96
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД" ВНР-296/19 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА · izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal. Obračun po m1 m1

 • Upload
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • ЈА

  ВН

  О К

  ОМ

  УН

  АЛ

  НО

  ПР

  ЕД

  УЗ

  ЕЋ

  Е Г

  РА

  ДС

  КО

  СА

  ОБ

  РА

  ЋА

  ЈН

  О П

  РЕ

  ДУ

  ЗЕ

  ЋЕ

  ЕО

  ГР

  АД

  "

  ВНР-296/19

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

  САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  2/96

  САДРЖАЈ:

  I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ...................................................... 3 II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ .............................................. 4 III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ .......................................... 4 IV ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ................................ 5 V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН ИУПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ. 77. ЗЈН ........................................................................................... 32 VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ .................. 39 VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ OБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ ...................................... 48

  VIII ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ .................................................................. 51 IX МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА95 X МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ ............................................................................. 96

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  3/96

  I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"

  Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд Интернетстраница: www.gsp.co.rs

  На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12, 14/15

  и 68/15) - у даљем тексту ЗЈН

  ГСП, Кнегиње Љубице 29, објављује ПОЗИВ

  за подношење понуда за набавку радова у отвореном поступку

  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А (назив и ознака из

  општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови), број ВНР-296/19

  Право учешћа имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку предвиђене

  ЗЈН (чл. 75.) и додатне услове (чл. 76.) предвиђене у овом поступку јавне набавке, а испуњеност

  услова се доказује достављањем доказа из члана 77. став 1. ЗЈН, у складу са Конкурсном документацијом.

  Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном документацијом.

  Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена – укупна вредност понуде.

  Место извршења: локације ЈКП ГСП ''Београд'' у Београду:

  СП ''Космај'', ул. Нишки пут број 2

  СП ''Карабурма'', ул. Миријевски булевар број 1 ИС ''Славија'', ул. Београдска број 10

  ИС ''Крушевачка'', ул. Крушевачка број 12 ИС ''Дорћол'', ул. Кнегиње Љубице број 29.

  ОЈ ''Централни Ремонт'', ул. Кнегиње Љубице број 29. Депо ''Монтажа'', ул. Кнегиње Љубице број 29.

  СП ''Нови Београд'', ул. Др Агостина Нета 1

  СП ''Централа'', ул. Кнегиње Љубице број 29. СП ''Земун'', ул. Дунавска 14

  СП ''Дорћол'', ул. Кнегиње Љубице број 29. Стара Управна зграда, ул. Кнегиње Љубице број 29.

  Заинтересовани понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници наручиоцa

  www.gsp.co.rs. Сва обавештења везана за предметну јавну набавку, Наручилац ће благовремено

  објављивати на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страници.

  Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним

  документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.

  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити писаним путемнајкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда тако што

  ће захтев за додатним информацијама и појашњењем доставити путем факса на број 011/366-4087 или електронским путем на e-mail [email protected]; са назнаком "За набавку број ВНР-

  296/19". Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи

  могу тражити радним даном од понедељка до петка у периоду од 07 до 15 часова.

  Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда

  и својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева.

  mailto:[email protected]

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  4/96

  Уколико последњи дан рока за објаву објашњења садржаја конкурсне документације пада у суботу, недељу, на државни празник или на дан када служба Наручиоца не ради, рок истиче првог наредног радног дана.

  Уколико понуђач захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде достави након 15 часова сматраће се да их је Наручилац примио првог наредног радног дана од кога почиње да тече законски рок за достављање одговора (нпр. уколико понуђач достави захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у петак у 15,15 часова, сматраће се да их је доставио у понедељак, осим уколико је реч о државном празнику или када служба наручиоца не ради, кад ће то бити први наредни радни дан).

  Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти или кутији затвореној на начин да се

  приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште са назнаком:

  «ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А - НЕ ОТВАРАТИ до 07.10.2019. године до 10,00 часова, позив на број ВНР-296/19».

  На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон

  или e-mail адресу).

  Рок за подношење понуда је 07.10.2019. године до 09,30 часова у писарници Наручиоца

  на адресу: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.

  Јавно отварање понуда извршиће се 07.10.2019. године у 10,00 часова, у просторијама

  ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, управна зграда.

  Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати,

  дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.

  Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 25 дана од дана јавног отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно

  сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити 40 дана од дана отварања понуда. Неблаговремене понуде неће бити разматране.

  Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда.

  Контакт: Служба за јавне набавке.

  II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  1. Подаци о Наручиоцу

  Назив Наручиоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"

  Адреса Наручиоца: Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд Интернет страница: www.gsp.co.rs;

  Порески индентификациони број: SR100049398

  Матични број: 07022662

  2. Поступак јавне набавке - отворени поступак, сходно члану 32. ЗЈН

  3. Предмет јавне набавке: РАДОВИ

  4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

  5. Набавка није обликована по партијама

  6. Контакт: [email protected]; Служба за јавне набавке

  Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем.

  III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови), број ВНР-296/19

  http://www.gsp.co.rs/mailto:[email protected]

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  5/96

  IV ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (техничка спецификација)

  НАПОМЕНА: ЦЕНЕ НЕ УНОСИТИ У ТАБЕЛУ ПРЕДМЕРА РАДОВА ВЕЋ У ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ. Цене унете у табелу предмера радова неће бити узете у разматрање приликом прегледа понуда.

  PREDMER RADOVA ZA SANACIJU KROVOVA U OBJEKTIMA "GSP"-a

  I SP "KOSMAJ"

  Br. Opis pozicije

  Jed. mere

  Orj. Količina

  Jedinična

  cena bez PDV-a

  u dinarima

  Ukupna

  vrednost bez PDV-a

  u dinarima

  1. Demontaža postojećih gromobranskih traka

  zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove

  hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake

  dim.20x20cm ispod svakog betonskog

  postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m1 gromobranske trake m1 120,00 х

  =

  2. Demontaža postojće dotrajale ivične opšivke krova od pocinkovanog lima, razvijene širine

  60cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav

  potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m1 opšivke m1 120,00 х

  =

  3. Nabavka materijala, izrada i montaža nove ivične opšivke od pocinkovanog lima, razvijene

  širine 60 cm, debljine 0,6mm. U cenu

  uračunati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m1 opšivke m1 120,00 х

  =

  4. Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa

  vertikalnog dela holkela prosečne visine 100 cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na

  gradsku deponiju.

  Obračun po m1 izvedene pozicije. m1 100,00 х

  =

  5. Demontaža postojećih krovnih lanterni, sa

  utovarom i odvozom na grasku deponiju.

  dim 140/140 cm kom 1,00 х

  =

  dim 150/300 cm kom 4,00 х

  =

  6. Nabavka materijla izrada i montaža krovnih lanterni sa konstrukcijom od aluminijumskih

  profila i ispunom od leksana otpornog na

  atmosferske uticaje. Odraditi sistem drenaže za odvod kondezata i kišnice. Lanterne se

  montiraju na postojeće otvore na krovu. Mere uzeti na licu mesta. U cenu uračunati sav

  potreban rad i materijal. Obračun po komadu, komplet ugrađene lanterne.

  dim 140/140 cm kom 1,00 х

  =

  dim 150/300 cm kom 4,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  6/96

  7. Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije

  ravnog dela krova , koji se sastoji od tri trake, tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol

  paste sa staklenom mrežicom. U cenu

  uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku

  deponiju.

