of 25 /25
4.1. NASLOVNA STRANA вН ®: Ш' Ш , ENGINEERING uANDZOR ENGINEERING64 d.o.o. DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, URBANIZAMI EKOLOGIJU IVE ANDRIĆA br.13,21 000 NOVI SAD tel: 021/ 63 64 317, e-mail: [email protected] PROJEKAT GROMOBRANSKE INSTALACIJE Investitor: REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Jovana Marinovića br. 2, Beograd Naručilac: RFZO - Filijala Subotica, ispostava Bačka Topola, Ulica Maršala Tita br. 51, Bačka Topola Objekat: OBJEKTIRFZO spratnosti delom P+0 i delom Su+P+3 Ulica Maršala Tita br. 51, Bačka Topola K.P. br 5344/1 i 5344/3, KO Bačka Topola. ID P - Idejni projekat SANACIJA “Andzor enginering” d.o.o. Ive Andrića 13, 21000 Novi Sad Zoran Vukadinović, direktor Potpis: Vrsta tehničke dokumentacije: Za građenje / izvođenje radova: Projektant: Odgovorno lice projektanta: Pečat: ш Odgovorni projektant: Broj licence: Lični pečat: tf* y/~l \Ч • Dragan Buača, dipl.inž.el. 350 B730 05 Potpis: Broj tehničke dokumentacije: Mesto i datum: I D P - 858/19 Novi Sad, septembar 2019.

PROJEKAT GROMOBRANSKE INSTALACIJE

  • Author
    others

  • View
    24

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of PROJEKAT GROMOBRANSKE INSTALACIJE

4.1. NASLOVNA STRANA
®: ' ,
E N G I N E E R I N G
uANDZOR ENGINEERING64 d.o.o. DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, URBANIZAMI EKOLOGIJU
IVE ANDRIA br.13,21 000 NOVI SAD tel: 021/ 63 64 317, e-mail: [email protected]
PROJEKAT GROMOBRANSKE INSTALACIJE
Investitor: REPUBLIKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Jovana Marinovia br. 2, Beograd
Naruilac: RFZO - Filijala Subotica, ispostava Baka Topola, Ulica Maršala Tita br. 51, Baka Topola
Objekat: OBJEKTIRFZO spratnosti delom P+0 i delom Su+P+3 Ulica Maršala Tita br. 51, Baka Topola K.P. br 5344/1 i 5344/3, KO Baka Topola.
ID P - Idejni projekat
SANACIJA
“Andzor enginering” d.o.o. Ive Andria 13, 21000 Novi Sad Zoran Vukadinovi, direktor Potpis:
Vrsta tehnike dokumentacije:
Potpis:
I D P - 858/19 Novi Sad, septembar 2019.
4.4. Izjava odgovomog projektanta
2. Osnova krovnih ravni - novoprojektovano stanje R:150
3. Juna fasada - novoprojektovano stanje R:100
4. Zapadna/dvorišna fasada - novoprojektovano stanje R:100
4.9. Fotodokumentacija postojeeg stanja objekta
4.3. REŠENJE O ODREIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA
Na osnovu lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Slubeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013^odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19 i 37/19-dr.zakon) i odredbi Pravilnika o sadrini, nainu i postupku izrade i nainu vršenja kontrole tehnike dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“ "Sl. glasnikRS", br. 72/2018) kao:
za izradu Idejnog projekta za SANACIJU instalacije gromobrana za zaštitu ZGRADE RFZO filijale Subotica, objekti ispostave u Bakoj Topoli, spratnosti delom P+0 i delom Su+P+3 u Ulici Maršala Tita br. 51 na K.P. br 5344/1 i 5344/3, KO Baka Topola, odreuje
Imenovani projektant ispunjava uslove u pogledu strune spreme i prakse za izradu navedenog projekta u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.
