25
doc. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić Dina Liović, mag. oec. PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA akademska 2018./2019. godina I. DIO nastavno gradivo za 1. kolokvij Osijek, 2018.

PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

doc. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić

Dina Liović, mag. oec.

PRIRUČNIK ZA VJEŽBE

IZ KOLEGIJA

OSNOVE RAČUNOVODSTVA akademska 2018./2019. godina

I. DIO nastavno gradivo za 1. kolokvij

Osijek, 2018.

Page 2: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

2 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

Razina programa Preddiplomski stručni studij

Studijski program Računovodstvo, Trgovina

Studijska godina 1. godina

Semestar I. semestar

Status kolegija Obvezni studija

ECTS bodovi 6 ECTS

Broj sati po semestru Predavanja: 45 | Seminari: - | Vježbe: 15

Predavanja: Utorak, 09:00h - 11:45h, dvorana broj 3

Vježbe:

Utorak, prema rasporedu sati po grupama, dvorana broj 7:

smjer Trgovina → 12:00h – 12:45h

smjer Računovodstvo → 13:00h – 13:45h

Pristup sustavu

CARNet Loomen: e-kolegij: Osnove računovodstva *lozinka dobivena na uvodnom predavanju!

Literatura:

1. Žager, Katarina, et al. (red. Lajoš Žager) (2016) Računovodstvo I: računovodstvo za

neračunovođe, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb (str. 1

– 138.)

2. Gulin, Danimir, et al. (red. Danimir Gulin) (2018) Računovodstvo II – evidentiranje

poslovnih procesa, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb

3. Grupa autora (red. Perčević, H.), (2018) Računovodstvo II – Priručnik za vježbe,

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb

4. Hadrović Zekić, B., Liović, D. (2018) Priručnik za vježbe iz Osnova računovodstva,

Ekonomski fakultet u Osijeku, dostupno u sustavu CARNet Loomen

5. Predavanja (prezentacije) u sustavu CARNet Loomen

PREDMETNI NASTAVNICI INFO TERMINI KONZULTACIJA

doc.dr.sc. Blaženka

Hadrović Zekić (nositelj kolegija)

Kabinet: 53

Telefon: +385 31 22 44 61

Email: [email protected]

Ponedjeljak 08:30h – 10:00h

Četvrtak 13:30h – 15:30h

Dina Liović, mag.oec. (asistent) Kabinet: Asistentski kabinet br.2

Telefon: + 385 31 224 464

Email: [email protected]

Utorak 10:00h - 11:00h

Srijeda 17:00h - 18:00h

Matija Grgurić demonstrator kolegija

SLUŽBENA E-ADRESA KOLEGIJA: [email protected]

Page 3: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

3 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

SADRŽAJ PRIRUČNIKA (I. DIO):

R.br. NAZIV TEMATSKE CJELINE Stranice

od – do.

Zadatci

od – do.

VJEŽBA 1 Prepoznavanje i razvrstavanje imovine, glavnice i obveza;

osnovna računovodstvena jednadžba, bilanca str. 4 – 8.

zadatci

1. - 11.

VJEŽBA 2 Knjiženje poslovnih promjena i prepoznavanje bilančnih

promjena na imovini, kapitalu i obvezama str. 11 – 12.

zadatci

12. – 14.

VJEŽBA 3 Računovodstveno praćenje dugotrajne nematerijalne

i materijalne imovine str. 13 – 17.

zadatci

15. – 16.

VJEŽBA 4 Računovodstveno praćenje nabave zaliha

(materijal, roba, sitni inventar,…) str. 18 – 21.

zadatci

17. - 18.

VJEŽBA 5 PONAVLJANJE GRADIVA ZA I. KOLOKVIJ str. 22 – 24. zadatak

19.

I. KOLOKVIJ - 23. 11. 2018. (petak), 14:00 h, dvorana 3

NAPOMENE:

*Nastavno gradivo Vježbi 1. – 5. (uključujući Vježbu 5) ulazi u gradivo I. kolokvija koji će se u akademskoj

2018./2019. godini održati 23. studenog 2018. godine s početkom u 14:00h u dvorani broj 3.

*Obrada Vježbe broj 6 (Računovodstveno praćenje nabave zaliha (materijal, roba, sitni inventar,…) po planskoj/standardnoj/prodajnoj vrijednosti) po planu i programu predviđena je za tjedan u kojem će se održati 1.

kolokvij (na dan 20.11.2018.), no NE ULAZI u I. kolokvij.

UPUTE ZA I. KOLOKVIJ

- vrijeme pisanja: 1h i 30 min

- 2 dijela: teorija + zadatci

- ukupno 100 bodova, no u konačnoj ocjeni čini 30%

→ 100*30% = ukupno u konačnoj ocjeni I. kolokvij

može donositi 30 bodova!

