Click here to load reader

MEDIJSKI TEHNIK - SŠOM

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MEDIJSKI TEHNIK - SŠOM

Preizkus likovne nadarjenosti
MEDIJSKI TEHNIK
MEDIJSKI TEHNIK
Tudi za vas bo vstop v novo stavbo, med nove ljudi pomenil spremembo, ki bo odloilno vplivala na vašo prihodnost.
Spoštovani bodoi dijaki in dijakinje! Spremembe so del nas, del našega ivljenja, del ivljenja v šoli. Zaradi njih je vsak dan pestrejši, privlanejši in zanimivejši. Tudi za vas bo vstop v novo stavbo, med nove ljudi pomenil spremembo, ki bo odloilno vplivala na vašo prihodnost.
Programi, med katerimi se lahko odloate, ponujajo ustvarjalnost, pustijo domišljiji prosto pot, a hkrati zahtevajo natannost, premišljenost in spretno roko, da nemogoe postane del nas, da je meja le neskonno nebo, in da cilj najde svojo pot s pomojo nas, ki vas bomo spremljali.
Zato dobrodošli med nami, kjer se zgodovina, kultura, jezik, naravoslovje, umetnost, podjetnost, pa tudi pogovor prepletajo in odraajo v vaših kreacijah, izdelkih ter storitvah, ki v asu šolanja išejo svoj prostor s svojo posebnostjo in z edinstvenostjo, ki se razvijajo, pilijo ter na koncu zablestijo v vsej svoji lepoti. Prav tako kot boste vi.
Nadja Jager Popovi, ravnateljica SŠOM
3
4
Ker je poklic kreativen in inovativen. Ker me veseli skiciranje, izrisovanje idej, spoznavanje razlinih materialov in monost izvedbe.
Ker rad_a oblikujem raznoliko pohištvo in interierje. Ker rad_a oblikujem izdelke iz lesa, keramike, nakit, igrae, igrala, scenografijo ...
5
Po 4-letnem izobraevanju in opravljeni poklicni maturi: • oblikuje predmete,
s katerimi se sreujemo v vsakdanjem ivljenju, od jedilnega pribora, igra do sedene garniture;
• svoje izdelke nartuje in modelira s 3D-programsko opremo.
O B
LI K
O VA
LE C
U P
O R
A B
N IH
P R
ED M
ET O
6
Ker me veseli delo z raunalniškimi programi za grafino oblikovanje in ker rad_a ustvarjam digitalno ter klasino ilustracijo.
Ker rad_a obdelujem fotografije in rišem animacije. Ker rad_a oblikujem letake, plakate in embalao. Ker elim ustvarjati z grafino tablico.
7
oglase, ilustracije, stripe, knjige, revije, smerokaze, spletne strani, animacije;
• nartuje in izdeluje grafina vizualna sporoila v razlinih tehnikah;
• s pomojo podob in besed posreduje izbrana sporoila.
G R
A FI
N
8
Ker me moda veseli, elim šivati in krojiti. Ker rad_a rišem modne skice in loveške figure. Ker je delo modnega kreatorja kreativno in inovativno.
Ker elim imeti svojo znamko oblail.
9
modelira in sešije osnovno kolekcijo oblail;
• oblikuje in ilustrira tekstilije ter modne dodatke;
• modno kolekcijo predstavi na trišu.