O D G O V O R N I P R O J E K T A N T
se:
Dragan Buaa, dipl.in.el. 350 B730 05
Projektant: „Andzor engineering“ d.o.o. Ive Andria 13, 21000 Novi Sad Zoran Vukadinovi, direktorOdgovorno lice/zastupnik:
Peat: Potpis:
Mesto i datum: Novi Sad, septembar 2019. god.
4.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA
Odgovorni projektant za izradu Idejnog projekta za SANACIJU instalacije gromobrana za zaštitu ZGRADE RFZO fiiijale Subotica, objekti ispostave u Bakoj Topoli, spratnosti delom P+0 i delom Su+P+3 u Ulici Mareala Tita br. 51 na K.P. br 5344/1 i 5344/3, KO Baka Topola.
Dragan Buaa, dipl.in.el.
I Z J A V L j U J E M
1. da je projekat izraen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.
Odgovorni projektant:
Broj licence:
Mesto i datum: Novi Sad, septembar 2019. god.
4.5. PROJEKTNIZADATAK
Za izradu Idejnog projekta za SANACIJU instalacije gromobrana za zaštitu zgrade RFZO filijale Subotica, objekti ispostave u Bakoj Topoli, spratnosti delom P+0 i delom Su+P+3 u ulici Maršala Tita br. 51 na K.P. br 5344/1 i 5344/3, KO Baka Topola
1. Opšti podaci: Investitor:
2. Tehniki podaci:
Neophodno j e proj ektovati: 1. Instalaciju zaštite od atmosferskog pranjenja u vidu Faradejevog kaveza na objektu 2. Uzemljiva na koji se povezuje gromobranska instalacija je pojedinani, tipa A
Pri izradi celokupne dokumentacije, projektant je obavezan da se pridrava projektnog zadatka investitora, odredbi Pravilnika o izradi Idejnog projekta i vaeih Tehnikih propisa, SRPS standarda i tehnikih preporuka i normativa koji se odnose na ovu vrstu objekata.
INVESTITOR:
REPUBLIKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Jovana Marinovia br. 2, Beograd
RFZO - Filijala Subotica, ispostava Baka Topola, Ulica Maršala Tita br. 51, Baka Topola
Ulica Maršala Tita br. 51, Baka Topola K.P. br 5344/1 i 5344/3, KO Baka Topola.
OBJEKAT RFZO spratnosti delom P+0 i delom Su+P+3
Mesto i datum:
4.6. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
Odreivanje nivoa zaštite gromobranska instalacije objekta predvieno je prema standardu SRPS.IEC 1024-1 i SRPS.IEC 1024-1-1 i JUS.N.B4.803
Objekat spada u “uobiajne objekte”, prema tabeli 1 iz Standarda SRPS IEC 1024-1- 1. Proraunom je pokazano da za objekat treba primeniti III nivo zaštite. Kako je predmet izrade gromobranske instalacije ceo objekat, ukoliko spusne vodove na postojeim objekta nije mogue povezati na postojei temeljni uzemljiva (ili ako temeljni uzemljiva ne postoji, što je verovatnije), predvieno je zabadanje sondi za uzemljenje (dva pocinkovana vertikalna uzemljivaa 0 20 mm, duine 1 m, po spustu).
Od uzemljivaa se prave izvodi na koji e se prikljuiti: -vertikalni odvodi gromobrana sa rastavno memim spojevima, -vertikale oluka preko obujmica Proraunom je odreen otpor uzemljivaa. Posle završetka svih radova potrebno je
pribaviti atest o izmerenoj vrednosti otpora koji izdaje nadlena radna organizacija za ovakvu vrstu ispitivanja.
Instalacija gromobrana je prikazana na posebnim crteima i sastoji se od: - glavnih prihvatnih vodova - hvataljki na krovu objekta, - metalnih delova krova (snegobrani, opšivke, oluci), - glavnih odvoda, - uzemljivaa, - obujmica za slivnik, - vertikalnih oluka i - pribora
koji zajedno sa ostalim graevinskim elementima, formiraju zatvoren elektrini kavez na potencijalu zemlje, tako da je postignuta efikasna zaštita od atmosferskih pranjenja. Ova vrsta gromobrana je tipa “Faradejev kavez”.
