠΩ⁄ Ω⇐⎡ΣΤ∏Πς Ω⎡ΩãΩÿ (2) Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ∧∼Ψ⊆Σÿ Ω⟨λ⎡ς∏ϑð± √≅… †ΘΩ∧Ψ∨Ω⎝ ⎯¬Σ™ΗΤΩΤπ⇒∈ΩƒΩ⁄

Ω⇐⎡Σ⊆Ψ«⇒Σÿ (3) … ð∠ ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Σ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯ÍΣ∧<√≅… &†Θ⊥Τ⊆Ωš ⎯¬Σ™Πς√ Œ ΗΤΩ–Ω⁄Ω ΩŸ⇒Ψƒ

⎯ψΞ™ΨΘΤŠΩ⁄ β⟨Ω≤Ψ«πΤ⎜√Ω∨Ω⎝ β⊄⎯ƒΞ⁄Ω⎝ χψÿΞ≤Ω (4) ≈] 4-2اآلية : سورة األنفال.[

"Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju. Oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im Mi dajemo udjeljuju, oni su zbilja, pravi vjernici." (prijevod značenja Kur'ana, Al-Anfal: 2.-4.) A zatim kaže:

|Ω∨Ω⎝ ⌠≤Σ«<∇Ωÿ Ψ©Πς∏√≅†ΨŠ −Ψ©ΨãΩ⇑ … :وقال تعالى ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∨Ω⎝ −Ψ©Ψ‰ΣãΣ Ω⎝ −Ψ©Ψ∏Σ♠Σ⁄Ω⎝

Ψζ⎯⎡Ω∼<√≅…Ω⎝ Ξ≤Ψú›‚~≅… ⎯ŸΩ⊆ΩΤ» ΘΩ™ΤΩ∂ Ω=„ ΗΤς∏Ω∂ …[Ÿ∼Ψ√ΩΤŠ ≈] اء ورة النس ة :س اآلي

136[ . "A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove i u onaj svijet - daleko je zalutao." (prijevod značenja Kur'ana, An-Nisa': 136.)

Page 5: Temelji vjerovanja

5

Vjerovanje (ar. iman) se iskazuje jezikom putem spominjanja Allaha (ar. zikr), dovom, naređivanjem na dobro, a odvaraćanjem od zla, učenjem Kur'ana itd. Vjerovanje srcem biva čvrstim ubjeđenjem da je Allah, dželle še'nuhu, Jedan i Jedini Tvorac svega, da samo On zaslužuje da se obožava, te vjerovanje u Allahova lijepa imena i svojstva, kao i vjerovanje da On nema sudruga u bilo čemu gore navedenom. U sklopu vjerovanja ulaze i djela srca kao što su: ljubav u ime Allaha, strah od Allaha, obraćanje Allahu, oslonac na Allaha i tome sl. Takođe u suštinu imana spadaju djela i praksa organa, kao što su: namaz, post i ostali islamski šarti, zatim borba na Allahovom putu, te traženje znanja u ime Allaha itd. Kaže Allah, dželle še'nuhu:

الى ال اهللا تع ς′ΞΜ…Ω⎝ πŒ… … :ق Ω∼Ψ∏ΣΤå ⎯¬Ξ™⎯∼ς∏Ωƒ ΙΣ©ΣãΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⎯¬Σ™⎯ΤåΩ …Ωƒ †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… ≈

]2اآلية :سورة األنفال["I kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju..." (prijevod značenja Kur'ana, Al-Anfal: 2.) I kaže Uzvišeni:

الى ال تع ⎟Ω⎡Σ∑… ϖ :وق ΨϒΠς√≅… Ω©Ω∞⇓Κς… Ω◊Ω⇒∼Ψ∇ϑð♥√≅… ℑ Ψ‡ ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯ÍΣ∧<√≅…

ϖΝ…⎝Σ …Ω ⎯ƒΩκΨ√ †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… Ω⊗ΩΘ∨ ⌠%¬Ξ™Ψ⇒ΤΗΤΩ∧ÿΞΜ… ≈] 4اآلية :سورة الفتح[.

"On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje već imaju..." (prijevod značenja Kur'ana, Al-Fath: 4.) Iman se povećava srazmjerno povećanju čovjekovih dobrih djela, a smanjuje se srazmjerno slabljenju dobra koje čovjek čini. Grijesi i loša djela takođe utiču na smanjenje imana. Ukoliko čovjek pripiše

Page 6: Temelji vjerovanja

6

Allahu sudruga (ar. širk) ili učini neko djelo koje ga izvodi iz vjere (ar. kufr), bezuvjetno dolazi do negacije samih osnova vjerovanja, i do njegovog poništenja. Dok, ukoliko čovjek učini neki grijeh, mimo gore spomenutih, ili ukoliko ostavi neku od strogih naredbi (ar. farz) dolazi do slabljenja vjerovanja vezanog za naredbe i zabrane ili do njegovog krnjenja ili slabljenja. Kaže Allah, dželle še’nuhu:

الى ال تع /ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ …:ق ≅… ‚Ω~ Σ≤Ψ«πΤ⎜√Ωÿ ⇐Κς… ð∉Ω≤πΤ↑Σÿ −Ψ©ΨŠ Σ≤Ψ«πΤΤ⎜√ΩÿΩ⎝ †Ω∨ Ω⇐⎝Σ

ð∠ Ψ√.ς′ ⇑Ω∧Ψ√ &Σ∫:†Ω↑Ωÿ ≈] 48اآلية :سورة النساء .[

"Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehe od toga, kome On hoće..." (prijevod značenja Kur’ana, An-Nisa': 48.) Zatim kaže:

الى ال تع ⎦φ … :وق ⎡Σ«Ψ∏µ⎪µ⎯ðš Ψϑð/ ≅†ΨŠ †Ω∨ Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ ⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝ Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ Ω◊Ω∧Ψ∏ς®

Ξ≤πΤ«Ρ∇<√≅… Ν…⎝Σ≤Ω«Ω Ω⎝ ΩŸ⎯√ΩΤŠ ⎯ψΞ™Ψ∧ΗΤς∏⎯♠ΜΞ… ≈] 74اآلية :سورة التوبة[

"Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili nevjerničke riječi i pokazali da su nevjernici, nakon što su javno islam bili primili..." (prijevod značenja Kur’ana, At-Tevba: 74.) Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Čovjek koji čini blud nije vjernik dok ga čini, čovjek koji krade nije vjernik dok krade, čovjek koji pije alkohol nije vjernik dok ga pije."

Prvi temelj (ar. rukn) - Vjerovanje u Allaha, dželle še’nuhu

Page 7: Temelji vjerovanja

7

Realizacija vjerovanja u Allaha dželle še'nuhu, biva na sljedeći način: 1. Čvrsto ubjeđenje da je Gospodar svega stvorenog, onoga što mi vidimo i ne vidimo, samo Jedan, te da je On Jedini Tvorac i istinski Vladar svega, da je On Jedini koji svim upravlja i sve reguliše. Da je On onaj koji opskrbljuje, oživljava, usmrćuje, da je On onaj koji daje korist i štetu, dobro i zlo. Nema gospodara osim Njega, On čini što hoće i sudi onako kako On želi. On uzvisuje ili ponižava onoga koga On hoće. Njemu pripada carstvo Nebesa i zemlje. On je onaj koji sve može, sve zna, i koji je o svemu obaviješten. On nema potrebu ni za čime, u Njegovoj ruci je sva vlast i svako dobro. On nema sudruga u onome što čini, niti ima onoga ko mu se može suprotstaviti u onome što odredi. Sva stvorenja u koja spadaju: meleki, ljudi i džinni su Njegovi robovi, koji ne mogu izaći iz okvira Njegove vlasti, htijenja i odredbe. Njegovim djelima nema broja, niti se brojčano mogu iskazati. Sva ova svojstva i odlike su samo Njegove i u tome nema nikoga Njemu ravnim. Niko ih istinski ne zaslužuje osim Njega, neka je slavljen i uzvišen. Nije dozvoljeno pripisati bilo koju od njih nikome osim Allahu Jedinom. Kaže Allah, dželle še'nuhu:

الى ال تع ∠Ξ™ΣΤ∈ ϑðψΣ™Πς∏√≅… ð … : وق Ψ∏ΗΤΩ∨ γ∠ <∏Σ∧<√≅… ⎠ΨΤπåÍΣΤå ð∠ <∏Σ∧<√≅… ⇑Ω∨

Σ∫:†Ω↑ΩΤå Σ℘Ξ∞⇒ΩΤåΩ⎝ ð∠ <∏Σ∧<√≅… ⇑ΘΩ∧Ψ∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤå ΘΣ∞ΤΤΨ√ΣΤåΩ⎝ ⇑Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤå ΘΣ©ΨϒΣΤåΩ⎝ ⇑Ω∨

∃Σ∫:†Ω↑ΩΤå ð∉ΨŸΩ∼ΨŠ Σ∃⁄⎯κΩõ <√≅… ð∠ Πς⇓ΜΞ… υ⎠ς∏Ωƒ ΘΞ™Ρ® ω∫π⎠Ω→ χ≤ÿΨŸΩΤ∈ (26) ≈] ورة س

]26اآلية : آل عمران

Page 8: Temelji vjerovanja

8

"Reci: "O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro. Ti, uistinu, sve možeš!" (prijevod značenja Kur’ana, Al-Imran: 26.) Zatim kaže:

≤Ω∨Ω⎝ ⇑Ψ∨ ξ◊ΤΘΩΤŠ:…Ω ℑ Ξ† ! … :وقال تعالى ⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ‚Πς~ΜΞ… ⎠ς∏Ωƒ ϑðΨ/ ≅… †Ω™ΣΤ∈⎯ƒΞ⁄

⟩ψς∏⎯√ΩΤÿΩ⎝ †Ω∑ΘΩ≤Ω⊆ΩãπΤ♥Σ∨ &†Ω™ΩƒΩ ⌠⎡ΤΩãπΤ♥Σ∨Ω⎝ Θβ™Ρ® ℑ ξ ΗΤΩΤãΨ® ξ⇐κΨ‰ΣΘ∨ (6) ≈

]. 6اآلية :سورة هود["Na zemlji nema ni jednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u Jasnoj Knjizi." (prijevod značenja Kur’ana, Hud: 6.) Zatim kaže:

ς~Κς… Σ©ς√ ΣÀ<∏Ωõ‚ …: وقال تعالى <√≅… Σ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ð∉Ω⁄†Ω‰ΩΤå ϑðΣ/ ≅… ϑ⟩‡ Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ√<√≅… ≈

]54اآلية :سورة األعراف["Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah Gospodar svjetova!" (prijevod značenja Kur’ana, Al-A'raf: 54.) 2. Čvrsto ubjeđenje da samo Allahu, džele še'nuhu, pripadaju najljepša imena i najuzvišenija svojstva od kojih se pojedina nalaze u Njegovoj plemenitoj knjizi i sunnetu zadnjeg Poslanika i Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah, dželle še’nuhu:

الى بحانه وتع ال س ™Ψ©Πς∏Ψ√Ω⎝ Σ∫:†Ω∧⎯♠ΚΚς‚⎮≅… υ⎠Ω⇒π♥Σ … :ق <√≅… Σ®⎡Σƒ⎯ ≅†ΩΤ» ∃†Ω™ΨŠ

Ν…⎝Σ⁄Ω′Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φ⎦ ⎝ΣŸΨ™ <∏ΣΤÿ ⌡⎠Ψ» −&Ψ©ΜΞ⎤;;ΗΤΤΩ∧⎯♠Κς… Ω⇐⎯⎝Ω∞⎯• Σ∼Ω♠ †Ω∨ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς®

Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯√ΩΤÿ (180) ≈] 180اآلية :سورة األعراف[.

Page 9: Temelji vjerovanja

9

"Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih što iskreću Njegova imena - kako budu radili, onako ce biti kažnjeni!" (prijevod značenja Kur’ana, Al-A'raf: 180.) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Allah, dželle še’nuhu ima 99 imena, ko ih nauči i po njima bude postupao, ući će u Džennet, On je nepar (ar. vitr) i voli nepar." (muttefekun alejhi) Vjerovanje u Allahova lijepa imena i svojstva, se zasniva na dva principa: Prvi: Ubjeđenje da Allah, dželle še’nuhu ima najljepša imena i najuzvišenija svojstva, koja upućuju na svojstva potpune savršenosti, bez bilo kakve manjkavosti ili nedostataka. Njemu ništa nije slično, i On nema sudruga u bilo kojem svom svojstvu, niti bilo koje stvorenje ima udjela u nečemu što je svojstveno samo Njemu. Jedno od Njegovih imena je @ivi. On posjeduje svojstvo života i stroga nam je obaveza (ar. vadžib) pritvrdživati Mu to svojstvo, na način koji dolikuje Njegovoj uzvišenosti i savršenstvu. Taj život je savršen i beskonačan, i on objedinjuje više vidova savršenstva kao što su znanje, moć itd. Ovaj život nema početka niti kraja, on je oduvjek i trajaće zauvjek. Kaže Allah, dželle še’nuhu:

الى ال تع /ϑðΣ … : ق ≅… :‚Ω~ Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚Πς~ΜΞ… Ω⎡Σ∑ ΘΣ⎠Ω™ <√≅… &Σ⋅⎡ΘΣΤ∼Ω⊆<√≅… ‚Ω~ ΙΣ®ΡϒΣúΚ<†ΩΤå

β◊Ω⇒ΨΤ♠ ‚Ω~Ω⎝ &χ⋅⌠⎡ΤΩΤ⇓ ≈] 255اآلية :سورة البقرة.[

"Allah je - nema boga osim Njega - @ivi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san!" (prijevod značenja Kur'ana Al-Baqara: 255.)

Page 10: Temelji vjerovanja

10

Drugi: Allah, dželle še’nuhu, je potpuno čist od bilo kakvih manjkavosti ili nedostataka kao što su: san, nemoć, neznanje, nepravda itd. On je takođe čist od bilo kakve sličnosti sa stvorenjima. Stroga je obaveza nijekanje svega onoga što je Allah, dželle še’nuhu, sam sebi zanijekao ili što Mu je zanijekao Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je ubjeđen da je Allah, dželle še’nuhu, opisan svim svojstvima savršenstva, suprotnih svojstvima manjkavosti, od kojih je Uzvišeni čist. Tako kada Allahu, dželle še’nuhu, negiramo svojstvo sna ili drijemež, automatski Mu potvrđujemo svojstva savršene vječnosti i života. Negiranje bilo kojeg svojstva manjkavosti ili nedostatka, sadrži u sebi potvrđivanje nekih od svojstava savršenstva. On je savršen, a sve mimo Njega je manjkavo. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ♦ð … :ق ⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ± Ω‰Τ<√≅… ≈

]11اآلية :سورة الشورى["Niko nije kao On! On sve cuje i sve vidi!" (prijevod značenja Kur'ana, Aš-[ura: 11.) Zatim kaže:

الى ال تع ∠Ω∨Ω⎝ ð† … :وق ΘΣΤŠΩ⁄ ξψΗΤΠς∏ðℵ≠ΨΤŠ ΨŸ∼Ψ‰Ω√<∏ΠΨ√ ≈] لت ورة فص ة :س اآلي

46.[ "A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim." (prijevod značenja Kur’ana, Fussilat: 46.) Zatim je rekao:

الى ال تع ⎦Ω∨Ω⎝ φ† … :وق †ς® ϑðΣ/ ≅… ΙΣ®Ω∞Ψ• ⎯√Σ∼Ψ√ ⇑Ψ∨ ξ∫π⎠ΤΩ→ ℑ

γ‹ .Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ‚Ω~Ω⎝ ℑ &Ξ≥ ⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ≈] 44اآلية :سورة فاطر.[

Page 11: Temelji vjerovanja

11

"Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na Zemlji." (prijevod značenja Kur’ana, Fatir: 44.) Zatim kaže:

∠Ω∨Ω⎝ Ω⇐†ς® ð† … :وقال تعالى ΘΣΤŠΩ⁄ †⊥ΘΤ∼Ψ♥ΩΤ⇓ ≈] 64اآلية :سورة مريم.[

"Gospodar tvoj ne zaboravlja." (prijevod značenja Kur’ana, Maryam: 64.) Vjerovanje (iman) u Allahova, dželle še’nuhu, imena, svojstva i djela je jedini put spoznaje Allaha, dželle še’nuhu. Uzvišeni je na ovom svijetu Svojim robovima učinio nedostupnim Njegovo viđenje, ali im je zauzvrat dao da kroz ono što vide, saznaju da postoji njihov Gospodar, te da bi Ga na osnovu te spoznaje obožavali. Tako na primjer mnogi obožavaoci obožavaju svoje idole, mnogobošci obožavaju kipove, a musliman obožava Allaha Uzvišenog, Onoga koji je utočiste svemu, nije rodio i rođen nije, i niko mu ravan nije. Prilikom potvrđivanja Allahu, dželle še’nuhu, Njegovih lijepih imena treba obratiti pažnju na sljedeće stvari: 1. Vjerovanje da Allahu pripadaju sva lijepa imena spomenuta u Kur'anu i sunnetu, bez bilo kakvog oduzimanja ili dodavanja istih. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /Ω⎡Σ∑ ϑðΣ … :ق ≅… ⎫ ΨϒΠς√≅… :‚Ω~ Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚Πς~ΜΞ… Ω⎡Σ∑ ⟩∠ Ψ∏Ω∧<√≅… ⟩♣ ⎝ΠΡŸΣ⊆<√≅…

Σ¬ΗΤς∏ΘΩ♥√≅… Σ⇑Ψ∨⎯ÍΣ∧<√≅… ⟩⇔ Ψ∧⎯∼Ω™Σ∧<√≅… Σ∞ÿΞ∞Ω√<√≅… Σ⁄†ΘΩ‰φΤΤ• <√≅… &Σ⁄ΘΨιΩ| ΩãΣ∧<√≅…

Ω⇑ΗΤΩ™ ⎯‰ΤΣ♠ ϑðΨ/ ≅… †ΘΩ∧ƒ φ⎦ ⎡Σ Ξ≤π↑ΣΤÿ (23) ≈] 23اآلية :سورة الحشر[.

"On je Allah - nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostatka, Onaj koji svakog obezbjeđuje, Onaj koji nad svima bdi, Silni, Uzvišeni,

Page 12: Temelji vjerovanja

12

Gordi, Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim." (prijevod značenja Kur’ana, Al - Hašr: 23.) U sunnetu je zabilježeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo čovjeka kako uči dovu: "Allahumme inni es'eluke bienne lekel-hamdu, la ilahe illa ente el-mennanu bedi'us-semavati vel-erdi ja zel-dzelali vel-ikram ja hajju ja kajjum; pa je rekao Poslanik, salalalhu alejhi ve sellem: "Znate li čime je molio Allaha? Rekoše: "Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. Reče: "Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, molio je Allaha Njegovim najvećim imenom kojim kada Ga se moli odazove se, i kada se od Njega traži udovolji." (bilježe ga Ebu-Davud i Ahmed) 2. Vjerovanje da je Allah, dželle še’nuhu, sam sebe nazvao, opisao i pohvalio Svojim lijepim imenima, i da Njegovi robovi nemaju nikakvog udjela u tome, te da ta imena nisu izmišljena niti stvorena. 3. Vjerovanje da svako Allahovo, dželle še’nuhu, lijepo ime upućuje na određeno značenje usko vezano za to ime, i to na najuzvišeniji način bez nedostataka i manjkavosti. Obavezno je vjerovanje kako u imena, tako i u značenja i svojstva na koja ona upućuju. 4. Obavezno poštivanje i uvažavanje svojstava na koja upućuju Allahova lijepa imena, bez lišavanja Allaha, dželle šanuhu, bilo kojeg atributa ili svojstva, i bez iskrivljavanja njihovih pravih značenja. 5. Vjerovanje u svaki propis na koji ukazuje sve i jedno Allahovo, dželle šanuhu, ime, kao i vjerovanje u sve što proizilazi iz toga.

Page 13: Temelji vjerovanja

13

Radi boljeg shvaćanja ovih pet stvari navešćemo kao primjer jedno od Allahovih, dželle šanuhu, imena, "Es-semi'", (onaj koji sve čuje). a) Vjerovanje da je ovo ime, "Es-semi'", jedno od Allahovih imena koje je spomenuto u Kur'anu i sunnetu. b) Vjerovanje da je Allah sam Sebe nazvao tim imenom i da ga je On objavio u Svojoj svetoj knjizi. c) Vjerovanje da ovo ime, "Es-semi'", sadrži svojstvo sluha i da je sluh jedno od Allahovih svojstava. d) Obaveza poštivanja i uvažavanja svojstva sluha, koje proizilazi iz imena "Es-semi'", bez lišavanja Allaha, dželle še’nuhu, tog svojstva i bez iskrivljavanja značenja istog. e) Vjerovanje da Allah, dželle še’nuhu, sve čuje, svaki glas, bez obzira na njegovu jačinu i intenzitet, kao i vjerovanje u ono što proizilazi iz toga, tj. da Allah, dželle še’nuhu sve nadzire, i da Ga se treba bojati, uz čvrsto ubjeđenje da Allahu dželle še’nuhu ništa ne može ostati skriveno. Prilikom pritvrdživanja svojstava Allahu, dželle še’nuhu treba se pridržavati slijedećeg: 1. Potvrđivanje svih svojstava, onakvih kakva su, spomenutih u Kur'anu i sunnetu, bez nijekanja bilo kojeg Allahovog svojstva i bez iskrivljenja njegovog izvornog značenja. 2. Čvrsto ubjeđenje da Allahu, dželle še’nuhu, pripadaju samo svojstva savršenstva, te da je On čist od bilo kakve mane ili nedostatka. 3. Stroga zabrana poređenja Allahovih svojstava sa svojstvima Njegovih stvorenja, jer Allahu ništa nije slično, radilo se o Njegovim svojstvima ili djelima. Kaže Uzvišeni:

Page 14: Temelji vjerovanja

14

الى ال تع ♦ð … : ق ⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ± Ω‰Τ<√≅… ≈

].11اآلية :سورة الشورى["Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi!" (prijevod značenja Kur’ana, Aš- [ura: 11.) 4. Potpuno odustajanje od bilo kakvog pokušaja spoznaje kakvoće tih svojstava, niko osim Allaha nema znanja o tome. 5. Vjerovanje u svaki propis koji proizilazi iz tih svojstava, kao i rad po tim propisima. Radi lakšeg shvatanja svega navedenog navešćemo primjer jednog od Allahovih svojstava, uzdizanje, uzvisivanje iznad 'Arša (el-istiva’). a) Potvrđivanje Allahu, dželle še’nuhu, svojstvo uzdizanja iznad 'Arša, i čvrsto ubjeđenje da Allahu pripada to svojstvo koje se spominje u Kur’anu. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ↔Σ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… ⎠ς∏Ωƒ Ξ … :ق ⌠≤ΤΩ√<√≅… υ⎫ Ω⎡ΩΤãΤ⎯♠≅… (5) ≈] ورة س

]5اآلية :طه"Milostivi se nad 'Aršom uzvisio" (prijevod značenja Kur’ana, Taha: 5.) b) Potvrđivanje ovog svojstva Allahu, dželle še’nuhu, na način koji samo Njemu dolikuje. Značenje ovog svojstva je Allahovo uzdizanje iznad 'Arša na način koji samo Njemu dolikuje. c) Stroga zabrana poređenja uzdizanja Uzvišenog sa uzdizanjem i uzvisivanjem Njegovih stvorenja. Allah, dželle še’nuhu, nije ovisan o 'Aršu niti ima neku potrebu za njim a što se tiče uzdizanja ili uzvisivanja Njegovih stvorenja ono proističe iz potrebe ili oskudice za tim. To potvrđuju Allahove riječi:

Page 15: Temelji vjerovanja

15

ال تع ♦ð …: الى ق ⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ± Ω‰Τ<√≅… ≈

].11اآلية :سورة الشورى["Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi!" (prijevod značenja Kur’ana, Aš-[ura: 11.) d) Neupuštanje u razmišljanje o kakvoći Allahovog, dželle še’nuhu, uzdizanja iznad 'Arša. Način samog tog čina je stvar nedostupna za shvatanje i poimanje ljudima (ar. gajb), koju ne poznaje niko osim Uzvišenog. e) Ono što proizilazi iz vjerovanja u ovo svojstvo je potvrđivanje uzvišenosti i gordosti Allahu, dželle še’nuhu, na način kakav samo Njemu priliči, zbog Njegovog uzdizanja i uzvisivanja iznad svih Njegovih stvorenja uopšte, kao i usmjeravanje srca ka Njemu Uzvišenom. Tako onaj koji pada licem na tle obraća Mu se riječima "slavljen neka je moj Gospodar Najuzvišeniji." Treće: Čvrsto ubjeđenje da je samo Uzvišeni Allah jedino i istinito božanstvo, te da samo On zaslužuje da se obožava i da On nema sudruga. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع …≅ŸΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒Τ⎯‘Ω√ΩΤŠ ℑ ΘΞ™Σ ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… ‚Ζ~⎡Σ♠ΩΘ⁄ γ⇐Κς… Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯ƒ⎯ … :ق

ϑðΩ/ ≅… Ν…⎡Σ‰Ψ⇒ΩΤã⎯–≅…Ω⎝ ∃ð‹ ⎡Σ⎜√ΗΤϑð≠√≅… ≈] 36اآلية :سورة النحل[.

"Mi smo svakom narodu poslanika poslali: "Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!" (prijevod značenja Kur’ana, En-Nahl: 36.) Nijedan od poslanika nije poslan a da svome narodu nije govorio, kaže Uzvišeni:

… Ν…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯ƒ≅… ϑðΩ/ ≅… †Ω∨ ¬Ρ∇ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ]©ΗΤς√ΞΜ… ,ΙΣ®Σ⁄⎯κΤΩ⎜ƒ ≈] راف ورة األع ة :س اآلي

59[.

Page 16: Temelji vjerovanja

16

"Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate!" (prijevod značenja Kur’ana, Al-A'araf: 59.) Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /Ω∨Ω⎝ ϖΝ…⎝Σ≤Ψ∨ΡΚ… ‚Πς~ΜΞ… Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯√Ω∼Ψ√ ϑðΩ†: … :وق ≅… Ω⇐κΨ± Ψ∏ο⟩⎯ú Σ©Τς√ Ω⇑ÿΠΨŸ√≅…

ƒ∫:†ΤΩ«Ω⇒ΤΣš ≈] 5اآلية :سورة البينة[.

"A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju." (prijevod značenja Kur’ana, Al-Bayyinah: 5.) Buharija i Muslim bilježe hadis u kome Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže obraćajući se Mu’azu, radijallahu anhu: "O Mu'aze, znaš li koje je Allahovo pravo kod Njegovih robova, i koje je pravo robova kod Njega? Rekao sam: "Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. Reče: "Allahovo pravo kod njegovih robova je da ga obožavaju i da Mu druga ne pripisuju a pravo robova kod Njega je da ne kazni od njih onoga koji Mu druga ne bude pripisivao." Jedini istinski bog je Onaj kojeg srca za Boga prihvataju i kojeg obožavaju, Onaj prema Kojem se srca ispunjavaju ljubavlju, osjećajući da im je dovoljna nada u Njega, moleći i pomoć tražeći samo od Njega, bojeći se i strahujući samo od Njega. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ∠ð … : ق Ψ√.ς′ Υφ⎦ Κς†ΨΤŠ Ωϑð/ ≅… Ω⎡Σ∑ ΣΘÀΩ™ <√≅… Υφ⎦ ςΚς…Ω⎝ †Ω∨ Ω⇐⎡Σƒ⎯ŸΤΩÿ

⇑Ψ∨ −Ψ©ΤΤΨ⇓⎝Σ Ω⎡Σ∑ ⟩™Ψ≠ΗΤΩΤ‰<√≅… Υφ⎦ ςΚς…Ω⎝ ϑðΩ/ ≅… Ω⎡Σ∑ ϑ⟩⎠Ψ∏Ω√<√≅… Σ⁄γκ‰Ω| <√≅… (62) ≈

].62اآلية :سورة الحج["To je zato što Allah - postoji, a oni kojima se oni pored Allaha klanjaju - ne postoje, i zato što je Allah

Page 17: Temelji vjerovanja

17

uzvišen i velik." (prijevod značenja Kur’ana Al-Hadždž: 62.)