  Obračun po m2 m2 400,00 х

  =

  8. Nabavka, transport materijala i izrada sloja za

  pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima

  ulegnuća na krovu.

  Obračun po m2. m2 40,00 х

  =

  9. Nabavka i postavljanje poliesterskog

  geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje PVC membrane od podloge, sa preklopima

  min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m2. m2 500,00 х

  =

  10. Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije

  (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G“ ili

  odgovarajuće, koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na

  pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa

  svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja:

  obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko

  sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati upustva proizvođača.U

  cenu računati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m2 krovne površine m2 500,00 х

  =

  11. Zaptivanja sastava pvc membrane i starog dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim

  gitom.

  Obračun po m1 m1 450,00 х

  =

  12. Izrada i montaža krovne lajsne od

  plastificiranog lima d=0,55cm, rš15cm, na koju

  se zavaruje hidroizolaciona membrana. Krovna lajsna je plastificirana radi homogenog

  zavarivanja sa hidroizolacionom PVC membranom.

  Obračun po m1 izvedene pozicije. m1 100,00 x

  =

  13. Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja

  novih paroisparivača za oslobađanje termičke izolacije od postojeće zarobljene vlage u

  potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC membranom. Isparivače postaviti u termičku

  izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti

  zaptivni prsten.

  Obračun po kom. kom. 6,00 х

  =

  14. Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku

  SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom, za izradu prihvatnog sistema gromobranske

  instalacije; pozicija obuhvata i sitan,

  nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po kom. kom. 20,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  7/96

  15. Nabavka, isporuka i polaganje na već

  postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske

  instalacije; pozicija obuhvata i sitan,

  nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po m1 m1 50,00 х

  =

  16. Nabavka, isporuka i montaža materijala za

  povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem;

  pozicija obuhvata i premazivanje spoja

  bitumenskom masom.

  Obračun po kom. kom. 10,00 х

  =

  17. Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog komada

  traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni

  materijal.

  Obračun po kom. kom. 10,00 х

  =

  18. Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati

  sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini

  od 7 m.

  obračun po kom kom 1,00 x

  =

  19. Završno čišćenje objekta.

  Obračun paušalno pauš. 1,00 х

  =

  UKUPNO SP "KOSMAJ" :

  II SP ''KARABURMA''

  Br. Opis pozicije Jed. mere

  Orj. Količina

  Jedinična

  cena bez PDV-a

  u dinarima

  Ukupna

  vrednost bez PDV-a

  u dinarima

  1. Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova

  ponovna montaža posle izrade nove

  hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake

  dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu

  računati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m1 gromobranske trake m1 120,00 х

  =

  2. Demontaža postojećih dotrajalih okapnica od

  pocinkovanog lima, razvijene širine 40cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav

  potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m1 okapnice m1 25,00 х

  =

  3. Nabavka materijala, izrada i montaža novih

  okapnica od pocinkovanog lima, razvijene širine 40cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati

  sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u betonski venac.

  Obračun po m1 okapnice m1 25,00 х

  =

  4. Demontaža postojće dotrajale ivične opšivke krova od pocinkovanog lima, razvijene širine

  60cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova,

  utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m1 opšivke m1 100,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  8/96

  5. Nabavka materijala, izrada i montaža nove

  ivične opšivke od pocinkovanog lima, razvijene širine 60 cm, debljine 0,6mm. U cenu

  uračunati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m1 opšivke m1 100,00 х

  =

  6. Demontaža postojećih dotrajalih krovnih zaštitnih slivničkih rešetki . U cenu uračunati

  sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po kom. kom. 5,00 х

  =

  7. Demontaža postojćih olučnih vertikala. U cenu

  uračunati sav potreban rad, alat, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m1 opšivke m1 50,00 х

  =

  8. Demontaža postojećih ventilacionih kapa. U

  cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku

  deponiju.

  Obračun po kom. kom. 3,00 х

  =

  9. Demontaža postojećih krovnih lanterni, sa utovarom i odvozom na grasku deponiju.

  dim 200/200 cm kom 16,00 х

  =

  dim 150/600 cm kom 2,00 х

  =

  10. Skidanje i ponovno postavljanje granulisanog

  šljunka (granulacije 16-32 mm) , sa horizontalne hidroizolacije d = 4-6 cm.

  Šljunak pažljivo demontirati, očistiti( isprati sa vodom). Oštećeni i ne upotrebljiv šljunak

  utovariti i odvesti na gradsku deponiju, a

  upotrebljiv izdvojiti i pripremiti za ponovnu ugradnju. Šljunak postaviti u slojevima, d= 6

  cm, sa dodatkom do 50 % novog, po uzoru na postojeći.

  Obračun po m2 m2 150,00 х

  =

  11. Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa vertikalnog dela holkela prosečne visine 50

  cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na

  gradsku deponiju.

  Obračun po m1 izvedene pozicije. m1 100,00 х

  =

  12. Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije ravnog dela krova , koji se sastoji od tri trake,

  tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol paste sa staklenom mrežicom. U cenu

  uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku

  deponiju.

  Obračun po m2 m2 600,00 х

  =

  13. Nabavka, transport materijala i izrada sloja za

  pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima ulegnuća na krovu.

  Obračun po m2. m2 60,00 х

  =

  14. Nabavka i postavljanje poliesterskog

  geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje PVC membrane od podloge, sa preklopima

  min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i alat.

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  9/96

  Obračun po m2. m2 650,00 х

  =

  15. Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije

  (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G“ ili

  odgovarajuće, koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na

  pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa

  svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja:

  obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko

  sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u

  svemu se pridržavati upustva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m2 m2 650,00 х

  =

  16. Nabavka materijla izrada I montaža krovnih

  lanterni sa konstrukcijom od aluminijumskih profila i ispunom od leksana otpornog na

  atmosferske uticaje. Odraditi sistem drenaže

  za odvod kondezata i kišnice. Lanterne se montiraju na postojeće otvore na krovu. Mere

  uzeti na licu mesta. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu,

  komplet ugrađene lanterne.

  dim 200/200 cm kom 16,00 х

  =

  dim 150/600 cm kom 3,00 х

  =

  17. Izrada hidroizolacije oko ventilacionih otvora, prodora nosača antena i slično.

  Obračun po komadu kom. 3,00 х

  =

  18. Zaptivanja sastava pvc membrane i starog

  dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom.