Prihvatni sistem se sastoji od provodnika od aluminijuma, okruglog profila, punog preseka i prenika 0 8 mm, postavljenih po krovu objekta. Prihvatni provodnici se postavljaju po odgovarajuim slemenskim odnosno krovnim nosaima od nerajueg elika, u svemu prema grafikoj dokumentaciji. Meusobno rastojanje susednih nosaa ne sme biti vee od lm. Paralelni provodnici se završavaju galvanskim spojem sa olunim koritom pomou odgovarajueg kontaktnog elementa od nerajueg elika, u svemu prema grafikoj dokumentaciji. Radi pouzdanog ostvarivanja kontinualne provodnosti olunih korita predviena je izrada galvanskih spojeva na spojevima olunih korita pomou dva odgovarajua kontaktna elementa od nerajueg elika i provodnika od aluminijuma, okruglog profila, punog preseka i prenika 0 8 mm.
Svi delovi objekta koji su iznad krovne ravni (npr. dimnjaci), kao i ureaji postavljeni na krovu, moraju biti adekvatno štieni. U tu svrhu su predvieni vertikalni produeci prihvatnih provodnika sa prihvatnim vrhom iznad najviše take štienog dela objekta ili ureaja, ili štapne hvataljke odgovarajue visine, u svemu prema grafikoj dokumentaciji. Visina štapnih hvataljki ili vertikalnih produetaka se odreuje pomou metode kotrljajue sfere softverom Shield.
Spusni vodovi se postavljaju na fasadu. Spusni vodovi su punog preseka i izraeni od aluminijuma u vidu ice dimenzija 0 8 mm.
Spusni vodovi se završavaju na ispitno-mernim spojevima u vidu kontaknih elementata za izradu spojeva izmeu provodnika u vidu trake i okruglih provodnika. Ispitno- memi spoj se postavlja na zidu iznad mehanike zaštite. Ispitno-merni spoj predstavlja vezu izmeu završetaka spusnih vodova i zemnih uvodnika. Ispitno-merni spojevi se izrauju na visini od 1,5 m od kote okolnog terena. Izraditi veze izmeu spusnih provodnika i olunih vertikala.
Predvieni uzemljiva traka od nerajueg elika dimenzije 25x4 mm i nastavljive sonde 0 20 mm; 1,5 m 2 kom po spustu.
itavu instalaciju treba izraditi u skladu sa vaeim tehnikim propisima za ovu vrstu instalacija, a po završetku radova treba izvršiti ispitivanje itave instalacije i pribaviti ateste.
Novi Sad, septembar 2019. godine
Odgovorni projektant: Dragan Buaa, dipl.in/.el..
TEHNIKI USLOVI ZA GROMOBRANSKU INSTALACIJU I UZEMLJENJE
1. Gromobranska instalacija zgrade se izvodi radi zaštite od atmosferskih pranjenja. Instalacija se sastoji od gromobranskih hvataljki, odvoda i uzemljivaa.
2. Hvataljke se izvode na krovu od pocinkovane trake 20x3 mm postavljene na potpore na krovu. Ugraditi potpore standardne fabrike izrade prema planu krovne konstrukcije. Privršenje potpora za krovnu konstrukciju izvodi se za svaki tip hvataljke na nain predvien od strane proizvoaa.
3. Na krovove pokrivene salonitom postavljaju se nosai trake predvieni za salonit koji se uvršuje ispod klinova za privršenje salonita za krovnu konstrukciju. Ukoliko je predviena ugradnja potpore zavrtnjem, ona se mora ugraditi na vrhu “rebra” salonitne ploe i uvmuti u gredu. Mesta probijanja salonita treba zaštititi olovnim limom od prokišnjavanja.