Važnost vjerovanja u Božiju jednoću (ar. tevhid)

Njegova važnost se odražava u sljedećim stvarima: 1. Bit vjere Islama, njen prvi i posljedni cilj je da ljudima predoči Božiju jednoću. 2. S tim ciljem je Allah, dželle še’nuhu, stvorio stvorenja, slao poslanike i objavljivao knjige; zbog njega su se ljudi i džini podijelili u dvije skupine; vjernike i nevjernike, sretne i nesretne. 3. On je prva obaveza koju prihvata onaj koji ulazi u Islam, i on je zadnja stvar sa kojom vjernik napušta ovaj svijet.

Realizacija i sproveđenje vjerovanja u Božiju jednoću

Realizira se na taj način što će čovjek očistiti svoje vjerovanje od bilo kakvih primjesa širka, novotarija i grijeha. Realizacija se dijeli na obaveznu i neobaveznu tj. pohvalnu. Obavezna realizacija biva sproveđenjem triju stvari: 1. Čišćenje vjerovanja od primjesa politeizma koje negiraju osnove vjerovanja. 2. Čišćenje vjerovanja od novotarija koje umanjuju ili negiraju dio vjerovanja vezanog za naredbe i zabrane, ili koje negiraju osnove vjerovanja, ukoliko su od te vrste.

Page 18: Temelji vjerovanja

18

3. Čišćenje vjerovanja od grijeha koji utiču na njega i umanjuju nagradu za njegovu ispravnu realizaciju. [to se tiče neobavezne, tj. pohvalne realizacije, tu ubrajamo sljedeće primjere: a) Realizacija stepena dobročinstva (ar. ihsan). b) Realizacija stepena potpunog ubjeđenja (ar. jekin). c) Realizacija potpune strpljivosti (ar. sabur) koja se ogleda u tome da se vjernik ne jada i ne žali nikome osim Allahu, dželle še’nuhu. d) Molbe i potražnje ne upućivati nikome osim Allahu. e) Realizacija potpunog oslanjanja na Allah, dželle še’nuhu (ar. tevekkul), koji se ogleda u ostavljanju nekih dozvoljenih stvari koje su od uzročnika izliječenja kao što su učenje ajeta i dova oboljelom (ar. rukja) ili kao što je kauterizacija. f) Realizacija stepena potpune ljubavi prema Allahu, dželle še’nuhu, koja se ogleda u činjenju dobrovoljnih djela (ar. nafila). Ko realizira i sprovede vjerovanje na gore navedene načine, može uz Allahovu pomoć biti siguran od vječne patnje u Džehennemu. A onaj čije vjerovanje bude potpuno, i uz to ostavi male i velike grijehe, siguran je na ovom i na onom svijetu. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ … :ق ≅… ‚Ω~ Σ≤Ψ«πΤ⎜√Ωÿ ⇐Κς… ð∉Ω≤πΤ↑Σÿ −Ψ©ΨŠ Σ≤Ψ«πΤΤ⎜√ΩÿΩ⎝ †Ω∨ Ω⇐⎝Σ

ð∠ Ψ√.ς′ ⇑Ω∧Ψ√ &&Σ∫:†Ω↑Ωÿ ≈] 48اآلية :سورة النساء[.

"Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehe od toga, kome On hoće." (prijevod značenja Kur’ana, An-Nisa': 48.), a zatim kaže:

Page 19: Temelji vjerovanja

19

الى ال تع Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ ⎯ψς√Ω⎝ Ν…;⎡ΤΤΣ♥Ψ‰<∏ΩΤÿ ψΣ™Ω⇒ΤΗΤΩ∧ÿΞΜ… ]ψ<∏Ρℵ≠ΨŠ … :وق

ð∠ ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Σ¬Σ™ς√ Σ⇑⎯∨ςΚ‚⎮≅… ¬Σ∑Ω⎝ Ω⇐⎝ΣŸΩΤã⎯™ΘΣ∨ (82) ≈] ام ورة األنع ة :س اآلي

82[ "Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogobštvom ne miješaju; oni će biti na pravom putu." (prijevod značenja Kur’ana, Al-An'am: 82.)

Nasuprot vjerovanju u Allahovu jednoću je

politeizam (ar. širk). Postoje tri vrste širka: 1. Veliki širk, koji negira osnove vjerovanja i kojeg Uzvišeni Allah nikome ne oprašta, osim ko se iskreno pokaje i promijeni. Ko umre čineći veliki širk ostaće vječno u vatri. Veliki širk je da rob uz Allaha obožava još nekoga, da ga moli i da se oslanja na njega, da ga voli i boji ga se, kao što se voli Allah ili Ga se boji kao što se Allaha treba bojati. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… ⇑Ω∨ ⎯∉Ξ≤πΤ↑ΣΤÿ Ψϑð … :ق ≅†ΨΤŠ ⎯ŸΤΩ⊆ΩΤ» Ω⋅ΘΩ≤Ωš ϑðΣ/ ≅… Ψ©⎯∼ς∏Ωƒ Ω◊Πς⇒Ω• <√≅…

Σ©ΗΤ⎥Ω⎝Κ<†Ω∨Ω⎝ ∃Σ⁄†ΘΩΤ⇒√≅… †Ω∨Ω⎝ φ⎦ κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠∏Ψ√ ⌠⇑Ψ∨ ξ⁄†φΤΤ± ⇓Κς… ≈] ورة س

]72اآلية :المائدة"Ko drugog Allahu smatra ravnim Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći." (prijevod značenje Kur’ana, Al-Maida: 72.) 2. Mali širk, je onaj širk koji krnji cjelovitost vjerovanja, on je sredstvo koje vodi u veliki širk kao naprimjer zaklinjanje nekim mimo Allaha ili činjenje djela radi nekog drugog osim Allaha (ar. rija’).

Page 20: Temelji vjerovanja

20

3. Skriveni širk, vezan za namjere želje i stremnje. On može biti prve ili druge gore navedene vrste. Prenosi se od Mahmuda ibn Lebida, radijjallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ono čega se najviše za vas bojim je skriveni širk." Rekoše: "A šta je to skriveni širk, Allahov poslaniče?" Reče: "Činjenje dijela radi ljudi." (bilježi ga imam Ahmed)

Definicija obožavanja (ar. ibadet) Obožavanje obuhvata sve ono što Uzvišeni Allah voli i čime je zadovoljan, od vjerovanja, djela srca ili organa, tj. sve ono čijim se činjenjem približiva Allahu, dželle še’nuhu. U obožavanje spada sve što je propisano Allahovom knjigom ili sunnetom Njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Neke od vrsta ibadeta su: ibadet srca, kao što je vjerovanje u šest imanskim temelja, oslanjanje na Allaha, strah i ljubav prema Njemu itd. Neki od tih ibadeta su vidljivi kao što su: namaz, post, zekat, hadždž. Ibadet je ispravan samo ako je sazdan na dvije osnove: Prva osnova je iskreno i čisto obožavanje samo Uzvišenog Allaha ne pripisujući Mu druga. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع °⟨& …≅√Ω~Κς… Ψ©Πς∏Ψ√ Σ⇑ÿΠΨŸ‚ …: ق Ψ√†Ωõ <√≅… φ⇔ ΤÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎝ΣϒΩõ ΠςΤå≅…

⇔ Ψ∨ ,−Ψ©ΤΤΨΤ⇓⎝Σ ƒ∫:†φΤΤΤΤΤΤ∼Ψ√⎯⎝ςΚ… †Ω∨ ⎯¬Σ∑ΣŸΣ‰Τ⎯√ΩΤ⇓ ‚Πς~ΜΞ… :†ΩΤ⇓⎡ΣΤŠΘΞ≤Ω⊆Σ∼Ψ√ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/ ≅…

Page 21: Temelji vjerovanja

21

υϖ⎠Ω«<√Σƒ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/ ≅… Σ¬Ρ∇µ⎪⎯µðš ⎯ψΣ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ ℑ †Ω∨ ⎯¬Σ∑ Ψ©∼Ψ» %Ω⇐⎡Σ«Ψ∏Ωãµ⎪µ⎯ðú ΘΩ⇐ΜΞ… Ωϑð/ ≅… ‚Ω~

⎟ ΨŸ⎯™ΩΤÿ ⌠⇑Ω∨ Ω⎡Σ∑ τ‡ ΨϒΗΤΤς® β⁄†Πς«Ω (3) ≈] 3اآلية :سورة الزمر[.

"Iskreno ispovjedanje vjere je dug Allahu! A onima koji pored Njega uzimaju zaštitnika: "Mi im se klanjamo samo zato da bi nas što više Allahu približili" - Allah će njima, zaista, presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik." (prijevod značenja Kur’ana, Az-Zumar: 3.) I kaže Allah, dželle še'nuhu:

الى ال تع /Ω∨Ω⎝ ϖΝ…⎝Σ≤Ψ∨ΡΚ… ‚Πς~ΜΞ… Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯√Ω∼Ψ√ ϑðΩ†: … : وق ≅… Ω⇐κΨ± Ψ∏ο⟩⎯ú Σ©Τς√ Ω⇑ÿΠΨŸ√≅…

ƒ∫:†ΤΩ«Ω⇒ΤΣš ≈] 5اآلية :سورة البينة[

"A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju." (prijevod značenja Kur'ana, Al-Bayyina: 5.) Druga osnova je slijeđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u onome sa čim je on došao. To jeste da rob radi ono što je radio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na način kako je to on činio bez dodavanja ili oduzimanja bilo čega. Ovo je značenje šehadeta: "Muhammed je Allahov Poslanik." Kaže Uzvišeni:

الى بحانه وتع ال س ™ΣΤ∈ ⇐ΜΞ… ⎯ψΣã⇒Ρ® Ω⇐⎡ΘΣ‰Ψ™⎯ … :ق ΣΤå ϑðΩ/ ≅… ⎠ΨΤ⇓⎡Σ√Ψ‰ΠςΤå≅†ΩΤ»

Σ¬Ρ∇⎯‰Ψ‰⎯™ ΣΤÿ ϑðΣ/ ≅… ⌠≤Ψ«πΤΤ⎜√ΩΤÿΩ⎝ ⎯ψΡ∇ς√ π%ψΡ∇ΩŠ⎡ΣΤ⇓Σ′ ≈] ران ورة آل عم ة :س اآلي

31[. "Reci: "Ako Allaha volite mene slijede i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" (prijevod značenja Kur’ana, Ali-Imran: 31.), a potom kaže:

Page 22: Temelji vjerovanja

22

الى ال تع Ω∨Ω⎝ Σ¬Ρ∇Η⎤ΩΤå…ƒ∫ Σ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… Σ®⎝ΣϒΣõ†: … :وق ΩΤ» †Ω∨Ω⎝ ⌠¬Ρ∇Η⎤Ω™ΩΤ⇓

Σ©ΤΤ⎯⇒Ωƒ &Ν…⎡Σ™Ωã⇓≅†ΩΤ» ≈] 7اآلية :رسورة الحش[.

"Ono što vam Poslanik da uzmite, ono što vam zabrani toga se klonite." (prijevod značenja Kur’ana, Al-Hašr: 7.) Zatim je rekao:

الى ال تع „ð … : وق ΤΩΤ» ð∠ ΘΨΤŠΩ⁄Ω⎝ ‚Ω~ φ⎦ ⎡Σ⇒Ψπ∨ÍΣÿ υ⎠ΠςãΩš ð∉⎡Σ∧ΨΠ∇Ω™ Σÿ

†Ω∧∼Ψ» Ω≤φΤΤΤΤ• Ω→ ⎯ψΣ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ ΘΩ¬Ρ’ ‚Ω~ Ν…⎝ΣŸΤΤµ⎪Ψðµ– ⌡⎠Ψ» ⎯¬Ξ™Ψ♥ΣΤ«⇓Κς… †_–Ω≤Ωš †ΘΩ∧ΘΨ∨

ðŒ ⎯∼ð∝ ΩΤ∈ Ν…⎡Σ∧ΠΨ∏Ω♥ΣÿΩ⎝ †_∧∼Ψ∏πΤ♥ΩΤå (65) ≈] 65اآلية :سورة النساء.[

"I tako Mi Gospodara tvoga oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore." (prijevod značenja Kur’ana, An-Nisa': 65.) Stepen potpunog obožavanje se realizira sa dvije stvari: Prva: Potpuna ljubav prema Allahu, dželle še’nuhu, na način da se ta ljubav i ono što On voli predpostavi nad bilo čim drugim. Druga: Osjećaj potpune poniženosti i skrušenosti prema Uzvišenom Allahu tako da se rob potčini Uzvišenom čineći ono što On naređuje, a ostavljajući ono što On zabranjuje. Robovanje Allahu, dželle še’nuhu, obuhvata potpunu ljubav i potčinjenost Njemu uz nadu i strah od Njega u isto vrijeme. Primjenom ovih navedenih načela rob realizuje čin robovanja Uzvišenom Tvorcu. Osnovni cilj robovanja je postizanje Allahove, dželle še’nuhu, ljubavi i Njegovog zadovoljstva.

Page 23: Temelji vjerovanja

23

Allah, dželle še’nuhu, voli da Mu se Njegov rob približava činjenjem onoga što mu je On propisao i naredio. Kad god rob poveća činjenje dobrovoljnih ibadeta, Allah, dželle še’nuhu, ga približi Sebi, i poveća mu stepen kod Sebe. Sve ovo biva uzrocima ulaska u Džennet Allahovom dobrotom i milošću. Kaže Uzvišeni:

الى بحانه وتع ال س ∝Ν…⎡Σƒ⎯ ≅… ⎯¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ †_ΤƒΘΣ≤Ω … :ق ΩΤå &[◊ΩΤ∼πΤ«ΣúΩ⎝ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ‚Ω~

ϑ⟩ Ψ™ Σÿ φ⇔ ΤÿΨŸΤΩãΤ⎯√Σ∧<√≅… (55) ≈] 55اآلية :سورة األعراف[

"Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole." (prijevod značenje Kur'ana, Al-A'raf: 55.)

Dokazi i znakovi Allahove jednoće Postoji mnogo dokaza i znakova Allahove jednoće. Onaj ko ih bude promatrao i o njima pomno razmišljao, neupitno će doći do ubjeđenja o Allahovoj jednoći, vezanoj za Njegova djela, lijepa imena i svojstva, i shvatiće da je samo Njegovo pravo da bude obožavan. Navodimo samo neke od tih dokaza i znakova, mada su oni mnogoborojni: a) Veličina i preciznost stvaranja svemira, broj stvorenja u njemu, te savršena preciznost poretka koji u njemu vlada. Ko bude razmišljao o stvaranju nebesa i zemlje, sunca i mjeseca, te stvaranju čovjeka, životinja, biljaka, sigurno će doći do zaključka da sva ta stvorenja moraju imati jednog savršenog Tvorca, koji zaslužuje da bude obožavan. Kaže Allah, dželle še’nuhu:

Page 24: Temelji vjerovanja

24

الى بحانه وتع ال س ≤ΤΤΩ⇒<∏Ω√Ω–Ω⎝ ℑ Ξ† … : ق ⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ƒ⎠Ψ♠.Ω⎝Ω⁄ ⇐Κς… ΩŸ∼Ψ∧ΩΤå

⌠¬Ξ™ΨŠ †ΤΤΩ⇒<∏Ω√Ω–Ω⎝ †Ω™∼Ψ» †_Τ–†Ω• Ψ» ⎯„ Σ‰Σ♠ ⌠¬Σ™Πς∏Ω√Πς√ Ω⇐⎝ΣŸΩΤã⎯™ΩΤÿ (31)

†ΤΤΩ⇒<∏Ω√Ω–Ω⎝ ƒ∫:†Ω∧ΘΩ♥√≅… †_Τ«πΤ⊆Ω♠ ∃†⊥ℵ≡⎡Σ«ο⎯ϑðš ⌠¬Σ∑Ω⎝ ⌠⇑Ωƒ †Ω™ΨãΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω⇐⎡Σ∂ Ξ≤⎯√Σ∨

(32) Ω⎡Σ∑Ω⎝ ⎟ ΨϒΠς√≅… ΩÀς∏Ωú Ω™ΤΤ⎯∼Πς√≅… Ω⁄†Ω™ΘΩΤ⇒√≅…Ω⎝ ð♦ ⎯∧ϑðΤ↑√≅…Ω⎝ ∃Ω≤Ω∧ΩΤ⊆<√≅…Ω⎝ Θβ™Σ®

ℑ ξ∠ ς∏ΩΤ» Ω⇐⎡Σ™ ΩΤ‰⎯♥ΩΤÿ (33) ≈] 33-31اآليات :سورة األنبياء. [

"Mi smo po Zemlji nepomične planine razmjestili da ih ona ne potresa, i po njima smo staze i bogaze stvorili da bi oni kuda žele stizali. I to što je nebeski svod osiguran Naše je djelo, a oni se ipak okreću od znamenja koja su na njemu. I noć i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove." (prijevod značenja Kur’ana, Al-Anbija': 31-33.) A zatim kaže:

ال ال تع ›Ψ∨Ω⎝ −Ψ©ΨãΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ΣÀΤ<∏Ωú γ⇑⌠ … :ىوق .Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥ ⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝

⟩∪ ΗΤς∏ΨãπΤú≅…Ω⎝ ⌠¬Σ| ΨãΩ⇒Ψ♥<√ςΚ… π&ψΡ∇ΨΤ⇓.Ω⎡<√ςΚ…Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ℑ ð∠ Ψ√.ς′ ξŒ ΗΤΩΤÿ‚Κςð~ Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤΩ√<∏ΠΨ√

].22اآلية :سورة الروم [≈ (22)

"I jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; to su zaista, pouke za one koji znaju." (prijevod značenja Kur’ana, Ar-Rum: 22.) b) Ono s čim su došli poslanici, poslani od Allaha, dželle še’nuhu, koji ih je pomogao mnogim dokazima i znakovima, upućuje na Allahovu jednoću i savršenstvo. Propisi koji su robovima objavljeni su

Page 25: Temelji vjerovanja

25

jasan dokaz da je to djelo svojstveno samo Uzivšenom Tvorcu. To je djelo Onoga koji zna šta je za Njegove robove dobro a šta zlo. Kaže Allah, dželle še’nuhu:

الى ال تع ŸΤΩ⊆ς√ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… †ΩΤ⇒ς∏Σ♠Σ⁄ γŒ⎯ … :ق ΗΤΩΤ⇒ΘΞ∼Ω‰<√≅†ΨŠ †Ω⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω⎝ ⟩ψΣ™Ω√Ω∨

ð ΗΤΩΤãΨ∇<√≅… Ω⇐…ΩƒκΨ∧<√≅…Ω⎝ Ω⋅⎡Σ⊆Ω∼Ψ√ ⟩♣ †Πς⇒√≅… Ψ∃÷ ⎯♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ ≈] اآلية :سورة الحديد

25[. "Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terezije objavljivali da bi ljudi pravedno postupali." (prijevod značenja Kur’ana, Al -Hadid: 25.) A zatim kaže:

الى ال تع ΣΤ∈ Ξ⇑ΜΞ⎤Πς√ γŒ™ … :وق Ω√Ω∧ΩΤã⎯–≅… ⟩♦ ⇓‚ΞΜ⎮≅… ΘΣ⇑Ψ• <√≅…Ω⎝ υϖ⎠ς∏Ωƒ ⇐Κς…

Ν…⎡ΣΤå<Κ†ΩΤÿ Ξ™πΤΤ‘Ψ∧ΨŠ …ΩϒΗΤΩ∑ γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ‚Ω~ Ω⇐⎡ΣΤåΚ<†Ωÿ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ΨŠ ⌠⎡Τς√Ω⎝ φ⎦ †ς®

⌠¬Σ™⟩∝ ⎯√ΩΤŠ ω× ⎯√Ω‰Ψ√ …_⁄κΞ™ςℵ≡ (88) ≈] 88اآلية :سورة اإلسراء.[

"Reci: "Kad bi se svi ljudi i džinnovi udružili da sačine jedna ovakav Kur’an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa makar i jedni drugima pomagali." (prijevod značenja Kur’ana, Al-Isra': 88.) c) Prirodna urođena osobina, koju je Uzvišeni usadio u srca svih ljudi, pomoću koje čovjek dolazi do priznanja i svjedočenja Allahove jednoće. Ta prirodnost posebno dolazi do izražaja u trenucima kada čovjeka zadesi neka nedaća ili poteškoća, tada se on vrati Allahu moleći samo Njega za pomoć. Kada bi čovjek bio sačuvan od svih sumnji, strasti i požuda koje slabe osjećaj prirodne potrebe za Tvorcem, osjetio bi da srce potvrđuje i svjedoči postojanje Jednog, Jedinog, Savršenog Tvorca koji je jedinstven u svojim djelima, imenima i svojstvima, te da je On

Page 26: Temelji vjerovanja

26

jedini koji zaslužuje obožavanje. Također bi osjetio potpunu predanost onome što je propisano ljudima od Allaha, dželle še’nuhu. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ∠ψΨ∈ςΚ†ΩΤ» ð⎯ … :ق Ω™⎯–Ω⎝ Ξ⇑ÿΠΨŸ∏Ψ√ &†_ΤΤ«∼ΤΨ⇒Ωš ð‹ Ω≤π≠Ψ» ϑðΨ/ ≅… ⎠ΨãΠς√≅…

Ω≤ð≠ΩΤ» ð♣ †ΠςΤ⇒√≅… &†Ω™⎯∼Τς∏Ωƒ ‚Ω~ ð™ÿΨŸ⌠Τ‰Ωå γÀ<∏Ωõ Ψ√ &ϑðΨ/ ≅… ð∠ Ψ√.ς′ Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… ⟩ψΘΨ∼ΤΩ⊆<√≅…

ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ω≤ΩΤ‘⎯ Κς… Ξ♣ †Πς⇒√≅… ‚Ω~ Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯√ΩΤÿ (30) ! Ω⇐γκ‰∼Ψ⇒Σ∨ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… Σ®⎡Σ⊆ΤΤΠςΤå≅…Ω⎝

Ν…⎡Σ∧∼Ψ∈Κς…Ω⎝ Ω⟨λ⎡ς∏ϑð± √≅… ‚Ω~Ω⎝ Ν…⎡ΤΣ⇓⎡Ρ∇ΩΤå φ⇔ Ψ∨ Ω⇐κΨ Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… (31) ≈

.]31-30اآليتان :سورة الروم["Ti upravi lice svoje vjeri kao pravi vjernik, vjeri, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio, - ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna, - obraćajući mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte molitvu, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju." (prijevod značenja Kur'ana, Ar-Rum: 30-31.) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Svako dijete se rodi sa prirodnim osjećajem za postojanje Allaha, te njegovi roditelji od njega načine @idova, kršćana ili vatropoklonika, kao što životinja donese na svijet svoje mladunće zdravo i normalno, vi na njemu ne primjetite falinku niti sakatost. Zatim je proučio: "Vjeri, djelu Allahovu prema kojoj je On ljude načinio." (bilježi ga Buharija) Drugi temelj (ar. rukn) - Vjerovanje u

Meleke

Definicija vjerovanja u meleke

Page 27: Temelji vjerovanja

27

Vjerovanje u meleke je čvrsto ubjeđenje da Allah, dželle še'nuhu, ima meleke koje je stvorio od svjetlosti, i da samo njemu robuju. Oni se onome što im Allah Uzvišeni zapovijedi ne opiru i ono što im naredi izvršavaju. Hvale ga noću i danju, ne malaksavaju. Njihov broj ne zna niko osim Allah Uzvišenog. On ih je zadužio mnogim radnjama i obavezama. Allah Uzvišeni kaže:

الى ال تع /ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ΘΩ⁄Ψι<√≅… ⌠⇑Ω∨ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð … :ق ≅†ΨŠ Ψζ⌠⎡ΤΩ∼<√≅…Ω⎝ Ξ≤Ψú›‚~≅…

Ψ◊Ω| ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω⎝ γ≈] 177اآلية : سورة البقرة[ . “Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u Onaj svijet, i u meleke." (prijevod značenja Kur’ana, Al-Baqara: 177.) Uzvišeni Allah kaže:

ال ال تع /Θδ™Ρ® Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð … : ىوق ≅†ΨŠ −Ψ©ΨãΩ| ΞΜ⎤;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω⎝ −Ψ©Ψ‰Σã⟩ Ω⎝ −Ψ©Ψ∏Σ♠Σ⁄Ω⎝

‚Ω~ ⟩⊄ΘΞ≤Ω«ΣΤ⇓ φ⎦ ⎯κΩΤŠ ξŸΩšςΚ… ⇑ΨΘ∨ −&Ψ©Ψ∏Σ♠ΘΣ⁄ ≈] 285اآلية : سورة البقرة[.

“Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje Od Gospodara Njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove.” (prijevod značenja Kur’ana, Al–Baqara: 285.) U poznatom hadisu Džibrila u kojem je pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o islamu, imanu i ihsanu, rekao je: ”Božiji Poslaniče, obavijesti me o imanu!" Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: “Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, sudnji dan i da vjeruješ u određenje dobra i zla."

Page 28: Temelji vjerovanja

28

Stepen vjerovanja u meleke u islamu i njegov propis

Vjerovanje u meleke je drugi stub (ar.rukn) od šest stubova imana, bez kojeg neće biti primljen, niti ispravan iman roba. Svi muslimani su složni na tome da je obaveza vjerovati u časne meleke i da onaj ko negira njihovo postojanje ili postojanje nekih od njih biva nevjernikom i postupio je suprotno Kur’anu, sunnetu i konsenzusu (idžma). Uzvišeni Allah kaže:

الى ال تع |Ω∨Ω⎝ ⌠≤Σ«<∇Ωÿ Ψ©Πς∏√≅†ΨŠ −Ψ©ΨãΩ⇑ … :ق ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∨Ω⎝ −Ψ©Ψ‰ΣãΣ Ω⎝ −Ψ©Ψ∏Σ♠Σ⁄Ω⎝

Ψζ⎯⎡Ω∼<√≅…Ω⎝ Ξ≤Ψú›‚~≅… ⎯ŸΩ⊆ΩΤ» ΘΩ™ΤΩ∂ Ω=„ ΗΤς∏Ω∂ …[Ÿ∼Ψ√ΩΤŠ ≈] اء ورة النس ة ا:س آلي

136[ “A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet – daleko je zalutao." (prijevod značenja Kur’ana, sura An - Nisa’: 36.)

Kako vjerovati u meleke? Postoji opće i detaljno vjerovanje u meleke. Opće vjerovanje obuhvata sljedeće stvari: Prvo: Vjerovanje u njihovo postojanje, i da su oni jedno od Allahovih stvorenja. Uzvišeni Allah ih je stvorio da samo Njemu robuju. Njihovo postojanje je stvarno. Naša nemogućnost da ih vidimo ne dokazuje njihovo nepostojanje, jer koliko se u Kosmosu nalazi sitnih stvorenja koje mi ne vidimo, a koje u stvarnosti postoje. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je vidio Džibrila u njegovom stvarnom obliku dva puta, a pojedini ashabi su vidjeli neke od meleka u ljudskom

Page 29: Temelji vjerovanja

29

obliku. Imam Ahmed je zabilježio u Musnedu da je Abdullah bin Mes’ud, radijallahu anhu, rekao: ”Allahov Poslanik je vidio Džibrila u njegovom obliku sa šestotina krila, a svako krilo je zaklonilo horizont." Imam Muslim bilježi hadis u kome se kaže da je Džibril došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u ljudskom obliku, u izrazito bijeloj odjeći, i izrazito crne kose. Na njemu se nije primjećivao trag putovanja i niko ga od ashaba nije poznavao. Drugo: Da im se da mjesto koje im je Uzvišeni Allah odredio. Oni su Allahovi, On im naređuje. Uzvišeni Allah im je ukazao počast, dao im visoko mjesto i učinio ih bliskim Sebi. Od njih su Allahovi izaslanici sa objavom i bez nje. Nisu u stanju učiniti ništa bez Allahove, dželle še'nuhu, volje. Pa i pored toga oni ne mogu sebi ni drugima korist pribaviti, niti štetu otkloniti. Zato nije dozvoljeno da im se čini bilo kakva vrsta ibadeta, a kamoli da im se pripisuju božanska svojstva, kao što čine kršćani sa Isaom, alejhis-selam. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

الى ال تع Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈Ω⎝ ΩϒΩõ … :ق ΠςΤå≅… Σ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… %…_Ÿς√Ω⎝ Ι&Σ©Ω⇒ΗΤΩ™ ⎯Τ‰Σ♠ ⎯™ΩŠ β †Ω‰Ψƒ

φ⎦ ⎡Σ∨Ω≤<∇ΘΣ∨ (26) ‚Ω~ ΙΣ©Ω⇓⎡Σ⊆Ψ‰⎯♥ΩΤÿ Ψ©⎯⎡Ω⊆<√≅†ΨŠ ¬Σ∑Ω⎝ −Ψ®Ξ≤⎯∨ςΚ†ΨŠ

φ⎦ ⎡Ρ∏Ω∧⎯√ΩΤÿ (27) ≈] 27-26اآليتان :سورة األنبياء[.

