Click here to load reader

Financijsko računovodstvo- organizacija

 • View
  230

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Financijsko računovodstvo- organizacija

 • 1

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 1

  III. ORGANIZACIJA FINANCIJSKOG RAUNOVODSTA

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 2

  Financijsko raunovodstvo-organizacija

  FINANCIJSKO RAUNOVODSTVO

  GLAVNOKNJIGOVODSTVO

  ANALITIKAKNJIGOVODSTVA

  Glavni izvor financijskih podataka; tri vrste knjigovodstvenih biljeaka:

  Glavno ili sintetiko knjigovodstvo

  Pojedinana ili analitika knjigovodstva

  Pomone biljekeorganizacija

 • 2

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 3

  A. Glavno (sintetiko) knjigovodstvo

  Biljei stanja i poslovnih promjena u novanim pokazateljima u opsegu i po vrstama dostatnim za izradbu temeljnih financijskih izvjea

  U glavnome se knjigovodstvu: vodi glavna knjiga, obavljaju raunovodstveni obrauni i izrauju temeljna financijska izvjea.

  Sintetiko knjigovodstvo

  Voenje glavne

  knjige

  Raunovodstveni

  obrauni

  Sastavljenje

  financ. izvjea

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 4

  1. Zadatci glavnog (sintetikog) knjigovodstva

  Organizacija i ciljevi

  Zadaci: da osigura:

  financijske podatke o stanju i promjenama imovine, obveza i glavnice, podatke o poslovanju i uincima poslovanja koji su nuni za upravljanje, javni uvid i nadzor.

 • 3

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 5

  2. Raunovodstvene podloge

  Dnevnik - temeljna knjiga u koju se biljee sve poslovne promjene redoslijedom njihova nastanka (kronoloki redoslijed).

  Glavna knjiga -sustav knjigovodstvenih rauna ili konta (kartica) za pojedinane vrste i podvrste imovine, obveza i glavnice, te prihoda, rashoda i rezultata, na koje se knjie njihova stanja i promjene

  Pomone knjige - posebni analitiki ili subanalitiki iskazi konta glavne knjige. U njih se knjie pojedinosti koje nisu ralanjeno iskazane u dnevniku i glavnoj knjizi ili u njima nisu sreene prema drugom zahtijevanom sustavu

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 6

  Raunovodstvene podloge nast.

  Pomone knjige:za voenje imovine (knjiga inventara, popisi inventara po prostorijama, popisi inventara kod zaposlenika, skladine kartice),za voenje vlastitoga kapitala (knjiga dionica),za blagajniko poslovanje (knjiga blagajne, knjiga gotovinskih predujmova), za ostalo financijsko poslovanje (knjiga virmana, ekova, mjenica, zadunica, instrumenata platnoga prometa), za duniko-vjerovnike poslove (knjiga primljenih/izdanih rauna, registri kupaca/dobavljaa, knjiga aviza eljeznikoga prijevoza), za izvanbilanne zapise (knjiga primljenih/danih jamstava)

 • 4

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 7

  3.Raunovodstveni proces

  Faze:

  Ulaz

  Obrada

  Izlaz

  Ulaz Obrada Izlaz

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 8

  3.1. Raunovodstveni ulaz

  Raunovodstveni ulaz

  KontrolaIsprava

  Poslovnetransakcije

  Poslovniprocesi

  Prikupljanje podataka

  Stalan

  Potpun

  Pravodoban

  Organigrami knjige kolanja

  i dostave dokumenata

 • 5

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 9

  3.1.1. Prikupljanje i kontrola isprava

  Isprave:

  Vanjske: zaprima urudbena sluba likvidatura

  Unutranje

  Glavno knjigovodstvo

  Primopredajna knjiga

  Formalna i logika kontrola

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 10

  3.1.2. Raunovodstvena kontrola isprava

  Likvidatori vanjske isprave

  Kontrolori unutranje isprave

 • 6

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 11

  3.2 Raunovodstvena obrada

  Obrada

  BilanciranjeKontiranje

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 12

  3.2.1. Kontiranje isprava

  Kontiranje

  Razvrstavanje Priznavanje Kontiranje tehn.ifriranje

 • 7

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 13

  3.2.1.1. Razvrstavanje

  prema vrstama knjigovodstava glavno i analitikaprema tehnikama daljnjeg procesiranja- rune, strojne odnosno raunalne obradeprema porijeklu isprava - vanjske i unutarnje ispraveprema vrstama isprava - na isprave dugotrajne imovine, blagajne, irorauna, plaa, materijalnih trokova poslovanja, prihoda, knjigovodstvene temeljnice i dr.prema obuhvatu isprave - specifikacije, rekapitulacije, rasteri i sl.prema knjigovoama-konterima - za dugotrajnu imovinu, za iroraun, za blagajnu, za trokove, za prihode

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 14

  3.2.1.2. ifriranje

  Pri kreiranju ifara u velikoj se mjeri treba pridravati organizacije raunovodstvenih poslova i podjele rada u raunovodstvu00 otvaranje knjiga poetno stanje, 05 isprave o investicijskim ulaganjima (osnovna sredstva),10 isprave irorauna ili banke, 11 blagajnike isprave, 20 ulazni rauni, 30 isprave o materijalnom poslovanju, 40 temeljnice, 50 obrauni poslovanja, 75 izlazni rauni.

  Na gornje brojeve nastavljaju se redni brojevi isprava od 1 do n, kao identifikacijski dio ifre.