M O
D N
Preizkus likovne nadarjenosti
PROGRAMSKE ENOTE Obvezno / izbirno 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupno
št. ur
SPLOŠNOIZOBRAEVALNI PREDMETI
Tuji jezik Obvezno P P P P 408
Zgodovina Obvezno P P 102
Geografija Obvezno P 68
Sociologija Izbirno P 68
Fizika Obvezno P 68
Kemija Obvezno P 68
Športna vzgoja Obvezno P P P P 340
10
grafini oblikovalec modni oblikovalec oblikovalec uporabnih predmetov (industrijski oblikovalec)
Programske enote Obvezno / izbirno 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupno
št. ur
STROKOVNI MODULI
Podjetništvo in trenje Obvezno P 68
Likovna teorija Izbirno P P P P 272
Grafino oblikovanje Izbirno P P P P 1021
Predstavitvene tehnike Izbirno P P P P 272
Oblikovanje uporabnih predmetov Izbirno P P P P 1021
Konstrukcija in modeliranje Izbirno P P P P 272
Modno oblikovanje Izbirno P P P P 1021
Programske enote Obvezno / izbirno 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupno
št. ur
PRAKTINO IZOBRAEVANJE V ŠOLI
Praktini pouk v okviru strokovnih modulov obvezno P P P P 408
PRAKTINO IZOBRAEVANJE V DELOVNEM PROCESU (PUD)
Praktino usposabljanje z delom obvezno P P 152
INTERESNE DEJAVNOSTI (ID)
Odprti kurikul 476
11
12
Ker me veseli fotografija, produkcija glasbe in snemanje. Ker rad_a izdelujem spletne strani in oblikujem tiskovine. Ker je poklic medijski tehnik raznolik, kreativen in zanimiv. Ker me zanima izdelava videoiger in aplikacij.
13
video, fotografije, spletne strani;
Medijski tehnik
M ED
IJ S
MEDIJSKI TEHNIK
Programske enote Obvezno / izbirno 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupno
št. ur
SPLOŠNOIZOBRAEVALNI PREDMETI
Tuji jezik Obvezno P P P P 417
Umetnost Obvezno P 68
Geografija Obvezno P 68
Fizika Obvezno P 105
Kemija Obvezno P 105
14
Programske enote Obvezno / izbirno 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupno
št. ur
SPLOŠNOIZOBRAEVALNI PREDMETI
Tuji jezik Obvezno P P P P 417
Umetnost Obvezno P 68
Geografija Obvezno P 68
Fizika Obvezno P 105
Kemija Obvezno P 105
Športna vzgoja Obvezno P P P P 340
Programske enote Obvezno / izbirno 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupno
št. ur
PRAKTINO IZOBRAEVANJE PRI DELODAJALCU (PUD)
Praktino usposabljanje z delom Obvezno P P 152
INTERESNE DEJAVNOSTI (ID)
Odprti kurikul 578
Programske enote Obvezno / izbirno 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupno
št. ur
STROKOVNI MODULI
Grafini in medijski procesi Obvezno P 102
Kakovost in trenje Obvezno P 102
Informacijsko komunikacijska tehnologija Obvezno P 68
Tipografija in reprodukcija Obvezno P P P P 510
Medijsko oblikovanje Obvezno P P P 306
Izraanje s sliko in zvokom Obvezno P P P 170
Grafini reprodukcijski sistemi Izbirno P 102
Animacija v ravnini in prostoru Izbirno P 102
Snemanje in montaa Izbirno P P P 102
Multimedijska produkcija Izbirno P 102
15
16
Ker rad_a oblikujem prieske, ker sledim modnim smernicam na podroju frizerske kozmetike, ker rad_a delam z ljudmi. Ker me zanima delo v frizerskem salonu, demonstracija frizerske kozmetike, delo stilista, manikerja, lasuljarja v gledališu ipd. Ker je poklic frizer kreativen, vedno v stiku z modnimi novostmi in v drubi zadovoljnih strank.
17
Po 3-letnem izobraevanju in opravljenem zakljunem izpitu lahko opravlja delo: • frizerja, • manikerja, • vizaista.
