of 25/25
doc. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić Dina Liović, mag. oec. PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA RAČUNOVODSTVO akademska 2018./2019. godina I. DIO nastavno gradivo za I. kolokvij Osijek, 2018.

PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA RAČUNOVODSTVO · 2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Računovodstvo OPIS KOLEGIJA RAČUNOVODSTVO Razina programa Preddiplomski studij Studijski

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA RAČUNOVODSTVO · 2 | Priručnik za vježbe iz kolegija...

 • doc. dr. sc. Blaenka Hadrovi Zeki

  Dina Liovi, mag. oec.

  PRIRUNIK ZA VJEBE

  IZ KOLEGIJA

  RAUNOVODSTVO akademska 2018./2019. godina

  I. DIO nastavno gradivo za I. kolokvij

  Osijek, 2018.

 • 2 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  OPIS KOLEGIJA RAUNOVODSTVO

  Razina programa Preddiplomski studij

  Studijski program Financijski menadment, Marketing, Menadment, Poduzetnitvo, Poslovna

  informatika, Ekonomska politika i regionalni razvitak

  Studijska godina 2. godina

  Semestar III. semestar

  Status kolegija Obvezni studija

  ECTS bodovi 6 ECTS

  Broj sati po semestru Predavanja: 45 | Seminari: - | Vjebe: 15

  Predavanja: Ponedjeljak, 11:00h - 13:45h, dvorana broj 2

  Vjebe:

  Utorak, prema rasporedu po grupama, dvorana broj 7:

  smjer Financijski menadment: 14:00h 14:45h

  smjer Poslovna informatika: od 14:50h 15:35h

  Srijeda, prema rasporedu po grupama, dvorana broj 7:

  smjer Ekonomska politika i regionalni razvitak: od 14:00h 14:45h

  smjer Menadment: od 14:50h 15:35h

  smjer Marketing: od 15:45h 16:30h

  smjer Poduzetnitvo: od 16:35h 17:20h

  Pristup sustavu

  CARNet Loomen: e-kolegij: Raunovodstvo *lozinka dobivena na uvodnom predavanju!

  Literatura:

  1. ager, Katarina, et al. (red. Lajo ager) (2016) Raunovodstvo I: raunovodstvo za neraunovoe, Hrvatska zajednica raunovoa i financijskih djelatnika, Zagreb (str. 1

  138.)

  2. Gulin, Danimir, et al. (red. Danimir Gulin) (2018) Raunovodstvo II evidentiranje poslovnih procesa, Hrvatska zajednica raunovoa i financijskih djelatnika, Zagreb

  3. Grupa autora (red. Perevi, H.), (2018) Raunovodstvo II Prirunik za vjebe, Hrvatska zajednica raunovoa i financijskih djelatnika, Zagreb

  4. Hadrovi Zeki, B., Liovi, D. (2018) Prirunik za vjebe iz Osnova raunovodstva, Ekonomski fakultet u Osijeku, dostupno u sustavu CARNet Loomen

  5. Predavanja (prezentacije) u sustavu CARNet Loomen

  PREDMETNI NASTAVNICI INFO TERMINI KONZULTACIJA

  doc.dr.sc. Blaenka

  Hadrovi Zeki (nositelj kolegija)

  Kabinet: 53

  Telefon: +385 31 22 44 61

  Email: [email protected]

  Ponedjeljak 08:30h 10:00h

  etvrtak 13:30h 15:30h

  Dina Liovi, mag.oec. (asistent) Kabinet: Asistentski kabinet br.2

  Telefon: + 385 31 224 464

  Email: [email protected]

  Utorak 10:00h - 11:00h

  Srijeda 17:00h - 18:00h

  Matija Grguri demonstrator kolegija

  SLUBENA E-ADRESA KOLEGIJA: [email protected]

 • 3 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  SADRAJ PRIRUNIKA (I. DIO):

  R.br. NAZIV TEMATSKE CJELINE Stranice

  od do.

  Zadatci

  od do.

  VJEBA 1 Prepoznavanje i razvrstavanje imovine, glavnice i obveza;

  osnovna raunovodstvena jednadba, bilanca str. 4 8.

  zadatci

  1. - 11.

  VJEBA 2 Knjienje poslovnih promjena i prepoznavanje bilannih

  promjena na imovini, kapitalu i obvezama str. 11 12.

  zadatci

  12. 14.

  VJEBA 3 Raunovodstveno praenje dugotrajne nematerijalne

  i materijalne imovine str. 13 17.

  zadatci

  15. 16.

  VJEBA 4 Raunovodstveno praenje nabave zaliha

  (materijal, roba, sitni inventar,) str. 18 21.

  zadatci

  17. - 18.

  VJEBA 5 PONAVLJANJE GRADIVA ZA I. KOLOKVIJ str. 22 24. zadatak

  19.

