Click here to load reader

KAPITAL ( financijsko računovodstvo)

  • View
    704

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of KAPITAL ( financijsko računovodstvo)

ZAGREBAKA KOLA EKONOMIJE I MANAGEMENTA ZAGREB SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Kapital

Dr.sc. Pako Ani - Anti

DEFINICIJA

kapital je uloeni novac ili uloena kupovna mo i ini tzv. glavnicu ili neto-imovinu kao ostatak sredstava trgovakog drutva nakon odbitka svih njegovih obveza.

VLASTITI IZVORI SREDSTAVA DEKOMPONIRA SE NA: I. ULOENI (UPLAENI) nije predmet raspodjele II. ZARAENI - potencijalni novani izdaci (predmet raspodjele)

poveanje novanog iznosa neto-sredstava (kapitala) nevezano od efekata izravnih transakcija s vlasnicima koje se moe izmjeriti ili u nominalnim novanim jedinicama ili u jedinicama konstantne kupovne moi

STRUKTURAKapital (stavka pasive bilance) najee se ralanjuje na slijedee strukturne elemente:a. upisani kapital, b. premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak), c. revalorizacijska rezerva, d. rezerve, (zakonske rezerve, rezerve za vlastite dionice, statutarne rezerve, ostale rezerve), e. zadrana dobit ili preneseni gubitak, f. dobit ili gubitak tekueg razdoblja

UPISANI KAPITAL Upisuje se u sudski registar Najnii dozvoljeni prema ZTD: 200.000 kuna d.d. (najnii nom.iznos dionice je 10 kn) 20.000 kuna d.o.o. (najnii nom.iznos udjela je 200 kn)

Za sva drutva kapitala dioniko drutvo - podjeljen u dionice drutvo s ogranienom odgovornou podjeljen u udjele

Sinonim prema ZTD temeljni kapital vrijednost koju lanovi moraju unijeti (uloiti) u drutvo odnosno uplatiti u novcu i/ili uloiti u stvarima i/ili u pravima. Mogue promjene nakon upisa u registar:I. mijenjaju sredstva drutva ili II. mijenjaju strukturu kapitala

UPISANI KAPITALI. POVEANJE: A. Ulozima: B. uvjetno poveanje temeljnog kapitalaA. POVEANJE ULOZIMA: ukoliko statutom nije drugaije odreeno, troetvrtinskom veinom glasova glavnih dionica zastupljenih na glavnoj skuptini na kojoj se donose odluke o poveanju temeljnog kapitala. U novcu, stvarima i pravima Danom upisa u sudski registar Poveanje ukupnog kapitala izdavanjem novih dionica Po nominalnoj cijeni ili vioj (premija)

UPISANI KAPITALA. IZDAVANJE DIONICA U NOVCU:PASIVA PRIJE POSLIJE

NOVANA IMOVINA

NOVANA IMOVINANOVANA IMOVINA (EMISIJA DIONICA)

TEMELJNI KAPITAL

TEMELJNI KAPITAL

OSTALI KAPITAL

PREMIJEOSTALI KAPITAL

NENOVANA IMOVINA

OBVEZE

NENOVANA IMOVINA

OBVEZE

EMISIJA DIONICA IZNAD NOMINALNE VRIJEDNOSTI

UPISANI KAPITALB. UVJETNO POVEANJE: Poveanje ukupnog kapitala uz istovremeno smanjenje obveza Prestrukturiranje strukture izvora prvenstveno se ostvaruje ostvarivanjem prava vjerovnika drutva na zamjenu zamjenskih obveznica u dionice drutva (tzv. konvertibilne obveznice). Nominalni iznos uvjetnog kapitala ne smije prei polovicu temeljnog kapitala drutva u vrijeme donoenja odluke o uvjetnom poveanju kapitala drutva.