“Oni govore: “Milostivi ima dijete!” Hvaljen neka je On! A meleki su samo robovi poštovani. Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju nako kako On naredi.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Anbiya’: 26-27.) Allah Uzvišeni u Kur’nu kaže:

Page 30: Temelji vjerovanja

30

الى ±Πς~ Ω⇐⎡Σ‚ … :وقال تع ⎯√ΩΤÿ ϑðΩ/ ≅… :†Ω∨ ⌠¬Σ∑Ω≤Ω∨ςΚ… Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω√πΤ«ΩΤÿΩ⎝ †Ω∨ Ω⇐⎝Σ≤ΩΤ∨⎯ÍΣÿ

.]6اآلية :سورة التحريم [≈

”Koji se onome što im Allah zapovijedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti." (prijevod značenja Kur’ana, At-Tahrim: 6.) Ovo je ono što svaki vjernik i vjernica moraju ostvariti od imana, ono što moraju naučiti i u to vjerovati, i nema niko opravdanje za njegovo nepoznavanje.

Materija od koje su stvoreni meleki Allah, dželle še'nuhu, je stvorio meleke od svjetlosti, džinne od vatre, a ljude od ilovače. Meleki su stvoreni prije Adema, alejhis-selam. Muslim bilježi hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, kaže: ” Meleki su stvoreni od svjetlosti, džinni od plamena vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je opisano.”

Broj meleka Meleki su stvorenja čiji broj ne zna niko osim Uzvišeni Allah zbog njihova mnoštva. Na nebesima nema prostora veličine četiri prsta, a da na njemu nema meleka na sedži ili kijamu. U Bejtul-Ma’mur, na sedmom nebu, uđe svaki dan sedamdeset hiljada meleka, i više se u njega ne vraćaju. Na sudnjem danu biće donesena vatra i imaće sedamdeset hiljada užeta, a svako uže će vući sedamdeset hiljada meleka. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

Page 31: Temelji vjerovanja

31

∠Ω∨Ω⎝ ⟩ψς∏Τ⎯√Ωÿ Ω ⎡Σ⇒ΤΣ– ð† … :قال تعالى ΨΘΤŠΩ⁄ ‚Πς~ΜΞ… Ω&⎡Σ∑ ≈] اآلية :سورة المدثر

31[ ”A vojske Gospodara tvoga samo On zna.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Muddessir: 31.) Poslanik, salallahu alejhi ve selem, u hadisu kaže: ”Zaškripala su nebesa, a kako nebi zaškripala, kada na njima nema prostora veličine stopala, a da na njemu nema meleka na sedždi ili ruku’u.” A o Bejtu-l-Ma’muru Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, kaže: "U njega svaki dan uđe sedamdeset hiljada meleka, i više se u njega ne vraćaju.” (bilježi ga Buhari i Muslim). Poslanik, salallahu alejhi ve selem, također kaže: ”Donijet će se Džehennem i imaće sedamdeset hiljada užeta, svako uže će vući sedamdeset hiljada meleka." (bilježi ga Muslim.) Iz gore navedenog se vidi mnogobrojnost meleka. Samo broj spomenutih u prethodnim hadisima doseže cifru od devetsto miliona i četiri hiljade meleka. A šta je tek sa ostalim melekima. Hvaljen neka je Onaj koji ih je stvorio, njima upravlja i zna njihov broj.

Imena meleka Obaveza je vjerovati u meleke koje je Uzvišeni Allah spomenuo u Kur’anu ili njegov Poslanik u sunnetu, a najpoznatija su trojica: 1. Džibril ili Džebrail, on je Ruhul-Kudus koji spušta objavu poslanicima, koja oživljava srca. 2. Mikail ili Mikal, koji je zadužen za kišu koja je život za zemlju i koju usmjerava tamo gdje mu Uzvišeni Allah naredi.

Page 32: Temelji vjerovanja

32

3. Israfil koji je zadužen za puhanje u rog, obznanjujući time kraj ovog svijeta i početak drugog (ahireta).

Svojstva meleka Meleki su stvarna stvorenja. Imaju stvarna tijela i odlikuju se fizičkim i moralnim svojstvima, od kojih su: 1. Veličina njihovog izgleda i tijela. Uzvišeni Allah je stvorio meleke u veoma velikim oblicima koja dolikuju njihovim časnim djelima kojima ih je Uzvišeni Allah zadužio. 2. Imaju krila. Uzvišeni Allah je stvorio meleke sa dva, tri, i četiri krila, a neke i sa više. Poslanik, salallahu alejhi ve selem, je vidio Džibrila u njegovom obliku sa šeststotina krila kojima je zaklonio horizont. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

الى ال تع ™ΣŸ⎯∧Ω … :ق <√≅… Ψ©Πς∏Ψ√ Ξ≤Ψ≡†ΩΤ» γ‹ Ω.⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…… Ξ≥ ⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ Ξ™Ψƒ†Ω–

Ψ◊ς∇ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… „ Σ♠Σ⁄ ⌡⎠ΨΤ√Ο⎝ΚΡ… ξ◊Ω™ Ψ⇒⎯–ςΚ… υ⎠ΩΤπ⇒‘ΩΘ∨ ðé ΗΤςΤ∏Ρ’Ω⎝ &Ω⊗ΗΤΩΤŠΣ⁄Ω⎝ ΣŸÿΞ∞ΩΤÿ ℑ

ΞÀ<∏Ωõ <√≅… †Ω∨ Σ&∫:†Ω↑ΩΤÿ ≈] 1اآلية :سورة فاطر[ .

”Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje šta hoće.” (prijevod značenja Kur’ana, Fatir: 1.) 3. Nemaju potrebe za hranom. Allah, dželle še'nuhu, je stvorio meleke bez potrebe za hranom. Meleki se ne žene niti se razmnožavaju. 4. Meleki su živa i razumna bića. Uzvišeni Allah je s njima razgovarao i oni su s njim razgovarali. Meleki

Page 33: Temelji vjerovanja

33

su razgovarali sa Ademom, alejhis-selam, i nekim poslanicima. 5. Imaju mogućnost pretvaranja u oblike mimo svojh stvarnih oblika. Allah, dželle še'nuhu, je dao melekima sposobnost pretvaranja u ljudske oblike, i ovo je odgovor idolopoklonicima koji tvrde da su meleki Allahove, dželle še'nuhu, kćeri. Nije nam poznat način njihova pretvaranja, osim da se pretvaraju u veoma precizne oblike i tada ih je teško razlikovati od ljudi.

Smrt meleka Svi meleki će umrijeti na sudnjeme danu, kao i melek smrti, zatim će biti proživljeni da bi obavili djela kojima ih je Uzvišeni Allah zadužio.

Ibadet meleka Meleki Allahu Uzvišenom čine razne vrste ibadeta kao što su: namaz, dova, veličanje Uzvišenog Allaha, ruku’, sedžda, bogobojaznost, ljubav prema Allahu i sl. Svojstva kojima se odlikuje ibadet meleka: 1. Stalni i neprekidni ibadet, bez malaksavanja. 2. Iskrenost prema Svemogućem Allahu 3. Stalna pokornost i nepogrješivost, zbog njihove zaštite od grijeha i pogreški. 4. Poniznost i mnogi ibadet. Uzvišeni Allah kaže:

الى ال تع ™Ω⇐⎡Σ … :ق ΘΨΤ‰Ω♥ΣΤÿ Ω™ΤΤ⎯∼Πς√≅… Ω⁄†Ω™ΘΩΤ⇒√≅…Ω⎝ ‚Ω~ Ω⇐⎝Σ≤ΣΤãΤ<«ΩΤÿ (20) ≈

]20اآلية :سورة األنبياء[”Hvale Ga danju i noću, ne malaksavaju.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Anbiya’: 20.)

Page 34: Temelji vjerovanja

34

Djela meleka

Meleki čine razna djela kojima ih je Uzvišeni Allah zadužio, tako da su neki: - Meleki koji drže prijesto ('Arš). - Melek zadužen za spuštanje objave poslanicima. - Čuvari Dženneta i vatre. - Meleki zaduženi za oblake, kišu i bilje. - Melek zadužen za planine. - Melek zadužen za puhanje u rog. - Meleki zaduženi za bilježenje djela sinova Ademovih. - Meleki zaduženi za čuvanje čovjeka, a kada mu Uzvišeni Allah nešto odredi ostave ga i biva ono što mu je određeno. - Meleki koji su stalno uz čovjeka i upućuja ga na dobro. - Meleki zaduženi za stvaranje čovjeka, za udahnjivanje duše u njega, za bilježenje njegove opskrbe i njegovih djela, i da li će biti sretan ili nesretan. - Meleki zaduženi za uzimanje ljudskih duša prilikom smrti. - Meleki zaduženi za pitanje ljudi u kaburu, i za ono što slijedi od blagodati ili kazne. - Meleki zaduženi za dostavu selama Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, od njegova ummeta. Čovjek ne treba putovati do Poslanika, salallahu alejhi ve selem, da bi ga poselamio, nego je dovoljno ma gdje se nalazio, da donese salavat i selam na njega, salallahu alejhi ve selem, a meleki su ti koji će mu prenijeti selam. Putovanje je dozvoljeno samo radi

Page 35: Temelji vjerovanja

35

posjete Polanikovog, salallahu alejhi ve selem, mesdžida. Ovo su najpoznatija djela meleka, a ima ih još mnogo. Dokazi za njih su: Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

الى ال تع ↔Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ∧µ⎪µ⎯ðš ð … : ق ⌠≤Ω√<√≅… ⌠⇑Ω∨Ω⎝ ΙΣ©ς√⎯⎡Ωš Ω⇐⎡Σ™ ΘΨ‰Ω♥ΣΤÿ

ΨŸ⎯∧Ω™ ΨŠ ⌠¬Ξ™ΘΨΤŠΩ⁄ Ω⇐⎡Σ⇒Ψπ∨ÍΣÿΩ⎝ −Ψ©ΨŠ Ω⇐⎝Σ≤Ψ«πΤ⎜√ΩãπΤ♥ΩΤÿΩ⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ≈

.]7اآلية :سورة غافر[”Meleki koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Njega i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Mu’min: 7). Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

الى ال تع •Σ∈ ⇑Ω∨ Ω⇐†ς® …Θ⊥⎝ΣŸΩƒ Ω™ÿΞπ⁄ιΨ™⎯ … :وق ΠΞ√ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ» ΙΣ©ς√ΘΩ∞ΩΤ⇓ υ⎠ς∏Ωƒ

ð∠ Ψ‰<∏Τς∈ Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ ϑðΨ/ .]97اآلية :سورة البقرة [≈ …≅

”Reci: ”Ko je neprijatelj Džibrilu? a on, Allahovom voljom, tebi stavlja na srce Kur’an.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Baqara: 97.) Uzvišeni Allah u Kura’nu kaže:

الى ال تع ⎫Τς√Ω⎝ ϖυ⎡⌠ … :وق Ω≤ΤΩΤå Ψ′ΞΜ… φ⎦ ⎡Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ℑ γ‹ .Ω≤Ω∧ΩΤ⎜ƒ

γ‹ ⌠⎡ΤΩ∧<√≅… Σ◊ς∇ΞΜΜ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω⎝ Νϖ…⎡⟩≠Ψ♠†ΩΤŠ ⎯ψΞ™ÿΨŸ⎯ΤÿΚς… Νϖ…⎡ΤΣ–Ξ≤<úςΚ… ∃Σ¬Σ| Ω♥Σ«⇓Κς… ≈

].93اآلية :سورة األنعام[”A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-An’am: 93.)

Dužnosti ljudi prema melekima

Page 36: Temelji vjerovanja

36

Vjerovanje u njih, ljubav prema njima, njihovo poštivanje i spominjanje njihovih vrednota, zabrana njihova psovanja, omalovažavanja i ismijavanja. Udaljavanje od onoga što oni mrze, jer njih uznemirava ono što uznemirava ljude.

Plodovi vjerovanja u meleke Ostvarivanje imana, jer iman neće biti ispravan bez vjerovanja u njih. Znanje o veličini njihova Stvoritelja, Njegove moći i vlasti, jer se u veličini stvorenja ogleda veličina Stvoritelja. Povećanje imana u srcu vjernika spoznajom njihovih svojstava, stanja i radnji. Sigurnost i smirenost koju stiču vjernici Allahovim, dželle še'nuhu, učvršćivanjem preko svojih meleka. Ljubav prema melekima za ono što čine od ibadeta na najpotpuniji način, i za oprost koji traže za vjernike. Mržnja ružnih djela i grijeha. Zahvaljivanje Uzvišenom Allahu na njegovoj brizi prema svojim robovima, jer je neke od meleka učinio čuvarima ljudi, neke pisarima ljudskih djela, i mnoge druge koji su od koristi ljudima.

Page 37: Temelji vjerovanja

37

Treći temelj (ar.rukn) imana - Vjerovanje u Knjige

Vjerovanje u knjige koje je Uzvišeni Allah objavio svojim poslanicima je treći temelj imana. Uzvišeni Allah je slao poslanike s jasnim dokazima i objavio im knjige kao milost i uputu, kako bi upotpunili svoju sreću na ovome i budućeme svjetu, i kako bi iste bile pravcem kojeg će slijediti, i presuđivačem među ljudima u onome u čemu se raziđu. Uzvišeni Allah kaže:

الى ال تع ŸΤΩ⊆ς√ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… †ΩΤ⇒ς∏Σ♠Σ⁄ γŒ⎯ … :ق ΗΤΩΤ⇒ΘΞ∼Ω‰<√≅†ΨŠ †Ω⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω⎝ ⟩ψΣ™Ω√Ω∨

ð ΗΤΩΤãΨ∇<√≅… Ω⇐…ΩƒκΨ∧<√≅…Ω⎝ Ω⋅⎡Σ⊆Ω∼Ψ√ ⟩♣ †Πς⇒√≅… Ψ∃÷ ⎯♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ ≈] اآلية :سورة الحديد

25[. ”Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terezije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali. (prijevod značenja Kur’ana, Al-Hadid: 25.) Uzvišeni Allah takođe kaže:

Page 38: Temelji vjerovanja

38

الى ال تع ♣Ω⇐†ς® Σ … :وق †Πς⇒√≅… ⊥◊ΘΩΤ∨ΡΚ… ⊥⟨ΩŸΨš.Ω⎝ ðé Ω√Ω‰ΩΤ» ϑðΣ/ ≅… Ω⇑ΓΤΤΘΞ∼Ψ‰Πς⇒√≅…

φ⇔ ΤÿΞ≤ΤΠΨ↑Ω‰Σ∨ Ω⇑ÿΨ⁄Ψϒ⇒Σ∨Ω⎝ ς©Ω∞⇓Κς…Ω⎝ Σ¬Σ™Ω√Ω∨ ð ΗΤΩΤãΨ∇<√≅… ΘΞÀΩ™ <√≅†ΨŠ Ω¬Ρ∇⎯™ Ω∼Ψ√

Ω⇐⎯κΩΤŠ γ♣ †Πς⇒√≅… †Ω∧∼Ψ» Ν…⎡Σ«ς∏ΩΤã⎯Τú≅… &Ψ©∼Ψ» ≈] 213اآلية :ورة البقرةس

”Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu, i Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti, i opomene, i po njima je slao knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi ljudima u onome u čemu se ono ne budu slagali. (prijevod značenja Kur’ana, Al-Baqara: 213.)

Suština vjerovanja u knjige Vjerovanje u knjige je čvrsto vjerovanje da Uzvišeni Allah ima knjige koje je objavio poslanicima, te da su one uistinu od Njegovog govora. U njima je svjetlo i uputa. Ono što je došlo u njima je istina koja se mora slijediti i po kojoj se mora postupati. Njihov broj ne zna niko osim Uzvišeni Allah, koji je rekao u Kur’anu:

الى ال تع Ω¬Πς∏Ω … :ق Ω⎝ ϑðΣ/ ≅… υ⎠Ω♠⎡Σ∨ †_∧∼Ψ∏⎯| ΩΤå ≈] اء ة :سورة النس اآلي

164[. ”A Allah je sigurno s Musaom razgovarao.” (prijevod značenja Kur’ana, An-Nisa’: 164.) Uzvišeni Allah također kaže:

الى ال تع •ΜΞ…Ω⎝ βŸΩΤšςΚ… Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ®Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… ð∉Ω⁄†Ω⇐⌠ … :وق ΩΤã⎯♠≅… Σ®⌠≤Ξ–Κς†ΩΤ»

υ⎠ΠςãΩš Ω⊗Ω∧⎯♥ΩΤÿ Ω¬ΗΤς∏ς® ϑðΨ/ ]6اآلية :سورة التوبة [≈ …≅

Page 39: Temelji vjerovanja

39

”Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da sasluša Allahove riječi.” (prijevod značenja Kur’ana, At-Tawba: 6.)

Propis vjerovanja u knjige Obaveza je vjerovati u sve knjige koje je Uzvišeni Allah objavio poslanicima, i da su one njegov stvarni govor, te da su objavljene, a ne stvorene. Onaj ko ih zaniječe, sve ili neke od njih postaje nevjernikom. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

الى ال تع /Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎡ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⇒Ψ∨…ƒ∫ γϑð† … :ق ≅†ΨŠ −Ψ©Ψ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝

γ ΗΤΩΤãΨ∇<√≅…Ω⎝ ⎟ ΨϒΠς√≅… Ω©ΘΩ∞ΩΤ⇓ υ⎠ς∏Ωƒ −Ψ©Ψ√⎡Σ♠Ω⁄ γ ΗΤΩΤãΨ| <√≅…Ω⎝ ϖ⎟ ΨϒΠς√≅… Ω©Ω∞⇓Κς…

⇑Ψ∨ &Σ™⎯‰ΩΤ∈ ⇑Ω∨Ω⎝ ⌠≤Σ«<∇Ωÿ Ψ©Πς∏√≅†ΨŠ −Ψ©ΨãΩ| ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∨Ω⎝ −Ψ©Ψ‰ΣãΣ Ω⎝ −Ψ©Ψ∏Σ♠Σ⁄Ω⎝

Ψζ⎯⎡Ω∼<√≅…Ω⎝ Ξ≤Ψú›‚~≅… ⎯ŸΩ⊆ΩΤ» ΘΩ™ΤΩ∂ Ω=„ ΗΤς∏Ω∂ …[Ÿ∼Ψ√ΩΤŠ (136) ≈] ورة س

.]136اآلية :النساء”O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u Poslanike Njegove, i u onaj svijet – daleko je zalutao. (prijevod značenja Kur’ana, An-Nisa’: 136.) Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

الى ال تع ⎝ΩϒΩΗΤ∑Ω… … : وق ΗΤΩΤãΨ® Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… β∉Ω⁄†Ω‰Σ∨ Σ®⎡Σ√Ψ‰ΠςΤå≅†ΤΩΤ» Ν…⎡Σ⊆ΠςΤå≅…Ω⎝

⌠¬Ρ∇Πς∏Ω√ς√ Ω⇐⎡Σ∧Ωš⌠≤ΤΣΤå (155) ≈] 155اآلية :سورة األنعام[

Page 40: Temelji vjerovanja

40

”A ova knjiga koju objavljujemo jest blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam milost bila ukazana.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-An’am: 155.) Potreba ljudi za knjigama i mudrost nihova

objavljivanja Da bi objavljena knjiga poslaniku bila izvor spoznaje vjere. Da bi objavljena knjiga poslaniku bila pravedni sudac njegovom narodu u onome u čemu se ne budu slagali. Da bi objavljena knjiga sačuvala vjeru poslije smrti poslanika, bez obzira na prostornu i vremensku udaljenost, kao što je slučaj sa poslanicom našeg vjerovjesnika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Da bi knjige bile dokazom protiv ljudi, tako da im nije dozvoljeno da rade suprotno njima i da odstupaju od njih. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ♣Ω⇐†ς® Σ … :وق †Πς⇒√≅… ⊥◊ΘΩΤ∨ΡΚ… ⊥⟨ΩŸΨš.Ω⎝ ðé Ω√Ω‰ΩΤ» ϑðΣ/ ≅… Ω⇑ΓΤΤΘΞ∼Ψ‰Πς⇒√≅…

φ⇔ ΤÿΞ≤ΤΠΨ↑Ω‰Σ∨ Ω⇑ÿΨ⁄Ψϒ⇒Σ∨Ω⎝ ς©Ω∞⇓Κς…Ω⎝ Σ¬Σ™Ω√Ω∨ ð ΗΤΩΤãΨ∇<√≅… ΘΞÀΩ™ <√≅†ΨŠ Ω¬Ρ∇⎯™ Ω∼Ψ√

Ω⇐⎯κΩΤŠ γ♣ †Πς⇒√≅… †Ω∧∼Ψ» Ν…⎡Σ«ς∏ΩΤã⎯Τú≅… &Ψ©∼Ψ» ≈] 213اآلية :سورة البقرة

”Svi ljudi su sačinjavali jednu zajadnicu, i Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti, i opomene, i po njima je slao knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi ljudima u onome u čemu se ono ne budu slagali. (prijevod značenja Kur’ana, Al - Baqara: 213.)

Kako vjerovati u knjige

Page 41: Temelji vjerovanja

41

Vjerovanje u knjige je opće i detaljno: Opće je da vjeruješ da je Uzvišeni Allah objavio knjige svojim poslanicima. Detaljno je da vjeruješ u sve kniige koje je Uzvišeni Allah spomenuo u Kur’anu, a to su Kur’an, Tewrat, Zebur, Indžil i listove Ibrahimove i Musaove, i da vjeruješ u druge knjige koje je Uzvišeni Allah objavio svojim poslanicima, a koje nije spomenuo u Kur’anu. Njihov broj ne zna niko osim Uzvišeni Allah. Sve ove knjige su došle radi potvrde Allahovog, dželle še'nuhu, jednoće u ibadetu, činjenja dobrih dijela, zabrane politeizma i činjenja nereda na Zemlji. Osnova pozivanja svih poslanika je jedna, makar se razlikovali u vjerozakonima (šerijat) i propisima. Vjerovanje u knige je priznavanje njihova objavljivanja prethodnim poslanicima, a vjerovanje u Kur’an je njegovo priznavanje i rad po njemu. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

⎝Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Σ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… :†Ω∧ΨŠ Ω©Ξ∞⇓ΚΡ… Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ⇑Ψ∨ −Ψ©ΨΘΤŠΘΩ⁄ &Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯ÍΣ∧<√≅…Ω … :قال تعالى

Θδ™Ρ® Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/ ≅†ΨŠ −Ψ©ΨãΩ| ΞΜ⎤;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω⎝ −Ψ©Ψ‰Σã⟩ Ω⎝ −Ψ©Ψ∏Σ♠Σ⁄Ω⎝ ≈] ورة س

.]285اآلية :البقرة”Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara Njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Beqara: 285.) Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

الى ال تع Ν…⎡Σ√Ξ‰ΠςΤå≅… :†Ω∨ Ω©Ξ∞⇓ΚΡ… ¬Ρ∇⎯∼ς√ΜΞ… ⇑ΨΘ∨ ⎯ψΡ∇ΤΘΨΤŠΘΩ⁄ ‚Ω~Ω⎝ Ν…⎡Σ√Ψ‰ΠςãΤΩΤå … :وق

⇑Ψ∨ ,−Ψ©ΤΤΨ⇓⎝Σ %ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√⎯⎝ςΚ… ≈] 3اآلية :سورة األعراف.[

Page 42: Temelji vjerovanja

42

”Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte, pored Njega, nekog drugog za zaštitnika!” (prijevod značenja Kur’ana, Al-A’raf 3.) Kur’an se odlikuje od prethodnih knjiga u sljedećem: 1. Kur’an je nadnaravan, oblikom i sadržajem, i po univerzalnim i znanstvenim činjenicama, koje su sadržane u njemu. 2. Kur’an je zadnja nebeska knjiga, njime su zapečaćene sve knjige, kao što su sve poslanice zapečaćene našim poslanikom Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem. 3. Uzvišeni Allah je zagarantovao da če sačuvati Kur’an od svake izmjene, za razliku od prethodnih knjiga koje su izmjenjene i iskrivljene. 4. Kur’an potvrđuje prije objavljene knjige i on bdije nad njima. 5. Kur’an je poništio i dokinuo sve prethodne knjige. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

ال ال تع ⎫Ω∨ Ω⇐†ς® †_ΤΤ‘ÿΨŸΩš υ† … :ىق Ω≤ΩãπΤ«Σÿ ⇑Ψ| ΗΤς√Ω⎝ ΩÀÿΨŸπ± ΩΤå

⎟ ΨϒΠς√≅… Ω⇐⎯κΤΩŠ Ψ©⎯ΤÿΩŸΩÿ Ω™∼Ψ± πΤ«ΩåΩ⎝ ΘΞ™Σ ξ∫⌠⎠Ω→ ⎟ _ŸΤΤΣ∑Ω⎝ ⊥◊Ω∧Τ⎯šΩ⁄Ω⎝

ξζ⎯⎡Ω⊆ΠΨ√ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯ÍΣΤÿ ≈] 111اآلية :سورة يوسف[

”Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je milost naroda koji vjeruje.” (prijevod značenja Kur’ana, Yusuf: 111.)

Prihvatanje vijesti koje su došle u prethodnim knjigama

Page 43: Temelji vjerovanja

43

Znamo sigurno da ono što je došlo u tim knjigama od vijesti, koje je Allah objavio svojim poslanicima, je istina u koju nema sumnje. Ovo ne znači da prihvatamo ono što je u tim knjigama, koje se nalazi kod sljedbenika Knjige, jer su one izmijenjene i iskrivljene, i jer one nisu ostale na osnovama, koje je Uzvišeni Allah objavio svojim poslanicima. Ono što sigurno znamo iz tih knjiga, jeste ono što nas je Uzvišeni Allah obavjestio u Kur’anu, da nijedan griješnik neće tuđe grijehe nositi, i da je čovjekovo samo ono što sam uradi, i da će se trud njegov sigurno iskazati, te da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

الى ال تع ∪Κς… ⌠¬ς√ Κ<†ΘΩΤ‰ΩΤ⇒ΣΤÿ †Ω∧ΨΤŠ ℑ Ψ⋅⌠ … :ق Σ™ Σ″ υ⎠Ω♠⎡Σ∨ (36)

ðψ∼Ψ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ…Ω⎝ ⎟ ΨϒΠς√≅… υϖ⎠Πς»Ω⎝ (37) ‚Πς~Κς… Σ⁄Ξ∞ΩΤå β⟨Ω⁄Ξƒ…Ω⎝ Ω⁄⎯ƒΞ⎝ υ⎫ Ω≤πΤΤúΚΡ… (38)

⇐Κς…Ω⎝ ð♦ ⌠Τ∼Πς√ Ξ⇑ΗΤΩ♥Τ⇓⎛γπ„ Ψ√ ‚Πς~ΜΞ… †Ω∨ υ⎠Ω√Ω♠ (39) ΘΩ⇐Κς…Ω⎝ ΙΣ©ΩΤ∼⎯√ΤΩ♠ ð∩ ⌠⎡ΤΩ♠

υ⎫ Ω≤ΣΤÿ (40) ΘΩ¬Ρ’ Σ©ΗΤ⎥Ω∞µ⎪µ⎯⟩– ƒ∫:…Ω∞Ω• <√≅… υ⎠ΩΤ»⎯⎝ςΚ‚⎮≅… (41) ≈] ورة س

.]41-36اآليات :النجم”Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima Musaovim i Ibrahimovim: - koji je obaveze potpuno ispunjavao – da nijedan griješnik tuđe grijehe neće nositi, i da je čovjekovo samo ono što sam zaradi, i da će se trud njegov sigurno iskazati, i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti.” (prijevod značenja Kur’ana, An-Nedžm: 36.-41.) Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

Page 44: Temelji vjerovanja

44

الى ال تع ™ΩΤŠ ΩΩ⇐⎝Σ≤ΨΤπ’ÍΣΤå Ω⟨λ⎡Ω∼Ω™⎯ … :وق <√≅… †ΩΤπ∼⇓ϑ⟩Ÿ√≅… (16) Σ⟨Ω≤Ψú›‚~≅…Ω⎝ β⁄⎯κΩú

υϖ⎠Ω⊆⎯ΤŠςΚ…Ω⎝ (17) ϑð⎦ ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ ⎠Ψ«ς√ Ψ∪ Σ™ ϑ⟩± √≅… υ⎠ς√⎝ΡΚ‚⎮≅… (18) Ψ∪ Σ™ Σ″

Ω¬∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… υ⎠Ω♠⎡Σ∨Ω⎝ (19) ≈] 19-16اآليات :سورة األعلى[

”Ali, vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je. Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim, listovima Ibrahimovim i Musaovim.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-A’la: 16.-19.)