  I. KOLOKVIJ - 24.11.2017., 10:00 h, dvorana 1 i 2

  NAPOMENE:

  *Nastavno gradivo Vjebi 1. 5. (ukljuujui Vjebu 5) ulazi u gradivo I. kolokvija koji e se u akademskoj

  2017./2018. godini odrati 23. studenog 2018. godine s poetkom u 14:00h u dvorani broj 1 (redovni studenti) i 2

  (izvanredni studenti).

  *Obrada Vjebe broj 6 (Raunovodstveno praenje nabave zaliha (materijal, roba, sitni inventar,) po

  planskoj/standardnoj/prodajnoj vrijednosti) po planu i programu predviena je za tjedan u kojem e se odrati 1.

  kolokvij (20./21.11.2018.), no NE ULAZI u I. kolokvij.

  UPUTE ZA I. KOLOKVIJ

  - vrijeme pisanja: 1h i 30 min

  - 2 dijela: teorija + zadatci

  - ukupno 100 bodova, no u konanoj ocjeni ini 30%

  100*30% = ukupno u konanoj ocjeni I. kolokvij

  moe donositi 30 bodova!

  - prolazna ocjena 60% od ukupno 30 (zbroj teorije i

  zadataka) = max 30 bodova * 60% = 18 bodova

  UVJET ZA IZLAZAK NA 2.KOLOKVIJ:

  - min. 18 bodova iz I. kolokvija

  GRADIVO I. KOLOKVIJA:

  PREDAVANJA (prezentacije s nastave)

  VJEBE 1, 2, 3, 4, 5

  TEORIJA:

  - 30 pitanja

  - ABCD / da-ne / nadopunjavanje

  ZADATCI:

  sastavljanje poetne bilance

  knjienje poetnih stanja

  knjienje nabave dugotrajne imovine

  knjienje nabave kratkotrajne imovine

  kalkulacija nabave

  razvrstavanje bilannih promjena

  zavrna stanja na kontima stopa PDV-a razliito od 25%! - broj razreda e biti naznaen u zagradi

  PRISTUP KOLOKVIJU / ISPITU

  - potrebno je sa sobom ponijeti identifikacijsku ispravu

  X-ica

  NE: osobna, zdravstvena i dokumenti bez slike!

  Kalkulator

  NE: mobitel/smartphone/tablet i sl.

  Plavu ili crnu kemijsku olovku

  NE: crvenu kemijsku, pii-brii olovku, grafitnu/

  tehniku olovku

  NE: dodatni papir, raunski plan,

 • 4 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  Zadatak 1 U strukturi imovine odvojite DUGOTRAJNU od KRATKOTRAJNE imovine:

  poslovne zgrade, zalihe materijala, oprema, mjenice, iro-raun, zemljita, devizna blagajna, licencije

  DUGOTRAJNA IMOVINA KRATKOTRAJNA IMOVINA

  Zadatak 2 U strukturi imovine odvojite DUGOTRAJNU od KRATKOTRAJNE imovine:

  potraivanja za PDV, potraivanja od zaposlenih, koncesije, dionice, potraivanja od kupaca, trgovaka

  roba, dani dugoroni depoziti, namjetaj, strojevi, sitan inventar, vozila, devizni raun, pogonski

  inventar, ekovi

  DUGOTRAJNA IMOVINA KRATKOTRAJNA IMOVINA

  Zadatak 3 U strukturi DUGOTRAJNE IMOVINE izdvojite:

  uredsko pokustvo, graevinsko zemljite bez zgrada, patenti, ulaganja u koncesije, depoziti dugoroni,

  zajmovi povezanim poduzetnicima

  NEMATERIJALNA IMOVINA MATERIJALNA IMOVINA FINANCIJSKA IMOVINA

  VJEBA 1 PREPOZNAVANJE I RAZVRSTAVANJE IMOVINE, GLAVNICE I

  OBVEZA; OSNOVNA RAUNOVODSTVENA JEDNADBA, BILANCA

 • 5 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  Zadatak 4

  U strukturi DUGOTRAJNE IMOVINE izdvojite:

  tvornike zgrade, ulaganje u licenciju, vonjaci, ulaganje u patente, gudvil (goodwill), predujmovi za

  postrojenja i opremu, udjeli (dionice) u povezanim poduzetnicima, poljoprivredno zemljite, dugorona

  ulaganja u obveznice, knjige, zajmovi povezanim poduzetnicima

  NEMATERIJALNA IMOVINA MATERIJALNA IMOVINA FINANCIJSKA IMOVINA

  Zadatak 5

  U strukturi KRATKOTRAJNE IMOVINE izdvojite:

  materijal, komercijalni zapisi Republike Hrvatske, potraivanja od zaposlenih, poluproizvodi, dani

  kratkoroni depoziti, devizni akreditiv, dani kratkoroni zajmovi, potraivanja od vlasnika, iro-raun,

  kupci, gotovi proizvodi

  ZALIHE POTRAIVANJA

  KRATKOTRAJNA

  FINANCIJSKA

  IMOVINA

  NOVAC U BANCI I

  BLAGAJNI

  Zadatak 6

  U strukturi KRATKOTRAJNE IMOVINE izdvojite:

  sitni inventar, potraivanja za doprinose, blagajniki zapisi, blagajna, potraivanja od vlasnika,

  nedovrena proizvodnja, mjenice, rezervni dijelovi, devizni rauni, iro-raun, potraivanja za poreze

