Sinemarmara Say±:3

 • View
  257

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Marmara Medya Merkezi Sinema Birimi Öğrencilerinin Hazırladığı Elektronik Dergi

Text of Sinemarmara Say±:3

 • sinemarmarasinemarmaraMarmara Medya Merkezi Sinema Dergisi | Haziran - Temmuz | 2014 | Say:3

  ENGLISH SECTION | UNEXPERIENCED EXPERIENCE, ABDULLAH AHN

  BRNC DNYA SAVAI SIRASINDA SNEMA LE ALKALI BRKA OSMANLI

  EVRAKININ DEERLENDRLMESMustafa Kk

  TRKYEDE SNEMANIN YAPISAL SERENCAMI

  Kurtulu Kayal & Safa nal

  DNYA SNEMASINDA MESELELER

  Wimal Dissanayake

 • Kamps ve akademi merkezli bir sinema dergisi olarak Sinemarmara, nc saysyla okurlarnn karsnda. Lisans ve lisansst renciler bata olmak zere sinemaya ilgi duyan akademi ve akademi-d tm aktrlerin katksn nemseyen Sinemarmara, akademik ve entelektel nitelikleri gzeterek yoluna devam ediyor. Dikkat ekmek istediimiz nemli bir husus da akademi ve akademi d alanlardan beslenerek bir etkileim ve buluma zemini olma hedefimizdir.

  Okumaya, aratrmaya, yazmaya davet ve tevik nitelii de tayan Si-nemarmarann zgn ierii Sine-ariv ve English Section blmlerine bu sayda yeni bir blm olarak Sine-eviri de eklendi.

  Dergimizin kendine zg gelenei haline gelen Akoturum blm-nn ilk iki saysnda Yusuf Kaplan ve Dervi Zaim, ile Mahmut Fazl Cokun ve hsan Kabil, Trkiyede sinemaya ilikin verimli bir tart-ma alan atlar. Yine Trkiyede sinemay merkeze alarak bu sayda da Yeilam Sinemasn oklu katlmla Prof. Kurtulu Kayal ve Safa nal ile konutuk.

  Dnsel birikimlerin olumas ve kendilerini ifade etmelerinin nemli bir zemini olan dergi dnyasnda varolma iddiasn srdren Sinemar-marann bu saysnda zengin bir ierikle okumaya davet var:

  Eyp Al, Dersu Uzala: nsann Yeri Neresidir?; Doucan Gker, Bir Gney Alegorisi; Ahmet Gven, Postmodernizmin Neopagan zlekleri; Elif Demolu, Trkiyeden Bir Metafilm: Ak Filmlerinin Unutulmaz Ynetmeni; Abdullah ahin, Unexperienced Experience ve Mustafa Kk, Birinci Dnya Sava Srasnda Sinema ile Alkal Birka Os-manl Evraknn Deerlendirilmesi yazlaryla okurlarnn karsnda...

  Analitik ve eletirel olma iddiasn muhafaza eden, tarihsel ve sosyal birikimlerin ortaya kartlmasn tevik eden ve bu alana dair gn-y-zne henz kmam literatr ciddiyetle deerlendirmeye alan Sinemarmara, ilk saysnda yapt daveti tekrarlyor: Dnerek, ya-zarak ve yaynlamaya karar vererek katk sunmaya aryoruz. Yazla-rnz iin sinemamarmara@gmail.com e-posta adresinden bizlere ula-abilirsiniz.

  yi okumalar.

  Merhaba,

  Editrden

  Hediyetullah Aydeniz

  Marmara Medya Merkezi Sinema Dergisi Haziran - Temmuz 2014 - Say: 3

  mtiyaz Sahibi: Prof. Dr. Selma Ulus

  Genel Yayn YnetmeniYrd. Do. Dr. Hediyetullah Aydeniz

  Yayn KoordinatrYusuf Ziya Gkek

  Yayn KuruluAhmet GvenElif DemoluEyp AlHediyetullah Aydenizmer Faruk zcanTurgay YerlikayaYasin AydnlkYusuf Ziya Gkek

  Editor of English SectionYrd. Do. Dr. mran Demir

  Yayn DanmanlarProf. Dr. Yusuf DevranProf. Dr. Peyami elikcanProf. Dr. Serpil KrelProf. Dr. Ali Murat YelDo. Dr. Ali BykaslanDo. Dr. Abdulhamit AvarDr. Yaln Lleci

  Sanat Ynetmeni ve TasarmOuz GllebGkhan Kulolu

  Adres: Marmara niversitesiNianta kampus ili/stanbulT: 0212 233 04 47E: sinemamarmara@gmail.comW: e-yayincilik.marmara.edu.tr mmm.marmara.edu.tr

  sinemarmara

  Makalelerin bilimsel ve hukuki sorumluluu yazarlara aittir.

