Strokovno raunovodstvo - Sendelbah

 • View
  242

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Strokovno raunovodstvo - Sendelbah

 • STROKOVNO RAUNOVODSTVO

  MOJCA SENDELBAH

 • Vijeolski strokovni program: Ekonomist

  Ubenik: Strokovno raunovodstvo

  Gradivo za 2. letnik

  Avtorica:

  Mojca Sendelbah, univ. dipl. ekon.

  Poslovno-komercialna ola Celje

  Vija strokovna ola

  Strokovna recenzentka:

  Marjana Leva Bukovnik, univ. dipl. ekon.

  Lektorica:

  Irena Lasnik, prof. slovenine

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji

  Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  657.47(075.8)(0.034.2)

  SENDELBAH, Mojca

  Strokovno raunovodstvo [Elektronski vir] : gradivo za 2.

  letnik / Mojca Sendelbah. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod IRC,

  2010. - (Vijeolski strokovni program Ekonomist / Zavod IRC)

  Nain dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_d

  okumenti/Stroskovno_racunovodstvo-Sendelbah.PDF. - Projekt Impletum

  ISBN 978-961-6824-86-6

  254191104

  Izdajatelj: Konzorcij vijih strokovnih ol za izvedbo projekta IMPLETUM

  Zalonik: Zavod IRC, Ljubljana.

  Ljubljana, 2011

  Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraevanje je na svoji 130. seji dne 6. 5. 2011 na podlagi 26.

  lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraevanja (Ur. l. RS, t. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08 in

  58/09) sprejel sklep t. 01301-3/2011/9-2 o potrditvi tega ubenika za uporabo v vijeolskem izobraevanju.

  Avtorske pravice ima Ministrstvo za olstvo in port Republike Slovenije.

  Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum Uvajanje novih izobraevalnih programov na podroju vijega strokovnega izobraevanja v obdobju 200811.

  Projekt oz. operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za olstvo in port. Operacija se

  izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov za obdobje 20072013, razvojne prioritete Razvoj lovekih virov in vseivljenjskega uenja in prednostne usmeritve Izboljanje kakovosti in uinkovitosti sistemov izobraevanja in usposabljanja.

  Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraa mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino dokumenta nosi avtor.

 • Strokovno raunovodstvo

  i

  KAZALO

  1 OPREDELITEV STROKOVNEGA RAUNOVODSTVA ....................................... 5 1.1 PODROJE PROUEVANJA STROKOVNEGA RAUNOVODSTVA ............. 5

  1.2 VRSTE STROKOV .................................................................................................. 6

  1.3 STROKI, IZDATKI, ODHODKI.............................................................................. 7

  2 RAUNOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTEV ........................................................... 9 2.1 POJEM IN VRSTE OSNOVNIH SREDSTEV .......................................................... 9

  2.2 VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV ................................................................. 11

  2.3 KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNI RAZVIDI ......................................... 11

  2.4 OBRAUNAVANJE STROKOV V ZVEZI Z OSNOVNIMI SREDSTVI .......... 12

  2.4.1 Amortizacija ......................................................................................................... 12

  2.4.2 asovno amortiziranje .......................................................................................... 13

  2.4.3 Uporabnostno oziroma funkcionalno amortiziranje ............................................. 14

  2.4.4 Drugi stroki ......................................................................................................... 15

  3 RAUNOVODSTVO MATERIALA ............................................................................ 17 3.1 POJEM IN VRSTE MATERIALA ........................................................................... 17

  3.2 VREDNOSTI MATERIALA .................................................................................... 17

  3.3 KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNI RAZVIDI ......................................... 18

  3.4 OBRAUNAVANJE STROKOV V ZVEZI Z MATERIALOM ........................ 19

  3.4.1 Stroki materiala ................................................................................................... 19

  3.4.2 Drugi stroki v zvezi z materialom ....................................................................... 22

  4 RAUNOVODSTVO DELA ZAPOSLENCEV ........................................................... 24 4.1 STROKI DELA ....................................................................................................... 24

  4.2 VREDNOTENJE DELA ........................................................................................... 24

  4.3 KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNI RAZVIDI ......................................... 25

  5 RAUNOVODSTVO STORITEV ................................................................................ 27 5.1 POJEM IN VRSTE STORITEV ............................................................................... 27

  5.2 OBRAUNAVANJE STORITEV ............................................................................ 29

  6 RAUNOVODSTVO USTVARJANJA POSLOVNIH UINKOV IN

  RAUNOVODSTVO PROIZVODOV.......................................................................... 31 6.1 STROKOVNI NOSILCI ......................................................................................... 31

