Click here to load reader

Računovodstvo Lat

  • View
    225

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rašunovodstvo

Text of Računovodstvo Lat

Raunovodstvo trokova prua informacije o visini troka po poslovnoj aktivnosti i omoguava utvrivanje profitabilnosti po proizvodu, po sektoru, pogonu, vremenu...Forenziko raunovodstvo predstavlja primjenu raunovodstvenih znanja i vjetina u razrjeavanju finansijskih odnosa, injenica i transakcija koje mogu da budu ili ve jesu, predmet sudskog postupka.Imovina predstavlja sredstva koja su vlasnitvo preduzea i od kojih se oekuju budue ekonomske koristi. Javlja se u obliku stvari, prava i novca. Moe da bude poslovna i neposlovna, stalna i obrtna imovina.Raunovodstvena naela su pravila razvijena od strane raunovodstvene teorije i prakse s ciljem da se jasno definiu raunovodstvene kategorije, prikupljaju i obrauju podaci i prezentuju informacije.Osnovna raunovodstvena naela su:Naelo dvostranog obuhvatanja poslovne promjene polazi od toga da svaka ekonomska promjena utie na dva imovinska dijela preduzea zbog ega se i dva puta biljei.Naelo poslovne jedinice zahtijeva da se imovina uloena u poslovanje obuhvata odvojeno od ostale imovine vlasnika i povjerilaca. U okviru jednog preduzea mogu se formirati i ue raunovodstvene cjeline, kao to su mjesto troka, profitni ili investicioni centri.Naelo kontinuiteta poslovanja, odnosno neodreenog trajanja djelatnosti znai da trajanje djelatnosti koja je predmet obuhvatanja nije po pravilu unaprijed utvreno.Naelo novanog mjerila podrazumijeva izraavanje poslovnih promjena u novanim jedinicama.Naelo istorijskog (stvarnog) troka znai da se imovina vodi i iskazuje u visini stvarnog izdatka uinjenog radi njenog sticanja.Naelo uzronosti zahtijeva da u obraunskom periodu za koji se utvruje rezultat budu ukljueni svi prihodi i rashodi koji su u njemu nastali, nezavisno od toga kada su prihodi naplaeni, a rashodi plaeni.Naelo opreznosti zahtijeva da se imovina preduzea i rezultat precizno odmjere, bez precjenjivanja ili potcjenjivanja.Naelo zaokruene cjeline znai da je jedinica raunovodstvenog obuhvatanja uvijek posebna zaokruena cjelina.Naelo cjelokupnosti znai da raunovodstvo obuhvata cjelinu sredstava i obaveza prema izvorima sredstava, prihoda i rashoda, kao i iz njih izvedenih kategorija u skladu sa njihovom materijalnom sadrinom.Naelo jedinstvenosti i svodnosti zahtijeva iskazivanje ekonomskih kategorija na njihovom jednoobraznom sadraju, to olakava uporedivost.Naelo dokumentarnosti zahtijeva da se ekonomske promjene obuhvataju na osnovu pravovaljanog i na propisani nain sastavljenog i provjerenog dokumenta.Naelo bruto iskazivanja ekonomskih kategorija zahtijeva iskazivanje poslovnih promjena u bruto iznosima (bez kompenzacija).Naelo objektivnosti zahtijeva da podaci i informacije budu objektivni, tj zasnovani na mjerilima, na injenicama, sa to manje subjektivnosti.Naelo preglednosti zahtijeva da podaci i informacije treba da su na shodan nain sistematizovani, saeti i usklaeni sa namjenom korienja i da su to razumljiviji korisnicima.Naelo blagovremenosti zahtijeva da se podaci obrauju aurno, a informacije podnose u roku koji omoguava blagovremeno donoenje poslovnih odluka.

Naelo ekonominosti zahtijeva da prikupljanje podataka i njihovo pretvaranje u informacije treba da bude obavljeno sa to manje trokova za traeni kvalitet.Osnovne raunovodstvene katetornje: imovina, sredstva, aktiva, izvori, pasiva, obaveze, kapital, prihodi i rashodi.

