Upravljako raunovodstvo

 • View
  114

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Upravljačko računovodstvo. Petak, 07.10.2011. Prva nedelja predavanje. Sadržaj predmeta. YOUR SUBTOPICS GO HERE. Literatura. Lazić dr Jovica (2011) : Upravljačko računovodstvo, Visoka poslovna škola SS, Novi Sad Catherine Gowthorpe (2009): Upravljačko računovodstvo, - PowerPoint PPT Presentation

Text of Upravljako raunovodstvo

 • Upravljako raunovodstvoPetak, 07.10.2011.Prva nedelja predavanje

 • Sadraj predmetaYOUR SUBTOPICS GO HERE

  Nedelja (2011)ema/aktivnost I (07.10.)Raunovodstveni informacioni sistem i njegove komponente II (14.10.)Obraun trokova i uinaka III (21.10.)Uinci i nosioci trokova, mesta trokova IV (28.10.)Faktori procesa rada V (04.11.)Prvi kolokvijum VI (11.11.)Funkcionisanje sistema obrauna po stvarnim trokovima VII (18.11.)Efekti sistema obrauna po stvarnim trokovima na periodini rezultat i zalihe VIII (25.11.)Obraun trokova po aktivnostima IX (02.12.)Prelomna taka rentabiliteta X (09.12.) Uticaj promene faktora na prelomnu taku i poslovno odluivanje, zasnovano na tim informacijama XI (16.12.) Drugi kolokvijum XII (23.12.)Alternativno poslovno odluivanje XIII (31.12.)Kupiti/proizvoditi, eliminisati/zadrati proizvod XIV (07.01.)Uvoenje novog proizvoda, prodati poluproizvod/finalizovati proizvod, izbor najpovoljnijeg uea proizvoda u asortimanu XV (14.01.)Budetiranje

 • LiteraturaLazi dr Jovica (2011): Upravljako raunovodstvo, Visoka poslovna kola SS, Novi Sad

  Catherine Gowthorpe (2009): Upravljako raunovodstvo, DATASTATUS, Beograd

  3. Horngren Charles: Cost Accounting, Prentice Hall, New Jersey

  4. Horvth Pter: Controlling, Franz Vahlen Verlag, Mnchen

 • Struktura formiranja ocene

  Predispitne obavezePoenaZavrni ispitPoenaPrisustvo na predavanjima iVebama3+2Pismeni ispit55

  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

  Provera znanja u toku nastave (Kolokvijum-i I i II)30Ostale aktivnosti i uee studenata u radu na predavanjima i vebama10

 • SadrajObraun trokova i uinaka1Raunovodsto trokova2Ustrojstvo obrauna trokova i uinaka3Organizaciona struktura4

 • Svrha postojanja Upravljakog raunovodstva Pomo rukovodstvu (preduzea) da ostvari ciljeve koji su pred preduzee postavljeni

  Kako rukovodstvo ostvaruje ciljeve? Kroz proces donoenja odluka Kako se donose odluke? Na bazi informacija Koja je uloga Upravljakog raunovodstva? prikupljanje, klasifikovanje i sumiranje podataka iz raunovodstvaPripremanje, podnoenje i interpretacija raunovodstvenih izvetaja rukovodstvu preduzea

 • Raunovodstveni informacioni sistem

  Tipovi informacionih sistema:

  - Proizvodni

  - Marketinki

  - Raunovodstveni

  - Kadrovski

 • Raunovodstveni informacioni sistemDefinicija: RIS je skup ljudi i opreme koji po odreenoj organizaciji i metodama obavljaju prikupljanje podataka o nastalim ekonomskim promenama na imovini, vre proveru njihove valjanosti, klasifikuju ih i obrauju uz sastavljanje izvetaja , analiza i inerpretacija i prenose ih licima koja moraju doneti odluku ili dati ocenuRIS prua informacije:Redovno interno izvetavanjeNeredovno interno izvetavanjeEksterno izvetavanje

 • DefinisanjeUpravljakog raunovodstva

  Struktura RIS-a (sa aspekta vrste posla):

  Finansisko knjigovodstvo Obraun trokova (i uinaka) Raunovodstvena kontrola i nadzor Raunovodstveno planiranje i analiza