- prolazna ocjena 60% od ukupno 30 (zbroj teorije i

zadataka) = max 30 bodova * 60% = 18 bodova

UVJET ZA IZLAZAK NA 2.KOLOKVIJ:

- min. 18 bodova iz I. kolokvija

GRADIVO I. KOLOKVIJA:

PREDAVANJA (prezentacije s nastave)

VJEŽBE – 1, 2, 3, 4, 5

TEORIJA:

- 30 pitanja

- ABCD / da-ne / nadopunjavanje

ZADATCI:

• sastavljanje početne bilance

• knjiženje početnih stanja

• knjiženje nabave dugotrajne imovine

• knjiženje nabave kratkotrajne imovine

• kalkulacija nabave

• razvrstavanje bilančnih promjena

• završna stanja na kontima • stopa PDV-a – različito od 25%!

- broj razreda će biti naznačen u zagradi

PRISTUP KOLOKVIJU / ISPITU

- potrebno je sa sobom ponijeti identifikacijsku ispravu

→ X-ica

NE: osobna, zdravstvena i dokumenti bez slike!

→ Kalkulator

NE: mobitel/smartphone/tablet i sl.

→ Plavu ili crnu kemijsku olovku

NE: crvenu kemijsku, piši-briši olovku, grafitnu/

tehničku olovku

NE: dodatni papir, računski plan,…

Page 4: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

4 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

Zadatak 1 U strukturi imovine odvojite DUGOTRAJNU od KRATKOTRAJNE imovine:

poslovne zgrade, zalihe materijala, oprema, mjenice, žiro-račun, zemljišta, devizna blagajna, licencije

DUGOTRAJNA IMOVINA KRATKOTRAJNA IMOVINA

Zadatak 2 U strukturi imovine odvojite DUGOTRAJNU od KRATKOTRAJNE imovine:

potraživanja za PDV, potraživanja od zaposlenih, koncesije, dionice, potraživanja od kupaca, trgovačka

roba, dani dugoročni depoziti, namještaj, strojevi, sitan inventar, vozila, devizni račun, pogonski

inventar, čekovi

DUGOTRAJNA IMOVINA KRATKOTRAJNA IMOVINA

Zadatak 3 U strukturi DUGOTRAJNE IMOVINE izdvojite:

uredsko pokućstvo, građevinsko zemljište bez zgrada, patenti, ulaganja u koncesije, depoziti dugoročni,

zajmovi povezanim poduzetnicima

NEMATERIJALNA IMOVINA MATERIJALNA IMOVINA FINANCIJSKA IMOVINA

VJEŽBA 1 PREPOZNAVANJE I RAZVRSTAVANJE IMOVINE, GLAVNICE I

OBVEZA; OSNOVNA RAČUNOVODSTVENA JEDNADŽBA, BILANCA

Page 5: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

5 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

Zadatak 4

U strukturi DUGOTRAJNE IMOVINE izdvojite:

tvorničke zgrade, ulaganje u licenciju, voćnjaci, ulaganje u patente, gudvil (goodwill), predujmovi za

postrojenja i opremu, udjeli (dionice) u povezanim poduzetnicima, poljoprivredno zemljište, dugoročna

ulaganja u obveznice, knjige, zajmovi povezanim poduzetnicima

NEMATERIJALNA IMOVINA MATERIJALNA IMOVINA FINANCIJSKA IMOVINA

Zadatak 5

U strukturi KRATKOTRAJNE IMOVINE izdvojite:

materijal, komercijalni zapisi Republike Hrvatske, potraživanja od zaposlenih, poluproizvodi, dani

kratkoročni depoziti, devizni akreditiv, dani kratkoročni zajmovi, potraživanja od vlasnika, žiro-račun,

kupci, gotovi proizvodi

ZALIHE POTRAŽIVANJA

KRATKOTRAJNA

FINANCIJSKA

IMOVINA

NOVAC U BANCI I

BLAGAJNI

Zadatak 6

U strukturi KRATKOTRAJNE IMOVINE izdvojite:

sitni inventar, potraživanja za doprinose, blagajnički zapisi, blagajna, potraživanja od vlasnika,

nedovršena proizvodnja, mjenice, rezervni dijelovi, devizni računi, žiro-račun, potraživanja za poreze