  6.2 STROKOVNA MESTA .......................................................................................... 33

  6.3 KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNI RAZVIDI ......................................... 34

  6.4 METODE VREDNOTENJA POSLOVNIH UINKOV ......................................... 35

  6.4.1 Metoda obraunavanja po popolnih strokih ........................................................ 36

  6.4.2 Metoda obraunavanja po zoenih strokih ......................................................... 38

  7 OBRAUNAVANJE STROKOV PO STROKOVNIH NOSILCIH ..................... 48 7.1 OBRAUNAVANJE STROKOV PRI POSAMINI DEJAVNOSTI .................. 48

  7.2 OBRAUNAVANJE STROKOV PRI NIZNI (SERIJSKI) DEJAVNOSTI ......... 48

  7.3 OBRAUNAVANJE STROKOV PRI PROCESNI DEJAVNOSTI ..................... 49

  7.4 KALKULACIJA STROKOV ................................................................................. 49

  7.4.1 Kalkulacija strokov z dodatkom posrednih strokov .......................................... 50

  7.4.2 Delitvena kalkulacija strokov.............................................................................. 58

  8 RAUNOVODSTVO PRODAJE POSLOVNIH UINKOV ..................................... 62

  9 RAUNOVODSTVO TRGOVSKEGA BLAGA ......................................................... 66 9.1 POJEM IN POMEN RAUNOVODENJA TRGOVSKEGA BLAGA ................... 66

  9.2 VREDNOTENJE ZALOG TRGOVSKEGA BLAGA ............................................. 68

  9.3 PRODAJA TRGOVSKEGA BLAGA ...................................................................... 70

  10 PREDRAUNAVANJE, NADZIRANJE IN PROUEVANJE V STROKOVNEM

  RAUNOVODSTVU ...................................................................................................... 75 10.1 PREDRAUNAVANJE V STROKOVNEM RAUNOVODSTVU ................... 75

 • Strokovno raunovodstvo

  ii

  10.2 NADZIRANJE V STROKOVNEM RAUNOVODSTVU .................................. 77

  10.3 PROUEVANJE V STROKOVNEM RAUNOVODSTVU .............................. 78

  10.3.1 Prouevanje odmikov ....................................................................................... 78

  10.3.2 Raunovodski kazalniki v strokovnem raunovodstvu .................................. 80

  11 LITERATURA IN VIRI ................................................................................................. 83

 • Strokovno raunovodstvo Beseda avtorice

  3

  BESEDA AVTORICE

  Vsako podjetje oziroma njegovi lastniki morajo dobro poznati podroje strokov poslovanja.

  Le tako jih lahko obvladujejo in sprejemajo pravilne poslovne odloitve. Temeljni vir

  informacij za poslovodenje je strokovno raunovodstvo.

  Pred vami je torej ubenik, ki vam bo pomagal spoznati in usvojiti znanja s podroja

  predraunavanja, knjigovodenja, nadziranja in prouevanja strokov v poslovnem sistemu.

  V prvem poglavju bomo opredelili podroje prouevanja strokovnega raunovodstva in

  definicije strokov, pomembne za to podroje.

  Od drugega do petega poglavja boste spoznali raunovodsko razvidovanje osnovnih prvin

  poslovnega procesa: opredmetenih osnovnih sredstev, materiala, dela zaposlencev in storitev.

  Pri tem bomo po opredelitvi pojma prikazali vrednotenje in metode obraunavanja strokov v

  zvezi s porabo oziroma obrabo posamezne prvine. Predstavljene bodo razline metode

  vrednotenja in prepoznali boste njihov vpliv na premoenje in poslovni izid podjetja.

  V estem in sedmem poglavju bo s pomojo praktinih zgledov in s ponazoritvami knjienj

  predstavljeno raunovodstvo ustvarjanja poslovnih uinkov in raunovodstvo proizvodov s

  konnim ciljem kalkulacije lastne cene proizvoda ali storitve. Le tako podjetnik ugotovi,

  koliko ga je dejansko stal poslovni uinek.

  Osmo poglavje pojasnjuje prodajo poslovnih uinkov, ki je konni cilj poslovne dejavnosti. Z

  njo se dejansko zakljui krog poslovnega procesa, ko poslovni uinki na trgu preidejo

  ponovno v denarno obliko.

  V devetem poglavju so predstavljene posebnosti strokovnega raunovodstva pri trgovskih

  podjetjih. Njihova posebnost je pa v tem, da svojih poslovnih uinkov ne proizvajajo, temve