UPISANI KAPITALB. ZAMJENA ZA KONVERTIBILNE OBVEZNICE:PASIVA PRIJE POSLIJE

TEMELJNI KAPITAL

OSTALI KAPITAL

TEMELJNI KAPITAL OSTALI KAPITAL

IMOVINA

IMOVINA OBVEZE

OBVEZE

KAPITALNE REZERVE (PRIUVE) ILI REZERVE KAPITALA

Drutvo unosi u kapitalne rezerve: Dio kapitala kojeg poduzetnik ostvaruje realizacijom dionica iznad nominalne vrijednosti Dio kapitala nastao realizacijom vlastitih dionica iznad troka stjecanja Konverzijom konvertibilnih obveznica iznad nominalne vrijednosti izdanih obveznica Iznos u visini pojednostavljenog smanjenja kapitala Iznos drugih dodatnih uplata dioniara (dodatne inidbe prema Statutu ili drutvenom ugovoru)

REVALORIZACIJSKE REZERVE REVALORIZACIJSKE REZERVE (PRIUVE): Dio kapitala koji nastaje ponovnom procjenom imovine iznad troka stjecanja: i. Dugotrajne materijalne imovine, ii. Dugotrajne nematerijalne imovine i iii. Financijske imovine raspoloive za prodaju Kod smanjenja dugotrajne imovine: Na teret revalorizacijskih rezervi: Do visine prethodno iskazanih revalorizacijskih rezervi Iznad visine prethodno ikazanih RR U RDG (rashod razdoblja)

UTVRIVANJE REZULTATA NETO REZULTAT TEKUE GODINE: IZVJETAJ O DOBITI:UKUPNI PRIHODI minus UKUPNI RASHODI

= DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (BRUTO) (UP UR) ili = GUBITAK TEKUE GODINE (UP UR)

UTVRUJE SE U PD OBRASCU

minus POREZ NA DOBIT = DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA (NETO)

RASPOREIVANJE DOBITI REDOSLIJED:1. 2. 3.4. 5. 6. 7. 8.

ZA POKRIE GUBITKA ZA ZAKONSKE REZERVE ZA REZERVE ZA OTKUP VLASTITIH DIONICA ZA STATUTARNE REZERVE

PO ZAKONU I STATUTU

ZA OSTALE REZERVE PO ODLUCI UPRAVE I ZA BONUSE SKUPTINE ZA POVEANJE KAPITALA ZA ISPLATU DIVIDENDE (UDJELA)

Na dan 31.12. izvjetajne godine, stanja su: - temeljni kapital - premije na emit. dionice - gubitak: - do visine kapitala: - iznad visine kapitala: Ostvarena dobit za izvjetajnu godinu: 500.000 200.000

700.000300.000 100.000

IZVJETAJNA GODINA - na dan 31.12.:910 TEMELJNI KAPITAL

500.000 So912 PREMIJE KAP. DOBIT

200.000 So940 PRENESENI GUBITAK

So. = 300.000 (D)

So 1.000.000

946 DOBIT TEKUE GOD.

829 DOBIT - NETO

100.000 (1) (1) 100.000

100.000 So

NAREDNA GODINA:910 TEMELJNI KAPITAL

500.000 So912 PREMIJE KAP. DOBIT

200.000 So So. = 200.000 (D)940 PRENESENI GUBITAK

So 1.000.000 100.000 (1)946 DOBIT TEKUE GOD.

(1) 100.000

100.000 (So)

RASPODJELA DOBITI PO ZTD-uZA POKRIE GUBITKA DO VISINE KAPITALA Na dan 31.12. izvjetajne godine, stanja su: - temeljni kapital - preneseni gubitak do visine kapitala Ostvarena dobit za izvjetajnu godinu: 500.000 200.000 300.000

IZVJETAJNA GODINA - na dan 31.12.:910 TEMELJNI KAPITAL

500.000 So940 PRENESENI GUBITAK

So 200.000

946 DOBIT TEKUE GOD.

829 DOBIT - NETO

300.000 (1) (1) 300.000

300.000 So

NAREDNA GODINA:

910 TEMELJNI KAPITAL

500.000 So940 PREN. GUBITAK ZADR. DOBIT

So 200.000

300.000 (1) 100.000 (So)