ZALIHE POTRAŽIVANJA

KRATKOTRAJNA

FINANCIJSKA

IMOVINA

NOVAC U BANCI I

BLAGAJNI

Page 6: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

6 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

Zadatak 7

U strukturi IMOVINE izdvojite sljedeće POJAVNE OBLIKE:

devizni račun, patenti, blagajnički zapisi, pogonski i skladišni inventar, rezervni dijelovi, dionice

povezanog poduzetnika, potraživanja od zaposlenih

DUGOTRAJNA IMOVINA

NEMATERIJALNA IMOVINA MATERIJALNA IMOVINA FINANCIJSKA IMOVINA

KRATKOTRAJNA IMOVINA

ZALIHE POTRAŽIVANJA FINANCIJSKA

IMOVINA

NOVAC U BANCI I

BLAGAJNI

Zadatak 8 U strukturi GLAVNICE I OBVEZA izdvojite:

temeljna dioničarska glavnica, dugoročni kredit, kratkoročni kredit, dobitak tekuće godine, obveze za

plaće, obveze prema povezanim poduzećima

GLAVNICA I PRIČUVE DUGOROČNE OBVEZE KRATKOROČNE OBVEZE

Zadatak 9 U strukturi IMOVINE, GLAVNICE I OBVEZA izdvojite sljedeće POJAVNE OBLIKE:

računalni softver, ambalaža, izdani komercijalni zapisi, dani kratkoročni krediti, dani dugoročni depoziti,

revalorizacijske pričuve, potraživanja po doprinosima, primljeni predujam, zakonske pričuve, izdane

obveznice, kupljene dionice, goodwill, izdane obveznice, prirodna bogatstva, potraživanja od zaposlenih,

uzet dugoročni kredit, dani predujam, umjetnička djela, žiro-račun, roba u komisiji

DUGOTRAJNA IMOVINA

NEMATERIJALNA IMOVINA MATERIJALNA IMOVINA FINANCIJSKA IMOVINA

Page 7: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

7 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

KRATKOTRAJNA IMOVINA

ZALIHE POTRAŽIVANJA FINANCIJSKA

IMOVINA

NOVAC U BANCI I

BLAGAJNI

GLAVNICA I PRIČUVE DUGOROČNE OBVEZE KRATKOROČNE OBVEZE

NAPOMENA! IMOVINA

(dani) kredit

(dani) depozit

(dani) predujam

(kupljene) obveznice

(primljene) mjenice

(primljeni) čekovi

(kupljene) dionice

OBVEZE (DUGOVI)

(primljeni) kredit

(primljeni) depozit

(primljeni) predujam

(izdane) obveznice

(izdane) mjenice

(izdani) čekovi

GLAVNICA

izdane dionice

RAČUNSKI OBLIK BILANCE

AKTIVA PASIVA

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A

NEUPLAĆENI KAPITAL 00

B) DUGOTRAJNA IMOVINA 0

I. nematerijalna imovina 01

II. materijalna imovina 02-05

III. dugotrajna novčana imovina 06

IV. potraživanja 07

V. odgođena porezna imovina 08

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 1, 3, 6

I. zalihe 3, 6

II. potraživanja 12-15

III. kratkotrajna novčana imovina 11

IV. novac u banci i blagajni 10

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZ-

DOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 19

A) GLAVNICA I PRIČUVE 9

I. temeljna (upisana) glavnica 90

II. kapitalne rezerve 91

III. rezerve iz dobitka 92

IV. revalorizacijske pričuve 93

V. zadržani dobitak ili preneseni gubitak 94

VI. dobitak ili gubitak poslovne godine 95

VII. manjinski interes

96

B) REZERVIRANJA 28

C) DUGOROČNE OBVEZE 25-26

D) KRATKOROČNE OBVEZE 20-24

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I

PRIHODA BUDUĆEG RAZDOBLJA 29

Aktiva ukupno Pasiva ukupno

razred 4 – Troškovi po vrstama, financijski i ostali rashodi

razred 5 – Mjesta i nositelji troškova

razred 7 – Pokriće rashoda i prihodi razdoblja

razred 8 – Financijski rezultat poslovanja

Page 8: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

8 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

OSNOVNA RAČUNOVODSTVENA JEDNADŽBA

AKTIVA = PASIVA

IMOVINA = GLAVNICA (KAPITAL) + OBVEZE

GLAVNICA (KAPITAL) = __________________________

OBVEZE = ________________________________________

Zadatak 10 Izračunajte iznose koji nedostaju korištenjem osnovne računovodstvene jednadžbe.

IMOVINA = GLAVNICA + OBVEZE

A 18.000,00 kn 8.000,00 kn

B 40.000,00 kn 10.000,00 kn

C 25.000,00 kn 25.000,00 kn

D 500.000,00 kn 450.000,00 kn

E 270.000,00 kn 100.000,00 kn

F 200.000,00 kn 140.000,00 kn

Zadatak 11 Izračunajte iznose koji nedostaju koristeći osnovnu računovodstvenu jednadžbu:

Pozicija A B C

Obveze prema dobavljačima (2) 5.000,00 2.000,00

Potraživanja od kupaca (1) 15.500,00 30.000,00 13.000,00

Zalihe sirovina i materijala (3) 2.700,00 5.000,00 2.500,00

Žiro-račun u banci (1) 5.970,00 5.500,00 8.000,00

Glavnica (9) 49.000,00 57.500,00 Postrojenja i oprema (0) 30.000,00 12.000,00

Zemljišta (0) 14.000,00 2.500,00 10.000,00

Pozicija D E F

Obveze prema dobavljačima (2) 16.000,00 12.000,00 9.000,00

Potraživanja od kupaca (1) 1.000,00 3.400,00

Zalihe rezervnih dijelova (3) 1.342,00 2.000,00 900,00

Žiro-račun u banci (1) 7.533,00 12.000,00 Glavnica (9) 7.000,00 20.000,00 4.300,00

Strojevi (0) 4.372,00 16.000,00 680,00

Zgrade (0) 2.864,00 590,00

Pozicija G H I

Obveze prema dobavljačima (2) 10.000,00 4.000,00 Potraživanja od kupaca (1) 2.400,00 2.680,00 7.833,00

Zalihe robe (6) 3.733,00 3.440,00

Žiro-račun u banci (1) 1.030,00 8.484,00 5.321,00

Glavnica (9) 10.300,00 7.463,00

Strojevi (0) 5.820,00 2.372,00 2.222,00

Zgrade (0) 3.460,00 1.002,00 8.641,00

Page 9: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

9 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

GLAVNA KNJIGA

RAČUNI IMOVINE RAČUNI KAPITALA (GLAVNICE)

I OBVEZA

RAČUN AKTIVE RAČUN PASIVE

Početno stanje – – Početno stanje

+ Zaključno stanje Zaključno stanje +

BILANČNE PROMJENE NA AKTIVI I PASIVI, TE RASHODIMA I PRIHODIMA

CENTRIPETALNE PROMJENE (A+ P+) – ulaz imovine iz okruženja, povećanje aktive i povećanje

pasive; povećanje imovine uz istovremeno povećanje glavnice ili smanjenja obveza uslijed nastanka prihoda

CENTRIFUGALNE PROMJENE (A- P-) – izlaz imovine iz poduzeća u okruženje, smanjenje aktive i

smanjenje pasive; smanjenje imovine uz istovremeno smanjene glavnice ili povećanje obveza uslijed nastanka

rashoda

KONCENTRIČNE PROMJENE (A+ A-) – kretanja unutar poduzeća, promjena pojavnog oblika

imovine u aktivi

PERIFERIJSKE PROMJENE (P+ P-) – kretanja izvan poduzeća, promjena oblika unutar pasive;

smanjenje kapitala uz istovremeno povećanje obveza uslijed rashoda; povećanje glavnice uz istovremeno

smanjene obveza uslijed prihoda

*NAPOMENA: knjigovodstveni događaji na rashodima i prihodima promatraju se s polazišta njihova

utjecaja na račun glavnice.

GLAVNA KNJIGA

Računi rashoda Računi prihoda

RAČUN RASHODA RAČUN PRIHODA

+ +

GLAVNICA

(smanjenje) (povećanje)

DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO je tehnika bilježenja nastalih knjigovodstvenih događaja tako da se

svaki događaj bilježi najmanje na dva knjigovodstvena računa od kojih jedan račun duguje, a drugi račun

potražuje istu svotu.

Pri početnim stanjima i povećanju imovine (RAČUNI IMOVINE) knjiže se na dugovnu stranu. *IZNIMKE:

vrijednosna usklađenja, akumulirana amortizacija, odstupanja od stvarne cijene, uračunana marža ili razlika u

cijeni koji se u bilanci knjiže u aktivu u zagradi, a u dnevniku i glavnoj knjizi knjiže se na potražnu stranu.

Pri početnim stanjima i povećanju obveza i glavnice (RAČUNI KAPITALA (GLAVNICE) I OBVEZA) knjiže

se na potražnu stranu.

Page 10: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

10 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

Knjiženja na dnevniku:

Red

br. Opis Račun

Svota

Duguje Potražuje

PS opis računa

opis računa

Za početno stanje b

1.a

opis računa

opis računa

Opis knjiženja b

broj računa

broj računa c

svota

svota

2. opis računa

opis računa

Opis knjiženja b

broj računa

broj računa

svota

svota

Prijenos/Ukupno d zbroj dugovne strane zbroj potražne strane

Knjiženja na računima glavne knjige:

broj računa c – opis računa imovine b broj računa c – opis računa izvora imovine b

(1) svota

svota (2) (2) svota svota (1a)

Objašnjenja:

a Redni broj knjiženja. Broj knjiženja u dnevniku se mora slagati s knjiženjem u glavnoj knjizi.

b Upisuje se opis računa na koji se knjiži (mora se slagati s brojem računa u računskom planu i

knjiženjem na računu u glavnoj knjizi) te opisom knjiženja (služi nam radi praćenja događaja pri

poduzeću)

c Upisuje se broj računa (konta) sukladno računskom (kontnom) planu poduzeća. Broj računa na

koji se knjiži u dnevniku se mora slagati s brojem računa knjiženja u glavnoj knjizi.

d Na kraju završene stranice zbraja se stranica dnevnika i upisuje «Prijenos». Sljedeća se stranica

počinje s «Donos» i sumom prethodne stranice. Kod završavanja zadatka upisuje se «Ukupno» i

zbraja dnevnik. Zbroj dugovne i potražne strane dnevnika mora biti jednak.

