Upravljako raunovodstvo

 • View
  125

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Upravljačko računovodstvo. p etak, 1 4. 1 0.2011. Druga nedelja predavanje. Nedelja (2011) Тema/aktivnost . I ( 0 7. 1 0.) Računovodstveni informacioni sistem i njegove komponente Obračun tro š kova i učinaka. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Upravljako raunovodstvo

 • www.fim.singidunum.ac.rsUpravljako raunovodstvo petak, 14.10.2011. Druga nedelja predavanje

  www.fim.singidunum.ac.rs

 • Nedelja (2011) ema/aktivnost .

  I (07.10.) Raunovodstveni informacioni sistem i njegove komponente Obraun trokova i uinaka

 • I Definisanje i poloaj upravljakog raunovodstvaOsnovni cilj postojanja i poslovanja veine preduzea je maksimiranje finansijskog rezultata uz ispunjavanje obaveza o roku plaanja i naplatu potraivanja o roku dospea[1]. Ostvarenje ovog cilja pretpostavlja postojanje podataka o tome kako se poslovanje odvija (da li napreduje, nazaduje ili stagnira), kao i ostalih podataka neophodnih za donoenje poslovnih odluka.

  [1] Ostvarivanje ovog cilja pretpostavlja i potovanje tri parcijalna ekonomska principa: principa produktivnosti, principa ekonominosti, i principa rentabilnosti .

 • Svrha postojanja upravljakog raunovodstva u preduzeu je pomo rukovodstvu preduzea da ostvari ciljeve koji su pred preduzee postavljeni (a samim tim i pred njegovo rukovodstvo) - naime, kod donoenja poslovnih odluka rukovodioci kombinuju informacije o trokovima sa drugim netrokovnim informacijama, ukljuujui i lino prosuivanje o poslovnim aktivnostima i njihovim nefinansijskim efektima.

 • Upravljako raunovodstvo je podsistem raunovodstvenog informacionog sistema koji se, sa ciljem da pomogne rukovodstvu preduzea u obavljanju njegovih aktivnosti u vezi sa donoenjem poslovnih odluka, bavi:

  prikupljanjem, klasifikovanjem i sumiranjem poslovno-finansijskih podataka, kao i pripremanjem, podnoenjem i interpretacijom raunovodstvenih izvetaja iskljuivo za potrebe rukovodstva preduzea.

 • Dakle, poznato nam je da je upravljako raunovodstvo podsistem raunovodstvenog informacionog sistema, pre detaljnijeg definisanja upravljakog raunovodstva i odreivanja njegovog poloaja u okviru raunovodstvenog informacionog sistema, prvo emo definisati raunovodstveni informacioni sistem i njegov poloaj u informacionom sistemu preduzea.

 • 1. Raunovodstveni informacioni sistem i njegove komponente Informacioni sistem preduzea se prema funkcionalnim podrujima deli na: proizvodni informacioni sistem, marketinki informacioni sistem, raunovodstveni informacioni sistem, kadrovski informacioni sistem i dr.[1]

  [1] Prema: OBrien, James A., Management Information Systems: a Managerial end User Perspective, Richard D Irwin, INC, 1990. str. 428-463.

 • U zavisnosti od konkretnog naina organizovanja ovo mogu biti samostalni informacioni sistemi unutar preduzea ili delovi integralnog poslovnog informacionog sistema preduzea.Raunovodstveni informacioni sistem je skup ljudi i opreme koji po odreenoj organizaciji i metodama (procedurama) obavljaju prikupljanje podataka o nastalim ekonomskim promenama na imovini poslovno - raunovodstvene celine (i drugih podataka i informacija bitnih za poslovanje preduzea), vre proveru njihove valjanosti i pouzdanosti, klasifikuju ih i obrauju uz sastavljanje znaajnih izvetaja, analiza i interpretacija ovih ekonomskih promena i prenose ih licima koja moraju doneti odluku ili dati ocenu.

 • U narednom grafikonu dajemo prikaz raunovodstvenog informacionog sistema (RIS-a) sa stanovita njegovih aktivnosti:

 • Raunovodstveni informacioni sistem prua informacije za tri glavne svrhe: redovno (uobiajeno) interno izvetavanje za potrebe donoenja odluka od strane rukovodstva preduzea, neredovno interno izvetavanje za potrebe donoenja odluka od strane rukovodstva preduzea, eksterno izvetavanje (investitorima, dravnim organima i drugim eksternim korisnicima)[1].

  [1] Prema: Charlers T. Horngren, Geogre Foster i Srikant M. Datar, Osnove trokovnog raunovodstva: upravljaki aspekt, deseto izdanje, prevod, Udruenje raunovoa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine i Udruga raunovoa i financijskih djelatnika Herceg-Bosne, Sarajevo, 2002. godine, str. 2.

 • Raunovodstveni informacioni sistem je najstariji informacioni sistem u preduzeu. On mora biti skladno povezan sa svim ostalim delovima sistema informisanja u preduzeu. Raunovodstvo kao sistem tesno sarauje sa ostalim delovima poslovnog informacionog sistema preduzea. Ta saradnja je dvosmerna. Raunovodstvo koristi podatke i informacije drugih informacionih sistema (na primer kadrovskog za potrebe obrauna zarada, tehnikog za potrebe obrauna proizvodnje, itd.).