 • iindekiler

  AIK OTURUM

  TRKYEDE SNEMANIN YAPISAL SERENCAMI:KURTULU KAYALI - SAFA NAL

  28

  4DERSU UZALA:NSANIN YER NERESDR?Eyp Al

  SNE-ANALZ

  14DNYA SNEMASINDA MESELELERWimal Dissanayake / Tercme: Kemal elik

  SNE-TERCMESNE-DNYA56BR GNEY ALEGORSDoucan Gker

 • SNE-ARV

  BRNC DNYA SAVAI SIRASINDA SNEMA LE ALKALI BRKA OSMANLI EVRAKININ DEERLENDRLMES

  Mustafa Kk

  72

  FLM-TR78TRKYEDEN BR META-FLM: AK FLMLERNN UNUTULMAZ YNETMENElif Demolu

  64VKNGLER:POSTMODERNZMN NEOPAGAN ZLEKLERAhmet Gven

  DZ-ANALZ 84UNEXPERIENCED EXPERIENCEAbdullah ahin

  CINE-WORLD

 • 4 sinemarmara

  DERSU UZALA: NSANIN YER NERESDR?SNE - ANALZ

  DERSU UZALA:NSANIN YER NERESDR?

  Eyp ALAr. Gr., Marmara niversitesi letiim Fakltesi, Yksek Lisans

 • sinemarmara 5

  DERSU UZALA: NSANIN YER NERESDR? SNE - ANALZ

  nsann yeri neresidir? Medeniyetin sem-bol olan ehirler mi, yoksa Tanrsal olann sembol olan tabiat m? Burada ki temel ayrm tabiat-ehir diyalekti-i zerine kurgulanmtr. Tabiat; Tan-rnn, umudun, duann, tefekkrn, ahlakn, normun, ilahi olann, bilincin, transandanta-ln, rzann, z grln, boyun emenin, OHALin (olaan st hal) mekandr.1 Aksine ehir ise yasann, hukukun, zoenin2, medeni-yetin, konformizmin, asiliin3, isyann, hazzn ve hzn, Tanrszln, umutsuzluun, tekin-sizliin, huzursuzluun, kapitalizmin, konfor-mizmin, egemen iktidarn mekandr.4

  Tabiat; bozulmam, el dememi, medeni-lememi bir mekan olarak bugnn modern dnyasnda insann tefekkr edebilecei ve transandantal olanla irtibat kurabilecei yegane yerdir. Dersu Uzalann Tabiatn iinde yayor olmas artc deildir aksine ehir-den ne kadar uzaklalrsa yaam da o kadar artacaktr. Modern ehirler ise haz ve hz ze-rine kurulu yaplaryla insan insani olandan uzaklatrp dncesizlie/ fikirsizlie itmek-tedir. Bylece kitleler egemen iktidarn kontro-l altna kolayca girebilmektedir. ehir bugn zoenin mekandr. Peki, sylemek istediimiz ey tam olarak ne anlama geliyor? Zoe, Antik

  Yunanda plak hayat ya da biyolojik hayat anlamlarna gelmektedir yani insann her gn yeniden var olma, hayatta kalma mcadele-si verdii bir yerdir. Kltrn, sanatn, insani olann yeeremeyecei bir yerdir aksine haya-tn gnlk telaesinin hayata tahakkm ettii bir yerdir yani polisin, biosun zttdr. Bios ise sanatn, insani olann yeridir.5 Bugnn ehir-lerinde insann en temel derdi geim derdidir ve bylesi bir biimde yaayan milyonlarca insann ehirde mutlu olmas ve ilahi olanla irtibat kurmas imkanszdr. nk insanlar en basit biimiyle kredi kart borlarn ve dier ekonomik masraflarn dnerek bir yaam mcadelesi vermektedir.

  Modern ehir byk bir toplama kamp-na dnm durumdadr ve Biyo-politika6 ile egemenin insanlarn bedeni zerindeki tahakkm gn getike artmaktadr. Devlet ve dier egemen pratikler insana durmadan makbul beden tarifleri ve nfus saymlar yaparak iktidarn perinlemekte insanlar ise gzel bir bedene sahip olmay kendi tercihleri sanmaktadrlar. Aslnda bu Lacann ifadesiyle Byk tekinin ars ve emridir.

  Peki, ehrin egemenlii burada biter mi? Hayr. Kltr endstrisi7 ile birlikte bu sefer zihin de iin iine katlr ve biricik olduu-nu ilahi kaynaklardan rendiimiz insanlar

  ehir Versus Tabiat

  nsann yeri neresidir?Medeniyetin sembol olan ehirler mi, yoksa Tanrsal olann sembol olan tabiat m?