4. Slemeni nosai se uvršuju za slemeni pokriva krova obuhvatanjem slemena, ili podvlaenjem pod jednu stranu slemena opeke. Treba voditi rauna da krov ne prokišnjava na mestu podvlaenja potpore.
5. Na ravne betonske, ili bitumizirane krovove, potpore za traku se postavljaju pomou betonskih ploica 25x25x25 cm, koje se posle bitumenom lepe za krov na mestima koja su za to predviena.
6. Na krovovima “na jednu vodu” , gde najviši deo predstavlja zid, potpore za hvataljke postavljaju se ubetoniranjem u zid. Pri tome treba voditi rauna da se hidroizolacija zida nakon postavljanja potpore dovede u besprekomo stanje da bi se spreilo prokišnjavanje. Takva hvataljka se polae na ve postavljene potpore privršenjem zavrtnjima za njih. Traka se, po pravilu, polae pravolinijski, sledei ivice krova, odnosno, krovnu konstrukciju.
7. Sva spajanja trake (rave, produenja i slino) vršiti bez bušenja iste, pomou standardizovanog pocinkovanog spojnog materijala.
8. Traka hvataljka koja ini Faradejev kavez na krovu mora se dovesti i do svih isturenih, ili veih mehanikih masa na krovu. Oluci, limeni opšivai, odušne cevi i dimnjaci se moraju spojiti trakom.
9. Spoj trake na metalne delove na krovu izvesti tamo gde je to mogue, standardizovanim pocinkovanim materijalom (kao što su to stezaljke za oluk, obujmice za slivnik, cevi i sl.). Na mestima gde se spoj ne moe izvesti standardizovanim materijalom, treba ga izvesti zavrtnjima ili obujmicama reenim od trake, vodei rauna da se traka zatiti od korozije i da se objekat na koji se traka privršuje ne ošteti.
10. Instalaciju gromobrana treba spojiti sa gromobranskom instalacijom susednih objekata, ako je ona u neposrednoj blizini.
11. Kod polaganja trake na krovu, voditi rauna da traka ne ometa klizanje ili išenje snega sa krova.
12. Odvodi sa krova do uzemljivaa izvode se bilo preko maltera, bilo ispod. Kod postavljanja odvoda treba ih voditi izbegavajui oštre krivine trake.
13. Ukoliko se odvod radi nad malterom, u zid se na razmacima od oko 1,0 m ubetoniraju standardizovane pocinkovane potpore na koje se traka privršuje. Na visini od oko 1,7 m od tla postaviti merni spoj (rastavnu spojnicu) standardne fabrike izrade. Deo trake ispod memog spoja izvodi se trakom preseka najmanje 100 mm2, pošto ovaj deo ini sastavni deo uzemljivaa na koji se traka u tlu spaja. Ovaj deo odvoda treba zaštititi od mehanikih ošteenja “L” profilom 30x30x30 mm, ukoliko svojim poloajem odvod ve nije zaklonjen.
14. Ukoliko se odvod radi u malteru, ulaz trake u malter mora biti rešen tako da se voda ne moe slivati niz traku i ulaziti u zid.
15. Traka se u malteru polae do visine od 1,7 m od tla gde se postavlja kutija sa rastavnom spojnicom. Deo trake od rastavne spojnice do uzemljivaa radi se trakom preseka
najmanje 100 mm2, pošto je deo uzemljivaa. Ova traka se, takoe, postavlja u malteru kojim je zaštiena.
16. Nakon završetka gromobranske instalacije treba izvršiti pregled iste. Naroitu panju treba posvetiti pregledu svih spojeva trake na metalne mase na krovu, u objektu i meusobno.
17. Takoe treba izmeriti prelazni otpor uzemljivaa i pregledati spojeve svih uzemljivaa i svih metalnih masa zaštienog objekta vezanih direktno na uzemljiva (cevovodi, posude i sl.).