 • Raunovodstvo proizvodi podatke i informacije koje koriste drugi informacioni sistemi preduzea. Na primer, za marketinki informacioni sistem raunovodstvo je znaajan izvor potrebnih podataka. Za pravilno funkcionisanje raunovodstvenog informacionog sistema bitno je da mu od drugih informacionih sistema, kao i od drugih korisnika njegovih informacija neometano stiu povratne informacije.

 • Zbog toga je dunost menadera raunovodstva da ... se stara o tome da kanali povratnih informacija (od korisnika raunovodstvenih informacija) ne budu blokirani i da se informacije dostavljaju glatko i brzo. Pri tome je vano da osigura da ti kanali za komunikaciju informacija budu uspeni, tj. da informacije budu blagovremene i pouzdane. S druge strane, on obezbeuje da transformacija informacija u poslednjem delu ciklusa kontrole (deo izmeu njega i rukovodstva) takoe funkcionie besprekorno[1]. [1] Dr Duan Dendi, Rukovodstvo kontrola u funkciji sniavanja trokova, Ekonomski fakultet, Pritina, 2000. godine, str. 28

 • Raunovodstveni informacioni sistem ima najmanje sledee komponente: ljude, opremu, procedure i podatke.

  Ljudi, koristei odgovarajuu opremu, slede odreene procedure da bi na osnovu podataka proizveli raunovodstvene informacije.

 • Sa ciljem to efikasnijeg funkcionisanja RIS-a njegove komponente su grupisane u okviru podsistema raunovodstvenog informacionog sistema. Ti podsistemi su na odgovarajui nain povezani u jedinstveni raunovodstveni informacioni sistem. [5]

  [5] Podsistemi su takoe sistemi, ali uklopljeni u vei sistem kao njegov deo - na primer, raunovodstveni informacioni sistem je istovremeno sistem, ali i podsistem poslovnog informacionog sistema.

 • Postoji vie miljenja o tome kako se RIS moe ralaniti. Jedno od njih je da se on moe ralaniti na sledee podsisteme:1. finansijsko knjigovodstvo sa pripadajuim analitikim knjigovodstvima,2. obraun trokova i uinaka,3. raunovodstvena kontrola i nadzor,4. raunovodstveno planiranje i analiza.

  Kriterijum za ovakvu podelu raunovodstvenog informacionog sistema je vrsta posla koja se u njegovim podsistemima obavlja.

 • U narednom grafikonu dat je prikaz RIS-a sa stanovita njegovih navedenih sastavnih delova:Izmeu navedenih delova RIS-a postoji tesna povratna povezanost.Tako, na primer, podaci sakupljeni i klasifikovani u knjigovodstvu, kao osnovnom i istorijski najstarijem delu RIS-a, polazna su osnova za obavljanje delatnosti u ostalim delovima RIS-a, s tim da i ovi delovi, svaki na svoj nain povratno utiu na rad knjigovodstva.

 • Grafikon: Meusobni odnos delova raunovod- stvenog informacionog sistema

 • Legenda: Obavezno koristi podatke . Korisno je korienje podatka ... Raunovodstvena kontrola - - - - - - - - - - - - - -

 • Prethodno navedeno strukturiranje RIS-a bazirano je na vrsti poslova koje obavljaju njegovi podsistemi. To nije jedini kriterijum za strukturiranje RIS-a. Po kriterijumu korisnika, tj. namene i upotrebe raunovodstvenih informacija (stvorenih u ranije navedenim podsistemima raunovodstvenog informacionog sistema) raunovodstveni informacioni sistem se moe podeliti na dva podsistema:

  finansijsko raunovodstvo i upravljako raunovodstvo.

 • 2. Definisanje upravljakog raunovodstvaUpravljako raunovodstvo je podsistem raunovodstvenog informacionog sistema. Razlika izmeu finansijskog i upravljakog raunovodstva institucionalizovana je sedamdesetih godina od strane Nacionalnog udruenja amerikih raunovoa.[6]

  [6] Prema: dr D. Dendi, Osnovi finansijskog raunovodstva, I knjiga, drugo izdanje, DP Pronalazatvo, Beograd, 2000. godine, str. 4.

 • Finansijsko raunovodstvo je eksterno orijentisano, jer su njegove informacije preteno namenjene eksternim korisnicima. Njegov glavni zadatak se svodi na polaganje rauna od strane uprave preduzea, odnosno pruanje prave slike o imovini, finansijskoj situaciji i rezultatu poslovanja preduzea.Upravljako raunovodstvo je interno orijentisano, jer njegove informacije, uglavnom, koriste interni korisnici, a prvenstveno rukovodstvo preduzea.

 • Njegov glavni zadatak se svodi na pruanje informacija koje zahteva rukovodstvo preduzea, a koristi ih za svrhe planiranja, donoenja poslovnih odluka i kontrole poslovanja.Minimalnu sadrinu upravljakog raunovodstva ine: obraun trokova i uinaka s kalkulacijom, priprema cost-benefit analiza za potrebe donoenja poslovnih odluka, raunovodstveno planiranje i raunovodstvena kontrola ostvarenja.

 • Veza upravljakog raunovodstva sa korisnicima se moe prikazati i u obliku piramide:

 • Grafikon: Potrebe nekih internih korisnika za raunovodstvenim informacijama

 • [7] Sa porastom nivoa rukovodstva sve vie se koriste informacije iz eksternih informacionih sistema. Oblik piramide je izabran i zbog toga da pokae da se sa nivoom rukovodstva smanjuje koliina informacija koju rukovodstvo zahteva od raunovodstva [7].U narednom grafikonu dat je uporedni prikaz finansijskog i upravlja