Page 11: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

11 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

Zadatak 12 Potrebno je utvrditi sljedeće iznose koristeći temeljnu računovodstvenu jednadžbu:

a) Kakva je promjena KAPITALA ako se imovina trgovačkog društva povećala za 220 kn, a obveze su se

smanjile za 600 kn?

b) Kakva je promjena IMOVINE ukoliko su se obveze povećale za 1.200 kn, a kapital smanjio za 150 kn?

c) Kakva je promjena OBVEZA ukoliko se imovina smanjila za 850 kn, a kapital povećao za 350 kn?

Zadatak 13

Izračunajte iznose koji nedostaju u svakom od sljedećih slučajeva koristeći osnovnu računovodstvenu

jednadžbu:

1. Trgovačko društvo Alfa d.d. 1. siječnja 20X1. ima imovinu u ukupnoj vrijednosti 500.000 kn i kapital u

iznosu 200.000 kn. Izračunajte visinu obveza.

2. Trgovačko društvo je dobilo kredit od banke 12. siječnja 20X1. u iznosu od 50.000 kn.

3. Trgovačko društvo je kupilo opremu za koju je 20. veljače 20X1. primilo fakturu dobavljača Beta d.o.o.

na iznos od 120.000 kn.

4. Plaćena je faktura dobavljaču Beta d.o.o. 15. ožujka 20X1. u iznosu 100.000 kn.

5. Vraćen je dio kredita banci 17. ožujka 20X1. u iznosu od 20.000 kn.

6. Kupljena je trgovačka roba 1. travnja 20X1., koja je plaćena gotovinom u iznosu od 60.000 kn.

7. Trgovačko društvo uložilo je 15. svibnja 20X1. u dionice u iznosu od 100.000 kn. (kupovina dionica)

8. Dobavljaču Beta d.o.o. za ostatak duga 1. lipnja 20X1. izdana je mjenica na 20.000 kn.

9. Istom dobavljaču predan je ček na 300.000 kn.

IMOVINA = GLAVNICA + OBVEZE PROMJENA

1 Početno stanje (PS ili S0)

2 3 4 5 6 7 8 9

VJEŽBA 2 KNJIŽENJE POSLOVNIH PROMJENA I PREPOZNAVANJE BILANČNIH

PROMJENA NA IMOVINI, KAPITALU I OBVEZAMA

Page 12: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

12 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

Zadatak 14

Osnovano je poduzeće Gama d.o.o. Pomoću osnovnog računovodstvenog modela potrebno je

evidentirati sljedeće poslovne događaje tijekom razdoblja: 1. Uplaćen je temeljni kapital 20.000 kn.

2. Kupljena je roba koja je plaćena gotovinom 8.000 kn.

3. Kupljena je roba za što je primljena faktura na 1.500 kn.

4. Plaćena je roba dobavljaču 1.500 kn.

5. Kupljena je dodatna zaliha robe što je plaćeno gotovinom 1.500 kn, a za 1.000 kn primljena je faktura dobavljača.

6. Kupljena je oprema i primljena faktura od dobavljača za 10.000 kn.

7. Plaćeno je tom dobavljaču odobrenim dugoročnim kreditom od banke.

8. Dan je kratkoročni zajam poslovnom partneru u iznosu od 5.000 kn.

I M O V I N A = KAPITAL + OBVEZE Promjena

oprema(0) + roba(6) + dani zajam(1) + novac(1) = kapital(9) + dug.kredit(2) +dobavljači(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

ZS

RAČUNI IMOVINE

RAČUNI KAPITALA (GLAVNICE) I OBVEZA

Bilanca na dan .

AKTIVA PASIVA

Ukupno aktiva Ukupno pasiva

Page 13: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

13 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

Zadatak 15

I. Na osnovu podataka iz poduzeća DAJ grickalice j.d.o.o. Osijek na dan 1. siječnja 20X1. sastavite

početnu bilancu te proknjižite početna stanja (PS ili S0) u glavnoj knjizi: Žiro-račun (1) 30,00 kn,

Kapital (9) ?