1 8 .0 ustanovljenom stanju treba sainiti zapisnik koji ulazi u tehniku dokumentaciju objekta i bie osnov za redovne i periodine kontrole gromobranske instalacije.
Prihvatni sistem
Na oznaeno mesto u projektu postaviti prihvatni sistem. Odvode postaviti po krovu i fasadi objekta do merno rastavnog spoja kako je dato na
priloenim crteima. Privršivanje trake za elini krov i ostale eline elemente izvršiti zavarivanjem ili
odgovarajuim privrsnim elementima kao što je dato u ovom projektu.
Za hvataljke klasine gromobranske instalacije se mogu koristiti materijali iz sledee tabele :
Nivo zaštite Materijal Debl jina (mm) 1 - l \ Celik 4 I - I V Bakar 5 I - I V Aluminijum 7
Ukoliko nije bitna zaštita lima od ošteenja, prilikom proboja strujom atmosferskog pranjenja i ako nema opasnosti od paljenja materijala koji se nalazi ispod lima, debljina lima ne sme biti manja od 0,5 mm.
Za hvataljke se mogu koristiti metalni delovi konstrukcije objekta kao što su oluci oko krova, dekoracije (ornamenti) ija debljina nije manja od one koja je specifirana za normalne komponente prihvatnog sistema.
Za hvataljke se mogu koristiti metalne cevi i metalni rezervoari ako su napravljeni od materijala debljine najmanje 2,5 mm i ako je njihovo probijanje strujom atmosferskog pranjenja ne dovodi do opasne situacije.
Tanki slojevi zaštite u vidu boje ili 0,5 mm asfalta ili 1 mm PVC ne smatraju se izolacijom. Za hvataljke se koristi i pocinkovana traka FeZn 25 4 mm2, elina ica i hvataljke tip “B”.
Prihvatni sistem se, u zavisnosti od proraunatog nivoa zaštite, postavlja prema
sledeoj tabeli:
Nivo zašlite R Sirina okca (m) 1 20 5
II 30 10 III 45 10 IV 60 10
Gde je R- poluprenik fiktivne sfere, za sluaj da se koristi hvataljka sa ranim startovanjem.
Spusni vodovi
Da bi se smanjile opasnosti od pojave preskoka, spusni vodovi se moraju postaviti tako da od mesta udara groma do zemlje : a) postoji nekoliko paralelnih strujnih staza, b) duine strujnih staza budu minimalne.
Spusni vodovi moraju biti tako postavljeni da predstavljaju, što je mogue više, direktno produenje provodnika prihvatnog sistema.
Spusni vodovi su rasporeeni po obimu štienog prostora tako da proseno rastojanje izmeu spusnih vodova ne sme biti vee od vrednosti datih u sledeoj tabeli. Najmanje dva spusna voda su obavezna u svim sluajevima.
Nivo zastite Srcdnje raslojanje (m) I 10 II 15 III 20 IV 25
Ukoliko su srednje vrednosti rastojanja vee nego iz tabele, bezbedna rastojanja treba
poveati.
Spusni vodovi se po pravilu postavljaju oko obima zgrade na jednakim rastojanjima, što je mogue blie suprotnim uglovima objekta.
Kao spusni vodovi mogu se koristiti i "prirodne komponente" kao: a) metalne mase, ukoliko je osigurana njihova neprekidnost i da njihove dimenzije
odgovaraju onim kao za normalne spusne vodove, b) metalni kostur objekta, c) povezane eline armature objeka (u sluaju prenapregnutog elika potrebno je uvati se
opasnosti od neenjenih efekata prouzrokovanih zbog struje atmosferskog pranjenja), d) elementi fasade, pod uslovom da njihove dimenzije odgovaraju zahtevima za spusne
vodove i da njihova debljina nije manja od 0,5 mm.
