heybe say± 3

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sezonluk tarih dergisi

Text of heybe say± 3

 • THE FUTURE BELONGS TO THO-SE WHO PREPARE FOR IT TODAY. GELECEK, BUGNDEN ONUN N HAZIRLANANLARA ATTR.

  MALCOLM X

  heybe NDEKLER BZM GKLERMZDE BZM TEYYARELERMZ QU QLUX QLAN OSMANLI DNEMNDE TIP HASAN SABBAH AMERKADAK SYAH HAREKETLER TTHAT VE TERAKK BYK STANBUL DEPREM DLL TARH BULMACASI

 • BZM GKLERMZDE BZM TAYYARELERMZ

  G nde, yzler belki de binlerce kez uaklarn havaland lkemizde yani Trkiyemizde

  niin retmiyoruz? diye sorduu-muz ok eyden biri de uak. ret-memi miyiz yahut retememi miyiz? Aslna bakarsak stikbal gklerde-dir. diyen Mustafa Kemal Atatrk henz hayattayken -1936- Nuri Demira havaclk sanayinin temel-lerini kurmaya balam. Nuri De-mira ilk on seneyi kapsayacak bir plan yaptrdktan sonra, Beikta Barbaros Hayrettin Paa skele-sinin yannda Tayyare Ett Atl-yesini kurdu. Atlye ok ksa bir srede byk bir fabrika haline geldi. Ardndan Yeilky Elmas Pa-a iftliini tayyare meydan yap-mak iin satn alan Nuri Demira 1.3 km boyutlarnda bir tayyare

  alan yaptrd. Bu tayyare alannn bir benzeri de o tarihlerde Avru-pann en modern havaalan olan Amsterdamda vard. 193738 yl-lar ierisinde Trk Hava Kurumu, 10 okul ua ve 65 planr sipari etti. 1941 ylnda stanbul yapm ilk

  yerli Trk ua ilk olarak Nuri De-

  miran alakasn kesmedii mem-

  leketi Sivas-Divriiye gitmitir.

  Halk bu gsteri karsnda olduka

  heyecanlanmtr. Bu tr gsterile-

  rin yarar salayabilecei dncesi

  ile Nuri Demira Eyll aynda on iki

  uaktan oluan bir filoyu Bursa,

  Ktahya, Eskiehir, Ankara, Konya,

  Adana, Elaz ve Malatya rotasnda

  uurmutur. Bu gsteriyle halka

  gven alamay amalayan Demi-

  ra halka kendi uamz tantmak

  uamz tantmak ve bu uaklarn bizim gklerimizi kolaylkla koruya-bilecei fikrini amalamtr. Nuri Demiran fabrikasnda reti-mine geilen Nu. D.38 tipi, alt yol-cu tama kapasitesi ve ift pilot kumandas bulunan yolcu ua tamamen Trk mhendis ve iile-rin elinden kmtr. Tamamen yerli Trk ua tm dnyada b-yk yank uyandrarak, gzleri Tr-kiyeye evirmiti. Bu uak saatte 325 kilometre hz yapabilmekte ve 1000 kilometre uabilmekteydi ancak Trk Hava Kurumu, Nuri De-miran fabrikasna sipari ettii uaklar almaktan vazgemitir. Aslnda Trkiye henz o yllarda

  kendi uan yapmaktan, kullan-

  maktan ve satmaktan vazgemi-

  tir.

 • NUR DEMRADAN VECZELER Hesapl hareket ettiini zanneden ve onunla iftihar eyleyen dar kafa-lar; kurtulmaa, ykselmee elve-rili hi bir eser vcuda getirmez-ler. Kurtulu ve ykselii, ancak varlna dayanan ve mlk mille-tin gizli kapal hazinelerini verimli hale getirmesini bilen, ahsi men-faatini millet menfaati uruna feda eden, ruhu idealist, dima realist ahsiyetlerde aramaldr. Trk; insan kudretinin yaratabile-cei her faydal eyi memleket iin dnmeye, dndn yapma-a ve baarmaa kadirdir. Yapama-mak yapamadm, yapamam de-mek; benliinden, varlndan ge-tim... aczi, zaaf kabul ettim de-mektir. "Avrupa'dan, Amerika'dan lisanslar alp tayyare yapmak kopyaclktan ibarettir. Demode tipler iin lisans verilmektedir. Yeni icat edilenler ise bir sr gibi, byk bir kskanlk-la saklanmaktadr. Binaenaleyh kopyaclkla devam edilirse, demo-de eylerle beyhude yere vakit ge-irilecektir. u halde Avrupa ve Amerika'nn son sistem tayyarele-rine mukabil, yepyeni bir Trk tipi vcuda getirilmelidir. "