  ZALIHE POTRAIVANJA

  KRATKOTRAJNA

  FINANCIJSKA

  IMOVINA

  NOVAC U BANCI I

  BLAGAJNI

 • 6 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  Zadatak 7

  U strukturi IMOVINE izdvojite sljedee POJAVNE OBLIKE:

  devizni raun, patenti, blagajniki zapisi, pogonski i skladini inventar, rezervni dijelovi, dionice

  povezanog poduzetnika, potraivanja od zaposlenih

  DUGOTRAJNA IMOVINA

  NEMATERIJALNA IMOVINA MATERIJALNA IMOVINA FINANCIJSKA IMOVINA

  KRATKOTRAJNA IMOVINA

  ZALIHE POTRAIVANJA FINANCIJSKA

  IMOVINA

  NOVAC U BANCI I

  BLAGAJNI

  Zadatak 8 U strukturi GLAVNICE I OBVEZA izdvojite:

  temeljna dioniarska glavnica, dugoroni kredit, kratkoroni kredit, dobitak tekue godine, obveze za

  plae, obveze prema povezanim poduzeima

  GLAVNICA I PRIUVE DUGORONE OBVEZE KRATKORONE OBVEZE

  Zadatak 9 U strukturi IMOVINE, GLAVNICE I OBVEZA izdvojite sljedee POJAVNE OBLIKE:

  raunalni softver, ambalaa, izdani komercijalni zapisi, dani kratkoroni krediti, dani dugoroni depoziti,

  revalorizacijske priuve, potraivanja po doprinosima, primljeni predujam, zakonske priuve, izdane

  obveznice, kupljene dionice, goodwill, izdane obveznice, prirodna bogatstva, potraivanja od zaposlenih,

  uzet dugoroni kredit, dani predujam, umjetnika djela, iro-raun, roba u komisiji

  DUGOTRAJNA IMOVINA

  NEMATERIJALNA IMOVINA MATERIJALNA IMOVINA FINANCIJSKA IMOVINA

 • 7 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  KRATKOTRAJNA IMOVINA

  ZALIHE POTRAIVANJA FINANCIJSKA

  IMOVINA

  NOVAC U BANCI I

  BLAGAJNI

  GLAVNICA I PRIUVE DUGORONE OBVEZE KRATKORONE OBVEZE

  NAPOMENA! IMOVINA

  (dani) kredit

  (dani) depozit

  (dani) predujam

  (kupljene) obveznice

  (primljene) mjenice

  (primljeni) ekovi

  (kupljene) dionice

  OBVEZE (DUGOVI)

  (primljeni) kredit

  (primljeni) depozit

  (primljeni) predujam

  (izdane) obveznice

  (izdane) mjenice

  (izdani) ekovi

  GLAVNICA

  izdane dionice

  RAUNSKI OBLIK BILANCE

  AKTIVA PASIVA

  A) POTRAIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL 00

  B) DUGOTRAJNA IMOVINA 0 I. nematerijalna imovina 01 II. materijalna imovina 02-05 III. dugotrajna novana imovina 06 IV. potraivanja 07 V. odgoena porezna imovina 08 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 1, 3, 6 I. zalihe 3, 6 II. potraivanja 12-15 III. kratkotrajna novana imovina 11 IV. novac u banci i blagajni 10 D) PLAENI TROKOVI BUDUEG RAZ-

  DOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI 19

  A) GLAVNICA I PRIUVE 9 I. temeljna (upisana) glavnica 90 II. kapitalne rezerve 91 III. rezerve iz dobitka 92 IV. revalorizacijske priuve 93 V. zadrani dobitak ili preneseni gubitak 94 VI. dobitak ili gubitak poslovne godine 95 VII. manjinski interes

  96

  B) REZERVIRANJA 28 C) DUGORONE OBVEZE 25-26 D) KRATKORONE OBVEZE 20-24 E) ODGOENO PLAANJE TROKOVA I

  PRIHODA BUDUEG RAZDOBLJA 29

  Aktiva ukupno Pasiva ukupno

  razred 4 Trokovi po vrstama, financijski i ostali rashodi

  razred 5 Mjesta i nositelji trokova

  razred 7 Pokrie rashoda i prihodi razdoblja

  razred 8 Financijski rezultat poslovanja

 • 8 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  OSNOVNA RAUNOVODSTVENA JEDNADBA

  AKTIVA = PASIVA

  IMOVINA = GLAVNICA (KAPITAL) + OBVEZE

  GLAVNICA (KAPITAL) = __________________________

  OBVEZE = ________________________________________

  Zadatak 10 Izraunajte iznose koji nedostaju koritenjem osnovne raunovodstvene jednadbe.