 • 6 sinemarmara

  DERSU UZALA: NSANIN YER NERESDR?SNE - ANALZ

  birer kitle yn haline dntrlr-ler. Arzuladklarn sandklar her ey aslnda teki tarafndan belirlenmitir. ehri medeniyet ya da uygarlk olarak nitelediimizde ise aklmza gelmesi gereken Bat Medeniyeti ya da Uygarl-dr nk modern dnemde Bat d bir modelleme, alternatif olarak yaam hakk bulamamtr. Freud uygarl kanlmaz bir huzursuzluk olarak nitelemektedir.8 Byle nitelemesinin ardnda yatan temel sebep insann uygarlktan kaamayacak oluudur ve bu uygarlk tipinin (Bat Medeniyeti) sonucu ise hep bir huzursuzluk hali-dir. Bylesi bir noktada uygarlamayla birlikte ehirler krizlerin hem yaratc-s hem de merkezi haline gelmek gel-mektedir. Harvey ise ehri hem tekinsiz hem de asi olarak ilan eder.9 Bu tekin-sizliin ardnda tanmadnz milyon-larca insanla birlikte ayn ehirde i ie yayor oluunuz yatmaktadr. Tanma-dnz insanlardan, tekinsiz olandan sadece evinizde kaabiliyorsunuz ama sokakta hep birliktesiniz. Bugn ise yaamn ounun darda yani sokak-ta getiini dnrsek modern ehrin insan her an bir paranoya halindedir.

  nk teki ya da kt olan her an bir zarar verebilir.

  Btn bunlarn neticesinde modern ehir-lerin bir ahlak ya da normu olmuyor, sadece kurallar btn olan hukuk ehri meydana getiriyor. Kimsenin kimseyi tanmad ya da gvenmedii bir ehri zaten yneten ey tek bana hukuktur. Asilik ya da bir dier ifade-siyle isyan ise kapitalizmin, modernizmin ehri yakp ykan yaklamnn neticesinde insanla-rn ayaklanmas ve tepki koymasdr. Bu da bir baka kanlmaz sondur. Fakat 21.yzylda,

  Tabiat; bozulma-m, el dememi, medenilememi bir mekan olarak bugnn modern dnyasnda insann tefekkr edebi-lecei ve transandantal olanla irtibat kurabile-cei yegane yerdir.

 • sinemarmara 7

  DERSU UZALA: NSANIN YER NERESDR? SNE - ANALZ

  btn bunlar karsnda tutarl bir muhalif hareketin ortaya ktn grmedik henz.10 Zaten sre dnyann farkl ehirlerinde ayn biimlerde yaanmaktadr.

  Bunlarn dnda ehri tarif edebilecei-miz en byk kavramlardan biri de kon-formizmdir. nsanlarn rahata altrlmas afyon etkisi yaratmakta ve herkeste bylesi bir rahata kavuabilecekleri topyas yaratl-maktadr. nsanlar bunun iin almakta ve konformizmi belirli llerde yakaladnda ondan kurtulamamakta ve btn tepkisellii-ni yitirmektedir. nsan yaanan gerei unutu-yor ve sadece kendisi gibilerin iinde bulundu-u konformizmi gerek sanyor. Peki, ehrin kapitalizmle ilikisi nedir? ehir dediimiz yer yeni bir gereklik biimi mi ortaya koymakta-dr? Jean Baudrillardn bahsettii hiper ger-eklik ehir iin geerlimi sonucunu karabi-liriz? Eer bu sorulara cevap arayacak olursak ehri meydana getiren saik zaten ekonomi-dir. ehir alveriin, takasn mekan idi, ta ki

  kapitalizmin byme ve ilerleme fenomenle-ri ortaya kana kadar. Kapitalizm srecinde ehir karlkl ilikinin, alp vermenin deil, daha ok kazancn ya da karn maksimizasyo-nunun mekan haline dnmtr.

  Son olarak ehir Tanrnn ld11 bir yerdir. Burada bir failde aranmaldr; nk lme edimi tek bana gerekletirilebilecek bir eylem deildir. Bunu Nietzscheye gre yapanlar modern Batl insanlardr. Ancak kanaatimizce bunu yapanlarn bir baka zel-lii de ehirde yayor olmalardr. ehir haz ve hz mekan olarak, istenilenin yaplabilece-i bir mekan olarak ilahi emirleri ve yasaklar kaldrmaldr ki egemen iktidar kendi huku-kunu, yasasn ina edebilsin. lahi olann kal-drlmas ancak Tanrnn ldrlmesiyle ger-ekleebilecek bir o