  Obračun po m1 m1 600,00 х

  =

  19. Izrada i montaža krovne lajsne od

  plastificiranog lima d= 0,55 cm, rš 15 cm, na koju se zavaruje hidroizolaciona membrana.

  Krovna lajsna je plastificirana radi homogenog zavarivanja sa hidroizolacionom PVC

  membranom.

  Obračun po m1 izvedene pozicije. m1 600,00 x

  =

  20. Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja

  novih paroisparivača za oslobađanje termičke izolacije od postojeće zarobljene vlage u

  potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC membranom. Isparivače postaviti u termičku

  izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti zaptivni prsten.

  Obračun po kom. kom. 15,00 х

  =

  21. Demontaža postojećeg slivnika i nabavka i

  ugradnja novog slivnika sa poklopcem u skladu sa novom PVC hidroizolacijom. U cenu

  uračunati sav potreban materijal i rad.

  Obračun po kom. kom. 5,00 х

  =

  22. Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih

  ventilacionih kapa od pocinkovanog lima

  debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .

  Obračun po kom. kom. 3,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  10/96

  23. Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih

  uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti

  prvi sloj hidtoizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i

  utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj

  tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV

  zrake, visoke i niske temperature. U cenu

  uračunati sav potreban materijal, rad i alat.

  Obračun po m2 izolacije m2 100,00 х

  =

  24. Nabavka materijala i izrada nove hidroizolacije

  krova elastomernim bitumenskim trakama temperaturne postojanosti od -25°C do 100°C

  u sledećim slojevima:

  - premaz slojem bitulita

  -I sloj elastomerne bitumenske hidriozolacione

  trake sa varenjem preklopa 100% i uz obode

  krova u širini 50cm 100% za podlogu

  -II sloj elastomerne bitumenske

  hidriozolacione trake zaštićene sa gornje

  strane prirodnim škriljcem sa varenjem 100% za prethodni sloj

  Obračun po m2 krovne površine m2 150,00 х

  =

  25. Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom,

  za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan,

  nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po kom. kom. 100,00 х

  =

  26. Nabavka, isporuka i polaganje na već

  postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske

  instalacije; pozicija obuhvata i sitan,

  nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po m1 m1 100,00 х

  =

  27. Nabavka, isporuka i montaža materijala za

  povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem;

  pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.

  Obračun po kom. kom. 100,00 х

  =

  28. Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog komada

  traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni

  materijal.

  Obračun po kom. kom. 50,00 х

  =

  29. Završno čišćenje objekta.

  Obračun paušalno pauš. 1,00 х

  =

  30. Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati

  sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini od 7 m.

  obračun po kom kom 2,00 x

  =

  UKUPNO SP ''KARABURMA'' :

  III IS "SLAVIJA"

  Br. Opis pozicije Jed.

  mere

  Orj.

  Količina

  Jedinična

  cena

  bez PDV-a u dinarima

  Ukupna

  vrednost

  bez PDV-a u dinarima

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  11/96

  1. Demontaža postojećih gromobranskih traka

  zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove

  hidroizolacije, na istom mestu sa

  postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog

  postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat kao i rad na

  visini.

  Obračun po m1 gromobranske trake m1 100,00 х

  =

  2. Demontaža postojeće dotrajale opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog

  lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i

  spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m1 okapnice m1 110,00 х

  =

  3. Nabavka materijala, izrada i montaža nove

  opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm,

  debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u

  betonski venac.

  Obračun po m1 okapnice m1 110,00 х

  =

  4. Demontaža postojećih dotrajalih krovnih

  slivnika i zaštitnih slivničkih rešetki . U cenu

  uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku

  deponiju.

  Obračun po kom. kom. 3,00 х

  =

  5. Demontaža postojećih ventilacionih kapa. U

  cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i

  spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po kom. kom. 1,00 х

  =

  6. Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa

  vertikalnog dela holkela prosečne visine 50 cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na

  gradsku deponiju.

  Obračun po m1 m1 110,00 х

  =

  7. Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije ravnog dela krova , koji se sastoji od tri trake,

  tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol paste sa staklenom mrežicom. U cenu

  uračunati sav potreban rad, alat, kao i

  spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m2. m2 600,00 х

  =

  8. Nabavka, transport materijala i izrada sloja za

  pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima

  ulegnuća na krovu. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova,

  utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m2. m2 50,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  12/96

  9. Nabavka i postavljanje poliesterskog

  geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje PVC membrane od podloge, sa preklopima

  min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i

  alat.

  Obračun po m2 m2 655,00 х

  =

  10. Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije

  (membrane) za ravne neprohodne krovove

  bez opterećenja „SikaPlan G“ ili odgovarajuće, koja ne podržava gorenje i

  samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa

  svim potrebnim elementima za njeno

  pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi,

  trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u

  svemu se pridržavati upustva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m2. m2 600,00 х

  =

  11. Nabavka materijala i izrada nove hidoizolacije

  holkera prosečne visine 50 cm. Holkere odraditi od hidroizolacione PVC folije

  (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G “ ili

  odgovarajuće, koja ne podržava gorenje i

  samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa

  svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja:

  obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko

  sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u

  svemu se pridržavati upustva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m1 m1 110,00 х

  =

  12. Zaptivanja sastava pvc membrane i starog

  dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim

  gitom.

  Obračun po m1 izvedene pozicije. m1 350,00 х

  =

  13. Izrada i montaža krovne lajsne od

  plastificiranog lima d=0,55cm, rš15cm, na koju

  se zavaruje hidroizolaciona membrana. Krovna lajsna je plastificirana radi homogenog

  zavarivanja sa hidroizolacionom PVC membranom.

  Obračun po m1 izvedene pozicije. m1 20,00 x

  =

  14. Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja novih paroisparivača za oslobađanje termičke

  izolacije od postojeće zarobljene vlage u potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC

  membranom. Isparivače postaviti u termičku

  izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti zaptivni prsten.

  Obračun po kom. kom. 6,00 х

  =

  15. Demontaža postojećeg slivnika slivnčkih rešetki i nabavka i ugradnja novog slivnika sa

  slivničkom rešetkom Ø 250 mm, u skladu sa

  novom PVC hidroizolacijom. U cenu uračunati sav potreban materijal i rad.

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  13/96

  Obračun po kom. kom. 6,00 х

  =

  16. Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih

  ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu

  uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .

  Obračun po kom. kom. 1,00 х

  =

  17. Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku

  SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom, za izradu prihvatnog sistema gromobranske

  instalacije; pozicija obuhvata i sitan,

  nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po kom. kom. 100,00 х

  =

  18. Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za

  izradu prihvatnog sistema gromobranske

  instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan,

  nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po m1 m1 100,00 х

  =

  19. Nabavka, isporuka i montaža materijala za

  povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem;

  pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.

  Obračun po kom. kom. 20,00 х

  =

  20. Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog komada

  traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni

  materijal.

  Obračun po kom. kom. 25,00 х

  =

  21. Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne kanalizacije.U cenu uračunati sav potreban

  alat, kao i rad na visini.

