Click here to load reader

Robnik, L. (2008) Računovodstvo, DOBA, Maribor

 • View
  42

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rACUNOVODSTVO

Text of Robnik, L. (2008) Računovodstvo, DOBA, Maribor

 • VISOKOKOLSKI UDBENIK

  RAUNOVODSTVO

  Autorka

  mr Lidija Robnik

 • mr Lidija Robnik RAUNOVODSTVO Visokokolski udbenik

  CopyrightDOBA EPIS, Maribor, 2008

  Sva prava zadrana, a posebno pravo na umnoavanje i distribuciju. Nijedan deo ovog visokokolskog udbenika (osim kraih citata u asopisima ili revijama) ne sme se ni u kom obliku reprodukovati, kopirati, preraivati, umnoavati ili distribuirati bez prethodne saglasnosti izdavaa.

  Izdava: DOBA EPIS, Maribor Preernova ulica 1, Maribor tel.: 02 228 38 60, telefaks: 02 228 38 61

  e-pota: [email protected], www.doba.si

  Lektor: Jadranka Zaletelj

  Struno pregledao: mr Stanko okelc

  Dizajn naslovne strane: Didi enekar tampa: DESIGN STUDIO d.o.o. Maribor Tira: 140 primeraka

  Maribor, decembar 2008.

  CIP - Kataloki zapis o publikaciji Univerzitetna knjinica Maribor

  657(075.8)

  ROBNIK, Lidija

  Raunovodstvo : visokoolski ubenik / avtorica Lidija Robnik. - Maribor : Doba Epis, 2008

  ISBN 978-961-6084-82-6

  COBISS.SI-ID 61933313

 • 1

  INDEKS SADRAJA

  UVOD ................................................................................................................................... 3

  1 SHVATANJE RAUNOVODSTVA ......................................................................... 4

  1.1 RAUNOVODSTVO I POSLOVNI SISTEM ......................................................... 5 1.2 POSLOVNI PROCES I POSLOVNE FUNKCIJE .................................................... 6

  1.3 INFORMACIONA DELATNOST I ZNAAJ RAUNOVODSTVA U PREDUZEU .................................................................................................................... 7

  2 ORGANIZACIJA PROCESA RADA I OBAVLJANJE POSLOVA U

  RAUNOVODSTVU ........................................................................................................ 10

  2.1 SASTAVNI DELOVI RAUNOVODSTVA ......................................................... 10 2.1.1 Knjigovodstvo .................................................................................................. 10

  2.1.2 Raunovodstveni predraun ............................................................................ 11 2.1.3 Raunovodstveni nadzor .................................................................................. 12

  2.1.3.1 Kontrola ................................................................................................... 12

  2.1.3.2 Revizija .................................................................................................... 15

  2.1.3.3 Inspekcija ................................................................................................. 15

  2.1.4 Raunovodstvena analiza ................................................................................ 15 2.2 ORGANIZACIONI ASPEKT RAUNOVODSTVA ............................................ 16

  2.2.1 Finansijsko raunovodstvo .............................................................................. 16 2.2.2 Trokovno raunovodstvo ................................................................................ 18

  3 RAUNOVODSTVENE ISPRAVE I POSLOVNE KNJIGE .............................. 21

  3.1 RAUNOVODSTVENE ISPRAVE ....................................................................... 21 3.1.1 Definisanje raunovodstvenih isprava ............................................................ 21 3.1.2 Sastavljanje, oznaavanje, provera i uvanje raunovodstvenih isprava ....... 22

  3.2 POSLOVNE KNJIGE ............................................................................................. 24

  3.2.1 Definisanje poslovnih knjiga ........................................................................... 24

  3.2.2 Dnevnici ........................................................................................................... 25

  3.2.3 Kontne poslovne knjige .................................................................................... 26

  3.2.4 Pomone knjige................................................................................................ 27 3.2.5 uvanje poslovnih knjiga ................................................................................ 29

