raunovodstvo skripta

  • View
    85

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

skripta

Text of raunovodstvo skripta

raunovodstvo skripta1. Pojam raunovodstvaRaunovodstvo je osnovni izvor informacija koje slue korisnicima pri donoenju poslovnih odluka i stavova o poslovanju poduzea. Postoji niz definicija raunovodstva, a neke od njih su sljedee:Raunovodstvo je vjetina biljeenja, razvrstavanja i skraenog prikazivanja u novanim iznosima izraenih poslova i dogaaja koji su barem djelomino financijske naravi i interpretiranje iz toga proizalih rezultata.Raunovodstvo je sredstvo analiziranja i kontroliranja poslovanja poduzea i planiranje buduih akcija.Raunovodstvo je djelatnost praenja i prouavanja poslovnog procesa.Raunovodstvo je znanstvena metoda registriranja i kvantitativnog iskazivanja ekonomskih transakcija u cilju izvlaenja novih ekonomskih zakljuaka, kontrole i djelovanja na ekonomske aktivnosti.Raunovodstvo je djelatnost iji su proizvod raunovodstvene informacije.Prema navedenom moe se izvesti definicija:Raunovodstvo je zaokrueni sustav znanstvenih metoda i tehnika evidentiranja i koliinskog iskazivanja ekonomskih transakcija, svojevrsnog planiranja, nadziranja i analiziranja stanja i kretanja imovine, dugova (obveza), kapitala, prihoda i rashoda, kao i utvrivanje financijskog rezultata poduzea i sastavljanje financijskih izvjetaja.1. Raunovodstvo s gledita poslovanjaS GLEDITA POSLOVANJA raunovodstvo poduzea dijelimo prema kriteriju obuhvaa li svu imovinu i procese poduzea ili samo njihov dio, ili obuhvaa pojedine dijelove poduzea. Stoga se raunovodstvo danas najee dijeli na:financijsko raunovodstvo,raunovodstvo trokova iupravljako raunovodstvo.FINANCIJSKO RAUNOVODSTVO (Financial Accounting) odnosi se na cjelinu poduzea, tj. na cjelinu ekonomskih transakcija, ukljuujui i njihove rezultate izraene u novanim pokazateljima. Ono obuhvaa svu imovinu, dugove (obveze) i kapital, financijske rezultate sveukupnog poslovnog procesa poduzea i financijske odnose s drugim poduzeima.Financijsko raunovodstvo daje sintetizirane podatke u obliku sloenih informacija iskazanih u financijskim izvjetajima, a prema Zakonu o raunovodstvu ( l.14) temeljni financijski izvjetaji su:Bilanca - sustavni pregled imovine u aktivi, te dugova (obveza) i kapitala u pasivi, na odreeni datum;Raun dobitka i gubitka financijski izvjetaj koji prikazuje prihode i rashode, te financijski rezultat ostvaren u odreenom vremenskom razdoblju;Izvjee o novanim tijekovima (Statement of Cash Flows) prua informacije o promjenama financijskog poloaja tijekom obraunskog razdoblja, pa prikazuje samo one transakcije koje rezultiraju priljevom i odljevom novca (gotovine) ;Izvjee o svim promjenama glavnice prema MRS-u 1 ovo se izvjee moe izraivati kao izvjee o svim promjenama glavnice ili kao izvjee o promjeni glavnice, osim promjena nastalih iz kapitalnih transakcija s vlasnicima i raspodjele vlasnicima;Raunovodstvene politike i biljeke uz financijska izvjea razrada i dopuna podataka iz bilance, rauna dobiti i gubitka i izvjetaja o novanim tokovima.RAUNOVODSTVO TROKOVA (Cost accounting) naziva se i interno raunovodstvo, jer je svojim informacijama uglavnom okrenuto internim korisnicima poduzea. Obuhvaa trokove po vrstama, mjestima i nositeljima, po elementima strukture cijene i po reagiranju na stupanj zaposlenosti.UPRAVLJAKO RAUNOVODSTVO (Management