O propisima koji su sadržani u knjigama Obavezni smo biti pokorni Allahu Uzvišenom u svemu onome što je došlo u Kur’anu, za razliku od onoga što je došlo u prethodnim knjigama. Ono što se nalazi u tim knjigama nećemo raditi po njemu, ne zato što to nije istina. Naprotiv, to je bila istina u vrijeme poslanika kojima su objavljene, ali nismo obavezni raditi po njima, jer su one derogirane našim vjerozakonom. Ako je u skladu sa našim šerijatom, to je istina, jer ga je naš šerijat potvrdio. Nebeske knjige koje su spomenute u Kur’anu i sunnetu:

Page 45: Temelji vjerovanja

45

1. Kur’an je Allahov, dželle še'nuhu, govor koji je objavio Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, pečatu svih poslanika i vjerovjesnika. Kur’an je zadnja objavljena knjiga. Uzvišeni Allah je zagarantovao da će sačuvati Kur’an od svake izmjene. Kur’an je derogirao sve prethodne knjige. Uzvišeni Allah kaže:

ال ال تع ™⎯⇑ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ† … :ىق Ω⇓ †ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓ Ω≤Τ⎯ ΠΨϒ√≅… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ ΙΣ©ΩΤ√ Ω⇐⎡Ρℵ≠Ψ«ΗΤΤΩ™ ς√

.]9اآلية :سورة الحجر [≈ (9)

”Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i mi ćemo ga čuvati." (prijevod značenja Kur’ana, Al-Hidžr: 9.) Uzvišeni Allah kaže:

الى ال تع ∠ΩΤ⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω⎝ ð†: … :وق ⎯∼ς√ΜΞ… ð ΗΤΩãΨ∇<√≅… ϑΞÀΩ™ <√≅†ΨΤŠ †_ΤΤ∈ΨϑŸφ± Σ∨ †Ω∧ΠΨ√

φ⎦ ⎯κΩΤŠ Ψ©⎯ΤÿΩŸΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ γ ΗΤΩãΨ| <√≅… †[ΤΤ⇒Ψ∧⎯∼ΤΩ™Σ∨Ω⎝ ∃Ψ©⎯∼ς∏Ωƒ ¬Ρ∇⎯š≅†ΩΤ» ψΣ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ

:†Ω∧ΨΤŠ Ω©Ω∞⇓Κς… ∃ϑðΣ/ لمائدة [≈ …≅ .]48 اآلية :سورة ا

”A tebi objavljujemo Kur’an, samu istinu, da potvrdi knjige prije objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje. (prijevod značenja Kur’ana, Al-Maida: 48.) 2. Tevrat je knjiga koju je Uzvišeni Allah objavio Musau, alejhis-selam, u kome je svjetlo i uputa. Po njemu su sinovima Israilovim sudili njihovi vjerovjesnici i učenjaci. Tevrat u koji smo obavezni vjerovati je knjiga koju je Uzvišeni Allah objavio Musau alejhis-selam, a ne u iskrivljeni Tevrat, koji se danas nalazi kod sljedbenika knjige. Uzvišeni Allah kaže:

Page 46: Temelji vjerovanja

46

الى ⎟ «ΠςΤ⇓ΞΜ… †Ω⇒<√Ω∞⇓ςΚ… Ω◊ΗΤ⎥Ω⁄⌠⎡Πςã√≅… †φΤ™∼Ψ†: … :قال تع _ŸΤΣ∑ &χ⁄⎡ΣΤ⇓Ω⎝ Σ¬Ρ∇µ⎪⎯µðš †Ω™ΨΤŠ

φ⎦ ⎡ΘΣ∼Ξ‰ΘΩ⇒√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ∧ς∏πΤ♠ςΚ… Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…⎝Σ †Ω∑ Ω⇐⎡ΘΣ∼Ψ⇒ΗΤΤΘΩΤŠΘΩ≤√≅…Ω⎝

Σ⁄†Ω‰πšςΚ‚⎮≅…Ω⎝ †Ω∧ΨΤŠ Ν…⎡Ρℵ≠Ψ«⌠™ ΣãπΤ♠≅… ⇑Ψ∨ γ ΗΤΩãΨ® ϑðΨ/ ورة [≈ …≅ س

.]44اآلية :المائدة”Mi smo objavili Tevrat, u kome je upustvo i svjetlo. Po njemu su Jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi, i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu. (prijevod značenja Kur’ana, Al-Maida: 44.) 3. Indžil je knjiga koju je Uzvišeni Allah objavio Isau, alejhis-selam, samu istinu, da potvrdi prije objavljene nebeske knjige. Indžil u koji smo obavezni vjerovati, je knjiga koju je Allah objavio Isau alejhis-selam, sa ispravnim osnovama, a ne iskrivljeni Indžil koji se nalazi kod sljedbenika knjige. Uzvišeni Allah kaže:

الى ال تع ∨Ω⇒Τ⌠Τ∼Πς«ΩΤ∈Ω⎝ υϖ⎠ς∏Ωƒ ¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΤς’…ƒ∫ ⎠Ω♥∼Ψ√ΨΤŠ Ξ⇑⎯ΤŠ≅… Ω¬ΩΤÿ⌠≤Ω† … :ق

†_Τ∈ΨΠŸΤΩ± Σ∨ †Ω∧ΠΨ√ Ω⇐⎯κΩΤŠ Ψ©⎯ΤÿΩŸΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ ∃Ψ◊ΗΤ⎥Ω⁄⌠⎡Πςã√≅… Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∼ΩΤå…ƒ∫Ω⎝ Ω™∼Ψ• ⇓⎛γ‚⎮≅… Ψ©∼Ψ»

⎟ _ŸΤΣ∑ χ⁄⎡ΣΤ⇓Ω⎝ †_Τ∈ΠΨŸφΤ± Σ∨Ω⎝ †Ω∧ΠΨ√ Ω⇐⎯κΤΩΤŠ Ψ©⎯ΤÿΩŸΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ Ψ◊ΗΤ⎥Ω⁄⌠⎡Πςã√≅… ⎟ _ŸΤΤΣ∑Ω⎝

_◊ðℵ≠Ψƒ⌠⎡Ω∨Ω⎝ Ω⇐κΨ⊆ΠςãΣ∧<∏ΨΠ√ (46) ≈] 46اآلية :سورة المائدة.[

”Poslije smo Isa-a, sina Merjemina, poslali, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Indžil, u kome je bilo upustvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je takođe

Page 47: Temelji vjerovanja

47

bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali. (prijevod značenja Kur’ana, Al-Maida: 46.) U Tevratu i Indžilu je došao predznak poslanice našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah kaže:

الى ال تع ⎟ …≅⎮‚Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ√Ψ‰ΠςãΩΤÿ Ω©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ϑð⎠Ξ‰Πς⇒√≅… ϑð⎠ΘΨ∨ΡΚ … :ق ΨϒΠς√≅…

ΙΣ©ΩΤ⇓⎝ΣŸΨ• ΩΤÿ †[ΤŠ⎡Σã<∇Ω∨ ⎯¬Σ∑ΩŸ⇒Ψƒ ℑ Ψ◊ΗΤ⎥Ω⁄⎯⎡Πςã√≅… Ξ™∼Ψ• ⇓⎛γ‚⎮≅…Ω⎝ ¬Σ∑Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿ

γ∩ ⎝Σ≤⎯√Ω∧<√≅†ΨŠ ⎯¬Σ™Η⎤Ω™⎯⇒ΩΤÿΩ⎝ Ξ⇑Ωƒ Ξ≤ς∇⇒Σ∧<√≅… ΘΣ™µ⎪µΣΨšΩ⎝ ⟩ψΣ™ς√ γŒ ΗΤΩ‰ΘΞΤ∼ϑð≠√≅…

Σ⋅ΘΞ≤Ω™ ΣΤÿΩ⎝ ⟩ψΞ™⎯∼ς∏Ωƒ ðé ΜΞ⎤;ΗΤΤΩ‰Ωõ <√≅… Σ⊗Ω∝ ΩΤÿΩ⎝ ⎯¬Σ™⎯⇒Ωƒ ⎯¬Σ∑Ω≤⎯″ ΜΞ… ð™ΗΤς∏⎜Τ<ƒΚΚς‚⎮≅…Ω⎝

⎠ΨãΠς√≅… πŒ ΩΤ⇓†ς® &⎯ψ™⎯Ψ∼ς∏Ωƒ ≈] 157اآلية :سورة األعراف[

”Onoma koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-A’raf: 187.) 4. Zebur je knjiga koju je Allah objavio Davudu, alejhis-selam. Zebur u koji smo obavezni vjerovati je knjiga koju je Allah objavio Davudu, alejhis-selam, a ne Zebur koji je iskrivljen djelom @idova. Uzvišeni Allah kaže:

]163اآلية :سورة النساء [≈ Ω⇒Τ⎯∼ΩΤå…ƒ∫Ω⎝ Ω ΙΣ⎝…Ω …_⁄⎡ΣŠΩƒ† … :قال تعالى

”A Davudu smo dali Zebur. (prijevod značenja Kur’an, An-Nisa’: 163.) 5. Listovi Ibrahima i Musa-a su listovi koje je Uzvišeni Allah dao Ibrahimu i Musau alejhimus-

Page 48: Temelji vjerovanja

48

selam. Ti listovi su izgubljeni i o njima se ne zna ništa osim onoga što je spomenuto u Kur’anu i sunnetu. Uzvišeni Allah kaže:

الى ال تع ∪Κς… ⌠¬ς√ Κ<†ΘΩΤ‰ΩΤ⇒ΣΤÿ †Ω∧ΨΤŠ ℑ Ψ⋅⌠ … :ق Σ™ Σ″ υ⎠Ω♠⎡Σ∨ (36) ðψ∼Ψ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ…Ω⎝

⎟ ΨϒΠς√≅… υϖ⎠Πς»Ω⎝ (37) ‚Πς~Κς… Σ⁄Ξ∞ΩΤå β⟨Ω⁄Ξƒ…Ω⎝ Ω⁄⎯ƒΞ⎝ υ⎫ Ω≤πΤΤúΚΡ… (38) ⇐Κς…Ω⎝ ð♦ ⌠Τ∼Πς√

Ξ⇑ΗΤΩ♥Τ⇓⎛γπ„ Ψ√ ‚Πς~ΜΞ… †Ω∨ υ⎠Ω√Ω♠ (39) ΘΩ⇐Κς…Ω⎝ ΙΣ©ΩΤ∼⎯√ΤΩ♠ ð∩ ⌠⎡ΤΩ♠ υ⎫ Ω≤ΣΤÿ (40)

ΘΩ¬Ρ’ Σ©ΗΤ⎥Ω∞µ⎪µ⎯⟩– ƒ∫:…Ω∞Ω• <√≅… υ⎠ΩΤ»⎯⎝ςΚ‚⎮≅… (41) ≈] 41-36اآليات :سورة النجم[.

”Zar on nije obavješen o onom što se nalazi u listovima Musaovim i Ibrahimovim: - koji je obaveze potpuno ispunjavao, da nijedan griješnik tuđe grijehe neće nositi, i da je čovjekovo samo ono što sam uradi, i da će se trud njegov sigurno iskazati, i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti.” (prijevod značenja Kur’ana, An-Nedžm: 36.-41.) Uzvišeni Allah kaže:

الى ال تع ™ΩΤŠ ΩΩ⇐⎝Σ≤ΨΤπ’ÍΣΤå Ω⟨λ⎡Ω∼Ω™⎯ … :وق <√≅… †ΩΤπ∼⇓ϑ⟩Ÿ√≅… (16) Σ⟨Ω≤Ψú›‚~≅…Ω⎝ β⁄⎯κΩú

υϖ⎠Ω⊆⎯ΤŠςΚ…Ω⎝ (17) ϑð⎦ ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ ⎠Ψ«ς√ Ψ∪ Σ™ ϑ⟩± √≅… υ⎠ς√⎝ΡΚ‚⎮≅… (18) Ψ∪ Σ™ Σ″

Ω¬∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… υ⎠Ω♠⎡Σ∨Ω⎝ (19) ≈] 19-16اآليات :سورة األعلى[

”Ali, vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan. Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim, listovima Ibrahimovim i Musaovim.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-A’la: 16.-19.)

Page 49: Temelji vjerovanja

49

Četvrti temelj (ar. Rukn) - vjerovanje u Božije poslanike

Vjerovanje u Božije poslanike alejhimus-selam

Jedan od temelja koji upotpunjuje čovjekovo vjerovanje (iman) je vjerovanje u Božije poslanike. Vjerovati znači biti ubjeđen da su oni Allahovi izaslanici koje je On izabrao za dostavu objave ljudima i da su oni u potpunosti izvršili svoju misiju (ar. emanet), bez ikakvog mjenjanja ili skrivanja nečega od toga boreći se na tome putu istinskom borbom. Zato su sljedbenici poslanika bili na pravom putu, a njima nepokorni su bili u zabludi. Mi vjerujemo u sve poslanike o kojima nas je Allah,

Page 50: Temelji vjerovanja

50

dželle še'nuhu, obavijestio i u one o kojima nas nije obavijestio. Svaki poslanik je nagovještavao dolazak slijedećeg, i svaki od njih je potvrđivao poslanstvo onoga koji je bio prije njega. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /ϖΝ…⎡ΤΡ√⎡ΣΤ∈ †ΥφΤΤΤΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Ψϑð … :ق ≅†ΨŠ :†Ω∨Ω⎝ Ω©Ξ∞⇓ΚΡ… †Ω⇒Τ⎯Τ∼ς√ΞΜ… :†Ω∨Ω⎝ Ω©Ξ∞⇓ΚΡ…

υϖ⎠ς√ΞΜ… ðψΓΤΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… Ω™∼Ψ√ΗΤΤΩΤ∧⌠♠ΞΜ…Ω⎝ ΩÀΗΤΩ™ ⌠♠ΞΜ…Ω⎝ ð‡ ⎡Σ⊆⎯√ΩΤÿΩ⎝ Ψ• †Ω‰Τ⌠♠ςΚ‚⎮≅…Ω⎝ :†Ω∨Ω⎝

ð⎠ΨΤå⎝ΡΚ… υ⎠Ω♠⎡Σ∨ υ⎠Ω♥∼ΨƒΩ⎝ :†Ω∨Ω⎝ ƒ⎠ΨΤå⎝ΡΚ… φ⎦ ⎡ΘΣ∼Ξ‰Πς⇒√≅… ⇑Ψ∨ ⎯ψΞ™ΨΘΤŠΘΩ⁄ ‚Ω~

Σ⊄ΘΞ≤Ω«ΣΤ⇓ Ω⇐⎯κΩŠ ξŸΩšΚς… ⎯ψΣ™⎯⇒ΤΘΨ∨ Ω⎝ ΙΣ©Τς√Σ⇑ð<µ⎧š Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏⌠♥Σ∨ (136) ≈] ورة س

]136اآلية :البقرة”Recite: Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova, mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo njemu pokoravamo.” (prijevod značenja Kur'ana, El-Baqara: 136.) Ko se bude suprostavljao poslaniku ili ga u laž ugono, pa zaista se taj suprostavio Allahu koji je naredio pokornost poslaniku. Kaže Uzvišeni:

⇔ΘΩ⇐ΜΞ… φ … : قال تعالى ΤÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎝Σ≤Σ«<∇Ωÿ Ψϑð/ ≅†ΨŠ −Ψ©Ψ∏Σ♠Σ⁄Ω⎝ Ω⇐⎝ΣŸÿΞ≤ΣΤÿΩ⎝ ⇐Κς…

Ν…⎡ΣΤ∈ΘΞ≤Ω«ΣΤÿ Ω⇐⎯κΤΩŠ ϑðΨ/ ≅… −Ψ©Ψ∏Σ♠Σ⁄Ω⎝ φ⎦ ⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤÿΩ⎝ Σ⇑Ψ∨⎯ÍΣΤ⇓ ω× ⎯√Ω‰ΨŠ Σ≤Σ«⎯| ΩΤ⇓ΩΩ⎝

ω× ⎯√Ω‰ΨŠ Ω⇐⎝ΣŸÿΞ≤ΣΤÿΩ⎝ ⇐Κς… Ν…⎝ΣϒΨõ ΠςãΩΤÿ Ω⇐⎯κΩŠ ð∠ Ψ√.ς′ „ ∼Ψ‰Ω♠ (150) ð∠ ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…

Σ¬Σ∑ Ω⇐⎝Σ≤Ψ«ΗΤς∇<√≅… &†Θ⊥Τ⊆Ωš †ΩΤ⇓⎯ŸΤΩΤã⎯ƒςΚ…Ω⎝ Ω⇑ÿΞ≤Ψ«ΗΤς∇<∏Ψ√ †_ΤŠ…ΩϒΩƒ †_Τ⇒∼ΤΞ™ΘΣ∨ (151) ≈

. ]151-150اآليتان :سورة النساء[”Onai koji u Allaha i poslanike Njegove ne vjeruju i žele da između Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku i govore: ”U neke

Page 51: Temelji vjerovanja

51

vjerujemo a u neke ne vjerujemo” i žele da između toga nekakav stav zauzmu. Oni su zbilja pravi nevjernici; a mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju.” (prijevod značenja Kur'ana, En-Nisa': 150.-151.)

Suština poslanstva To je veza između Stvoritelja i stvorenja u dostavi Allahovog, dželle še'nuhu zakona (ar. šeri'ata) i Allah, dželle še'nuhu, za tu Svoju dostavu odabire onoga koga On hoće od robova Svojih. Kaže Uzvišeni:

الى ال وتع /ϑðΣ … :ق ≅… ⎠Ψ«ς≠π± ΩΤÿ φ⇔ Ψ∨ Ψ◊Ω| ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… ⎯„ Σ♠Σ⁄ φ⇔ Ψ∨Ω⎝

&Ξ♣ †Πς⇒√≅… Υφ⎦ ΜΞ… Ωϑð/ ≅… =Σ⊗∼Ψ∧Ω♠ χ⁄κΨ± ΩΤŠ (75) ≈] 75اآلية :سورة الحج[ ”Allah odabire poslanike među melekima i ljudima Allah sve čuje i sve zna." (prijevod značenja Kur'ana, El-Hadždž: 75.) Poslanstvo daruje Allah, dželle še'nuhu, ono se ne stiće se, niti dolazi mnoštvom ibadeta Uzvišenom niti dolazi samovoljnim izbrom poslanika ili njegovim traženjem da on bude odabran. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /ϑðΣ … :وق ≅… ⌡⎠Ψ‰ΩãΤµ⎪µð⎯– Ψ©⎯Τ∼ς√ΜΞ… ⇑Ω∨ Σ∫:†ΤΩ↑Ωÿ ϖ⎟ ΨŸ⎯™ΩΤÿΩ⎝ Ψ©⎯∼Τς√ΜΞ… ⇑Ω∨

⟩ ∼ΨΤ⇒ΣΤÿ ≈] 13اآلية :سورة الشورى[ . "Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati." (prijevod značenja Kur'ana, Aš-[ura: 13.)

Mudrost slanja poslanika Mudrost slanja poslanika ogleda se u sljedećem:

Page 52: Temelji vjerovanja

52

1. Izvođenje ljudi iz pokornosti ljudima u pokornost Allahu i iz potlačenosti stvorenjima u slobodu obožavanja Allaha dželle še'nuhu. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ∠Ω∨Ω⎝ ð†: … :ق ΗΤΤΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ‚Πς~ΜΞ… ⊥◊Ω∧⎯šΩ⁄ φ⎦ κΨ∧ς∏ΗΤΩ√<∏ΠΨ√ (107) ≈

. ]107اآلية :سورة األنبياء[”A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.” (prijevod značenja Kur'ana, El-Enbija': 107.) 2. Upoznavanje svrhe Allahovog, dželle še'nuhu, stvaranja stvorenja, ostvaruje se samo putem poslanika koje je on odabrao nad ostalima, a to je ibadet samo Njemu i nikome drugom. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /ŸΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒Τ⎯‘Ω√ΩΤŠ ℑ ΘΞ™Σ ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… ‚Ζ~⎡Σ♠ΩΘ⁄ γ⇐Κς… Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯ƒ≅… ϑðΩ⎯ …:ق ≅…

Ν…⎡Σ‰Ψ⇒ΩΤã⎯–≅…Ω⎝ ∃ð‹ ⎡Σ⎜√ΗΤϑð≠√≅… ≈] 36اآلية :سورة النحل[ "Mi smo svakom narodu poslanika poslali: "Allahu se klanjajte, a kumira se klonite." (prijevod značenja Kur'ana, En-Nahl: 36.) 3. Poslanici će biti dokaz protiv ljudi na Sudnjem danu. Kaže Uzvišeni:

ال الىق „⎯ … : تع Σ♠ΘΣ⁄ Ω⇑ÿΞ≤ΠΨ↑ΩΤ‰ΘΣ∨ Ω⇑ÿΨ⁄Ψϒ⇒Σ∨Ω⎝ Πς„ ΩΛ⎤Ψ√ Ω⇐⎡Ρ∇ΩΤÿ

Ξ♣ †Πς⇒∏Ψ√ ⎠ς∏Ωƒ ϑðΨ/ ≅… =Σ◊ΘΩ• Σš ΩŸ⎯√ΩΤŠ &Ξ™Σ♠ΘΣ≤√≅… Ω⇐†Ω Ω⎝ ϑðΣ/ ≅… …[∞ÿΞ∞Ωƒ

†_Τ∧∼Ψ∇Ωš (165) ≈] 165اآلية :سورة النساء[ ”O poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali, a Allah je silan i mudar. (prijevod značenja Kur'ana, En-Nisa': 164.) 4. Objašnjavanje ljudima nepoznatih stvari, kao što su Allahova, dželle še'nuhu, svojstva i imena, meleci, Sudnji dan, itd.

Page 53: Temelji vjerovanja

53

5. Uzvišeni Allah ih je učinio najboljim uzorom zbog njihovog lijepog morala, zato ih je sačuvao od sumnji i strasti. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ∠ð … :ق ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ⎟ ΩŸΩ∑ ∃ϑðΣ/ ≅… Σ¬Σ™ΗΤ⎥ΩŸΤΣ™Ψ‰ΩΤ» %⎯®ΨŸΩΤã<∈≅… ≈

].90اآلية :سورة األنعام[”Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov pravi put." (prijevod značenja Kur'ana, Al-An'am: 90.) I kaže Uzvišeni:

الى ال تع ورة [≈ ŸΩ⊆ς√ Ω⇐†ς® ⎯ψΡ∇ς√ ⌠¬Ξ™∼Ψ» δ⟨Ω⎡πΤ♠ΡΚ… β◊Ω⇒Ω♥Ωš⎯ … :وق س

].6اآلية :الممتحنة”Oni su vama divan uzor." (prijevod značenja Kur'ana, Mumtahina: 6.) 6. Čišćenje i podučavanje ljudi i upozoravanje na ono što bi ih moglo upropasiti. Kaže Uzvišeni:

⎟ ∑Ω⎡ΤΣ … : قال تعالى ΨϒΠς√≅… ðé Ω√ΩŠ ℑ Ω⇑ΓΤΤΘΨ∼ΤΘΨ∨ΡΚ‚⎮≅… ‚_~⎡Σ♠Ω⁄ ⎯¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ Ν…⎡Ρ∏Τ⎯ãΤΩÿ

⌠¬Ξ™⎯∼Τς∏Ωƒ −Ψ©ΨãΤΗΤΩÿ…ƒ∫ ⌠¬Ξ™∼ΠΨ Ω∞ΣÿΩ⎝ Σ¬Σ™Σ∧ΠΨ∏Ω√ΣÿΩ⎝ ð ΗΤΩãΨ∇<√≅… Ω◊Ω∧<∇Ψ™ <√≅…Ω⎝ ≈

.]2اآلية :سورة الجمعة[”On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči." (prijevod značenja Kur'ana, El-Džumu'a: 2.) Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Zaista sam poslan da usavršim plemenite ćudi kod ljudi.” (bilježe ga Ahmed i Hakim) Dužnost i zadaća poslanika alejhimus-selam 1. Dostava Allahovog, dželle še'nuhu, zakona (ar. šeri'ata) i pozivanje ljudi u obožavanje Jednog Allaha i odbacivanje drugih božanstava. Kaže Uzvišeni:

Page 54: Temelji vjerovanja

54

الى ال تع ⇔φ … : ق ΤÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ⎜√ΠΨ∏ΩΤ‰ΣΤÿ γŒ ΗΤς∏ΗΤΩ♠Ξ⁄ ϑðΨ/ ≅… ΙΣ©ΩΤ⇓⌠⎡ΤΩ↑⎯µ⎪µðúΩ⎝ ‚Ω~Ω⎝

Ω⇐⌠⎡ΤΩ↑µ⎪µ⎯ðú …[ŸΩšςΚ… ‚Πς~ΜΞ… ϑðΩ%/ ≅… υ⎠Ω«Ω Ω⎝ Ψϑð/ ≅†ΨŠ †Τ_‰∼Ψ♥Ωš (39) ≈] ورة س

].39اآلية :األحزاب"Za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali, i koji se nikoga, osim Allaha, nisu bojali. – A dovoljno je to što će se pred Allahom račun polagati!" (prijevod značenja Kur'ana, sura Al-Ahzab: 39.) 2. Objašnjavanje onoga što je objavljeno od vjere. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ∠ΩΤ⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω⎝ ð†: … : ق ⎯∼ς√ΜΞ… Ω≤Τ⎯ ΠΨϒ√≅… Ω⇐ΠΞκΩ‰ΣãΨ√ Ξ♣ †Πς⇒Ψ∏√ †Ω∨ Ω©ΘΞ∞ΣΤ⇓

⌠¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… ⎯¬Σ™Πς∏Ω√ς√Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤Πς∇Ω«ΩãΩΤÿ ≈] 44اآلية :سورة النحل[ ”A tebi objavljujemo Kur’an da bi objasnio ljudima ono ššto im se objavljuje, i da bi oni razmislili." (prijevod značenja Kur'ana, En-Nahl: 44.) 3. Upustvo ljudima na dobro i upozoravanje na zlo, obveseljavanje nagradom i upozoravanje kaznom. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع „⎯ … : ق Σ♠ΘΣ⁄ Ω⇑ÿΞ≤ΠΨ↑ΩΤ‰ΘΣ∨ Ω⇑ÿΨ⁄Ψϒ⇒Σ∨Ω⎝ ≈] ور اءس ة :ة النس اآلي

165[ ”O poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili” (prijevod značenja Kura'ana, En-Nisa: 165.) 4. Uticaj na odgoj ljudi svojim ličnim primjerom u govoru i radu. 5. Uspostavljanje i slijedjenje šerijata medju ljudima.

Page 55: Temelji vjerovanja

55

6. Svjedočenje poslanika na Sudnjem danu, da su ljudima dostavili ono čime ih je Allah, dželle še'nuhu, zadužio. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ∪ð … :ق ⎯∼ς∇ΩΤ» …ς′ΞΜ… †Ω⇒ΤΤ⎯Λ⎤Ψ– ⇑Ψ∨ ΘΞ™Σ® Ψ>◊ΤϑðΤΤ∨ΡΚ… ξŸΤΤ∼Ξ™Ω↑ΨΤŠ

†Ω⇒ΤΤ⎯Λ⎤Ψ–Ω⎝ ð∠ ΨŠ υ⎠ς∏Ωƒ Ψ∫:‚Ω~ΣÍ;ΗΤΤΩ∑ …_Ÿ∼ΤΤΞ™Ω→ (41) ≈] ور اءس ة :ة النس اآلي

41.[ ”A šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda a tebe dovedemo kao svjedoka protiv njh.” (prijevod značenja Kur'ana, sura En-Nisa: 41.)