  Obračun po kom ком 1,00 х

  =

  22. Završno čišćenje objekta.

  Obračun paušalno pauš. 1,00 х

  =

  UKUPNO IS "SLAVIJA" :

  IV IS "KRUŠEVAČKA"

  Br. Opis pozicije Jed. mere

  Orj. Količina

  Jedinična

  cena bez PDV-a

  u dinarima

  Ukupna

  vrednost bez PDV-a

  u dinarima

  1. Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa nosačima koji su utiplovani kroz lim

  i njihova ponovna montaža na istom mestu,

  nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.

  Obračun po m1 gromobranske trake m1 100,00 х

  =

  2. Demontaža postojeće dotrajale opšivke

  armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U

  cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i

  spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m1 okapnice m1 110,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  14/96

  3. Nabavka materijala, izrada i montaža nove

  opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm,

  debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav

  potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u betonski venac.

  Obračun po m1 okapnice m1 110,00 х

  =

  4. Demontaža postojećih dotrajalih krovnih slivnika i zaštitnih slivničkih rešetki . U cenu

  uračunati sav potreban rad, alat, kao i

  spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po kom. kom. 3,00 х

  =

  5. Demontaža postojećih ventilacionih kapa. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i

  spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po kom. kom. 1,00 х

  =

  6. Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa

  vertikalnog dela holkela prosečne visine 50 cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na

  gradsku deponiju.

  Obračun po m1 m1 110,00 х

  =

  7. Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije ravnog dela krova , koji se sastoji od tri trake,

  tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol paste sa staklenom mrežicom. U cenu

  uračunati sav potreban rad, alat, kao i

  spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m2. m2 250,00 х

  =

  8. Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa

  pričvšćivanjem istog za ravnu betonsku

  podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i upotrebu skele za rad na visini.

  Obračun po m2 m2 150,00 х

  =

  9. Nabavka, transport materijala i izrada sloja za pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima

  ulegnuća na krovu. U cenu uračunati sav

  potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m2. m2 30,00 х

  =

  10. Nabavka i postavljanje poliesterskog geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje

  PVC membrane od podloge, sa preklopima min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i

  alat.

  Obračun po m2 m2 305,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  15/96

  11. Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije

  (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G“ ili

  odgovarajuće, koja ne podržava gorenje i

  samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa

  svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja:

  obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi,

  trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u

  svemu se pridržavati upustva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m2. m2 250,00 х

  =

  12. Nabavka materijala i izrada nove hidoizolacije holkera prosečne visine 50 cm. Holkere

  odraditi od hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove

  bez opterećenja „SikaPlan G “ ili odgovarajuće, koja ne podržava gorenje i

  samogasiva je, UV stabilna i otporna na

  pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno

  pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi,

  trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko

  sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati upustva proizvođača.U

  cenu računati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m1 m1 110,00 х

  =

  13. Zaptivanja sastava pvc membrane i starog

  dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom.

  Obračun po m1 izvedene pozicije. m1 200,00 х

  =

  14. Izrada i montaža krovne lajsne od

  plastificiranog lima d=0,55cm, rš15cm, na koju se zavaruje hidroizolaciona membrana. Krovna

  lajsna je plastificirana radi homogenog zavarivanja sa hidroizolacionom PVC

  membranom.

  Obračun po m1 izvedene pozicije. m1 200,00 x

  =

  15. Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja novih paroisparivača za oslobađanje termičke

  izolacije od postojeće zarobljene vlage u potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC

  membranom. Isparivače postaviti u termičku

  izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti zaptivni prsten.

  Obračun po kom. kom. 6,00 х

  =

  16. Demontaža postojećeg slivnika slivnčkih rešetki i nabavka i ugradnja novog slivnika sa

  slivničkom rešetkom Ø 250 mm, u skladu sa novom PVC hidroizolacijom. U cenu uračunati

  sav potreban materijal i rad.

  Obračun po kom. kom. 6,00 х

  =

  17. Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima

  debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  16/96

  Obračun po kom. kom. 1,00 х

  =

  18. Nabavka, isporuka i polaganje na već

  postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske

  instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan,

  nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po m1 m1 100,00 х

  =

  19. Nabavka, isporuka i montaža materijala za

  povezivanje metalnih masa zavrtnjima,

  zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja

  bitumenskom masom.

  Obračun po kom. kom. 10,00 х

  =

  20. Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija

  obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po kom. kom. 15,00 х

  =

  21. Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne kanalizacije.U cenu uračunati sav potreban

  alat, kao i rad na visini.

  Obračun po kom ком 1,00 х

  =

  22. Završno čišćenje objekta.

  Obračun paušalno pauš. 1,00 х

  =

  UKUPNO IS "KRUŠEVAČKA" :

  V IS "DORĆOL"

  Br. Opis pozicije Jed. mere

  Orj. Količina

  Jedinična

  cena bez PDV-a

  u dinarima

  Ukupna

  vrednost bez PDV-a

  u dinarima

  1. Demontaža postojećih gromobranskih traka

  zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove

  hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake

  dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu

  računati sav potreban rad i alat kao i rad na

  visini.

  Obračun po m1 gromobranske trake m1 100,00 х

  =

  2. Demontaža postojeće dotrajale opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog

  lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i

  spuštanje sa krova, utovar i odvoz na lokaciju

  koju odredi investitor.

  Obračun po m1 okapnice m1 100,00 х

  =

  3. Nabavka materijala, izrada i montaža nove

  opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm,

  debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u

  betonski venac.

  Obračun po m1 okapnice m1 100,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  17/96

  4. Demontaža i montaža postojećeg limenog

  krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvšćivanjem istog za ravnu betonsku

  podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad,

  alat, kao i rad na visini.

  Obračun po m2 m2 120,00 х

  =

  5. Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih

  uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu

  od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i

  utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj

  tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8

  sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu

  uračunati sav potreban materijal, rad i alat.

  Obračun po m2 izolacije m2 260,00 х

  =

  6. Zaptivanja sastava lima i zida trajnoelastičnim

  dvokomponentnim gitom. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i rad na

  visini.

  Obračun po m1 m1 150,00 x

  =

  7. Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima

  debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .

  Obračun po kom. kom. 1,00 х

  =

  8. Nabavka, isporuka i polaganje na već

  postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske

  instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan,

  nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po m1 m1 50,00 х

  =

  9. Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima,

  zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja

  bitumenskom masom.

  Obračun po kom. kom. 10,00 х

  =

  10. Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija

  obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po kom. kom. 15,00 х

  =

  11. Završno čišćenje objekta.

  Obračun paušalno pauš. 1,00 х

  =

  UKUPNO IS "DORĆOL" :

  VI OJ "CENTRALNI REMONT"

  Br. Opis pozicije Jed.

  mere

  Orj.