  IMOVINA = GLAVNICA + OBVEZE

  A 18.000,00 kn 8.000,00 kn

  B 40.000,00 kn 10.000,00 kn

  C 25.000,00 kn 25.000,00 kn

  D 500.000,00 kn 450.000,00 kn

  E 270.000,00 kn 100.000,00 kn

  F 200.000,00 kn 140.000,00 kn Zadatak 11 Izraunajte iznose koji nedostaju koristei osnovnu raunovodstvenu jednadbu:

  Pozicija A B C

  Obveze prema dobavljaima (2) 5.000,00 2.000,00

  Potraivanja od kupaca (1) 15.500,00 30.000,00 13.000,00

  Zalihe sirovina i materijala (3) 2.700,00 5.000,00 2.500,00

  iro-raun u banci (1) 5.970,00 5.500,00 8.000,00

  Glavnica (9) 49.000,00 57.500,00 Postrojenja i oprema (0) 30.000,00 12.000,00

  Zemljita (0) 14.000,00 2.500,00 10.000,00

  Pozicija D E F

  Obveze prema dobavljaima (2) 16.000,00 12.000,00 9.000,00

  Potraivanja od kupaca (1) 1.000,00 3.400,00

  Zalihe rezervnih dijelova (3) 1.342,00 2.000,00 900,00

  iro-raun u banci (1) 7.533,00 12.000,00 Glavnica (9) 7.000,00 20.000,00 4.300,00

  Strojevi (0) 4.372,00 16.000,00 680,00

  Zgrade (0) 2.864,00 590,00

  Pozicija G H I

  Obveze prema dobavljaima (2) 10.000,00 4.000,00 Potraivanja od kupaca (1) 2.400,00 2.680,00 7.833,00

  Zalihe robe (6) 3.733,00 3.440,00

  iro-raun u banci (1) 1.030,00 8.484,00 5.321,00

  Glavnica (9) 10.300,00 7.463,00

  Strojevi (0) 5.820,00 2.372,00 2.222,00

  Zgrade (0) 3.460,00 1.002,00 8.641,00

 • 9 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  GLAVNA KNJIGA

  RAUNI IMOVINE RAUNI KAPITALA (GLAVNICE)

  I OBVEZA

  RAUN AKTIVE RAUN PASIVE

  Poetno stanje Poetno stanje

  + Zakljuno stanje Zakljuno stanje +

  BILANNE PROMJENE NA AKTIVI I PASIVI, TE RASHODIMA I PRIHODIMA

  CENTRIPETALNE PROMJENE (A+ P+) ulaz imovine iz okruenja, poveanje aktive i poveanje pasive; poveanje imovine uz istovremeno poveanje glavnice ili smanjenja obveza uslijed nastanka prihoda

  CENTRIFUGALNE PROMJENE (A- P-) izlaz imovine iz poduzea u okruenje, smanjenje aktive i smanjenje pasive; smanjenje imovine uz istovremeno smanjene glavnice ili poveanje obveza uslijed nastanka

  rashoda

  KONCENTRINE PROMJENE (A+ A-) kretanja unutar poduzea, promjena pojavnog oblika imovine u aktivi

  PERIFERIJSKE PROMJENE (P+ P-) kretanja izvan poduzea, promjena oblika unutar pasive; smanjenje kapitala uz istovremeno poveanje obveza uslijed rashoda; poveanje glavnice uz istovremeno

  smanjene obveza uslijed prihoda

  *NAPOMENA: knjigovodstveni dogaaji na rashodima i prihodima promatraju se s polazita njihova utjecaja na raun glavnice.

  GLAVNA KNJIGA

  Rauni rashoda Rauni prihoda

  RAUN RASHODA RAUN PRIHODA

  + +

  GLAVNICA

  (smanjenje) (poveanje)

  DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO je tehnika biljeenja nastalih knjigovodstvenih dogaaja tako da se svaki dogaaj biljei najmanje na dva knjigovodstvena rauna od kojih jedan raun duguje, a drugi raun

  potrauje istu svotu.

  Pri poetnim stanjima i poveanju imovine (RAUNI IMOVINE) knjie se na dugovnu stranu. *IZNIMKE:

  vrijednosna usklaenja, akumulirana amortizacija, odstupanja od stvarne cijene, uraunana mara ili razlika u

  cijeni koji se u bilanci knjie u aktivu u zagradi, a u dnevniku i glavnoj knjizi knjie se na potranu stranu.

  Pri poetnim stanjima i poveanju obveza i glavnice (RAUNI KAPITALA (GLAVNICE) I OBVEZA) knjie

  se na potranu stranu.