Raupovodstvena jednaina: sredstva = obaveze + kapitalAktiva - je imovina po obliku - skup stvari prava i novca preduzea. To su sredstva preduzea. Moe da bude stalna ili fiksna (zemljite, graevinski objekt, oprema, i obrtna (sirovine, materijal, gotovi proizvodi) u funkciji i van funkcije.Pasiva - je imovina po vlasnitvu - imovina preduzea posmatrana sa stanovita izvora finansiranja. Izvori sredstava mogu da budu sopstveni i pozajmljeni (kapital i obaveze, vlastit i tui)Izvori sredstava - pasiva - (sopstveni ili tui) su subjekti od kojih se pribavljaju sredstva.Osnovna sredstva - stvari, prava i novac kao sredstva koja uestvujui u poslovnim procesima postepeno prenose svoju vrijednost na poslovne uinke i vraaju se u prvobitno pojavni oblik, po pravilu u periodu duem od jedne godine.Obrtna sredstva - stvari, prava i novac kao sredstva koja se jednokratnom upotrebom troe u poslovnim procesima, prenosei odjednom svoju cjelokupnu vrijednost na poslovni uinak (proizvod ili uslugu)Prihodi su svako poveanje sredstava proistekli iz realizovanih uinaka, finansijskih plasmana i sluajnih okolnosti za koje ne postoji obaveza vraanja.Rashodi su u novcu izraeni utroci prodatih uinaka, ukljuujui iznose svih oblika datih nekalkulativnih naknada, kao i iznosi svakog smanjenja sredstava i poveanja obaveza prema izvorima sredstava kojima se terete prihodi u odreenom periodu.Trokovn su cjenovni izraz utroaka resursa i nisu identini rashodima.

Osnovna sredstva po oblicima:

U obliku stvari - zemljite, graevine, oprema, ume, zasadi i osnovno stado. Mogu biti: u pripremi, u upotrebi, i van upotrebe.U obliku prava - materijalna prava (pravo na patent, licencu, model, uzorak..), osnivaka ulaganja (patenti, licence, franize, softveri, gudvil), potraivanja u vezi sa izgradnjom osnovnih sredstava.U obliku novca - izdvojena novana sredstva za investicije.Nabavna vrijednost osnovnog sredstva - ulaganje potrebno za njegovo pribavljanje i uvoenje u upotrebu.

Vrijednost osnoanih sredstava:Ispravka vrijednosti osnovnih sredstava je onaj dio nabavne vrijednosti koji je ve napustio prvobitan oblik i prenesen na uinak.Likvidaciona vrijednost osnovnog sredstva je trina vrijednost rashodovanog sredstva umanjena za eventualne trokove njegovog rashodovanja.Revalorizacija osnovnih sredstava je usklaivanje originalne vrijednosti sa kretanjem cijena u periodu korienja.Obrtna sredstva po oblicima:U obliku stvari - materijal, sitan inventar, nedovrena proizvodnja i poluproizvodi, gotovi proizvodi i roba. Mogu biti: na zalihi, pripremi, u upotrebi, doradi ili na putu.U obliku prava - kratkorone hartije od vrijednosti, tekua potraivanja od kupaca, neukalkulisani trokovi i nedospjeli rashodi.Razlika izmeu eka, mjenice i obveznice: ek je instrument plaanja, mjenica je instrument obezbjeenja plaanja, a obveznica je instrument prikupljanja (obezbjeenja) kapitala.Sumnjiva potraivanja su ona potraivanja za koja ne postoji vjerovatnoa naplate u odgovarajuem roku. Poseban vid sumnjivih potraivanja su sporna potraivanja za koja je ve zapoeo sudski postupak.Sredstva u obliku novca (novana sredstva) su; novac na tekuem, deviznom ili prolaznom raunu, otvoreni akreditivi, novac u blagajni.Gudvil preduzea je ugled preduzea, tj. njegova unutranja vrijednost. U bilansu stanja pojavljuje se kao nematerijalna imovina. To je razlika izmeu cijene koja je plaena za kupljenu kompaniju i neto vrijednosti imovine koju kupac zapravo dobija.Trajni kapital (sopstveni izvori) predstavlja obaveze prema izvorima sredstava koje se ne vraaju dok preduzee posluje, kao i osnivaki ulozi na neodreeni rok. Trajni kapital ine: nominirani kapital (dravni, dioniki, inokosni kapital i trajni ulozi) i nenominirani kanital - rezerve (zakonske, statutarne, slobodne, nerasporeena dobit).Bruto dobit - razlika izmeu ukupnog prihoda i ukupnog rashoda.Neto dobit - razlika izmeu brugo dobiti i poreza.