  3.3 RAUNOVODSTVENI SISTEMI ......................................................................... 29 3.3.1 Prosto raunovodstvo ...................................................................................... 29 3.3.2 Dvojno raunovodstvo ..................................................................................... 30 3.3.3 Konta ............................................................................................................... 31

  3.3.3.1 Pravila knjienja ...................................................................................... 32 3.3.4 Kontni okvir i kontni plan ................................................................................ 33

  4 IZVETAJI O POSLOVANJU ................................................................................ 36

  4.1 RAUNOVODSTVENI IZVETAJ IZVOD ...................................................... 36 4.1.1 Bilans stanja .................................................................................................... 36

  4.1.2 Izvod poslovnog rezultata ................................................................................ 37

  4.1.3 Izvod novanih tokova ..................................................................................... 37 4.1.4 Izvod kretanja kapitala .................................................................................... 38

  4.2 POSLOVNI IZVETAJ .......................................................................................... 39 4.3 GODINJI IZVETAJ ............................................................................................ 39

 • 2

  5 EKONOMSKE KATEGORIJE U RAUNOVODSTVENIM IZVETAJIMA 43

  5.1 SREDSTVA ............................................................................................................ 43

  5.1.1 Nematerijalna sredstva i materijalna osnovna sredstva ................................. 43

  5.1.2 Kratkorona sredstva ...................................................................................... 46 5.1.3 Finansijske investicije ..................................................................................... 48

  5.2 OBAVEZE PREMA IZVORIMA SREDSTAVA................................................... 49

  5.2.1 Kapital ............................................................................................................. 49

  5.2.2 Dugovi ............................................................................................................. 50

  5.2.3 Pasivna vremenska razgranienja .................................................................. 51 5.3 RASHODI ............................................................................................................... 51

  5.3.1 Trokovi i poslovni rashodi ............................................................................. 51 5.3.2 Finansijski rashodi .......................................................................................... 52

  5.3.3 Drugi finansijski rashodi i ostali rashodi ....................................................... 52

  5.4 PRIHODI ................................................................................................................. 52

  5.4.1 Poslovni prihodi .............................................................................................. 53

  5.4.2 Finansijski prihodi .......................................................................................... 54

  5.4.3 Drugi finansijski prihodi i ostali prihodi ........................................................ 54

  5.5 POSLOVNI REZULTAT ........................................................................................ 54

  6 ZNAAJ RAUNOVODSTVENIH INFORMACIJA IZ RAUNOVODSTVENIH IZVETAJA ......................................................................... 58

  6.1 ITANJE RAUNOVODSTVENIH IZVETAJA ............................................... 58 6.1.1 Bilans stanja .................................................................................................... 60

  6.1.2 Izvod poslovnog rezultata ................................................................................ 61

  6.1.3 Izvod novanih tokova ..................................................................................... 63 6.2 VANE INFORMACIJE O BONITETU ................................................................ 64

  7 KORISNICI RAUNOVODSTVENIH INFORMACIJA .................................... 68

  7.1 SVRHA RAUNOVODSTVENOG INFORMIRANJA ........................................ 68 7.2 INTERNI KORISNICI ............................................................................................ 69

  7.2.1 Raunovodstvene informacije za direktora (preduzetnika) ............................. 69 7.2.1.1 Raunovodstvene informacije za upravu ................................................ 70 7.2.1.2 Raunovodstvene informacije za nadzorni odbor ................................... 70 7.2.1.3 Raunovodstvene informacije za skuptinu drutva ............................... 71 7.2.1.4 Raunovodstvene informacije za zaposlene ............................................ 71 7.2.1.5 Raunovodstvene informacije za spoljne korisnike ................................ 72

  8 LITERATURA I IZVORI ........................................................................................ 76

 • 3

  UVOD

  Pred vama je udbenik uz pomo koga ete se upoznati sa osn

Search related