  Količina

  Jedinična cena

  bez PDV-a

  u dinarima

  Ukupna vrednost

  bez PDV-a

  u dinarima

  1. Demontaža krovnog pokrivača od limene

  pokrivke, šut prikupiti, utovariti i odvesti na

  lokaciju koju odredi investitor. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i

  rad na visini.

  Obračun po m2 m2 150,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  18/96

  2. Demontaža postojeće, dotrajale daščane

  podloge sa krovne konstrukcije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i

  rad na visini.Šut prikupiti i odvesti na lokaciju

  koju odredi investitor.

  Obračun po m2 m2 150,00 х

  =

  3. Nabavka i postavljanje daščane podloge preko

  krovne konstrukcije. Daske debljine d=25mm od suve čamove građe, optimalne dužine

  postaviti na dodir i zakovati. U cenu uračunati

  sav potreban alat i materijal, kao i upotrebu skele za rad na visini.

  Obračun po m2 m2 150,00 х

  =

  4. Pokrivanje krovne površine pocinkovanim plastificiranim limom debljine 0,6mm, bojenim

  u zelenoj boji (po uzoru na postojeći).

  Pokrivanje izvesti u trakama, međusobno spojenim duplo stojećim prevojem u pravcu

  pada krova i duplim ležećim u horizontalnom pravcu smaknutim na pola. U cenu uračunati

  sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini.

  Obračun po m2 m2 150,00 x

  =

  5. Demontaža i montaža postojećeg limenog

  krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa

  pričvšćivanjem istog za ravnu betonsku podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad,

  alat, kao i upotrebu skele za rad na visini.

  Obračun po m2 m2 220,00 х

  =

  6. Zamena dotrajalih i oštećenih elemenata

  krovne konstrukcije (rogova, greda..). Izvršiti pažljivu demotažu elemenata od suve čamove

  građe, po uzoru na demontirane elemente, uraditi nove i uraditi ih sa svim potrebnim

  vezama. U cenu uračunati sav potreban alat i

  materijal, kao i upotrebu skele za rad na visini od 8 m.

  Obračun po m3 m3 2,00 x

  =

  7. Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu

  od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti

  prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi

  sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8

  sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu

  uračunati sav potreban materijal, rad i alat kao

  i rad na visini.

  Obračun po m2 izolacije m2 700,00 х

  =

  8. Skidanje postojećeg, nabavka i ugradnja

  novog ter papira. U cenu uračunati sav

  potreban alat i materijal,kao i rad na visini.

  Obračun po m2 m2 150,00 x

  =

  9. Zaptivanja sastava lima i zida trajnoelastičnim

  dvokomponentnim gitom. U cenu uračunati

  sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini.

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  19/96

  Obračun po m1 m1 180,00 x

  =

  10. Izrada hidroizolacije oko ventilacionih otvora,

  prodora nosača antena i slično.

  Obračun po komadu kom. 3,00 х

  =

  11. Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne kanalizacije.U cenu uračunati sav potreban

  alat, kao i rad na visini.

  Obračun po kom kom. 1,00 х

  =

  12. Završno čišćenje objekta.

  Obračun paušalno pauš. 2,00 х

  =

  UKUPNO OJ "CENTRALNI REMONT" :

  VII "DEPO MONTAŽA"

  Br. Opis pozicije Jed. mere

  Orj. Količina

  Jedinična

  cena bez PDV-a

  u dinarima

  Ukupna

  vrednost bez PDV-a

  u dinarima

  1. Demontaža postojećih gromobranskih traka i

  njihova ponovna montaža posle popravka krova. U cenu računati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m1 gromobranske trake m1 60,00 х

  =

  2. Demontaža postojećeg oštećenog leksana d=12 mm , širine 1.6m. U cenu uračunati rad

  na visini od 15 m, potreban alat, utovar i

  odvoz na mesto koje odredi investitor.

  Obračun po m2 m2 100,00 х

  =

  3. Demontaža postojeće limene opšivke na delu

  krovnog svetlarnika, rš 60 cm. U cenu uračunati rad na visini od 15 m, potreban alat,

  utovar i odvoz na mesto koje odredi investitor.

  Obračun po m1 m1 100,00 х

  =

  4. Mestimična demontaža postojećih drvenih letvi dimenzija 50 x 50 mm U cenu uračunati rad

  na visini od 15 m, potreban alat, utovar i

  odvoz na mesto koje odredi investitor.

  Obračun po m1 m1 50,00 х

  =

  5. Nabavka materijala, transport i ugradnja drvenih letvi dimenzija 50 x 50 mm. Pre

  ugradnje letve premazati vodonepropusnom

  zaštitom za drvo. U cenu uračunati rad na visini od 15 m, potreban alat, utovar i odvoz

  na mesto koje odredi investitor.

  Obračun po m1 м1 50,00 х

  =

  6. Nabavka materijala transport i ugradnja

  pocinkovanog lima debljine 2 mm za izradu limene opšivke rš 60 cm. U cenu uračunati rad

  na visini od 15 m, potreban alat, utovar i

  odvoz na mesto koje odredi investitor.

  Obračun po m1 m1 100,00 х

  =

  7. Nabavka materijala, transport i ugradnja

  leksan ploča debljine 12 mm. U cenu uračunati završne "H" lajsne kao i potreban materijal za

  ugradnju, rad na visini od 15 m i alat.

  Obračun po m2 m2 50,00 х

  =

  8. Demontaža i montaža postojećeg limenog

  krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa

  pričvšćivanjem istog za postojecu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i

  rad na visini.

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  20/96

  Obračun po m2 m2 80,00 х

  =

  9. Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih

  uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti

  prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi

  sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj

  tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV

  zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.

  Obračun po m2 izolacije m2 100,00 х

  =

  10. Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne

  kanalizacije.U cenu uračunati sav potreban alat, kao i rad na visini.

  Obračun po kom ком 2,00 х

  =

  11. Nabavka, isporuka i montaža nosača za traku

  za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan,

  nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po kom. kom. 20,00 х

  =

  12. Nabavka, isporuka i polaganje na već

  postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske

  instalacije; pozicija obuhvata i sitan,

  nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po m1 m1 50,00 х

  =

  13. Nabavka, isporuka i montaža materijala za

  povezivanje metalnih masa zavrtnjima,

  zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja

  bitumenskom masom.

  Obračun po kom. kom. 10,00 х

  =

  14. Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija

  obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni

  materijal.

