Click here to load reader

Simulacja borbe protiv korupcije u zdravstvu – medicinski, pravosudni i medijski aspekt

  • View
    23

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Udruženje za zaštitu prava pacijenata „Pravo na Zdravlje “ Trgovina listama čekanja, onkoloških pacijenata u Institutu za onkologiju Vojvodine 2009-2011. Simulacja borbe protiv korupcije u zdravstvu – medicinski, pravosudni i medijski aspekt. Zakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Simulacja borbe protiv korupcije u zdravstvu – medicinski, pravosudni i medijski aspekt

Udruenje za zatitu prava pacijenata Pravo na Zdravlje EVROPSKA POVELJA O PRAVIMA PACIJENATA I PRAKSA U SRBIJI

Udruenje za zatitu prava pacijenata Pravo na Zdravlje

Trgovina listama ekanja, onkolokih pacijenata u Institutu za onkologiju Vojvodine 2009-2011

Simulacja borbe protiv korupcije u zdravstvu medicinski, pravosudni i medijski aspektZakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije

Zdravstvene usluge koje se obezbeuju iz sredstava osnovnog zdravstvenog osiguranjal 45, stav 1 - 100% plaanja od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja: pregledi leenja od malignih bolesti...Pravilnik o nainu i postupku ostvarivanja zdravstvenog osiguranja (Sl. Glasnik RS 108/09, 112/08...)Davaoci usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa duni su da zakau prue usluge za koje nije predviena mogunost formiranja liste ekanja osiguranim licima u roku od 30 dana od dana kada su se ista javila sa urednim lekarskim uputom. U sluaju da nisu u moguosti da prue ove usluge na propisani nain duni su da izdaju Potvrdu o tome na Obrascu P3.Zakon o zdravstvenom osiguranju Republike SrbijeZdravstvene usluge koje se obezbeuju iz sredstava osnovnog zdravstvenog osiguranjal 45, stav 1 - 100% plaanja od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja: pregledi leenja od malignih bolesti...Pravilnik o nainu i postupku ostvarivanja zdravstvenog osiguranja (Sl. Glasnik RS 108/09, 112/08...)Davaoci usluga sekundarnog i tercijernog nivoa duni su da zakau prue usluge za koje nije predviena mogunost formiranja liste ekanja osiguranim licima u roku od 30 dana od dana kada su se ista javila sa urednim lekarskim uputom. U luaju danisu u moguosti da prue ove uslge na propisani nain duni su da izdaju Potvrdu o tome na Obrascu P3.

Podaci epidemiolokog registra za Vojvodinu

Godinje od raznih vrsta maligniteta oboli 9500 ljudi, a umre 6100. Od 9500 novoobolelih njih 6000 ima indikacije za radioterapiju. Od tog broja ozrai se 2500 ljudi.

3500 pacijenata u Vojvodini ne stigne na radioterapiju zbog nedovoljnih kapaciteta.

Vesti 16:10 > 16:19 21. 09. 2011. | Radio 021 Stankovi priznao trgovinu listama ekanja Ministar zdravlja Zoran Stankovi priznao je da je na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici bilo trgovine listama ekanja i obeao je da e Tuilatvo utvrditi taan broj ljudi koji su umrli dok su ekali na terapiju. Ministar je izjavio i da su sume koje su lekari zaradili za vreme dok su pacijenti iz Republike Srpske leeni posle radnog vremena mnogo manje nego to se pretpostavljalo, i da iznose oko 5.000 evra na godinjem nivou.