  Struktura RIS-a (sa aspekta korisnika informacija):- Finansijsko raunovodstvo- Upravljako raunovodstvo

 • DefinisanjeUpravljakog raunovodstva

  Definisanje Upravljakog raunovodstva Podsistem RIS-aManagement Accounting Controlling

  Struktura Upravljakog raunovodstva:- Obraun trokova i uinaka- Cost-Benefit analiza- Raunovodstveno planiranje- Raunovodstvena kontrola

  - Finansijski obraun (kratk. srednj. i dug. likvidnost sa aspekta rentabiliteta i rizika- Obraun investicija (projekata)

  Horvth Pter: Controlling, Franz Vahlen Verlag, Mnchen, 2008, S. 378-379

 • PoloajUpravljakog raunovodstvaRazlike izmeu Upravljakog i Finansijskog raunovodstva

  Korisnici

  Vreme izvetavanja

  Regulativa

  Kontni okvir

  Predmet posmatranja

 • EtapeUpravljakog raunovodstva

  Prva etapa: Faktori procesa rada i kontrola

  Druga etapa(1968): Priprema informacija za planiranje i kontrolu

  Trea etapa (1985): Poslovna analiza i rukovoenje trokovima

  etvrta etapa (1995): Value Chain, Wertkette

 • Sutina i predmet Obrauna trokovaObraun trokova i uinaka predstavlja raunsku osnovu Upravljakog raunovodstvaNajei naziv: Raunovodstvo trokova, obraun trokova i uinaka, pogonsko knjigovodstvo, interni obraun, obraun proizvodnje, pogonski obraunSa stanovita predmeta pojmovi Raunovodstvo trokova, obraun trokova i pogonsko knjigovodstvo nisu sinonimi ve su razliiti delovi raunovodstvenog informacionog sistena

 • Raunovodstvo trokovaMellerovich: Raunovodstvo trokova je obuhvatanje i obraunavanje pogonskih trokova i uinaka. Njegovo podruje otpoinje onde gde otpoinje proizvodni proces, ulaganje dobara u proizvodnju, a zavrava se tamo gde su uinci pripremljeni za prodaju Ono obuhvata:Obraun proizvodnje:Obraun trokova po vrstamaObraun trokova po mestimaObraun trokova po nosiocimaKalkulacijuKratkoroni obraun uspehaObraun planskih trokovaPogonsko uporeivanjeStatistiku trokovaAnaliza trokova

 • Obraun trokova i uinakaObuhvata: pogonsko knjigovodstvo i kalkulaciju cene kotanja ui pojam od pojma Raunovodstva trokovaPogonsko knjigovodstvo zadatak: sve podatke o nastalim trokovima poslovanja prikupi, te da ih proknjii i na kraju obradiSadrina pogonskog knjigovodstva odgovor na pitanja:ta se troi finansijsko knjigovodstvo klasa 5Gde i U vezi sa im se troiObraun trokova i uinaka

 • Obraun trokova i uinakaPojmovi: UINCI: rezultat odreene aktivnostiTROKOVI: novani izraz troenja dobara i usluga u vezi sa stvaranjem uinakaKALKULACIJA CENE KOTANJA: utvrivanje ili obraun trokova jednog proizvoda ili usluge

 • Obraun trokova i uinakaUstrojstvo obaruna trokova i uinaka predstavlja sloen proces i zavisi od sledeih faktora:Organizaciona struktura preduzeaFaktori procesa radaZadatak i smisao obrauna trokovaZakonski propisiPrilagodljivost sistema obrauna trokova

  Mora se voditi rauna o EKONOMINOSTIZbog ega?

 • Organizacioni delovi preduzeaSva proizvodna preduzea imaju:Proizvodnu delatnostNeproizvodnu delatnostOva podela uslovljava razvrstavanje trokova za potrebe kalkulacije na:Trokove proizvodnje u irem smisluTrokove opteg upravljanja i prodajeTrokovi preduzea kao celine

 • Proizvodna delatnost preduzeaDelatnost preduzea se moe podeliti na:Osnovnu delatnostSporednu delatnostPomonu delatnostU ta spadaju Trokovi istraivanja i razvoja?