  Obračun po kom. kom. 10,00 х

  =

  15. Završno čišćenje objekta.

  Obračun paušalno pauš. 1,00 х

  =

  UKUPNO "DEPO MONTAŽA" :

  VIII SP ''NOVI BEOGRAD''

  Br. Opis pozicije Jed. mere

  Orj. Količina

  Jedinična

  cena bez PDV-a

  u dinarima

  Ukupna

  vrednost bez PDV-a

  u dinarima

  1. Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova

  ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa

  postavljanjem u suvo hidroizolacione trake

  dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu

  računati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m1 gromobranske trake m1 50,00 х

  =

  2. Demontaža postojećih krovnih lanterni, sa

  utovarom i odvozom na gradsku deponiju.

  dim 220/930 cm kom 9,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  21/96

  3. Demontaža postojećih dotrajalih okapnica od

  pocinkovanog lima, razvijene širine 40cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav

  potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova,

  utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m1 okapnice m1 50,00 х

  =

  4. Nabavka materijala, izrada i montaža novih okapnica od pocinkovanog lima, razvijene

  širine 40cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje

  okapnica u betonski venac.

  Obračun po m1 okapnice m1 50,00 х

  =

  5. Demontaža postojće dotrajale ivične opšivke

  krova od pocinkovanog lima, razvijene širine 60cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav

  potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m1 opšivke m1 50,00 х

  =

  6. Nabavka materijala, izrada i montaža nove ivične opšivke od pocinkovanog lima, razvijene

  širine 60 cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m1 opšivke m1 50,00 х

  =

  7. Demontaža postojećih dotrajalih krovnih zaštitnih slivničkih rešetki . U cenu uračunati

  sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa

  krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po kom. kom. 4,00 х

  =

  8. Demontaža postojećih ventilacionih kapa. U

  cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i

  spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po kom. kom. 2,00 х

  =

  9. Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa vertikalnog dela holkela prosečne visine 100

  cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na

  gradsku deponiju.

  Obračun po m1 izvedene pozicije. m1 100,00 х

  =

  10. Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije

  ravnog dela krova , koji se sastoji od tri trake, tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol

  paste sa staklenom mrežicom. U cenu

  uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku

  deponiju.

  Obračun po m2 m2 600,00 х

  =

  11. Nabavka, transport materijala i izrada sloja za

  pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima ulegnuća na krovu.

  Obračun po m2. m2 50,00 х

  =

  12. Nabavka i postavljanje poliesterskog

  geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje PVC membrane od podloge, sa preklopima

  min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i

  alat.

  Obračun po m2. m2 700,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  22/96

  13. Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije

  (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G“ ili

  odgovarajuće, koja ne podržava gorenje i

  samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa

  svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja:

  obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi,

  trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u

  svemu se pridržavati upustva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m2 krovne površine m2 700,00 х

  =

  14. Nabavka materijla izrada i montaža krovnih lanterni sa konstrukcijom od aluminijumskih

  profila i ispunom od leksana otpornog na

  atmosferske uticaje. Odraditi sistem drenaže za odvod kondezata i kišnice. Lanterne se

  montiraju na postojeće otvore na krovu. Mere uzeti na licu mesta. U cenu uračunati sav

  potreban rad i materijal. Obračun po komadu, komplet ugrađene lanterne.

  dim 220/930 cm kom 9,00 х

  =

  15. Izrada hidroizolacije oko ventilacionih otvora,

  prodora nosača antena i slično.

  Obračun po komadu kom. 2,00 х

  =

  16. Zaptivanja sastava pvc membrane i starog

  dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim

  gitom.

  Obračun po m1 m1 450,00 х

  =

  17. Izrada i montaža krovne lajsne od

  plastificiranog lima d=0,55cm, rš 15cm, na

  koju se zavaruje hidroizolaciona membrana. Krovna lajsna je plastificirana radi homogenog

  zavarivanja sa hidroizolacionom PVC membranom.

  Obračun po m1 izvedene pozicije. m1 450,00 x

  =

  18. Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja

  novih paroisparivača za oslobađanje termičke izolacije od postojeće zarobljene vlage u

  potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC membranom. Isparivače postaviti u termičku

  izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti zaptivni prsten.

  Obračun po kom. kom. 8,00 х

  =

  19. Demontaža postojećeg slivnika i nabavka i

  ugradnja novog slivnika sa poklopcem u skladu sa novom PVC hidroizolacijom. U cenu

  uračunati sav potreban materijal i rad.

  Obračun po kom. kom. 4,00 х

  =

  20. Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih

  ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu

  uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .

  Obračun po kom. kom. 2,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  23/96

  21. Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih

  uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti

  prvi sloj hidtoizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i

  utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj

  tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV

  zrake, visoke i niske temperature. U cenu

  uračunati sav potreban materijal, rad i alat.

  Obračun po m2 izolacije m2 100,00 х

  =

  22. Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku

  SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom, za izradu prihvatnog sistema gromobranske

  instalacije; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po kom. kom. 10,00 х

  =

  23. Nabavka, isporuka i polaganje na već

  postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske

  instalacije; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po m1 m1 100,00 х

  =

  24. Nabavka, isporuka i montaža materijala za

  povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem;

  pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.

  Obračun po kom. kom. 25,00 х

  =

  25. Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija

  obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni

  materijal.

  Obračun po kom. kom. 30,00 х

  =

  26. Završno čišćenje objekta.

  Obračun paušalno pauš. 2,00 х

  =

  27. Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati

  sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini

  od 7 m.

  obračun po kom kom 2,00 x

  =

  UKUPNO SP ''NOVI BEOGRAD'' :

  IX SP "CENTRALA"

  Br. Opis pozicije Jed.

  mere

  Orj.

  Količina

  Jedinična cena

  bez PDV-a

  u dinarima

  Ukupna vrednost

  bez PDV-a

  u dinarima

  1. Demontaža postojećih gromobranskih traka

  zajedno sa betonskim postoljem i njihova

  ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa

  postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog

  postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu

  računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.

  Obračun po m1 gromobranske trake m1 50,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  24/96

  2. Demontaža postojeće dotrajale opšivke

  armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U

  cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i

  spuštanje sa krova, utovar i odvoz na lokaciju koju odredi investitor.

  Obračun po m1 okapnice m1 50,00 х

  =

  3. Demontaža postojećih krovnih lanterni, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.

  dim 220/930 cm kom 5,00 х

  =

  4. Nabavka materijala, izrada i montaža nove opšivke armirano betonskog venca od

  pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm,

  debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u

  betonski venac.

  Obračun po m1 okapnice m1 50,00 х

  =

  5. Demontaža i montaža postojećeg limenog

  krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa

  pričvšćivanjem istog za ravnu betonsku podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad,

  alat, kao i rad na visini.

  Obračun po m2 m2 150,00 х

  =

  6. Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih

  uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti

  prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i

  utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj

  tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV

  zrake, visoke i niske temperature. U cenu

  uračunati sav potreban materijal, rad i alat.

  Obračun po m2 izolacije m2 600,00 х

  =

  7. Nabavka materijla izrada i montaža krovnih

  lanterni sa konstrukcijom od aluminijumskih

  profila i ispunom od leksana otpornog na atmosferske uticaje. Odraditi sistem drenaže

  za odvod kondezata i kišnice. Lanterne se montiraju na postojeće otvore na krovu. Mere

  uzeti na licu mesta. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu,

  komplet ugrađene lanterne.

  dim 220/930 cm kom 5,00 х

  =

  8. Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima

  debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu

  uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .

  Obračun po kom. kom. 3,00 х

  =

  9. Nabavka, isporuka i polaganje na već

  postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske

  instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan,

  nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po m1 m1 50,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  25/96

  10. Nabavka, isporuka i montaža materijala za

  povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem;

  pozicija obuhvata i premazivanje spoja

  bitumenskom masom.

  Obračun po kom. kom. 30,00 х

  =

  11. Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog komada

  traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni

  materijal.

  Obračun po kom. kom. 15,00 х

  =

  12. Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini

  od 7 m.

  obračun po kom kom 1,00 x

  =

  13. Završno čišćenje objekta.

  Obračun paušalno pauš. 2,00 х

  =

  UKUPNO SP "CENTRALA" :

  X SP "ZEMUN"

  Br. Opis pozicije Jed. mere

  Orj. Količina

  Jedinična

  cena bez PDV-a

  u dinarima

  Ukupna

  vrednost bez PDV-a

  u dinarima

  1. Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova

  ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa

  postavljanjem u suvo hidroizolacione trake

  dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu

  računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.

  Obračun po m1 gromobranske trake m1 70,00 х

  =

  2. Demontaža i montaža postojećeg limenog

  krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvšćivanjem istog za ravnu betonsku

  podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad,

  alat, kao i rad na visini.

  Obračun po m2 m2 120,00 х

  =

  3. Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih

  uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti

  prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi

  sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8

  sati. Završni sloj mora biti otporan na UV

  zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.

  Obračun po m2 izolacije m2 350,00 х

  =

  4. Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima

  debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu

  uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .

  Obračun po kom. kom. 2,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  26/96

  5. Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku

  SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom, za izradu prihvatnog sistema gromobranske

  instalacije; pozicija obuhvata i sitan,

  nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po kom. kom. 50,00 х

  =

  6. Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za

  izradu prihvatnog sistema gromobranske

  instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan,

  nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po m1 m1 50,00 х

  =

  7. Nabavka, isporuka i montaža materijala za

  povezivanje metalnih masa zavrtnjima,

  zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja

  bitumenskom masom.

  Obračun po kom. kom. 20,00 х

  =

  8. Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog komada

  traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni

  materijal.

  Obračun po kom. kom. 15,00 х

  =

  9. Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati

  sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini od 7 m.

  obračun po kom kom 1,00 x

  =

  10. Završno čišćenje objekta.

  Obračun paušalno pauš. 1,00 х

  =

  UKUPNO SP "ZEMUN":

  XI SP "DORĆOL"

  Br. Opis pozicije Jed.

  mere

  Orj.

  Količina

  Jedinična cena

  bez PDV-a

  u dinarima

  Ukupna vrednost

  bez PDV-a

  u dinarima

  1. Demontaža postojećih gromobranskih traka

  zajedno sa betonskim postoljem i njihova

  ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa

  postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog

  postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu

  računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.

  Obračun po m1 gromobranske trake m1 50,00 х

  =

  2. Demontaža krovnog pokrivača od limene

  pokrivke, šut prikupiti, utovariti i odvesti na lokaciju koju odredi investitor. U cenu

  uračunati sav potreban alat i materijal, kao i

  rad na visini.

  Obračun po m2 m2 120,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  27/96

  3. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog

  pokrivača od falcovanog crepa. Crep pažljivo demontirati, očistiti i pripremiti za postavljanje.

  Oštećen ili vitoperan crep odbaciti, šut

  prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Crep postaviti sa dodatkom do 50%

  novog po uzoru na postojeći. U cenu uračunati sav potreban rad i postavljanje slemena i

  grbina od slemenjaka u produžnom malteru.

  Obračun po m2 m2 200,00 х

  =

  4. Skidanje krovnih letvi. U cenu uračunati sav

  potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m2 m2 200,00 х

  =

  5. Demontaža postojećeg drvenog krovnog

  prozora dimenzija 70 x 120 . U cenu uračunati sav potreban rad.

  Obračun po kom. kom. 2,00 х

  =

  6. Demontaža postojeće, dotrajale daščane

  podloge sa krovne konstrukcije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i

  rad na visini.Šut prikupiti i odvesti na lokaciju

  koju odredi investitor.

  Obračun po m2 m2 120,00 х

  =

  7. Letvisanje krova letvama 24/48 mm, na razmaku od 32 cm za pokrivanje falcovanim

  crepom. Letvisanje izvesti suvim, pravim i

  kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine.U cenu uračunati sav potreban rad i

  materijal za ivedenu poziciju.

  Obračun po m2 m2 200,00 х

  =

  8. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora,tipa "Velux" GZL, ili odgovarajući,

  dimenzija 70 x 120 cm, sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH, ukupne visine

  profila do 90 mm. Prozor je izrađen od

  borovine, zaštićen jednim slojem laka i zastakljen termo izolacionim flotiranim staklom

  4+16+4 mm, punjenim argonom. Na vrhu prozora nalazi se ventilacioni otvor sa filterom.

  Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Prozor postaviti po

  uputstvu proizvođača.

  Obračun po kom kom 2,00 х

  =

  9. Nabavka i postavljanje daščane podloge preko

  krovne konstrukcije. Daske debljine d=25mm

  od suve čamove građe, optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. U cenu uračunati

  sav potreban alat i materijal, kao i upotrebu skele za rad na visini.

  Obračun po m2 m2 120,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  28/96

  10. Pokrivanje krovne površine pocinkovanim

  plastificiranim limom debljine 0,6mm, bojenim u zelenoj boji (po uzoru na postojeći).

  Pokrivanje izvesti u trakama, međusobno

  spojenim duplo stojećim prevojem u pravcu pada krova i duplim ležećim u horizontalnom

  pravcu smaknutim na pola. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i rad na

  visini.

  Obračun po m2 m2 120,00 x

  =

  11. Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa

  pričvšćivanjem istog za ravnu betonsku

  podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i upotrebu skele za rad na visini.

  Obračun po m2 m2 180,00 х

  =

  12. Zamena dotrajalih i oštećenih elemenata

  krovne konstrukcije (rogova, greda..). Izvršiti

  pažljivu demotažu elemenata od suve čamove građe, po uzoru na demontirane elemente,

  uraditi nove i uraditi ih sa svim potrebnim vezama. U cenu uračunati sav potreban alat i

  materijal, kao i upotrebu skele za rad na visini

  od 8 m.

  Obračun po m3 m3 1,00 x

  =

  13. Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih

  uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti

  prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi

  sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8

  sati. Završni sloj mora biti otporan na UV

  zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat kao

  i rad na visini.

  Obračun po m2 izolacije m2 600,00 х

  =

  14. Skidanje postojećeg, nabavka i ugradnja

  novog ter papira. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini.

  Obračun po m2 m2 120,00 x

  =

  15. Zaptivanja sastava lima i zida trajnoelastičnim

  dvokomponentnim gitom. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i rad na

  visini.

