Click here to load reader

Upravljacko računovodstvo 2013

 • View
  107

 • Download
  27

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skripta za učenje upravljačkog računovodstva!

Text of Upravljacko računovodstvo 2013

 • 1UPRAVLJAKO RAUNOVODSTVO

  Prof. dr.sc. VINKO BELAK

  2012/2013. god.

  EKONOMSKI FAKULTET MOSTAR

  ELEMENTIRAUNOVODSTVENOG SUSTAVA PODUZEA

  UPRAVLJAKORAUNOVODSTVO

  Trokovnoraunovodstvo

  RAUNOVODSTVOPOREZA

  FINANCIJSKORACUNOVODSTVO

  1. ELEMENTI RAUNOVODSTVENOG SUSTAVA U PODUZEU

  INTERNAREVIZIJA

 • 2AutorProf. dr. sc. Vinko Belak

  MENADERSKO RAUNOVODSTVO(MANAGEMENT ACCOUNTING)

  Slide 3

  PODRUJA UPRAVLJAKOG RAUNOVODSTVA

  Analiza kljunih pokazatelja performanse

  Raunovodstvo trokova

  Raunovodstvo stvaranja vrijednosti

  Ciljani trokovi

  Raunovodstvo protoka

  Poslovna izvrsnost

  Balanced scorecard

  Relevantne informacije za odluivanje

  Raunovodstvo odgovornosti

  ITD.

  AutorProf. dr. sc. Vinko Belak

  MENADERSKO RAUNOVODSTVO(MANAGEMENT ACCOUNTING)

  Slide 4

  DEFINICIJA UPRAVLJAKOG RAUNOVODSTVA:

  Upravljako raunovodstvo pomae menaderima da razumiju: to se i zato dogodilo u prolosti da kontroliraju sadanjost da planiraju budunost

  Osnovna obiljeja upravljakog raunovodstva: osigurava informacije koje su baza za donoenje menaderskih odluka nije obvezno po zakonu neformalizirano istie brzinu informacija ukljuuje i budue dogaaje usmjereno je na sadanjost i budunost objekti izvjea su tvrtka i svi njeni dijelovi te proizvodi i usluge pokriva bilo koje razdoblje informacije su dostupne samo menaderima i nisu dostupne vanjskim strankama oblikuje se po slobodnom izboru prema potrebama menadera kao bazu podataka koristi podatke iz financijskog raunovodstva ali i procjene kao i sveostale relevantne podatke i informacije koje ne moraju biti dokumentirane

 • 3AutorProf. dr. sc. Vinko Belak

  MENADERSKO RAUNOVODSTVO(MANAGEMENT ACCOUNTING)

  Slide 5

  ZATO PORED FINANCIJSKOG RAUNOVODSTVA TVRTKE TREBAJU I UPRAVLJAKO RAUNOVODSTVO?

  Financijsko raunovodstvo ne osigurava dovoljno informacija za upravljanje tvrtkom zbog toga to:

  financijsko raunovodstvo je preteno orijentirano za porezne svrhe.

  obraun se radi za tvrtku u cjelini. obrauni po organizacijskim jedinicama moraju se raditi posebno u okviru upravljakog raunovodstva.

  opi trokovi koje su prouzroili odreeni proizvodi i usluge ne povezuju se s tim proizvodima i uslugama nego postaju rashodi razdoblja. To je najvei problem povezivanja modela financijskog i upravljakog raunovodstva.

  rasporeivanje neizravnih trokova na proizvode i usluge za potrebe financijskog raunovodstva rade se pomou modela iz upravljakog raunovodstva.

  kalkulacije trokova i cijena kao izuzetno znaajan element poslovanja iskljuivo su u domeni upravljakog raunovodstva.

  lociranje odgovornosti realno nije mogue bez raunovodstva odgovornosti

  Pitalica: Koja je razlika izmeu upravljakog i financijskog raunovodstva?

  Kriteriji Upravljako raunovodstvo Financijsko raunovodstvoPrimarni korisnici Rukovodioci poduzea na raznim

  nivoimaEksterni korisnici (investitori, vladine organizacije)

  Sloboda izboraNe postoje ogranienja Ogranienja i obveze definirane su

  Zakonom o raunovodstvu, raunovodstvenim standardima i poreznim zakonima

  Utjecaj na ponaanje Postavljeni ciljevi i mjerenje rezultata utjee na ponaanje rukovodilaca

  Ponaanje rukovodilaca je u drugom planu, vie se istrauju ekonomski fenomeni

  Vremenski aspekt Okrenuto budunosti. Podaci iz prolosti se koriste samo kao osnova za sagledavanje budunosti

  Okrenuto prolosti. Bitno je da sunastali dogaaji pravilnoevidentirani

  Vremensko razdoblje promatranja Fleksibilno prema potrebama donoenja odluka

  Propisano; godinje, polugodinje, tromjeseno izvjetavanje

  Izvjetaji Detaljni, o svakom dijelu poduzea, proizvoda i slino

  Zbirni izvjetaji, za poduzee kao cjelinu

  Polje aktivnosti Polje aktivnosti je vrlo iroko definirano

  Polje aktivnosti je detaljno definiranoraunovodstvenim standardima

 • 42. NAMJENA TROKOVNOG I UPRAVLJAKOG RAUNOVODSTVA

  UPRAVLJAKO RAUNOVODSTVO

  Usmjereno na donoenje menaderskih odluka

  Analiza rezultata i mogunosti

  Upravljanje trokovima

  Dodana vrijednost

  Intelektualni kapital

  Planiranje i budetiranje

  prihoda i dobitiPrimarni cilj: poveanje

  prihoda i dobiti

  Sniavanje nepotrebnih Trokova

  financiranja. Poduzea u krizi.

  Poduzea s ogranienim prihodom i institucije s ogranienim izvorima

  financiranja. Poduzea u krizi.

  Obavljanje planiranih aktivnosti uz prihvatljive trokove

  TROKOVNO RAUNOVODSTVO

  trokova

  Primarni cilj: pretvaranje trokova u dobit i/ili sniavanje

  trokova

  Poveanje poslovne izvrsnosti

  Slide 8

  3. TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJETAJI U FINANCIJSKOM I UPRAVLJAKOM RAUNOVODSTVU

  3.1. Temeljni financijski izvjetaji u financijskom raunovodstvu

  1. BILANCA USPJEHA (PROFIT AND LOST ACCOUNT)

  2. BILANCA STANJA (BALANCE SHEET)

  3. IZVJETAJ O NOVANOM TOKU (CASH FLOW STATEMENT)

  4. IZVJETAJ O PROMJENAMA KAPITALA (STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY)

  5. BILJEKE UZ FINANCIJSKE IZVJETAJE (NOTES)

 • 5Slide 9

  Klasifikacija po funkcijama rashoda

  Prihodi od prodaje- trokovi za prodano

  Bruto dobit

  Ostali prihodiTrokovi distribucijeRashodi administracijeOstali rashodiTrokovi financiranjaDobit od pridruenih drutava

  Dobit prije porezaPorez na dobit

  Dobit razdoblja

  I. MODEL

  Klasifikacija po vrstama rashodaI. Poslovni prihodi

  Prihodi od prodajeOstali poslovni prihodi

  II. Poslovni rashodi(+ ili -)Smanjenje/ poveanje zaliha proizvodnje

  Materijalni trokoviTrokovi osoblja AmortizacijaOstali trokoviVrijednosna usklaenjaRezerviranja

  III. Financijski prihodiIV. Financijski rashodiV. Ostali prihodiVI. Ostali rashodi

  VII. Dobit prije porezaVIII: Porez na dobit

  IX. Dobit razdoblja

  II. MODEL

  Model po funkcijama rashoda (trokova za prodano) se primjenjuje u SAD i zemljama Velike Britanije.

  Modeli izvjetaja o dobiti (bilanca uspjeha) u financijskom raunovodstvu prema MRS 1

  Slide 10Slide 10

  Model izvjetaja o dobiti prema marginalnom pristupu u upravljakom raunovodstvu:

  Izvjetaj o dobiti (bilanca uspjeha) prema marginalnom pristupu

  Opis SvotaPrihod od prodaje 1.000.000Varijabilni trokovi -380.000Kontribucijska mara 620.000Fiksni trokovi -160.000Dobit 460.000Porez na dobit (10%) -46.000Neto dobit 414.000

  U financijskom raunovodstvu nema podjele trokova na fiksne i varijabilne nego tupodjelu treba izvesti u upravljakom raunovodstvu.Podjela na fiksne i varijabilne trokove je neobino vana u poslovnom procesu jer slui za raunanje cijena i segmentalnih rezultata.

 • 6Slide 11

  4. Izvjetaj o financijskom poloaju (bilanca stanja) prikaz u upravljakom raunovodstvu

  Izvjetaj o financijskom poloaju prikazuje imovinu, obveze i kapital na odreeni dan.

  Izvjetaj o financijskom poloaju na dan 31.12. 2012.

  Aktiva Pasiva

  Dugotrajna imovina:Nematerijalna MaterijalnaFinancijskaPotraivanja dug.

  Obveze: Kratkorone:-dobavljai- ostaleDugorone:- Dug. krediti- ostale

  Kratkotrajna imovina:NovacPotraivanjaZalihe materijalaZalihe robeOstale zalihe

  UKUPNO AKTIVA: 1.000.000,00

  Vlasniki kapital:Upisani kapitalKapitalna dobitRezerveZadrana dobitDobit tekue godine

  UKUPNO PASIVA: 1.000.000,00

  Slide 12

  Izvjetaj o financijskom poloaju (bilanca stanja) s idealnim odnosima:

  Bilanca stanja na dan 31.12. u postotnim odnosima

  AKTIVA PASIVA

  OPIS % % OPIS

  NOVAC I POTRAIVANJA 25%

  25%KRATKORONE

  OBVEZE

  ZALIHE 25% 25% DUGORONE OBVEZE

  DUGOTRAJNA IMOVINA 50% 50%

  VLASTITI KAPITAL

  UKUPNO AKTIVA 100% 100%UKUPNO PASIVA

  Prihod : Imovina 1 : 1

  Takozvani idealni odnosi bilance stanja i bilance uspjeha koriste se za odreivanje kontrolnih mjera pokazatelja uspjenosti u upravljakom raunovodstvu.

 • 7Slide 13

  Izvjetaj o financijskom poloaju (bilanca stanja) s idealnim odnosima:

  Bilanca stanjana dan 31.12. u (000) KM

  AKTIVA PASIVA

  OPIS SVOTA OPIS SVOTA

  NOVAC I POTRAIVANJA 250

  KRATKORONE OBVEZE 250

  ZALIHE 250 DUGORONE OBVEZE 250

  DUGOTRAJNA IMOVINA 500 VLASTITI KAPITAL 500

  UKUPNO AKTIVA 1.000 UKUPNO PASIVA 1.000

  Slide 14

  5. USPOREDBA TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJETAJA PRIMJENJIVANIH DO

  SADA S IZVJETAJIMA PREMA NOVOM MRS 1

  U Meunarodnim standardima financijskog izvjetavanja (MSFI) dolo je 2010. godine do promjena u nazivima i strukturi financijskih izvjetaja. To je prikazano u sljedeoj tablici:

  Promjene naziva financijskih izvjetajaMRS 1 do 31.12.2008. MRS 1 nakon 01.01.2010.

  a) Bilanca stanja (Balance sheet) a) Izvjetaj o financijskom poloaju na kraju razdoblja (Statement of financial position as at the end of the period)

  b) Bilanca uspjeha (Income statement) b) Izvjetaj o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja (Statement of comprehensive income for the period)

  c) Izvjetaj o promjenama kapitala (Statement of changes in equity)

  c) Izvjetaj o promjenama kapitala tijekom razdoblja (Statement of changes in equity for the period)

  d) Izvjetaj o novanim tokovima (Cash flow statements)

  d) Izvjetaj o novanim tokovima tijekom razdoblja (Statement of cash flows)

  e) Biljeke (Notes) e) Biljeke (Notes)

 • 86. ANALIZA STRUKTURE IZVJETAJA O SVEOBUHVATNOJ DOBITI KAO OSNOVA ZA PROCJENU USPJENOSTI

  Slide 15

  ZA POTREBE UPRAVLJAKOG RAUNOVODSTVA DOBIT ILI GUBITAK TREBA ANALIZIRATI PO SLJEDEIM VRSTAMA AKTIVNOSTI:

  1. DOBITAK (GUBITAK) OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI2. DOBITAK (GUBITAK) OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI)3. DOBITAK (GUBITAK) OD OSTALIH AKTIVNOSTI4. DOBITAK ILI GUBITAK OD USKLAIVANJA VRIJEDNO

Search related