Vjera islam je vjera svih poslanika Islam je vjera svih poslanika, kaže Uzvišeni:

ال الىق ⇔ΘΩ⇐ΜΞ… φ … :تع ΤÿΠΨŸ√≅… ΩŸ⇒Ψƒ ϑðΨ/ ≅… %⟩ψΗΤς∏⌠♠‚ΞΜ⎮≅… ≈] ورة آل س

].19اآلية :عمران”Allahu je prava vjera jedino - islam.” (prijevod značenja Kur'ana, Ali-Imran: 19.) Svi su oni pozivali u obožavanje jednog Allaha i odbacivanje svakog drugog božanstva. Iako su im se šerijati razlikovali u nekim fikhskim propisima ali je bio jedan temelj, a to je tewhid – jednoča Stvoritelja. Kaže Poslanik, salallahu alejhi ve sellem: "Vjerovjesnici su braća po ocu, vjera nam je ista ali su nam šerijati različiti." (bilježi ga Buhari)

Poslanici su bili obični ljudi koji nisu znali nepoznato (ar. gajb)

Page 56: Temelji vjerovanja

56

Gajb stvari zna samo Allah, dželle še'nuhu, a ne i poslanici zato što su oni kao i drugi, obični ljudi, jedu, piju, spavaju, odmaraju se, itd. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ∠Ω∨Ω⎝ †ΤΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⎯⁄ςΚ… ð†: … : ق ς∏⎯Τ‰ΩΤ∈ Ω⇑Ψ∨ φ⎦ κΨ∏φΤΤ♠⌠≤Σ∧<√≅… :‚Πς~ΜΞ…

⌠¬Σ™ΠςΤ⇓ΞΜ… Ω⇐⎡Ρ∏Σ Κ<†Ω∼ς√ Ω⋅†ΤΤΩ√ϑð≠√≅… φ⎦ ⎡Σ↑⎯∧ΩΤÿΩ⎝ ℑ γ%⊄…Ω⎡πΤ♠ΚΚς‚⎮≅… ≈] ورة س

. ]20اآلية :الفرقان”Mi prije tebe nismo poslali ni jednog poslanka koji nije jeo i po trgovinama hodao.” (prijevod značenja Kur'ana, El-Furqan: 20.) @ivjeli su životom običnih ljudi ispunjenim radošću, tugom, s tim što ih je Allah, dželle še'nuhu, odabrao za dostavu Njegove vjere. Od gajba nisu ništa znali, osim onoga što im je Allah, dželle še'nuhu, učinio dostupnim. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع „⎯ …ŸΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ⎯ … :وق Σ♠Σ⁄ ⇑ΨΘ∨ ð∠ Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ †ΩΤ⇒<∏Ω√Ω–Ω⎝ ⌠¬Σ™ς√

†_–.Ω⎝⎯ƒΚς… _&◊ΩΘΤÿΘΨ⁄Σ′Ω⎝ ≈] 38اآلية :سورة الرعد[.

"I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali. (prijevod značenja Kur'ana, sura Ar-Ra'd: 38.) Kaže Uzvišeni:

الى ال تع Σ¬Ψ∏ΗΤΩƒ γ … :ق ⎯∼Ω⎜√<√≅… ð„ ΤΩΤ» Σ≤Ξ™πℵ≠Σÿ ⎠ς∏Ωƒ ,−Ψ©Ψ‰⎯Τ∼Ω⎜ƒ …[ŸΩšςΚ… (26)

‚Πς~ΜΞ… Ξ⇑Ω∨ υ⎠Ω∝ ΩΤπå⁄≅… ⇑Ψ∨ ξ©⎡Σ♠ΩΘ⁄ ΙΣ©Πς⇓ΞΜ†ΩΤ» ⟩∠ Ρ∏π♥Ωÿ ?⇑Ψ∨ Ξ⇐⎯κΤΩŠ Ψ©⎯ΤÿΩŸΩÿ ⌠⇑Ψ∨Ω⎝

−Ψ©Ψ«<∏Ωú …_ŸΩ″ Ω⁄ (27) ≈] 27-26:الجن[ ”On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome. Osim onoga koga On za poslanika odabere, zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga ćuvati.” (prijevod značenja Kur'ana, El-Džin: 26.-27.)

Page 57: Temelji vjerovanja

57

Nepogrješivost poslanika alejhimus-selam

Allah, dželle še'nuhu, je odabrao poslanike kao najbolje od Svojih robova podarivši im najljepše fizičke i moralne osobine. Sačuvao ih je od nepogrješivosti prilikom dostave objave ljudima. Na ovome je konsenzus islamskih učenjaka. Kaže Uzvišeni:

الى ∠Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Σ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… <⎜⊗ΤΠΨ∏ΩΤŠ :†Ω∨ Ω©Ξ∞⇓ΚΡ… ð† ! … : قال تع ⎯∼ς√ΜΞ… ⇑Ψ∨ ð∃∠ ΨΘΤŠΘΩ⁄

⇐ΜΞ…Ω⎝ ⎯ψΠς√ ⎯™Ω√πΤ«ΩΤå †Ω∧ΩΤ» ðŒ πΤΤ⎜√Πς∏ΩΤŠ Ι&Σ©ΩΤãς√†Ω♠Ψ⁄ ΣϑðϑðΣ/ ≅…Ω⎝ ð∠ Σ∧Ψ± ⎯√ΩΤÿ Ω⇑Ψ∨

%Ξ♣ †Πς⇒√≅… ≈] 67اآلية :سورة المائدة.[ ”O Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga - ako ne učiniš onda nisi dostavio poslanicu Njegovu – a Allah će te od ljudi štititi.” (prijevod značenja Kur'ana, El-Maide: 67.) Kaže Uzvišeni:

⇔φ … : وقال تعالى ΤÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ⎜√ΠΨ∏ΩΤ‰ΣΤÿ γŒ ΗΤς∏ΗΤΩ♠Ξ⁄ ϑðΨ/ ≅… ΙΣ©ΩΤ⇓⌠⎡ΤΩ↑⎯µ⎪µðúΩ⎝ ‚Ω~Ω⎝

Ω⇐⌠⎡ΤΩ↑µ⎪µ⎯ðú …[ŸΩšςΚ… ‚Πς~ΜΞ… ϑϑðΩ%/ . ]39اآلية :سورة األحزاب [≈ …≅"Za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali, i koji se nikoga, osim Allaha, nisu bojali." (prijevod značenja Kur'ana, Al-Ahzab: 39.)

الى ال تع ðψς∏⎯√ΩΤ∼ΨΠ√ ⇐Κς… ⎯ŸΤΩΤ∈ Ν…⎡Σ⎜√ς∏⎯ΤŠςΚ… γŒ … :وق ΗΤς∏ΗΤΩ♠Ψ⁄ ⎯¬Ξ™ΘΨΤŠΩ⁄ ð• †ΩšςΚ…Ω⎝

†Ω∧ΨŠ ⎯¬Ξ™⎯ΤÿΩŸς√ υ⎠Ω± ⎯šςΚ…Ω⎝ ΘΘΩ™Ρ® ]∫π⎠Ω→ …Ω= ΩŸΩƒ (28) ≈] اآلية :سورة الجن

28.[ ”Da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tančine zna ono što je u njih, On zna

Page 58: Temelji vjerovanja

58

broj svega što postoji.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Džin: 28.) Kada bi se desilo da pogriješe u stvarima nevezanim za dostavu objave, oni bi to objasnili ljudima i odmah bi se pokajali Allahu, dželle še'nuhu, čineći dobra djela kako bi postigli veći stepen od onoga na kojem su bili. Razlog tome je što ih je Allah, dželle še'nuhu, odlikovao najboljim moralnim vrijednostima i odstranio od njih sve ono što bi moglo umanjiti njihovu vrijednost i stepen.

Broj poslanika, vjerovjesnika i najbolji među njima

Pouzdano se zna da je broj poslanika između 310 – 320 na osnovu Poslanikovih, salallahu alejhi ve sellem, riječi kada je bio upitan o tome. (bilježi ga Hakim). Vjerovjesnika je bilo mnogo više. i Allah, dželle še'nuhu, nas je obavjestio samo o nekima od njih. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع „⎯ … :ق Σ♠Σ⁄Ω⎝ ⎯ŸΩΤ∈ ⎯¬Σ™ΗΤΩΤ⇒π± Ω± ΩΤ∈ ð∠ ⎯∼ς∏Ωƒ ⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΩΤ∈ ⎯„ Σ♠Σ⁄Ω⎝

⎯¬Πς√ ⎯¬Σ™π± Σ± πΤ⊆ΩΤ⇓ &ð∠ ⎯∼ς∏Ωƒ ≈] 164اآلية :سورة النساء[ . ”I poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali.” (prijevod značenja Kur'ana, En-Nisa: 164.) Allah, dželle še'nuhu, je u Svojoj knjizi poimenice naveo dvadeset i pet poslanika. Kaže Uzvišeni:

Page 59: Temelji vjerovanja

59

الى ال تع ∠ð … :وق <∏ΨΤåΩ⎝ :†Ω⇒ΤΤΣãΘΩ• Σš :†Ω™ΗΤΤΩΤ⇒⎯∼ΩΤå…ƒ∫ ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… υ⎠ς∏Ωƒ

−&Ψ©Ψ∨⌠⎡ΤΩΤ∈ Σ⊗ΤΩΤ»⌠≤ΤΩΤ⇓ ξŒ ΗΤΩ–Ω⁄Ω ⇑ΘΩ∨ Σ%∫:†ΤΩ↑ΠςΤ⇓ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ ΠςŠΩ⁄ ψ∼Ψ∇Ωš χψ∼Ψ∏ΩΤƒ (83)

†Ω⇒ΤΤ⎯‰ΤΩ∑Ω⎝Ω⎝ ,ΙΣ©Τς√ ΩÀΗΤΤΩ™ ⎯♠ΞΜ… &ð‡ ⎡Σ⊆⎯√ΩΤÿΩ⎝ ϑΖ„ Σ †&ΤΩΤ⇒⎯ΤÿΩŸΩ∑ †[Τš⎡ΣΤ⇓Ω⎝

†ΤΩΤ⇒⎯ΤÿΩŸΩ∑ ⇑Ψ∨ Σ∃™⎯‰ΤΩΤ∈ ⇑Ψ∨Ω⎝ −Ψ©ΨãΤΘΩΤÿΘΞ⁄Σ′ Ω ΙΣ⎝…Ω Ω⇑ΗΤΩ∧⎯∼ς∏ΤΣ♠Ω⎝ ð‡ ⎡ΘΣΤÿςΚ…Ω⎝

ð∪ Σ♠⎡ΣΤÿΩ⎝ υ⎠Ω♠⎡Σ∨Ω⎝ &Ω⇐⎝Σ≤ΗΤΩ∑Ω⎝ ð∠ Ψ√.ςϒΩ Ω⎝ ⎟ Ξ∞⎯• ΩΤ⇓ Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™ Σ∧<√≅… (84)

†ΘΩΤÿΞ≤Ω ΩƒΩ⎝ υ⎠Ω∼π™ ΩΤÿΩ⎝ υ⎠Ω♥∼ΨƒΩ⎝ ∃ð♣ †Ω∼Τ<√ΞΜ…Ω⎝ Θβ™Ρ® Ω⇑ΨΘ∨ φ⎦ κΨ™ Ψ∏ΗΤΥφΤΤ± √≅…

(85) Ω™∼Ψ√ΗΤΩΤ∧⎯♠ΞΜ…Ω⎝ Ω⊗Ω♥Ω∼<√≅…Ω⎝ ð♦ Σ⇓⎡ΩΤÿΩ⎝ &†_ΤΤ≡⎡Ρ√Ω⎝ ⊥ν„ Σ Ω⎝ †Ω⇒<∏ϑð∝ ΩΤ»

⎠ς∏Ωƒ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ√<√≅… (86) ⌠⇑Ψ∨Ω⎝ ⎯ψΞ™ΜΞ⎥:†ΩΤŠ…ƒ∫ ⌠¬Ξ™ΨãΗΤΘΩΤÿΘΞ⁄Σ′Ω⎝ ∃⌠¬Ξ™Ψ⇓.Ω⎡⎯úΞΜ…Ω⎝

⌠¬Σ™ΗΤΩΤ⇒⎯∼Ω‰ΩΤã⎯–≅…Ω⎝ ⎯ψΣ™ΗΤΩΤ⇒Τ⎯ΤÿΩŸΩ∑Ω⎝ υ⎠ς√ΞΜ… ξ• .Ω≤γ″ ξψ∼Ψ⊆ΩãΤΤ⎯♥ΘΣ∨ (87) ≈] ورة س

].87-83اآليات :األنعام”To su dokazi koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima mi hoćemo, Gospodar tvoj je zaista Mudar i Sveznajući. I Mi mu poklonismo Ishaka i Jakuba, svakog uputismo, a Nuha smo još prije uputili i od potomaka njegovih Davuda i Sulejmana i Ejuba i Jusufa i Musa’a i Haruna i eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. I Zekerija’a i Jahja’a i Isa’a i Il’jasa svi su oni bili dobri. I Ismaila i El-jesea i Junusa i Luta i svima smo prednost nad ostalim svijetom dali. I neke pretke njihove i potomke njihove i braću njihovu – njih smo odabrali i na pravi put im ukazali.” (prijevod značenja Kur'ana, sura El-En’am: 83.-87.) Allah, dželle še'nuhu, je neke vjerovjesnike odlikovao nad drugima. Kaže Uzvišeni:

Page 60: Temelji vjerovanja

60

∝ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏ϑð⎯ … :قال تعالى ΩΤ» ð× ⎯√ΩΤŠ Ω⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅… υ⎠ς∏Ωƒ ω∃× ⎯√ΩŠ ≈] سورة

].55اآلية :اإلسراء”Mi smo jedne verovjesnike nad drugima odlikovali” (prijevod značenja Kur'ana, El-Isra: 55.) Kao i neke poslanike, Kaže Uzvišeni:

ال الىق ∠ð ! … : تع <∏Ψå ⟩™Σ♠ΘΣ≤√≅… †Ω⇒<∏ϑðΤ∝ ΩΤ» ⌠¬Σ™Ω∝ ⎯√ΩΤŠ υ⎠ς∏Ωƒ ∋ω× ⎯√ΩΤŠ

].253اآلية :سورة البقرة [≈”Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge.” (prijevod značenja Kur'ana, El-Bekara: 253.) Najbolji od poslanika su ulul-'azm, a oni su Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i naš poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Uzvišeni:

ال ال تع ″Ψιπ⁄⎯ … : ىق ≅†ΩΤ» †Ω∧ς® Ω⁄ΩιΤΩ″ Ν…⎡Ρ√Ο⎝ΡΚ… Ψζ⎯∞Ω√<√≅… Ω⇑Ψ∨ Ξ™Σ♠ΘΣ≤√≅… ≈

].35اآلية :سورة األحقاف[”Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici.” (prijevod značenja Kur'ana, El-Ahkaf: 35.) I kaže Uzvišeni:

ال ال تع ∠ΜΞ…Ω⎝ †ΩΤ⇓πϒΤΩúΚς… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅… ⌠¬Σ™Ω⊆ΗΤΩΤ‘∼Ψ∨ ð′> … :ىوق ⇒Ψ∨Ω⎝ ⇑Ψ∨Ω⎝

ω— ⎡ΠΡ⇓ Ω¬∼Ψ∑.Ω≤⎯ΤŠΜΞ…Ω⎝ υ⎠Ω♠⎡Σ∨Ω⎝ ⎠Ω♥∼ΨƒΩ⎝ Ξ⇑⎯ΤŠ≅… Ω∃¬ΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ †ΩΤπ⇓ϒΩúςΚ…Ω⎝ ¬Σ™⎯⇒Ψ∨

†[Τ⊆ΗΤΩΤ‘∼ΘΨ∨ †_ΤΤℵ≠∼Ψ∏Ω⎜ƒ (7) ≈] 7اآلية :سورة األحزاب.[ “Mi smo od vjerovjesnika njihov zavjet uzeli i od tebe i od Nuha i od Ibrahima i od Musa’a, i Isa’a sina Merjemina smo čvrst zavjet uzeli.” (prijevod značenja Kur'ana, El-Ahzab: 7.) Naš poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je najbolji od svih i on je pečat svih poslanika. On je prvak sinova Ademovih i predvodnik poslanika na

Page 61: Temelji vjerovanja

61

Sudnjem danu i njihov zagovornik. Njemu pripada počasno mjesto koje bi svako poželio, on je najzahvalniji Allahov rob i vlasnik vrela iz kojeg će piti njegovi sljedbenici na Sudnjem danu (ar. havda) i sa njim je svaka dobrota. Allah, dželle še'nuhu, ga je poslao sa najboljim zakonom (ar. šerijatom) i učinio njegov ummet najboljim ummetom koji se ikada pojavio. Oni su zadnji ummet koji je živio na dunjaluku i prvi koji će biti proživljeni na Sudnjem danu. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Odlikovan sam nad ostalim vjerovjesnicima sa šest stvari." (bilježi ga Muslim) U drugom hadisu stoji da je Poslanik salallahu alejhi ve selem, rekao: ”Ja ću biti najuglediji sin Ademov na Sudnjem danu, u mojim rukama će biti zastava zahvalnosti čime se ja ne hvalim, a nema niti jednog poslanika, a da neće biti pod mojom zastavom na Sudnjem danu.” (bilježi ga Ahmed i Tirmizi). Najbolji poslije Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, je Ibrahim, Allahov prijatelj, a zatim ostala trojica od ulul-'azma. Nadnaravni znakovi poslanstva (mu'džize)

Allah, dželle še'nuhu, je pomagao Svoje poslanike nadnaravnim znakovima kao dokaz poslanstva. Neki od njih su: Kur’an koji je dat Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, pretvaranje štapa u zmiju Musa-u,alejhis-selam, stvaranje ptice od zemlje Isa-u, alejhis-selam, itd. Sve te mu’džize su bile jasan dokaz poslanstva. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ŸΤΩ⊆ς√ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… †ΩΤ⇒ς∏Σ♠Σ⁄ γŒ⎯ … :ق ΗΤΩΤ⇒ΘΞ∼Ω‰<√≅†ΨŠ ≈] ورة س

.]25اآلية :الحديد

Page 62: Temelji vjerovanja

62

”Mi smo izaslanike Naše sa jasnim dokazima slali.” (prijevod značenja Kur'ana, El-Hadid: 25.) Kaže poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: ”Svakom vjerovjesniku su dati dokazi koji su bili dvoljni ljudima kako bi povjerovali, a ono što je meni dato je objava (ar. vahjj), pa se nadam da ću na Sudnjem danu imati najviše sljedbenika.”

Vjerovanje u poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem

Vjerovanje u Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovo poslanstvo je jedan od temelja islama bez kojeg čovjekovo vjerovanje (ar. Iman) nije potpuno. Kaže Uzvišeni:

ال ال تع /Ω∨Ω⎝ ⎯ψΠς√ ?⇑Ψ∨⎯ÍΣΤÿ Ψϑð⇑ … : ىق ≅†ΨŠ −Ψ©ΨΤ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ :†ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ» †ΩΤ⇓⎯ŸΤΩΤã⎯ƒςΚ…

Ω⇑ÿΞ≤Ψ«ΗΤς∇<∏Ψ√ …_⁄κΨ√Ω♠ (13) ≈] 13اآلية :سورة الفتح.[ ”Onaj koji nevjeruje u Allaha i poslanika Njegova, a Mi smo za nevjernike razbuktali oganj pripremili.” (prijevod značenja Kur'ana, El-Feth: 13.) Kaže poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: ”Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema boga osim Allaha i da sam ja Allahov Poslanik." (bilježi ga Muslim) Vjerovanje u Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se upotpunjuje sljedećim stvarima: 1. Poznavanje loze Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. On je Muhammed sin Abdullaha sina Abdul-Muttaliba sina Hašima, a Hašim je Kurejšija a oni su potomci Ismaila alejhis-selam. @ivio 63 godine, 40 prije poslanstva i 23 poslije poslanstva.

Page 63: Temelji vjerovanja

63

2. Vjerovanje u ono čim nas je on obavjestio. Izvršavanje onoga što nam je naredio. Ostavljanje onoga što nam je zabranio i obožavanje Allaha onako kako je on to činio.

3. Čvrsto ubjeđenje da je on poslan ljudima i džinima koji su ga dužni slijediti. Kaže Uzvišeni:

ال ال تع ♣⟨ ΣΤ∈ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ™⎯ … : ىق †Πς⇒√≅… ⎠ΨΠ⇓ΜΞ… Σ©⎡Σ♠Ω⁄ ϑðΨ/ ≅… ⎯¬Σ| ⎯∼ς√ΜΞ…

†[Τ√∼Ψ∧Ω– ≈] 158اآلية :سورة األعراف.[ ”Reci: “O ljudi ja sam vama svima Allahov Poslanik." (prijevod značenja Kur'ana, El-Araf: 158.) 4. Vjerovanje da je on najbolji Poslanik i pečat svim poslanicima. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ð©⎡Σ♠ΩΘ⁄ ϑðΨ⇑ … :ق ≅… ðψΩΤå†ΩúΩ⎝ Ω%⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅… ≈] ورة س

]40اآلية :األحزاب”nego je on Allahov Poslanik i posljednji vjerovjesnik.“ (prijevod značenja Kur'ana, El-Ahzab: 40.) Vjerovanje da je on najugledniji sin Ademov i Allahov prijatelj, zagovornik ljudima na Sudnjem danu, vlsnik najuzvišenijeg mjesta u džednnetu, vlasnik Havda. Njegov ummet je najbolji ummet. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع Σã⇒Ρ® Ω⁄⎯κΤΩú ]◊ΤΤΠς∨ΡΚ… πŒ¬⌠ … :ق Ω–Ξ≤πΤΤúΡΚ… Ξ♣ †Πς⇒Ψ∏√ ≈] ورة آل س

]110اآلية :عمران”Vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio.“ (prijevod značenja Kur'ana, Ali-Imran: 110.) Najbrojniji stanovnici Dženneta su njegovi sljedbenici. Njegovo poslanstvo je derogiralo sva prijašnja poslanstva. 5. Vjerovanje da ga je Allah, dželle še'nuhu, pomogao najvećom mu'džizom, a to je Kur’an, Allahov dželle

Page 64: Temelji vjerovanja

64

še'nuhu govor koji je sačuvan od svakih promjena i izmjena u njemu do Sudnjeg dana. Kaže Uzvišeni:

ΣΤ∈ Ξ⇑ΜΞ⎤Πς√ γŒ™ … :قال تعالى Ω√Ω∧ΩΤã⎯–≅… ⟩♦ ⇓‚ΞΜ⎮≅… ΘΣ⇑Ψ• <√≅…Ω⎝ υϖ⎠ς∏Ωƒ ⇐Κς… Ν…⎡ΣΤå<Κ†ΩΤÿ

Ξ™πΤΤ‘Ψ∧ΨŠ …ΩϒΗΤΩ∑ γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ‚Ω~ Ω⇐⎡ΣΤåΚ<†Ωÿ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ΨŠ ⌠⎡Τς√Ω⎝ φ⎦ †ς® ⌠¬Σ™⟩∝ ⎯√ΩΤŠ

ω× ⎯√Ω‰Ψ√ …_⁄κΞ™ςℵ≡ (88) ≈] 88اآلية :سورة اإلسراء[.

”Reci: ”kada bi se svi ljudi i džinnovi udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, kao što je on ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.” (prijevod značenja Kur'ana, El–Isra: 88.) Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ™⎯⇑ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ† … : وق Ω⇓ †ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓ ΠΨϒ√≅… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ ΙΣ©ΩΤ√ Ω⇐⎡Ρℵ≠Ψ«ΗΤΤΩ™ ς√

].9اآلية :سورة الحجر [≈ (9)

”Mi uistinu Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti.” (prijevod značenja Kur'ana, El-Hidžr: 9.) 6. Vjerovanje da je on u potpunosti dostavio objavu, savjetovao svoj ummet, ukazivao na dobro i sam ga radio, upozoravao na zlo i sam ga se klonio. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ŸΩ⊆ς√ ⌠¬Σ⎯ …:ق ƒ∫:†Ω– χ©⎡Σ♠Ω⁄ ⌠⇑ΨΘ∨ ⌠¬Σ| Ψ♥Σ«⇓Κς… ε∞ÿΞ∞Ωƒ Ψ©⎯∼ς∏Ωƒ

⎯ψΠΡãΨ⇒Ωƒ†Ω∨ ° ÿΞ≤Ωš ¬Σ| ⎯∼ς∏Ωƒ φ⎦ κΨ⇒Ψ∨⎯ÍΣ∧<√≅†ΨŠ χ∩ ⎝Σ∫Ω⁄ χψ∼ΨšΘΩ⁄ (128) ≈

].128اآلية :سورة التوبة[”Došao vam je poslanik jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete a prema vjernicima blag i milostiv.” (prijevod značenja Kur'ana, Et-Tewbe: 128.) Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: ”Nema ni jednog poslanika kojeg je Allah, dželle še'nuhu, poslao prije mene a da

Page 65: Temelji vjerovanja

65

mu zadaća nije bila ukazivanje svome narodu na što misli da je za njih dobro i upozoravanje na ono što misli da je za njih zlo. (bilježi ga Muslim) 7. Ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, tj. da ga volimo više od sebe i od ostalih stvorenja, da ga poštujemo i cijenimo i da mu se pokoravamo, ovo je ono čime nas je Allah, dželle še'nuhu, zadužio. Voljeti Poslanika znači voljeti Allaha i pokoravati se Poslaniku znači pokoravati se Allahu. Kaže Uzvišeni:

… ⎯™ΣΤ∈ ⇐ΜΞ… ⎯ψΣã⇒Ρ® Ω⇐⎡ΘΣ‰Ψ™ ΣΤå ϑðΩ/ ≅… ⎠ΨΤ⇓⎡Σ√Ψ‰ΠςΤå≅†ΩΤ» Σ¬Ρ∇⎯‰Ψ‰⎯™ ΣΤÿ ϑðΣ/ ≅… ⌠≤Ψ«πΤΤ⎜√ΩΤÿΩ⎝

⎯ψΡ∇ς√ π%ψΡ∇ΩŠ⎡ΣΤ⇓Σ′ ΣϑðϑðΣ/ ≅…Ω⎝ χ⁄⎡Σ«ΩΤ⎜ƒ χψ∼ΨšΘΩ⁄ (31) ≈] ران ة :سورة آل عم اآلي

31[. ”Reci: ”ako Allaha volite mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Allah prašta i samilostan je.” (prijevod značenja Kur'ana, Ali Imran: 31.) Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Neće niko od vas biti pravi vjernik sve dok mu ja ne budem draži od roditelja i djece i od svih ljudi.” (muttefekun alejhi) 8. Donošenje salavata i selama na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, što je moguće više. [krtac je onaj koji ne donese salavat kada se njegovo ime spomene. Kaže Uzvišeni:

الى ال اهللا تع /ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ … :ق ≅… ΙΣ©ΩãΤΩ| Μ⎤;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω⎝ Ω⇐⎡ΡΠ∏ΤΩ± ΣΤÿ ⎠ς∏Ωƒ ϑγ&⎠Ψ‰Πς⇒√≅…

†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…⎡ΠΡ∏Ω″ Ψ©⎯Τ∼ς∏Ωƒ Ν…⎡Σ∧ΠΨ∏Ω♠Ω⎝ †[∧∼Ψ∏Τ⎯♥ΩΤå (56) ≈

. ]56اآلية :سورة األحزاب["Allah i Meleki Njegovi blagosilju vjerovjesnika. O vjernici blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrave.”