Upoznali smo institucije 30. 06.2009. ZAHTEV ZA UTVRIVANJE INJENINOG STANJA Ministarstvu zdravlja dostavljene dokumentovane informacije dobijene od pacijenata a potvrene od strane lekara da se u Institutu za onkologiju Vojvodine trguje listama ekanja pacijenata obolelih od malignih bolesti. Dostavljena je i sugestija naih pravnih savetnika da je u pitanju ugroavanje prava na ivot radi sticanja protivpravne materijalne dobiti.27.07.2009 ZAHTEV ZA INFORMACIJOM OD OPTEG INTERESA. Ministarstvo zdravlja je odbilo da dostavi dokumentovanu informaciju o pravnim merama i koracima koje su preduzeli po naem Zahtevu za utvrivanje injeninog stanja. 14.08.2009 ZAHTEV ZA INFORMACIJOM OD OPTEG INTERESA Upuen Povereniku za informacije od opteg interesa, Rodoljubu abiu. Dokumentovana alba Povereniku da ministarstvo zdravlja odbija da dostavi traene informacije a koje se tiu ugroavanja prava na ivot pacijenata obolelih od malignih bolesti u Institutu za onkologiju Vojvodine. 04.09.2009 OKRUGLI STO KONTINUIRANO UNAPREENJE KVALITETA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVU SRBIJE Odran u Institutu za javno zdravlje Batut u organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ministru zdravlja postavljeno lino i direktno pitanje kako ministarstvo zdravlja planira da obeteti pacijente obolele od malignih bolesti ili porodice preminulih, a kojima je krenjem zakona uskraeno pravo na blagovremeno leenje (pravo na ivot). 16.09.2009. UEE NA SEDNICI ODBORA ZA ZDRAVLJE I POREODICU SKUPTINE SRBIJE. Narodni poslanici informisani da se u Institutu za onkologiju Vojvodine kri pravno na ivot pacijenata. Narodni poslanici su dokumentovano upoznati sa dopisima ministarstvu zdravlja kao i o injenici da ministarstvo zdravlja i RZZO, pored jasne zakonske obaveze, odbijaju da preduzmu zakonske mere i korake u cilju zatite prava pacijenata.11.11.2009. ZAHTEV ZA STAVOM ODBORA ZA ZDRAVLJE I PORODICU POVODOM UGROAVANJA PRAVA NA IVOT ONKOLOKIH PACIJENATA U IOV. U kome se naglaava nunost reagovanja Odbora za zdravlje i porodicu kao i injenica da zbog dosadanje prakse odbijanja reagovanja Ministarstva zdrvlja i RZZO, ugroavanje osnovnih prava pacijenata se sve vie iri.31.12.2009 ZAHTEV ZA UTVRIVANJE INJEINOG STANJA Dopis upuen Ministarstvu Zdravlja i RZZO u kome se predoavaju naa saznanjja da se vri retroaktivna prepravka podataka pacijenata u informacionom sistemu Instituta za onkologiju Vojvodine sa ciljem brisanja podataka o krivinom delu trgovine listama ekanja pacijenata obolelih od malignih bolesti.15.01.2010 ZAHTEV ZA INFORMACIJOM OD OPTEG INTERTESA Dopis upuen ministarstvu zdravlja Republike Srbije u kome se trai odgovor o pravnim merama i koracima koje su preduzeli u spreavanju prepravljanja informacija u Informacionom sistemu Instituta za onkologiju Vojvodine.01.03.2010, UEE NA 27.SEDNICI ODBORA ZA ZDRAVLJE I PORODICU, Narodni poslanici informisani da praksa trgovine listama ekanja u Institutu za onkologiju Vojvodine nije prekinuta. Narodni poslanici informisani da Ministarstvo zdravlja i RZZO nisu preduzeli ni jednu adekvatnu pravnu meru u cilju zatite zakonom garantovanih prava pacijenata.Maj 2010 godine KOMISIJA ZA VANREDNI I STRUNI NADZOR MINISTARSTVA ZDRAVLJA POHAPENA KAO OSNIVAI ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE U AKCIJI KRABA20.05.2010 ZAHTEV ZA INFORMACIJOM OD OPTEG INTERESA Upuen Ombudsmanu Republike Srbije, Sai Jankoviu .U Zahtevu se trai dokumentovana informacija o pravnim merama i koracima koje je preduzeo po tri pismene prijave ugroavanja prava na ivot pacijenata obolelih od malignih bolesti.27.05.2010 OKRUGLI STO KORUPCIJA U ZDRAVSTVU-IMA LI LEKA U organizaciji Doktori protiv korupcije. Predstavnicima medija i prisutnim politikim zvaninicima predoeno krenje osnovnih prava pacijenata obolelih od malignih bolesti i injenica da ni jedna od nadlenih Institucija nije reagovala u