 • 10 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  Knjienja na dnevniku:

  Red

  br. Opis Raun

  Svota

  Duguje Potrauje

  PS opis rauna

  opis rauna

  Za poetno stanje b

  1.a

  opis rauna

  opis rauna

  Opis knjienja b

  broj rauna

  broj rauna c

  svota

  svota

  2. opis rauna

  opis rauna

  Opis knjienja b

  broj rauna

  broj rauna

  svota

  svota

  Prijenos/Ukupno d zbroj dugovne strane zbroj potrane strane

  Knjienja na raunima glavne knjige:

  broj rauna c opis rauna imovine b broj rauna c opis rauna izvora imovine b

  (1) svota

  svota (2) (2) svota svota (1a)

  Objanjenja:

  a Redni broj knjienja. Broj knjienja u dnevniku se mora slagati s knjienjem u glavnoj knjizi.

  b Upisuje se opis rauna na koji se knjii (mora se slagati s brojem rauna u raunskom planu i

  knjienjem na raunu u glavnoj knjizi) te opisom knjienja (slui nam radi praenja dogaaja pri

  poduzeu)

  c Upisuje se broj rauna (konta) sukladno raunskom (kontnom) planu poduzea. Broj rauna na

  koji se knjii u dnevniku se mora slagati s brojem rauna knjienja u glavnoj knjizi.

  d Na kraju zavrene stranice zbraja se stranica dnevnika i upisuje Prijenos. Sljedea se stranica

  poinje s Donos i sumom prethodne stranice. Kod zavravanja zadatka upisuje se Ukupno i

  zbraja dnevnik. Zbroj dugovne i potrane strane dnevnika mora biti jednak.

 • 11 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  Zadatak 12 Potrebno je utvrditi sljedee iznose koristei temeljnu raunovodstvenu jednadbu:

  a) Kakva je promjena KAPITALA ako se imovina trgovakog drutva poveala za 220 kn, a obveze su se smanjile za 600 kn?

  b) Kakva je promjena IMOVINE ukoliko su se obveze poveale za 1.200 kn, a kapital smanjio za 150 kn?

  c) Kakva je promjena OBVEZA ukoliko se imovina smanjila za 850 kn, a kapital poveao za 350 kn?

  Zadatak 13

  Izraunajte iznose koji nedostaju u svakom od sljedeih sluajeva koristei osnovnu raunovodstvenu

  jednadbu:

  1. Trgovako drutvo Alfa d.d. 1. sijenja 20X1. ima imovinu u ukupnoj vrijednosti 500.000 kn i kapital u iznosu 200.000 kn. Izraunajte visinu obveza.

  2. Trgovako drutvo je dobilo kredit od banke 12. sijenja 20X1. u iznosu od 50.000 kn. 3. Trgovako drutvo je kupilo opremu za koju je 20. veljae 20X1. primilo fakturu dobavljaa Beta d.o.o.

  na iznos od 120.000 kn.

  4. Plaena je faktura dobavljau Beta d.o.o. 15. oujka 20X1. u iznosu 100.000 kn. 5. Vraen je dio kredita banci 17. oujka 20X1. u iznosu od 20.000 kn. 6. Kupljena je trgovaka roba 1. travnja 20X1., koja je plaena gotovinom u iznosu od 60.000 kn. 7. Trgovako drutvo uloilo je 15. svibnja 20X1. u dionice u iznosu od 100.000 kn. (kupovina dionica) 8. Dobavljau Beta d.o.o. za ostatak duga 1. lipnja 20X1. izdana je mjenica na 20.000 kn. 9. Istom dobavljau predan je ek na 300.000 kn.

  IMOVINA = GLAVNICA + OBVEZE PROMJENA

  1 Poetno stanje (PS ili S0)

  2 3 4 5 6 7 8 9

  VJEBA 2 KNJIENJE POSLOVNIH PROMJENA I PREPOZNAVANJE BILANNIH

  PROMJENA NA IMOVINI, KAPITALU I OBVEZAMA

 • 12 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  Zadatak 14

  Osnovano je poduzee Gama d.o.o. Pomou osnovnog raunovodstvenog modela potrebno je

  evidentirati sljedee poslovne dogaaje tijekom razdoblja: 1. Uplaen je temeljni kapital 20.000 kn. 2. Kupljena je roba koja je plaena gotovinom 8.000 kn. 3. Kupljena je roba za to je primljena faktura na 1.500 kn. 4. Plaena je roba dobavljau 1.500 kn. 5. Kupljena je dodatna zaliha robe to je plaeno gotovinom 1.500 kn, a za 1.000 kn primljena je faktura dobavljaa. 6. Kupljena je oprema i primljena faktura od dobavljaa za 10.000 kn. 7. Plaeno je tom dobavljau odobrenim dugoronim kreditom od banke. 8. Dan je kratkoroni zajam poslovnom partneru u iznosu od 5.000 kn.

  I M O V I N A = KAPITAL + OBVEZE Promjena

  oprema(0) + roba(6) + dani zajam(1) + novac(1) = kapital(9) + dug.kredit(2) +dobavljai(2)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  ZS

  RAUNI IMOVINE

  RAUNI KAPITALA (GLAVNICE) I OBVEZA

  Bilanca na dan .

  AKTIVA PASIVA

  Ukupno aktiva Ukupno pasiva

 • 13 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  Zadatak 15

  I. Na osnovu podataka iz poduzea DAJ grickalice j.d.o.o. Osijek na dan 1. sijenja 20X1. sastavite poetnu bilancu te proknjiite poetna stanja (PS ili S0) u glavnoj knjizi: iro-raun (1) 30,00 kn,

  Kapital (9) ?

