Click here to load reader

Grile economie mondiala

 • View
  150

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

economie mondiala

Text of Grile economie mondiala

 • I. ECONOMIE MONDIALX

  1. La baza aparitiei qi dezvoltirii economiei mondiale s t i (stau): a) forma capitalist; a proprietaiii private;

  $1 d ezvoltarea organizgrii statale; c) marile descoperiri geografice; d) aparitia manufacturilor.

  2. Germenii pietei mondiale au apiirut in secolul: a) XIII; b) xrv; c) xv; 6 XVT. V

  3. Economia inchis5 a trebuit s5 cedeze locul economiei deschise, orientati citre piafi, in momentul:

  a) forrniirii pietei interne; b) centralizgrii puterii politice; c) aparitiei Companiilor Indiilor Orientale; @ cregrii marilor manufacturi.

  4. Adeviratul salt a1 vietii economice la nivel international s-a produs in A

  perioada: a) manufacturier;; @ marii industrii maginiste; c) aparitiei societ5filor transnationale; d) trecerii la societatea inforrnaiionalii.

  5. Explozia schimbului de activititi la nivel international s-a produs datoritg: a diviziunii muncii; d diviziunii internaiionale a muncii; c) aparitiei societHtilor transnationale; d) trecerii la societatea informational&.

  6. in centrul politicii economice a statelor nationale, in stadiul mondializirii prin comert exterior, se afl5:

  6) echilibrarea balantei comerciale; b) echilibrarea balantei de plgti externe; c) echilibrarea produsului intern brut; d) echilibrarea venitului national.

 • 7. fn centrul politicii economice a statelor nationale, Pn stadiul mondializgrii prin investitii strgine, se aflli:

  a) echilibrarea balantei comerciale; @ echilibrarea balanlei de pliiti externe; c) echilibrarea produsului intern brut; d) echilibrarea venitului national.

  8. Economia mondialg se caracterizeazg prin: a) unitate; b) diversitate; c) omogenitate; @ unitate in diversitate.

  9. Echilibrul economiei mondiale are un caracter: a) monovalent; @ relativ; c) general; d) absolut.

  10. Echilibrul economiei mondiale are un caracter: a) monovalent; @ de tendintii; c) general; d) absolut.

  11. Echilibrul economiei mondiale are un caracter: a) monovalent; @ dinamic; c) general; d) absolut.

  12. Echilibrul economiei mondiale are un caracter a) monovalent; @ de autoperfeciionare; c) general; d) absolut.

  13. Printre componentele fundamentale ale sistemului economiei mondiale se nurngrii:

  a) diviziunea mondialg a muncii; @ economiile nafionale; c) relatiile economice ii~ternationale;

 • 14. Printre componentele fundamentale ale sistemului economiei mondiale se numiirii:

  a) diviziunea mondialii a muncii; @ societ;?tile transnationale; c) relafiile economice internationale; d) piata mondialii.

  15. Printre componentele fundamentale ale sistemului economiei mondiale se num5rii:

  a) diviziunea mondialZi a muncii; @ organizatiile economice interstatale; c) relatiile economice internationale; d) piap mondialB

  16. Printre elementele derivate (de conexiune) ale sistemului economiei mondiale se numiirfi:

  a) economiile nationale; b) societiifile transnationale; @ diviziunea mondial5 a muncii; d) organizatiile economice interstatale.

  17. Printre elementele derivate (de conexiune) ale sistemului economiei mondiale se numgrg:

  a) economiile nationale; b) societiiIile transnationale; $ relatiile economice internationale; d) organizatiile economice interstatale.

  .e) ale 18. Printre elementele derivate (de conexiun sistemului economiei mondiale se nurniirg:

  a) economiile nationale; b) societ2iile transnationale; 0 piata mondialii; d) organizatiile economice interstatale.

  ice;

  19. Din punct de vedere macroeconomic, economia unei t I r i poate fi structuratii pe:

  a) organizatii econom b) piete; c) fluxuri financiare;

 • @ rarnuri de activitate. 20. Din punct de vedere macroeconomic, economia unei fliri poate fi structuratfi pe:

  a) organizatii economice; b) piete; c) fluxuri financiare; @ sectoare de activitate.

  2 1 . 0 societate transnational5 este o firm5 care: @ $-a extins activitatea economico-financiarg dincolo de grani!ele f5rii de

  origine; b) activeazg numai in perimetrul nafional a1 tgrii de origine; c) activeazii numai in afara perimetrului nafional a1 f5rii de origine, d) ~ i - a orientat activitatea numai spre sectorul financiar-bancar.

  22. Premisg a integrHrii economice interstatale: a) un nivel de dezvoltare diferenfiat a1 $5irilor candidate;

  @ voinia politic5 liber exprimati3 a tilrilor candidate; c) o orientare politic5 asemiiniltoare a f5rilor candidate; d) afinit5fi culturale intre f5rile candidate.

  23. Din punct de vedere istoric, diviziunea mondialii a muncii a apgrut ca urmare a :

  a) organizgrii productiei in manufacturi; @ trecerii la marea industrie mecanizatil; c) regionalizgrii economiei mondiale; d) globaliziirii economiei mondiale.