Page 66: Temelji vjerovanja

66

(prijevod značenja Kur'ana, El-Ahzab: 56.) Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata." (bilježi ga Muslim) Salavat na Poslanika salallahu alejhi ve selem, se donosi: na tešehudu u namazu, u kunut dovi, u dženazetskoj dovi, na hutbi, prilikom ulaska i izlaska iz mesdžida 9. Vjerovanje da su poslanici, aljhimus-selam, živi kod Allaha, dželle še'nuhu, na poseban način poznat samo Allahu, dželle še'nuhu. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Zaista je Allah, dželle še'nuhu, zabranio zemlji da jede tijela poslanika.” (bilježi ga Ebu-Davud i Nesai) Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Nema muslimana koji donese salavat i selam na mene a da mi Allah, dželle še'nuhu, ne vrati dušu kako bih mu odgovorio.” (bilježi ga Ebu-Davud) 10. Jedqn od znakova posštivanja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je bio ne dizanje glasa u njegovom prisustvu za vrijeme njegova života, a sada se to odnosi na podizanje glasova kod njegovog kabura, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ″⎯⎡Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω~ Ν…;⎡Σ√ΩΤ»⌠≤ΩΤå ⎯¬Ρ∇ΩΤå.Ω† … :ق ςΚ… ð⊄⎯⎡ΩΤ»

γ‹ ⎯⎡Ω″ ϑγ⎠Ψ‰Πς⇒√≅… ‚Ω~Ω⎝ Ν…⎝Σ≤Ω™⎯⎨µð– ΙΣ©ς√ Ξ©⎯⎡Ω⊆<√≅†ΨŠ Ξ≤⎯™Ω• ς® ⎯¬Σ| Ψ∝ ⎯√ΩΤŠ

∴× ⎯√Ω‰Ψ√ ⇐Κς… ð÷ Ω‰⎯⎨µðš ⎯¬Ρ∇Ρ∏ΗΤΩ∧⎯ƒςΚ… ⎯ψΣã⇓Κς…Ω⎝ ‚Ω~ Ω⇐⎝Σ≤Σ√πΤ↑ΩΤå (2) ≈] ورة س

].2اآلية :الحجرات"O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte sa njim glasno kao što glasno jedan s drugim razgovarate da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne prmjetite.” (prijevod značenja Kur'ana, El-Hudžurat: 2.)

Page 67: Temelji vjerovanja

67

Poštivanje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, poslije njegove smrti je kao njegovo poštivanje dok je bio živ. Zato nam je dužnost da ga poštujemo kao što su ga poštovali naši predhodnici koji su ga slijedili u dobru i klonili se svega što je zabranio. 11. Obaveza je voljeti i poštovati njegove ashabe, njegovu porodicu i žene, kao i one koji ga slijede. Čuvati se od ružna govora, psovke i proklinjanja njegovih ashaba kojima je Allah, dželle še'nuhu, zadovoljan i koje je On odabrao da budu s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Uzvišeni:

ال ال تع ⎦φ … :ىق ⎡ΣΤ⊆Ψ‰ΗΤϑð♥√≅…Ω⎝ Ω⇐⎡Ρ√Πς⎝ΚΚς‚⎮≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ• ΗΤΩ™Σ∧<√≅…

Ψ⁄†Ω± ⇓ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ ¬Σ∑⎡Σ√ΩΤ‰ΠςΤå≅… ω⇑ΗΤΩ♥⎯šΜΞ†ΨŠ ƒ⎠Ψ∂ Πς⁄ ϑðΣ/ ≅… ⌠¬Σ™⎯⇒Ωƒ

Ν…⎡Σ∂ Ω⁄Ω⎝ Σ©ΤΤ⎯⇒Ωƒ ≈] 100اآلية :سورة التوبة.[ "Allah je zadovoljan prvim muslimanima muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede i dobra djela čine a i oni su Njime zadovoljni.” (prijevod značenja Kur'ana, Et-Tewbe: 100.) Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ne psujte moje ashabe jer tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša kada bi neko od vas udijelio sadake koliko je brdo Uhud ne bi dostigao ni polovicu njihovog stepena.” (bilježi ga Buhari) Pohvalno je da generacije poslije njih mole Allaha, dželle še'nuhu, za oproštaj njihovih grijeha i da ne učini u njihovim srcima mržnju i zlobu prema njima. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ⇔φ … : ق ΤÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ ⎝Σ∫:†Ω– =⇑Ψ∨ ⌠¬Ψ∑ΨŸ⎯√ΩΤŠ φ⎦ ⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤÿ †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄

⌠≤ΤΨ«<⎜ƒ≅… †φΤΤΤ⇒ς√ †Ω⇒ΨΤ⇓ΩΗ⎡⎯Τú‚ΜΞγ~Ω⎝ φ⇔ ΤÿΨϒΠς√≅… †ΩΤ⇓⎡Σ⊆Ω‰Ω♠ Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅†ΨŠ ‚Ω~Ω⎝ ⎯™Ω√⎯ð⎨µ–

Page 68: Temelji vjerovanja

68

ℑ †Ω⇒ΨΤŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ⊥ν„ Ψ⎜ƒ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ :†Ω⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ð∠ Πς⇓ΜΞ… χ∩ ⎝Σ∫Ω⁄ ε¬∼ΨšΘΩ⁄ (10) ≈

].10اآلية :سورة الحشر["Oni koji poslije njih dolaze govore: ”Gospodaru naš oprosti nama i braći našoj koji su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe preme vjernicima. Gospodaru naš Ti si doista Dobar i Milostiv.” (prijevod značenja Kur'ana, El-Hašr: 10.) 12. Zabranjeno je pretjerano slavljenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer ga je to najviše uznemiravalo. Sam Poslanik, salallahu alejhi ve selem, nas je upozorijo da ga ne uzdižemo na veći stepen od onoga koji mu je Allah dželle še'nuhu dao. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Zaista sam ja rob, pa recite Allahov rob i poslanik i ne volim da me uzdižete iznad toga.” Takođe je rekao: "Ne uzdižite me kao što su kršćani uzdigli sina Merjemina.” (bilježi ga Buhari) Također je zabranjeno upućivati dovu Poslaniku, salallahu alejhi ve selem, ili tražiti pomoć od njega, obilaziti (ar. tavafiti) oko njegovog kabura ili prinositi mu žrtvu. Kao što je zabranjeno pretjerano hvaljenje i uzdizanje Poslanika, salallahu alejhi ve selem, tako je zabranjeno ružno govoriti o njemu, podcjenjivati i ismijavati nešto s čim je došao. Sve ove stvari mogu odvesti čovjeka u nevjerstvo. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ®ΣΤ∈ Ψ©Πς∏√≅†ΨŠΚς… −Ψ©ΨãΗΩΤΤÿ…ƒ∫Ω⎝ −Ψ©ΨΤ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ⎯ψΣã⇒Ρ™⎯ … :ق

φ⎦ ⎝Σ∫Ξ∞⎯™ΩΤã⎯♥ΩΤå (65) ‚Ω~ Ν…⎝Σ⁄ΨϒΩãπΤ√ΩΤå ⎯ŸΩΤ∈ ¬Σåπ≤ΤΩ«ς® ΩŸ⎯√ΩΤŠ &⎯ψΡ∇Ψ⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ…

. ]66اآلية :سورة التوبة [≈"Reci: ”zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali. Ne ispričavajte se, jasno je

Page 69: Temelji vjerovanja

69

da ste nevjernici a tvrdili ste da ste vjernici.” (prijevod značenja Kur'ana, Et-Tewbe: 65., 66.) Istinsika ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je ona koja se gradi na slijeđenju njegove upute i ostavljanje svega onoga što se kosi sa time. Kaže Uzvišeni:

ا الى ق ™ΣΤ∈ ⇐ΜΞ… ⎯ψΣã⇒Ρ® Ω⇐⎡ΘΣ‰Ψ™⎯ … : ل تع ΣΤå ϑðΩ/ ≅… ⎠ΨΤ⇓⎡Σ√Ψ‰ΠςΤå≅†ΩΤ» Σ¬Ρ∇⎯‰Ψ‰⎯™ ΣΤÿ

ϑðΣ/ ≅… ⌠≤Ψ«πΤΤ⎜√ΩΤÿΩ⎝ ⎯ψΡ∇ς√ π%ψΡ∇ΩŠ⎡ΣΤ⇓Σ′ ΣϑðϑðΣ/ ≅…Ω⎝ χ⁄⎡Σ«ΩΤ⎜ƒ χψ∼ΨšΘΩ⁄ (31) ≈] ورة س

]31اآلية :آل عمران"Reci: ”ako budete Allaha voljeli i mene slijedili, pa i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Allah prašta i Samilostan je.” (prijevod značenja Kur'ana, Ali-Imran: 31.) 13. Čovjekovo vjerovanje neće biti potpuno sve dok ne bude čvrsto vjerovao u Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i radio ono sa čime je on došao i bio mu pokoran, jer je pokornost njemu, pokornost Allahu, a griješenje i suprostavljanje njemu je griješenje i suprostavljanje prema Allahu. Znači, sa istinskim vjerovanjem i sijeđenjem Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upotpunjuje se iman (vjerovanje u njega).

Page 70: Temelji vjerovanja

70

Peti temelj (ar. rukn) – Vjerovanje u Sudnji dan

Vjerovanje u Sudnji dan

Vjerovanje u Sudnji dan je ubjeđenje u završetak ovog i početak drugog svijeta. Nastupa smrću na ovom svijetu i životom u berzehu koji traje do Sudnjeg dana, ubjeđenje u proživljenje proživljenje i okupljanje na mjestu obračuna, te ulazak u Džennet ili Džehennem. Vjerovanje u Sudnji dan je jedan od ruknova imana i bez njega iman čovjeka nije potpun, a ko ga zaniječe postaje nevjernik. Kaže Uzvišeni:

ال ا الىق /ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ΘΩ⁄Ψι<√≅… ⌠⇑Ω∨ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð … :هللا تع ≅†ΨŠ Ψζ⌠⎡ΤΩ∼<√≅…Ω⎝ Ξ≤Ψú›‚~≅… ≈

]. 177اآلية :سورة البقرة[“Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i onaj svijet." (prijevod značenja Kur’ana, Al-Baqara: 177.) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je došlo u hadisu poznatom kao hadis Džibrila alejhis-selam kada je upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šta je iman, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je odgovorio: “Da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u određenje dobra i zla. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio o predznacima Sudnjeg dana i vjerovanje u njih je stroga obaveza (ar. vadžib) svakom čovjeku. Islamska ulema je ove predznake podijelila u dvije skupine: 1. Mali predznaci – upućuju na blizinu Sudnjeg dana i brojni su a većina ih se već desila. Neki od njih su:

Page 71: Temelji vjerovanja

71

Poslanstvo poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, pronevjeravanje povjerenih stvari, ukrašavanje mesdžida i hvaljenje njima, nadmetanje golih i bosih čobana u izgradnji visokih zgrada, borba protiv @idova, brže proticanje vremena, nedostatak posla, pojava fitne, mnoštvo ubistava, pojava bluda i mnogog griješenja, rascijepljenje mjeseca. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ΨŒ …: ق ΩΤŠΩ≤ΩΤπãΤ∈≅… Σ◊Ωƒ†ϑð♥√≅… ςΠÀΩ↑⇓≅…Ω⎝ Σ≤Ω∧Ω⊆<√≅… (1) ≈] ورة س

لقمر ]. 1 اآلية:ا“Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Qamar: 1.) 2. Veliki predznaci – koji će se desiti pred sami počteak Sudnjeg dana. Ima ih deset i ni jedan od njih se nije desio. A to su: Pojava Mehdije, pojava Dedžala, spuštanje Isa-a alejhis-selam sa neba (slomiće krst, ubiće svinju i Dedžala i sudiće po zakonu Muhammeda, sallalahu alejhi ve selleme), pojava dvaju naroda po imenu Je’džudž i Me’džudž (ljudi će ih proklinjati i oni će umrijeti), tri pomračenja (pomračenje na Istoku, na Zapadu i na arabijskom poluotoku), dim (tj. pojava velikog dima sa nebesa koji će obuhvatiti sve ljude), podizanje Kur’ana sa zemlje na nebo, izlazak Sunca sa zapada, izlazak životinje iz zemlje i pojava velike vatre iz pravca Jemena koja će tjerati ljude u pravcu [ama i on je zadnji od velikih predznaka Sudnjeg dana. Bilježi imam Muslim od Huzejfe ibn Esjeda El-Gaffarija, radijallahu ‘anhu, da je rekao: “Došao nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, a mi smo se

Page 72: Temelji vjerovanja

72

podsjećali na Sudnji dan, pa je rekao: “Na što se podsjećate?” Rekoše: “Podsjećamo se na Sudnji dan. “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Neće se desiti Sudnji dan dok ne vidite prije njega deset stvari: pojavu dima, pojavu Dedždžala, izlazak životinje iz zemlje, izlazak Sunca sa zapada, silazak Isa-a alejhis-selam sina Merjemina sa neba, pojavu Je’džudža i Me’džudža, tri pomračenja: na Istoku, na Zapadu i na arabijskom poluotoku, a zadnji je izlazak vatre iz Jemena koja će tjerati ljude na mjesto skupa.” Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Na kraju mog ummeta pojaviće se Mehdija, Allah, dželle še'nuhu, će spustiti kišu, zemlja će izbaciti svoje plodove, imetak će se ispravno dijeliti, umnožiće se stoka, povečaće se broj robinja.” Spominje se da će ovi predznaci ići jedni za drugim kao što grašci u mahuni slijede jedni za drugim, a kada se završe ovi predznaci nastupiće Allahovom dozvolom Sudnji dan.

[ta je Sudnji dan? To je Dan u kome će ljudi izaći iz svojih kaburova radi obraćuna po zapovijedi Gospodara njihova, da bi bio nagrađen onaj ko bude radio dobra djela, a kažnjen onaj ko bude radio loša djela. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع Ω⋅⎯⎡Ωÿ Ω⇐⎡Σ–Σ≤⎯µ⎪µðú Ω⇑Ψ∨ Ψç … :ق …ΩŸ⎯–ΚΚς‚⎮≅… †_Τƒ…Ω≤γ♠ ⎯¬Σ™ΤΠςΤ⇓ςΚ†ς® υ⎠ς√ΞΜ…

ξ Σ± ΣΤ⇓ Ω⇐⎡Σ∝ ΨΤ»⎡Σÿ (43) ≈] 43اآلية :سورة المعارج.[ “Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Ma’aridž: 43.) Sudnji dan u Kur’anu je spomenut raznim imena:

Page 73: Temelji vjerovanja

73

Jewmul-Qiyama (Smak svijeta), kaže Uzvišeni:

ل ا ال تع ♥Ω~ Σ¬Ψ‚: …:ىق πΤΤΤ∈ΚΡ… Ψζ⌠⎡ΤΩ∼ΨŠ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… (1) ≈] ورة س

].1اآلية :القيامة"Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi." (prijevod značenja Kur'ana, Al-Qiyama: 1.) El-Qari'a (Smak svijeta), kaže Uzvišeni:

الى ال تع ورة [≈ Σ◊ΩƒΨ⁄†φΤΤΤΤ⊆<√≅… (1) †Ω∨ Σ◊ΩƒΨ⁄†Ω⊆<√≅… (2) … :ق س

].2-1اآليتان :القارعة"Smak svijeta! [ta je Smak svijeta?" (prijevod značenja Kur'ana, Al-Qari'a:1., 2.) Jewmul-Hisab (Dan obračuna), kaže Uzvišeni:

الى ال تع ⎦ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φ … :ق ⎡ΠΡ∏Ψ∝ ΩΤÿ ⇑Ωƒ Ξ™∼Ξ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/ ≅… ⌠¬ΤΣ™ς√

τ‡ …ΩϒΩƒ =ΣŸÿΨŸφΤΤ→ †Ω∧ΨŠ Ν…⎡Σ♥ΩΤΤ⇓ Ω⋅⌠⎡ΤΩÿ γ‡ †Ω♥Ψ™ ورة ص [≈ …≅√> ة :س اآلي

26[ . "One koji skreću s Allahovog puta čeka teška patnja na onom svijetu zato što su zaboravljali Dan u kome će se račun polagati." (prijevod značenja Kur'ana, Sad: 26.) Jewmud-Din (Sudnji dan), kaže Uzvišeni:

الى ال تع •ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ω⁄†Πς …: ق Σ«<√≅… ⎠Ψ«ς√ ξψ∼Ψ™ Ω– (14) †Ω™ΩΤ⇓⌠⎡Τς∏π± Ωÿ Ω⋅⎯⎡Ωÿ

Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… (15) ≈] 15-14 اآليتان:سورة االنفطار.[ "A grešnici sigurno u Džehennem, na Sudnjem danu u njemu će gorjeti." (prijevod značenja Kur'ana, Al-Infitar:14., 15.) Et-Tammetu (Nevolja), kaže Uzvišeni:

Page 74: Temelji vjerovanja

74

الى ال تع ›ς′ΜΞ†ΩΤ» γ… … : ق ƒ∫:†Ω– Σ◊ΘΩ∨:†ϑð≠√≅… υ⎫ Ω⁄⎯ιΡ∇<√≅… (34) ≈] ورة س

] . 34 اآلية :النازعات "A kada dođe nevolja najveća." (prijevod značenja Kur'ana, An-Nazi'at: 34.) El-Waqi’a (Događaj), kaže Uzvišeni:

ς′ΞΜ… ΨΨŒ… … :قال تعالى Ω√ΩΤ∈Ω⎝ Σ◊Ω√Ψ∈…Ω⎡<√≅… (1) ≈] 1اآلية :سورة الواقعة.[ "Kada se događaj dogodi." (prijevod značenja Kur'ana, Al-Waqi'a: 1.) Al-Haqqa (Čas neizbježni), kaže Uzvišeni:

™Σ◊ΠςΤ∈:†Ω … :قال تعالى <√≅… (1) †Ω∨ Σ◊ΠςΤ∈:†Ω™ ة [≈ (2) …≅√> ان :سورة الحاق اآليت

1-2.[ "Čas neizbježni, šta je Čas neizbježni?" (prijevod značenja kur'ana, Al-Haqqa: 1.) Es-Sahha (Glas zaglušujući), kaže Uzvišeni:

الى ال تع ›Ω′ΜΞ†ΩΤ» Ψ… … :ق ƒ∫:†Ω– Σ◊Πςú:†ϑð± بس [≈ (33) …≅√ ورة ع ة :س اآلي

33.[ "A kada dođe glas zaglušujući." (prijevod značenja Kur'ana, 'Abasa: 33.) Al-Gašiya (Teška nevolja), kaže Uzvišeni:

الى ال تع ∠Ω∑ ð™⎯ … :ق Η⎤ΩΤåΚς… ⟩é ÿΨŸΩš Ψ◊Ω∼Ψ↑ΗΤΩ⎜√<√≅… (1) ≈] ورة س

].1اآلية :الغاشية"Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji?" (prijevod značenja Kur'ana, Al-Gašiya: 1.)

Kako vjerovati u Sudnji dan

Page 75: Temelji vjerovanja

75

Opće i detaljno o vjerovanju u Sudnji dan: Opće vjerovanje u Sudnji dan je da vjerujemo da postoji dan u kome će Allah, dželle še'nuhu, okupiti sve generacije ljudi, nagradiće svakoga s obzirom na njegova djela pa će dio ući u Džennet a dio u Džehennem. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ⎦ΣΤ∈ Υφ™⎯ … :ق ΜΞ… Ω⇐κΨ√Πς⎝ςΚ‚⎮≅… Ω⇑ÿΞ≤Ψú›‚~≅…Ω⎝ (49) Ω⇐⎡Σƒ⎡Σ∧⎯• Ω∧ς√

υ⎠ς√ΞΜ… γŒ ΗΤΩ⊆∼Ψ∨ ω⋅⎯⎡Ωÿ ω⋅⎡ΣΤ∏⎯√ΩΘ∨ (50) ≈] 50-49اآليتان :سورة الواقعة.[ “Reci: “I drevni i kasniji, u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Waqi'a: 49.-50.) [to se detaljnog vjerovanja u Sudnji dan tiče ono obuhvata ono što će se dešavati nakon smrti. To su sljedeće stvari:

Iskušenje u kaburu (ar. fitnetul-kabri)

Ogleda se u ispitivanju umrlog nakon ukopa o njegovom Gospodaru, njegovoj vjeri i njegovom poslaniku. Allah, dželle še'nuhu, će na tom iskušenju učvrstiti one robove koji budu vjerovali jasnim odgovorom, kao što se navodi u hadisu da će umrli kada bude upitan reći: gospodar mi je Allah, vjera mi je islam, a poslanik mi je Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme. (muttefekun alejhi) Obaveza je vjerovati u ono na što upućuju hadisi o pitanju dvaju meleka i načina ispitivanja i ono što će odgovoriti mu’min i ono što će odgovoriti munafik.

Kazna u kaburu i njegove blagodati (ar. azabul-kabri ve ne’imuhu)

Page 76: Temelji vjerovanja

76

Obaveza je vjerovati u kaznu u kaburu i njegove blagodati. On je ili provalija od džehennemskih provalija ili bašća od Džennetskih bašći. Kabur je prvo od staništa ahireta. Ko se od njega spasi, ono što dolazi poslije biće mu lakše, a onaj ko tu propadne ono što dolazi poslije biće mu teže. Stoga čovjek kad umre počinje njegov Sudnji dan. Nagradi i kazna u kaburu će biti nad dušom i tijelom zajedno, a ponekad nad samom dušom. Kazna u kaburu će biti za nevjernike, a nagrada za iskrene vjernike. Čovjek će biti kažnjen ili nagradžen u zagrobnom životu (ar. berzeh) bio ukopan u kabur ili ne. Ako bi čovjek bio zapaljen ili se utopi ili ga pojede životinja svejedno će biti ispitivan, kažnjavan ili nagrađivan. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ⎦Σ⁄†Πς⇒√≅… φ … :ق ⎡Σ∂ Ω≤⎯√ΣΤÿ †Ω™⎯∼ς∏Ωƒ …Θ⊥⎝ΣŸΣ⎜ƒ ∃†Θ⊥Τ∼Ψ↑ΩƒΩ⎝ Ω⋅⌠⎡ΩΤÿΩ⎝

Σ⋅⎡Σ⊆ΩΤå Σ◊Ωƒ†ϑð♥√≅… Νϖ…⎡ΣΤ∏Ψú⎯ ςΚ… Ω©…ƒ∫ φ⎦ ⎯⎡Ωƒ⌠≤Ψ» ϑðŸΤΩ→Κς… γ‡ …ΩϒΩ√<√≅… (46) ≈

].46اآلية :سورة غافر[“Oni će se ujutro i naveče u vatri pržiti, a kada nastupi Čas: “Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!” (prijevod značenja Kur'ana, sura Al-Mu’min: 46.) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Da nećete biti ukopani molio bih Allaha da vam da da čujete kabursku patnju.

Puhanje u rog (ar. sur) Sur je rog u koji će puhnuti Israfil alejhis-selam. Kada prvi put u njega puhne umrijeće sva stvorenja osim onih koje Allah bude odabrao. Zatim će puhnuti drugi

Page 77: Temelji vjerovanja

77

put i oživjeće sva stvorenja koja su živjela od stvaranja života do Sudnjeg dana. Kaže Uzvišeni:

±⟨ΩœΨ«ΣΤ⇓Ω⎝ ℑ Ξ⁄⎡ϑ … :ال تعالىق √≅… ΩÀΨ√Ω± ΩΤ» ⇑Ω∨ ℑ γ‹ .Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ⇑Ω∨Ω⎝

ℑ Ξ≥ ⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ‚Πς~ΜΞ… ⇑Ω∨ ƒ∫:†Ω→ ∃ϑðΣ/ ≅… ΘΩ¬Ρ’ ΩœΨ«ΣΤ⇓ Ψ©∼Ψ» υ⎫ Ω≤⎯úΚΡ… …Ω′ΜΞ†ΩΤ» ⎯¬Σ∑

χ⋅†Ω∼Ψ∈ Ω⇐⎝Σ≤⟩ℵ≠⇒ΩΤÿ (68) ≈] 68اآلية :سورة الزمر.[ “I u rog će se puhnuti, i umrijeće oni na nebesima i oni na Zemlji, ostaće samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.” (prijevod značenja Kur'ana, sura Az-Zumar: 68.) Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Zatim će se puhnuti u rog i svako ko ga čuje će umrijeti, zatim će Allah spusiti kišu koja će oživjeti ljude. Zatim će se puhnuti drugi put na što će svi ljudi ustati gledajući oko sebe." (bilježi ga Muslim)

Proživljenje (ar. ba’s) Proživljenje je Allahovo oživljavanje mrtvih kada se puhne u rog drugi put kada će ljudi ustati po zapovjedi Gospodara svih svjetova. Kada Allah odobri puhanje u rog drugi put i vraćanje duša u njihova tijela ustaće ljudi iz svojih kaburova žureći na mjesto obraćuna goli, bosi, neobrezani, nijemi, neće imati ništa. Zatim će se odužiti mjesto skupa, približiće se Sunce i pojačati svoju toplotu tako da će ljudima znoj dopirati do usta od žestine tog mjesta. Nekima će znoj dostizati do članaka, nekima do koljena, nekima do struka (pasa), nekima će dostizati do grudi, nekima do ramena, a neke će potpuno potopiti zavisno od njihovih dijela.

Page 78: Temelji vjerovanja

78

Proživljenje je istina što dokazuju ajeti i hadisi, zapažanje i razum: Ajeti i hadisi: Mnogi su ajeti i hadisi koji dokazuju istinitost proživljenja. Kaže Uzvišeni:

.]7اآلية :سورة التغابن [≈ √ΣΤ∈ υ⎠ς∏ΩΤŠ ⎠ΘΨΤŠΩ⁄Ω⎝ ΘΩ⇑ΣΤ‘Ω√⎯‰ΤΣãς™⎯ … :قال تعالى“Reci: “Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni.” (prijevod značenja Kur’ana, Tagabun: 7.) Uzvišeni Allah takođe kaže:

الى ال تع ورة [≈ ⇓Ω∧ς® :†ΩΤ⇓Κ<…ΩŸΩΤŠ ð©ΘΩ⎝Κς… ωÀ<∏Ωú Ι&Σ®ΣŸ∼Ψ√ΠΡΤ† … : وق س

].104اآلية :األنبياء“Onako kako smo prvi put iz ništa stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Anbiya’: 104.) Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Zatim će se puhnuti u rog i svako ko ga čuje će umrijeti, zatim će Allah spusiti kišu koja će oživjeti ljude. Zatim će se puhnuti drugi put na što će svi ljudi ustati gledajući oko sebe." (bilježi ga Muslim) Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ™⎯⎠Ω©†ΩΤ∈ ⇑Ω∨ γ … :وق ΣΤÿ Ω¬ΗΤðℵ≠Ψ√<√≅… ƒ⎠Ψ∑Ω⎝ χψ∼Ψ∨Ω⁄ (78) ⎯™ΣΤ∈

†Ω™∼Ψ∼⎯µ⎪µ⟩š ϖ⎟ ΨϒΠς√≅… :†Ω∑ςΚ†Ω↑⇓ςΚ… ð©Πς⎝Κς… ∃ξ⟨ΘΩ≤Ω∨ Ω⎡Σ∑Ω⎝ ΠΞ™Ρ∇ΨΤŠ ∴À<∏Ωú ψ∼Ψ∏Ωƒ (79) ≈

].79-78اآليتان :سورة يس[“Ko će oživjeti kosti kada budu truhle?” Reci: "Oživjeće ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio.” (prijevod značenja Kur'ana, Ya-sin: 78.-79.) Zapažanje (ar. his):

Page 79: Temelji vjerovanja

79

Allah je svojim robovima pokazao oživljavanje ljudi na ovome svijetu. U suri Al-Baqara nalazimo primjera oživljavanja: narod Musa-a alejhis-selam kojeg je Allah oživio nakon što ih je usmrtio, ubice Israilovih sinova, narod koji je izašao iz svojih kuća bježeći od smrti, primjer oživljavanja čovjeka koji je prošao kraj sela pa ga je Allah usmrtio a zatim ga je oživio, te primjer oživljavanja ptice Ibrahimu alejhis-selam. Razum (ar. akl): Racionalni dokazi za proživljenje su: a) Allah, dželle še'nuhu, je tvorac nebesa i Zemlje i onoga što je na njoj. Stvorio ih je prvi put i onaj ko ih je bio u stanju prvi put stvoriti u stanju je i ponoviti njihovo stvaranje. b) Svjedoci smo da zemlja zimi bude mrtva, bez života, zatim Allah u proljeće spusti kišu pa ona oživi i zazeleni se raznovrsnim prekrasnim biljem.