  Bilanca na dan . AKTIVA PASIVA

  Ukupno aktiva Ukupno pasiva

  II. Proknjiite poslovne dogaaje u glavnoj knjizi: 1. Baki Janji se svidio poslovni plan vlasnika DAJ grickalica j.d.o.o. pa je odluila posuditi 20.000,00 kn

  za poslovanje. S DAJ grickalicama j.d.o.o. potpisan je ugovor o dugoronom financijskom zajmu s

  godinjom kamatom od 5% na razdoblje od 2 godine. Zajam se otplauje dva puta godinje (u travnju

  i listopadu) prema otplatnom planu.

  2. Plaeni su ovisni trokovi koncesije (javni biljenik i ostalo) koji iznose 400,00 kn s uraunatim PDV-om od 25%.

  3. Stigao je raun DAJ grickalicama j.d.o.o. za troja kolica s hladnjakom pojedinane vrijednosti 1.500,00 kn bez PDV-a od 25%.

  4. Primljen je raun za koncesiju na prodaju grickalica, sladoleda i sokova u sportskim objektima u iznosu od 5000,00 kn na koji se uraunava PDV-a od 25%.

  5. Dobavljau kolica plaeno je 2.000,00 kn sa iro-rauna. 6. Koncesija je aktivirana. 7. Uzet je u najam ured sa skladitem u okviru sportskih objekata. Unajmljeno je poduzee Popravak

  d.o.o. za adaptaciju ureda i skladita i po zavretku radova izvoa radova je ispostavio je raun od

  1.000,00 kn bez PDV-a od 25%.

  8. Ovisni trokovi nabave kolica su 250,00 kn s uraunatim PDV-om od 25%. 9. Sa iro-rauna su plaeni trokovi adaptacije u iznosu od 400,00 kn bez PDV-a od 25%. 10. Ured sa skladitem je stavljen u upotrebu (aktivirano je pravo na tuu imovinu). 11. Kolica su stavljena u upotrebu. 12. Dobavljau kolica je izdana mjenica na preostali iznos.

  RAUNI IMOVINE

  VJEBA 3 RAUNOVODSTVENO PRAENJE DUGOTRAJNE NEMATERIJALNE I

  MATERIJALNE IMOVINE

 • 14 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  RAUNI KAPITALA (GLAVNICE) I OBVEZA

  III. Za svaku promjenu navedite o kakvoj se bilannoj promjeni radi.

  1. 7.

  2. 8.

  3. 9.

  4. 10.

  5. 11.

  6. 12.

  IV. Sastavite bilancu na dan 31. sijenja 20X1.

  Bilanca na dan .

  AKTIVA

  Ukupno aktiva

  PASIVA

  Ukupno pasiva

 • 15 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  Zadatak 16 I. Na osnovu podataka iz bilance poduzea FIKS d.o.o. Osijek na dan 1. sijenja 20X1. sastavite

  poetnu bilancu te proknjiite poetna stanja (PS ili S0) u glavnoj knjizi. iro-raun (1) 20.000,00 kn,

  Kapital (9) ?

  Bilanca na dan .

  AKTIVA PASIVA

  Ukupno aktiva Ukupno pasiva

  II. Proknjiite poslovne dogaaje do 31. oujka 20X1. u glavnoj knjizi. 1. Sklopljen je ugovor o najmu poslovnog prostora. Najmoprimci su unajmili poduzee za adaptiranje

  prostora. Radovi su procijenjeni u vrijednosti od 3.000,00 kn na koje se obraunava PDV od 25%.

  2. Kupljeno je graevinsko zemljite za koje je primljena faktura na svotu od 80.000,00 kn. 3. Aktivirano je pravo na tuu imovinu. 4. Od dobavljaa HG d.d. Zagreb nabavljeno je raunalo u vrijednosti 7.500,00 kn s ukljuenim PDV-

  om od 25% na poek od 7 dana.

  5. Plaeni su radovi dobavljau za adaptaciju. 6. Poduzee je primilo raun te platilo 10% vrijednosti projektne dokumentacije za izgradnju poslovne

  zgrade (ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 37.500,00 kn s PDV-om od 25%).

  7. Poduzee SOFT d.o.o. Rijeka isporuilo je software KONTO i ispostavio raun na 2.400,00 kn na koji se obraunava PDV od 25%.

  8. Dobavlja je instalirao program te ispostavio fakturu na 750,00 kn u emu je sadrano i 25% PDV-a. 9. Ovisni trokovi nabave (prijevoz) raunala iznose 50,00 kn s uraunatim PDV-om. 10. Raunalo se stavlja u upotrebu. 11. Knjigovodstveni program je stavljen u upotrebu. 12. Plaeni su trokovi nabave i instalacije programa KONTO poduzeu SOFT d.o.o. Rijeka. 13. Porezna uprava je izvrila procjenu vrijednosti zemljita na svotu od 81.000,00 kn i odredila porez na

  promet nekretnina (5%) koji je plaen sa iro-rauna.