Uzemljenje
Kao uzemljivai se mogu koristiti posebno poloeni vodovi, armature betonskih temelja ili štapni uzemljivai. Uzemljivai se postavljaju tako da je stalno osiguran njihov dobar kontakt sa okolnim tlom u svim periodima godine, tako da se izbegne efekat isušivanja, izmrzavanja i slino.
Kao materijal mogu se koristiti:
Nivo zaštite Materijal Prihvatni sistem (mnr)
Spusni vodovi (mnr)
Uzeinljenje (mm:)
1 - IV Bakar 35 16 50 I - I V Aluminijum 70 25 -
I - I V Gvoe 50 50 80
Razliiti materijali se mogu kombinovati ukoliko se osigura zaštita od korozije ubacivanjem umetka od olovnih ploa najmanje debljine 2 mm.
Izjednaavanje potencijala
Izjednaavanje potencijala predstavlja veoma vanu meru zaštite od poara i eksplozije, kao i od opasnosti od elektrinog udara unutar štienog prostora.
Minimalni preseci provodnika za izjednaavanje potencijala kroz koji protie znatna struja atmosferskog pranjenja su:
Nivo zaštite Materijal Prcsck (mnr) I - I V Bakar 16 I - I V Aluminijum 25 I - I V Gvoe 50
Minimalni preseci provodnika za izjednaavanje potencijala kroz koji protie neznatna struja atmosferskog pranjenja su:
Nivo zaštite Materijal Presek (mm2) I - I V Bakar 6 I - I V Aluminijum 10 I - I V Gvoe 16
Novi Sad, septembar 2019. godine
Odgovomi projektant: Dragan Buaa, dipl.in.el..
PRILOG BEZBEDNOSTI NA RADU
I. Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišenju instalacija
U toku korišenja elektrinih instalacija i opreme, mogu se javiti sledee opasnosti: - struje kratkog spoja i preoptereenja, - visoki napon indirektnog dodira, - sluajan dodir delova pod naponom,
uticaj vlage, vode i prašine, izazivanje poara,
- nedovoljna osvetljenost, nedozvoljen pad napona.
II. Mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti kod instalacija niskog napona 1. Zaštita od struja kratkog spoja i preoptereenja rešena je upotrebom odgovarajuih i
pravilno odabranih osiguraa na poetku svakog strujnog kola, kao i izborom odgovarajue strujne opreme,
2. Zaštita od opasnog napona indirektnog dodira u primenjenom TN - C - S sistemu rešena je upotrebom odgovarajuih osiguraa i dodatkom zaštitnog ureaja diferencijalne struje u strujna kola kupatila. Priloeni proraun otpora uzemljenja garantuje efikasan sistem zaštite od previsokog napona dodira. Zaštitni vodovi su oznaeni prema JUS N.C0.010,
3. Zaštita od sluajnog dodira delova pod naponom obezbeena je pravilnom izborom elektrine opreme i primenom odgovarajuih zaštitnih mera (razvodni orman odgovarajueg stepena zaštite),
4. Zaštita od prodora vlage, vode i prašine u elektrine ureaje obezbeena je pravilnim izborom elektro opreme prema uslovima koji vladaju na mestu ugradnje,
5. Zaštita od izbijanja poara rešena je izborom elektrine opreme koja pri pravilnom izvoenju i propisanom odravanju, u toku korišenja, ne moe biti uzronik poara,
6. Pravilnim izborom i rasporedom svetiljki kao i priloenim proraunom garantuje se osvetljenost prostorija prema zahtevu iz JUS U.C9.100,
7. Zaštita od nedozvoljenog pada napona predviena je pravilnim dimenzionisanjem vodova, prema stvamom optereenju.
IZJAVA O PRIMENJENIM MERAMA BEZBEDNOSTI NA RADU Ovom izjavom se potvruje da sam prilikom izrade projektno-tehnike dokumentacije
primenio propisane mere zaštite na radu u skladu sa: ♦ ”Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu” (Sl. glasnik RS br. 101/05). ♦ “Pravilnik o opštim merama zaštite od opasnog dejstva elektrine struje u
objektima namenjenin za rad, radnim prostorijama i radilištima” (Sl.glasnik SRS br. 21/89),
i u skladu sa vaeim pravilnicima, normativima, standardima i preporukama, koje se odnose na ovakvu vrstu objekata, a iji spisak je naveden u taki 1.1.