Raspodjela neto dobiti se vri na poveanje uloga, dividende, rezerve i plateGubitak - nastaje ako je ukupan prihod nedovoljan da pokrije ukupne rashode.Pokrie gubitka - se vri dotacijom, otpisom potraivanja povjerilaca, smanjenjem rezervi i smanjenjem sopstvenog kapitala.Nepokriveni gubitak predstavlja ispravku vrednosti trajnog kapitala.Inventar je sistematski pregled cjelokupne imovine preduzea na odreeni dan. Treba razlikovati inventar od inventarisanja - inventar je popis cjelokupne imovine ili njenih dijelova, dok je inventarisanje prebrojavanje, premjeravanje odgovarajuih imovinskih dijelova preduzea.Bilans stanja je sumaran prikaz cjelokupnog imovinskog stanja preduzea na odreen dan. Ima dva dijela - aktivu i pasivu koje moraju biti u ravnotei (A=P). On je vrsta krae i preglednije slike inventara. Razlika: Inventar je detaljan pregled svih pojedinanih imovinskih dijelova (detaljan i po vrijednostima i po koliinama) i prikazuje se tabelarno u vidu jednostranog rauna (imovinski dijelovi se niu jedan ispod drugog po odreenom redu). Bilans je sumaran pregled stanja pojedinih sredstava preduzea, kao i sumaran pregled njihovih izvora (prikaz imovinskog stanja preduzea je sumaran po vrijednostima) i tabelarno se prikazuje u obliku dvostranog rauna, tj. rauna sa dvije strane (aktivnom i pasivnom)Razvrstavanje sredstava po principu likvidnosti znai da se sredstva svrstavaju u aktivi zavisno od stepena mogunosti njihovog pretvaranja u novac Postoji princip rastue i princip opadajue likvidnosti sredstava.Bilans uspjeha je zbirni prikaz prihoda i rashoda iz poslovanja preduzea u odreenom periodu. On je usmjeren na provjeru rezultata poslovanja - profitabilnosti. To je sumarni izvjetaj koji pokazuje poslovni uspjeh preduzeaVrste bilansa: osnivaki ili poetni - sastavlja se pri osnivanju preduzea; zavrni ili zakljuni - pri redovnom godinjem zakljuenju knjiga; likvidacioni - prilikom dobrovoljne ili prinudne likvidacije preduzea; fuzioni bilans - prilikom spajanja jednog preduzea sa drugim i poreski bilans - sastavlja se na zahtjev poreskih organa

etiri osnovne bilansne promjene:Promjene koje izazivaju poveanje aktive i pasive za isti iznos npr. nabavka materijala na kredit, primanje osnovnog sredstva bez nadoknade itd.Promjene koje izazivaju smanjenje aktive i pasive za isti iznos - npr. dobavljau je isplaen dut u gotovu, ustupljeno je osnovno sredstvo bez nadoknade, itd.Promjene koje izazivaju izmjene u strukturi aktive - poveavaju jednu poziciju aktive, a smanjuju drugu, npr: predaja materijala u proizvodnju, kupovina materijala za gotovinu, itd.Promjene koje izazivaju izmjeneu strukturi pasive npr. isplata obaveza prema dobavljaima iz odobrenog kredita, pretvaranje kratkoronog u dugoroni kredit, itd

Search related