  14. Primljena je faktura dobavljaa za geodetske usluge na svotu od 4.000,00 kn bez PDV-a od 25%. 15. Zemljite je stavljeno u uporabu. 16. Primljen je raun dobavljaa za gradnju prve faze zgrade (temelji i prizemlje) na svotu 60.000,00 kn

  bez PDV-a od 25%.

  17. Primljen je raun za gradnju druge faze (kat, krovite i unutarnji radovi) na svotu od 47.500,00 kn s PDV-om od 25%.

  18. Zgrada je stavljena u funkciju. 19. Podmirene su fakture dobavljaima zemljita, projektiranja i izgradnje zgrade iz dugoronog kredita

  banke.

  20. Ostatak odobrenog dugoronog kredita banke (odobreno 300.000,00 kn) poloen je kao depozit u banku.

  RAUNI IMOVINE

 • 16 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  Pretporez

  RAUNI KAPITALA (GLAVNICE) I OBVEZA

  Dobavljai

  III. Za svaku promjenu navedite o kojoj se bilannoj promjeni radi.

  1. 11.

  2. 12.

  3. 13.

  4. 14.

  5. 15.

  6. 16.

  7. 17.

  8. 18.

  9. 19.

  10. 20.

 • 17 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  IV. Sastavite bilancu na dan 31. oujka 20X1. Bilanca na dan .

  AKTIVA

  Ukupno aktiva

  PASIVA

  Ukupno pasiva

 • 18 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  Zadatak 17 I. Na osnovu podataka poduzea Ombla d.d. Dubrovnik na dan 15. sijenja 20X1. sastavite poetnu

  bilancu te proknjiite poetna stanja (PS ili S0) u glavnoj knjizi:

  Sitni inventar (3) _____________ kn, Roba u skladitu (6) 40.000,00 kn, Potraivanja od kupaca (1)

  75.000,00 kn, iro-raun u banci (1) 24.000,00 kn, Upisani temeljni kapital (9) 130.000,00 kn = _______

  obinih dionica po 2.000,00 kn za jednu dionicu, Obveze prema dobavljaima (2) 10.000,00 kn

  Bilanca na dan .

  AKTIVA PASIVA

  Ukupno aktiva Ukupno pasiva

  II. Proknjiite sljedee poslovne dogaaje u glavnoj knjizi. 1. Stigao je raun za robu u vrijednosti od 15.000,00 kn u koji je uraunat PDV od 25%. 2. Primljen je raun dobavljaa za obavljene usluge ukrcaja i iskrcaja robe u iznosu od 500,00 kn u koji

  je uraunat PDV od 25%.

  3. Primljena je faktura za prijevoz u iznosu od 1.000,00 kn u koji je uraunat PDV od 25%. 4. Poduzetnik unajmljuje posebno pakiranje (ambalau) u vrijednosti od 300,00 kn na koji se obraunava

  PDV od 25%.

  5. Stigao je raun za uvanje robe u iznosu od 300,00 kn na koji se obraunava PDV od 25%. 6. Proknjien je obraun trokova kupnje robe. 7. Roba je zaduena u skladitu po nabavnoj vrijednosti. 8. Plaen je dug dobavljaima (robe i usluga) za nabavljenu robu.

  RAUNI IMOVINE

  VJEBA 4 RAUNOVODSTVENO PRAENJE NABAVE ZALIHA (MATERIJAL,

  ROBA, SITNI INVENTAR,)

 • 19 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  RAUNI KAPITALA (GLAVNICE) I OBVEZA

  KALKULACIJA NABAVE

  Opis Svota Pretporez Svota na raunu

  Ukupno troak nabave

  III. Sastavite bilancu na dan 16. sijenja 20X1.

  Bilanca na dan .

  AKTIVA PASIVA

  Ukupno aktiva Ukupno pasiva

 • 20 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  Zadatak 18 I. Na osnovu zavrne bilance poduzea FIKS d.o.o. Osijek na dan 31. oujka 20X1. (Zadatak 16)

  proknjiite poetna stanja (PS ili S0) u glavnoj knjizi.

  II. Proknjiite sljedee poslovne dogaaje u glavnoj knjizi. 1. Stigao je raun za sirovinu (fco dobavlja) u vrijednosti od 10.000,00 kn na koji se obraunava PDV

  od 25%.

  2. Poduzetnik unajmljuje posebno pakiranje (ambalau) u vrijednosti od 500,00 kn u koji je uraunat PDV od 25%.

  3. Primljena je faktura za prijevoz u svoti od 600,00 kn na koji se obraunava PDV od 25%. 4. Stigao je raun za uvanje sirovine u svoti od 250,00 kn u koji je uraunat PDV od 25%. 5. Primljen je raun dobavljaa za obavljene usluge ukrcaja i iskrcaja sirovine na svotu od 400,00 kn na

  koji se obraunava PDV od 25%.