Novi Sad, septembar 2019. godine Odgovomi projektant:
Dragan Buaa, dipl.in.el..
4.7. NUMERIKA DOKUMENTACIJA
PRORAUN NIVOA ZAŠTITE GROMOBRANSKE INSTALACIJE
Ovaj proraun je uraen u skladu sa SRPS IEC 1024 - 1 (Gromobranska instalacija OPŠTI USLOVI) i SRPS 1024 -1-1 (Gromobranska instalacija - ODREIVANJE NIVOA ZAŠTITE) kao i na osnovu Pravilnika o tehnikim normativima za zaštitu od atnosferskog pranjenja (“Sl. list SRJ” 11/ 96).
Broj dana sa grmljavinom u toku godine (Td) uzet je iz izokeraunike karte prema standardu SRPS N.B4.803 za Baku Topolu.
Td = 30.6
Vrednost gustine atmosferskog pranjenja u tle (Ng) izraunava se iz jednaine:
N g = 0.04 • Td 25 . 5
Ng = 2,88 [broj udara/km2 god]
Ekvivalentna prihvatna površina objekta na ravnom terenu Ae rauna se prema formulama:
Ae - ab + 6h(a + b) + 92
Pri emu je:
a, b - duina i širina objekta (u ovom sluaju 27,6m i 27,6m )
h - visina objekta (u ovom sluaju 15,6m)
Ekvivalentna prihvatna površina objekta je:
Ae = 9424 m2
Nd = Ng Ae 10-6 ? pa je:
N d = 27,1 -10 3Nd [broj udara/godina].
Usvojena vrednost uestalosti udara Nc se rauna iz formule:
3-10~3 3-10~3N„ = c 2-3-/
Keficient C se uzima iz tablica 1 , B2 ,B3 , B4, iz SRPS IEC 1024 -1-1 prilog B,
C = Cr C2 -C3-C = l - l - l - l = l 9
N c = 3 • 10~3,
Nd > Nc - gromobranska instalacija je potrebna.
Efikasnost gromobranske instalacije se rauna kao:
1V 3 E f > 1 ----- ^ = 1---- —- = 0,89
N„ 27,1
kako je 0,8< Ef < 0,9; odreduje se nivo zaštite III.
Za ovaj nivo zaštite srednje vrednosti rastojanja izmeu spusnih vodova treba da je 20m, dok je širina okaca prihvatnog sistema lOm.
PRORAUN UZEMLJIVAA
R = ——— I n ^ - 2-n-l d
gdeje:
p - specifini otpor zemlje u ovom sluaju 100 Qm (za glinastu zemlju) / - duina štapnog uzemljivaa u ovom sluaju l,5m d - promer štapnog uzemljivaa u ovom sluaju 20 mm
Sadaje: 100 , 4-1,5R = ------------ln -------- = 60 ,5Q
2 --1,5 0,02
Za svaki odvod su postavljene dve sonde, dok je ukupno postavljeno šesnaest sondi povezanih preko sisitema gromobranske instalacije, kako su sada štapni uzemnjivai vezani paralelno ukupna otpomost odvoda je:
K = 7' = 7 ' = 3,8Q zadovoljava.16 16 > j Ova vrednost otpora rasprostiranja odgovara zahtevima iz Standarda, ali se prava vrednost otpora rasprostiranja dobija posle izvršenog merenja na završenom objektu, koje izvodi ovlašeno Preduzee.