Bilanca na dan . AKTIVA PASIVA

Ukupno aktiva Ukupno pasiva

II. Proknjižite poslovne događaje u glavnoj knjizi:

1. Baki Janji se svidio poslovni plan vlasnika DAJ grickalica j.d.o.o. pa je odlučila posuditi 20.000,00 kn

za poslovanje. S DAJ grickalicama j.d.o.o. potpisan je ugovor o dugoročnom financijskom zajmu s

godišnjom kamatom od 5% na razdoblje od 2 godine. Zajam se otplaćuje dva puta godišnje (u travnju

i listopadu) prema otplatnom planu.

2. Plaćeni su ovisni troškovi koncesije (javni bilježnik i ostalo) koji iznose 400,00 kn s uračunatim PDV-

om od 25%.

3. Stigao je račun DAJ grickalicama j.d.o.o. za troja kolica s hladnjakom pojedinačne vrijednosti

1.500,00 kn bez PDV-a od 25%.

4. Primljen je račun za koncesiju na prodaju grickalica, sladoleda i sokova u sportskim objektima u iznosu

od 5000,00 kn na koji se uračunava PDV-a od 25%.

5. Dobavljaču kolica plaćeno je 2.000,00 kn sa žiro-računa.

6. Koncesija je aktivirana.

7. Uzet je u najam ured sa skladištem u okviru sportskih objekata. Unajmljeno je poduzeće Popravak

d.o.o. za adaptaciju ureda i skladišta i po završetku radova izvođač radova je ispostavio je račun od

1.000,00 kn bez PDV-a od 25%.

8. Ovisni troškovi nabave kolica su 250,00 kn s uračunatim PDV-om od 25%.

9. Sa žiro-računa su plaćeni troškovi adaptacije u iznosu od 400,00 kn bez PDV-a od 25%.

10. Ured sa skladištem je stavljen u upotrebu (aktivirano je pravo na tuđu imovinu).

11. Kolica su stavljena u upotrebu.

12. Dobavljaču kolica je izdana mjenica na preostali iznos.

RAČUNI IMOVINE

VJEŽBA 3 RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE DUGOTRAJNE NEMATERIJALNE I

MATERIJALNE IMOVINE

Page 14: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

14 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

RAČUNI KAPITALA (GLAVNICE) I OBVEZA

III. Za svaku promjenu navedite o kakvoj se bilančnoj promjeni radi.

1. 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

IV. Sastavite bilancu na dan 31. siječnja 20X1.

Bilanca na dan .

AKTIVA

Ukupno aktiva

PASIVA

Ukupno pasiva

Page 15: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

15 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

Zadatak 16 I. Na osnovu podataka iz bilance poduzeća FIKS d.o.o. Osijek na dan 1. siječnja 20X1. sastavite

početnu bilancu te proknjižite početna stanja (PS ili S0) u glavnoj knjizi. Žiro-račun (1) 20.000,00 kn,

Kapital (9) ?

Bilanca na dan .

AKTIVA PASIVA

Ukupno aktiva Ukupno pasiva

II. Proknjižite poslovne događaje do 31. ožujka 20X1. u glavnoj knjizi.

1. Sklopljen je ugovor o najmu poslovnog prostora. Najmoprimci su unajmili poduzeće za adaptiranje

prostora. Radovi su procijenjeni u vrijednosti od 3.000,00 kn na koje se obračunava PDV od 25%.

2. Kupljeno je građevinsko zemljište za koje je primljena faktura na svotu od 80.000,00 kn.

3. Aktivirano je pravo na tuđu imovinu.

4. Od dobavljača HG d.d. Zagreb nabavljeno je računalo u vrijednosti 7.500,00 kn s uključenim PDV-

om od 25% na poček od 7 dana.

5. Plaćeni su radovi dobavljaču za adaptaciju.

6. Poduzeće je primilo račun te platilo 10% vrijednosti projektne dokumentacije za izgradnju poslovne

zgrade (ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 37.500,00 kn s PDV-om od 25%).

7. Poduzeće SOFT d.o.o. Rijeka isporučilo je software KONTO i ispostavio račun na 2.400,00 kn na koji

se obračunava PDV od 25%.

8. Dobavljač je instalirao program te ispostavio fakturu na 750,00 kn u čemu je sadržano i 25% PDV-a.

9. Ovisni troškovi nabave (prijevoz) računala iznose 50,00 kn s uračunatim PDV-om.

10. Računalo se stavlja u upotrebu.

11. Knjigovodstveni program je stavljen u upotrebu.

12. Plaćeni su troškovi nabave i instalacije programa KONTO poduzeću SOFT d.o.o. Rijeka.

13. Porezna uprava je izvršila procjenu vrijednosti zemljišta na svotu od 81.000,00 kn i odredila porez na

promet nekretnina (5%) koji je plaćen sa žiro-računa.