 • Neproizvodna delatnost preduzeaUe celine su:Nabavka - ?Uprava - ?Prodaja - ?

 • ema proizvodnog preduzea VojvoankaObraun trokova se ne vezuje za delatnosti ve za mesta trokova (najue organizacione delove preduzea

 • Moemo rei da podela preduzea na delatnosti predstavlja poetni korak u podeli preduzea na mesta trokovaZa shvatanje pojma mesta trokova neophodno je prvo objasniti pojmove uinaka i nosioce trokova

 • Uinci i nosioci trokovaUinci predstavljaju rezultat rada preduzea, to jest pojednih njegovih delatnosti to jest pojedinih organizacionih delova.UINAKTROAKREZULTAT RADA PREDUZEATROAK TREBA VEZATI ZA NETO?UINCI SU U STVARI NOSIOCI TROKOVA

 • Uinci i nosioci trokovaTreba razlikovati dve vrste uinaka:Uinci pojedinih organizacionih delova preduzeaUinci preduzeaPrvi uinci (A) predstavljaju PRIVREMENE NOSIOCE TROKOVADrugi uinci predstavljaju KONANE, KRAJNJE NOSIOCE TROKOVA

 • Uinci privremeni nosioci trokovaUinci organizacionih delova preduzea su usluge koje oni pruaju proizvodima ili drugim organizacionim delovima preduzea. Zbog toga se njihova vrednost, odnosno trokovi koje su oni poneli ukljuuje u vrednost proizvoda ili usluga i uinaka drugih organizacionih delova preduzea. S obzirom da ovi uinci samo privremeno nose trokove nazivaju se privremeni nosioci trokova.

 • Uinci konani nosioci trokovaKonani nosioci trokova su konani uinci preduzea namenjeni tritu, tj uinci koji imaju karakter robne proizvodnje, kao i uinci u vidu faktora procesa rada prozvedenih u preduzeu i aktiviranih na odgovarajuim raunima sredstavaPodela konanih nosilaca:Delatnosti u kojoj se izraujuTipu proizvodnje u kojoj se javljajuTome na koliko se uih organizacionih delova jedne delatnosti proizvodeDelatnosti u kojoj se izraujuNosioci trokova iz osnovne delatnostiNosioci trokova iz sporedne delatnostiNosioci trokova iz pomone delatnosti

 • Trokovi konanih nosilaca obuhvataju se na raunima klase 9 grupa 5 950 - Nosioci trokova iz osnovne delatnosti 951 Nosioci trokova iz sporedne delatnosti 952 Nosioci trokova iz pomone delatnosti

  2. Prema tipu proizvodnje nosioci se mogu podeliti na:Masa prozvoda kao nosioc trokovaIndividualne porudbine kao nosioci trokova

 • FUNKCIONISANJE OBRAUNA PO STVARNIM TROKOVIMAVisoka poslovna skola strukovnih studija

  Visoka poslovna skola strukovnih studija

 • Karakteristike funkcionisanja sistema obrauna po stvarnim trokovimaOsnovni cilj je utvrivanje cene kotanja uinaka,Predmet obrauna su stvarni (istorijski) trokovi,Spada u grupu apsorpcionih Sistema obraunaParalelno egzistira u SO po standardnim i varijabilnim trokovimaPredstavlja razvijen obraunski postupakPrvi samostalan SONa osnovama ovog SO nastali su ostali SOTrokovaZnaajno je zastupljen u praksi preduzea

 • Metodologija / Funkcionisanja SO po stvarnim trokovima (knjigovodstvena metoda)Otvaranje poslovnih knjiga u FK:K-ta Gr.-12 Gotovi proizvodiI faza preuzimanje vrednosti poetnih zaliha iz finansijskog knjigovodstva (FK)

 • K-ta Gr.-95 Nosioci trokovaPreuzimanje vrednosti poetnih zaliha u OT:

 • II faza Obraun i knjigovodstveno obuhvatanje primarnih trokova (FK)

  Gr. 51 -Trokovi materijala (trokovi sirovina, osnovnog materijala, pomonog materijala, sitnog inventara, ambalae, rezervnih delova, reijski materijal, trokovi goriva i energije)Gr. 52 -Trokovi linih zarada i