Frizer
ER
Predmetnik spada k posodobljenem SPI, frizer in je še v usklajevanju glede izvedbe vsebin po letnikih. Zaetek izvedbe 1. 9. 2021
18
PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupno št. ur
Splošnoizobraevalni predmeti
Tuji jezik Obvezno P P P 164
Umetnost Obvezno P P 33
Naravoslovje Obvezno P P 132
Druboslovje Obvezno P P 132
Športna vzgoja Obvezno P P P 164
19
PROGRAMSKE ENOTE Obvezno / Izbirno 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupno
št. ur
Strokovni moduli
M2 Frizerstvo (FRI) Obvezno P P P 609
M3 Lienje (LI) Obvezno P P 99
M4 Nega rok in nohtov (NRN) Obvezno P P 66
M5 Lasniarski izdelki (LASI) Obvezno P 33
M6 Digitalna pismenost (DIP) Obvezno P 66
M7 Poslovna komunikacija (POK) Obvezno P 33
M8 Podjetništvo v stroki Izbirno P 33
M9 Modeliranje nohtov (MON) - izbirno ali M10 33
M10 Oblikovanje namenskih priesk (ONP) - izbirno
PROGRAMSKE ENOTE Obvezno / Izbirno 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupno
št. ur
Praktino izobraevanje pri delodajalcu (PUD)
Praktino usposabljanje z delom Obvezno P P P 912
Interesne dejavnosti (ID)
Odprti kurikul 320
VPISNI POGOJI
Za vpis v vse izobraevalne programe (frizer, medijski tehnik, tehnik oblikovanja) je pogoj uspešno zakljuena osnovna šola. e bo v katerem izmed programov omejitev vpisa, uence sprejmemo glede na število tok, ki so jih pridobili z unim uspehom v 7., 8. in 9. razredu OŠ, tako da se seštejejo vse ocene obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.
INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti so del obveznega dela in vsebin izobraevalnega programa. Vezane so na kulturo, šport, zdravje, naravo, stroko in še kaj. Z vkljuevanjem v interesne dejavnosti se širi razgledanost dijakov, odpirajo novi vidiki razmišljanja, hkrati pa se razvijajo teme pogovorov in spodbujata komunikacija ter druenje. Kot nadgradnja SŠOM ponuja še pestro izbiro
drugih dejavnosti, ki se v primeru dovolj velikega števila izpeljejo bodisi v šoli bodisi na terenu. Interesne dejavnosti so obvezne in se dogajajo v razlinem asu: dopoldan, popoldan, zveer. elimo jih organizirati z najmanjšimi stroški, vendar so zaradi vsebine in elj lahko tudi plaljive. Dodatne dejavnosti se izvajajo izkljuno izven pouka, vendar bogatijo in nadgrajujejo znanje in izkušnje na podrojih, ki jih posameznik eli sam razširiti.
20
Za progam tehnik oblikovanja je obvezen preizkus likovne nadarjenosti, ki obsega risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno- barvni preizkus in konstrukcijsko- prostorski preizkus.
Preizkus bo potekal na Srednji šoli za oblikovanje Maribor v sredini meseca marca.
Dobrodošli ste torej vsi, ki vas zanima fotografija, snemanje, zvok, lu, 3D-animacija, anime; šivanje, izdelava manjših izdelkov, rona dela, risanje, slikanje; lienje, poslikava nohtov in telesa, izdelava posebnih priesk in seveda petje, ples, igra, moderatorstvo, šolski bend, šolski radio in asopis, debata, knjiga, tuji jezik, pohodi, izleti, raziskovanje, matematika, zgodovina, begunci, dobrodelne ustanove in še in še.
Mladi ste polni ustvarjalnosti, veliko vas zanima, pa si ne vzamete asa, pa ne veste, kam. Pri nas dobite marsikaj, e le pokaete voljo in ste pripravljeni delati.
21
UBENIŠKI SKLAD
Na šoli zagotavljamo komplet ubenikov za vse dijake šole. Dijaki si lahko izposodijo komplet iz ubeniškega sklada, ki ga bodo izbrali posamezni strokovni aktivi. V ubeniški sklad
lahko vkljuimo le tiste ubenike, ki bodo objavljeni v Katalogu ubenikov za srednje šole za tekoe šolsko leto. Delovnih zvezkov in drugih gradiv, v katera dijaki pišejo in jih ni mogoe uporabljati ve let zaporedoma, v ubeniški sklad ne uvršamo. Dijaki si lahko praviloma
izposodijo le celoten komplet ubenikov za posamezni letnik. Pogoj za izposojo ubenikov je plailo izposojevalnine, ki znaša do 1/3 maloprodajne cene vseh ubenikov v kompletu. Znesek bo treba poravnati s posebno polonico. Dijaki prvih letnikov bodo polonico prejeli po pošti. V skladu s 4. lenom Pravilnika o upravljanju ubeniških skladov lahko dijaka, ki zaradi socialnega poloaja
22
ne more plaati izposojevalnine, na predlog skrbnika ubeniškega sklada delno ali v celoti šola oprosti plaila. Prošnjo za oprostitev plaila izposojevalnine odda dijak, njegovi starši ali skrbniki ob vpisu v svetovalni slubi ali v knjinici. Ob koncu šolskega leta morajo dijaki ubenike vrniti šoli. e so unieni ali izgubljeni, je treba poravnati razliko do
maloprodajne cene novih ubenikov. Šola ob vpisu dijake seznani o izbranih ubenikih in organizira predstavitev ponudnikov delovnih zvezkov ter gradiv. Ponudniki omogoijo staršem nakup delovnih zvezkov in ubenikov, ki jih dijaki potrebujejo ve let, na obroke.
Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z ubeniki pišite na [email protected]
23
V okviru izobraevanja odraslih (IO) se na Srednji šoli za oblikovanje Maribor kandidati lahko izobraujejo za naslednje poklice: • frizer • medijski tehnik • tehnik oblikovanja (modul: modno oblikovanje, grafino oblikovanje, oblikovanje uporabnih predmetov - industrijsko oblikovanje)
Za pridobitev poklica frizer organiziramo predavanje in vaje v popoldanskem asu, in sicer od 16.00 dalje.
24
INFORMACIJE: Damijan Visonik, vodja izobraevanja odraslih Telefon: 02 /330 28 29 E-pošta: [email protected]
NOVO Predavanja so organizirana v
popoldanskem asu samo v primeru dovolj velikega števila prijav v
programu frizer.
Predmeti iz predhodno pridobljene izobrazbe so priznani, e so bili opravljeni na najmanj 4. zahtevnostni stopnji.
Izobraevanje traja 2 leti in se zakljui z zakljunim izpitom (slovenšina ter storitev z zagovorom).
25
5/6. Festival oblikovanja Maribor
Aprila se na šoli odvija Festival oblikovanja Maribor (FOMB), ki traja ve dni, na razlinih lokacijah, z razlinimi vsebinami. V FOMB so vkljueni vsi dijaki in zaposleni naše šole, zunanji obiskovalci in strokovnjaki. Namenjen je stroki in druenju.
19. april–22. april 2021
26
Dogodki so pestri, zanimivi in raznoliki. Prepletajo se razstave, delavnice, okrogle mize, na katerih sodelujejo strokovnjaki, znane osebnosti, ki predstavljajo uspešne zgodbe. Vabljeni so tudi nekdanji uspešni dijaki, ki potrjujejo kakovost izobraevanja in nam dajejo navdih za nove izzive.
In nateaj, odprt je za vse v Sloveniji in izven naših meja. Odvija se na razlinih podrojih, od stripa in grafine pripovedi, animacije, filma, fotografije in še kaj. Vsako leto malce drugae. Vabimo mlade, da se pokaejo in dokaejo in morda prav na FOMB-u najdejo svojo odskono desko v svet.