Skup, obračun, nagrađivanje ili kažnjavanje (ar. el-hašr vel-hisab vel-džeza’)

Vjerujemo da će na Sudnjem danu svi ljudi biti tjelesno proživljeni, i da će biti pitani za svoja djela te da će svima biti pravedno presuđeno. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ورة [≈ …Σ™ΗΤΩΤ⇓⌠≤Ω↑ΩšΩ⎝ ⌠¬ς∏ΩΤ» ⎯⁄Ψ †Ω⎜√ΣΤ⇓ ⌠¬Σ™⎯⇒Ψ∨ …_ŸΩšςΚ¬⌠ … : ق س

].47اآلية :الكهف

Page 80: Temelji vjerovanja

80

“A njih smo već sakupili nijednog nismo ostavili.”(prijevod značenja Kur'ana, Al-kahf: 47.) Uzvišeni Alah takođe kaže:

الى ال تع ∑ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ» ⌠⇑Ω∨ ƒ⎠ΨΤå⎝ΡΚ… ΙΣ©Ω‰ΗΤΩΤãΨ® −Ψ©Ψ⇒∼Ψ∧Ω∼ΨŠ Σ©⎡Σ⊆Ω∼ΩΤ» Σ⋅Σ⎢:†Ω† … : وق

Ν…⎝Σ∫Ω≤<∈≅… ⎯©Ω∼Ψ‰ΗΤΩΤãΨ® (19) ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… ⟩Œ ⇒ΩΤ⇒ςℵ≡ ⎠ΤΠΨΤ⇓ςΚ… ∴ÀðΗΤΤ∏Σ∨ ⎯©Ω∼ΨŠ†Ω♥Ψš (20) Ω⎡Σ™ΩΤ»

ℑ ξ◊Ω↑∼Ψƒ ξ◊Ω∼Ψ∂ …ΩΘ⁄ (21) ≈] 21-19اآليات :سورة الحاقة[ . “Evo vam, čitajte knjigu moju, ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati.” I on će biti u životu zadovoljnom.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Haqqa: 19.-21.) Kaže Uzvišeni:

ال الىوق «ΘΩ∨Κς…Ω⎝ ⌠⇑Ω∨ ƒ⎠ΨΤå⎝ΡΚ… ΙΣ©Ω‰ΗΤΩΤãΨ® −Ψ©Ψ√†Ω∧Ψ↑ΨŠ Σ©⎡Σ⊆Ω∼ΩΤ† … : تع

⎠Ψ⇒ΩãΤ⎯Τ∼ς∏ΗΤΤΩÿ ⎯ψς√ ð‹ ⎝ΡΚ… ⎯©Ω∼Ψ‰ΗΤΩΤãΨ® (25) ⎯ψς√Ω⎝ Ξ⁄⎯ ςΚ… †Ω∨ ⎯©Ω∼ΨŠ†Ω♥Ψš (26) ≈

].26-25اآليتان :سورة الحاقة[“A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: “Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije i da ni saznao nisam za obračun svoj.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Haqqa: 25., 26.) Hašr je okupljanje ljudi na mjestu skupa radi obračuna. Razlika između okupljanja i proživljenja je u tome što je proživljenje povratak duša u njihova tijela, a hašr je okupljanje proživljenih na mjestu skupa.

Obračun, ngrađivanje ili kažnjavanje

Obračun, nagrađivanje ili kažnjavanje se ogleda u tome da će Allah, dželle še'nuhu, svoje robove ispred sebe postaviti upoznavajući ih sa djelima koja su radili. Oni vjernici koji se budu bojali Allaha njihov obračun će biti izlaganjem njihovih djela dok ne

Page 81: Temelji vjerovanja

81

spoznaju Allahovo dobročinstvo prikrivanjem njihovih loših djela na dunjaluku i opraštanjem na ahiretu. Dolaziće na mjesto skupa na osnovu njihovog imana. Dočekivaće ih meleci i obradovati Džennetom i zaštiti će ih od strahota toga nesnosnog dana. Lica će im pobijeliti i toga dana blistava, nasmijana i radosna biti. A lažljivci, mali i veliki, će biti obračunavani teškim i preciznim obračunom. Biće vučeni na licima njihovim, poniženi kao kazna za ono što su radili i zato što su lažljivci bili. Prvi koji će račun polagati na Sudnjem danu je ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, i sa njima 70.000 onih koji će ući u Džennet bez obračuna, zbog cjelovitosti njihova imana. To su oni koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao riječima: “Ne traže da im se uči rukja (rukja – šerijatsko liječenje od džina), ne liječe se puštanjem krvi, niti su sujevjerni.” Od njih je i cijenjeni ashab Ukaša ibn Muhsin, radijallahu anhu. Prvo zašto će Allahov rob polagati račun je namaz, a prvo što će među ljudima biti presuđeno su njihova prava u krvi.

Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, vrelo (ar. havd)

Vjerujemo u Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, vrelo. To je veliko i pristupačno vrelo čija voda dolazi iz Džennetske rijeke Kevser, a nalazi se na mjestu na kome će se odvijati dešavanja na Sudnjem danu. To je vrelo sa kojeg će piti ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Page 82: Temelji vjerovanja

82

Od njegovih svojstava je da je bjelji od mlijeka, slađi od meda i mirisa ljepšeg od miska i stalno se povećava, a svaki njegov ugao dužine je mjesec dana hoda. On ima dvije pritoke putem kojih mu dotiće voda iz Dženneta. Broj njegovih posuda je veći od broja zvijezda na nebu. Ko se iz njega napije jedan gutljaj nikada poslije toga neće ožedniti.

Oprost (ar. šefa’at)

Kada se ljudima nagomilaju problemi na mjestu skupa i oduži im se boravak, tražiće da se neko zauzme za njih kod Gospodara njihova da bi se riješili strahota i užasa tog mjesta. Tražiće najprije od najodabranijih poslanika (ar. ulul-a’zm) da se zauzimaju za njih, ali svi će odbiti dok ne dođu do posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kome je Allah oprostio sve grijehe. On će na to pristati i svi ljudi će mu biti zahvalni na tome čime će se pokazati njegovo uzvišeno mjesto među njima. Zatim će učiniti sedždu ispred prijestolja (ar. arš) moleći Allaha, zahvaljujući mu i slaveći Ga, da mu dopusti da se zauzima za njih, i biće mu dopušteno. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Na Sudnjem danu će se Sunce toliko približiti da će ljudima od njegove žestine znoj dostizati do polovine ušiju. Tražiće pomoć od Adema, zatim od Ibrahima, zatim od Musa-a, zatim od Isa-a, a zatim od Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, zatim će posredovati kako bi bilo presuđeno među stvorenjima, pa će ići sve dok ne uzme halku na vratima. To je ono kada će ga Uzvišeni Allah postaviti na “hvaljeno mjesto” zato što će mu svi okupljeni zahvaljivati.”

Page 83: Temelji vjerovanja

83

(Buhari) Ovo je veliki oprost kojim je Allah odlikovao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, međutim za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su vezani i drugi vidovi oprosta: 1. Njegovo sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje za stanovnike Dženneta da im se dopusti ulazak u Džennet. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Na Sudnjem danu ću doći do vrata Dženneta, pa će se otvoriti. Reći će čuvar: “Ko si ti?” Rekao je: “Reći ću Muhammed." Reći će čuvar: “Tobom mi je naređeno da otvorim vrata, nikome drugom prije tebe.” (Muslim) 2. Njegovo sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje za ulazak u džnnet ljudi čija su dobra i loša djela jednaka. Ovo je mišljenje jednog dijela uleme, ali o ovome nema sahih hadisa od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. 3. Njegovo sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje za ljude koji su zaslužili ulazak u džhennem da ih spasi od vatre. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Moje zauzimanje je i za one od mog ummeta koji budu činili velike grijehe.” (bilježi ga Ebu-Davud) 4. Njegovo sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje za podizanje stepena stanovnicima Dženneta u Džennetu. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahu moj oprosti Ebu Selemi i povečaj njegove stepene.” (Muslim) 5. Njegovo sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje za ljude koji će ući u Džennet bez obračuna i kažnjavanja. Dokaz za to je hadis Ukaše ibn Muhsina u kome se navodi da će 70.000 ljudi ući u Džennet bez obračuna i kazne. Pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve

Page 84: Temelji vjerovanja

84

sellem, molio za njega riječima: “Allahu moj učini ga od njih.” 6. Njegovo sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje za one koji budu ušli u Džehennem zbog činjena velikih grijeha da izađu iz njega. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Moje zauzimanje je i za one iz mog ummeta koji budu činili velike grijehe.” (bilježi ga Ebu-Davud) Takođe i hadis: “Izaći će ljudi iz džhennema zauzimanjem Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ući će u Džennet i zvaće se Džehennemlije.” 7. Njegovo sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje za ublaživanje kazne onome ko to zaslužuje kao njegovo zauzimanje za amiđu Ebu Taliba. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Nadam se da će mu (amiđi) koristiti moje zauzimanje na Sudnjem danu. Biće stavljen u plićak od vatre koja će mu stizati do članaka od čega će mu ključati mozak.” (Muttefekun alejhi) Zauzimanje kod Allaha nije ispravno osim sa dva uslova: a) Da je Allah zadovoljan onim ko se zauzima i onim za koga se zauzima. b) Allahovo dopuštenje onome ko se zauzima da se zauzima. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ⎦Ω~Ω⎝ φ‚ … : ق ⎡Σ√Ω«πΤ↑ΩΤÿ ‚Πς~ΜΞ… Ξ⇑Ω∧Ψ√ υ⎠Ω∝ ΩΤå⎯⁄≅… ≈] ورة س

]28اآلية :األنبياء

“I oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Anbiya’: 28.) Takođe kaže Uzvišeni:

Page 85: Temelji vjerovanja

85

⎟ ′Ω∨ …ς⇑ … :وقال تعالى ΨϒΠς√≅… Σ⊗Ω«πΤ↑ΩΤÿ ,ΙΣ®ΩŸ⇒Ψƒ ‚Πς~ΜΞ… −&Ψ©ΤΨ⇓<′ΜΞ†ΨŠ ≈] سورة

].255اآلية :البقرة“Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Baqara: 255.)

Vaga (ar. mizan) Vaga je istina i obavezno je vjerovanje u nju. To je vaga koju će Allah postaviti na Sudnjem danu da bi se na njoj vagala djela robova i nagrađivala za njih. To je prava vaga sa dva tasa i jezikom kojom će se vagati djela ili listovi na kojima su ispisana djela ili sam počinitelj tih djela. Sve će se vagati ali je poenta u težini i lahkoći djela, a ne onoga ko ih je radio niti u veličini stranice. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ∝Σ⊗Ω … :ق Ω⇓Ω⎝ Ω⇑ÿΞƒ.Ω⎡Ω∧<√≅… ð÷ ⎯♥Ψ⊆<√≅… Ψζ⎯⎡Ω∼Ψ√ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… ð„ ΤΩΤ»

Σ¬ςΤ∏<ℵ≠ΣΤå χ♦ πΤ«ΩΤ⇓ ∃†Τ_ΛΤΤ⎯∼Ω→ ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ω⇐†Ω Ω©†φΤΤΤ⊆⎯‘Ψ∨ ξ◊ΤΥφΤΤΤ‰Ωš ⌠⇑ΨΘ∨ ]©Ω ⌠≤Ωú

†ΩΤ⇒⎯∼ΩΤåςΚ… %†Ω™ΨŠ υ⎠Ω«Ω Ω⎝ †Ω⇒ΨŠ φ⎦ κΨ‰Ψ♥ΗΤΩš (47) ≈] اء ورة األنبي ة :س اآلي

47.[ “Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terezije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ]emo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je što ćemo Mi račune ispitivati.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Anbiya’: 47.) Takođe kaže Uzvišeni:

Page 86: Temelji vjerovanja

86

الى ال تع ™Σ⇐⎯ƒΩ⎡<√≅…Ω⎝ ]ϒΜΞ⎤Ω∨⎯⎡Ωÿ &ΣΘÀΩ … : وق <√≅… ⇑Ω∧ΩΤ» πŒ ς∏Σ⊆ς’ ΙΣ©ΤΣ⇒ÿΞƒ.Ω⎡Ω∨

ð∠ ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ» Σ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ™ Ψπ∏«Σ∧<√≅… (8) ⌠⇑Ω∨Ω⎝ πŒ Πς«Ωú ΙΣ©ΤΣ⇒ÿΞƒ.Ω⎡Ω∨

ð∠ ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ» Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎝Σ≤Ψ♥Ωú ¬Σ™Ω♥Σ«⇓Κς… †Ω∧ΨŠ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® †Ω⇒ΨãΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΤΨŠ

Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏<ℵ≠Ωÿ (9) ≈] 9-8اآليتان :سورة األعراف[

“Mjerenje toga dana biće pravedno: oni čija dobra djela prevagnu, oni će šta žele postići; a oni čija dobra djela budu lahka, oni će, zato što dokaze Naše nisu priznavali, stradati.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-A’raf: 8., 9.) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Čistoća je dio imana i hvala Allahu prevagnuće na vagi.” (Muslim) I rekao je: "Postaviće se vaga na Sudnjem tolika kada bi se na nju postavili nebo i Zemlju ona bi se toliko proširila.” (Hakim)

]uprija (ar. sirat)

Vjerujemo u sirat. To je tanki, zastrašujući most postavljen iznad Džehennema. Ljudi će prelaziti preko njega do Dženneta. Neki će preći brzinom treptaja oka, neki kao munja, neki kao ptica, neki kao vjetar, neki brzinom najboljeg konja, neki će preći trčeći, neki hodajući a neki pužeći. Prelaziće na osnovu svojih djela dok ne prođe onaj čije je svjetlo koliko mali prst na nozi. Biće onih koji će biti šćepani i bačeni u vatru, a ko pređe preko njega ući će u Džennet. Prvi ko će preći preko sirata je naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim njegov ummet. Toga dana niko neće govoriti osim poslanici. Dova

Page 87: Temelji vjerovanja

87

poslanika toga dana će biti: “Bože, spasi nas, spasi!” Na rubovima Džehennema nalaze se kuke, čiji broj samo Allah zna, koje hvataju onoga koga Allah hoće od Njegovih stvorenja. Osobine sirata On je oštriji od sablje, tanji od kose, klizav je, na njemu niko nije stabilan osim onoga koga Allah na njemu učvrsti, biće postavljen na mračno mjesto. Biće postavljeno povjerenje i obilaženje rodbine s obje strane sirata kako bi svjedočili za onoga koji ih je održavao i protiv onoga ko ih je zapostavljao. Kaže Uzvišeni:

الى ال اهللا تع ∠ΜΞ…Ω⎝ ⎯ψΡ∇⇒ΨΘ∨ ‚Πς~ΜΞ… &†Ω∑Σ Ψ⁄…Ω⎝ Ω⇐†ς® υ⎠ς∏Ωƒ ð⇐ … : ق ΘΨΤΤŠΩ⁄

†_Τ∧⎯ãΩš †⊥ΘΤ∼Ψ∝ πΤ⊆ΤΘΩ∨ (71) ΘΩ¬ΣΤ’ ⎠ΨΘ• ΩΤ⇒ΣΤ⇓ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΩΤ⊆ΠςΤå≅… Σ⁄ΩϒΩΤ⇓ΘΩ⎝

φ⎦ κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… †Ω™∼Ψ» †⊥ΘΤ∼Ψ‘Ψ– (72) ≈] 72-71اآليتان :ورة مريمس.[ “I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao! Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti.” (prijevod značenja Kur'ana, Maryam: 71., 72.) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Sirat je postavljen iznad Džehennema, a ja i moj ummet ćemo biti prvi koji će preko njega preći.” (Muslim) I rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Sirat je postavljen iznad Džehennema i ja ću biti prvi koji će ga preći, a dova poslanika toga dana će biti: “Bože, spasi nas, spasi!” (Muttefekun alejhi) Rekao je Ebu Seid El-Hudrij, radijallahu anhu: Čuo sam da je sirat oštriji od sablje i tanji od kose. (Muslim)

Page 88: Temelji vjerovanja

88

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Biće postavljeno povjerenje i obilaženje rodbine s desne i s lijeve strane sirata. Prvi od vas će preći kao munja, zatim kao vjetar, zatim kao ptica, neki će preći trčeći, kao nagrada za ono što su radili. Biće među vama onaj ko će stajati na njemu govoreći: “Bože, spasi nas, spasi!” Kada ostanu ljudi koji će imati malo dobrih djela doći će čovjek koji će sirat prelaziti pužući po njemu. Na oba kraja sirata se nalaze kuke koje će grabiti ljude, pa koga samo zagrebu spasiće se, a koga šćepaju u vatru će." (bilježi ga Muslim)

Kantar

Vjerujemo da će se vjernici, nakon što pređu sirat i spase se od vatre, zaustaviti na kantaru, a to je mjesto između Dženneta i Džehennema, da bi izravnali račune koji su ostali među njima na dunjaluku prije ulaska u Džennet. Kada se očiste dopustiće im se ulazak u Džennet. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nakon što se vjernici spase od Džehennema biće zadržani na kantaru da bi izravnali račune koji su ostali među njima na dunjaluku, pa kada se očiste dozvoliće im se ulazak u Džennet. Tako mi onoga u čijoj je ruci duša Muhammedova svako od vas će bolje znati put do svoje kuće u Džennetu nego što je to znao na ovom svijetu.”

Džennet i Džehennem

Vjerujemo da su Džennet i Džehennem istina. Vjerujemo da su stvoreni i da su vječni. Blagodati stanovnika Dženneta nikada neće prestati niti će proći,

Page 89: Temelji vjerovanja

89

a kazna onim stanovnicima Džehennema kojima je Allah presudio vječnošću u njemu nikada neće proći niti prestati. Oni koji budu vjerovali u Allahovu jednoću, a zbog drugih grijeha budu bačeni u Džehennem, izaći će iz Džehennema zauzimanjem onih kojima će zauzimanje biti dopušteno milošću Najmilostivijeg. Džennet Džennet je kuća plemenitosti koju je Allah na Sudnjem danu pripremio onima koji Ga se budu bojali. U njemu su rijeke koje teku, visoke sobe, prekrasne žene. U njemu ima što god duša zaželi i ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo i ono što čovjeku na um ne može pasti. Njegove blagodati nisu prolazne nego su vječne bez prekida. Najmanje mjesto u Džennetu je vrijednije od dunjaluka i svega što je na njemu. Njegov miris se osjeti na daljini od 40. godina hoda, a najveća nagrada vjernicima uu Džennetu je gledanje u Allahovo plemenito lice. Oni koji ne budu vjerovali neće vidjeti Gospodara njihova, a ko zaniječe da će vjernici vidjeti svoga Gospodara isti su kao nevjernici i neće Ga vidjeti. Džennet ima stotinu spratova, između svakog od njih je koliko između nebesa i Zemlje, a najvisočiji dio Dženneta je Firdevs iznad kojeg se nalazi Allahov prijesto (ar. 'arš). Džennet ima osam vrata. Razmak vrata jednih od drugih je koliko između Mekke i Hidžra. Doći će dan kada će se Džennet napuniti, a najmanje što će čovjek posjedovati u Džennetu je koliko dunjaluk deset puta. Kaže Uzvišeni o Džennetu:

Page 90: Temelji vjerovanja

90

ة ن الجن الى ع ال اهللا تع ›π …: ق ΠςŸΨƒΡΚ… Ω⇐κΨ⊆ΠςãΣ∧<∏Ψ√ ≈] ورة آل س

.]133اآلية :عمران“Pripremljen za bogobojazne.” (prijevod značenja Kur'ana, Ali –Imran: 33.) Kaže Uzvišeni o vječnom boravku stanovnika Dženneta u Džennetu:

الى ال تع ة -وق ل الجن ود أه ن خل ⁄Σ∑Σ⎢:…Ω∞ΤΩ– ΩŸ⇒Ψƒ ⌠¬Ξ™ΘΨΤŠΩ¬⎯ … :ع

⟩Œ ΗΤΤΠς⇒ΤΩ– ξ⇐⎯ŸΩƒ ⎟ Ξ≤⎯• ΩΤå ⇑Ψ∨ †Ω™ΨãπΤ™ ΩΤå Σ≤ΗΤΩ™⎯Τ⇓ΚΚς‚⎮≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤú :†Ω™∼Ψ» ∃…_ŸΤΩΤŠΚς…

ƒ⎠Ψ∂ ΘΩ⁄ ϑðΣ/ ≅… ⌠¬Σ™⎯⇒ΤΩƒ Ν…⎡Σ∂ Ω⁄Ω⎝ &Σ©ΤΤ⎯⇒ΤΩƒ Ω∠ Ψ√.Ω′ ⌠⇑Ω∧Ψ√ ƒ⎠ΤΤΨ↑Ωú ΙΣ©ΤΘΩΤŠΩ⁄ (8)

]8اآلية :سورة البينة [≈“Njih nagrada u Gospodara njihova čeka: edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. (prijevod značenja Kur'ana, Al-Bayyina: 8.) Džehennem Džehennem je kuća kažnjavanja koju je Allah pripremio kafirima i griješnicima. U njemu su najgore kazne i oblici kažnjavanja. Njegovi čuvari su krupni i jaki meleci. Nevjernici će vječni boraviti u njemu. Hrana im je zekkum (drvo u Džehennemu čijim će se plodovima stanovnici Džehennema hraniti), a piće će im biti hamim (hamim - žeravica i znoj). Dunjalučka vatra je sedamdeseti dio džehennemske vatre. Ova vatra neće osjećati odvratnost prema onome ko u nju bude bačen, nego će ih bacati na dno Džehennema i govoriti: “Ima li još!” Džehennem ima sedam vrata a na svaka od njih će određen broj ući. Kaže Uzvišeni o Džehennemu:

Page 91: Temelji vjerovanja

91

ال تع اروق ن الن ›π … :الى ع ΠςŸΨƒΡΚ… Ω⇑ÿΞ≤Ψ«ΗΤς∇<∏Ψ√ ≈] ورة آل س

.]131اآلية :عمران“Pripremljen za nevjernike.” (prijevod značenja Kur'ana, Ali-Imran: 131.) Kaže Uzvišeni o vječnom boravku stanovnika Džehennema u Džehennemu:

/ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ … :عن خلود أهل النار -وقال تعالى ≅… Ω⇑Ω√ς√ Ω⇑ÿΞ≤Ψ«ΗΤς∇<√≅… ϑðŸΤΩƒςΚ…Ω⎝

⌠¬Σ™ς√ …[⁄κΨ√Ω♠ (64) Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤú :†ΤΩ™∼Ψ» ∃…_ŸΩΤŠΚς… ≈] اآليتان :سورة األحزاب

64-65[ “Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio, u njemu će vječno i zauvijek boraviti.” (prijevod značenja Kur'ana, sura Al-Ahzab: 64., 65.)

Plodovi vjerovanja u Sudnji dan 1. @elja za činjenjem pobožnih djela i ustrajnost na njima želeći time Allahovu nagradu. 2. Strah od činjenja grijeha i zadovoljstva njima bojeći se Allahove kazne na Sudnjem danu. 3. Utjeha vjernicima za ono što ih prođe na ovome svijetu da će to dobiti u Džennetu na drugom svijetu. 4. Iman u proživljenje je osnova uspjeha pojedinca i zajednice. Kada čovjek vjeruje da će Allah proživiti stvorenja nakon smrti i da će ih nagraditi ili kazniti shodno njihovim djelima i da će se osvetiti onaj kome je učinjena nepravda onome ko mu ju je nanio, čak i

Page 92: Temelji vjerovanja

92

od životinja, ustrajaće u pokornosti Uzvišenom Allahu, kloniće se zla, pobijediće dobro u društvu i zajednici, blagostanje i smirenost će sve obuhvatiti.

[esti temelj (ar. rukn) - Vjerovanje u određenje

(ar. kader) Definicija El-Kadera i bitnost vjerovanja u

ovaj temelj El-Kader je Allahovo određenje vezano za Njegova stvorenja shodno Njegovom praiskonskom znanju i mudrosti, a što opet proizlazi iz Njegove svemoći i činjenice da je On ustanju da učini sve što želi. Vjerovanje u Božije određenje je sastavni dio vjerovanja u to da je samo On taj koji sve stvara i koji svemu opskrbu daje (ar. rububijje), kao što je i jedan od temelja vjerovanja bez kojeg se ne može realizovati iman. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ورة [≈ ΠςΤ⇓ΞΜ… ΘΩ™Ρ® ]∫π⎠Ω→ Σ©ΗΤΩΤ⇒πΤ⊆ς∏Ωú ξ⁄ΩŸΩ⊆ΨŠ (49)† …:ق س

]49اآلية :القمر“Mi sve s određenjem stvaramo." (prijevod značenja Kur’ana, Al-Qamar: 49.)

Page 93: Temelji vjerovanja

93

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Sve se dešava prema određenju, čak i rad i nerad, ili nerad i rad (misli se na praktikovanje i ostavljanje Allahovih naređenja, kao što to tvrdi Nevevi, Allah mu se smilovao, u svome komenataru Muslimovog Sahiha, op. pr.).” (bilježi ga Muslim)

Stepeni određenja Vjerovanje u određenje se ne može ostvariti osim ostvarivanjem četiri stepena: 1. Vjerovanje u Allahovo praiskonsko znanje koje je sveobuhvatno. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ⎦ψς√Κς… ⌠¬ς∏⎯√ΩΤå Υφ⎯ … :ق Κς… Ωϑð/ ≅… Σ¬ς∏⎯√ΩΤÿ †Ω∨ ℑ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅…

Ξ%≥ ⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ Ψ√.ς′ ℑ ]& ΗΤΩΤãΨ® ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ Ψ√.ς′ ⎠ς∏Ωƒ ϑðΨ/ ≅… χ⁄κΨ♥ΩΤÿ (70) ≈

] 70اآلية :سورة الحج[“Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na Zemlji? To je sve u knjizi; to je, uistinu, Allahu lahko!” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Hadž: 70.) 2. Vjerovanje da je Uzvišeni Allah sva određenja zapisao u El-Levhi-l-Mahfuzu. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ΘΩ∨ †ΩΤ⇒<≡ΘΩ≤ΩΤ» ℑ γ† … :ق ΗΤΩΤãΨ∇<√≅… ⇑Ψ∨ ξ∫π&⎠ΤΩ→ ≈] ورة س

].38اآلية :األنعام“U Knjizi Mi nismo ništa izostavili.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-An’am: 38.) Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Allah je zapisao određenja stvorenja prije stvaranja nebesa i Zemlje na pedeset hiljada godina.” (bilježi ga Muslim)

Page 94: Temelji vjerovanja

94

3. Vjerovanje u Allahovu volju koja se odvija i Njegovu moć koja sve obuhvata. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /Ω∨Ω⎝ Ω⇐⎝Σ∫:†Ω↑Ωå :‚Πς~ΜΞ… ⇐Κς… ƒ∫:†Ω↑Ωÿ ϑðΣ† … :ق ≅… ϑ⟩‡ Ω⁄ φ⎦ κΨ∧ς∏ΗΤΩ√<√≅…

].29اآلية :سورة التكوير [≈ (29)“A vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!” (prijevod značenja Kur’ana, At-Takvir: 29.) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Zar si me učinio onim koji se pored Allaha doziva? Nego reci: šta samo Allah hoće.” (bilježi ga Ahmed) 4. Vjerovanje da je samo Allah taj koji sve stvara. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /ϑðΣ … :ق ≅… ΣÀΨ∏ΗΤΤΤΩú ΠΞ™Σ ξ∃∫π⎠Ω→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ υ⎠ς∏Ωƒ ΘΞ™Σ ξ∫π⎠Ω→

β™∼Ψ Ω⎝ (62) ≈] 62اآلية :سورة الزمر[. “Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim.” (prijevod značenja Kur’ana, A-Zumar: 62.) I kaže Uzvišeni:

الى ال تع /ϑðΣ … :ق ≅… ΣÀΨ∏ΗΤΤΤΩú ΠΞ™Σ ξ∃∫π⎠Ω→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ υ⎠ς∏Ωƒ ΘΞ™Σ ξ∫π⎠Ω→

β™∼Ψ Ω⎝ (62) ≈] 62اآلية :سورة الزمر[. “Allah stvara i vas i ono što napravite.” (prijevod značenja Kur'ana, As-Saffat: 96.) Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Allah stvara svakog onoga koji nešto čini kao i ono što čini.” (bilježi ga Buharija)

Vrste određenja 1. Opće određenje za sva stvorenja i to je ono određenje koje je Uzvišeni Allah zapisao u El-Levhil-

Page 95: Temelji vjerovanja

95

Mahfuzu prije stvaranja nebesa i Zemlje na pedeset hiljada godina. 2. @ivotno određenje, a to je određenje o svemu onome što će se čovjeku desiti od momenta kada mu se duša udahne do smrtnog časa. 3. Godišnje određenje, a to je određenje o onome šta će se desiti svake godine. Ovo određenje se propisuje svake godine u noći Lejletul-Kader. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ورة [≈ Ω™∼Ψ» ⟩⊄Ω≤πΤ«ΤΣÿ ΘΣ™Ρ® ∴≤Τ⎯∨Κς… ]ψ∼Ψ∇Ωš (4)† … :ق س