zatiti prava pacijenata.22.07.2010 UEE NA 33.SEDNICI ODBORA ZA ZDRAVLJE I PORODICU SKUPTINE SRBIJE. Narodni poslanici informisani da su Zakljuci predhodnih sednica Odbora u kome se pozivaju Institucije na reagovanje u zatiti prava onkolokih pacijenata u potpunosti ignorisane .04.08.2010 SASTANAK SA REPUBLIKIM OMBUDSMANOM na kome je Ombudsmanu dostavljena kompletna dokumentovana informacija o trgovini listama ekanja onkolokih pacijenata u Institutu za onkologiju Vojvodine, kao i injenica da su Institucije odbile da reaguju u zatiti prava pacijenata. Ombudsmanu predoena i dokumentovana informacija da Institucije aktivno zatakavaju nezakonite postupke Instituta za onkologiju.10.11.2010 UEE U EMISIJI UVEANJE B92 U kojoj je javnosti predoena injenica da su zdravstvene vlasti Republike Srbije organizovale ugroavanje prava na ivot pacijenata obolelih od malignih bolesti kao i injenica da u zatakavanju ovog krivinog dela koriste sva raspoloiva sredstva ukljuujui i maltretiranje duvaa u pitaljku.02.12.2010 OKRUGLI STO PROJEKTI U ZDRAVSTVU FINANSIRANI OD EU u organizaciji Doktori protiv korupcije Prisutnim predstavnicima medija i politikim zvaninicima kroz ugroavanje prava na ivot onkolokih pacijenata predoen uspeh relevantnih projekata finansiran od strane EU. Jasno prezentovana injenica je medicinska terapeutska oprema , za koju je organizovana trgovina listama ekanja, dobijena iz projekata EU.21.01.2011 ODGOVORI NA UPITNIK EU, dostavljeni Kancelariji za pridruivanje EU Vlade Republike Srbije. Ocena ispunjenosti standarda potovanja osnovnih prva garantovanih Zakonom kroz sluaj ugroavanja prava na ivot pacijenata obolelih od malignih bolesti. Odsustvo politike volje za borbu protiv korupcije kroz Institucionalni progon duvaa u pitaljku i aktivno unitavanje dokaza o krivinom delu.20.03.2011 OTVORENO PISMO MINISTRU ZDRAVLJA DR.ZORANU STANKOVIU gde se jasno navodi injenica da je Ombudsman Republike Srbije javno izneo podatak da su u posmatranom preiodu ugroavanja prava na ivot onkolokih pacijenata u Institutu za onkologiju Vojvodine, pojedinci ostvarili protivpravnu materijalnu dobit od 500.000 evra.05.05.2011 OKRUGLI STO KAKO ZATITITI DUVAE U PITALJKU u organizaciji anti koruptivnog portala Pitaljka. Direktorki Agencije za borbu protiv korupcije, Zorani Markovi, postavljeno pitanje zato ni posle 3 meseca od Zahteva Republikog Ombudsmana da preduzme pravnu zatiti Dr. Bojane Bokorov nije uradila nita. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije odbila da odgovori na pitanje. 06.06.2011 ZAHTEV ZA INFORMACIJOM OD OPTEG ZNAAJA UPUEN AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, zbog odbijanja Agencije za borbu protiv korupcije da reaguje u sluaju zatite duvaa u pitaljku trai se odgovor o pravnim merama i koracima koje je Agencija preduzela.17.06.2011 SAOPTENJE ZA JAVNOST POVODOM IZJAVA MINISTRA ZDRAVLJA Dr.ZORANA STANKOVIA U kome se javnost informie da ministar zdravlkja obmanjuje javnost informacijama da nema pravne mere i mehanizme za spreavanje ugroavanja prava na ivot pacijenata obolelih od malignih bolesti i da nema nadlenosti u pokretanju postupaka utvrivanja odgovornosti za uinjeno delo.30.06.2011 OKRUGLI STO KORUPCIJA U ZDRAVSTVU I PROCES EU INTEGRACIJA u organizaciji Doktori protiv korupcije sa porukom da Zatakavanje ugroavanja prva pacijenata, zastraivanje i progon duvaa u pitaljku , odbijanje Institucija da reaguju, ne predstavlja uspean proces EU integracija.07.09.2011 ZAHTEV ZA UTVRIVANJE INJENINOG STANJA upuen Odboru za zdravlje i porodicu Skuptine Srbije, Predsedniku Vlade Republike Srbije, Ministarki pravde i kordinatoru Vlade za borbu protiv korupcije. U Zahtevu se trai da se uvidom u slubenu beleku utvrdi da li je ministar zdravlja Dr. Zoran Stankovi na oficijelnom stastanku pretio i zastraivao duvaa u pitaljku Dr. Bojanu Bokorov i to u prisustvu njenog pravnog zastupnika.

