of 101 /101
ECONOMIE MONDIALĂ ECONOMIE MONDIALĂ A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

R 1 n16 Economie Mondiala Chitiba Constanta PDF

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Facultate curs

Text of R 1 n16 Economie Mondiala Chitiba Constanta PDF

 • ECONOMIE MONDIALECONOMIE MONDIAL

  A-PDF O

  FFICE TO PDF DEM

  O: Purchase from

  www.A-PDF.com to rem

  ove the watermark

 • FORMAREA FORMAREA

  ECONOMIEI MONDIALEECONOMIEI MONDIALE

 • PREMISELE FORMRII ECONOMIEI PREMISELE FORMRII ECONOMIEI MONDIALEMONDIALE

  DominaDominaia proprietia proprietii private ii private n forma n forma sa capitalistsa capitalist..

  Schimbul de mrfuri la mare distanSchimbul de mrfuri la mare distan i i apariapariia pieia pieei mondiale.ei mondiale.

 • ISTORICUL FORMRII ECONOMIEI ISTORICUL FORMRII ECONOMIEI MONDIALEMONDIALE

  Sfritul sec. XV-lea i sec. XVI-lea sfera spaial a schimbului de mrfuri se extinde cuprinznd cele mai importante zone de pe glob, inclusiv cele dou Americi.

  Secolul al XVI-lea apariia germenilor pieei mondiale. O dat cu crearea marilor manufacturiO dat cu crearea marilor manufacturi, , economia economia nchis a cednchis a cedatat locul economiei locul economiei deschise, orientadeschise, orientat ctre piat ctre pia. . OlandaOlanda a fost a fost ara care a dominat piaara care a dominat piaa mondial a mondial n perioada manufacturiern perioada manufacturier..

 • ISTORICUL FORMRII ECONOMIEI ISTORICUL FORMRII ECONOMIEI MONDIALEMONDIALE

  SSfrfritul sec. XVIIIitul sec. XVIII--lealea i i nceputul sec. XIXnceputul sec. XIX--lealea se produce, ca se produce, ca rezultat al primei revolurezultat al primei revoluii ii industrialeindustriale, , aadevratul salt al viedevratul salt al vieii economice ii economice la nivel internala nivel internaionalional..AngliaAnglia, , ara din care a pornit prima revoluara din care a pornit prima revoluie ie industrial industrial i care a devenit "atelierul industrial al i care a devenit "atelierul industrial al lumiilumii, , a dominat a dominat piapiaa mondial a mondial n perioada n perioada mamainistinist. .

 • ISTORICUL FORMRII ECONOMIEI ISTORICUL FORMRII ECONOMIEI MONDIALEMONDIALE

  RevoluRevoluiile burgheze duiile burgheze ducc la formarea statelor la formarea statelor nanaionale ionale i creeaz condii creeaz condiii pentru apariii pentru apariia ia economiilor naeconomiilor naionaleionale ca entit ca entiti de sine i de sine stttoarestttoare. Acestea . Acestea au oferit un cadru propice au oferit un cadru propice generalizgeneralizriirii revolurevoluiei industriale, iiei industriale, imprimnd un mprimnd un nou avnt dezvoltrii factorilor de producnou avnt dezvoltrii factorilor de producie. ie.

  DDiviziunea internaiviziunea internaional a munciiional a muncii a generat o a generat o explozieexplozie a schimbului reciproc de activit a schimbului reciproc de activiti la nivel i la nivel internainternaionalional,, aactivitatea economic captctivitatea economic captndnd noi noi dimensiuni.dimensiuni.

 • CONCEPTUL DE ECONOMIE MONDIALCONCEPTUL DE ECONOMIE MONDIAL

  Economia mondial reprezint acel Economia mondial reprezint acel stadiu al schimbului reciproc de stadiu al schimbului reciproc de activitactiviti, i, la nivelul cruia la nivelul cruia este este implicat majoritatea agenimplicat majoritatea agenilor ilor economici de pe glob.economici de pe glob.

 • TRSTURI CARACTERISTICE TRSTURI CARACTERISTICE ECONOMIEI MONDIALEECONOMIEI MONDIALE

  1.1. Elementele de baz ale economiei mondialeElementele de baz ale economiei mondialesuntsunt, , ncnc, , economiile naeconomiile naionale.ionale.

  2.2. Economia mondial este expresia unui Economia mondial este expresia unui sistem de interdependensistem de interdependene.e.

  3.3. n cadrul economiei mondiale,n cadrul economiei mondiale, se remarc o se remarc o alternanalternan a fazelor de expansiune cu cele a fazelor de expansiune cu cele de recesiune.de recesiune.

  4.4. Economia mondial este eterogenEconomia mondial este eterogen..

 • ECHILIBRUL ECONOMIEI MONDIALEECHILIBRUL ECONOMIEI MONDIALE

  ntrntr--o abordare sistemico abordare sistemic, e, economia conomia mondial presupune mondial presupune O STARE DE O STARE DE ECHILIBRUECHILIBRU, d, de stabilitate,e stabilitate, fr de care n fr de care nu u ar putea supraviear putea supravieui. ui.

 • ECHILIBRUL ECONOMIEI MONDIALEECHILIBRUL ECONOMIEI MONDIALE

  Echilibrul economiei mondiale se defineEchilibrul economiei mondiale se definete printe prin::

  CCaracterul relativaracterul relativ care se manifest ca o care se manifest ca o tendintendin pe termen lung ctre realizarea unei pe termen lung ctre realizarea unei concordanconcordane depline e depline ntre diferitele elemente ntre diferitele elemente componente ale sistemului, ceea ce componente ale sistemului, ceea ce reprezint o reprezint o stare idealstare ideal, imposibil de atins., imposibil de atins.

  CCaracterul de tendinaracterul de tendin determinat de determinat de permanenta interferenpermanenta interferen ntre factori cu acntre factori cu aciune iune contrarcontrar..

 • ECHILIBRUL ECONOMIEI MONDIALEECHILIBRUL ECONOMIEI MONDIALE

  CCaracterul dinamicaracterul dinamic determinat de trecerea determinat de trecerea continu de la o stare de echilibru la altacontinu de la o stare de echilibru la alta, , superioarsuperioar, c, ceea ce confer eea ce confer ntregului sistem o ntregului sistem o relativ stabilitaterelativ stabilitate, , n paralel cu evolun paralel cu evoluia ia elementelor componente.elementelor componente.

  CCaracterul de autoperfecaracterul de autoperfecionareionare, f, fiecare nou iecare nou stare de echilibru reprezentnd o stare de echilibru reprezentnd o calitate calitate superioarsuperioar n raport cu cea precedentn raport cu cea precedent. P. Prin rin aceasta se asigur progresul att la nivelul aceasta se asigur progresul att la nivelul ntregului sistem ct ntregului sistem ct i la nivelul fiecrui element i la nivelul fiecrui element component component n parte.n parte.

 • PERSPECTIVELE ECONOMIEI PERSPECTIVELE ECONOMIEI MONDIALEMONDIALE

  Secolul XXI va modifica, Secolul XXI va modifica, n mare msurn mare msur, , imaginea actual a economiei mondiale ca imaginea actual a economiei mondiale ca urmare a urmare a tendintendinelor care se manifestelor care se manifest, din ce , din ce n n ce mai pregnant la nivel economic internace mai pregnant la nivel economic internaional:ional:

  TTendinendina dea de REGIONALIZARE REGIONALIZARE a economiei a economiei mondiale mondiale care care va deveni tot mai pregnantva deveni tot mai pregnant. .

  AAccentuarea ccentuarea progresiv a progresiv a GLOBALIZRII GLOBALIZRII economieieconomiei mondiale, refectamondiale, refectat prin adncirea t prin adncirea procesului de internaprocesului de internaionalizare ionalizare i dezvoltare a i dezvoltare a economiei mondiale ca un tot unitareconomiei mondiale ca un tot unitar..

 • Regionalizarea Regionalizarea i globalizarea sunt i globalizarea sunt procese economice fundamentale care procese economice fundamentale care se completeaz reciprocse completeaz reciproc..

 • COMPONENTELE SISTEMULUI COMPONENTELE SISTEMULUI ECONOMIEI MONDIALEECONOMIEI MONDIALE

  Economia mondialEconomia mondial reprezint un reprezint un sistem sistem alctuit dinalctuit din::

  1. Componente fundamentale:1. Componente fundamentale: economiile naeconomiile naionale;ionale; societsocietile transnaile transnaionale;ionale; organizaorganizaiile economice interstatale.iile economice interstatale.

  2. Elemente derivate 2. Elemente derivate (de (de conexiune):conexiune): diviziunea mondial a munciidiviziunea mondial a muncii;; relarelaiile economice internaiile economice internaionale;ionale; piapiaa mondiala mondial..

 • COMPONENTE FUNDAMENTALECOMPONENTE FUNDAMENTALE

 • ECONOMIILE NAECONOMIILE NAIONALEIONALE

  Economia naEconomia naional ional se definese definete ca o entitate te ca o entitate rezultat din dezvoltarea schimbului reciproc de rezultat din dezvoltarea schimbului reciproc de activitactiviti i ntre membrii unei comunitntre membrii unei comuniti umane, i umane, pe ansamblul teritoriului unui stat nape ansamblul teritoriului unui stat naional.ional.

 • TIPOLOGIA ECONOMIILOR NATIPOLOGIA ECONOMIILOR NAIONALEIONALE

  Principalele criterii de clasificare a economiilor Principalele criterii de clasificare a economiilor nanaionale sunt:ionale sunt:

  nivelul de dezvoltare;nivelul de dezvoltare;

  structurstructur;;

  potenpotenial;ial;

  participarea la circuitul economic mondial.participarea la circuitul economic mondial.

 • TIPOLOGIA ECONOMIILOR NATIPOLOGIA ECONOMIILOR NAIONALEIONALE

  1. 1. Dup nivelul de dezvoltareDup nivelul de dezvoltare, , n lume existn lume exist:: ri dezvoltate ri dezvoltate (industriale (industriale i superindustriale);i superindustriale); ri ri n dezvoltare;n dezvoltare; ri subdezvoltateri subdezvoltate..

  2. 2. Dup structurDup structur,, exist exist:: ri industrialeri industriale;; ri agrarri agrar--industriale;industriale; ri industrialri industrial--agrare;agrare; ri agrareri agrare..

 • TIPOLOGIA ECONOMIILOR NATIPOLOGIA ECONOMIILOR NAIONALEIONALE

  3. 3. Dup potenDup potenialial, se cunosc:, se cunosc: ri cu economii nari cu economii naionale mari ionale mari i foarte mari;i foarte mari; ri cu economii nari cu economii naionale mijlocii;ionale mijlocii; ri cu economii nari cu economii naionale mici.ionale mici.

  4. 4. Dup participarea la circuitul Dup participarea la circuitul economic mondial,economic mondial, suntsunt:: ri mari exportatoare ri mari exportatoare (importatoare);(importatoare); ri creditoare ri creditoare (debitoare);(debitoare); ri investitoare ri investitoare (beneficiare de investi(beneficiare de investiii).ii).

 • SOCIETSOCIETILE TRANSNAILE TRANSNAIONALEIONALE

  O societate transnaO societate transnaional este o firm care ional este o firm care ii--a extins activitatea economicoa extins activitatea economico--financiar financiar dincolo de granidincolo de graniele ele rii de originerii de origine. .

  O societate transnaO societate transnaional ional alctuiealctuiete un vast te un vast ansamblu la scar internaansamblu la scar internaionalional, f, format dintrormat dintr--o o societate principal societate principal -- firma mam firma mam i un numr i un numr de de filiale/sucursalefiliale/sucursale, r, respectiv, de firmespectiv, de firme e dependente de societatea principaldependente de societatea principal, implantate , implantate n diferite n diferite riri..

 • ORGANIZAORGANIZAIILE ECONOMICE IILE ECONOMICE

  INTERSTATALEINTERSTATALE

  OrganizaOrganizaiile economice interstatale iile economice interstatale au luat fiinau luat fiin ca o ca o ncercare de rspuns la diferitele probleme cu care ncercare de rspuns la diferitele probleme cu care statele lumii sstatele lumii s--au confruntat pe parcursul timpului.au confruntat pe parcursul timpului.

  OrganizaOrganizaiile economice interstataleiile economice interstatale sunt expresia sunt expresia tendintendinelor de internaelor de internaionalizare, integrareionalizare, integrare economic economic i i globalizare a proceselor economice.globalizare a proceselor economice.

  OrganizaOrganizaiile interstatale cu vocaiile interstatale cu vocaie universalie universal au au luat fiinluat fiin atunci cnd statele lumii au fost confruntate cu atunci cnd statele lumii au fost confruntate cu probleme globale, de intprobleme globale, de interes general, a eres general, a cror rezolvare cror rezolvare impunea cooperarea impunea cooperarea ntregii comunitntregii comuniti internai internaionale ionale (ONU). (ONU).

 • ELEMENTE DERIVATE (DE CONEXIUNE)ELEMENTE DERIVATE (DE CONEXIUNE)

 • DIVIZIUNEA MONDIAL A MUNCIIDIVIZIUNEA MONDIAL A MUNCII

  Diviziunea mondial a muncii Diviziunea mondial a muncii reprezint reprezint expresia sintetic a tendinexpresia sintetic a tendinelor de elor de specializare a agenspecializare a agenilor economici ilor economici n n vederea participrii la circuitul economic vederea participrii la circuitul economic mondial.mondial.

 • RELARELAIILE ECONOMICE IILE ECONOMICE

  INTERNAINTERNAIONALEIONALE

  RelaRelaiile economice internaiile economice internaionale ionale reprezint reprezint legturile dintre economiile nalegturile dintre economiile naionale, dintre ionale, dintre agenagenii (oii (operatorii) economicperatorii) economici de pe glob,i de pe glob, legturi care se formeaz legturi care se formeaz n virtutea diviziunii n virtutea diviziunii mondiale a muncii.mondiale a muncii.

 • PIAPIAA MONDIALA MONDIAL

  PiaPiaa mondial a mondial reprezint ansamblul reprezint ansamblul tranzactranzaciilor care au loc iilor care au loc ntre agenntre agenii economici ii economici de pe de pe ntreg globul pmntescntreg globul pmntesc..

 • ORDINEA ECONOMIC MONDIALORDINEA ECONOMIC MONDIAL

  Ordinea economic mondial Ordinea economic mondial reprezint reprezint modul de dispunere modul de dispunere i de organizare, i de organizare, n n timp timp i spai spaiu, a elementelor economiei iu, a elementelor economiei mondiale.mondiale.

 • ECONOMIA ECONOMIA RILOR DEZVOLTATERILOR DEZVOLTATE

 • OrganizaOrganizaia de Cooperare ia de Cooperare i Dezvoltare i Dezvoltare Economic Economic (OCDE)(OCDE)

  n rndul n rndul rilor dezvoltate grupate rilor dezvoltate grupate n n OrganizaOrganizaia ia de Cooperare de Cooperare i Dezvoltare Economic i Dezvoltare Economic (OCDE)(OCDE)cu sediul la Paris, cu sediul la Paris, nfiinnfiinat at n anul 1961, sunt n anul 1961, sunt incluse oficial incluse oficial 30 de state30 de state. Cele mai multe sunt . Cele mai multe sunt ri ri europene, respectiv 23. Restul europene, respectiv 23. Restul rilor dezvoltate se rilor dezvoltate se repartizeaz geografic astfelrepartizeaz geografic astfel: SUA : SUA i Canada i Canada n n America de Nord, Japonia America de Nord, Japonia i Coreea de Sud i Coreea de Sud n n Asia, Australia Asia, Australia i Noua Zeeland i Noua Zeeland n Oceania n Oceania i i Mexic Mexic n America Latinn America Latin..

  In prezent, OCDE a initiat discutii cu In prezent, OCDE a initiat discutii cu cinci statecinci state, , respectiv: Chile, Estonia, Israel, Rusia si Slovenia, respectiv: Chile, Estonia, Israel, Rusia si Slovenia, n vederea includerii acestora n vederea includerii acestora n cadrul acestei n cadrul acestei organizatii. organizatii.

 • Scopul OCDEScopul OCDE este acela de a formula, este acela de a formula, coordona coordona i promova politici destinate s i promova politici destinate s ncurajeze crencurajeze creterea economic terea economic i s meni s menin in stabilitatea financiar a stabilitatea financiar a rilor membrerilor membre. .

  TotodatTotodat, O, OCDE stimuleaz CDE stimuleaz i armonizeaz i armonizeaz eforturile membrilor si pentru acordarea de eforturile membrilor si pentru acordarea de asistenasisten financiar financiar ii tehnic tehnic rilor rilor n curs de n curs de dezvoltare.dezvoltare.

  De asemenea, De asemenea, OCDE este preocupat de OCDE este preocupat de stimularea comerstimularea comerului internaului internaional pe baze ional pe baze nediscriminatorii.nediscriminatorii.

 • GRUPUL CELOR 7 (8)GRUPUL CELOR 7 (8)

  Grupul celor 7 Grupul celor 7 al marilor puteri industrializate al marilor puteri industrializate este format din: Statele Unite ale Americii, este format din: Statele Unite ale Americii, Japonia, Germania, FranJaponia, Germania, Frana, Marea Britanie, Italia a, Marea Britanie, Italia i Canada.i Canada.

  Din luna iunie a anului 2002, Din luna iunie a anului 2002, n grupul marilor n grupul marilor ri industrializate a fost inclus ri industrializate a fost inclus i Rusia i Rusia trecndutrecndu--se, astfel, la se, astfel, la Grupul celor 8.Grupul celor 8.

 • ScopulScopul urmrit de membrii Grupului celor urmrit de membrii Grupului celor 7(8) 7(8) este este coordonarea politicilor macroeconomice coordonarea politicilor macroeconomice i, i, n mod special, a politicilor ratelor de n mod special, a politicilor ratelor de schimb schimb ntre ntre rile membrerile membre..

  rile membre ale Grupului celor rile membre ale Grupului celor 7 (8) sunt cele 7 (8) sunt cele mai puternice mai puternice ri din lumeri din lume, e, ele fiind acelea care le fiind acelea care determin raportul de fordetermin raportul de fore pe plan internae pe plan internaional, ional, ordinea economic mondialordinea economic mondial..

 • POLITICA ECONOMIC POLITICA ECONOMIC N N RILE RILE DEZVOLTATEDEZVOLTATE

 • POLITICA BUGETARPOLITICA BUGETAR

 • POLITICA BUGETAR reprezint acPOLITICA BUGETAR reprezint aciunea iunea Statului prin intermediul bugetului suStatului prin intermediul bugetului su..

  Aceast acAceast aciune se produce prin combinarea iune se produce prin combinarea politicii fiscale cu politica de cheltuieli politicii fiscale cu politica de cheltuieli guvernamentale guvernamentale i de fixare a unui anumit nivel i de fixare a unui anumit nivel al deficitului public.al deficitului public.

  Gestiunea bugetului public este considerat cel Gestiunea bugetului public este considerat cel mai important mijloc de care dispune Statul mai important mijloc de care dispune Statul pentru a influenpentru a influena conjunctura economic a conjunctura economic n n diferitele ei faze.diferitele ei faze.

 • VENITURILOR BUGETAREVENITURILOR BUGETARE provin din provin din impozitele impozitele i taxele fiscale (peste 90%), i taxele fiscale (peste 90%), percepute de la persoane fizice sau de la percepute de la persoane fizice sau de la societsocieti.i.

  Exist mai multe Exist mai multe categorii de impozitecategorii de impozite:: pe consum (TVA, taxe vamale);pe consum (TVA, taxe vamale); pe venit (al persoanelor fizice, al firmelor);pe venit (al persoanelor fizice, al firmelor); pe avere.pe avere.

  Dup Dup maniera de perceperemaniera de percepere exist exist:: impozite directe;impozite directe; impozite indirecte, impozite indirecte, ncorporate ncorporate n pren preul de ul de

  vnzare.vnzare.

 • CHELTUIELILE BUGETARE, CHELTUIELILE BUGETARE, n principal, n principal, privesc:privesc:

  sectorul social (sectorul social (sntatesntate, indemniza, indemnizaii de ii de omaomajjetc.);etc.);

  educaeducaia;ia;

  cultura;cultura;

  aprareaaprarea;;

  msuri de stimulare a economiei msuri de stimulare a economiei (dezvoltarea (dezvoltarea infrastructurii, ajutor acordat zonelor infrastructurii, ajutor acordat zonelor defavorizate) etc.defavorizate) etc.

 • EXECUEXECUIA BUGETULUIIA BUGETULUI incumb incumb (revine), (revine), n n principal, guvernelor principal, guvernelor i i TEZAURULUI PUBLICTEZAURULUI PUBLIC..

  TEZAURUL PUBLICTEZAURUL PUBLIC este instrumentul de este instrumentul de politic bugetar al guvernuluipolitic bugetar al guvernului. .

  n contul su curent de la Banca Central sunt n contul su curent de la Banca Central sunt vrsate toate veniturile bugetuluivrsate toate veniturile bugetului. .

  Tezaurul public finanTezaurul public finaneaz cheltuielile Statuluieaz cheltuielile Statului, , asigur ajustarea veniturilor asigur ajustarea veniturilor i cheltuielilor, i cheltuielilor, precum precum i operai operaiuni de trezorerie, cum ar fi iuni de trezorerie, cum ar fi amortizarea datoriei publice.amortizarea datoriei publice.

 • POLITICA MONETARPOLITICA MONETAR

 • POLITICA MONETAR const POLITICA MONETAR const n acn aciunea asupra ofertei de iunea asupra ofertei de moned sau a ratei dobnzii moned sau a ratei dobnzii n scopul stabilizrii n scopul stabilizrii macroeconomice.macroeconomice.

  CONTROLUL MASEI MONETARE SAU AL RATEI DOBNZIICONTROLUL MASEI MONETARE SAU AL RATEI DOBNZII urmreurmrete stimularea crete stimularea creterii economice, stabilitatea preterii economice, stabilitatea preurilor, urilor, reducerea ratei inflareducerea ratei inflaiei, astfel iei, astfel nct s se ajung la utilizarea ct mai nct s se ajung la utilizarea ct mai complet a factorului munccomplet a factorului munc, la echilibrul balan, la echilibrul balanei de plei de pli externe.i externe.

  BANCA CENTRALBANCA CENTRAL este principala autoritate monetar a unei este principala autoritate monetar a unei ri ri i are rolul de a elabora i are rolul de a elabora i aplica politicile monetare ale i aplica politicile monetare ale rii rii respective.respective.

  INSTRUMENTELE POLITICII MONETARE sunt:INSTRUMENTELE POLITICII MONETARE sunt: operaoperaiunile pe piaiunile pe piaa deschis a deschis (open market operations);(open market operations); acaciunea Bncii Centrale asupra rezervelor obligatorii ale bnciloriunea Bncii Centrale asupra rezervelor obligatorii ale bncilor

  comcomeerciale;rciale; modificarea ratei dobnzii:modificarea ratei dobnzii: operaoperaiunile cu devize.iunile cu devize.

 • POLITICA COMERCIALPOLITICA COMERCIAL

 • POLITICA COMERCIAL a unui stat POLITICA COMERCIAL a unui stat reprezint totalitatea instrumentelor reprezint totalitatea instrumentelor utilizate de ctre acesta pentru utilizate de ctre acesta pentru reglementarea relareglementarea relaiilor sale comerciale iilor sale comerciale externeexterne..

 • SCOPUL FUNDAMENTAL SCOPUL FUNDAMENTAL al politicii comerciale al politicii comerciale este de a asigura realizarea echilibrului optim la este de a asigura realizarea echilibrului optim la nivelul schimburilor comerciale cu alte nivelul schimburilor comerciale cu alte ri ri i o i o nscriere favorabil nscriere favorabil n diviziunea internan diviziunea internaional a ional a muncii, astfel muncii, astfel nct ele s sprijine dezvoltarea nct ele s sprijine dezvoltarea economic a economic a rii respective rii respective i crei creterea terea bunstrii economice bunstrii economice i sociale a populai sociale a populaiei iei acesteia (a produacesteia (a productorilor ctorilor i a consumatorilor). i a consumatorilor).

 • Ansamblul de msuri definit de politica Ansamblul de msuri definit de politica comercial se poate structura pe trei comercial se poate structura pe trei grupe:grupe:

  msuri de politic tarifar msuri de politic tarifar (vama(vamall););

  msuri de politic netarifarmsuri de politic netarifar;;

  msuri de promovare msuri de promovare i stimulare a i stimulare a exporturilor. exporturilor.

 • TIPURI DE POLITICI COMERCIALETIPURI DE POLITICI COMERCIALE

  PPoliticile comerciale favorabile liberului oliticile comerciale favorabile liberului schimbschimb..

  PPoliticile comerciale protecoliticile comerciale protecionisteioniste..

  PPolitica comercial strategicolitica comercial strategic..

 • SOCIETSOCIETILE TRANSNAILE TRANSNAIONALEIONALE (STN)(STN)

 • ApariApariia, dezvoltarea ia, dezvoltarea i expansiunea i expansiunea SOCIETSOCIETILOR TRANSNAILOR TRANSNAIONALE IONALE a fost a fost determinat dedeterminat de::

  accentuarea fr precedent a accentuarea fr precedent a interdependeninterdependenelor dintre state;elor dintre state;

  deschiderea piedeschiderea pieelor din ultimele decenii ale elor din ultimele decenii ale secolului trecut.secolului trecut.

  SOCIETSOCIETILE TRANSNAILE TRANSNAIONALE, IONALE, la rndul la rndul lor, amlor, amlific procesul de globalizare a economiei lific procesul de globalizare a economiei mondial.mondial.

 • MODALITMODALITI DE IMPLANTAREI DE IMPLANTARE

  ModalitModalitile concrete de implantare a investiile concrete de implantare a investiiilor externe iilor externe mbrac o multitudine de formembrac o multitudine de forme, d, de la o participare minor e la o participare minor la capital, la capital, pn la depn la deinerea integral a capitalului unei inerea integral a capitalului unei filiale.filiale.

  Cazul cel mai frecvent este cel Cazul cel mai frecvent este cel n care se pornen care se pornete de la o te de la o participaparticipaie la capital iniie la capital iniial minoritar care se tranform ial minoritar care se tranform ntrntr--o participao participaie majoritarie majoritar, c, chiar integralhiar integral. .

  Penetrarea iniPenetrarea iniial a unei firme strine ial a unei firme strine n scopul studierii n scopul studierii i i cunoacunoaterii pieterii pieei localeei locale.. DacDac perspectivele se anunperspectivele se anun atrgtoareatrgtoare, s, se solicit o majorare a capitaluluie solicit o majorare a capitalului, , STN STN preprelulundnd controlul asupra controlul asupra ntreprinderiintreprinderii prin cumprarea de prin cumprarea de titluri de valoare.titluri de valoare. Exist cazuri Exist cazuri n care STN practic o n care STN practic o politic strict de participapolitic strict de participaii minoritareii minoritare n vederea reducerii n vederea reducerii riscului nariscului naionalizriiionalizrii. .

 • MODALITMODALITI DE IMPLANTAREI DE IMPLANTARE

  Cumprare a unor societCumprare a unor societi deja i deja n funcn funciuneiune ceea ceceea cepermite economisirea de timp permite economisirea de timp i bani. i bani.

  Crearea unor Crearea unor societsocieti comune cu reprezentani comune cu reprezentanii statuluiii statuluigazdgazd (mixed joint ventures), care constau (mixed joint ventures), care constau ntrntr--o asociere o asociere ntre una sau mai multe societntre una sau mai multe societi strine cu o firm de stat i strine cu o firm de stat autohton autohton n condin condiii aproximativ egale. ii aproximativ egale.

  Crearea Crearea societsocietilor conjugateilor conjugate (joint international business (joint international business ventures). Acestea sunt rezultatul unui contract ventures). Acestea sunt rezultatul unui contract n care n care ara ara gazd obgazd obine recunoaine recunoaterea aportului su propriu terea aportului su propriu (resurse (resurse naturale, mnaturale, mn de lucrun de lucru, c, capital) de apital) de ctre firma strinctre firma strin, care , care aparaparine, ine, n general unei n general unei ri dezvoltateri dezvoltate. .

  Cazul cel mai puCazul cel mai puin frecvent este cel in frecvent este cel n care societatean care societatea--mam creeaz o filial pe loc gol mam creeaz o filial pe loc gol (green field investment). (green field investment).

 • PIAPIAA SOCIETA SOCIETIIIILORLOR TRANSNATRANSNAIONALEIONALE

  SOCIETSOCIETILEILE TRANSNATRANSNAIONALIONALEE tind s tind s--i lrgeasc i lrgeasc continuu sfera de dominacontinuu sfera de dominaie att ie att n interiorul n interiorul rii de rii de origine ct origine ct i pe piai pe piaa internaa internaionalional..

  SOCIETSOCIETILEILE TRANSNATRANSNAIONALIONALEE se manifest se manifest concomitent concomitent n n trei spatrei spaii economiceii economice::

  1.1. SpaSpaiul naiul naional,ional, n care se manifest societatean care se manifest societatea--mammam..

  2.2. SpaSpaiul striniul strin, respectiv , respectiv ara gazd ara gazd -- n care se n care se manifest filialelemanifest filialele..

  3.3. SpaSpaiul internaiul internaional,ional, n care se produc schimburile n care se produc schimburile dintre filiale sau dintre acestea dintre filiale sau dintre acestea i restul lumii.i restul lumii.

 • STRUCTURI TRANSNASTRUCTURI TRANSNAIONALEIONALE

  Dup orientarea investiDup orientarea investiiilor de capital se disting dou iilor de capital se disting dou tipuri de tipuri de structuri:structuri:

  1.1. Structura introvertitStructura introvertit, c, care presupune o activitate are presupune o activitate orientat prioritar spre interiororientat prioritar spre interior. Pe termen lung, . Pe termen lung, investiinvestiiile efectuate iile efectuate n n ara de origine le depara de origine le depesc ca esc ca volum pe cele externe. Este cazul STN cu sediul volum pe cele externe. Este cazul STN cu sediul n n rile dezvoltate maririle dezvoltate mari: General Electric, Toyota, Hitachi, : General Electric, Toyota, Hitachi, Renault, Fiat etc.Renault, Fiat etc.

  2.2. Structura extravertitStructura extravertit n care accentul este pus pe n care accentul este pus pe activitatea externactivitatea extern. A. Aceast structur este caracteristic ceast structur este caracteristic STN cu sediul STN cu sediul n n rile dezvoltate micirile dezvoltate mici: Nestle, : Nestle, Electrolux, Philips. Electrolux, Philips.

 • MANAGEMENTUL SMANAGEMENTUL STN TN

  MANAGEMENTUL INTERNAMANAGEMENTUL INTERNAIONAL IONAL reprezint managementul firmei la reprezint managementul firmei la scar internascar internaional ional i are rolul de a i are rolul de a menmenine organizaine organizaia ia ntrntr--o stare de o stare de echilibru dinamic echilibru dinamic n cadrul mediului n cadrul mediului global.global.

 • CONSECINCONSECINELE EXPANSIUNII ELE EXPANSIUNII SOCIETSOCIETILOR TRANSNAILOR TRANSNAIONALEIONALE

  A.A. ApariApariia ia i expansiunea STN a dus la i expansiunea STN a dus la adncireaadncireaconcurenconcureneiei pe piape piaa mondial a mondial i la aparii la apariia unor noi ia unor noi forme ale acesteia:forme ale acesteia:

  ConcurenConcurena dintre filialele firmelor strine a dintre filialele firmelor strine i marile i marile firme autohtonefirme autohtone este deosebit de puternic este deosebit de puternic. Primele . Primele ncearc s cncearc s ctige o pozitige o poziie, iie, iar ultimele sar ultimele s--i apere i apere pozipoziia deja cia deja ctigat pe piatigat pe pia. . n general, filialele STN n general, filialele STN dedein avantaje concretizate in avantaje concretizate n avansul tehnologic,n avansul tehnologic, abilit abiliti i manageriale manageriale i poteni potenial financiar.ial financiar.

  ConcurenConcurena dintre filialele diferitelor societa dintre filialele diferitelor societi i transnatransnaionale.ionale. Filialele STN folosesc, Filialele STN folosesc, n lupta generat n lupta generat de concurende concuren tactici dintre cele mai agresive tactici dintre cele mai agresive, mai ales , mai ales atunci cnd se atunci cnd se ntlnesc ntlnesc n aceean aceeai i ar sau zonar sau zon....

 • CONSECINCONSECINELE EXPANSIUNII ELE EXPANSIUNII SOCIETSOCIETILOR TRANSNAILOR TRANSNAIONALEIONALE

  B. B. RRelaelaia STNia STN--statstat--nanaiune iune este perceputeste perceput, , n multe n multe cazuri,cazuri, ca o ameninca o ameninare la adresa celui din urmare la adresa celui din urm. .

  Este evident c STN sunt orientate spre piaEste evident c STN sunt orientate spre piaa mondial a mondial i nu spre cea nai nu spre cea naionalional, dar o, dar orict de mare este gradul rict de mare este gradul de transnade transnaionalizare al unei companii, ea ionalizare al unei companii, ea i desfi desfoar oar activitatea pe teritorii care aparactivitatea pe teritorii care aparin statelorin statelor--nanaiune, ceea iune, ceea ce impune ce impune ntrentreinerea unor relainerea unor relaii corespunztoare att ii corespunztoare att cu cu ara sa de origine ct ara sa de origine ct i cu i cu rile gazd ale filialelor rile gazd ale filialelor salesale n ciuda temerii c STN n ciuda temerii c STN nu vor acnu vor aciona iona n folosul n folosul nanaiunii iunii i c vor ajunge s ignore legile nai c vor ajunge s ignore legile naionale. ionale.

 • CONSECINCONSECINELE EXPANSIUNII ELE EXPANSIUNII SOCIETSOCIETILOR TRANSNAILOR TRANSNAIONALEIONALE

  C. RelaC. Relaiile STN cu iile STN cu ara sa de origineara sa de origine apar ca relaapar ca relaii ii ntre parteneri. ntre parteneri.

  Se Se ntmplntmpl, totu, totui, i, ca statul de origine s intervinca statul de origine s intervin, , dac etse cazuldac etse cazul, p, pentru a tempera politica economic entru a tempera politica economic agresiv a vreunei firmeagresiv a vreunei firme. Rela. Relaiile dintre statul american iile dintre statul american i corporai corporaiile americane constau, iile americane constau, n esenn esena lor a lor n faptul n faptul c statul c statul ncurajeaz expansiunea extern a marilor ncurajeaz expansiunea extern a marilor firme americane, care, la rndul lor susfirme americane, care, la rndul lor susin interesele in interesele statului american. Aceleastatului american. Aceleai tip de relai tip de relaii STNii STN--ar de ar de origine origine ntlnim ntlnim i i n Europa n Europa i i n alte zone ale lumii.n alte zone ale lumii.

 • CONSECINCONSECINELE EXPANSIUNII ELE EXPANSIUNII SOCIETSOCIETILOR TRANSNAILOR TRANSNAIONALEIONALE

  D. RelaD. Relaiile dintre STN iile dintre STN i statele gazd i statele gazd sunt diferite sunt diferite n funcn funcieie de de gradul de dezvoltare al acestoragradul de dezvoltare al acestora: :

  RelaRelaia STNia STN -- ri gazd dezvoltate ri gazd dezvoltate nu poate fi considerat apriori nu poate fi considerat apriori defavorabil celor din urmdefavorabil celor din urm. . n aceast relan aceast relaie este foarte important ie este foarte important capacitatea statal superioar a capacitatea statal superioar a rilor gazd dezvoltaterilor gazd dezvoltate de a de a reacreaciona iona n interes propriu.n interes propriu. n n rile dezvoltaterile dezvoltate, , datorit facilitdatorit facilitilor ilor existente existente i a posibiliti a posibilitilor ridicate de profitilor ridicate de profit concurenconcurena a ntre ntre investitorii strini este foarte mareinvestitorii strini este foarte mare, , lucru lucru ncurajat de statele gazdncurajat de statele gazd..

  RelaRelaia STNia STN -- ri gazd ri gazd n dezvoltaren dezvoltare trebuie privit prin prisma trebuie privit prin prisma faptului c faptului c n aceste n aceste ri capacitatea statal ri capacitatea statal de reacde reacie ie este relativ este relativ redusredus. . n general,n general, se poate aprecia c d se poate aprecia c dezavantajul ezavantajul rilor rilor n n dezvoltare nu este dat de prezendezvoltare nu este dat de prezena, ci de absena, ci de absena STNa STN--urilor. Pe urilor. Pe baza unor eforturi reciproce, se poate ajunge la situabaza unor eforturi reciproce, se poate ajunge la situaia ia n care STN n care STN s grbeasc dezvoltarea s grbeasc dezvoltarea rilor rilor n n cauzcauz ii, , n acelan acelai timp,i timp, s s obobin proifituri corespunztoarein proifituri corespunztoare..

 • UNIUNEA EUROPEANUNIUNEA EUROPEAN

 • STATELE MEMBRE ALE UNIUNII STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SUNT:EUROPENE SUNT:

  Austria, Bulgaria, Belgia, Cehia, Cipru, Austria, Bulgaria, Belgia, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, FranDanemarca, Estonia, Frana, Finlanda, a, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Romnia, Slovacia, Slovenia, Spania, Romnia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.Suedia, Ungaria.

 • UNIUNEA EUROPEANUNIUNEA EUROPEAN de astzi este de astzi este rezultatul unui rezultatul unui ndelung proces de ndelung proces de integrare economic interstatalintegrare economic interstatal..

 • Cauze interne ale integrrii economice Cauze interne ale integrrii economice europene:europene:

  Omogenitatea economicOmogenitatea economic a a rilor din rilor din Europa Europa de Vestde Vest..

  DorinDorina de a forma oa de a forma o piapia unic unic de mari de mari dimensiuni care s permit dimensiuni care s permit libera circulalibera circulaie a ie a capitalurilorcapitalurilor, , bunurilorbunurilor, serviciilor , serviciilor i persoanelori persoanelor..

  PPotenotenial economic ial economic i politic i politic ridicatridicat..

  VVoinoin politipolitie puternice puternic..

 • Cauze externe ale integrrii economice Cauze externe ale integrrii economice europene:europene:

  AmeninAmeninarea politicoarea politico--economic care venea din economic care venea din partea partea colosul sovieticcolosul sovietic (URSS) unul din polii de (URSS) unul din polii de putere mondiali.putere mondiali.

  AAvntul economic al Statelor Unite ale Americii, vntul economic al Statelor Unite ale Americii, cellalt pol de putere mondialcellalt pol de putere mondial, , care care exercita exercita presiuni economice concurenpresiuni economice concureniale asupra iale asupra rilor rilor vest europene vizibil slbite economic dup vest europene vizibil slbite economic dup rzboirzboi. .

 • MISIUNEA DE BAZAMISIUNEA DE BAZA a Uniunii Europene este aceea de a organiza a Uniunii Europene este aceea de a organiza relarelaiile dintre statele membre iile dintre statele membre i i ntre popoarele acestora, ntre popoarele acestora, ntrntr--o o manier coerentmanier coerent, avnd drept suport , avnd drept suport solidaritatea.solidaritatea.

  OBIECTIVELEOBIECTIVELE PRINCIPALEPRINCIPALE ale Uniunii Europene sunt:ale Uniunii Europene sunt: promovarea progresului economic (piapromovarea progresului economic (piaa a i moneda unici moneda unic) ) i social;i social; afirmarea identitafirmarea identitii europene pe scena internaii europene pe scena internaionalional;; instituirea cetinstituirea ceteniei europene (care nu eniei europene (care nu nlocuienlocuiete cette cetenia enia

  nanaional dar o completeazional dar o completeaz) p) prin conferirea unui numr de drepturi rin conferirea unui numr de drepturi civile civile i politice ceti politice cetenilor europeni;enilor europeni;

  dezvoltarea unei zone de libertate, securitate dezvoltarea unei zone de libertate, securitate i justii justiie;ie; consolidarea dreptului comunitar. consolidarea dreptului comunitar.

  Uniunea EuropeanUniunea European, , ntemeiat pe un permanent dialog ntemeiat pe un permanent dialog ntre ntre interesele nainteresele naionale ionale i interesele comune, i interesele comune, respect diversitatea respect diversitatea nanaional dar afirmional dar afirm, t, totodatotodat, o IDENTITATE PROPRIE , o IDENTITATE PROPRIE UNIUNIIUNIUNII. .

  DispariDispariia antagonosmului Estia antagonosmului Est--Vest este o victorie a spiritului Vest este o victorie a spiritului european pe care se fundamenteaz construceuropean pe care se fundamenteaz construcia unui nou continent.ia unui nou continent.

 • FAZELE ISTORICE ALE FORMRII FAZELE ISTORICE ALE FORMRII UNIUNII EUROPENEUNIUNII EUROPENE

 • TRATATUL DE LA PARISTRATATUL DE LA PARIS (1951)(1951) prin care sprin care s--auau pupuss bazele bazele ComunitComunitii Europene a Oii Europene a Oelului elului i Crbuneliui i Crbuneliui (CECO).(CECO).CECO avut ca scop crearea unei pieCECO avut ca scop crearea unei piee comune a crbunelui e comune a crbunelui i i ooelului elului ntre cele ntre cele ase state care furnizau, ase state care furnizau, mpreunmpreun, cea mai , cea mai mare producmare producie din Europa de Vest de crbune ie din Europa de Vest de crbune i oi oel. el.

  TRATATUL DE LA ROMATRATATUL DE LA ROMA ((19571957)), , prin care prin care ss--aa constituiconstituittComunitatea Economic European Comunitatea Economic European (CEE) (CEE) i Comunitatea i Comunitatea European a Energiei Atomice European a Energiei Atomice (Euratom)(Euratom).. De asemenea, De asemenea, Tratatul de la RomaTratatul de la Roma::

  a prevzuta prevzut stabilirea unei uniuni vamale stabilirea unei uniuni vamale n cursul unei perioada n cursul unei perioada de tranzide tranziieie;;

  a a pupuss bazele liberei circulabazele liberei circulaii a mrfurilorii a mrfurilor, a persoanelor, a , a persoanelor, a capitalurilor capitalurilor i a serviciilori a serviciilor;;

  a a determinat determinat un anumit grad de coordonare a politicilor un anumit grad de coordonare a politicilor macroeconomicemacroeconomice;;

  a definit o politic europen comun a definit o politic europen comun n sectoare ca: agricultura, n sectoare ca: agricultura, relarelaiile comerciale externe, pescuitul iile comerciale externe, pescuitul i transporturile cu posibile i transporturile cu posibile dezvoltri dezvoltri n alte sectoare de activitate. n alte sectoare de activitate.

 • Ideea de uniune europeanIdeea de uniune european, , i i n primul rnd succesle n primul rnd succesle substansubstaniale obiale obinute inute n plan economic au dus la n plan economic au dus la lrgirealrgirea rapid a CEE rapid a CEE..

  n 1973, sn 1973, s--a format "a format "Europa celor nouEuropa celor nou"" prin prin aderarea a trei aderarea a trei riri: Danemarca, Marea Britanie : Danemarca, Marea Britanie i i Irlanda;Irlanda;

  n 1981 ia nan 1981 ia natere "tere "Europa celor zece"Europa celor zece" prin intrarea prin intrarea efectiv efectiv n CEE a Greciei;n CEE a Greciei;

  n 1986 se vorben 1986 se vorbete despre "te despre "Europa celor Europa celor doisprezece"doisprezece" ca urmare a aderrii Spaniei ca urmare a aderrii Spaniei i i Portugaliei;Portugaliei;

  AAdoptareadoptarea Actului Unic EuropeanActului Unic European n 1986, la n 1986, la LuxemburgLuxemburg.. Acest Act marcheaz decizia de a crea Acest Act marcheaz decizia de a crea "marea pia"marea pia unic european unic european" " i relanseaz procesul i relanseaz procesul de integrare vestde integrare vest--europeaneuropean..

 • TRATATUL DE LA MAASTRICHTTRATATUL DE LA MAASTRICHT ((1991993)3), m, marcheaz archeaz consolidarea procesului de integrare europeanconsolidarea procesului de integrare european. . ComunitComunitile Economice Europene capt oficial ile Economice Europene capt oficial denumirea de denumirea de Uniune EuropeanUniune European.. Noul Tratat Noul Tratat stabilestabilete drept principal obiectiv economicte drept principal obiectiv economic trecerea la trecerea la Uniunea MonetarUniunea Monetar prin adoptarea unei monede unice prin adoptarea unei monede unice i a unor pariti a unor pariti fixe i fixe i irevocabile.i irevocabile.

  La 1 ianuarie 1995, devin membre ale Uniunii La 1 ianuarie 1995, devin membre ale Uniunii Europene Austria, Finlanda Europene Austria, Finlanda i Suedia. Se vorbei Suedia. Se vorbete te acum de "acum de "Europa celor cincisprezece"Europa celor cincisprezece"

  TRATATUL DE LA AMSTERDAMTRATATUL DE LA AMSTERDAM ((1991997)7), adncirea , adncirea i lrgirei lrgire, , n continuare,n continuare, a integrrii interstatale a integrrii interstatale, cu un , cu un accent sporit pe problemele sociale. accent sporit pe problemele sociale. n acelan acelai an,i an, Consiliul European adopt la LuxemburgConsiliul European adopt la Luxemburg, P, Pactul de actul de stabilitate menit s stea la baza coordonrii msurilor stabilitate menit s stea la baza coordonrii msurilor destinate realizdestinate realizriirii Uniunii Economice Uniunii Economice i i MMonetare onetare

 • LLansaansarearea oficialoficial a a monedmonedeiei unicunicee europeeuropenene ((EUROEURO).). --1 ianuarie 1999. 1 ianuarie 1999.

  ntre 1 ianuarie 1999 ntre 1 ianuarie 1999 -- 1 ianuarie 2002, 1 ianuarie 2002, EURO a coexistatEURO a coexistatcu monedele nacu monedele naionaleionale aa 1111 ri europeneri europene, care au aderat , care au aderat la zona la zona EUROEURO,, la parit la pariti fixe i fixe i irevocabile.i irevocabile.

  La 1 martie 2002 monedele naLa 1 martie 2002 monedele naionale au fost retrase din ionale au fost retrase din circulacirculaie, ie, EURO rmnd singura monedEURO rmnd singura moned a a rilor care au rilor care au aderat la moneda unic aderat la moneda unic (Marea (Marea BBritanie, Danemarca ritanie, Danemarca i i Suedia, deSuedia, dei i ndeplineau criteriile de convergenndeplineau criteriile de convergen ii--au au amnat aderarea la moneda unicamnat aderarea la moneda unic, , n timp ce Grecia, den timp ce Grecia, dei a i a dorit s aderedorit s adere, nu a , nu a ndeplinit criteriile). ndeplinit criteriile). Ulterior, au aderat la Ulterior, au aderat la zona zona EUROEURO: Grecia (2001), Slovenia (2007), Cipru : Grecia (2001), Slovenia (2007), Cipru i Malta i Malta (2008), Slovacia (2009).(2008), Slovacia (2009).

  AstziAstzi, EURO , EURO nregistreaz nregistreaz evoluevoluii spectaculoaseii spectaculoase n n raport cu principalele valute forte de pe piaraport cu principalele valute forte de pe piaa mondiala mondial..

 • La 1La 1 maimai 20020044, U, Uniunea European sniunea European s--a mrit cu a mrit cu nc nc zece state: Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, zece state: Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Letonia, Lituania, Estonia, Malta, Cipru. Se Slovenia, Letonia, Lituania, Estonia, Malta, Cipru. Se vorbevorbete acum de "te acum de "Europa celor douzeci Europa celor douzeci i i cincicinci""..

  Romnia Romnia i Bulgaria devin membre ale Uniunii i Bulgaria devin membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007 creenduEuropene la 1 ianuarie 2007 creendu--se astfel, se astfel, ""Europa celor douzeci Europa celor douzeci i i apteapte""..

  La 13 decembrie 2007, liderii Uniunii Europene au La 13 decembrie 2007, liderii Uniunii Europene au semnat semnat TRATATUL DE LA LISABONA TRATATUL DE LA LISABONA ncheind astfel ncheind astfel mai mulmai muli ani de negocieri pe tema aspectelor i ani de negocieri pe tema aspectelor instituinstituionale ale Uniunii Europene. Tratatul a fost ionale ale Uniunii Europene. Tratatul a fost ratificat ratificat n luna decembrie 2009. n luna decembrie 2009.

 • INSTITUINSTITUIILE UNIUNII EUROPENEIILE UNIUNII EUROPENE

 • Uniunea European se caracterizeaz printrUniunea European se caracterizeaz printr--un un sistem institusistem instituional original,ional original, care o care o diferendifereniaz de alte organizaiaz de alte organizaii internaii internaionale. ionale. Statele Uniunii Europene au consimStatele Uniunii Europene au consimit s delege it s delege o parte din suveranitatea lor unor organisme o parte din suveranitatea lor unor organisme independente, care reprezindependente, care reprezintint, t, totodatotodat, interese , interese comune, specifice Uniunii, fiind legate comune, specifice Uniunii, fiind legate ntre ele ntre ele prin raporturi de complementaritate ce prin raporturi de complementaritate ce condicondiioneaz procesul decizionalioneaz procesul decizional..

 • CONSILIUL EUROPEANCONSILIUL EUROPEAN

  Consiliul European a fostConsiliul European a fost creat la 10 decembrie 1974.creat la 10 decembrie 1974.

  Consiliul European are rolul de a stabili liniile politice generConsiliul European are rolul de a stabili liniile politice generale ale ale ale Uniunii Europene ca Uniunii Europene ca i obiectivele cele mai importante care stau i obiectivele cele mai importante care stau n n fafaa acesteia pe termen scurt a acesteia pe termen scurt i lung.i lung. De asemenea De asemenea, C, Consiliul onsiliul European joac un rol esenEuropean joac un rol esenial ial n orientarea politicii externe n orientarea politicii externe i de i de securitate a Uniunii securitate a Uniunii i i n armonizarea pozin armonizarea poziiilor diplomatice ale iilor diplomatice ale statelor membre.statelor membre.

  n acest organism reprezentarea n acest organism reprezentarea rilor este asigurat la cel mai rilor este asigurat la cel mai nalt nivel, respectiv, la nivelul nalt nivel, respectiv, la nivelul efilor de state efilor de state i de guverne, care i de guverne, care sunt asistasunt asistai de minii de minitrii de externe. Din Consiliul European mai fac trii de externe. Din Consiliul European mai fac parte preparte preedintele Comisiei Europene edintele Comisiei Europene i un vicei un vice--prepreedinte al edinte al acesteia. acesteia.

  Consiliul European se Consiliul European se ntrunentrunete de cel pute de cel puin dou ori pe anin dou ori pe an. . PrePreedinedinia lui se asigur pe baza principiului rotaia lui se asigur pe baza principiului rotaiei care se face o iei care se face o dat la dat la ase luni. Nu ia decizii obligatorii din punct de vedere juridic.ase luni. Nu ia decizii obligatorii din punct de vedere juridic.

 • CONSILIUL DE MINICONSILIUL DE MINIIITRI EUROPEANTRI EUROPEAN

  Consiliul de MiniConsiliul de Minitri European este principala institutri European este principala instituie cu putere de ie cu putere de decizie din cadrul Uniunii Europene. decizie din cadrul Uniunii Europene.

  Consiliul de MiniConsiliul de Minitri European reunetri European reunete minite minitrii din toate trii din toate rile rile membre, titulari de portofoliu, funcmembre, titulari de portofoliu, funcie de subiectul ie de subiectul nscris pe ordinea nscris pe ordinea de zi: de zi: afaceri externe, agricafaceri externe, agriculturultur, industrie, transporturi, mediu , industrie, transporturi, mediu nconjurtor etcnconjurtor etc. Consiliul are un pre. Consiliul are un preedinte ales la fiecare edinte ales la fiecare ase luni. ase luni.

  Reuniunile Consiliului de MiniReuniunile Consiliului de Minitri sunt pregtite de Comitetul tri sunt pregtite de Comitetul ReprezentanReprezentanilor permanenilor permaneni, format din tehnocrai, format din tehnocrai. i.

  Adoptarea deciziilor Adoptarea deciziilor n Consiliu se face cu unanimitate sau n Consiliu se face cu unanimitate sau majoritate calificatmajoritate calificat. N. Numrul de voturi alocate statelor membre umrul de voturi alocate statelor membre difer de la o difer de la o ar la altaar la alta. F. Fiecrui stat i se acord un vot ponderat iecrui stat i se acord un vot ponderat funcfuncie de potenie de potenialul economic ialul economic i demografic. Nici o i demografic. Nici o ar membr nu ar membr nu are drept de veto. are drept de veto.

  Consiliul stabileConsiliul stabilete te n fiecare an proiectul de buget al UE n fiecare an proiectul de buget al UE ii--l l transmite Parlamentului European. Sediul Consiliului de Minitransmite Parlamentului European. Sediul Consiliului de Minitri tri European se afl la BruxellesEuropean se afl la Bruxelles..

 • COMISIA EUROPEANCOMISIA EUROPEAN

  Comisia European constituie Comisia European constituie organul executivorganul executiv al Uniunii al Uniunii Europene. Europene.

  Comisia European face propuneri Consiliului de MiniComisia European face propuneri Consiliului de Minitri privind tri privind mbuntmbuntirea politicilor comunitare irea politicilor comunitare i tot ea pune i tot ea pune n aplicare n aplicare deciziile luate. Comisiadeciziile luate. Comisia poate face recomandri poate face recomandri i emite avize ctre i emite avize ctre statele membre. Ea are putere de control statele membre. Ea are putere de control n legtur cu respectarea n legtur cu respectarea legislalegislaiei comunitare iei comunitare i fori for de decizie de decizie n administrarea n administrarea programelor programelor i fondurilor Uniunii Europene.i fondurilor Uniunii Europene.

  Fiecare membru al Comisiei, numit de un guvern naFiecare membru al Comisiei, numit de un guvern naional, devine ional, devine comisarcomisar, respectiv titularul unui anumit portofoliu., respectiv titularul unui anumit portofoliu.

  Fiecare stat membru este reprezentat la nivelul Comisiei Fiecare stat membru este reprezentat la nivelul Comisiei n funcn funcie ie de mrimea sade mrimea sa. .

  Din anul 1995, mandatul Comisiei Europene a fost extins la 5 aniDin anul 1995, mandatul Comisiei Europene a fost extins la 5 ani, , pentru a coincide cu cel al Parlamentului European. Sediul Comispentru a coincide cu cel al Parlamentului European. Sediul Comisiei iei Europene se afl la BruxellesEuropene se afl la Bruxelles..

 • PARLAMENTUL EUROPEANPARLAMENTUL EUROPEAN

  Parlamentul European reprezint forumul de dezbateri al Uniunii Parlamentul European reprezint forumul de dezbateri al Uniunii Europene. Europene.

  Membrii si sunt aleMembrii si sunt alei prin vot direct,i prin vot direct, la fiecare la fiecare 5 a5 ani, dni, de ctre e ctre cetcetenii statelor membre. Fiecare stat este reprezentat enii statelor membre. Fiecare stat este reprezentat n funcn funcie de ie de mrimea teritoriului sumrimea teritoriului su. Membrii parlamentului European sunt . Membrii parlamentului European sunt grupagrupai dup aparteneni dup apartenena de partid,a de partid, nu dup apartenen nu dup apartenena naa naionalional. .

  Astzi Parlamentul European are competenAstzi Parlamentul European are competene mult sporite,e mult sporite, astfel astfel:: particip la procesul legislativ particip la procesul legislativ mpreun cu Consiliul de Minimpreun cu Consiliul de Minitri;tri; controleaz activitatea Comisiei Europenecontroleaz activitatea Comisiei Europene;; poate interpela Consiliul de Minipoate interpela Consiliul de Minitri;tri; aprob acordurile internaaprob acordurile internaionale ale UE;ionale ale UE; controleaz bugetul comunitarcontroleaz bugetul comunitar, , mpreun cu Consiliul de Minimpreun cu Consiliul de Minitri;tri; monitorizeaz aplicarea politicilor comunitare pe baza informamonitorizeaz aplicarea politicilor comunitare pe baza informaiilor iilor

  CurCurii de Conturi. ii de Conturi.

 • RILE RILE N DEZVOLTAREN DEZVOLTARE

 • rile rile n dezvoltare formeaz majoritatea n dezvoltare formeaz majoritatea rilor rilor lumii, cuprind 77% din populalumii, cuprind 77% din populaia globului ia globului pmntescpmntesc, dar contribuie cu doar 15% la , dar contribuie cu doar 15% la formarea venitului mondial. Grupul formarea venitului mondial. Grupul rilor rilor n n dezvoltare este foarte eterogen, adezvoltare este foarte eterogen, alturi de lturi de ri ri foarte sracefoarte srace, se , se ntlnesc ntlnesc ri mult mai bogate ri mult mai bogate care acced la statutul de care acced la statutul de ar dezvoltatar dezvoltat..

 • Trsturi comune Trsturi comune rilor rilor n dezvoltare:n dezvoltare:

  Nivelul sczut al venitului pe locuitorNivelul sczut al venitului pe locuitor..

  Procentul sczut de angajare a forProcentul sczut de angajare a forei de munc ei de munc n industria prelucrtoaren industria prelucrtoare..

  Productivitatea sczut Productivitatea sczut n toate sectoarele, n toate sectoarele, n n primul rnd primul rnd n agriculturn agricultur..

  Exportul orientat, Exportul orientat, n cea mai mare msurn cea mai mare msur, pe , pe produse primare etc.produse primare etc.

 • DiferenDiferene esene eseniale iale ntre ntre rile rile n dezvoltaren dezvoltare

  ri intens populate sau nuri intens populate sau nu..

  ri cu suprafari cu suprafa geografic mare sau nu geografic mare sau nu..

  ri care au fost colonii ri care au fost colonii (cele mai multe) sau nu.(cele mai multe) sau nu.

  ri democratice sau ri democratice sau ri cu regimuri totalitareri cu regimuri totalitare, cele mai , cele mai multe dintre multe dintre rile rile n dezvoltare, situndun dezvoltare, situndu--se, se, nsns, , undeva undeva ntre aceste dou categoriintre aceste dou categorii..

  ri cu creri cu creteri economice rapide sau dimpotrivteri economice rapide sau dimpotriv..

  ri ri n dezvoltare care au n dezvoltare care au nregistrat, nregistrat, n ultimele decenii,n ultimele decenii, realizri importante realizri importante n domeniul modernizrii n domeniul modernizrii i crei creterii terii performanperformanelor economice elor economice i i ri ri n dezvoltare care au n dezvoltare care au regresat economic.regresat economic.

 • Din punct de vedere Din punct de vedere geograficgeografic, , rile rile n n dezvoltare sunt grupate dezvoltare sunt grupate n n ase regiuni:ase regiuni:

  Asia de Est Asia de Est i Pacific (24 de i Pacific (24 de riri).).

  Europa Europa i Asia Central i Asia Central (27 de (27 de riri).).

  America Latin America Latin i Caraibe (32 de i Caraibe (32 de riri).).

  Orientul Mijlociu Orientul Mijlociu i Africa de Nord (14 de i Africa de Nord (14 de riri).).

  Asia de Sud (8 Asia de Sud (8 riri).).

  Africa subsaharian Africa subsaharian (48 de (48 de riri))

 • n funcn funcie de ie de venitul pe locuitorvenitul pe locuitor*)*), se , se ntlnesc ntlnesc trei trei categorii de categorii de riri::

  1.1. ri cu ri cu venituri reduse,venituri reduse, considerate considerate i cele mai srace i cele mai srace ri ri (59 de (59 de riri).).

  2.2. ri cu ri cu venituri mediivenituri medii, aici se , aici se ntlnesc dou subgrupentlnesc dou subgrupe: : ri cu venituri sub medie ri cu venituri sub medie (54 de (54 de riri).). ri cu venituri sub peste medie ri cu venituri sub peste medie (40 de (40 de riri).).

  3.3. ri cu ri cu venituri ridicatevenituri ridicate (55 de (55 de riri).).

  *)*)rile cu venituri sczute sunt cele care au un venit mai mic de rile cu venituri sczute sunt cele care au un venit mai mic de 825 USD 825 USD pe cap de locuitor, cele cu venituri medii, pe cap de locuitor, cele cu venituri medii, ntre 826 ntre 826 i 10066 USD pe cap de i 10066 USD pe cap de locuitor, iar locuitor, iar rile cu venituri ridicate au peste rile cu venituri ridicate au peste 10066 USD pe cap de 10066 USD pe cap de locuitor, conform BM.locuitor, conform BM.

 • Lund Lund n considerare n considerare gradul de gradul de ndatorarendatorare*)*), , ntlnim ntlnim patru categorii de patru categorii de riri::

  1.1.ri ri sever sever ndatoratendatorate (52 de (52 de riri).).

  2.2.ri ri moderat moderat ndatoratendatorate (39 de (39 de riri).).

  3.3.ri ri pupuin in ndatoratendatorate (45 de (45 de riri). ).

  4.4.ri ri neclasificateneclasificate ((rile dezvoltaterile dezvoltate).).

  *)*)Gradul de Gradul de ndatorare vizeaz povara datoriei externe pe care ndatorare vizeaz povara datoriei externe pe care rile rile n n dezvoltare o au fadezvoltare o au fa de creditorii interna de creditorii internaionali (instituionali (instituii internaii internaionale, ionale, guverne sau bnci comercialeguverne sau bnci comerciale). Acest criteriu este privit prin prisma a ). Acest criteriu este privit prin prisma a doi indicatori: serviciul datoriei externe raportat la venitul ndoi indicatori: serviciul datoriei externe raportat la venitul naaional ional i i serviciul datoriei externe raportat la valoarea exporturilor.serviciul datoriei externe raportat la valoarea exporturilor.

 • CHINA CHINA

  CHINA,CHINA, ar care se situeaz pe primul loc ar care se situeaz pe primul loc n rndul n rndul rilor rilor n dezvoltare, are cea mai mare populan dezvoltare, are cea mai mare populaie de pe ie de pe glob, peste 1,3 miliarde de locuitori glob, peste 1,3 miliarde de locuitori i un PIB total de i un PIB total de 4326,2 miliarde USD4326,2 miliarde USD*) *) (2008).(2008).

  ar cu regim comunistar cu regim comunist, C, China manifest o oarecare hina manifest o oarecare deschidere ctre economia de piadeschidere ctre economia de pia. . n acest sens n acest sens punndupunndu--se un accent deosebit pe dezvoltarea se un accent deosebit pe dezvoltarea zonelor zonelor economice specialeeconomice speciale. T. Trebuie subliniat c promovarea rebuie subliniat c promovarea regulilor pieregulilor pieei libere nu sei libere nu s--a fcut pe a fcut pe ntreg teritoriul ntreg teritoriul riirii, , ci numai ci numai n aceste enclave.n aceste enclave.

  *) Sursa: WB*) Sursa: WB

 • Un rol important Un rol important n dezvoltarea economic a n dezvoltarea economic a Chinei lChinei l--a avut a avut i retrocedarea Hongi retrocedarea Hong--KongKong--ului, ului, n anul 1n anul 1997. Ac997. Acest teritoriu are, pest teritoriu are, pentru o entru o perioad de perioad de 50 de50 de ani ani, s, statut de Regiune tatut de Regiune Autonom SpecialAutonom Special. .

  China este cea mai puternic dintre China este cea mai puternic dintre rile rile n n dezvoltaredezvoltare, avnd performan, avnd performane comparabile cu e comparabile cu cele ale unor cele ale unor ri dezvoltate mariri dezvoltate mari. Cu toate . Cu toate aceste, decalajul de potenaceste, decalajul de potenial economic faial economic fa de de o o ar ca Statele Unite este uriaar ca Statele Unite este uria..

 • BRAZILIABRAZILIA

  BRAZILIABRAZILIA, i, inclusnclus, d, dup criteriile ONUDIup criteriile ONUDI, , n categoria n categoria rilor rilor n dezvoltare cu n dezvoltare cu orientare industrialorientare industrial,, este o este o ar ar cu o industrie relativ dezvoltatcu o industrie relativ dezvoltat, o, o mare putere agricol mare putere agricol (principalul (principalul productor mondial de cafeaproductor mondial de cafea). Poten). Potenialul su ialul su n resurse naturale n resurse naturale i energetice este enorm. i energetice este enorm. n anul n anul 1996, Bra1996, Brazilia era considerat a opta putere economic zilia era considerat a opta putere economic mondialmondial. .

  Brazilia sBrazilia s--a dezvoltat prin cicluri succesive de a dezvoltat prin cicluri succesive de exploatare, cu predilecexploatare, cu predilecie a unei anumite materii prime, ie a unei anumite materii prime, n vederea exportului.n vederea exportului. Aceast Aceast ar a urmat o linie ar a urmat o linie proprie de dezvoltare, orienproprie de dezvoltare, orientat spre exporturitat spre exporturi, att , att n n domeniul industrial, ct domeniul industrial, ct i i n cel agricol.n cel agricol.

 • n Brazilia, rolul statului este foarte important, n Brazilia, rolul statului este foarte important, acesta controleaz o mare parte a aparatului acesta controleaz o mare parte a aparatului productiv productiv i a celui bancar,i a celui bancar, circa jumtate din circa jumtate din investiinvestiii provin de la stat. ii provin de la stat.

  Brazilia sBrazilia s--a orientat cu precdere spre crea orientat cu precdere spre creterea terea productivitproductivitii ii n detrimentul echitn detrimentul echitii sociale. ii sociale. DeDei a realizat o crei a realizat o cretere economic tere economic substansubstanialial, Brazilia nu s, Brazilia nu s--a orientat a orientat i spre o i spre o dezvoltare uman corespunztoaredezvoltare uman corespunztoare, ceea ce a , ceea ce a dus la convulsii sociale dus la convulsii sociale i la declin economic. In i la declin economic. In conformitate cu datele publicate de Banca conformitate cu datele publicate de Banca MondialMondial, PIB, PIB--ul acestei ul acestei ri sri s--a situat, a situat, n anul n anul 2008, la un nivel de 1612,5 mld. USD.2008, la un nivel de 1612,5 mld. USD.

 • INDIAINDIA

  INDIAINDIA face parte din rndul face parte din rndul rilor rilor n dezvoltare n dezvoltare mari, cu mari, cu orientare primarorientare primar..

  n perioada 1951n perioada 1951--1990, conform a1990, conform aaa--numitului numitului socialism indian, etatismul socialism indian, etatismul i dirijismul au i dirijismul au caracterizat evolucaracterizat evoluia ia riirii. Performan. Performanele cele mai ele cele mai notabile snotabile s--au realizat au realizat n agriculturn agricultur, I, India devenind ndia devenind exportatoare net de produse agricoleexportatoare net de produse agricole. Industria . Industria este, cu mici excepeste, cu mici excepii, nii, necompetitivecompetitiv..

 • Dup Dup 1990 s1990 s--a trecut la o reform menit s a trecut la o reform menit s ncurajeze sectorul privat ncurajeze sectorul privat i investii investiiile strineiile strine. . Msurile de politic economic urmresc s Msurile de politic economic urmresc s redea pieredea pieei rolul de regulator al economiei. ei rolul de regulator al economiei. Obstacole importante Obstacole importante n calea reformei sunt n calea reformei sunt conservatorismul, extremismele etnice conservatorismul, extremismele etnice i i religioase. India se religioase. India se bucurbucur, totu, totui, i, de un numr de un numr apreciabil de cadre cu studii superioare cu apreciabil de cadre cu studii superioare cu nalt nalt calificare, specializate cu succes calificare, specializate cu succes n special n special n n software.software.

  n anul 2n anul 2008, Ba008, Banca Mondial publica pentru nca Mondial publica pentru India un nivel al PIBIndia un nivel al PIB--ului de 1217,5 mld. USD.ului de 1217,5 mld. USD.

 • DeDei cele mai multe i cele mai multe ri ri n dezvoltare au n dezvoltare au un PIB redus pe locuitor, un PIB redus pe locuitor, tendintendina a general este aceea de progresgeneral este aceea de progres, de la , de la un nivel inferior la altul superior, un nivel inferior la altul superior, cea cea mai mare parte a acestora aflndumai mare parte a acestora aflndu--se se ntrntr--un plin proces de transformare un plin proces de transformare i i dezvoltare, de tranzidezvoltare, de tranziie ctre o economie ie ctre o economie de piade pia func funcionalional..

 • O trstur important a O trstur important a rilor rilor n n dezvoltare const dezvoltare const n faptul c ele se n faptul c ele se sprijin sprijin n mare msur pe intrrile de n mare msur pe intrrile de capital strin pentru financapital strin pentru finanarea investiarea investiiilor iilor interne.interne.

 • Fluxurile financiare ctre Fluxurile financiare ctre rile rile n n dezvoltare au o dezvoltare au o structur diversificatstructur diversificat. . Ponderea cea mai ridicat o dePonderea cea mai ridicat o dein fluxurile in fluxurile de investide investiii care provin din ii care provin din rile rile dezvoltate, cu economie de piadezvoltate, cu economie de pia..

 • Structura fluxurilor financiare ctre Structura fluxurilor financiare ctre rile rile n n dezvoltaredezvoltare

  Total resurse:Total resurse:

  Fluxurile Fluxurile n condin condiii de favoare:ii de favoare:

  A.A. Ajutor public pentru dezvoltareAjutor public pentru dezvoltare bilateralbilateral

  MultilateralMultilateral

  B. DonaB. Donaii privateii private

 • Resurse furnizate Resurse furnizate n condin condiii de piaii de pia::

  A. Din sectorul publicA. Din sectorul public bilateralebilaterale credite la exportcredite la export alte fluxuri publicealte fluxuri publice MultilateraleMultilaterale

  B. Din sectorul privatB. Din sectorul privat investiinvestiii directe ii directe i de portofoliui de portofoliu mprumuturi bancaremprumuturi bancare obligaobligaiuniiuni

 • La nivelul La nivelul resurselor furnizate resurselor furnizate n condin condiii ii de piade pia se constat se constat crecreterea rapid a terea rapid a importanimportanei ei mprumuturilor acordate de mprumuturilor acordate de bncile comerciale transbncile comerciale trans--nanaionale. ionale. Acest fenomen se afl la baza declanAcest fenomen se afl la baza declanrii rii crizei datoriei externe a crizei datoriei externe a rilor rilor n n dezvoltare.dezvoltare.

 • InvestiInvestiiile directe externe de capitaliile directe externe de capital fac parte fac parte din categoria fluxurilor financiare necreatoare de din categoria fluxurilor financiare necreatoare de datorie. Ele redatorie. Ele reprezintprezint, , n prezent, n prezent, principala principala surs de finansurs de finanare internaare internaional a ional a rilor rilor n n dezvoltare dezvoltare i i n tranzin tranziie.ie.

  n majoritatea cazurilor, aceste investin majoritatea cazurilor, aceste investiii ii urmresc exploatarea unei resurse localeurmresc exploatarea unei resurse locale, , abundente sau avantajoase, abundente sau avantajoase, n vederea n vederea satisfacerii cererii de pe piasatisfacerii cererii de pe piaa mondial a mondial i a i a obobinerii unui profit.inerii unui profit.

 • Tot din categoria resurselor externe acordate Tot din categoria resurselor externe acordate rilor rilor n n dezvoltare, dezvoltare, n condin condiii de piaii de pia fac parte fac parte i i Creditele la Creditele la export.export.

  ScopulScopul lor nu este stimularea lor nu este stimularea rilor sracerilor srace, ci , ci promovarea exporturilor promovarea exporturilor rilor bogaterilor bogate. . n general, n general, dobnzile percepute pentru astfel de credite sunt dobnzile percepute pentru astfel de credite sunt superioare dobnzilor practicate pe piasuperioare dobnzilor practicate pe pia, , n plus, n plus, rile rile n dezvoltare se vd obligate s plteasc pentru n dezvoltare se vd obligate s plteasc pentru echipamentele importate preechipamentele importate preuri care, duri care, de multe ori,e multe ori, depdepesc preesc preurile mondiale.urile mondiale.

 • Emiterea de obligaEmiterea de obligaiuni,iuni, aceast form de aceast form de mprumut pe piemprumut pe pieele internaele internaionale de capital, ionale de capital, este foarte pueste foarte puin utilizatin utilizat, , rile rile n dezvoltare n dezvoltare nefiind considerate suficient de solvabile pe nefiind considerate suficient de solvabile pe piapiaa obligaa obligaiunilor pentru a putea efectua iunilor pentru a putea efectua plasamente importante. Totuplasamente importante. Totui, emisiunile de i, emisiunile de obligaobligaiuni reprezint un sistem de finaniuni reprezint un sistem de finanare a are a dezvoltrii preferabil dezvoltrii preferabil mprumuturilor bancare, mprumuturilor bancare, corespunznd corespunznd n msur mai mare nevoilor de n msur mai mare nevoilor de finanfinanare pe termen mediu are pe termen mediu i lung.i lung.

 • rile rile n dezvoltare se n dezvoltare se mprumut mprumut adeseori la adeseori la Fondul Monetar InternaFondul Monetar Internaional ional (FMI) (FMI) i la Banca Mondial i la Banca Mondial (BM)(BM), precum , precum i de la i de la guvernele altor guvernele altor riri. Astfel de . Astfel de mprumuturi se fac la dobnzi sub nivelul mprumuturi se fac la dobnzi sub nivelul piepieei.ei.

 • FinanFinanrile financiare mai pot fi grupate rile financiare mai pot fi grupate n:n:

  finanfinanri financiareri financiare, c, care se ramburseaz are se ramburseaz mpreun cu dobndampreun cu dobnda, i, indiferent de starea ndiferent de starea economic a economic a rii care srii care s--a a mprumutat, cum mprumutat, cum sunt: creditele bancare, obligasunt: creditele bancare, obligaiunile iunile i i mprumuturile oficiale;mprumuturile oficiale;

  finanfinanri nefinanciareri nefinanciare,, respectiv investirespectiv investiii de ii de portofoliu sau investiportofoliu sau investiii directe, ii directe, care se care se recupereaz recupereaz n funcn funcie de randamentul ie de randamentul investiinvestiiei.iei.

 • AsistenAsistena financiar extern are dou categorii a financiar extern are dou categorii de de efecte efecte asupra creasupra creterii economice:terii economice:

  Efect amplificatorEfect amplificator -- generat de utilizarea generat de utilizarea resurselor externe atrase.resurselor externe atrase.

  Efect limitativ Efect limitativ -- produs de diminuarea produs de diminuarea resurselor interne, ca urmarresurselor interne, ca urmare a rambursrii e a rambursrii creditelor care au generat efectul amplificator, creditelor care au generat efectul amplificator, ct ct i a dobnzilor la aceste credite.i a dobnzilor la aceste credite.

 • Rezult c numai o parte a fluxurilor de Rezult c numai o parte a fluxurilor de capital ctre capital ctre rile rile n dezvoltare a n dezvoltare a prezentat un ajutor financiar efectiv. prezentat un ajutor financiar efectiv.

  n cele din urm sn cele din urm s--a produs o inversare a a produs o inversare a fluxurilor financiare internafluxurilor financiare internaionale, ieionale, ieirile irile nete de capital din nete de capital din rile rile n dezvoltare n dezvoltare ctre ctre rile dezvoltate fiind tot mai rile dezvoltate fiind tot mai evidente.evidente.

 • DATORIA EXTERN A DATORIA EXTERN A RILOR RILOR N N DEZVOLTAREDEZVOLTARE

  Guvernele Guvernele rilor rilor n dezvoltare sunt responsabile n dezvoltare sunt responsabile pentru rambursarea pentru rambursarea mprumuturilor sub form mprumuturilor sub form de obligade obligaiuni, credite bancare sau iuni, credite bancare sau mprumuturi mprumuturi oficiale. Ele oficiale. Ele rspundrspund, de asemenea, de , de asemenea, de rambursarea creditelor financiare care au fost rambursarea creditelor financiare care au fost garantate guvernamental.garantate guvernamental.

 • Datoria oficial plus datoria privat Datoria oficial plus datoria privat reprezint gradul total de reprezint gradul total de ndatorare a ndatorare a rii farii fa de exterior de exterior..