  6. Proknjien je obraun trokova kupnje sirovine. 7. Sirovina je zaduena u skladitu. 8. Plaeno je dobavljaima 4.000,00 kn.

  RAUNI IMOVINE

  RAUNI KAPITALA (GLAVNICE) I OBVEZA

 • 21 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  KALKULACIJA NABAVE

  Opis Svota Pretporez Svota na raunu

  Ukupno troak nabave

  III. Za svaku promjenu navedite o kakvoj se bilannoj promjeni radi.

  1. 5.

  2. 6.

  3. 7.

  4. 8.

  IV. Sastavite bilancu na dan 15. travnja 20X1.

  Bilanca na dan .

  AKTIVA PASIVA

  Ukupno aktiva Ukupno pasiva

 • 22 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  Zadatak 19

  I. Na osnovu podataka poduzea Janko Strii na dan 1. sijenja 20X1. sastavite bilancu i proknjiite poetna stanja (PS ili S0) u glavnoj knjizi.

  iro-raun (1) 200.000,00 kn; Obveze prema dobavljaima (2) 20.000,00 kn; Potraivanja od kupaca

  (1) 15.000,00 kn; Obveze za plae (2) 18.000,00 kn; Upisani kapital (9) ? ; Kupljeni komercijalni

  zapisi (1) 13.000,00 kn ; Zakonske rezerve (9) 30.000,00 kn ; Sitni inventar (3) 10.000,00 kn ;

  Graevinski objekt (0) 50.000,00 kn ; Primljeni dugoroni krediti (9) 35.000,00 kn.

  Bilanca na dan .

  AKTIVA PASIVA

  Ukupno aktiva Ukupno pasiva

  II. Proknjiite sljedee poslovne dogaaje u glavnoj knjizi. *Stopa PDV-a iznosi 25%

  1. Od dobavljaa Pepa Pig d.o.o. narueno je 200 komada alica s natpisom (trgovaka roba) te je primljena faktura tog dobavljaa u iznosu od 200.000,00 kn plus PDV.

  2. Od dobavljaa Winx d.o.o. primljena je faktura za stroj u iznosu od 200.000,00 kn plus PDV. 3. Kupljena je sirovina i primljena je faktura od dobavljaa Ben Ten d.o.o. na iznos od 319.800,00 kn, s

  ukljuenim PDV-om.

  4. Od prijevoznika Tomica d.o.o. primljena je faktura za prijevoz i istovar alica u iznosu od 20.000,00 kn plus PDV.

  5. Trgovako drutvo uloilo je u obveznice po nominalnoj vrijednosti 10.000,00 kn na 3 godine uz kamatnu stopu od 10 % godinje.

  6. Primljena je faktura Traktor Tom d.o.o. za istovar sirovina na iznos od 20.000,00 kn plus PDV. 7. Knjii se obraun nabave sirovina. 8. Primljena je faktura dobavljaa Monster High d.o.o. za montau stroja u iznosu od 10.000,00 kn s

  ukljuenim PDV-om.

  9. Knjii se obraun nabave robe. 10. alice (trgovaka roba) se uskladitavaju po nabavnoj vrijednosti 11. Evidentirajte nabavu sirovina po stvarnom troku nabave. 12. Stroj je stavljen u uporabu.

  VJEBA 5 PONAVLJANJE GRADIVA ZA I. KOLOKVIJ

 • 23 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  RAUNI IMOVINE

  RAUNI KAPITALA (GLAVNICE) I OBVEZA

 • 24 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  KALKULACIJA NABAVE

  Opis Svota Pretporez Svota na raunu

  Ukupno troak nabave

  KALKULACIJA NABAVE

  Opis Svota Pretporez Svota na raunu

  Ukupno troak nabave

  III. Za svaku promjenu navedite o kakvoj se bilannoj promjeni radi.

  1. 7.

  2. 8.

  3. 9.

  4. 10.

  5. 11.

  6. 12.

  IV. Sastavite bilancu na dan 16. sijenja 20X1.

  Bilanca na dan .

  AKTIVA PASIVA

  Ukupno aktiva Ukupno pasiva

 • 25 | P r i r u n i k z a v j e b e i z k o l e g i j a R a u n o v o d s t v o

  LITERATURA

  1. Hadrovi Zeki, Blaenka, Raunovodstvo/Osnove raunovodstva, Vjebe, Interna skripta, II. (ljetni)

  semestar, ak. god. 2009./10., IV. izmijenjena i dopunjena naklada, Osijek, 2009.

  2. Grupa autora (red.), Raunovodstvo Prirunik za vjebe, 2. izdanje, Hrvatska zajednica raunovoa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2010.

  3. Skupina autora, Raunovodstvo poduzetnika s primjerima knjienja, X. izmijenjena i dopunjena naklada, RRiFplus Zagreb, 2014.

  4. Meigs & Meigs, RAUNOVODSTVO Temelj poslovnog odluivanja, XI. izdanje, MATE d.o.o., Zagreb, 1999.