  Obračun po m1 m1 350,00 x

  =

  16. Izrada hidroizolacije oko ventilacionih otvora,

  prodora nosača antena i slično.

  Obračun po komadu kom. 5,00 х

  =

  17. Nabavka, isporuka i polaganje na već

  postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske

  instalacije na postojeće nosače u armirano

  betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po m1 m1 100,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  29/96

  18. Nabavka, isporuka i montaža materijala za

  povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem;

  pozicija obuhvata i premazivanje spoja

  bitumenskom masom.

  Obračun po kom. kom. 20,00 х

  =

  19. Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog komada

  traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni

  materijal.

  Obračun po kom. kom. 25,00 х

  =

  20. Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne kanalizacije.U cenu uračunati sav potreban

  alat, kao i rad na visini.

  Obračun po kom kom. 1,00 х

  =

  21. Završno čišćenje objekta.

  Obračun paušalno pauš. 1,00 х

  =

  UKUPNO SP "DORĆOL" :

  XII "STARA UPRAVNA ZGRADA"

  Br. Opis pozicije Jed.

  mere

  Orj.

  Količina

  Jedinična

  cena

  bez PDV-a u dinarima

  Ukupna

  vrednost

  bez PDV-a u dinarima

  1. Demontaža postojećih gromobranskih traka

  zajedno sa krovnim nosačima za crep i njihova ponovna montaža posle postavljanja novog

  crepa, na istom mestu. U cenu računati sav potreban rad i alat.

  Obračun po m1 gromobranske trake m1 120,00 х

  =

  2. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog

  pokrivača od biber crepa, gusto pokrivanje. Crep pažljivo demontirati, očistiti i pripremiti za

  postavljanje. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti, šut prikupiti, utovariti i odvesti na

  gradsku deponiju. Crep postaviti gusto sa dodatkom do 50 % novog po uzoru na

  postojeći. U cenu uračunati sav potreban rad i

  postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru.

  Obračun po m2 m2 215,00 х

  =

  3. Demontaža opšivki ( limeno korito) od pocinkovanog lima RŠ 100 cm. U cenu

  uračunati sav potreban rad, alat, kao i

  spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m1 m1 30,00 x

  4. Skidanje krovnih letvi. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova,

  utovar i odvoz na gradsku deponiju.

  Obračun po m2 m2 215,00 х

  =

  5. Letvisanje krova letvama 24/48 mm, na

  razmaku od 16 cm za gusto pokrivanje biber

  crepom. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne

  dužine.U cenu uračunati sav potreban rad i materijal za ivedenu poziciju.

  Obračun po m2 m2 215,00 х

  =

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  30/96

  6. Izrada opšivki ( limenog korita) od

  pocinkovanog lima RŠ 100 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i

  spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku

  deponiju.

  Obračun po m2 m1 30,00 x

  7. Opšivanje krovnih ivica, veterlajsni, uvala i

  kalkanskih zidova pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 60 cm, debljine 0,60 mm.

  U cenu uračunati sav potreban rad i materijal

  za ivedenu poziciju.

  Obračun po m1 m1 30,00 x

  =

  8. Izrada i montaža opšivke od pocinkovanog lima debljine 0,60 mm, na mestu prodora

  nosača antene, konzole i slično. U cenu

  uračunati sav potreban rad i materijal za komlet izvedenu poziciju.

  Obračun po kom kom 12,00 x

  =

  9. Nabavka, isporuka i montaža nosača za traku

  za crep, za izradu prihvatnog sistema

  gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po kom. kom. 50,00 х

  =

  10. Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za

  izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan,

  nenavedeni instalacioni materijal.

  Obračun po m1 m1 50,00 х

  =

  11. Nabavka, isporuka i montaža materijala za

  povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem;

  pozicija obuhvata i premazivanje spoja

  bitumenskom masom.

  Obračun po kom. kom. 20,00 х

  =

  12. Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog komada

  traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni

  materijal.

  Obračun po kom. kom. 30,00 х

  =

  13. Završno čišćenje objekta.

  Obračun paušalno pauš. 1,00 х

  =

  UKUPNO "STARA UPRAVA ZGRADA" :

  REKAPITULACIJA :

  I UKUPNO SP "KOSMAJ" :

  II UKUPNO SP ''KARABURMA'' :

  III UKUPNO IS "SLAVIJA" :

  IV UKUPNO IS "KRUŠEVAČKA" :

  V UKUPNO IS "DORĆOL" :

  VI UKUPNO OJ "CENTRALNI REMONT" :

  VII UKUPNO "DEPO MONTAŽA" :

  VIII UKUPNO SP ''NOVI BEOGRAD''

  IX UKUPNO SP " CENTRALA "

  X UKUPNP SP "ZEMUN"

  XI UKUPNO SP "DORĆOL"

  XII UKUPNO "STARA UPRAVA ZGRADA"

  UKUPNO:

 • Kонкурсна документација за јавну набавку радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, број ВНР-296/19

  31/96

  ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈЕ: Заинтересовани понуђачи могу да изврше преглед локације на којој је предвиђено извођење

  радова, сваког радног дана у периоду од 07,00 – 15,00 часова уз обавезан предходни договор са контакт особом Наручиоца Небојша Милошевић, контакт телефон: 064 880-2161.

  ГАРАНТНИ ПЕРИОД: Минимални гарантни период на изведене радовe и уграђену опрему који је Наручилац спреман да

  прихвати је 2 године рачунајући од дана примопредаје радова, изузев за кровове на ''ИС Славија'', ''ИС Крушевачка'' и ''ИС Дорћол'', што се константује Записником о примопредаји радова,

  који су дужни потписати представници обе уговорне стране.

  Минимални гарантни период на изведене радовe и уграђену опрему за кровове на ''ИС Славија'',

  ''ИС Крушевачка'' и ''ИС Дорћол'' који је Наручилац спреман да прихвати је 8 година рачунајући од дана примопредаје радова, што се константује Записником о примопредаји радова, који су

  дужни потписати представници обе уговорне стране.

  РОКОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:

  Најдужи рок извођења радова који Наручилац може да прихвати је 90 календарских дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

  Под увођењем извођача у посао подразумева да надзорни орган Наручиоца отвори Извођачу

  радова грађевински дневник. Извођач је дужан да у току грађења води грађевински дневник и инспекцијску књигу.

  У грађевински дневник уписују се сви подаци о току и начину извођења радова које прописује важећи Закон о планирању и изградњи и подзаконска акта.

  Ако понуђач ни у накнадно датом року не започне извођење радова, Наручилац може раскинути

  уговор и захтевати од Извођача радова накнаду штете.

  Ради извршења радова који су предмет набавке, изабрани понуђач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, да изврши машинске, електро, грађевинске радове,

  као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет ове набавке.

  УСЛОВИ ЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА Изабрани понуђач је дужан да отклони све недостатке које подлежу �