Novi Sad, septembar 2019. godine
Odgovomi projektant: Dragan Buaa, dipl.in.el..
4.8. GRAFIKA DOKUMENTACIJA
predmet projekta
Ive Andria 13, Novi Sad
cmdzor E N G I N E E R I N G
DATUM: Septembar 2019. godine
INVESTITOR: REPUBLIKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, lovana Marinovioa br. 2, Beograd
NARUILAC: REPUBLIKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Jovana Marinovia br.2, Beograd (za potrebe ispostave u Kuli)
OBJEKAT: OBJEKTIRFZO spratnosti P i P+4 (Filijala Subotica, ispostava Baka Topola)
Ulica Maršaia Tita br. 51, Baka Topola K.P. br. 5344/1 i 5344/3, KO Baka Topola
NAZIV PROJEKTA:
OZNAKA INAZIV DELA PROJEKTA: PROJEKAT GROMOBRANSKE INSTALACIJE
n a z iv c r t e z a : PREGLEDNA KARTA POSTOJEE / NOVOPROJEKTOVANO STANJE
RAZMERA: 1 :1 0 0 BROJ PROJEKTA: IDP - 858 / 19
OZNAKA VRSTE TEHNIKE DOKUMENTACIJE:
ANDZOR engineering doo
GLAVNI PROJEKTANT:
ODOOVORNI PROJEKTANT:
andzor E N G I N E E R I N G
DATUM: Scptembar 2019. godinc
Dragan Buaa, dipl.in.ei.
INVESTITOR:REPUBLIKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Jovana Marinovia br. 2, Beograd
NARUILAC: REPUBLIKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Jovana Marinovia br.2, Bcograd (za potrebe ispostavc u Kuli)
OBJEKAT: OBJEKTI RFZO spratnosti P i P+4 (Filijala Subotica, ispostava BakaTopoIa)
Ulica MarŠala Tita br. 51, aku Topola K.P. br. 5344/1 i 5344/3, KO Baka Topola
NAZIV PROJEKTA:
OZNAKA VRSTE TEHNIKE DOKUMENTACIJE:
IDP OZhi \K A INAZIV DELA PROJEKTA: PROJEKAT C.ROMOBRANSKE INSTALACIJE
OSNOVA KROVNIH RAVNI N O V O P R O J E K T O V A N O S T A N J E
R/'.ZMERA: 1 :1 0 0 BROJ PROJEKTA:
JUZNA FASADA R l:100 N O V O PROJEK TO VA N O STANJE

Ive Andria 13, Novi Sad
an d zo r E N G I N E E R I N G
DATUM: Septembar 2019. godine
INVESTITOR:REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Jovana Marinovia br. 2, Beograd
NARUILAC: REPUBLIKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Jovana Marinovia br.2, Beograd (za potrebe ispostave u Kuli)
OBJEKAT: OBJEKTI RFZO spratnosti P i P+4 (Filijala Subotica, ispostava Baka Topola)
Ulica M aršalaTita br. 51, Baka Topola K.P. br. 5344/1 i 5344/3, KO Baka Topola
NAZIV PROJEKTA:
OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA: PROJBKAT GROMOBRANSKE INSTALACIJE
NAZIV CRTEZA JUZNA FASADA
N O V O P R O J E K T O V A N O S T A N J E
RAZMERA: 1:100 BROJ PROJEKTA: ID P -8 5 8 /1 9
OZNAKA VRSTE TEHNIKE DOKUMENTACIJE:
Slika br.l: Izgled stambenog dela objekta - dvorišna/zapadna fasada
Slika br.2 Aneks stambenog objekta u kojem se nalaze prostorije RFZO —juna fasada
Slika br. 3: Aneks stambenog objekta u se nalaze prostorije RFZO — zapadna fasada
Slika br.4: Aneks stambenog objekta u kjem se nalaze prostorije RFZO - jugozapadna fasada