  24. Piata mondialg reprezintg: a) ansamblul legiihrilor dintre economiile nationale; b) ansamblul relafiilor dintre organizafiile economice interstatale; c) ansamblul relafiilor existente intre statele lumii;

  @b ansamblul tranzactiilor care au Ioc intre agenfii economici de pe intreg globul.

  25. Printre scopurile OCDE se numfirg: a) intensificarea procesului de globalizare a economiei mondiale; b) intensificarea procesului de integrare economic5 a fkilor membre; @ menrinerea stabilititii financiare a fivilor membre; d) menfinerea ordinii economice mondiale actuale.

 • 26. Printre trisiiturile comune ale tirilor membre OCDE nu se numiir5 faptul cEi:

  a) toate aceste state sunt @ri industriale; b) nivelul de trai in aceste yiri este cel mai ridicat din lume; c) structura exporturilor se caracterizeazii prin ponderi ridicate ale produselor

  manufacturate; @ structura economiilor nationale se caracterizeazg prin ponderea superioar2

  a sectorului primar.

  27. Printre trisiiturile comune ale fiirilor membre -0CDE nu se numiiri faptul cl:

  a) toate aceste state sunt f2ri industriale; b) nivelul de trai in aceste tiiri este cel mai ridicat din lume; @ structura exporturilor se caracterizeaz8 prin ponderi ridicate ale materiilor

  prime; d) structura economiilor nationale se caracterizeazi prin ponderea superioari

  a sectorului secundar yi, mai ales, a celui tertiar.

  28. Modelul economic japonez se caracterizeazii prin: @I rolul jucat de stat; b) rolul jucat de sindicate; c) locul ocupat de schimburile economice internationale; d) faptul c2 nu a cunoscut feudalismul.

  29. Refacerea ~i relansarea economiei japoneze, dupi cel de-al II-lea rgzboi mondial, s-a realizat pe baza:

  @ unei strinse cooperiri intre stat qi firme; b) dezvoltgrii industriei militare; c) incurajiirii investitiilor striiine; d) planificgrii centr

  30. Tgrile membre G8 SI @ SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Italia, Canada, Rusia; b) SUA, Australia, Gerrnania, Franp, Marea Britanie, Canada, Rusia,

  Japonia; c) SUA, Gerrnania, Italia, Australia, Franfa, Canada, Rusia, China; d) SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Italia, Suedia, Rusia.

  31. Scopul principal a1 constituirii G7 (8) a fost: a) imp5qirea sferelor de influent2 h t re marile puteri; b) extinderea capitalismului la scar5 mondial5; ) coordonarea politicilor macroeconomice ale tikilor membre; "u

 • d) finantarea tgrilor In dezvoltare.

  32. Din anul2002, G7 s-a transformat Pn G8, prin includerea in acest grup a: a) Chinei; @ Rusiei; c) Tndiei; d) Braziliei.

  33. Grupul celor 20 (G20) este un forum de dezbatere care promoveazii deschis ~i constructiv discutiile intre:

  a) f5irile dezvoltate; b) iiirile in dezvoltare; c) fgrile emergente;

  @ @rile emergente-cheie.

  34. Printre instrumentele utilizate de politica comercialli nu se numgri: a) mijloacele tarifare; b) mijloacele netarifare; c) mijloacele de promovare ~i stimulare; 9 mijloacele de control.

  35. Tarifului vamal de import este considerat a fi: @ principalul instrument de protectie a economiei nafionale; b) principalul instrument de stimulare a schimburilor comerciale

  internafionale; c) principalul instrument de promovare a exporturilor; d) principalul instrument de promovare a importurilor.

  36. Taxa varnalii reprezintg:

  4 un impozit indirect perceput asupra m8rfurilor exportate; un impozit indirect perceput asupra m B f i l o r importate; c) un impozit direct perceput asupra m5rhrilor importate; d) un impozit direct perceput asupra mirfurilor exportate.

  37. Taxa varnalg efectivri indic5: a) gradul de protecfie pe care il aplicZi statul asupra valorii de folosin~i a

  produsului finit importat; @ gradul de protectie pe care El aplici adgugate

  incorporate in produsul finit importat; c) gradul de proteciie pe care il aplica statul valorii adZiugate

  incorporate tn produsul finit exportat;

  si statul asupra

  asupra

 • d) gradul de proteetie pe care il aplic2 statul asupra valorii de folosinl2 a produsului finit exportat.

  38. Din politica varnali nu fac parte: a) suprataxele temporare de import; b) taxele de compensafie; @ taxele de scont; d) taxele antidumping.

  39. Politica netmifar5 are ca scop principal: a) incuraj area exporturil or; b) descurajarea exporturilor; c) incurajarea importurilor; @ descurajarea importurilor.

  40. Printre mijloacele utilizate de politica netarifarg nu se numgri: a) prohibi[iile la import; @ taxele vamale; c) restrictiile cantitative; d) restrictiile calitative.

  41. Printre mijloacele de promovare a exporturilor nu se nurnrirg: a) incheierea de tratate comerciale bilaterale gi multilaterale; b) sprijinirea prin fonduri de la buget a participarii firmelor la expozitii vi

  t2rguri internationale; c) informarea firmelor asupra posibilit5;ilor de export existente in diferite

  tiri; restituirile de taxe vamale la irnportul de miirfuri u