 • 8

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 15

  ifriranje -nastavak

  Za slovne ifre najee se rabe kratice: PS otvaranje knjiga poetno stanje, OS isprave o investicijskim ulaganjima, BA izvadci irorauna (banke), BL blagajnike isprave,URA (UFA) ulazni rauni (fakture), MAT isprave o materijalnom poslovanju, T temeljnice za knjienje, OB obrauni poslovanja, IRA (IFA) izlazni rauni.

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 16

  3.2.1.3. Priznavanje

  kada priznati poslovni dogaaj (problem nastanka), po kojoj vrijednosti priznati poslovni dogaaj (problem mjerenja) i kako razvrstati poslovni dogaaj (problem razvrstavanja)

  Priznavanje

  Utvrivanjenadnevka

  Utvrivanjevrijednosti

  Nain razvrstavanja

  Isprave vezane uz poslovni dogaaj

  Isprave vezane uz utvrivanje vrijed.

  Vrsta dokumenta i sdraja

 • 9

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 17

  3.2.1.4. Kontiranje-kont. tehn.

  Kontiranje - oznaavanje konta na koje e u glavnoj knjizi biti proknjien pojedini poslovni dogaaj

  U knjigovodstvu se svaki poslovni dogaaj knjii na najmanje dva knjigovodstvena konta; dugovni i potrani, pa se svaki poslovni dogaaj sastoji od najmanje dvije knjigovodstvene stavke: dugovne i potrane

  Kontni raster i kontiranje isprava

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 18

  3.2.2. Bilanciranje

  Bilanciranje je postupak izradbe svih vrsta imovinskih i uspjenih bilanci a obuhvaa sljedee glavne skupine poslova:

  tekua knjienja,

  raunovodstvene obraune,

  obraun poslovanja,

  izradbu pokusne bilance,

  zakljuna knjienja i

  izradbu zakljunog lista.

 • 10

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 19

  Bilanciranje

  Bilanciranje

  Raunovodstveniobrauni Tekua knjienja

  Obraunposlovanja

  Pokusnabilanca

  Zakljunaknjienja

  Zakljuni list

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 20

  3.2.2.1. Knjienja

  Knjienje - zapisivanje raunovodstvenih podataka na kontne kartice

  Metoda prijenosna i kopirna

  Tehnike runa, raunalna

  Temelj za knjienje: temeljnica

 • 11

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 21

  Knjienja

  Knjienje obuhvaa slijedee poslove:

  otvaranje poslovnih knjiga,

  tekua knjienja,

  odlaganje proknjienih isprava,

  usklaivanje knjigovodstvenih podataka,

  predzakljuni poslovi,

  zakljuak poslovnih knjiga,

  uvezivanje poslovnih knjiga i knjigovodstvene dokumentacije,

  pohranjivanje poslovnih knjiga i knjigovodstvene dokumentacije.

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 22

  Knjienje

  KNJIENJE

  Otvaranjeknjiga

  Tekuaknjienja

  Usklaivanjeknjiga

  Odlaganjeisprava

  Zakljuakknjiga

  Uvezivanje

  Kontni plan

  ifrarnici Pohranjivanje

 • 12

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 23

  3.2.2.1.1. Otvaranje poslovnih knjiga

  Otvaranje poslovnih knjiga, odnosno njihovih stranica ili konta,sastoji se od dvaju postupaka:

  otvaranja konta,

  odabira kontnih kartica i

  ispisivanja broja i naziva konta na sve raune glavne/analitike/pomone knjige

  knjienja i rasknjiavanja poetnog stanja bilannih stavki

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 24

  Otvaranje konta

  Prikaz u runoj i raunalnoj tehnici knjienja

  Slika kartice slika ekrana

  Postupak u runoj tehnici i algoritam u raunalnoj tehnici

  Razvrstavanje kontih kartica i pretraivanje u raunalnoj tehnci

 • 13

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 25

  Otvaranje konta problem unosa poetnog stanja

  Poetno stanje pojedinog bilannog rauna jest zavrno stanje toga rauna u prethodnoj godini

  Poetno stanje teoretski treba biti proknjieno kao prva stavka tekue godine : problem zavrnih stanja proteklog razdoblja i unos poetnog stanja; temeljnica za knjienje poetnog stanja

  runa i raaunalna tehnologija

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 26

  Problem unosa poetnog stanja kod poetka poslovanja

  Otvaranje poslovnih knjiga obavlja se na temelju popisa i revizijske procjene vrijednosti imovine kao osnivakoga uloga i osnivake glavnice. Takav popis i procjena predstavlja osnivaku bilancu, koja se upisuje i u registar trgovakoga suda prigodom registriranja subjekta.

  Proknjieno poetno stanje imovine i njezinih izvora mora biti istovjetno sa stanjem imovine i osnivakoga uloga ubiljeenog u registar trgovakog suda.

 • 14

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1 27

  3.2.2.1.2.Tekua knjienja

  Sam in knjienja, u runoj i strojnoj tehnici, sastoji se od rutinskoga prepisivanju kontiranih podataka iz knjigovodstvenih isprava na odgovarajua konta.

  Runo knjienje

  Knjienje na raunalnim programima - shema

  raunalno knjienje sastoji od vie postupaka:

  unos podataka,

  pretraivanja,

  potvrivanja i

  ispisivanja podataka.

  ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA

  P1

Search related