.]4اآلية :الدخان“U kojoj se svaka mudra stvar odredi” (prijevod značenja Kur’ana, Ad-Duhan: 4.) 4. Svakodnevno određenje, a to je određenje onoga što će se desiti svaki dan od uzdizanja i spuštanja (misli se na ugled ljudi, op. pr.), davanja i zabranjivanja (blagodati, op. pr.), života i smrti, i tome sličnog. Kaže Uzvišeni:

›ΙΣ©ΣΤ∏ΛΩΤΤπΤ♥Ωÿ ⇑Ω∨ ℑ Ψ …: قال تعالى .Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… &Ξ≥ ⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ΘΩ™Ρ® ]ζ⌠⎡ΤΩÿ Ω⎡Σ∑

ℑ ξ⇐<Κ†Ω→ (29) ≈] 29اآلية :سورة الرحمن.[ “Od Njega traže oni koji su na nebesima i oni koji su na zemlji. Svakog dana On se pita” (prijevod značenja Kur’ana, Er-Rahman: 29.) Vjerovanje klasika (ar. selefa) u određenje

Oni su vjerovali da je Allah Onaj koji je sve stvorio, te da je On Gospodar i Vladar svega stvorenog koji je propisao određenja stvorenja prije nego što ih je stvorio. On je stvorenjima propisao njihovu opskrbu, djela, sreću i nesreću i sve je to kod Njega zapisano. Može se desiti samo ono što On hoće, a što On ne želi

Page 96: Temelji vjerovanja

96

ne može se niti desiti. On zna sve što se desilo, sve što će se desiti i ono što se nije desilo i kako bi bilo da se desilo. On može učiniti sve što hoće. Na pravi put upućuje onoga koga hoće a u zabludu odvodi onoga koga hoće. Oni su vjerovali da stvorenja imaju slobodnu volju i moć da urade što im je Uzvišeni propisao. Kao što su vjerovali da stvorenja ne mogu poželiti osim ono što Allah dozvoli. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ≈ ♠Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎝ΣŸΩ™ΗΤΩ– †ΩΤ⇒∼Ψ» ⌠¬Σ™Πς⇒ΩÿΨŸ⎯™ΩΤ⇒ς√ &†ΩΤ⇒ς∏Σ‰ΤΣ … :ق

] .69اآلية :سورة العنكبوت[

“One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti..” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Ankabut: 69.) Uzvišeni Allah je taj koji stvara ljudska djela ali su oni ti koji ih istinski čine. Niko nema opravdanje pred Uzvišenim Allahom zbog ostavljanja neke vjerske dužnosti (ar. vadžiba) niti zbog činjenja nečeg zabranjenog (ar. haram). Naprotiv, u ovom pitanju Uzvišeni ima nepobitan dokaz protiv stvorenja. Dozvoljeno je pravdanje određenjem u nepogodama koje čovjeka zadese ali ne i u slučaju griješenja. U jednom hadisu stoji da se Musa, alejhis-selam, pred Ademom. Alejhis-selam, opravdao određenjem: “Musa, alejhis-selam, je rekao Ademu, alejhis-selam: Ti si Adem kojeg je njegov grijeh izveo iz Dženneta. Na što mu je Adem, alejhis-selam, odgovorio: Ti si Musa kojeg je Allah odabrao Svojim poslanstvom i obraćanjem pa me kriviš zbog nečega što mi je bilo suđeno prije nego što sam stvoren. Pa je Adem ubijedio Musa-a.” (bilježi ga Muslim)

Page 97: Temelji vjerovanja

97

Djela stvorenja Djela koja Uzvišeni Allah stvara u svemiru se dijele na dvije vrste: 1. Djela stvorenja koja Allah Uzvišeni učini da se dese a da niko nema slobodnu volju u tome ili mogućnost odabira, poput života, smrti, zdravlja i bolesti. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /ΣϑðϑðΣ … :ق ≅…Ω⎝ ⎯ψΡ∇Ω⊆ς∏Ωú †Ω∨Ω⎝ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯√ΩΤå (96) ≈] ورة س

. ]96اآلية :الصافات“Allah stvara i vas i ono što napravite.” (prijevod značenja Kur’ana, As-Saffat: 96.) I kaže Uzvišeni:

الى ال تع ⎟ … :وق ΨϒΠς√≅… ΩÀς∏Ωú ð‹ ⎯⎡Ω∧<√≅… Ω⟨λ⎡Ω∼Ω™ <√≅…Ω⎝ ⎯¬Σ Ω⎡Ρ∏⎯‰Ω∼Ψ√ ⎯ψΡ∇ΘΣΤÿΚς…

Σ⇑Ω♥⎯šΚς… ⎯&„ Ω∧Ωƒ ≈] 2اآلية :سورة الملك.[

“Onaj koji je stvorio smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Mulk: 2.) 2. Djela koja čine stvorenja kojima je Uzvišeni Allah dao da imaju ličnu slobodu shodno svojoj volji i odabiru. Kaže Uzvišeni:

ال الىق ورة [≈ Ω∧Ψ√ ƒ∫:†Ω→ ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ ⇐Κς… Ω¬∼Ψ⊆ΩΤãπΤ♥ΩΤÿ (28)⇑ … :تع س

].28اآلية :التكوير“Onome od vas koji hoće da je na pravom putu.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Takvir: 28.) I kaže Uzvišeni:

Page 98: Temelji vjerovanja

98

الى ال تع ورة [≈ «Ω∧ς» ƒ∫:†Ω→ ⇑Ψ∨⎯ÍΣ∼<∏ΩΤ» ⇑Ω∨Ω⎝ ƒ∫:†Ω→ &⌠≤ΤΣ«<∇Ω∼<∏ΩΤ⇑ … :وق س

.]29اآلية :الكهف“… pa ko hoće - neka vjeruje, a ko hoće - neka ne vjeruje..” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Kahf: 29.) Stvorenja će biti nagrađena za dobro koje učine a kažnjena za zlo. A Allah kažnjava samo za onu stvar u kojoj je čovjek imao mogućnost slobodnog odabira. Kao što kaže Uzvišeni:

.]29اآلية :سورة ق [≈ √Ω∨Ω⎝ η†ΩΤ⇓Κς… ξψΗΤΠς∏ðℵ≠ΨŠ ΨŸ∼Ψ‰Ω√<∏ΠΨ†: … :قال تعالى

“A Allah nije nepravedan prema robovima svojim.” (prijevod značenja Kur’ana, Qaf: 29.) Svaki čovjek zna razliku između onoga u čemu je imao slobodu izbora i onoga na što je bio prisiljen. Ako se sa sprata spusti niz stepenice onda je to njegovom voljom, a ako mu se desi da padne onda je na to bio prisiljen.

Veza između Allahovog stvranja i činjenja stvorenja

Allah je stvorio čovjeka i djela koja čini, ali mu je dao volju i mogućnost da učini ono što hoće. Čovjek istinski čini svoja djela zato što ima volju i moć da to učini, pa ako povjeruje to je njegovom voljom i željom kao i ako ne povjeruje i učini kufr. To je kao da kažemo da je određeni plod od tog i tog drveta, ili neka biljka da je od određene zemlje, u smislu da je nikla iz nje. Ali je taj isti plod ili biljka od Allaha u smislu da je On taj koji ju je iz njega (drveta ili zemlje ) stvorio. Nije potrebno pojašnjavati kako između ovog dvoga nema kontradikcije, tako je sa Allahovim propisima i njegovim određenjem.

Page 99: Temelji vjerovanja

99

Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /ΣϑðϑðΣ … :ق ≅…Ω⎝ ⎯ψΡ∇Ω⊆ς∏Ωú †Ω∨Ω⎝ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯√ΩΤå (96) ≈] ورة س

. ]96اآلية :الصافات

“Kad Allah stvara i vas i ono što napravite.” (prijevod značenja Kur’ana, As-Saffat: 96.) I kaže Uzvišeni:

الى ال تع ″Πς∨ςΚ†ΩΤ» ⌠⇑Ω∨ υ⎠ς≠⎯ƒςΚ… υ⎠Ω⊆ΤΠςΤå≅…Ω⎝ (5) Ω⊄ϑðŸΩ† … : وق Ω⎝

υ⎠Ω⇒πΤ♥Σ™ <√≅†ΨŠ (6) Σ®Σ≤ΠΨ♥ΩΤ∼Σ⇒Ω♥ΩΤ» υ⎫ Ω≤⎯♥Σ∼<∏Ψ√ (7) †Πς∨Κς…Ω⎝ ?⇑Ω∨ Ω™ΨΨµ⎩ðú

υ⎠ΩΤ⇒πΤΤ⎜√ΩΤã⎯♠≅…Ω⎝ (8) ð‡ ΠςϒΩ Ω⎝ υ⎠Ω⇒πΤ♥Σ™ <√≅†ΨŠ (9) ΙΣ®Σ≤ΘΨ♥ΩΤ∼Σ⇒Ω♥ΩΤ»

υ⎫ Ω≤π♥Σ√<∏Ψ√ (10) ≈] 10-5اآليات :سورة الليل[ “Onome koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim - njemu ćemo put ka Džennetu olakšati, a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim - njemu ćemo put ka Džehennemu olakšati.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Lejl: 5.-10.)

Dužnost čovjeka prema određenju Kada je u pitanju Božije određenje čovjek je dužan činiti dvije stvari: Prvo: Dužan je da od Allaha Uzvišenog traži pomoć u činjenju onoga što je u mogućnosti i ostavljanju onoga što je zabranjeno. Te da Ga moli da mu olakša put dobra i da ga udalji od puta zla, da se na Njega oslanja i da od Njega utočište traži znajući da mu je On potreban kako bi ga pomogao u činjenju dobra i ostavljanju zla. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Drži se onoga što će ti koristiti, traži

Page 100: Temelji vjerovanja

100

pomoć od Allaha i ne predaji se, a ako te nešto zadesi nemoj reći da sam uradio tako i tako već reci: Allah je tako odredio i bilo je onako kako je On htio. Doista “da sam” daje priliku [ejtanu da djeluje.” Drugo: Čovjek treba da se strpi na onome što mu je suđeno i da se ne žalosti, već treba da zna da je ono što ga je zadesilo od Allaha i da se tome treba predati i time biti zadovoljan. Kao što treba znati da ono što ga je zadesilo nije moglo da ga zaobiđe, a ono što ga je zaobišlo nije moglo da ga zadesi. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Znaj da ono što te je zadesilo nije moglo da te zaobiđe, a ono što te je zaobišlo nije moglo da te zadesi.”

Zadovoljstvo suđenim i određenim Čovjek treba da bude zadovoljan onim što mu je suđeno jer je to od potpunosti zadovoljstva Allahom kao Gospodarom. Vjernik treba da je zadovoljan Allahovim određenjem zato što su Allahova određenja i djela apsulutno dobro, pavda i mudrost. Ukoliko je čovjek ubijeđen da ono što mu se desilo nije moglo da ga zaobiđe a ono što ga je zaobišlo nije moglo da ga zadesi, oslobodiće sebe od izgubljenosti i neodlučnosti, čime će udaljiti iz svoga života brigu i nestabilnost. Neće se žalostiti zbog onoga što ga je promaklo, niti će strahovati za budućnost čime će postići smirenost i spokoj duha i razuma. Svako onaj ko spozna da mu je njegova životna dob ograničena, kao i opskrba koju škrtost neće povećati i da je sve ovo zapisano biće u stanju da se strpi na onome što ga zadesi od nedaća i da se Uzvišenom pokaje zbog eventualnog grijeha kojeg počini. Takav čovjek je

Page 101: Temelji vjerovanja

101

zadovoljan svime što mu je Uzvišeni propisao tako da je objedinio pokornost u naređenjima i strpljivost u nedaćama. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ‡Ω∨ ð†: … :ق †Ω″ ςΚ… ⇑Ψ∨ ]◊ΤΩ‰∼γ± ΘΣ∨ ‚Πς~ΜΞ… Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ %ϑðΨ/ ≅… ⇑Ω∨Ω⎝ ?⇑Ψπ∨ÍΣÿ

Ψðϑ/ ≅†ΨŠ ΨŸ⎯™Ωÿ Ι&Σ©Ω‰<∏ΩΤ∈ ΣϑðϑðΣ/ ≅…Ω⎝ ΘΞ™Ρ∇ΨŠ ]∫π⎠Ω→ χψ∼Ψ∏Ωƒ (11) ≈] ورة س

]11اآلية :التغابن“Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti - Allah sve dobro zna.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Tagabun: 11.) I kaže Uzvišeni:

الى ال تع ″Ψιπ⁄⎯ … :وق ≅†ΩΤ» Υφ⎦ ΜΞ… ΩŸ⎯ƒΩ⎝ ϑðΨ/ ≅… βΘÀΩš ⌠≤Ψ«πΤ⎜√ΩãπΤ♠≅…Ω⎝ ð∠ Ψ‰?Τ⇓ΩϒΨ√

].55اآلية :سورة غافر [≈“I strpi se! Doista je Allahovo obećanje istina, i traži oprosta za svoje grijehe.” (prijevod značenja Kur’ana, El-Gafir: 55.)

Dvije su vrste upute 1. Hidajetu Delale, odnosno uputa ukazivanja na pravi put i istinu. Ova uputa se odnosi na sve ljude i to je uputa koja je u Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, mogućnosti i mogućnosti njegovih sljedbenika. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ∠ð … :ق Πς⇓ΜΞ…Ω⎝ ϖ⎟ ΨŸ⎯™ΩΤãς√ υ⎠ς√ΞΜ… ξ• .Ω≤γ″ ξψ∼Ψ⊆ΩãΤΤ⎯♥ΘΣ∨ ≈] ورة س

]52اآلية :الشورى“A ti, zaista, upućuješ na pravi put.” (prijevod značenja Kur’ana, Aš-[ura: 52.) 2. Hidajetu Tevfik, odnosno uputa kojom Uzvišeni Allah, iz svoje blagodati, pomaže i učvršćuje Svoje

Page 102: Temelji vjerovanja

102

dobre robove. Ovu vrstu upute daje samo Uzvišeni Allah. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع ∠Ω … :ق Πς⇓ΜΞ… ‚Ω~ ⎫ ΨŸ⎯™ςΤå ⌠⇑Ω∨ ðŒ ⎯‰ΩΤ‰⎯šςΚ… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ϑðΩ/ ≅…

⎟ ΨŸ⎯™ΩΤÿ ⇑Ω∨ &Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ≈] 56اآلية :سورة القصص[ . “Ti ne možeš uputiti onoga koga ti voliš, već Allah upućuje onoga koga On hoće.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Qasas: 56.)

Postoje dvije vrste volje ili htijenja (ar. irade) u Allahovoj knjizi

1. Kosmičko htijenje (ar. irade kevnijje), a to je Njegova volja koja se sprovodi u čitavom kosmosu i njome su obuhvaćena sva Njegova stvorenja, tako da se dešava samo ono što On hoće. Ova vrsta htijenja se mora ostvariti ali to ne znači da je Allah njome zadovoljan i da je voli osim ako se uz nju poveže i šerijatsko htijenje (ar. irade šer’ijje). Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /Ω∧ΩΤ» Ψ Ξ≤ΣΤÿ ϑðΣ⇑ … :ق ≅… ⇐Κς… ΙΣ©ΩΤÿΨŸ⎯™ΩΤÿ ⎯— Ω≤πΤ↑ΩΤÿ ΙΣ®Ω⁄⎯ŸφΤΤ″

Ψ∃ψΗΤΩΤ∏π♠ΞΜπ„ Ψ√ ≈] 125اآلية :سورة األنعام.[ “Onome koga Allah želi da uputi - On srce njegovo prema islamu raspoloži..” (prijevod značenja Kur’ana, Al-An’am: 125.) 2. [erijatsko htijenje (ar. irade dinije šer’ijje) je ona volja kojom se dešava ono što Uzvišeni voli i čime je zadovoljan. Ova volja se ne mora desiti osim ako se njoj doda irade kevnijje. Kaže Uzvišeni:

الى ال تع /ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ϑðΣ … :ق ≅… Σ¬Σ| ΨŠ Ω≤⌠♥Σ∼<√≅… ‚Ω~Ω⎝ ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ Σ¬Σ| ΨŠ Ω≤⌠♥Σ√<√≅… ≈

].185اآلية :سورة البقرة[

Page 103: Temelji vjerovanja

103

“Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Bekara: 185.) Kosmičko htijenje (ar. irade kevnijje) je općenito širi pojam zato što obuhvata svako šerijatsko htijenje koje se desi, dok svako kosmičko htijenje ne mora biti od onoga što se hoće šerijatskim htijenjem. Tako su se, na primjer, u Ebu Bekrovom, radijallahu anhu, vjerovanju ostvarila obadva htijenja, a ne samo irade kevnije kao što je to slučaj sa Ebu-Džehlovim nevjerovanjem. Primjer onoga u čemu se nije ostvarila irade kevnije mada se to hoće šerijatskim htijenjem je vjerovanje Ebu-Džehla koje se nije desilo. Mada Uzvišeni Allah hoće da se griješenje dešava i mada on to određuje On time nije zadovoljan i to nije od vjere koju je propisao, naprotiv On to mrzi, zabranjuje da se čini i kažnjava onoga ko ga čini, ali i pored toga njegovo dešavanje ne izlazi iz okvira određenog. Uzvišeni Allah voli i naređuje pokornost i vjerovanje, a onome ko ih čini obećava veliku nagradu. Njemu Uzvišenom se ne može biti nepokorno bez Njegovog htijenja i ne može se desiti osim Ono što on hoće. Kaže Uzvišeni Allah:

الى ال تع ∂Ω~Ω⎝ υ⎠Ω‚ … :ق ⌠≤ΩΤÿ Ψ®Ψ †Ω‰Ψ√Ψ√ ∃Ω≤πΤ«Ρ∇<√≅… ≈] ر ورة الزم ة :س اآلي

7.[ “On nije zadovoljan nevjerstvom svojih robova” (prijevod značenja Kur’ana, Az-Zumer: 7.) I kaže Uzvišeni:

بحانه ال س /ΣϑðϑðΣ … :وق ≅…Ω⎝ ‚Ω~ ϑ⟩ Ψ™ ΣΤÿ Ω †φΤΤ♥Ω«<√≅… ≈] رة ورة البق ة :س اآلي

205.[ ”A Allah ne voli nered” (prijevod značenja Kur’ana, El-Bekara: 205.)

Page 104: Temelji vjerovanja

104

Povodi (ar. esbab) koji otklanjaju nešto od

određenja Uzvišeni Allah je dao da postoje povodi koji otklanjaju nešto od određenja. Primjeri tih povoda su dova, milostinja (ar. sadaka), oprez isl. Ali i pored toga sve se dešava shodno Allahovo određenju, čak i rad i nerad.

Debata o tome da li je određenje Allahova tajna među Njegovim stvorenjima

Možemo reći da je određenje samo u jednom svom aspektu Allahova tajna među Njegovim stvorenjima i to u kontekstu nepoznatog u određenju. Samo On Uzvišeni zna pravu stvarnost (ar. hakikat) stvari i to niko od ljudi ne može spoznati. Tako, npr,. samo On zna ko je taj koga će uputiti, a koga u zabludu odvesti, kome će život a kome smrt dati i sl. Kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada se spomene određenje ne ulazite u to (ne govorite o tome).” (bilježi ga Muslim) [to se tiće drugih aspekata određenja te pitanja vezanih za njih o tome je dozvoljeno govoriti i ljude tome podučavati, zato što je vjerovanje u određenje jedan od temelja imana koje svaki musliman mora znati. Kao što je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je Džibrilu, alejhis-selam, odgovorio na pitanje o tome šta je iman, rekao: “To je bio Džibril koji je došo da vas poduči vašoj vjeri.” (bilježi ga Muslim)

Page 105: Temelji vjerovanja

105

Pravdanje određenjem

Praiskonsko Allahovo znanje o tome šta će se desiti samo je Njemu poznato i zato se niko time ne može pravdati. Samim tim čovjeku nije dozvoljeno da ostavi ono što mu je naređeno pravdajući se određenjem, jer u protivnom ne bi bilo osnove za kažnjavanje prestupnika. Zato onome ko to čini kažemo da on ne zna zasigurno da li je od onih koji će ući u Džennet ili Džehennem, što će reći da je na njemu da radi na onome što bi želio da postigne, a Uzvišeni Allah će ga u tome pomoći. Prenosi se od ashaba, Allah neka ja zadovoljan njima, da su, kada su čuli hadise koji govore o određenju, rekli: “najviše smo se počeli truditi (radeći) kada smo čuli hadise o određenju." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je, nakon što je bio upitan o pravdanju određenjem, rekao: “Radite! Svakome je olakšano ono za što je stvoren. Pa onaj ko je od stanovnika Dženneta biće mu olakšana djela stanovnika Dženneta, a onaj ko bude od stanovnika Džehennema biće mu olakšana djela stanovnika Džehennema. Zatim je proučio riječi Uzvišenog:

رأ ″Πς∨ςΚ†ΩΤ» ⌠⇑Ω∨ υ⎠ς≠⎯ƒςΚ… υ⎠Ω⊆ΤΠςΤå≅…Ω⎝ (5) Ω⊄ϑðŸΩ† … :ثم ق Ω⎝ υ⎠Ω⇒πΤ♥Σ™ <√≅†ΨŠ (6)

Σ®Σ≤ΠΨ♥ΩΤ∼Σ⇒Ω♥ΩΤ» υ⎫ Ω≤⎯♥Σ∼<∏Ψ√ (7) †Πς∨Κς…Ω⎝ ?⇑Ω∨ Ω™ΨΨµ⎩ðú υ⎠ΩΤ⇒πΤΤ⎜√ΩΤã⎯♠≅…Ω⎝ (8)

ð‡ ΠςϒΩ Ω⎝ υ⎠Ω⇒πΤ♥Σ™ <√≅†ΨŠ (9) ΙΣ®Σ≤ΘΨ♥ΩΤ∼Σ⇒Ω♥ΩΤ» υ⎫ Ω≤π♥Σ√<∏Ψ√ (10) ≈] ورة س

].10-5اآليات :الليل“Onome koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim - njemu ćemo put ka Džennetu olakšati, a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim i

Page 106: Temelji vjerovanja

106

ono najljepše smatra lažnim - njemu ćemo put ka Džehennemu olakšati.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Lejl: 5.-10.)

Poduzimanje povoda (ar. esbab)

Sve što se desi čovjeku možemo svrstati u dvije kategorije; ili je bio u stanju nešto učiniti pa je to dužan uraditi, ili nije imao mogućnosti da nešto učini pa se zbog toga neće žalostiti. Uzvišeni Allah zna za svaku nezgodu koja će se čovjeku desiti prije nego se desi. Ali Njegovo znanje nije bilo povod za to da se te nezgode dese čovjeku već su se one desile zbog niza povoda koji su ih uzrokovali. Ukoliko je čovjek napravio propust ne poduzimajći neke od povoda za sprječavanje nezgoda koje je dužan poduzeti on će za to biti pitan, nasuprot eventualne nemogućnosti da išta poduzme. Poduzimanje povoda se ne suprotstavlja određenju niti oslanjanju na Allaha, već se smatra dijelom vjerovanja u ove dvije stvari. Međutim, ako se nešto što je suđeno desi onda je čovjek dužan da time bude zadovoljan i da kaže “to je Allahovo određenje i On je učinio da se desi ono što je htio.” Ali prije nego se to određenje desi na čovjeku je da učini sve šerijatski dozvoljene povode kako bi spriječio da mu se desi ono što ne želi. Svi su poslanici poduzimali sve kako bi se zaštitili od svojih neprijatelja mada su pomognuti Allahovom objavom i zaštitom. Tako je i Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, poduzimao sve moguće povode mada je bio uzor u oslanjanju na Allaha. Kaže Uzvišeni:

Page 107: Temelji vjerovanja

107

الى ال تع ⇔ ∋Ν…⎝ΘΣŸΤΤΨƒςΚ…Ω⎝ ¬Σ™ς√ †ΘΩ∨ ψΣãΤ⎯√ς≠ΩΤã⎯♠≅… ⇑ΨΘ∨ ω⟨ΘΩ⎡ΣΤ … :ق Ψ∨Ω⎝

γ• †ΩΤŠΘΨ⁄ Ξ™⎯∼Ωõ <√≅… φ⎦ ⎡Σ‰Ψ∑⌠≤ΣΤå −Ψ©ΨŠ ΘΩ⎝ΣŸΩƒ ϑðΨ/ ≅… ⎯¬Σ ΘΩ⎝ΣŸΩƒΩ⎝ ≈] ورة س

.]60اآلية :األنفال“I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje..” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Enfal: 60.) I kaže Uzvišeni:

الى ال تع ⎟ ∑Ω⎡Σ … :وق ΨϒΠς√≅… Ω™Ω√Ω– Σ¬Ρ∇ς√ ð≥ ⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ‚⊥~⎡ΣΤ√ς′ Ν…⎡Σ↑⎯∨≅†ΩΤ»

ℑ †Ω™Ξ‰ΨΨ®†ΩΤ⇒Ω∨ Ν…⎡ΣΤ∏Σ Ω⎝ ⇑Ψ∨ −∃Ψ©Ψπ∈ƒΘΞ⁄ Ψ©Τ⎯∼ς√ΜΞ…Ω⎝ Σ⁄⎡ΣΣ↑ΠΡ⇒√≅… (15) ≈] ورة س

.]15اآلية :الملك“On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Mulk: 15.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u jednom hadisu rekao: “Snažan vjernik je bolji i draži Allahu od slabog vjernika a u obojici je dobro. Drži se onoga što će ti biti korisno, traži pomoć od Allaha i ne pravi se nemoćnim. Ako te zadesi nešto ne reci da sam uradio to i to bilo bi tako i tako, već reci: “to je Allahovo određenje i On je učinio da se desi ono što je htio.” Doista “da sam” daje priliku [ejtanu da djeluje.” (bilježi ga Muslim)

Status onoga ko porekne određenje Svako onaj ko porekne određenje porekao je jedan od temelja imana čime je počinio djelo kufra. Prenosi se

Page 108: Temelji vjerovanja

108

od uleme prvih generacija da su rekli: Raspravljajte se znanjem sa kaderijama (sektom koja poriče Božije određenje), pa ako poreknu počinili su djelo kufra, a ako ne poreknu onda su shvatili istinu.

Plodovi vjerovanja u određenje

Vjerovanje u određenje nam donosi mnogobrojne plodove koji se odnose kako na pojedinca tako i na ummet u cjelosti. Od tih plodova izdvajamo: a) Vjerovanje u određenje nas podstiče na velik broj ibadeta i lijepih osobina poput: iskrenosti prema Uzvišenom Allahu, oslonjanja na Njega, bogobojaznosti, nade u Njegovu milost, lijepog mišljenja o Njemu, strpljivosti, izdržljivosti, neočajavanja, zadovoljstva, zahvaljivanja samo Allahu na Njegovim blagodatima i milosti, skrušenoti, napuštanje velikih grijeha, trošenja imetka na Allahovom putu, hrabrosti, odvažnosti, samopouzdanja, ambicioznosti, odlučnosti, ozbiljnosti u poslu, umjerenosti u tajnosti i na javi, odagninjanja sujevjerja, smirenosti duše i srca isl. b) Onaj koji vjeruje u određenje živi svoj život na pravilan način; ukoliko ga zadesi kakva blagodat on zbog toga ne izgubi kontrolu, niti se žalosti, niti gubi nadu, a ako ga kakva nedaća zadesi on zna da je to Uzvišeni odredio samo kako bi ga time iskušao pa se na tome strpi. c) Onaj ko vjeruje u određenje konstantno sebe štiti od mogućih povoda zablude i lošeg završetka. To je zato što ga vjerovanje u određenje stalno podstiče na to da se trudi da istraje na pravom putu, da čini što više

Page 109: Temelji vjerovanja

109

dobrih djela i da se klone grijeha i onoga što će ga odvesti u propast. d) Vjerovanje u određenje čovjeku pomaže da nedaće koje ga zadese dočeka smirena srca i čvrsta ubjeđenja nakon što je učinio sve što je bilo u njegovj moći kako bi se zaštitio od toga. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Čudan li je primjer vjernika; sve što ga zadesi po njega je dobro, i tako nije niskim osim s vjernikom. Ako ga zadesi kakvo dobro on zahvali i to bude dobro po njega, a ako ga zadesi kakva nedaća on se strpi i to bude dobro po njega.” (bilježi ga Muslim)