  Her ahsi servet, milletin fert elindeki bir emanettir. Her emanet gibi bunu da suiistimal bir crm-dr. Byk eserler; lks hayattan, byk masraflardan itinap saye-sinde yaplan tasarruflardan mey-dana gelir. ahsi servetler, Trk milletinin heyeti mecmuasnndr. Vatann nefyine her zaman hasr ve tahsise amade fertler elinde emanettir. Bunu kimsenin bol bol ve sefahate sarf etmeye, israfa, suiistimale hakk yoktur.

  Byk teebbslerde muvaffaki-yet, ancak ahsi kusurlardan m-nezzeh olmakla mmkndr. Trk, tayyaresini kendi eliyle yap-maldr. Mademki bir millet tayya-resiz yaayamaz. O halde, bu yaa-ma vastasn bakalarnn ltfn-den beklememelidir. Size, katiyetle sylyorum. On seneye varmadan biz, btn tayyarelerimizi motorla-ryla beraber, en kk vidasna kadar, batan baa kendimiz yapa-caz. "Hayatmda fuzuli masraflardan daima kandm. nk, kazand-m paray, Trk milletinin bir vedi-as olarak muhafazaya mecbur ol-duumu unutmadm... Trk milleti-nin mterek servetini israf ve se-fahatin batana gmmee benim ne hakkm var? Yanmda alanlar da, bu dsturu ezber edecek kadar bellemilerdir.

  DERLEYEN: SALHA DELBA KAYNAKLAR: www.nuridemirag.com Anadolu niversitesi Sivil Havaclk

  Blteni, Yl:1 say: 4 sayfa: 27

 • Gcn siyasi amalar iin, ncelikli olarak

  zenci semenleri yldrmak ve rgtn

  grlerine ters denleri ldrmek veya

  lkeden karmak iin kullanmtr.

  QU QLUX QLAN

  Ku Klux Klan Amerika Birleik Devletlerinin gney eyaletlerinde ortaya kan gizli bir tekilattr. lk Ku Klux Klanlar Amerikadaki kuzey gney savacndan sonra gneyde beyaz

  rkn stnl iddiasyla ortaya kmt.

  K u Klux Klan Amerika Birle-ik Devletlerinin gney eyaletlerinde ortaya -kan gizli bir tekilattr. lk

  Ku Klux Klanlar Amerikadaki kuzey gney savandan sonra gneyde beyaz rkn stnl iddiasyla ortaya kmt. kinci tekilat ise 1920lerde, din, ahlak ve vatanperverlik amacna brnerek faaliyet gsterdi. kinci Dnya Savandan sonra da zenci haklarnn savunma faaliyetleri kuvvet kazanmaya balaynca yine gneyde Ku Klux Klanlar sahneye ktlar. Bu tekilat iddet hareket-lerine bavurmas sebebiyle halkn ve devletin nefretini kazand. Ku Klux Klanlar geni kollu, uzun bir cbbe ve ikisi gz, ikisi de az, burun iin delikleri bulunan kuku-leta denen balk giyerlerdi. Kuku-letann stnde birer krmz erit-lerle bal boynuz gibi knts vardr.

  Zamannda Marlboro paketlerinde Ku Klux Klanlara refere eden yaz-lar olduu hala bilinen bir ehir efsanesidir. 1871de Ku Klux Klanlarn gneyde yeni bir karklk karmalar zeri-ne bu tekilatn binlerce yesi tev-kif edildi ve bunun sonucunda hak-larnda eitli cezalar verildi. Bir mddet sonra eitli isimlerde tekrar ortaya kan Klanlar Texas, Mississippi, Alabama, Arkansas, Florida, Lousianen ve Gney Caro-lina eyaletlerindeki Zenci hakimi-yetini ortadan kaldrdlar. Binlerce Zenciyi katlettiler. Gcn siyasi amalar iin, ncelikli olarak zenci semenleri yldrmak ve rgtn grlerine ters denleri ldr-mek veya lkeden karmak iin kullanmtr. Eyleme gemeden nce, hedefledikleri kiiye genellik-le bir uyar notu gnderirlerdi. Bu notun garip, fakat tannm biimi baz yrelerde yaprakl bir mee dal, dierlerinde ise kavun veya

