of 25 /25
PODJELA EKONOMIJE REALNA MONETARNA

PODJELA EKONOMIJE

 • Author
  justis

 • View
  71

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PODJELA EKONOMIJE. REALNA MONETARNA. Razvoj novca. robni novac zlatni i srebrni novac papirni novac (fiducijarni novac) depozitni novac digitalni (elektronički) novac. Financijske institucije. poslovne banke osiguravajuća društva mirovinski fondovi ostali najvažnija: SREDIŠNJA BANKA. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PODJELA EKONOMIJE

 • PODJELA EKONOMIJE

  REALNAMONETARNA

 • Razvoj novcarobni novaczlatni i srebrni novacpapirni novac (fiducijarni novac)depozitni novacdigitalni (elektroniki) novac

 • Financijske institucijeposlovne bankeosiguravajua drutvamirovinski fondoviostalinajvanija: SREDINJA BANKA

 • Vrste novanih emisijaPrimarna: Sredinja banka poslovne bankeSekundarna: Poslovne banke poduzea i privatne osobe

 • Sredstva poslovnih banakaobvezne rezerve (namijenjene ouvanju likvidnosti banaka)viak rezervi (namijenjen poslovanju banke i kreditiranju komitenata)

 • Multiplikacijski efektMonetarni multiplikator : m = 1/rKreditni multiplikator : k = 1/r - 1

 • Zato je mogua multiplikacija novca ?zato to komitenti banke prihvaaju bankovne kredite kao izvor i nain plaanja dugovazato to graani u platnom prometu koriste bankarski novaczato to se bankarski novac vraa u bankovni sustav.

 • Monetarni agregati = novana ponuda (Ms)M1: Gotovina + depoziti a vistaM2 : Gotovina + oroeni depoziti do godine danaM3: M2 + oroeni depoziti preko godinu dana M4: M3 + manje likvidna sredstvaM1 + M2 + M3 + M4 = Ms

 • Monetarna potranja (Md) transakcijska potranjapekulacijska potranja sigurnosna potranjaimovinska potranja

 • Trite novcaMs i Md odreuju kamatnu stopukamatna stopa je cijena novcau kratkom roku Ms je neelastina a u dugom elastinaMd je elastina i u kratkom i u dugom roku.

 • Trite vrijednosnih papira (securities)

 • Definicija:Vrijednosni papiri su pismene isprave na temelju kojih njihov vlasnik ima pravo njihovog koritenja.

 • Oblici vrijednosnicaprema formi:a) na imeb) na donosiocac) po naredbi prema izdavatelju:dravneprivatneprema sadraju:stvarnib) novani

 • Vrijednosnice prema sadrajuStvarni vrijednosni papiri daju vlasnicima pravo preuzimanja robaNovane vrijednosnice daju vlasnicima pravo na dobivanje kamate ili dividende.

 • DionicaPotvrda kojom se dokazuje ulog uplatitelja u temeljni kapital dionikog drutva. Dionice su predmetom kupoprodaje na tritu kapitala

 • Trina cijena dioniceTo je kapitalizirana oekivana dividenda.Pdionice= (N *d) : kgdje suN = nominalna vrijednost dioniced = dividendna stopak = kamatna stopa

 • Korporacijske obvezniceObveznice koje su namijenjene financiranju poduzea.Njihovi vlasnici nisu suvlasnici poduzea kao dioniari ve samo kreditori i poluuju kamatu.

 • Dravne obvezniceObveznice koje emitira drava radi financiranja dravne potronje.To su niskorizine vrijednosnice s najniom kamatom.

 • Trite kapitala: Primarno na kojem se trguje samo s novoemitiranim vrijednosnicamaSekundarno na kojem se trguje s ranije izdanim vrijednosnicama i na kojima ne sudjeluju subjekti koji su ih emitirali.

 • Glavne institucije hrvatskog trita kapitalaposlovne bankeburzeOTC trita brokerske kueinvesticijski fondovi

 • Najvanije burze u HrvatskojZagrebaka burza (Zagreb Stock Exchange), www.zse.hrVaradinska burza vrijednosnica. www.vse.hr

 • Praenje dinamike cijena dionicaIndeks cijena najvaniji pokazatelj dinamike cijena dionica.Indeksi cijena su ponderirane aritmetike sredine cijena izabrane i reprezentativne grupe dionica.

 • Najpoznatiji indeksi dionicaU RH : Crobex i Vin.U USA na NYSE : 1. Dow Jones industrijski prosjek (cijene dionica prvih 30 kompanija), 2. Standard-Poor indeks (cijene dionica prvih 500 kompanija)

 • Kotacije dionicaVrijednosnice su na burzi podijeljene u nekoliko burzovnih kotacija ovisno o strogosti kriterija uvrtavanja na burzu.Na ZSE postoje: a) I kotacije koje zadovoljavaju kriterije LSE (dionice Plive i Podravke), b) NT kotacije koje ne zadovoljavaju LSE kriterije.