Accounting) je suvremeni oblik raunovodstva koje se neprestano mijenja i razvija, a usmjereno je poslovnom odluivanju i upravljanju. Njegova je zadaa obraditi i prezentirati raunovodstvene informacije na nain i u obliku prikladnom da pomogne menaderima u donoenju poslovnih odluka. Ono spaja dijelove financijskog raunovodstva i raunovodstva trokova, prezentirajui one podatke koji su znaajni za upravljanje poduzeem.1. Raunovodstveni informacijski sustav (s gledita djelatnosti)S GLEDITA DJELATNOSTI raunovodstveni sustav dijeli se na: raunovodstveno planiranje, knjigovodstvo, raunovodstvenu kontrolu, raunovodstvenu analizu i raunovodstveno informiranje. Slikovito to izgleda ovako: Raunovodstveni sustavRaunovodstveno Knjigovodstvo Raunovodstvena Raunovodstvena Raunovodstvenoplaniranje kontrola analiza informiranjeRaunovodstveno planiranje je prikupljanje, sreivanje, poetno obraivanje i prikazivanje podataka o buduem poslovanju. Rezultat raunovodstvenog planiranja su raunovodstveni predrauni koji se mogu odnositi na poduzee kao cjelinu i na pojedine dijelove poduzea.Knjigovodstvo predstavlja posebnu vrstu skraenog biljeenja ve nastalih ekonomskih promjena koje se mogu iskazati novanim iznosima, a koje su ostavile trag u dokumentima. Knjigovodstvo poduzea obuhvaa (po vrijednosti, koliini i vrstama) svu imovinu, bila ona u materijalnom, novanom obliku ili pravima, kao i obveze koje iz nje proizlaze za poduzee kao gospodarski subjekt. Ono prati njihove promjene i tijek poslovnog procesa, utvrujui za svako obraunsko razdoblje stanje imovine, dugova (obveza) i kapitala, te nastale rashode i ostvarene prihode poslovnih procesa.Knjigovodstvo je djelatnost koja se bavi skupljanjem, ureivanjem, poetnom obradom i prikazivanjem podataka o poslovnim procesima i stanjima. Ono je posebna i najpouzdanija evidencija poslovanja.Raunovodstvena kontrola predstavlja prouavanje i ocjenjivanje samog tijeka izrade knjigovodstvenih podataka i njihovih dokumenata, a ujedno je to i tekua kontrola poslovanja u svim dijelovima raunovodstva. Njezin predmet je kontrola ulazne dokumentacije, raunska kontrola obavljenih knjienja i obrauna, izlaznih raunovodstvenih dokumenata, izvjetaja i informacija o visini trokova i prihoda, priljevu i odljevu novca itd.Raunovodstvena analiza prouava podatke iz raunovodstvenih obrauna i predrauna, ocjenjuje odnosno utvruje bonitet, otkriva uzroke odstupanja ostvarenog od planiranog i daje prijedloge za poboljanje poslovnih procesa i stanja.Raunovodstveno informiranje tj. raunovodstvene informacije su kompleksan skup izvjetaja za razne korisnike, a nastale su kao rezultat ostalih dijelova raunovodstvenog sustava.1. Temeljna financijska izvjea (l. 15. ZOR-a) i korisnici financijskih izvjea1. Raunovodstvena naela i naela raunovodstvenih politika (naelo nastanka dogaaja, naelo kontinuiteta, naelo subjekta ili tvrtke, naelo opreznosti, naelo prevage sutine nad formomRazvoj drutva i svjetskog gospodarstva u cjelini doveo je do sloenih razmjena i tijekova roba, kapitala, rada, znanja i drugoga, to je nametnulo potrebu meusobnog informiranja, komuniciranja, usporeivanja i ocjenjivanja, a da bi se to postiglo trebalo je postii odreenu razinu ujednaenosti pri iskazivanju bitnih pokazatelja stanja i poslovnog rezultata. Upravo s tom namjerom nastala su raunovodstvena naela, koja odreuju koncepciju raunovodstva i razrauju