Raunovodstvo in davni vidiki v podjetju - E-podjetnik - .5 Kaj je torej raunovodstvo? Raunovodstvo je dejavnost vrednostnega spremljanja in prouevanja pojavov v

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Raunovodstvo in davni vidiki v podjetju - E-podjetnik - .5 Kaj je torej raunovodstvo? Raunovodstvo...

 • Pomonik:

  Raunovodstvo in davni vidiki v podjetju Pripravil: IRP, Tovarna podjemov

 • 1

  Pomonik: Raunovodstvo in davni vidiki v podjetju Projekt: e-Podjetnik Pripravil: IRP, Tovarna podjemov Za vsebino dokumenta je odgovoren IRP, Tovarna podjemov in v nobenem pogledu ne izraa stalia Evropske unije. Maribor, februar 2012

 • 2

  KAZALO VSEBINE

  UVOD ............................................................................................................................................................... 3

  1. POMEN RAUNOVODSTVA V PODJETJU ....................................................................................... 4

  2. PRAVILA O RAUNOVODENJU .......................................................................................................... 6

  2.1. Knjigovodstvo .................................................................................................................................. 8

  2.1.1 Enostavno knjigovodstvo ......................................................................................................... 8

  2.1.2. Dvostavno knjigovodstvo ........................................................................................................ 9

  3. DAVNE OBVEZNOSTI PODJETJA ................................................................................................ 10

  3.1. Vpis v davni register ................................................................................................................ 10

  3.2. Zavezanci za DDV in vrste davkov ........................................................................................ 11

  3.3. Normirani stroki ........................................................................................................................ 12

  4. IZBIRA RAUNOVODSKEGA SERVISA ........................................................................................ 13

  4.1. Dolnosti podjetnika do raunovodskega servisa .......................................................... 13

  4.2. Ponudba raunovodskih servisov in storitev................................................................... 14

  4.3. E-raunovodstvo .............................................................................................................................. 14

  5. KORISTNI OBRAZCI............................................................................................................................ 15

  6. UPORABLJENI VIRI IN LITERATURA .......................................................................................... 16

 • 3

  UVOD Vsako podjetje si prizadeva ustvariti takne pogoje poslovanja, ki mu bodo omogoali rast in razvoj podjetja, ustvarjanje konkurenne prednosti, prepoznavnost in dobro prodajo produktov ali storitev podjetja na trgu. Uinkovitost in uspenost podjetja sta v veliki meri pogojena z zmonostjo ustreznega vodenja in upravljanja podjetja in pa tudi od dobrega tima oz. zaposlenih, brez katerih podjetje ne bi moglo delovati in obstajati. Ker se med drugim uspenost meri tudi v denarju, je kljunega pomena tudi sposobnost dobrega upravljanja s finannimi sredstvi podjetja. lovek je e od prazgodovine naprej spremljal svoj premoenje, od viine katerega je bil odvisen poloaj v drubi. Viina premoenja je tudi danes pomembno merilo vsakemu posamezniku in vpliva na njegove potrone in nalobene odloitve. Enako velja za podjetja, katerim finanna sredstva predstavljajo klju za njihov obstoj, razvoj in rast. Tehnoloki napredek in razvoj informacijske tehnologije sta vplivala tudi na zapletenost procesov v poslovanju podjetju, med katere spada tudi raunovodstvo, ki posreduje med drugim tudi informacije o finannem poloaju podjetja. Redno spremljanje finannega stanja, je e posebej zdaj v asu finanne krize, pomembna naloga vodstva, zato je potreba po dobrem raunovodstvu kljuna. Podjetje ima na izbiro zaposliti raunovodjo, najeti raunovodski servis ali pa sam poskrbeti za raunovodstvo (redkeje in po navadi samo v malih podjetjih). Raunovodske informacije so tiste, ki podjetniku oziroma vodstvu pomagajo pri nartovanju, kontroli, organizaciji in odloanju o poslovanju.

 • 4

  1. POMEN RAUNOVODSTVA V PODJETJU Kot smo e v uvodnem delu zapisali, je porast informacijske tehnologije in vsesploen gospodarski napredek prispeval tudi k vse bolj zapletenemu obvladovanju procesov v podjetju. Podjetja se sreujejo z vrsto zakoni, postopki, davki in drugimi dolnosti, ki jih morajo upotevati, e ne elijo utrpeti finannih posledic. Zato je kljuno za vsako podjetje, da dobro obvladuje raunovodstvo (sam ali kot v veini primerov, z dobrim raunovodskim servisom), kar posredno vpliva na poslovni uspeh podjetja [2]. Nedvomno dri, da [5]:

  - je raunovodstvo poslovni jezik managerjev, - je raunovodstvo ogledalo poslovne uspenosti podjetnika, - raunovodski izkazi prikazujejo "krvno sliko podjetja", - so raunovodske informacije eden od temeljev sprejemanja poslovnih odloitev, - je vsak poslovni dogodek dokumentiran s poslovno listino - se v raunovodskih izkazih na strnjen nain razbere vsebina in kvaliteta

  poslovanja podjetja. Kaj je naloga raunovodstva v podjetju? Naloga raunovodstva v podjetju je zagotavljanje vrednostnih informacij o podjetju, ki jih podjetje na eni strani uporablja za sprejemanje poslovnih odloitev in na drugi strani za ugotavljanje, kakno je finanno stanje podjetja. Raunovodstvo mora prenaati informacije tistim, ki se zanje zanimajo in to ob najmanjih monih strokih [1], [4]. Le redki so podjetniki, ki znajo in si upajo sami voditi raunovodstvo. Podjetja in samostojni podjetniki se najvekrat odloijo raunovodstvo najeti, ker je to veliko preprosteje in ceneje kot zaposliti raunovodjo ali celo raunovodstvo opravljati sam. Izjema so seveda velika podjetja in korporacije, kjer je stroek zunanjega raunovodstva bistven previsok in zato imajo svoj raunovodski oddelek [2]. Podjetja, ki opravljajo raunovodske storitve, morajo svojim odjemalcem zagotavljati aurno in natanno spremljanje njihovega poslovanja in jim nuditi prave in kvalitetne raunovodske informacije, na podlagi katerih vodstvo lahko sprejema pravilne strateke odloitve. Zagotavljati morajo tudi kvalitetno davno svetovanje, kar pomeni, da skozi celo poslovno leto skrbijo za optimizacijo davnih bilanc svojih odjemalcev, s imer zniujejo davne obremenitve podjetja ter zagotavljajo optimalno poslovanje [1].

 • 5

  Kaj je torej raunovodstvo? Raunovodstvo je dejavnost vrednostnega spremljanja in prouevanja pojavov v podjetju in predstavlja del njegovega informacijskega sistema. Raunovodstvo obsega sistemsko celoto raunovodskega informiranja in sicer v okviru tirih funkcij [1], [3]:

  - KNJIGOVODSTVA (obravnavanje podatkov o preteklosti), - RAUNOVODSKEGA PREDRAUNAVANJA (obravnavanje podatkov o

  prihodnosti), - RAUNOVODSKEGA NADZIRANJA in - RAUNOVODSKEGA ANALIZIRANJA (sredstev, obveznosti do virov sredstev,

  prihodkov, strokov in odhodkov). OPOMBA: Velikokrat ljudje enaijo knjigovodstvo z raunovodstvom, kar pa seveda ni enako. Raunovodstvo se je sicer razvilo iz knjigovodstva, vendar obsega iri spekter aktivnosti poleg vrednostnega obravnavanja podatkov o preteklosti, se ukvarja tudi s pripravo raunovodskih izkazov in informacij za poslovno poroanje ter strokovnim raunovodstvom [3]!

 • 6

  2. PRAVILA O RAUNOVODENJU Zakon o gospodarskih drubah doloa temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih drub, samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih zdruenj, podrunic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja. Za srednje in velike drube se uporablja Zakon o raunovodstvu, ki ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poroil. Splona pravila o raunovodenju so opredeljena v Zakonu o gospodarskih drubah [8]:

  - drube in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zakljuiti ter v treh mesecih po koncu poslovnega leta sestaviti letno poroilo;

  - poslovne knjige morajo biti vodene po sistemu dvostavnega knjigovodstva; - najmanj enkrat letno je treba preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in

  pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem; - Poslovne knjige, bilance stanja, izkaze poslovnega izida ter letna in poslovna

  poroila je treba trajno hraniti. Knjigovodske listine se lahko hranijo samo doloeno asovno obdobje.

  Podrobneja pravila o raunovodenju pa doloajo Slovenski raunovodski standardi (SRS), ki predstavljajo pravila o strokovnem ravnanju na podroju raunovodenja, ki jih oblikuje Slovenski intitut za revizijo. Teh standardov je 30 [14]: SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva SRS 2 - Neopredmetena sredstva in dolgorone aktivne asovne razmejitve SRS 3 - Finanne nalobe SRS 4 - Zaloge SRS 5 - Terjatve SRS 6 - Nalobene nepreminine SRS 7 - Denarna sredstva SRS 8 - Kapital SRS 9 - Dolgoroni dolgovi SRS 10 - Rezervacije in dolgorone pasivne asovne razmejitve SRS 11 - Kratkoroni dolgovi SRS 12 - Kratkorone asovne razmejitve SRS 13 - Stroki amortizacije SRS 14 - Stroki materiala in storitev SRS 15 - Stroki dela in stroki povrail zaposlencem SRS 16 - Stroki po vrstah, mestih in nosilcih SRS 17 - Odhodki SRS 18 - Prihodki SRS 19 - Vrste poslovnega izida in denarnega izida SRS 20 - Raunovodsko predraunavanje in raunovodski predrauni SRS 21 - Knjigovodske listine SRS 22 - Poslovne knjige SRS 23 - Raunovodsko obraunavanje in raunovodski obrauni SRS 24 - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poroanje SRS 25 - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poroanje

  http://www.si-revizija.si/publikacije/index.php

 • 7

  SRS 26 - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslov