Click here to load reader

Skupina autora Računovodstvo poduzetnika Računovodstvo ... · PDF file RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE SKUPINA AUTORA ii. DOPUNJENO IZDANJE Sukladno zahtjevima HSFI, MRS-ova (MSFI) i

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Skupina autora Računovodstvo poduzetnika Računovodstvo ... · PDF file RAČUNOVODSTVO...

 • Skupina autora

  Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja

  Knjiga I.

  VII. izmijenjena i dopunjena naklada Redaktor: dr. sc. Vlado Brkanić

  biblioteka računovodstvo

  Ra ču

  no vo

  ds tv

  o po

  du ze

  tn ik

  a

  biblioteka računovodstvo

  Zagreb, 2010.

  Cijena: 520,00 kn

 • RRIF-ov računski plan za poduzetnike

  XIII. dopunjeno izdanje

  Opseg: 300 str. Cijena: 295,00 kn

  RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE II. dopunjeno izdanje

  Aktualnost ovog izdanja temelji se na unošenju zahtjeva koje propisuju Hrvatski standardi fi nancijskog izvještavanja (HSFI) i Me- đunarodni standardi fi nancijskog izvješćivanja (MSFI), odnosno MRS-ovi, te porezni propisi koji u nekim dijelovima dotiču proi- zvodnju. Vjerujemo da će ova knjiga biti od pomoći u operativnim poslovima u poduzetništvu koje se bavi ovom teškom gospodar- skom djelatnošću, ali bez koje nema napretka. Knjiga je i korisno štivo studentima visokih škola i fakulteta iz kojeg će moći razotkriti sve "tajne" ove gospodarske discipline.

  Ovo je u Hrvatskoj najprihvaćeniji računski (kontni) plan što dokazuje trinaest izdanja. Koriste ga poduzetnici svih oblika trgovačkih društava i obrtnika dobitaša, te studenti na fakulte- tima i visokim školama. Razlog tomu jest što se stalnim pra- ćenjem poreznih i računovodstvenih propisa s jedne strane i potrebe prakse glede klasifi kacije poslovnih događaja prema zahtjevima fi nancijskog izvješćivanja s druge strane, došlo do takve strukture sintetičkih i analitičkih računa koji najbolje izražavaju prirodu poslovanja. Osim toga, uz pojedine se sku- pine računa daju i kratki naputci za knjiženje i povezanost po- jedinih bilančnih pozicija s računskim planom. Na kraju se daju i tekstovi iz Zakona o računovodstvu, reviziji i dr. Cijena: 60,00 kn, s CD-om: 80,00 kn

  Opseg: 118 str.

  Računovodstvo neprofi tnih organizacija

  V. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

  Opseg: 990 str. Cijena: 590,00 kn

  Zakonsko uređenje neprofi tnog računovodstva dovršeno je počet- kom 2009., a odmah nakon toga pripremljeno je novo V. izdanje ove knjige. Računa se da u nas ima oko 30.000 subjekata koji bi mogli voditi računovodstvo prema pravilima tzv. modifi ciranog ra- čunovodstvenog načela koja vrijede za ovu skupinu pravnih osoba (udruga, zaklada, političkih stranaka, športskih klubova, kulturno- umjetničkih društava, vatrogasaca, lovaca i dr.). Prilog ovoj knjizi je i računski plan, kao i tekstovi raznih propisa (Zakon o udrugama, zakladama, Zakon o športu i dr.)

  RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

  SKUPINA AUTORA

  ii. DOPUNJENO IZDANJE

  Sukladno zahtjevima HSFI, MRS-ova (MSFI) i poreznih propisa

  Zagreb, 2009.

  Skupina autora

  Računovodstvo neprofitnih organizacija s analitičkim računskim planom, primjerima knjiženja i propisima

  V. izmijenjena i dopunjena naklada

  biblioteka računovodstvo

  Zagreb, 2009.

  Cij k CD k

  Vlado Brkanić / Mladen Habek

  RRiF-ov računski plan za poduzetnike

  XIII. dopunjeno izdanje

  biblioteka računovodstvo

  Zagreb, 2010.

  Dodatne obavijesti i narudžbe: tel.: 01/4699-760; fax.: 01/4699-766; e-mail.: [email protected]

 • RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA

  s primjerima knjiženja VII. izmijenjena i dopunjena naklada

  Redaktor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ

  Zagreb, 2010.

  B I B L I O T E K A R A Č U N O V O D S T V O

  Prof. dr. sc. Vinko BELAK; dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.; Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.;

  mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.; mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.; prof. dr. sc. Mladen HABEK;

  mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.; mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.; mr. sc. Hrvoje KATUNAR, dipl. oec.;

  mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.; prof. dr. sc. Josipa MRŠA; doc. dr. sc. Ivica PERVAN; mr. sc. Marina PROKLIN, dipl. oec. i ovl. rač.;

  prof. dr. sc. Petar PROKLIN; Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.; Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.;

  Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač. i mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.

 • Copyright © 2010. RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge

  10000 Zagreb, Vlaška 68, Hrvatska Tel.: 01/4699-700, fax: 01/4699-766

  Prodaja: 01/4699-760 E-mail: [email protected]

  Za nakladnika direktor: Miroslav BUZADŽIĆ, dipl. oec.

  Glavni urednik: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

  Biblioteka: RAČUNOVODSTVO

  UDK 657.2(035)

  ISBN 978-953-272-034-1

  Lektorica: Nevenka ŠARIĆ

  Grafički urednik: Boris ŠIKIĆ

  Grafička priprema: TERCIJA d.o.o.

  Zagreb, Božidara Magovca 15

  Tisak: M.A.K. Golden d.o.o.

  Zagreb, Augusta Prosenika 11

  CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 733131

 • III

  PREDGOVOR VII. IZDANJU

  Financijsko izvješćivanje poduzetnika postaje dinamično područje. Promjene koje nastaju u računovodstvenim standardima, ali i u poreznim propisima, u pravu trgovačkih društava, u financijskom sustavu i drugim granama, utječu na ustroj računovodstva poduzetnika. Istodobno su s promjenama u obuhvatu evidentiranja poslovnih događaja nastale i dopune u računskom planu kao temelju nositelja bilježenja vrste troška, prihoda, imovine, obveza i kapitala.

  S tim su se izazovom promjena koje su nastale poslije izlaska iz tiska VI. izdanja suočili gotovo svi autori. K tome, morala su se u obzir uzeti pojedina porezna pitanja koja nalažu pra- ćenja troškovnih činjenica i za porezne potrebe. Kako je to izazvalo alokaciju novčanih svota iz jednog poslovnog događaja (nabave) na više sintetičkih ili analitičkih računa, te smo zahtjeve morali uskladiti i s pravilima mjerenja i priznavanja pojedinih bilančnih kategorija prema raču- novodstvenim standardima. Sve to ovu građu čini vrlo kompleksnom.

  Ova je knjiga pisana s ciljem prikazivanja funkcije pojedinog sintetičkog ili analitičkog ra- čuna i veze s ostalim računima kod bilježenja pojedine poslovne promjene. Pritom je zastupljen redoslijed računskog plana, poglavito XIII. izdanja prema kojem su kod prikazanih knjiženja korišteni brojevi i nazivi računa iz te naklade. U opisu pojedinih funkcija računa i njihova obuhvata (sadržaja) uzeta su u obzir pravila koja proizlaze iz Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja i novih Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. U najvećem su dijelu izložene građe zahtjevi i određenja identična, no postoje i razlike (kao npr. u vezi s primjenom MRS-a 23), na što se u tekstovima upozorava.

  Kao redaktor izražavam zadovoljstvo i zahvalnost svim autorima ove knjige (priručnika i udžbenika) koji su prihvatili ovakav koncept objašnjavanja i pisanja složene poslovne materije poduzetnika i nastalih poslovnih događaja koje treba računovodstveno, porezno i pravno defini- rati i pravilno iskazati. Zahvalan sam i grafičkoj pripremi koja je morala u mnogim dijelovima već gotove knjige činiti izmjene jer su one “izvirale” do samog završetka knjige.

  Knjiga je ponajprije namijenjena praktičarima u trgovačkim društvima koji vode dvostav- no knjigovodstvo za poduzeća i za obrtnike “dobitaše”. S obzirom na to da se koristi i u obra- zovnim ustanovama, i visokim školama, svima koji “ulaze” u ovo strukovno područje želim lako razumijevanje i brzo učenje. Tijelima poreznog i financijskog nadzora može poslužiti za ocjenu konkretnih postupaka i onog što bi trebalo biti. Pritom je bitno da se, kad se usvoje znanja iz pojedinih dijelova “aktive i pasive”, to poveže u cjelovitost sustava što onda znači razumijevanje svih poslovnih procesa i njihovo evidentiranje, što je pak temelj i bitna pretpostavka za pouzdano sastavljanje financijskih izvještaja.

  Nadam se da će svim čitateljima i korisnicima ovaj priručnik biti od pomoći u radu i po- moći u razumijevanju poslovnih događaja i njihovom knjiženju. Dosadašnjih šest izdanja ove knjige potvrđuje da je ona u nas postala standardna i nezamjenjiva literatura računovođa i svih onih koji žele to postati.

  U Zagrebu 18. ožujka 2010.

  Redaktor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

 • V

  SADRŽAJ

  I. USTROJSTVO POSLOVNIH KNJIGA I FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA (Prof. dr. sc. Mladen HABEK)

  1. OVISNOST USTROJA RAČUNOVODSTVA O ZAKONSKIM I STRUKOVNIM NORMAMA .......................................................................................... 3

  2. ODREDBE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU ........................................................... 3 3. MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI I STANDARDI

  FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA ............................................................................... 55 4. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE .............................................................................. 58 5. RAČUNOVODSTVO DRUŠTVA U STEČAJU I LIKVIDACIJI .............................. 65 6. PROFESIJA RAČUNOVOĐE .......................................................................................... 75

  II. PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐANJA REDOSLIJEDOM RRiF-ovog RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE

  1. POTRAŽIVANJA ZA UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL (00) ............................ 81 (Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev

Search related