njegova osnovna obiljeja, te stvaraju temelj za raunovodstvenu politiku. Prema meunarodnim odreenjima, raunovodstvena naela dijele se na: temeljna raunovodstvena naela, naela raunovodstvenih politika i ostala raunovodstvena naela.Temeljna raunovodstvena naela su: Naelo kontinuiranosti podrazumijeva se da poslovanje poduzea nije vremenski ogranieno, to znai da postoji pretpostvka uspjenosti; Naelo dosljednosti - nalae dosljedno primjenjivanje raunovodstvenih politika na prijelazu iz jednog u drugo obraunsko razdoblje, ime se izbjegava razliitost u iskazivanju poslovnog rezultata; Naelo razgranienja ili priznanja ekonomskih promjena u trenutku nastanka zahtijeva da se prihodi i rashodi utvruju i priznaju u trenutku njihova nastajanja, a ne naplate.Naela raunovodstvenih politika su: Naelo opreznosti nalae iskazivanje poslovnog rezultata tek kada su prihodi razumno sigurni, a rashodi razumno mogui ( prihodi se ne smiju priznati unaprijed, a rashodi mogu ako je vjerojatno da su mogui ) Naelo prevage sutine nad formom to je naelo logina posljedica injenice da je forma samo vanjski izraz, pa se stoga poslovne promjene i dogaaji moraju obuhvatiti i prezentirati u skladu s njihovim stvarnim sadrajem, a ne samo u skladu sa zakonskim normama; Materijalnost raunovodstveni izvjetaji moraju pruati obrazloenja svih znaajnih materijalnih stavki koje utjeu na odluivanje.1. Meunarodni raunovodstvni standardiMeunarodni raunovodstveni standardi (MRS) nastali su kao izraz potrebe za relevantnim, usuglaenim, meunarodno usporedivim raunovodstvenim izvjetajima, to se postie koritenjem onih raunovodstvenih naela koja su meunarodno priznata i stoga su dobila status Meunarodnih raunovodstvenih standarda. Oni nisu shvaeni kao statike ve dinamike tvorevine, koje su predmet stalnog istraivanja i usavravanja.1. Raunovodstvene politikeRaunovodstvene politike odnose se na raunovodstveni sadraj ekonomskih kategorija i na njihovo iskazivanje i interpretiranje. Raunovodstvene politike predstavljaju posebna naela, osnove, dogovore (konvencije) i praksu, koje je usvojio menadment poduzea u sastavljanju i prezentiranju financijskih izvjetaja. Postoji mnogo razliitih raunovodstvenih politika u primjeni, ak i kada se odnose na isti predmet. Potrebna je prosudba pri izboru i primjeni onih politika koje uvjetima poduzea najbolje odgovaraju, u smislu pravilnog iskazivanja financijskog poloaja i rezultata poslovanja.Raunovodstvene politike moraju se provoditi, primjenjivati i objavljivati u preambuli u predgovoru financijskih izvjea. One su najee dugorone i ne smiju se mijenjati iz razdoblja u razdoblje. Eventualne izmjene u raunovodstvenim politikama poduzea mogu nastati zbog:a) izmjene zakonskih propisa,b) izmjene nacionalnih ili meunarodnih raunovodstvenih standarda ic) ako bi promjena raunovodstvenih politika znaajnije djelovala na kvalitetu financijskih izvjetaja.1. Dvojno knjigovodstvoDvojno knjigovodstvo predstavlja potpuni i cjeloviti sustav evidentiranja poslovnih promjena, jer se u ovom sustavu biljei sva imovina, dugovi i kapital, rashodi, prihodi i konani uspjeh poslovanja promatranog razdoblja. Osnovno je obiljeje dvojnog knjigovodstva da se svaka poslovna promjena knjii usporedno na dva razliita konta, na kojima uzrokuje promjene suprotne prirode na jednom je kontu pozitivna, a na drugom negativna. Usporedno knjienje jedne ekonomske trans