  portakal iekleriydi. Sz konusu uyary alnca hedefteki kurban ya eski grlerinden vazgeiyor, ya da lkeden kayordu. Uyarya ku-lak asmayp direndiinde lmle karlamas kanlmazd. lm ou kez tuhaf ve hi beklenmedik biimde gerekleiyordu. rgtn yaplanmas yle kusursuzdu ve yntemleri yle klfna uydurul-mu biimde yrtlyordu ki, tutumunu deitirmeden cesur adam oynayp da bana bir bela gelmemi birine rastlanmad gibi, eylemleri yapanlarn izi de srle-miyordu.

  http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/kinci_Dnya_Savahttp://ansiklopedi.turkcebilgi.com/kinci_Dnya_Savahttp://www.itusozluk.com/goster.php/marlboro
 • Birleik Devletler Hkmeti'nin ve gney'in iyi niyetli ve sz geer kiilerinin abalarna ramen Ku Klux Klax birka yl iinde geliti ve byd. fakat hareket 1869'da birden km, ancak daha sonra-ki yllarda ayn tr eylemlere sey-rek de olsa rastlanmtr. Dier tekilat 1915te Atlanta civa-rnda Stone Mountainde kuruldu. Saylar 5 bini bulan ye toplayabil-di. Daha sonra ye saysn 5 milyo-na kard. Bu tekilat sadece zen-cilere deil ayn zamanda Yahudi, Katolik ve dier yabanclara da sal-drdlar.

  Kat ve ekilci bir rklk politikas, yelerinin hzla bu tekilattan ayrl-malarna sebep oldu. Tedhi hare-ketlerine hz veren Ku-Klux Klanla-rn faaliyetleri 1928de tekrar ya-sak edildi. Fakat faaliyetleri zaman zaman yine grlmekte, almala-rn gizli srdrmektedirler. lgili Filmler Siyahlarn ntikam (The Klans-man), (1974) Race With the Devil, (1975) hanet (Betrayed), (1988 Mississippi Yanyor (Mississippi Burning), (1988) Posse, (1993)

  KU KLUX KLAN Oluum

  1inci Klan 1865-1870ler

  2nci Klan 1915-1944

  3nc Klan1 1946 ylndan beri

  yeler

  1inci Klan 550,000

  2nci Klan 4,000,000*(1924 zirve noktas)

  3nc Klan1 6,000

  zellikler

  Kkeni Amerika Birleik Dev-letleri

  Siyasi ideoloji Beyazlarn stnl Beyaz milliyetilii

  Politik yeri ar sa

  *2nci Klan yaklak 179 bamsz oluum halindedir.

  Dava (The Chamber), (1996) ldrme Zaman (A Time to Kill), (1996) Gemiin Glgesinde (American His-tory X), (1998) Nerdesin Be Birader? (O Brother, Whe-re Art Thou?), (Komedi, 2000)

  DERLEYEN: MERVE YILDIZ

  KAYNAKLAR:

  http://www.itusozluk.com/goster.php/

  ku+klux+klan

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan

  http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?

  t=ku+klux+klan&nr=y&pt=klu+klux+klan

  http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Ku-

  Klux_Klan

  http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Siyahlar%C4%B1n_%C4%B0ntikam%C4%B1&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Race_With_the_Devil&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0hanethttp://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mississippi_Yan%C4%B1yor&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Posse&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletlerihttp://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletlerihttp://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C5%9F%C4%B1r%C4%B1_sa%C4%9F&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:KKK.svghttp://tr.wikipedia.org/wiki/Dava_(film)http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96ld%C3%BCrme_Zaman%C4%B1&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%A7mi%C5%9Fin_G%C3%B6lgesindehttp://tr.wikipedia.org/wiki/Nerdesin_Be_Birader%3F
 • OSMANLI DNEMNDE TIP

  S eluklularn kurduu da-

  rifalarn ileyilerinin