946 DOBIT TEKUE GOD.

(1) 300.000

300.000 (So)

RASP. DOBITI PO ZTD-u I STATUTU DRUTVAPreostala dobit: - za zakonske rezerve 5% - za rezerve za vlastite dionice - za statutarne rezerve Dobit za daljnje rasporeivanje:940 ZADRANA DOBIT

100.000 5.000 12.000 3.000 80.000

100.000 (So) (1) 20.000 80.000 (So)920 ZAKONSKE REZERVE

5.000 (1)922 REZERVE ZA VLASTITE DION

12.000 (1)921 STATUTARNE REZERVE

3.000 (1)

RASP. DOBITI PO ODLUCI UPRAVEPreostala dobit: - za ostale rezerve Dobit za daljnje rasporeivanje: 80.000 40.000 40.000

929 OSTALE REZERVE

940 ZADRANA DOBIT

40.000 (1)

80.000 (So)

(1) 40.00040.000 (So)

RASP. DOBITI PO ODLUCI SKUPTINEZA LANOVE UPRAVE I ZAPOSLENE (BONUSI)Preostala dobit: - za lanove uprave Dobit za daljnje rasporeivanje:940 ZADRANA DOBIT

40.000 5.000 35.0002623 OBVEZE ZA UDIO U DOBITI - LANOVA UPRAVE

40.000 (So) (1) 5.000 35.000 (So)

5.000 (1)

RASP. DOBITI PO ODLUCI SKUPTINEZA POVEANJE TEMELJNOG KAPITALAPreostala dobit: - za poveanje temeljnog kapitala Dobit za daljnje rasporeivanje: 35.000 15.000 20.000

940 ZADRANA DOBIT

35.000 (So) (1) 15.000

20.000 (So)910 TEMELJNI KAPITAL

15.000 (1)

VLASTITE DIONICE Vlastite (trezorske) dionice/udjeli su one koje drutvo izdavatelj stekne nakon njihove emisije. Bilanno se priznaju samo naplatno steene vlastite dionice/udjeli NE DAJU NIKAKVA PRAVA (ne iskazuju se u RDG)

Troak stjecanja:

Drutvo

kupovnu cijena dionica i trokove kao to su brokerske provizije, javnobiljenike i sl. naknade

moe stjecati vlastite dionice/udjele (kumulativno do najvie 10% temeljnog kapitala) samo ako: je u cijelosti uplaen temeljni ulog i ako drutvo moe formirati zakonom propisane rezerve za njihovo stjecanje.

VLASTITE DIONICE Razlog stjecanja vlastitih dionica/udjela moe biti: ako je to potrebno da bi se od drutva otklonila teka teta koja neposredno predstoji, sprijeavanje pada vrijednosti dionica na tritu, za dodjelu zaposlenicima, sprijeavanje neeljenog preuzimanja i sl. U skladu s MRS 32 Financijski instrumenti: Objavljivanje i prezentiranje - otkupljene vlastite dionice ne priznaju se kao financijska imovina, ve predstavlja direktno smanjenje kapitala (DEKAPITALIZACIJA)

Financijski uinci s vlastitim dionicama nastali pri njihovu stjecanju, dranju ili otuenju neutralni su na utvrivanje obveze poreza na dobit.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALAI. I.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA S ISTODOBNIM SMANJENJEM UKUPNOG KAPITALAEFEKTIVNO SMANEJNJE KAPITALA

Ostvaruju se:

redovnim smanjenjem temeljnog kapitala i. smanjenjem nominalnog iznosa dionica ili ii. spajanjem dionica II. smanjenjem temeljnog kapitala povlaenjem dionica NAKNADA DIONIARIMA

II. SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA SMANJENJA UKUPNOG KAPITALA Ostvaruje se:I.

BEZ

NOMINALNO SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala ili i. Za pokrie preneenog gubitka (rezerve i dobit nisu dostatni) II. povlaenjem nenaplatno steenih vlastitih dionica

Search related