14. Primljena je faktura dobavljača za geodetske usluge na svotu od 4.000,00 kn bez PDV-a od 25%.

15. Zemljište je stavljeno u uporabu.

16. Primljen je račun dobavljača za gradnju prve faze zgrade (temelji i prizemlje) na svotu 60.000,00 kn

bez PDV-a od 25%.

17. Primljen je račun za gradnju druge faze (kat, krovište i unutarnji radovi) na svotu od 47.500,00 kn s

PDV-om od 25%.

18. Zgrada je stavljena u funkciju.

19. Podmirene su fakture dobavljačima zemljišta, projektiranja i izgradnje zgrade iz dugoročnog kredita

banke.

20. Ostatak odobrenog dugoročnog kredita banke (odobreno 300.000,00 kn) položen je kao depozit u

banku.

RAČUNI IMOVINE

Page 16: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

16 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

Pretporez

RAČUNI KAPITALA (GLAVNICE) I OBVEZA

Dobavljači

III. Za svaku promjenu navedite o kojoj se bilančnoj promjeni radi.

1. 11.

2. 12.

3. 13.

4. 14.

5. 15.

6. 16.

7. 17.

8. 18.

9. 19.

10. 20.

Page 17: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

17 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

IV. Sastavite bilancu na dan 31. ožujka 20X1.

Bilanca na dan .

AKTIVA

Ukupno aktiva

PASIVA

Ukupno pasiva

Page 18: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

18 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

Zadatak 17 I. Na osnovu podataka poduzeća Ombla d.d. Dubrovnik na dan 15. siječnja 20X1. sastavite početnu

bilancu te proknjižite početna stanja (PS ili S0) u glavnoj knjizi:

Sitni inventar (3) – _____________ kn, Roba u skladištu (6) – 40.000,00 kn, Potraživanja od kupaca (1) –

75.000,00 kn, Žiro-račun u banci (1) – 24.000,00 kn, Upisani temeljni kapital (9) – 130.000,00 kn = _______

običnih dionica po 2.000,00 kn za jednu dionicu, Obveze prema dobavljačima (2) – 10.000,00 kn

Bilanca na dan .

AKTIVA PASIVA

Ukupno aktiva Ukupno pasiva

II. Proknjižite sljedeće poslovne događaje u glavnoj knjizi.

1. Stigao je račun za robu u vrijednosti od 15.000,00 kn u koji je uračunat PDV od 25%.

2. Primljen je račun dobavljača za obavljene usluge ukrcaja i iskrcaja robe u iznosu od 500,00 kn u koji

je uračunat PDV od 25%.

3. Primljena je faktura za prijevoz u iznosu od 1.000,00 kn u koji je uračunat PDV od 25%.

4. Poduzetnik unajmljuje posebno pakiranje (ambalažu) u vrijednosti od 300,00 kn na koji se obračunava

PDV od 25%.

5. Stigao je račun za čuvanje robe u iznosu od 300,00 kn na koji se obračunava PDV od 25%.

6. Proknjižen je obračun troškova kupnje robe.

7. Roba je zadužena u skladištu po nabavnoj vrijednosti.

8. Plaćen je dug dobavljačima (robe i usluga) za nabavljenu robu.

RAČUNI IMOVINE

VJEŽBA 4 RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE NABAVE ZALIHA (MATERIJAL,

ROBA, SITNI INVENTAR,…)

Page 19: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

19 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

RAČUNI KAPITALA (GLAVNICE) I OBVEZA

KALKULACIJA NABAVE

Opis Svota Pretporez Svota na računu

Ukupno trošak nabave

III. Sastavite bilancu na dan 16. siječnja 20X1.

Bilanca na dan .

AKTIVA PASIVA

Ukupno aktiva Ukupno pasiva

Page 20: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

20 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

Zadatak 18 I. Na osnovu završne bilance poduzeća FIKS d.o.o. Osijek na dan 31. ožujka 20X1. (Zadatak 16)

proknjižite početna stanja (PS ili S0) u glavnoj knjizi.

II. Proknjižite sljedeće poslovne događaje u glavnoj knjizi.

1. Stigao je račun za sirovinu (fco dobavljač) u vrijednosti od 10.000,00 kn na koji se obračunava PDV

od 25%.

2. Poduzetnik unajmljuje posebno pakiranje (ambalažu) u vrijednosti od 500,00 kn u koji je uračunat

PDV od 25%.

3. Primljena je faktura za prijevoz u svoti od 600,00 kn na koji se obračunava PDV od 25%.

4. Stigao je račun za čuvanje sirovine u svoti od 250,00 kn u koji je uračunat PDV od 25%.

5. Primljen je račun dobavljača za obavljene usluge ukrcaja i iskrcaja sirovine na svotu od 400,00 kn na

koji se obračunava PDV od 25%.