Nateaj Svetovi Ve na: fomb.si/
Srednja šola za oblikovanje Maribor | Društvo FOMB | Maribox | razlina razstaviša
27
Erasmus+ strateška partnerstva z naslovom 3D4KIDS (Secondary Education for and through the 3D Printing) (št. 2017-1-UK01-KA201-036669) Erasmus+ strateška partnerstva z naslovom THE WAY OF JEANS (št. 2018 - 1 - RS01 - KA202- 000435) Erasmus+ šolska partnerstva z naslovom HeDiMeVET (št. 19-229-059963_2) Erasmus+ mobilnost z naslovom Novi val vešin (št. 2019-I-SI01-KA102-060281) Erasmus+ mobilnost z naslovom Sodelovalno in integrativno do globalnih kompetenc (Številka zadeve: KA1-VET-36/20) Erasmus + mobilnost z naslovom Iskanje strokovnih smernic na podroju oblikovanja in primerjava izobraevalnih kompetenc z evropskimi standardi II (št. KA1-VET-31/15; 2015-1-SI01-KA102-012484)
Razvoj sporazumevalnih zmonosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM) (št.3032-116/2016/27) Za razvoj kulture so subjektivizacija, fikcijskost in mnogopomenskost izkušnje, ki jo doseemo z umetniškimi jeziki, enako pomembni kot znanstveni diskurzi.
Naravoslovna in matematina pismenost: spodbujanje kritinega mišljenja in reševanja problemov NA-MA poti
PROJEKTI NA SŠOM
Izvajanje usposabljanja v okviru projekta izvajanje promocije, animacije in une pomoi od 2018 do 2022 - vzhod (poimenovan Atena) št. 002
Munera 3 v okviru programa Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraevanja in usposabljanja ter izboljšanja kompetenc.
OSTALI PROJEKTI
29
W: www.dddrava.si E: [email protected]
T: 02 234 81 50 F: 02 234 81 70
Smetanova ulica 67 2000 Maribor
Jaz bom tukaj, kje boš pa ti?
Informativni dnevi: 10. in 11. 2. 2017
Naši dijaki lahko bivajo v razlinih dijaških domovih.
Najpogosteje so nastanjeni v naslednjih: • Dijaški dom Drava,
Smetanova 67, 2000 Maribor; www.dddrava.si • Dijaški dom Lizike Janar,
Titova cesta 24a, 2000 Maribor; www.ddlizika.si • Dijaški dom Srednje prometne šole Maribor,
Preradovieva ulica 33, 2000 Maribor; www.ddom.prometna.net
30
W: www.dddrava.si E: [email protected]
T: 02 234 81 50 F: 02 234 81 70
Smetanova ulica 67 2000 Maribor
Jaz bom tukaj, kje boš pa ti?
Informativni dnevi: 10. in 11. 2. 2017
Fitnes
OdliCnA hranA
BrezplaCnA uCnA pomoCDIJASkI DoM
Prijava: Obrazec PSDD-MŠŠ1/07 (na naši spletni strani)
V naši neposredni bliini so:•
• Srednja zdravstvena in kozmetina šola Maribor • Srednja šola za oblikovanje Maribor • II. gimnazija Maribor • IC PIRAMIDA - Srednja šola za prehrano in ivilstvo in Višja strokovna šola • Fakulteta za zdravstvene vede Maribor in Medicinska fakulteta
• Smo v bliini ostalih srednjih šol.
ZA DEKLETA IN FANTE
OdliCnA hranA
BrezplaCnA uCnA pomoCDIJASkI DoM
Prijava: Obrazec PSDD-MŠŠ1/07 (na naši spletni strani)
V naši neposredni bliini so:•
• Srednja zdravstvena in kozmetina šola Maribor • Srednja šola za oblikovanje Maribor • II. gimnazija Maribor • IC PIRAMIDA - Srednja šola za prehrano in ivilstvo in Višja strokovna šola • Fakulteta za zdravstvene vede Maribor in Medicinska fakulteta
• Smo v bliini ostalih srednjih šol.
ZA DEKLETA IN FANTE
Prijava: Obrazec PSDD-MŠŠ1/07 (na naši spletni strani)
NOV letak
W: www.dddrava.si E: [email protected]
T: 02 234 81 50 F: 02 234 81 70
Smetanova ulica 67 2000 Maribor
Jaz bom tukaj, kje boš pa ti?
Informativni dnevi: 10. in 11. 2. 2017