Ombudsman ne poznaje zakon, greka je takva da ne zahteva nikakve zakonske mere i korake.Ministarstvo Zdravlja Ignorie zahteve za informacijama od opteg interesa Negira postojanje problema Odbija da preuzme odgovornost Odbija da preduzme Zakonom predviene mere i korake u cilju zatite zdravlja graana Srbije

Ministar zdravlja: Strategija borbe protiv korupcije pretio duvau u pitaljku dr Bojani Bokorov zbog razotkrivanja afere TRGOVINE LISTAMA EKANJA

U slubenim prostorijama u prisustvu njenog pravnog zastupnika ,Ministar zdravlja prof dr Zoran Stankovi, jasno i nedvosmisleno pretio i zastraivao dr Bojanu Bokorov, zbog otkrivanja trgovine listama ekanja onkolokih pacijenata.

Dr Bojana Bokorov preko medija upoznala javnost da je od strane Ministra zdravlja preeno.

Ministar zdravlja preko medija obmanuo graane da postoji slubena beleka sa sastanka iz koje se vidi da nikom nije pretio.Vesti 16:10 > 16:19 21. 09. 2011. | Radio 021 Stankovi priznao trgovinu listama ekanja Ministar zdravlja Zoran Stankovi priznao je da je na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici bilo trgovine listama ekanja i obeao je da e Tuilatvo utvrditi taan broj ljudi koji su umrli dok su ekali na terapiju. Ministar je izjavio i da su sume koje su lekari zaradili za vreme dok su pacijenti iz Republike Srpske leeni posle radnog vremena mnogo manje nego to se pretpostavljalo, i da iznose oko 5.000 evra na godinjem nivou.

Na trgovini listama ekanja pojedinci su zaradili: Minstar zdravljaOmbudsmanSami lekariIznos: 5.000 evraIznos: 500.000 evraIznos: 280.000 evra

Agencija za borbu protiv korupcije:Ombudsman Republike Srbije 16. februara uputio pisanu molbu agenciji da preduzme mere iz njene nadlenosti u zatiti od progona dr Bojane Bokorov

5. Maj 2011. godine - Na okruglom stolu pitaljka direktorka Zorana Markovi odbija da objasni zato nije preduzela nita u zatiti dr Bojane Bokorov

Do danas: Nita nije preduzeto!

Pravosue: U procesuiranju ugroavanja prava na ivot onkolokih pacijenata radi sticanja protivpravne materijalne dobiti nije preduzelo nijednu vidljivu ili javno poznatu aktivnost.

Pravosue u progonu duvaa u pitaljku zauzima zapaeno mesto: Ko preti sudiji? Postopajua sudija uhvaena u namernom odugovlaenju postpka , kroz pla rekla: ne elim da umrem u 41. godini. Sud doneo presudu da je duva u pitaljku bila izloena mobingu. A zbog injenice da je pobegla od mobinga naloio joj je da refundira trokove ugnjetau.

Pravosue: U sluaju doktorke Bojane Bokorov sud izmislio takse kao sredstvo pritiska.

Ministarstvo pravde i Koordinatorka za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije, predsednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarovi, odbijaju da pokrenu zakonom propisane aktivnosti zloupotrebe funkcije, ugleda suda.

18Od 2009. godine do danas o trgovini listama ekanja objavljeno je oko 400 naslova u medijima. Na javnom servisu RTV Vojvodine:

19O trgovini listama ekanja: Odgovorni na okupu!

20Zakljuci:

Ne postoji zatita osnovnih ljudskih prava, pa ak ni prava na ivot.

Evidentno odsustvo politike volje za borbu protiv korupcije i zloupotreba u zdravstvu.

Ogroman trud i energija institucija u zatakavanju korupcije. zloupotreba sudstva i medija kao zadnje linije odbrane korupcije.21