6. Proknjižen je obračun troškova kupnje sirovine.

7. Sirovina je zadužena u skladištu.

8. Plaćeno je dobavljačima 5.000,00 kn.

RAČUNI IMOVINE

RAČUNI KAPITALA (GLAVNICE) I OBVEZA

Page 21: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

21 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

KALKULACIJA NABAVE

Opis Svota Pretporez Svota na računu

Ukupno trošak nabave

III. Za svaku promjenu navedite o kakvoj se bilančnoj promjeni radi.

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

IV. Sastavite bilancu na dan 15. travnja 20X1.

Bilanca na dan .

AKTIVA PASIVA

Ukupno aktiva Ukupno pasiva

Page 22: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

22 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

Zadatak 19

I. Na osnovu podataka poduzeća Janko Strižić na dan 1. siječnja 20X1. sastavite bilancu i proknjižite

početna stanja (PS ili S0) u glavnoj knjizi.

Žiro-račun (1) 200.000,00 kn; Obveze prema dobavljačima (2) 20.000,00 kn; Potraživanja od kupaca

(1) 15.000,00 kn; Obveze za plaće (2) 18.000,00 kn; Upisani kapital (9) ? ; Kupljeni komercijalni

zapisi (1) 13.000,00 kn ; Zakonske rezerve (9) 30.000,00 kn ; Sitni inventar (3) 10.000,00 kn ;

Građevinski objekt (0) 50.000,00 kn ; Primljeni dugoročni krediti (9) 35.000,00 kn.

Bilanca na dan .

AKTIVA PASIVA

Ukupno aktiva Ukupno pasiva

II. Proknjižite sljedeće poslovne događaje u glavnoj knjizi. *Stopa PDV-a iznosi 25%

1. Od dobavljača Pepa Pig d.o.o. naručeno je 200 komada šalica s natpisom (trgovačka roba) te je

primljena faktura tog dobavljača u iznosu od 200.000,00 kn plus PDV.

2. Od dobavljača Winx d.o.o. primljena je faktura za stroj u iznosu od 200.000,00 kn plus PDV.

3. Kupljena je sirovina i primljena je faktura od dobavljača Ben Ten d.o.o. na iznos od 319.800,00 kn, s

uključenim PDV-om.

4. Od prijevoznika Tomica d.o.o. primljena je faktura za prijevoz i istovar šalica u iznosu od 20.000,00

kn plus PDV.

5. Trgovačko društvo uložilo je u obveznice po nominalnoj vrijednosti 10.000,00 kn na 3 godine uz

kamatnu stopu od 10 % godišnje.

6. Primljena je faktura Traktor Tom d.o.o. za istovar sirovina na iznos od 20.000,00 kn plus PDV.

7. Knjiži se obračun nabave sirovina.

8. Primljena je faktura dobavljača Monster High d.o.o. za montažu stroja u iznosu od 10.000,00 kn s

uključenim PDV-om.

9. Knjiži se obračun nabave robe.

10. Šalice (trgovačka roba) se uskladištavaju po nabavnoj vrijednosti

11. Evidentirajte nabavu sirovina po stvarnom trošku nabave.

12. Stroj je stavljen u uporabu.

VJEŽBA 5 PONAVLJANJE GRADIVA ZA I. KOLOKVIJ

Page 23: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

23 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

RAČUNI IMOVINE

RAČUNI KAPITALA (GLAVNICE) I OBVEZA

Page 24: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

24 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

KALKULACIJA NABAVE

Opis Svota Pretporez Svota na računu

Ukupno trošak nabave

KALKULACIJA NABAVE

Opis Svota Pretporez Svota na računu

Ukupno trošak nabave

III. Za svaku promjenu navedite o kakvoj se bilančnoj promjeni radi.

1. 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

IV. Sastavite bilancu na dan 16. siječnja 20X1.

Bilanca na dan .

AKTIVA PASIVA

Ukupno aktiva Ukupno pasiva

Page 25: PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVAnik-za-vježbe-OR_I.dio-2018-1.pdf2 | Priručnik za vježbe iz kolegija Osnove računovodstva OPIS KOLEGIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

25 | P r i r u č n i k z a v j e ž b e i z k o l e g i j a O s n o v e r a č u n o v o d s t v a

LITERATURA

1. Hadrović Zekić, Blaženka, Računovodstvo/Osnove računovodstva, Vježbe, Interna skripta, II. (ljetni)

semestar, ak. god. 2009./10., IV. izmijenjena i dopunjena naklada, Osijek, 2009.

2. Grupa autora (red.), Računovodstvo Priručnik za vježbe, 2. izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i

financijskih djelatnika, Zagreb, 2010.

3. Skupina autora, Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja, X. izmijenjena i dopunjena naklada,

RRiFplus Zagreb, 2014.

4. Meigs & Meigs, RAČUNOVODSTVO – Temelj poslovnog odlučivanja, XI. izdanje, MATE d.o.o.,

Zagreb, 1999.